1903. évi VIII. törvénycikk

a határrendőrségről * 

1. § A határrendészeti teendők ellátására állami határrendőrség állittatik fel.

2. § A határrendőrség feladata:

a) a határon átkelők figyelemmel kisérése, a határ mentén felmerülő, államrendészeti szempontból fontosabb mozzanatokról és eseményekről tájékozásszerzés és az észleleteknek az illetékes hatósággal való közlése;

b) a külföldiek bejelentésére és lakhatására vonatkozó szabályok végrehajtása;

c) a kémkedés megakadályozása, esetleg a kémeknek letartóztatása;

d) a szomszéd állam lakói részéről személyek és tárgyak ellen jöhető erőszakos támadás meggátlása, különösen pedig katonai védművek, az ország határának megjelölésére szolgáló határjelek, jelzők, katonai vagy polgári hatóság által felállitott földmérési jelek megrongálásának, megsemmisitésének, vagy megváltoztatásának megakadályozása és feljelentése;

e) kitiltott, rendőrileg kifogás alá eső és magukat igazolni nem tudó gyanus egyéneknek az állam területére belépésben való megakadályozása;

f) nyomozott, vagy valamely büntetendő cselekménynyel gyanusitott s a törvények vagy a fennálló szabályok értelmében előzetesen letartóztatható egyéneknek a határszélen való letartóztatása;

g) a határszélen letartóztatott s a tolonczszabályok rendelkezései alá eső egyének eltolonczolása, külföldről érkező tolonczok átvétele és tovább inditása;

h) fegyverek, lőszerek és hadiszerek ki- vagy bevitelének ellenőrzése, valamint tilalom esetén ilyenek és más tárgyak kivitelének és behozatalának megakadályozása;

i) hadköteles egyének kiszökésének megakadályozása;

j) nőcsempészet meggátlása;

k) a határszéli vasuti és gőzhajóállomásokon az államrendőri és közbiztonsági teendők ellátása s a közegészségügyi szabályok betartásának ellenőrzése;

l) határszéleken levő szállodák, vendéglők, korcsmák, kávéházak és egyéb nyilvános helyek ellenőrzése;

m) azon határvonal, hol útlevél-kötelezettség áll fenn, az útlevelek vizsgálata, határátkelési igazolványok kiállitása;

n) az útlevél szabályok áthágása, tilos visszatérés, nőcsempészés, a külföldiek bejelentésére s lakhatására vonatkozó szabályok megszegése által elkövetett kihágások eseteiben első fokon való rendőri büntető biráskodás;

o) a csempészet megakadályozásában való közreműködés és az erre hivatott közegek támogatása.

3. § A határrendőrség hatósága közvetlen a határszélen fekvő összes községekre és városokra, valamint a határszél közelében fekvő s a külfölddel élénk összeköttetésben álló községekre és városokra terjed ki.

4. § A határrendőrség jogositva van az e törvény által hozzáutalt ügyekben a területén levő csendőrség és helyi rendőrség közreműködését közvetlenül igénybe venni.

5. § A határrendőrség a határszéli rendőrkapitányságokból áll, a melyeknek számát, működési területét és székhelyét a belügyminister rendeletileg állapitja meg.

6. § Az egyes határszéli rendőrkapitányságok élén egy-egy határszéli rendőrkapitány áll, a ki alá kellő számú tiszti, biztonsági és szolgaszemélyzet van rendelve.

A határszéli rendőrkapitányságok személyzetét a belügyminister nevezi ki.

A tiszti személyzet minősitésére az 1883. évi I. tc. irányadó.

7. § Egyes jelenetéktelenebb határszéli pontokon a határrendészeti teendők részbeni ellátásával a belügyminister által más állami vagy törvényhatósági és községi közegek is megbizhatók, a kik e feladatuk tekintetében az illetékes határszéli rendőrkapitánynak lesznek alárendelve.

8. § A határrendőrség szolgálati, személyi és gazdasági tekintetben közvetlenül a belügyminister alatt áll.

A kitiltás, eltolonczolás és kihágás tárgyában hozott határozatai, illetve itéletei ellen kis- és nagyközségekben és rendezett tanácsú városokban az alispánhoz, törvényhatósági joggal felruházott városokban a tanácshoz; ezektől pedig a belügyministerhez fokozatos felebbezésnek van helye.

Egyéb intézkedései ellen közvetlenül a belügyministernél emelhető panasz.

9. § A határrendőrségnek a többi hatósághoz való viszonyát és szolgálati utasitását az érdekelt ministerekkel egyetértőleg a belügyminister rendeleti uton állapitja meg.

10. § Horvát-Szlavonországokban a bán intézkedik mindazokban az ügyekben, melyek a jelen törvény szerint a belügyministert illetik.

A határszéli rendőrkapitányságok tiszti személyzetének minősitésére Horvát-Szlavonországokban az ott e tekintetben érvényben levő törvényes rendelkezések az irányadók.

A határrendőrségnek a kitiltás, eltolonczolás és kihágás tárgyában hozott határozatai, illetve itéletei ellen Horvát-Szlavonországokban az ottani törvényekben kijelölt felsőbb hatóságokhoz fokozatos felebbezésnek van helye.

11. § A határszéli rendőrkapitányságok költségeiről a belügyminister az állami költségvetés keretében gondoskodik.

12. § Ezen törvény életbeléptetési idejének meghatározásával a ministerium, végrehajtásával a belügyminister, Horvát-Szlavonországokban pedig Horvát-Szlavon-Dalmátországok bánja bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére