1904. évi V. törvénycikk

az 1903. évi állami költségvetésről * 

1. § Az 1903. évre a magyar korona országainak rendes kiadásai:

Kilencszázkilencvenhat millió nyolczvankilenczezer ötszáznyolczvan koronában

átmeneti kiadásai:

Negyvenöt millió hétszázhetvenhatezer kilenczven koronában

beruházási kiadásai:

Negyven millió kétszáznegyvenezer hétszázötvenkettő koronában

állapittatnak és ajánltatnak meg.

2. § Ez összegek a következő fejezetek, czimek és rovatok szerint oszlanak meg:

A) Rendes kiadások.

korona
I. FEJEZET. A királyi udvartartás költségei 9. 390,000
II. FEJEZET. Ő cs. és ap. királyi Felsége kabineti irodája és e kabineti iroda nyugdijai 180,835
III. FEJEZET. Országgyűlés:
1. A főrendiház kiadásai 157,820
2. A képviselőház kiadásai 3. 646,080
3. A magyar delegatio dologi kiadásai 52,000
4. Az állami közös függő adósságot ellenőrző bizottság kiadásai 14,000
IV. FEJEZET. Az 1903. évre megállapitott közösügyi kiadásokból a magyar korona országait illető összeg 75. 360,115
V. FEJEZET. Az 1849. évtől az 1867. évig tényleg fennállott központi kormány közegeinek nyugdijai 20,500
VI. FEJEZET. Nyugdijak:
1. Országgyülés:
Főrendiház 5,228
Képviselőház 39,062
2. Állami számvevőszék 105,217
3. Közigazgatási biróság 54,500
4. Ministerelnökség 78,615
5. Ő cs. és ap. kir. Felsége személye körüli ministerium 72,901
6. Horvát-szlavon-dalmát ministerium 14,598
7. Belügyministerium 1. 934,000
8. Pénzügyministerium 6. 454,000
9. Kereskedelemügyi ministerium 2. 550,000
10. Földmivelésügyi ministerium 1. 502,938
11. Vallás- és közoktatásügyi ministerium 1. 122,000
12. Igazságügyi ministerium 4. 726,000
13. Honvédelmi ministerium 2. 360,000
VII. FEJEZET. Állami adósságok:
1. Az 1867:XV. törvénycikkben elvállalt államadóssági járulék:
Évi törlesztési járulék 2. 300,000
Évi kamat-járulék 58. 320,930
2. Az Osztrák-magyar bankot cselekvőleg illető, eredetileg 80 millió forintot tevő államadósságra a cs. kir. kormány által lefizetett részösszegből az 1899. évi XXXVIII. tc. 1. §-nak II. czikke alapján Magyarországra eső 9 millió forint törlesztése 360,000
3. Földterhermentesités és örökváltságok:
Tőketörlesztés és kárpótlások 2. 034,800
Kamatok és járadékok 15. 469,318
Kezelési költségek 19,840
4. Szőlődézsmaváltság:
Kárpótlások 40,000
Kamatok 44,000
Kezelési költségek 600
5. Maradvány- és irtványföldek megváltása:
Kárpótlások 150,000
Kamatok 3,700
Kezelési költségek 1,600
6. Majorsági zsellérföldek megváltása az 1896. évi XXV. tc. alapján:
Kárpótlások 140,000
Kamatok 8,000
Kezelési költségek 2,000
7. Az 1902. évi V. törvénycikk 7. §-a alapján a magyarországi városoknak és községeknek kiadott 4 1/2%-kal kamatozó kötvények kamatai 4. 848,264
8. Az 1870:X. tc. alapján felvett sorsolási kölcsön:
Évi járadék 2. 448,000
Kezelési költségek 82,000
9. Az 1880:VIII., 1881:XI. és XXXII., 1887:XXXII., 1888:VI. és 1892:XXI. tc. alapján kibocsátott 4%-os magyar aranyjáradék-kölcsön:
Kamatok 60. 914,720
Kezelési költségek 198,924
10. Az 1892. évi XXI., az 1900. évi VIII. és az 1902. évi V. tc. alapján kibocsátott, továbbá ez utóbbi törvénycikk 8. és 10. §-ai alapján kibocsátható és végül az 1903. évi állami költségvetés alapján kibocsátandó 4%-os magyar koronajáradékkölcsön:
Kamatok 93. 986,800
Kezelési költségek 247,000
11. Az 1880:XX. tc. alapján felvett tiszai és szegedi nyeremény-kölcsön:
Tőketörlesztés 1. 440,000
Kamatok és nyeremények 3. 314,720
Kezelési költségek 10,100
12. Az 1895:XVI. tc. alapján kibocsátott 3%-kal aranyban kamatozó aldunai Vaskapu szabályozási kölcsön:
Tőketörlesztés 132,000
Kamatok 1. 326,960
Kezelési költségek 14,300
13. Az 1897:XXX. tc. alapján kibocsátott 3 1/2%-os koronajáradékkölcsön:
Kamatok 2. 100,000
Kezelési költségek 3,300
14. Függő adósság:
Kamatok 3. 060,806
Kezelési költségek 39,800
VIII. FEJEZET. Kamatbiztositást élvezett és más vasutak átvétele folytán elvállalt adósságok:
1. Az 1880:XXXVIII. tc. alapján a tiszavidéki vasut megváltása folytán elvállalt 15. 750,000 frtnyi sorsjegykölcsön:
Törlesztés 573,566
Kamatok 1. 064,435
Kezelési költségek 470
2. Az 1880:XLIV. törvénycikk alapján a zágráb-károlyvárosi vasutvonal megvétele folytán fizetendő évjáradék 571,440
3. Az 1889:XIV. tc. alapján az első magyar-gácsországi vasut magyar vonalának megváltása folytán elvállalt adósság:
Tőketörlesztés 146,090
Kamatok 1. 110,645
Kezelési költségek 1. 800
4. Az 1889:XV. törvénycikk alapján a budapest-pécsi vasut megváltása folytán elvállalt elsőbbségi kölcsönadósság:
Tőketörlesztés 89,200
Kamatok 714,488
Kezelési költségek 2,800
5. Az 1891:XXV. törvénycikk alapján a szabadalmazott osztr. -magyar államvasuttársaság magyarországi vasutvonalainak megváltása folytán elvállalt évi járadékok:
Évi megváltási járadék 19. 197,000
6. 5 millió arany forintnyi részösszeg után a 17%-ot meghaladó felpénztöbblet 266,500
Az osztrák-magyar államvasuttársaság által a magyar kormány rendelkezésére bocsátott 5 millió forintnyi előleg évi törlesztési járadéka 500,000
Az arad-temesvári vasut elsőbbségi és részvényadósságnak évi törlesztési járadéka 577,490
IX. FEJEZET. Egyes tárczákat terhelő kölcsönök:
1. Belügyministerium:
Tőketörlesztés 96,658
Kamatok 127,527
2. Pénzügyministerium:
Tőketörlesztés 323,888
Kamatok 577,343
Kezelési költségek 865
3. Kereskedelemügyi ministerium:
Tőketörlesztés 91,635
Kamatok 354,386
Kezelési költségek 4,099
4. Földmivelésügyi ministerium:
Tőketörlesztés 998,589
Kamatok 681,454
Kezelési és egyéb költségek 16,108
5. Vallás- és közoktat. ministerium:
Tőketörlesztés 1. 090,608
Kamatok 2. 486,389
6. Igazságügyi ministerium:
Tőketörlesztés 157,131
Kamatok 772,564
7. Honvédelmi ministerium:
Tőketörlesztés 198,577
Kamatok 519,425
Kezelési és egyéb költségek 14,536
X. FEJEZET. Előlegezések a vasuti kamatbiztositás alapján 170,024
XI. FEJEZET. Horvát-Szlavonországok beligazgatási szükséglete 16. 138,941
XII. FEJEZET. Állami számvevőszék:
Személyi járandóságok 310,640
Dologi kiadások 25,000
XIII. FEJEZET. Közigazgatási biróság:
Személyi járandóságok 527,564
Dologi kiadások 34,500
XIV. FEJEZET. Ministerelnökség:
1. A ministerelnökség költségei:
Személyi járandóságok 265,278
Dologi kiadások 328,370
2. A fiumei és a magyar-horvát tengerparti kormányzó, kormányzói tanács és személyzete költségei:
Személyi járandóságok 113,590
Dologi kiadások 26,600
3. Rendelkezési alap 400,000
XV. FEJEZET. Ő cs. és ap. kir. Felsége személye körüli ministerium:
Személyi járandóságok 105,252
Dologi kiadások 34,200
XVI. FEJEZET. Horvát-szlavon-dalmát minister és személyzete:
Személyi járandóságok 75,460
Dologi kiadások 19,200
XVII. FEJEZET. Belügyministerium:
1. Központi igazgatás és földtehermentesités pénzalap magyar királyi igazgatósága:
Személyi járandóságok 904,809
Dologi kiadások 165,300
2. Országos levéltár:
Személyi járandóságok 78,795
Dologi kiadások 8,000
3. Vármegyék közigazgatási, árva- és gyámhatósági kiadásai:
Vármegyék közigazgatási, árva- és gyámhatósági kiadásai az 1893. évi IV. törvénycikk alapján 8. 166,527
Törzsfizetések javitására, uj állások rendszeresitésére, dologi kiadásokra, valamint a mutatkozó fedezeti hiányok pótlására 3. 554,715
4. Főispánok és a budapesti főpolgármester, valamint a főispáni titkárok fizetései és lakpénzei 787,553
5. Anyakönyvi kiadások:
Személyi járandóságok 2. 141,189
Dologi kiadások 241,200
6. Szinművészeti kiadások:
A magy. kir. operaház állami javadalmazása 581,000
A budapesti nemzeti szinház állami javadalmazása 124,000
A budapesti nemzeti szinház nyugdijintézetének segélyezésére 28,000
A kolozsvári nemzeti szinház állami javadalmazása 40,000
A budapesti nemzeti szinházi alapok jövedelméből a szinház segélyezésére 54,000
A magyar szinészegyesület segélyezésére 10,000
A vidéki magyar szinészet segélyezésére 158,000
7. Közegészségügyi kiadások:
Országos közegészségügyi tanács 16,000
Bacteriologiai és egészségtani intézet 9,600
Betegápolási költségek 2. 301,698
Himlőoltási költségek 158,900
Járványok és más rendkivüli okoknál fogva felmerülhető költségek 10,000
A trachoma elfojtására szánt költségek 120,000
Diphteria elleni gyógyszerum-termelő intézet 18,340
Elmegyógyintézeti kiadások 1. 578,247
Vegyes közegészségügyi kiadások 8,000
8. Országos betegápolási alap:
Bel- és külföldi kórházakban és gyógyintézetekben rendes betegségből ápolt magyar állampolgárok után felmerült ápolási és szállitási költségek [1898. évi XXI. tc. 3. § a)] 1. 680,000
Szegény betegek részére rendelt gyógyszerek és gyógyászati segédeszközökre [1898. évi XXI. tc. 3. b)] 300,000
Hevenyfertőző betegségek elleni védekezés költségeire [1898. évi XXI. tc. 3. § c)] 100,000
Budapesti állami gyermekmenhely 310,977
Talált, valamint hatóságilag elhagyatottnak nyilvánitott gyermekek után felmerülő gondozási, ápolási és nevelési költségek [1898. évi XXI. tc. 3 § d)] 2. 001,773
Kórházakban szülő nőknek és szülötteiknek ápolási költségei [1898. évi XXI. tc. 3. § e)] 22,000
A volt törvényhatósági betegápolási alapok terhére felállitott közegészségügyi intézmények létesitési és fentartási költségei (1898. évi XXI. tc. 15. § harmadik bekezdés) 16,850
Az országos betegápolási alap létesitésére kivetett pótadó visszatéritésére 13,000
Az országos betegápolási alap ügyének feldolgozásával foglalkozó tisztviselők rendkivüli munkáinak dijazására 8,000
9. Magyar királyi csendőrség:
Személyi járandóságok 8. 582,000
Dologi kiadások 2. 478,024
10. Fő- és székvárosi m. kir. államrendőrség:
Fő- és székvárosi m. kir. államrendőrség 3. 600,935
Rendőrségi kórház 29,944
Ujpest- és rákospalotai kapitányság 79,485
Toloncház 120,740
11. Közbiztonsági kiadások:
Közbiztonsági alap 300,000
Tolonczkiadások 100,000
A predeali nemzetközi vasuti állomáshoz kirendelt személyzet szükséglete 13,640
Karhatalmi költségek 10,000
Nyomozási költségek 200,000
12. Közjótékonysági kiadások:
A kolozsvári Szt. -Erzsébet aggháznak I. Ferencz Ő Felsége alapítványa folytán kijáró 2000 mázsa só ára fejében 5,802
Záradék segélyezése a betegek ápolásáért 8,336
A jótékonyczélu egyesületek segélyezésére átalányként 79,000
13. Általános közigazgatási kiadások:
Hivatalos lap költsége 39,600
Országos törvények és rendeletek tárának költsége 82,116
Távirati kiadások 50,000
Utlevelek kiállitásával járó költségek 11,320
Országgyülési képviselők választása és a választók névjegyzékének kiigazitása alkalmával felmerülő költségek 40,000
Katonai előfogati dijpótlékokra szükséges költségek 19,000
Központi tisztviselők, főispánok, anyakönyvi felügyelők és közbiztonsági közegek államvasuti bérletjegy-költségeire 25,000
Életmentési díjak 4,000
Hullakifogásokért, vagy egyébként talált hullák feljelentéseért járó jutalomdíj 6,000
A községi közigazgatási tanfolyamok szükségleteire 160,000
Különféle kiadások 12,000
XVIII. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 1. 766,757
Dologi kiadások 368,780
2. Pénzügyigazgatóságok, fő- és székvárosi adófelügyelő, központi díj- és illetékkiszabási hivatal:
Személyi járandóságok 5. 265,062
Dologi kiadások 2. 654,662
3. Földadónyilvántartás, kataszteri helyszinelési felügyelőségek és a kolozsvári kataszteri igazgatóság:
Személyi járandóságok 807,606
Dologi kiadások 231,882
4. Állami pénztárak:
Személyi járandóságok 274,662
Dologi kiadások 12,170
5. Adóhivatalok:
Személyi járandóságok 3. 798,983
Dologi kiadások 692,100
6. Pénzügyőrség:
Személyi járandóságok 5. 544,223
Dologi kiadások 1. 693,000
7. Jogügyi igazgatóságok és kincstári ügyészségek:
Személyi járandóságok 369,530
Dologi kiadások 24,054
8. Pénzügyi törvényszékek Horvát-Szlavonországokban
Személyi járandóságok 12,122
Dologi kiadások 600
9. Országos kataszteri felmérés:
Személyi járandóságok 1. 310,507
Dologi kiadások 271,375
10. Bányászati és erdészeti akadémia Selmeczbányán és bányásziskolák:
Személyi járandóságok 228,002
Közterhek 1,800
Dologi és üzleti kiadások 91,043
11. Egyenes adók és földtehermentesitési pótlékok:
Kezelési, kivetési és beszedési költségek 1. 310,000
A hadmentességi dijról szóló 1880:XXVII. tc. 6. §-a értelmében a külön alap javára fordítandó 1. 702,774
A horvát-szlavon földtehermentesitési adósság évi törlesztési, kamat- és kezelési szükséglete 724,304
12. Fogyasztási és italadók:
Személyi járandóságok 384,190
Dologi kiadások 1. 667,200
A mezőgazdasági szeszfőzdék részére járó jutalmak az 1899. évi XX. tc. 5. §-a alapján 4. 000,000
Fogyasztási adóvisszatéritések és kiviteli jutalmak felosztásából 5. 000,000
A zárt városokat, valamint a nyilt községeket az 1899. évi VI. törvénycikk 1. §-a, illetőleg az 1901. évi XVIII. tc. 1. §-a alapján megillető részesedési jutalék 2. 600,000
A volt határőrvidéki községeket az 1899. évi VI. tc. 1. §-a, illetve az 1899. évi XXV. tc. 38. §-a értelmében megillető kamatjárandóság 204,130
Horvát-Szlavonországi italmérési jogok után adott kártalanítási tőkék törlesztésére és kamataira az 1888:XXXV. tc. alapján 1. 582,985
A magyarországi városok és községek fogyasztási adó természetű jövedelmeinek ideiglenes rendezése folytán nyujtandó segélyezés, illetve kártalanitás az 1899. évi VI. tc. 4. és 5. §-a, illetőleg az 1901. évi XVIII. tc. 1. §-a alapján 1. 800,000
Mezőgazdasági szeszfőzdék jutalma az 1899:XXIV. tc. 1. §-a alapján 1. 071,342
A Budapest székesfővárosnak a söradópótlék megtéritése czimén kifizetendő összeg az 1899:VI. tc. 5. §-a alapján 1. 200,000
Az 1903. évi I. törvénycikk értelmében a Bruxellesben alakitandó állandó bizottságba Magyarország részéről kirendelt kiküldöttnek és segédjének illetményeire, valamint az ugyanott szervezendő iroda költségeire átalányképen 31,600
13. Határvám kezelési költségei:
Személyi járandóságok 674,836
Dologi kiadások 165,216
14. Bélyeg:
Személyi járandóságok 25,680
Dologi kiadások 973,760
15. Jogilletékek és díjak kezelési költségei:
Személyi járandóságok 25,000
Dologi kiadások 21,000
16. Fémjelzés:
Személyi járandóságok 28,537
Dologi kiadások 13,760
Üzemi kiadások 6,878
17. Dohányjövedék:
Dohányjövedéki központi igazgatóság 337,138
Donhányvétel 36. 555,861
Dohánygyártás 12. 890,190
Dohányeladás 2. 357,268
18. Lottójövedék:
Személyi járandóságok 54,365
Dologi kiadások 2,036
19. Sójövedék:
Személyi járandóságok 429,665
Dologi kiadások 270,558
Sóvétel 276,000
Szállitási költségek 2. 100,000
Sótermelési költség megtéritése 1. 695,879
20. Perköltségek 23,441
21. Állami jószágok, ut-, hid- és révvámok:
Személyi járandóságok 10,815
Dologi kiadások 19,202
Közterhek 138,329
Gazdálkodás 88,166
22. Bányaigazgatóságok:
Személyi járandóságok 252,086
Dologi kiadások 74,824
Közterhek 1,300
23. Fém- és opálbányászat:
Személyi járandóságok 434,648
Dologi kiadások 71,470
Közterhek 31,150
Üzemi kiadások 5. 403,369
24. Fémkohászat:
Személyi járandóságok 197,332
Dologi kiadások 63,450
Közterhek 3,514
Üzemi kiadások 9. 264,945
25. Pénzverés és fémbeváltás:
Személyi járandóságok 125,674
Dologi kiadások 20,540
Közterhek 290
Üzemi kiadások 16. 255,912
26. Állami vasgyárak:
Személyi járandóságok 1. 885,000
Dologi kiadások 556,400
Közterhek 165,230
Üzemi kiadások 29. 748,570
27. Zsilvölgyi kőszénbánya:
Személyi járandóságok 4,688
Dologi kiadások 1,900
Közterhek 29,366
Üzemi kiadások 4,054
28. Sótermelés:
Személyi járandóságok 231,677
Dologi kiadások 26,728
Közterhek 5,660
Üzemi kiadások 1. 737,534
29. Bányászati kegyuri terhek:
Személyi járandóságok 95,807
Dologi kiadások 70,366
30. Bányakapitányságok:
Személyi járandóságok 180,903
Dologi kiadások 36,438
31. Állami nyomda:
Személyi járandóságok 540,546
Dologi és üzleti kiadások 982,217
32. Állami épületek 172,402
33. Budapesti állami hidak:
Személyi járandóságok 141,848
Dologi kiadások 17,166
Közterhek 4,797
Üzleti kiadások 191,481
Alapok alakitása 42,204
Nyugdijak 33,655
34. Állami ingó vagyon:
Kincstári árvaletétek 1,035
35. Különféle kiadások:
Alapitványok, járulékok és kegyuri kiadások 157,033
Vegyesek 1. 832,462
XIX. FEJEZET. Kereskedelemügyi ministerium:
1. Központi igaztatás:
Személyi járandóságok 1. 075,520
Dologi kiadások 280,600
Hozzájárulás a tisztképző tanfolyamok költségeihez 23,000
Vasuti ministeri biztosok 17,000
Tanulmányi és utazási ösztöndijak 8,000
2. Államépitészeti hivatalok:
Személyi járandóságok 1. 330,900
Dologi kiadások 487,700
3. Közutak:
Állami közutak fentartása 7. 070,800
Az 1890:I. tc. 23. §-a értelmében létesitendő állami alapra, a törvényhatóságoknak közutjaik és hidjaik fentartására, és az e czimeken elvállalt kötelezettségek teljesitésére 1. 700,000
Törzskönyvek, távolsági térképek és közuti térkép elkészítésére 88,600
4. Ipari és kereskedelmi szakoktatás:
Személyi járandóságok 1. 010,100
Dologi kiadások 507,780
Országos ipari és kereskedelmi oktatási tanács 14,200
Egyéb ipari és kereskedelmi oktatási czélok 98,200
Kereskedelmi oktatási ösztöndijak 2,267
5. Ipari és kereskedelmi czélok:
Kereskedelemi muzeum 175,750
Iparfejlesztés 2. 300,000
Belkereskedelem 130,000
Külkereskedelem 485,000
Ipari és kereskedelmi ösztöndijak 13,795
Munkásvédelmi ügyek 90,000
6. Ipari felügyelet és kazánvizsgálat:
Személyi járandóságok 173,100
Dologi kiadások 193,100
7. Postal, távirda és távbeszélő:i
Személyi járandóságok 20. 531,050
Dologi kiadások 16,655,000
8. Magyar kir. postatakarékpénztár:
Személyi járandóságok 1. 038,390
Dologi kiadások 223,700
Üzleti kiadások 1. 420,000
A postatakarékpénztári tanács költségei 4,000
Nyugdijak 20,000
9. Hajózás:
Tengerészeti igazgatás:
Személyi járandóságok 295,390
Dologi kiadások 205,600
A tengerészeti segélyalapok részesedése a kikötői illetékekből (1897:IX. tc.) 80,000
Szakoktatás:
Személyi járandóságok 43,870
Dologi kiadások 42,970
10. Aldunai m. kir. hajózási hatóság:
Személyi járandóságok 133,970
Dologi kiadások 73,500
11. M. kir. államvasutak:
Személyi járandóságok 66. 403,710
Dologi kiadások 7. 817,200
Rendes fentartási és üzemi kiadások 62. 137,159
Átalakitási munkák 4. 961,940
Tüz és elemi károk okozta kiadások 10. 794,000
12. M. kir. zálogházak:
Személyi járandóságok 289,630
Dologi kiadások 82,640
Nyugdijak 32,200
Egyéb üzemi kiadások 140,530
13. Mértékhitelesités és fegyvervizsgálati bizottság:
Személyi járandóságok 27,870
Dologi kiadások 39,920
14. M. kir. központi statisztikai hivatal:
Személyi járandóságok 284,900
Dologi kiadások 458,800
15. Szabadalmi hivatal és szabadalmi tanács:
Személyi járandóságok 196,390
Dologi kiadások 153,040
XX. FEJEZET. Földmivelésügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 824,749
Dologi kiadások 167,000
2. Állami erdők:
Személyi járandóságok 2. 484,821
Dologi kiadások 906,774
Üzemi és gazdálkodási kiadások 6. 032,884
Közterhek 1. 407,395
3. Állami kezelésbe vett községi és némely más erdők és kopár területek:
Személyi járandóságok 763,564
Dologi kiadások 735,798
4. Erdőfelügyelőségek:
Személyi járandóságok 226,329
Dologi kiadásoki 125,200
5. Erdőőri szakiskolák:
Személyi járandóságok 27,550
Dologi kiadások 79,150
Gazdálkodási kiadások 12,444
Közterhek 3. 064
6. Országos erdei alap 200,000
7. Állami segély kopár területek befásitására 300,000
8. Ménesbirtok-gazdaságok, gödöllői koronauradalom és bukin-palánkai csikótelep:
Személyi járandóságok 425,790
Dologi kiadások 75,320
Gazdasági kiadások 4. 750,859
Közterhek 473,600
9. Állami lótenyészintézetek:
Személyi járandóságok 1. 802,791
Dologi kiadások 4. 732,922
10. Állategészségügy:
Személyi járandóságok 1. 269,991
Dologi kiadások 739,266
11. Gazdasági tanintézetek és mezőgazdasági ismeretek terjesztése:
Személyi járandóságok 768,594
Dologi kiadások 1. 516,464
12. Állattenyésztés és tejgazdaság:
Személyi járandóságok 117,865
Dologi kiadások 2. 346,372
13. Országos vizépitési igazgatóság:
Személyi járandóságok 144,253
Dologi kiadások 92,432
14. Folyammérnöki hivatalok:
Személyi járandóságok 353,741
Dologi kiadások 231,086
15. Vizi munkálatok:
Személyi járandóságok 131,506
Dologi kiadások 701,859
16. Kulturmérnöki hivatalok:
Személyi járandóságok 399,369
Dologi kiadások 325,180
17. Halászat:
Személyi járandóságok 24,880
Dologi kiadások 87,980
18. Szőlészet és borászat:
Személyi járandóságok 178,940
Dologi kiadások 178,165
Szőlészeti és borászati czélok előmozditására 175,000
19. Kincstári birtokok és fürdők:
Személyi járandóságok 170,067
Dologi kiadások 80,760
Gazdálkodási kiadások 163,160
Közterhek 412,768
20. Perköltségek 68,000
21. Gazdasági műszaki hivatal és telepitési szolgálat:
Személyi járandóságok 45,906
Dologi kiadások 37,100
22. Delibláti kincstári birtok:
Személyi járandóságok 28,316
Dologi kiadások 16,600
Gazdálkodási és üzemi költségek 18,760
Közterhek 13,440
23. A mező- és közgazdaság különböző ágai:
Személyi járandóságok 192,760
Dologi kiadások 864,458
24. Kertészet, gyümölcsészet és fatenyésztés:
Személyi járandóságok 97,780
Dologi kiadások 447,578
25. Kisérletügy és káros rovarok elleni intézkedések:
Személyi járandóságok 230,160
Dologi kiadások 246,322
26. Gazdasági munkásügyek:
Személyi járandóságok 30,000
Dologi kiadások 400,000
27. Országos meteorológiai és földmágnességi központi intézet:
Személyi járandóságok 95,780
Dologi kiadások 94,700
28. Selyemtenyésztés emelése:
Személyi járandóságok 295,200
Dologi kiadások 4. 916,400
29. Földtani intézet:
Személyi járandóságok 109,100
Dologi kiadások 66,600
30. A hegyvidéki földmivelőnép segélyezése:
Személyi járandóságok 28,000
Dologi kiadások 284,624
XXI. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 745,962
Dologi kiadások 223,100
2. Országos közoktatásügyi tanács:
Személyi járandóságok 22,600
Dologi kiadások 8,000
3. Budapesti kir. egyetem:
Személyi járandóságok 1. 737,616
Dologi kiadások 1. 129,694
4. Kolozsvári egyetem:
Személyi járandóságok 711,299
Dologi kiadások 243,720
5. Kolozsvári Karolina országos kórház és egyetemi klinikák:
Személyi járandóságok 102,631
Dologi kiadások 496,000
6. Budapesti középiskolai tanárképző intézet, a vele kapcsolatos gyakorló főgymnasium és a báró Eötvös József-collegium:
Személyi járandóságok 152,017
Dologi kiadások 56,672
7. Kolozsvári középiskolai tanárképző intézet:
Személyi járandóságok 38,748
Dologi kiadások 4. 323
8. Középiskolai tanárképzők segélyezése 36,000
9. József-műegyetem:
Személyi járandóságok 619,012
Dologi kiadások 200,100
10. Kassai kir. jogakadémia:
Személyi járandóságok 59,808
Dologi kiadások 5,448
Közegészségtani előadások dijazására a jogakadémiákon 1,200
11. Ó-gyallai csillagda:
Személyi járandóságok 11,900
Dologi kiadások 9,400
12. Tankerületi főigazgatóságok:
Személyi járandóságok 137,497
Dologi kiadások 28,000
13. Állami gymnasiumok és reáliskolák:
Személyi járandóságok 3. 648,986
Dologi kiadások 419,136
14. Felekezeti, törvényhatósági- és községi középiskolák segélyezése 1. 557,756
15. A középiskolai internatusok, alumneumok, és convictusok segélyezése 62,300
16. Állami felsőbb leányiskolák:
Személyi járandóságok 637,643
Dologi kiadások 394,600
17. Vizsgálati bizottmányok 48,600
18. Népnevelési tanfelügyelőségek:
Személyi járandóságok 533,498
Dologi kiadások 145,000
19. Állami elemi népiskolák:
Személyi járandóságok 5. 195,810
Dologi kiadások 754,000
Uj iskolák felállitására 100,000
20. Községi-, felekezeti- és magán népiskolák segélyezése 2. 830,000
21. Felső nép- és polgári iskolák:
Személyi járandóságok 2. 351,991
Dologi kiadások 192,000
22. Népnevelési intézetek közös szükséglete 1. 004,684
23. Polgári tanitó- és tanitónő-képzők:
Személyi járandóságok 232,358
Dologi kiadások 249,540
24. Elemi tanitó- és tanitónőképzők:
Személyi járandóságok 830,189
Dologi kiadások 842,700
25. Felekezeti képezdei tanárok illetményeinek kiegészitésére 25,000
26. Kisdedóvónők és menedékház-vezetőnők képzése:
Személyi járandóságok 97,660
Dologi kiadások 115,200
27. Kisdedóvó intézetek és menedékházak 738,080
28. Testi nevelés 31,600
29. Gazdasági ismétlő iskolák 190,100
30. Balatonfüredi Erzsébet szeretetház:
Személyi járandóságok 7,486
Dologi kiadások 26,550
31. Üvegtechnikai intézet:
Személyi járandóságok 5,200
Dologi kiadások 400
32. Iparos tanulók iskolái 252,600
33. Állami felső kereskedelmi iskolák:
Személyi járandóságok 414,666
Dologi kiadások 30,400
34. Keleti kereskedelmi akadémia:
Személyi járandóságok 38,000
Dologi kiadások 12,200
35. Kereskedelmi iskolák segélyezése 142,000
36. Bábaképezdék:
Személyi járandóságok 80,252
Dologi kiadások 133,700
37. Gyógypedagógiai intézetek:
Személyi járandóságok 287,836
Dologi kiadások 204,000
38. Képzőművészet és művészi ipar 148,520
39. Festészeti és szobrászati mesteriskolák:
Személyi járandóságok 32,956
Dologi kiadások 40,180
40. Országos minirajziskola és rajztanárképző:
Személyi járandóságok 94,360
Dologi kiadások 59,340
41. M. kir. női festőiskola:
Személyi járandóságok 9,440
Dologi kiadások 8,200
42. Iparművészeti iskola:
Személyi járandóságok 107,640
Dologi kiadások 49,500
43. Zeneművészet fejlesztése 20,000
44. Országos zeneakadémia:
Személyi járandóságok 129,551
Dologi kiadások 35,800
45. Országos szinművészeti akadémia:
Személyi járandóságok 25,200
Dologi kiadások 13,606
46. A muzeumok és könyvtárak országos felügyelete és országos tanácsa 192,740
47. Magyar nemzeti muzeum:
Személyi járandóságok 227,189
Dologi kiadások 236,230
48. Országos képtár és magyar történelmi képcsarnok:
Személyi járandóságok 36,970
Dologi kiadások 94,960
49. Iparművészeti muzeum:
Személyi járandóságok 43,860
Dologi kiadások 59,200
50. Műemlékek országos bizottsága:
Személyi járandóságok 15,400
Dologi kiadások 14,900
51. Műemlékek fentartása 80,208
52. Közművelődési czélok támogatása 149,104
53. Ösztöndíjak 152,996
54. Egyházak segélyezése 3. 549,344
XXII. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 563,949
Dologi kiadások 67,808
2. Királyi Curia:
Személyi járandóságok 1. 024,555
Dologi kiadások 48,376
3. Konstantinápolyi consuli főtörvényszék:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 52,071
4. Koronaügyészség:
Személyi járandóságok 69,620
Dologi kiadások 4,600
5. Királyi itélőtáblák:
Személyi járandóságok 2. 301,950
Dologi kiadások 155,574
6. Királyi főügyészségek:
Személyi járandóságok 296,590
Dologi kiadások 88,150
7. Királyi törvényszékek és járásbiróságok:
Személyi járandóságok 19. 135,429
Dologi kiadások 2. 347,470
8. Királyi ügyészségek:
Személyi járandóságok 2. 880,475
Dologi kiadások 3. 507,294
9. Országos fegyintézetek, kerületi börtön, gyűjtő fogház, közvetitő intézet és állami fogházak:
Személyi járandóságok 941,954
Dologi kiadások 1. 488,478
10. Büntetéspénzek országos alapja 1. 155,118
11. Telekkönyvezés:
Személyi járandóságok 13,807
Dologi kiadások 1,180
12. Az 1899:XLVIII. tc. alapján alkalmazott birák személyi járandóságai és törvények szerkesztése 83,340
13. Országos birósági vegyészeti intézet:
Személyi járandóságok 16,300
Dologi kiadások 3,300
XXIII. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 529,752
Dologi kiadások 134,000
2. Honvédségi intézetek:
Központi ruhatár 206,650
Központi fegyvertár 120,697
Honvédnevelő- és képzőintézetek átalánykép 1. 926,888
Honvéd-menház 108,625
Honvéd élelmező raktár 119,023
3. Ujonczozás-felülvizsgálati költségek 60,000
4. Honvéd főparancsnokságok 164,185
5. Kerületi parancsnokság 1. 031,936
6. Csapatok:
Pénzbeli illetékek 14. 048,529
Elhelyezés 5. 308,101
Élelmezés 5. 847,750
Lóeleség 1. 855,070
Ruházat és felszerelés 2. 679,143
Betegápolási költségek 366,520
Töltények beszerzése 1. 319,850
Pótlovazás 1. 364,353
7. Csendőrségi költségek 96,151
8. Honvéd-hadbiróság 259,936
9. Honvéd-hadbiztosság 362,992
10. Honvéd-számellenőrzés 373,600
11. Alapitványi helyek a közös katonai intézetekben 190,564
Rendes kiadások összege 996,089,580

B) Rendkivüli kiadások

I. Átmeneti kiadások

I. FEJEZET. Országgyűlés:
1. Az országgyűlési gyorsirók kártalanitási segélye 17,460
2. A képviselőháznál alkalmazott nős vagy családos szolgák rendkivüli segélyezésére 4,750
II. FEJEZET. Az 1903. évi közösügyi kiadásokból a magyar korona országait illető összeg:
1. Rendkivüli közösügyi kiadás 11. 741,952
2. A Bosznia és Herczegovinában, továbbá a Lim területén álló parancsokságok, intézetek és csapatok 1903. évi rendkivüli szükséglete 7. 814,000
korona után 2. 688,016
III. FEJEZET. Nyugdijak:
1. Pénzügyministerium:
A bányatárspénztári hiányok felerészének fedezésére szolgáló és feltételesen visszafizetendő előleg 253,000
2. Földmívelésügyi ministerium:
Társpénztári hiányok felerészének fedezésére szolgáló, feltételesen visszafizetendő előlegek 32,051
IV. FEJEZET. Minsterelnökség:
1. Gróf Andrássy Gyula emlékszobrára IX. részlet (az 1890:III. tc. alapján) 150,000
2. Milleniumi műemlékekre (az 1896. évi VIII. törvénycikk alapján):
Szent-István lovas szobrára és a szobor körüli tér rendezésére 50,000
3. 1848/49-iki honvédek segélyezésére és az azzal kapcsolatos kezelési költségekre 800,000
4. A fiumei kormányzói palota berendezésére 6,000
V. FEJEZET. Ő cs. és ap. kir. Felsége személye körüli ministerium:
A ministerium épületeinek alapos helyreállitására 18,000
VI. FEJEZET. Horvát-szlavon-dalmát ministerium:
1. Az autonom horvát törvénytárnak magyar nyelven való kiadására 4,000
2. Hivatalos helyiségek felszerelése és bebutorozása 2,000
VII. FEJEZET. Belügyministerium:
1. Központi igazgatás és földtehermentesitési pénzalap m. kir. igazgatósága:
Törvény-előkészités és szerkesztés czéljaira 25,000
A belügyministerium hivatalos helyiségeinek uj butorzattal való fokozatos felszerelése 4,000
A belügyministerium irattárának selejtezési költségeire 4,000
2. Országos levéltár:
A külföldi történeti kutfőgyűjtemények és folytatásuk beszerzésére és beköttetésére 2,000
3. Vármegyék közigazgatási, árva- és gyámhatósági kiadásai:
A polgárositott magyar határőrvidéken fennállott házközösségi intézménynek megszüntetésével járó rendkivüli kiadásokra az 1885:XXIV. tc. alapján:
Személyi járandóságok 53,830
Dologi kiadások 2,200
4. Szinművészeti kiadások:
A m. kir. operaháznál alkalmazandó magyar énekesek és énekesnők kiképzésére szolgáló ösztöndijak 6,000
5. Közegészségügyi kiadások:
Községi bábák kiképzésére szolgáló tanfolyamok költségeire és okleveles bábák képzésére létesitendő ösztöndijakra 90,000
A tuberkulózis elleni védekezésnek a kormánytevékenység keretében való népszerű ismertetése folytán felmerülő szerkesztői díjakra és kiadási költségekre valamint az e czimen szükséges adatgyüjtés költségére 4,000
A pozsonyi m. kir. állami kórházban a régi épület ablakainak kicserélésére II. részlet 28,000
A lipótmezei m. kir. állami elmegyógyintpzetnél a megromlott ablakok 18,000 K. helyreállitási költségére IV. részlet 4,000
Ugyenezen intézetnél a faágyaknak vaságyakkal való kicserélésére szükséges 14,800 K költség II. részlete 5,000
A nagyszebeni m. kir. állami elmegyógyintézet elromlott deszkapadozatának tölgyfaparkettel való folytatólagos kicserélésére 7,305
6. M. kir. csendőrség:
A m. kir. csendőrség állományának és alosztályainak tervbevett szaporitásából felmerülő költségekre 3,015
7. Általános közigazgatási kiadások:
Országos határrendezési és határkiigazitási költségek 16,000
Az országos községi törzskönyvi bizottság költségeire 10,000
Forditói dijak 5,000
VIII. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. Központi igazgatás:
Egyes állomáshelyeknek magasabb lakbérosztályba leendő besorozása esetén az állami alkalmazottaknak járó lakpénztöbbletekre 41,800
Az állami tisztviselők, altisztek és szolgák illetményeinek tervezett javítására átalányképen 16. 000,000
2. Egyenes adók és földtehermentesitési pótlékok:
Az egyenes adóreform-munkálatok költségeire 20,000
3. Bányaigazgatóságok:
Petroleumra és kálisóra eszközlendő mély furásokra segélyképen 100,000
4. Fém- és opálbányászat:
Az ezüstár hanyatlása folytán sujtott bányavidékek iparának segélyezésére s azok részére adható kölcsönökre 200,000
Taksástelkek folytatólagos rendezésére 1,600
5. Fémkohászat:
A zalatnai kohó szükségletére két magán lakóház megvásárlása czéljából felvett társpénztári kölcsön II. törlesztési részlete a kohójövedelemből visszatéritendő előlegképen 5,620
A fernezelyi kohónál Bode-féle pörkölőpestek épitésére a kohójövedelemből visszatéritendő előlegképen 23,697
A selmeczi kohónál két tovalapátoló pörkölőpestnek ujra épitésére a kohójövedelemből visszatéritendő előlegképen 37,500
6. Pénzverés és fémbeváltás:
Fémbeszerzésekre 340,000
A pénzverésnél fenmaradó bevételi többlet a valutarendezés czéljaira 383,674
7. Állami vasgyárak:
Kutatásokra és feltárásokra 80,000
A zólyombrezói gyárat átszelő országut áthelyezésére szükséges 100,000 kor. I. részletéül 50,000
Rendkivüli hozzájárulásként az államvasuti nyugdijintézethez szükséges 50,000 K I. részletéül 10,000
8. Különféle kiadások:
A rendelkezés alá jutott tisztviselők illetményeire 1,000
Az 1867. év végéig befektetett tiszti biztositékok visszafizetésére 3,000
A Rába és mellékfolyóinak szabályozására 30,290
A kincstári birtokok eladása folytán fedezet nélkül maradt kegyuri terhek 17,000
IX. FEJEZET. Kereskedelemügyi ministerium:
1. Központi igazgtás:
A fiumei raktári vállalat ministeri biztosának 4,000
Viczinális vasutak segélyezésére 1. 300,000
2. Ipari és kereskedelmi czélok:
Vámtarifa munkálatok költségei 150,000
3. Posta, távirda és távbeszélő:
A budapesti m. kir. távbeszélő-hálózat bérletének megszüntetéseért fizetendő 7-ik évi járadék 827,000
A budapesti főposta-épület gyökeres javitására a postaforgalmi pénzekből vett előleg törlesztése 80,000
4. Hajózás:
Az „Adria” magyar kir. tengerhajózási részvénytársaság szerződésszerü segélyezésére 1. 140,000
A magyar keleti tengerhajózási részvénytársaság segélyezésére 180,000
A magyar-horvát tengeri gőzhajózási részvénytársaság szerződésszerű segélyezésére 590,000
A szabadhajózás segélyezésére 200,000
Az Adria magyar kir. tengerhajózási részvénytársaság ministeri biztosának dijazására 8,000
A magyar keleti tengerhajózási részvénytársaság ministeri biztosának dijazására 3,000
A magyar-horvát tengeri gőzhózhajózási részvénytársaság ministeri biztosának dijazására 2,400
A magyar folyam- és tengerhajózási részvénytársaság segélyezésére az 1894:LXXXVI. törvénycikk alapján 900,000
A magyar folyam- és tengerhajózási részvénytársaság ministeri biztosának díjazására 8,000
A balatontavi gőzhajózási részvénytársaság segélyezésére 24,000
Suez-csatornai illetékek fedezésére 500,000
A fiumei dock-társulat részére nyujtandó állami segély 20,000
5. Magyar kir. államvasutak:
Leltárszaporitásra 400,000
X. FEJEZET. Földmivelésügyi minsiterium:
1. Központi igazgatás:
Az államépületek átalakitási és berendezési költségeire 10,000
2. Állami erdők 89,664
3. Erdőőri szakiskolák:
A liptóujvári és görgényszentimrei erdőőri szakiskolánál nagyobbmérvü épülethelyreállitások és átalakitásokra 13,968
A lipótujvári erdőőri szakiskolánál butorzat, ágyneműek és kályhák beszerzésére 10,342
4. Ménesbirtok-gazdaságok, gödöllői koronauradalom és bukin-palánkai csikótelep 12,000
5. Állami lótenyészintézetek 56,634
6. Állategészségügy:
A sertésvész ellen való védekezési kisérletek összes költségeire 12,000
Az 1905. évben Budapesten tartandó nemzetközi állatorvosi kongressus előkészitésére 2,000
7. Gazdasági tanintézetek és mezőgazdasági ismeretek terjesztése 63,110
8. Állattenyésztés és tejgazdaság 6,000
9. Országos vízépitési igazgatóság:
A nemzetközi hajózási kongresszus brüsszeli állandó bizottsága költségeihez való hozzájárulásra 1,000
10. Vizi munkálatok:
A Balaton tavának tanulmányzása és leirása czéljából segélyképen a földrajzi társaságnak 4,000
A dunabogdányi és visegrádi kincstári kőbányák üzemének felügyelete, fentartása és fejlesztésére 172,570
11. Kulturmérnöki hivatalok:
Társulati öntöző-csatornák épitésének segélyezésére és talajjavitások eredményeinek tanulmányozására az 1900. évi XXX. tc. alapján 55,500
12. Halászat:
A hal-élettani kisérleti állomás felszerelésére 6,000
13. Szőlészet és borászat:
Berendezések a vinczellériskoláknál 14,400
A phylloxera ellen való védekezés czéljaira 1. 542,110
A központi szőlészeti kisérleti állomás czéljaira 116,720
A Magyar Agrár- és Járadékbanknak fizetendő hozzájárulás a szőlőfelujitási kölcsönök érdekében gyakorlandó helyi felügyelet, ellenőrzése és utmutatások megadásának költségéhez 60,000
Egy magyar ampelographia kiadására 10,000
14. Kincstári birtokok és fürdők 137,500
15. Gazdasági műszaki hivatal és telepitési szolgálat:
Telepités:
Személyi járandóságok 102,572
Dologi és egyéb kiadások 825,878
Gazdasági cseléd- és munkáslakások terveinek elkészitésére 40,000
16. Delibláti kincstári birtok:
A delibláti kincstári birtokon homokkötés és szőlőkaró termelés czéljából eszközlendő befásitásokra, továbbá a birtok és bérleti határok, valamint utak befásitására 40,000
17. A mező- és közgazdaság különböző ágai:
Tagositási, birtokrendezési és legeltetési törvény előkészitésével kapcsolatos teendők költségeire 5,000
Felesbirtokok és a mezőgazdasági népesség statistikája költségeire 10,000
Hegyvidéki szövetkezetek támogatására 24,000
A székelyföldön létesitendő szövetkezetek támogatására 70,000
Ornithologiai központnál 1,536
A hasznos madarak és egyéb állatok védelme érdekében szükséges nyomtatványokra, tanulmányokra, kiküldetésekre és segélyekre 15,000
Méhészetnél 4,000
18. Kertészet, gyümölcsészet és fatenyésztés 6,000
19. Kisérletügy és káros rovarok elleni intézkedések:
Kisérletügyi intézmények felszerelésére és berendezésére 61,600
Czukorrépa termelés javitását czélzó kisérletekre s ezzel kapcsolatos költségekre 33,000
Melasse takarmányozási kisérletekre 2,000
20. Országos meteorológiai és földmágnességi központi intézet 26,150
21. Földtani intézet:
Geológiai térképek ujból való kiadása érdekében előkészitő reambulationális bejárásokra 1,300
Az intézet és laboratoriumainak folytatólagos felszerelésére 8,000
Geológiai gyakorlati irányu kutatásokra 10,000
XIII. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
A ministerium butorzatának helyreállitására és megujitására 6,000
A közoktatási kormánynak és a főiskoláknak a külföld nevezetesebb tudományos mozgalmaiban való képviseletére 4,000
A magyar tudományos haladásnak külföldi ismertetésére 10,000
Egy classica-philologiai reális encyclopédia szerkesztői és irói költségeire 11-ik részlet 1,000
A Kisfaludy-társaságnak magyar népköltési gyüjtésekre és azok kiadására 3,000
Tudományos czélok támogatására 13,000
Az University Extension intézményének meghonositására 4,000
A magyar földrajzi társaságnak a Balaton tudományos monográfiájának kiadására segélyül utolsó részlet 6,000
Az 1903-iki nemzetközi geologiai congressus költségeire 1,000
2. Budapesti királyi egyetem:
A budapesti kir. tudomány-egyetemi kör segélyezésére 5,000
A budapesti általános poliklinikai egyesület segélyezésére 6,000
A budapesti egyetemen a Mensa academica egyesületnek házbér fejében 4,000
A budapesti egyetem két kórboncztani intézetének tudományos felszerelése 12,000
A közegészségtani intézet fölszerelésének kiegészitésére 6,000
A földrajzi intézet részére beszerzendő műszerekre 2,000
Az idegkórtani klinika fölszerelésére 6,000
A két boncztani tanszék fölszerelésére I. részlet 5,000
Az elméleti fizikai tanszék tanszergyüjetményének költségeire 2,000
3. Kolozsvári Ferencz József tudományegyetem:
A kolozsvári egyetem szövettani, fejlődéstani és közegészségtani intézeteinek tanszerekkel való folytatólagos felszerelésére 8,000
A kolozsvári egyetem állattani intézetének pótlólagos felszerelésére 8,000
A kolozsvári egyetem növénytani tanszéke hiányos felszerelésének pótlására 2,000
A kolozsvári egyetemen eszközölt lebontások folytán szükséges bérlet költségeire 3,000
A kolozsvári egyetem ásvány- és földtani tanszéke hiányos felszerelésének pótlására 2,000
A kolozsvári Karolina kórházban elhelyezett egyetemi kórodák tudományos felszerelésére 4. részlet 40,000
4. Kolozsvári Karolina országos kórház és egyetemi klinikák:
A kórház előtti járda után fizetendő városi díj utolsó részlete 4,244
5. Budapesti középiskolai tanárképzőintézet, a vele kapcsolatos gyakorló főgymnasium és a báró Eötvös József-collegium:
Művészettörténeti előadásokra 240
6. József-műegyetem:
A műegyetemen tartandó párhuzamos előadásokra 40,000
A műegyetemi ifjusági egyletek segélyezésére 2,500
A műegyetem czéljaira bérelt helyiségekért 90,000
A József-műegyetemen még hiányzó felszerelésekre 30,000
Electrotechnica kibővitésére 9,300
Műszaki mechanika fölszerelésére 10,000
Két gépszerkezettan fölszerelésére 15,000
7. Állami gymnasiumok és reáliskolák:
Állami középiskolák butorbeli felszerelésének pótlására és tanszerbeli alapfelszerelésére 44,000
A budapesti VI. ker. főgymnasiumnál ujonnan nyitandó osztályok butorozására és felszerelésére 6,000
A Budapesti VII. ker. főgymnasium uj osztályának felszerelésére 4,000
A középiskolai tanárok részére tartandó rendkivüli tanfolyamok költségeire 2,000
A Szabad Lyceum segélyezésére 1,000
Szemléltető képekre 4,000
Magyar fali és kézi térképek készitésének segélyezésére 6,000
Leánygymnásiumi magántanfolyamok segélyezésére 2,000
Középiskolai tanárok és tanárjelöltek számára készitendő tudományos kézi és segédkönyvekre 12,000
Budapesti középiskolák uj párhuzamos osztályainak személyi és dolgoi kiadásaira átalánykép 12,000
Nemzetiségi tankönyvekre 4,000
Középiskolai szabályrendeletek gyüjteményének kiadására 2,000
Középiskolai művészettörténeti gyüjteményekre 2,000
Művészettörténeti rendkivüli előadások dijazására 1,000
Magyar-olasz és olasz-magyar szótár készitésére 3,200
Középiskolai ifjusági olvasmányokra 2,000
Játékdélutánok dologi kiadásaira 9,000
Szemléltető oktatás szükségleteire 3,000
8. Felekezeti, törvényhatósági, és községi középiskolák segélyezése: befektetésekre 304,000
9. Állami felsőbb leányiskolák:
A máramarosszigeti, kolozsvári és temesvári felsőbb leányiskolák és internátusok felszerelésének kiegészitésére 2. részlet 12,000
Állami felsőbb leányiskolák tanszerbeli felszerelésére 6,000
A mezőturi állami felsőbb leányiskolánál a kert befásitására, játszótér létesitésére és az udvar rendezésére 4,000
A budapesti állami felsőbb leányiskola fölszerelésének kiegészitésére 1. részlet 6,000
10. Népnevelési tanfelügyelőségek:
A kir. tanfelügyelői irodák bebutorozására 3,000
11. Felső nép- és polgári iskolák:
A gyakorlati háztartás (főzőiskolák) intézményének segélyezésére 2,000
12. Polgári tanitó- és tanitónőképzők:
A budapesti I. ker. állami polgári iskolai tanitóképző-intézet és gyakorló iskola szertárának fölszerelésére 14,000
13. Elemi tanitó- és tanitónőképzők:
Állami tanitó- és tanitónőképző intézetek tanszerbeli felszerelésére 6,000
A znióváraljai állami tanitóképző-intézetnél növénytermelési telep létesitésére 3,000
Az eperjesi állami tanitónőképző két épületének folyósóval való összekötésére és beüvegezésére 2,400
14. Kisdedóvónők és menedékházvezetőnők képzése:
A tanitónőképző intézetekké átalakitandó óvónőképzők felszerelése 4,800
15. Keleti kereskedelmi akadémia:
A keleti kereskedelmi akadémia könyvtárának és muzeumának gyarapitására 1,000
16. Bábaképezdék:
A bábaképezdék folytatólagos felszerelésére 15,000
Internatusok létesitésére és fentartására 10,000
17. Országos zeneakadémia:
Az országos zeneakadémia számára zenekari hangszerek vételére 1,600
18. A muzeumok és könyvtárak országos felügyelete és országos tanácsa:
Az országos felügyelet alatt levő közgyüjtemények épitkezéseinek segélyezésére 50,000
19. Magyar nemzeti muzeum:
A magyar nemzeti muzeum laboratoriumainak felszerelésére 13. részlet 2,000
A magyar nemzeti muzeum ablakainak és padlójának, valamint több terme nagy butorzatának megujitására 8,000
A magyar nemzeti muzeum könyvtárának butorozására s egyéb átalakitásokra 5,000
A magyar nemzeti muzeum állattári helyiségeinek butorozására 6,000
A magyar nemzeti muzeum ásvány- és növénytára részére beszerzendő uj szekrényekre 7,000
A magyar nemzeti muzeum néprajzi osztálya részére uj szekrényekre 2,000
A magyar nemzeti muzeum néprajzi osztályának könyvtárára 6. részletként 2,000
A régiségtár butorozására 4,000
A Haynald-féle szakkönyvtár hiányainak pótlására 6,000
A főrendiháztól átvett nagyterem és mellékhelyiségek butorzatának, fütőkészülékének átalakitására, villamos világitás és viz bevezetésére szükséges 18,000 K költség 1. részletéül 6,000
20. Országos képtár és magyar történelmi képcsarnok:
A magyar történelmi képcsarnok rongált állapotban fenmaradt képanyagának helyreállitására 10-ik részlet 3,400
Képtári felügyelők és éjjeli őrség dijazására 4,320
A magyar történelmi képcsarnok metszetgyüjteményének felszerelésére 2,000
A magyar történelmi képcsarnok lajstromára 5-ik részlet 4,000
A magyar történelmi képcsarnok felállitása alkalmából képkeretek, kartonok és porte-feuillek tömeges beszerzésére 10-ik részlet 4,000
Állami vásárlásokra és a létesitendő szépművészeti muzeum anyagának gyarapitására 180,000
A létesitendő szépművészeti muzeum plasztika osztályának szükségleteire II. részlet 125,000
Zichy Mihály festményeire 1. részlet 12,000
21. Iparművészeti muzeum:
A Delhaes-féle hagyaték anyagának felállítására szükséges 20,000 K 2. részlete 10,000
Az iparművészeti muzeum felszerelésének kiegészitésére szükséges 60,000 K 5. részlete 10,000
22. Egyházak segélyezése:
Az ág. hitv. és evang. ref. hitv. egyházak alapjának gyarapitására 300,000
Az unitárius egyház alapjának gyarapitására 15,800
XII. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Igazságügyi orvosi tanács véleményeinek kiadási költségeire 5,000
XIII. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:
1. Központi igazgatás:
A ministerium két ügyosztálya irodahelyiségeinek bérletére 4,028
2. Csapatok:
A honvéd lovassági kardoknak Bessemer aczélkosarakkal való ellátásra szükséges 120,000 K negyedik részlete 20,000
A honvéd-lovasság részére rendszeresitett 1899. évi mintáju nyergek beszerzésére a szállitási költséggel együtt szükséges 240,000 K harmadik és utolsó részlete 80,000
A csapatvonatnak uj födeles kocsikkal való szaporitása következtében szükséges 142 darab 1888. évi mintáju födeles kocsi beszerzésére a hozzá való hámszerszámokkal és egyéb vonatfelszerelési czikkekkel, valamint a szállitási költséggel együtt szükséges 240,000 K harmadik és utolsó részlete 80,000
A népfölkelésnek a honvédséggel azonos felfegyverzésére az 1901. évi XVI. t. -czikkel engedélyezett 5. 939,000 K-ból fennmaradt 4. 104,000 K második részlete 544,544
Átmeneti kiadások összege 45. 776,090

II. Beruházások

I. FEJEZET. Állandó országház épitésére az 1884. évi XIX. törvénycikk alapján 550,000
II. FEJEZET. Belügyministerium:
Szinművészeti kiadások:
A m. kir. operaháznál 198,000 K költséggel létesitett villamos berendezésnek VII. részlete fejében 22,400
III. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. Bányászati és erdészeti akadémia Selmeczbányán és bányásziskolák:
A Linder-féle telek átalakitásának befejezésére 5,000
2. Dohányjövedék:
Dohányvétel 268,000
Dohánygyártás 360,000
3. Sójövedék:
A kocsárd-marosujvári vasut kiépitésére és kisajátitási költségeire III. részlet 40,000
Egy mázsaesküdti lak áttelepitésére Maros-Ujvárt 9,000
4. Fém- és opálbányászat:
A körmöczbányai Nándor-altáró berendezésére és a bányatulajdon kiegészitésére 250,000
A kereszthegyi bányaműnél létesitendő munkásfürdőre 4,000
A szélaknai bányahivatal alá tartozó bányaműveknél teljesitendő feltárási munkálatokra 120,000
A kapnikbányai bányáknál folytatólagos ujabb berendezésekre és a mélység megnyitására 40,000
A kereszthegyi bányamű szállitási és vizemelési berendezésének folytatólagos átalakitására 40,000
Az oláhláposbányai bányaműnél épitendő központi zuzóra III. részlet 50,000
Az Óradnán épitendő kezelőtiszti lakásra 7,400
5. Fémkohászat:
A zalatnai kohótelep közvetlen közelében fekvő Kendi-féle telek megvételére 2,400
6. Állami vasgyárak:
Diósgyörött tüzérségi felszerelési czikkek gyártásához szükséges berendezéskre 348,000
Zólyombrezón trió-hengersor felállitására 60,000
Vajda-Hunyadon a gyalári munkáslakóházak felépitésére szükséges 120,000 korona, V-ik részletéül 10,000
Vajda-Hunyadon a retyisorai szállitó altáró kiépitésére szükséges 151,585 K II. és utolsó részletéül 75,885
Kisebb beruházásokra 535,000
7. Sótermelés:
Akna-Sugatagon létesitendő kazántápláló- és ivóvizvezeték kiépitésére IV-ik részlet 17,000
8. Állami épületek:
A Győrött épitendő pénzügyi épület épitése költségeinek 1. részlete fejében 260,000
A Gyulán épitendő pénzügyi épület épitési költségeinek 1. részlete fejében 80,000
A Facseten épitendő pénzügyi épület épitési költségeire 88,122
IV. FEJEZET. Kereskedelemügyi ministerium:
1. Közutak:
A duna-tisza-körösközi alföldi transversalis állami közutra X. részlet 308,000
A dunaföldvár-máramaros-szigeti alfölfi ut kiépitésére és felügyeletére III. részlet 1. 023,267
A varsadi közuti Drávahid ujból épitésére VIII. és utolsó részlet 40,900
2. Ipari és kereskedelmi szakoktatás:
Állami ipariskolák új épületeinek emelésére és a már meglevő iskolaépületek kibővitésére 200,000
3. Posta, távirda és távbeszélő:
A távirda és távbeszélő fejlesztésére felvett előlegek visszatéritésére és a megszerzett ingatlanok hátralékos vételárára 600,000
Az országos távbeszélő-hálózat létesitésére és a távirda-hálózat kiegészitésére 4. 480,000
4. Hajózás:
Kisebb kikötők fejlesztésére 25,000
A budapesti kereskedelmi kikötő és az országos csatornahálózat előmunkálataira 90,000
A tengerészeti akadémia épitésére és berendezésére utolsó részlet 185,000
5. Magyar kir. államvasutak:
Épitmények és felszerelések kiegészitésére 2. 000,000
Fahidaknak vasszerkezettel való kicserélésére 280,000
Zágrábban üzletvezetőségi épület emelésére III. és utolsó részlet 50,000
Biztositó berendezések 600,000
V. FEJEZET. Földmivelésügyi ministerium:
1. Állami erdők 1. 007,336
2. Állami kezelésbe vett községi és némely más erdők és kopár területek:
A gyergyótölgyesi m. kir. járási erdőgondnoksági lak- és irodahelyiség épitésére 18,000
3. Erdőőri szakiskolák:
A vadászerdei és görgényszentimrei erdőőri szakiskolánál építkezésekre 24,380
4. Ménesbirtok-gazdaságok, gödöllői koronauradalom és bukin-palánkai csikótelep 357,785
5. Állami lótenyész-intézetek 90,069
6. Állategészségügy:
Az orsovai uj rakodóparton a belépő állomás részére szolgáló helyiség épitésére és berendezésére 2,500
7. Gazdasági tanintézetek és mezőgazdasági ismeretek terjesztése 104,145
8. Vizi munkálatok:
Vizi munkálatokra Magyarországon és Horvát-Szlavonországokban, a Dunán és Tiszán, valamint a mellékfolyókon végrehajtandó szabályozási munkálatokra, azok felvételére és felügyeletére, nemkülönben társulati öntöző csatornák épitésének segélyezésére és az alsó Béga hajózhatóvá tételére 6. 000,000
A Vág balparti ármentesitő és belvizszabályozó társulatnak nyujtandó 500,000 K államsegély I. részlete 100,000
Az ujpesti kikötő épitési munkálataira 50,000
9. Szőlészet és borászat:
Építkezések a vinczellériskoláknál 29,700
Épitkezések a csálai és baraczkai állami telepeken 30,400
A budafoki pinczemesteri tanfolyam czéljaira 187,000
10. Kincstári birtokok és fürdők 51,246
11. Delibláti kincstári birtok:
Kutakra és telefonhálózatra 40,000
12. A mező- és közgazdaság különböző ágai 20,000
13. Kertészet, gyümölcsészet és fatenyésztés 24,935
14. Kisérletügy és káros rovarok elleni intézkedések:
A magyaróvári növénytermelési állomás épületének kibővitésére és átalakitására 33,892
A magyaróvári növényélet és kórtani állomásnál szükséges szerszámkamra, vízmedencze, melegágyak, kulturgödrök stb. létesitésére 1,900
A magyaróvári kisérleti állomások gáz- és vizösszeköttetésének költségeire 3,639
A kassai szeszkisérleti állomással kapcsolatban épitendő szeszgyár épitésére és berendezésére szükséges 134,942 K első fele 67,471
15. Selyemtenyésztés emelése:
Gubóraktárak, selyemgombolyitó gyárak és azok mellékhelyiségeinek épitésére 320,000
VI. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Budapesti kir. egyetem:
A budapesti egyetem második sebészeti kórodájának tudományos és kórházi felszerelésére 50,000
A budapesti egyetemen az általános kórtani tanszékkel kapcsolatos Pasteur-intézet felépitésére kölcsön utján beruházandó 3. részlet 200,000
2. Kolozsvári Ferencz József tudományegyetem:
A kolozsvári egyetem központi épületének folytatólagos kiépitésére szükséges költségeknek az 1903. évben kölcsön utján beruházandó 11. részlete 100,000
A kolozsvári egyetem elmekórtani kórodájának felépitésére kölcsön utján beruházandó 4. részlet 50,000
A vegytani intézet kibővitésére 70,000
3. József-műegyetem:
Az uj műegyetemi épület létesitésére szükséges 10. 000,000 K-ból 2. részletül 500,000
4. Állami gymnasiumok és reáliskolák:
A budapesti VI. k., állami gymnasium telkére kölcsön utján beruházandó 300,000
5. Állami felsőbb leányiskolák:
A lőcsei állami felsőbb leányiskola épitésére kölcsön utján beruházandó 3-ik részlet 160,000
A szegedi állami felsőbb leányiskola épületére és belső felszerelésére szükséges összegből kölcsön utján beruházandó 3-ik részlet 80,000
A soproni állami felsőbb leányiskola épületének kibővitésére kölcsön utján beruházandó 50,000
A máramarosszigeti állami felsőbb lányiskola internátusának épületére 20,000
6. Állami elemi népiskolák:
Uj állami iskolák épületeinek létesitésére kölcsön utján beruházandó 300,000
7. Felső nép- és polgári iskolák:
Állami polgári iskolák épületeinek létesitésére kölcsön utján beruházandó 500,000
8. Népnevelési intézetek közös szükséglete:
Állami elemi iskolák kisebb építkezéseire 50,000
9. Elemi tanitó- és tanitónőképzők:
Az aradi állami tanitóképző intézet épületére és belső felszerelésére kölcsön utján beruházandó 280,000 K 2-ik részlete 240,000
A kiskunfélegyházi állami tanitóképző intézet épületére és belső felszerelésére kölcsön utján beruházandó 238,000 K 2. részlete 198,000
A bajai állami tanitóképző intézet épületének kibővitésére és felszerelésére kölcsön utján beruházandó 94,000
A losonczi állami tanitóképző épületen levő terhek megváltására szükséges 46,000 K 1. részlete 10,000
A pozsonyi állami tanitóképző intézet épületének kibővitésére kölcsön utján beruházandó 37,000
10. Kisdedóvó intézetek és menedékházak:
Kisdedóvódák és menedékházak épületeinek helyreállitására és kisebb épitkezésekre 40,000
11. Gyógypedagógiai intézetek:
A siketnémák és vakok szegedi intézetének épületére szükséges 95,000 K kölcsön utján beruházandó 2. részlete 47,500
Hülyék állami intézete épületének biztositására és bővitésére 55,000
12. Iparművészeti iskola:
Műhelyek épitésére szükséges 24,000 korona 1. részlete 12,000
13. Országos zeneakadémia:
Az orsz. zeneakadémia telkére és épületére kölcsön utján beruházandó 3-ik részlet 200,000
14. Országos képtár és magyar történelmi képcsarnok:
Az 1896. évi VIII. tc. alapján létesitendő szépművészeti muzeum telkére és épületére kölcsön utján beruházandó 5-ik részlet 475,000
VII. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
Királyi törvényszékek és járásbiróságok:
Törvénykezési épitkezések-, felszerelések-, berendezések- és butorozásokra, valamint tervezési, ellenőrzési és felülvizsgálati költségekre 849,460
VIII. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:
Csapatok:
A váczi külső laktanyában egy uj legénységi épület előállitására szükséges 220,000 K harmadik és utolsó részlete 60,000
IX. FEJEZET. A m. kir. államvasutak hálózatán eszközlendő beruházások költségeire az 1897. évi XXX. tc. alapján:
1. Műhelyek és vontatási telepek létesitésére és berendezésére 3. 004,000
2. Forgalmi és üzleti eszközök beszerzésére 10. 800,000
Beruházások összege 40. 240,752
Kiadások főösszege 1,082. 106,422

3. § Az előbbi szakaszban megajánlott kiadások fedezésére Magyarország jövedelmei, a magyar korona országait együtt illető közös költségekre és Horvát-Szlavonországok beligazgatási szükségletére nézve egyszersmind Horvát-Szlavonországok bevételei jelöltetnek ki a következő előirányzat szerint:

A) Rendes bevételek.

korona
I. FEJEZET. Nyugdijak.
Honvédelmi ministerium:
A közös hadügyi tárcza által, a hadsereg állományából a honvédséghez áthelyezett tisztek után fizetendő téritmények 248,000
II. FEJEZET. Állami adósságok:
1. Szőlődézsmaváltság:
A váltságkötelezettek járadékai 30,000
2. Maradvány- és irtványföldek megváltása:
A váltságkötelezettek járadékai 150,000
Véglefizetések 12,000
3. Majorsági zsellérföldek megváltása:
A váltságkötelezettek járadékai 50,000
Véglefizetések 6,000
4. Sorsolási kölcsön:
A budapesti állami hidak bevételeiből 1. 300,000
A rakpartokért a főváros által fizetendő haszonbér 20,000
Az 1870:X. t. -czikk 4. §-ában megjelölt társulatok és vállalatok által fizetendő községi adópótlékok 200,000
5. 4%-os magyar aranyjáradék-kölcsön:
A pécs-barcsi vasuti részvénytársaság hozzájárulása ezen kölcsön kamatszükségletéhez 40,796
6. Az 1880:XX. t. -czikk alapján fölvett tiszai és szegedi kölcsön pénzeiből adott kölcsönök évi járulékai 689,867
III. FEJEZET. Az egyes tárczákat terhelő kölcsönök törlesztéséhez nyujtandó hozzájárulások:
1. Vallás- és közoktatásügyi ministerium 14,000
2. Igazságügyi ministerium 187,466
IV. FEJEZET. Ő cs. és ap. királyi Felsége személye körüli ministerium:
A külföldre szóló utlevelek kiállitásai dijaiból 2,000
V. FEJEZET. Belügyministerium:
1. Központi igazgatás és földtehermentesitési pénzalap m. kir. igazgatósága:
A Belügyi Közlöny jövedelme 52,000
Az Országos levéltár 12,614
3. Szinművészeti bevételek:
A nemzeti szinházi alapok jövedelméből 54,600
4. Közegészségügyi bevételek:
Betegápolási költségtéritmény 296,352
A diphteria elleni gyógyserum eladásából 16,000
Elmegyógyintézeti bevételek 512,710
Különféle bevételek 100
5. Országos betegápolási alap:
Az országos betegápolási alap létesitésére kivetett pótadóból 3% pótadókivetéssel kikerekitve 4. 452,600
6. M. kir. csendőrség:
Magyar kir. csendőrségi téritmények 121,362
7. Fő- és székvárosi m. kir. államrendőrség:
Fő- és székvárosi m. kir. államrendőrség utáni téritmény 2. 010,269
8. Általános közigazgatási bevételek:
Hivatalos lap jövedelme 276,200
Ortörvények és rendeletek tárának jövedelme 129,200
Utlevelek kiszolgáltatásáért járó dijakból 62,000
Különféle bevételek 600
VI. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. Köponti igazgatás 15,000
2. Földadónyilvántartás, kataszteri helyszinelési felügyelőségek és a kolozsvári kataszteri igazgatóság 21,000
3. Állami pénztárak 8,467
4. Pénzügyőrség 5,000
5. Országos kataszteri felmérés 41,000
6. Bányászati és erdészeti akadémia Selmeczbányán és bányásziskolák 10,010
7. Egyenes adók és földtehermentesitési pótlékok:
Földadó 65. 612,000
Házadó 24. 000,000
Keresetadó 45. 000,000
Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok és egyletek adója 8. 000,000
Bányaadó 520,000
Tőkekamat- és járadékadó 10. 887,000
Vasuti és gőzhajózási szállitás használata utáni adó 18. 000,000
Nyereményadó 6,000
Fegyveradó és vadászati adó 900,000
Hadmentességi dij 3. 430,000
Általános jövedelmi pótadó 33. 752,000
Késedelmi kamat 733,000
Adóbehajtási illetékek 93,300
Adóbehajtási költségtéritmény 22,700
Adókivetési költségtéritmény 14,000
Perköltségtéritmények 60,000
Különféle bevételek 105,000
8. Fogyasztási és italadók:
Szeszadó (1899. évi XX. tc.) 75. 000,000
Ellenőrzési illetékek 300,000
Sajtolt élesztő utáni fogyasztási adó 300,000
Söradó (1899:XIX. tc.) 6. 000,000
Czukoradó (1899:XVIII. tc.) 28. 000,000
Ásványolajadó 8. 900,000
Húsfogyasztási adó 8. 300,000
Bor-italadó 16. 700,000
Söradópótlék (1899:XXIII. t. -cz) 12. 200,000
Szeszadópótlék (1899. évi XXIV. t. -czikk) 8. 000,000
Italmérési illeték 3. 400,000
Késedelmi kamatok 65,000
9. Határvám 906. 624
10. Bélyeg 33. 353,560
11. Jogilletékek 48. 522,000
12. Dijak 6. 182,500
13. Fémjelzés 150,000
14. Dohányjövedék:
Dohányvétel 10. 206,000
Dohánygyártás 1,000
Dohányeladás 108. 022,000
15. Lottójövedék 2. 666,700
16. Sójövedék 33. 443,380
17. Perköltségek 23,783
18. Állami jószágok, ut-, hid- és révvámok 408,589
19. Bányaigazgatóságok 84,750
20. Fém- és opálbányászat:
Kezelési bevételek 8,052
Üzemi bevételek 6. 408,300
21. Fémkohászat:
Kezelési bevételek 4,110
Üzemi bevételek 9. 525,131
22. Pénzverés és fémbeváltás:
Kezelési bevételek 450
Üzemi bevételek 16. 125,640
23. Állami vasgyárak:
Kezelési bevételek 478,980
Üzemi bevételek 34. 576,620
24. Zsilvölgyi kőszénbánya 200,000
25. Sótermelés:
Kezelési bevételek 18,990
Sótermelési bevételek 286,730
Megtérités a sójövedék részéről és átengedendő sómennyiségért 1. 695,879
26. Bányailletékek 412,000
27. Állami nyomda 1. 971,100
28. Állami épületek 58,744
29. Budapesti állami hidak 431,151
30. Állami ingó vagyon 163,431
31. Különféle bevételek:
Állami követelések 3. 429,192
Vegyesek 3. 156,458
VII. FEJEZET. Kereskedelemügyi ministerium:
1. Központi igazgatás 53,200
2. Államépitészeti hivatalok 336,220
3. Közutak 364,700
4. Ipari és kereskedelmi szakoktatás 212,197
5. Ipari és kereskedelmi czélok 79,595
6. Ipari felügyelet és kazánvizsgálat 305,000
7. Posta, távirda és távbeszélő 54. 293,180
8. Magyar kir. postatakarékpénztár 3. 550,000
9. Hajózás 487,570
10. Aldunai m. kir. hajózási hatóság 500,000
11. M. k. államvasutak 226. 900,000
12. Magyar kir. zálogházak 545,000
13. Mértékhitelesités és fegyvervizsgálati bizottság 22,100
14. Magyar kir. központi statisztikai hivatal 429,000
15. Szabadalmi hivatal és szabadalmi tanács 728,000
VIII. FEJEZET. Földmivelésügyi ministerium:
1. Központi igazgatás 2,000
2. Állami erdők:
Kezelési bevételek 201,509
Üzemi és gazdálkodási bevételek 16. 647,397
3. Állami kezelésbe vett községi és némely más erdők és kopár területek 790,302
4. Erdőőri szakiskolák 35,792
5. Országos erdei alap 200,000
6. Állami segély kopár területek befásitására 200
7. Ménesbirtok-gazdaságok, gödöllői koronauradalom és bukin-palánkai csikótelep 7. 494,708
8. Állami lótenyészintézetek:
Ménesek 1. 017,200
Méntelepek 1. 195,370
A versenyfogadások megadóztatásából származott (totalisateur) alap jövedelméből 600,000
A lótenyésztési alap jövedelméből 36,994
9. Állategészségügy 396,600
10. Gazdasági tanintézetek és mezőgazdasági ismeretek terjesztése 661,502
11. Állattenyésztés, tejgazdaság 1. 580,004
12. Országos vizépitési igazgatóság 40,000
13. Vizi munkálatok 124,200
14. Kulturmérnöki hivatalok 48,600
15. Szőlészet és borászat:
Kezelési bevételek 6,450
Gazdálkodási bevételek 70,800
16. Kincstári birtokok és fürdők 65,000
17. Perköltségek 65,000
18. Delibláti kincstári birtok 68,100
19. A mező- és közgazdaság különböző ágai 14,700
20. Kertészet, gyümölcsészet és fatenyésztés 99,600
21. Kisérletügy és káros rovarok elleni intézkedések 80,000
22. Országos meteorologiai és földmágnességi központi intézet 1,000
23. A selyemtenyésztés 5. 181,600
24. A hegyvidéki földmivelőnép segélyezése 78,000
25. Alapok, alapitványok és különféle bevételek:
Alapok 60,000
Alapitványok 3,566
Különféle bevételek 1,324
IX. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Központi igazgatás 238,146
2. Budapesti kir. egyetem 1. 407,050
3. Kolozsvári Ferencz József tudományegyetem 100,168
4. Kolozsvári Karolina országos kórház és egyetemi klinikák 415,634
5. Budapesti középiskolai tanárképző intézet, a vele kapcsolatos gyakorló főgymnasium és a b. Eötvös József collegium 22,600
6. József-műegyetem 95,100
7. Kassai jogakadémia 1,200
8. Állami gymnasiumok és reáliskolák 1. 385,081
9. Felekezeti, törvényhatósági és községi középiskolák segélyezése 11,000
10. Állami felsőbb leányiskolák 377,000
11. Vizsgálati bizottmányok 29,000
12. Népnevelési tanfelügyelőségek 400
13. Állami elemi népiskolák 654,282
14. Felső nép- és polgári iskolák 176,204
15. Polgári tanitó- és tanitónőképzők 112,000
16. Elemi tanitó- és tanitónőképzők 173,460
17. Kisdedóvónők és menedékház-vezetőnők képzése 13,600
18. Kisdedóvó intézetek és menedékházak 11,200
19. Balatonfüredi Erzsébet szeretetház 6,100
20. Iparos tanulók iskolái 5,000
21. Állami felső kereskedelmi iskolák 22,000
22. Keleti kereskedelmi akadémia 2,400
23. Bábaképezdék 39,000
24. Gyógypedagógiai intézetek 110,558
25. Képzőművészet és művészi ipar 2,520
26. Festészeti és szobrászati mesteriskolák 750
27. Országos mintarajziskola és rajztanárképző 6,000
28. M. kir. női festőiskola 1,500
29. Iparművészeti iskola 5,000
30. Országos zeneakadémia 30,040
31. Országos szinművészeti akadémia 6,000
32. Magyar nemzeti muzeum 33,735
33. Országos képtár és magyar történelmi képcsarnok 2,000
34. Műemlékek fentartása 10,769
35. Ösztöndijak 14,640
X. FEJEZET. Igaszságügyi ministerium:
1. Központi igazgatás 26,300
2. Királyi Curia 20
3. Koronaügyészség 40
4. Királyi itélő táblák 540
5. Királyi főügyészségek 200
6. Királyi törvényszékek és járásbiróságok 38,429
7. Királyi ügyészségek 155,400
8. Országos fegyintézetek, kerületi börtön, gyüjtőfogház, közvetitő intézet és államfogházak 457,475
9. Büntetéspénzek országos alapja 1. 155,118
10. Országos birósági vegyészeti intézet 400
XI. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:
1. Honvédségi intézetek:
A Ludovika-akadémiai általános alapnak jövedelme és a fizetéses növendékekért befolyó táp-(tan) dijak 554,536
Honvéd-menházalap jövedelme és egyes törvényhatóságok (városok) járuléka a honvéd-menház költségeihez 3,158
2. Csapatok:
Az elárverezett, továbbá a ló-vállalkozók által megtéritett lovakért 38,360
Haszonvehetetlen töltényhüvelyek és szabályszerütlen ólomért 24,000
Az elviselt ruházati és felszerelési czikkek hulladékainak eladásából 8,000
Haszonbérek 5,200
Rendes bevételek összege 1,046. 856,204

B) Rendkivüli bevételek.

I. FEJEZET. Nyugdijak:
1. Pénzügyministerium:
A bányatárspénztári hiányok felerészének fedezésére feltételes visszatérités kötelezettsége mellett adott előlegekből várható visszafizetések 2,000
2. Földmivelésügyi ministerium:
Társpénztári hiányok felerészének fedezésére szolgáló és feltételesen visszatéritendő előlegek megtéritéséből 32,051
II. FEJEZET. Belügyministerium:
Országos betegápolási alap:
Vármegyéknek ápolási költségtartozásuk fedezésére nyujtott kölcsönök visszatéritéséből 39,456
III. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. Fémkohászat:
A fernezelyi kohónál szállópor-kamarák, csatornák és központi kémény épitésére tiz év alatt a kohójövedelemből visszatéritendő előlegképen adott 120,000 K-nak IX. törlesztési részlete 12,000
A zalatnai kohó szükségletére két magán lakóháznak megvásárlása czéljából felvett társpénztári kölcsön II. törlesztési részlete fejében adott előlegnek megtéritése 5,620
A fernezelyi kohónál Bode-féle pörkölőpestek épitésére adott előlegnek megtéritése 23,697
A selmeczi kohónál két tovalapátoló pörkölőpestnek ujra épitésére adott előlegnek törlesztésére 37,500
2. Pénzverés és fémbeváltás:
A pénzverésből eredő bevétel 1. 000,000
3. Különféle bevételek:
Közös aktivákból 1. 000,000
A chinai kormány által az osztrák-magyar monarchia részére fizetendő hadi kárpótlásnak Magyarországra eső részére 211,151
A gyertyánligeti vasgyártelep eladásából 50,000
4. Állami előlegek 7. 666,400
IV. FEJEZET. Kereskedelemügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
A fiumei nyilvános raktári vállalat részvénytársaság által a ministeri biztos dijazására fizetendő 4,000
2. Közutak:
Bihar vármegye közönsége által a dunaföldvár-máramarosszigeti alföldi ut kiépitésére megszavazott hozzájárulás 60,000
Máramaros vármegye közönsége által a dunaföldvár-máramarosszigeti alföldi ut kiépitésére megszavazott 25,000 K hozzájárulásnak 1903. évben esedékes részlete 4,167
3. Hajózás:
Az Adria m. kir. tengerhajózási részvénytársaság által az állami felügyelet czimén a ministeri biztos dijazására fizetendő 8,000
A magyar folyam- és tengerhajózási részvénytársaság által az állami felügyelet czímén a ministeri biztos dijazására fizetendő 8,000
A magyar keleti tengerhajózási részvénytársaság által az állami felügyelet czimén a ministeri biztos dijazására fizetendő 3,000
A magyar-horvát tengeri gőzhajózási részvénytársaság által az állami felügyelet czimén a ministeri biztos díjazására fizetendő 2,400
V. FEJEZET. Földmivelésügyi ministerium:
1. Ménesbirtok-gazdaságok, gödöllői koronauradalom és bukin-palánkai csikótelep:
A mezőhegyesi czukorgyártól, az ottani élőviz-csatorna fentartási költségére 12,000
2. Vizi munkálatok:
A duna-bogdányi és visegrádi kincstári kőbányákban termelt és előállitott terméskövek stb. eladásából befolyó összeg 218,770
3. Szőlészet és borászat:
Kezelési és gazdálkodási bevételek 450,880
4. Gazdasági műszaki hivatal és telepitési szolgálat:
A telepitésre kijelölt, de meg nem szállott kincstári birtokok időközi jövedelme 78,000
Állami javak eladásából 2. 125,000
A telepitvényesek által fizetendő váltságárak és kamatok 1. 816,182
A maradvány-, irtványföldek- és bordézsma váltságdijai 3,000
5. Selyemtenyésztés emelése:
Községi hozzájárulás egy selyemgombolyitógyár épitési költségeihez 120,000
VI. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
Királyi törvényszékek és járásbiróságok:
Járulékok a törvénykezési épitkezések költségeihez 112,460
VII. FEJEZET. Egyes tarczákat terhelő kölcsönökből eredő bevételek:
1. Kereskedelemügyi ministerium:
Az országos távbeszélő hálózat létesitésére és a távirdahálózat kiegészitésére, valamint a budapesti távbeszélő hálózat átalakitására szolgáló kölcsön 7. részlete 4. 480,000
2. Földmivelésügyi ministerium:
A budafoki pinczemesteri tanfolyam czéljaira szükséges épitkezésekre és telekvásárlásra a ministerium felügyelete alatt álló alapokból felveendő 4%-kal kamatozó kölcsön 187,000
Kezelési és üzleti épitkezések költségeire a ministerium felügyelete alatt álló alapokból felveendő 4%-os kölcsön 149,336
A vadász erdőőri szakiskola pótépitkezéseire a ministerium felügyelete alatt álló alapokból felveendő 45%-os kölcsön 12,780
A ménesbirtok gazdaságok és bukin-palánkai csikó-telep építkezési kölségeire a ministerium felügyelete alatt álló alapokból felveendő 4%-os kölcsön 313,915
A ménesek és méntelepeken tervezett épitkezésekre a ministerium felügyelete alatt álló alapokból felveendő 4%-os kölcsön 133,134
A csálai és baraczkai állami szőlőtelepen és a pozsonyi vinczellér-iskolánál szükséges épitkezésekre a ministerium felügyelete alatt álló alapokból felveendő 4%-os kölcsön 51,400
A kassai szeszgyár építkezésére és berendezésére a ministerium felügyelete alatt álló alapokból felveendő 4%-os kölcsön 67,471
3. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
A budapesti egyetemen az általános kórtani tanszékkel kapcsolatos Pasteur-intézet felépitésére kölcsön utján beszerzendő 200,000
A kolozsvári egyetem központi épületének folytatólagos kiépitésére 1903. évben kölcsön utján beszerzendő 100,000
A kolozsvári egyetem elmekórtani kórodájának felépitésére 1903. évben kölcsön utján beszerzendő 4. részlet 50,000
A lőcsei állami felsőbb leányiskola épitésére kölcsön utján beszerzendő 3-ik részlet 160,000
A szegedi állami felsőbb leányiskola épületére és belső felszerelésére szükséges összegből kölcsön utján beszerzendő 3-ik részlet 80,000
Uj áll. elemi népiskolák épületeinek létesitésére kölcsön utján beszerzendő 300,000
Állami polgári iskolák épületeinek létesitésére kölcsön utján beszerzendő 300,000
Az aradi állami tanitóképző intézet épületére kölcsön utján beszerzendő 280,000 K 2. részlete 240,000
A kiskunfélegyházi állami tanitóképző intézet épületére kölcsön utján beszerzendő 238,000 K 2. részlete 198,060
A bajai állami tanitóképző intézet épületének kibővitésére kölcsön utján beszerzendő 94,000
A siketnémák és vakok szegedi intézetének épületére szükséges 95,000 K kölcsön utján beszerzendő 2. részlete 47,500
Az országos zeneakadémia telkére és épületére kölcsön utján beszerzendő 3. részlet 200,000
A szépművészeti muzeum telkére és épületére kölcsön utján beszerzendő 475,000
A kolozsvári egyetemi vegytani intézetnek kibővitésére kölcsön utján beszerezhető 70,000
A budapesti VI. k. állami gymnasium telkére kölcsön utján beszerzendő 300,000
A soproni állami felsőbb leányiskola épületének kibővitésére kölcsön utján beszerzendő 50,000
A máramarosszigeti állami felsőbb leányiskola internátusának épületére 1. részletül kölcsön utján beszerzendő 20,000
A losonczi állami tanitóképző épületén levő terhek megváltására szükséges 46,000 K kölcsön utján beszerzendő 1. részlete 10,000
A pozsonyi állami tanitóképző-intézet épületének kibővitésére kölcsön utján beszerzendő 37,100
A hülyék állami intézete épületének biztositására és kibővitésére kölcsön utján beszerezendő 55,000
VIII. FEJEZET. A m. kir. államvasutak hálózatán eszközlendő beruházások költségeinek fedezése czéljából kibocsátandó kötvények értékesitéséből 13. 804,000
Rendkivüli bevételek összege 37. 491,270
Bevételek főösszege 1,084. 347,474

4. § A 2-ik §-ban megállapitott s összesen 1,082. 106,422 K-t tevő kiadásokat, a 3. §-ban megajánlott s összesen 1,084. 347,474 K-t tevő jövedelmek és bevételek 2. 241,052 kval haladják meg, mely összeg a pénztári készletek gyarapitására forditandó.

5. § Hogy az államnak a 3. §-ban elősorolt jövedelmei folyóvá tétethessenek, a törvényekbe iktatott egyenes- és fogyasztási adók, jövedékek, dijak, bélyegek és illetékek, úgyszintén az adóköteles jövedelmek után az 1883. évi XLVI. tc. 9. és 10. §-aiban megállapitott százalékokban kivetendő általános jövedelmi pótadó, a hadmentességi díj, az út-, híd- és révvám és az állami vagyon jövedelmei s az állam egyéb bevételei, az eddigi törvényekben eszközök és a törvényhozás által netalán még teendő módositások megtartásának kikötése mellett, az 1903. évre ezennel megajánltatnak és megszavaztatnak.

6. § Az előbbi §-ban megszavazott, valamint a 3. §-ban előirányzott bevételek csupán a jelen törvényben megajánlott kiadásokra fordittathatnak, és átruházás e kiadásoknak sem fejezetei, sem czímei, sem rovatai között nem engedtetik.

Kivételnek csak a rendes kiadások XVII. fejezet 8. czímének egyes rovatai között: a XVIII. fejezet 9. czíme alatt a személyi járandóságok és dologi kiadások között; a XIX. fejezet 4. czímének 2-5. rovatai között, továbbá ugyanezen fejezet 5. czímének 2-6. rovatai között, valamint ugyanazon fejezet 6. czíme alatt a személyi járandóságok és a dologi kiadások között; a XX. fejezet 2., 5. és 18. czímének egyes rovatai között, valamint ugyanazon fejezet 3., 10., 13., 14., 15., 16., 17., 24., 25. és 30. czímei alatt a személyi járandóságok és dologi kiadások között; a XXI. fejezet 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10., 11., 12., 13., 16., 18., 21., 23., 24., 26., 30., 33., 34., 36., 37., 39., 40., 41., 42., 44., 45., 47., 48., 49. és 50. czímeinél a személyi járandóságok és dologi kiadások között; a XXII. fejezet 7. czíme alatt a személyi járandóságok és dologi kiadások között; végre a XXIII. fejezet 6. czímének 1-6. rovatai között van helye. Ezek között az átruházási jog megengedtetik.

7. § Az 1899. évi XXI. tc. 2. §-a alapján kivetendő országos betegápolási pótadó kulcsa az 1903. évre 3%-ban állapittatik meg.

8. § Az 1888. évi IV. tc. 7. §-ának ama rendelkezése, mely szerint a helyi érdekü vasutak segélyezése czímén az állami költségvetés évenként 600,000 K-nál (300,000 írt) nagyobb összeggel meg nem terhelhető, az 1903. évre hatályon kivül helyeztetik.

9. § Jelen törvény kihirdetése után azonnal életbe lép és végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére