1904. évi XXI. törvénycikk

az 1904. évi állami költségvetésről * 

1. § Az 1904. évre a magyar korona országainak rendes kiadásai:

Egyezerhuszonnégy millió hatszázharminczhétezer háromszázhuszonnégy koronában;

átmeneti kiadásai:

Negyvenkilencz millió kétszáznyolcvanhétezer kétszáztizenöt koronában;

beruházási kiadásai:

Egyszáztizenhat millió kétszázharmincezer négyszázhetvenhat koronában

állapittatnak és ajánltatnak meg.

2. § Ez összegek a következő fejezetek, czimek és rovatok szerint oszlanak meg:

A) Rendes kiadások.

korona
I. FEJEZET. A királyi udvartartás költségei: 11,300. 000
II. FEJEZET. Ő cs. és ap. királyi Felsége kabineti irodája és e kabineti iroda nyugdijai 181. 186
III. FEJEZET. Országgyűlés:
1. A főrendiház kiadásai 230. 782
2. A képviselőház kiadásai 3,698. 752
3. A magyar delegatió dologi kiadásai 12. 000
4. Az állami közös függő adósságot ellenőrző bizottság kiadásai 14. 000
IV. FEJEZET. Az 1904. évre megállapitott közösügyi kiadásokból a magyar korona országait illető összeg 76,263. 078
V. FEJEZET. Az 1849. évtől az 1867. évig tényleg fennállott központi kormány közegeinek nyugdijai 19. 764
VI. FEJEZET. Nyugdijak:
1. Országgyűlés:
Főrendiház 4. 668
Képviselőház 39. 062
2. Állami számvevőszék 96. 470
3. Közigazgatási biróság 51. 400
4. Ministerelnökség 95. 156
5. Ő cs. és ap. kir. Felsége személye körüli ministerium 71. 523
6. Horvát-szlavon-dalmát ministerium 29. 284
7. Belügyministerium 2. 028. 000
8. Pénzügyministerium 6. 527. 000
9. Kereskedelemügyi ministerium 2,600. 000
10. Földmivelésügyi ministerium 1,546. 008
11. Vallás- és közoktatásügyi ministerium 1,250. 300
12. Igazságügyi ministerium 4,859. 300
13. Honvédelmi ministerium 2,600. 000
VII. FEJEZET. Állami adósságok:
1. Az 1867. évi XV. t. -czikkben elvállalt államadóssági járulék:
Évi törlesztési járulék 2,300. 000
Évi kamatjárulék 58,320. 823
2. Az Osztrák-magyar bankot cselekvőleg illető, eredetileg 80 millió forintot tevő államadósságra a cs. kir. kormány által lefizetett részösszegből az 1899. évi XXXVIII. tc. 1. §-ának II. czikke alapján Magyarországra eső 9 millió forint törlesztése 360. 000
3. Földtehermentesités és örökváltságok:
Töketörlesztés és kárpótlások 2,059. 000
Kamatok és járadékok 15,335. 190
Kezelési költségek 18,250
4. Szőlődézsmaváltság:
Kárpótlások 20. 000
Kamatok 24. 000
Kezelési költségek 600
5. Maradvány- és irtványföldek megváltása:
Kárpótlások 150. 000
Kamatok 3. 700
Kezelési költségek 1. 600
6. Majorsági zsellérföldek megváltása az 1896. évi XXV. tc. alapján:
Kárpótlások 340. 000
Kamatok 20. 000
Kezelési költségek 2. 000
7. Az 1902. évi V. t. -czikk 7. §-a alapján a magyarországi városoknak és községeknek kiadott 4 1/2%-kal kamatozó kötvények kamatai 4,802. 927
8. Az 1870. évi X. t. -czikk alapján felvett sorsolási kölcsön:
Évi járadék 2,448. 000
Kezelési költségek 82. 000
9. Az 1880. évi VIII., 1881. évi XI. és XXXII., 1887. évi XXXII., 1888. évi VI. és 1892. évi XXI. tc. alapján kibocsátott 4%-os magyar aranyjáradék-kölcsön:
Kamatok 60,914. 720
Kezelési költségek 178. 824
10. Az 1892. évi XXI., az 1900. évi VIII. és az 1902. évi V. tc. alapján kibocsátott, továbbá ez utóbbi törvénycikk 8. §-a, valamint az 1904. évi XIV. törvénycikk és a hozandó külön törvények alapján kibocsátandó 4%-os magyar koronajáradék-kölcsön:
Kamatok 96,153. 800
Kezelési költségek 109. 000
11. Az 1880. évi XX. tc. alapján felvett tiszai és szegedi nyereménykölcsön:
Tőketörlesztés 1,440. 000
Kamatok és nyeremények 3,257. 120
Kezelési költségek 10. 100
12. Az 1895. évi XVI. t. -czikk alapján kibocsátott, 3%-kal aranyban kamatozó aldunai Vaskapu-szabályozási kölcsön:
Tőketörlesztés 120. 000
Kamatok 1,323. 000
Kezelési költségek 14. 300
13. Az 1897. évi XXX. tc. alapján kibocsátott 3 1/2%-os koronajáradék-kölcsön:
Kamatok 2,100. 000
Kezelési költségek 3. 300
14. Függő adósság:
Kamatok 3,279. 575
Kezelési költségek 39. 800
VIII. FEJEZET. Kamatbiztositást élvezett és más vasutak átvétele folytán elvállalt adósságok:
1. Az 1880. évi XXXVIII. tc. alapján a tiszavidéki vasut megváltása folytán elvállalt 15,750. 000 forintnyi sorsjegykölcsön:
Törlesztés 602. 602
Kamatok 1,035. 399
Kezelési költségek 430
2. Az 1880. évi XLIV. tc. alapján a zágráb-károlyvárosi vasutvonal megvétele folytán fizetendő évjáradék 571. 440
3. Az 1889. évi XIV. tc. alapján az első magyar-gácsországi vasut magyar vonalának megváltása folytán elvállalt adósság:
Tőketörlesztés 153. 572
Kamatok 1,103. 501
Kezelési költségek 1. 800
4. Az 1889. évi XV. tc. alapján a budapest-pécsi vasut megváltása folytán elvállalt elsőbbségi kölcsönadósság:
Tőketörlesztés 93. 200
Kamatok 710. 840
Kezelési költségek 2. 800
5. Az 1891. évi XXV. tc. alapján a szabadalmazott osztr. -magyar államvasuttársaság magyarországi vasutvonalainak megváltása folytán elvállalt évi járadékok:
Évi megváltási járadék 19,197. 000
6. 5 millió arany forintnyi részösszeg után a 17%-ot meghaladó felpénztöbblet 266. 500
Az osztrák-magyar államvasuttársaság által a magyar kormány rendelkezésére bocsátott 5 millió frtnyi előleg évi törlesztési járadéka 500. 000
Az arad-temesvári vasut elsőbbségi és részvényadósságának évi törlesztési járadéka 577. 490
IX. FEJEZET. Egyes tárczákat terhelő kölcsönök:
1. Belügyministerium:
Tőketörlesztés 103. 124
Kamatok 118. 463
2. Pénzügyministerium:
Tőketörlesztés 269. 311
Kamatok 559. 920
Kezelési költségek 552
3. Kereskedelemügyi ministerium:
Tőketörlesztés 96. 098
Kamatok 349. 923
Kezelési költségek 4. 099
4. Földmivelésügyi ministerium:
Tőketörlesztés 1,069. 606
Kamatok 779. 450
Kezelési és egyéb költségek 15. 922
5. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
Tőketörlesztés 1,107. 008
Kamatok 2,560. 189
6. Igazságügyi ministerium:
Tőketörlesztés 162. 621
Kamatok 767. 074
7. Honvédelmi ministerium:
Tőketörlesztés 205. 807
Kamatok 510. 276
Kezelési és egyéb költségek 14. 536
X. FEJEZET. Előlegezések a vasuti kamatbiztositás alapján 638. 773
XI. FEJEZET. Horvát-Szlavonországok beligazgatási szükséglete 19,174. 049
XII. FEJEZET. Állami számvevőszék:
Személyi járandóságok 310. 640
Dologi kiadások 29. 000
XIII. FEJEZET. Közigazgatási biróság:
Személyi járandóságok 530. 348
Dologi kiadások 34. 500
XIV. FEJEZET. Ministerelnökség:
1. A ministerelnökség költségei:
Személyi járandóságok 257. 838
Dologi kiadások 378. 970
2. A fiumei és a magyar-horvát tengerparti kormányzó, kormányzói tanács és személyzete költségei:
Személyi járandóságok 116. 443
Dologi kiadások 26. 600
3. Rendelkezési alap 400. 000
XV. FEJEZET. Ő cs. és ap. kir. Felsége személye körüli ministerium:
Személyi járandóságok 111. 252
Dologi kiadások 33. 700
XVI. FEJEZET. Horvát-szlavon-dalmát minister és személyzete:
Személyi járandóságok 73. 560
Dologi kiadások 19. 200
XVII. FEJEZET. Belügyministerium:
1. Központi igazgatás és földtehermentesitési pénzalap m. kir. igazgatósága:
Személyi járandóságok 1,076. 742
Dologi kiadások 166. 460
2. Országos levéltár:
Személyi járandóságok 75. 464
Dologi kiadások 8. 000
3. Vármegyék közigazgatási, árva- és gyámhatósági kiadásai:
Vármegyék közigazgatási, árva- és gyámhatósági kiadásai az 1893. évi IV. t. -czikk alapján 8,166. 527
Törzsfizetések javitására, új állások rendszeresitésére, dologi kiadásokra, valamint a mutatkozó fedezeti hiányok pótlására 3,554. 715
4. Főispánok és a budapesti főpolgármester fizetései és lakpénzei 656. 600
5. Anyakönyvi kiadások:
Személyi járandóságok 2,191. 709
Dologi kiadások 241. 200
6. Községi és körjegyzők, valamint a segédjegyzők illetményeinek szabályozására 2,320. 000
7. Színművészeti kiadások:
A magy. kir. operaház állami javadalmazása 581. 000
A budapesti nemzeti szinház állami javadalmazása 150. 000
A budapesti nemzeti szinház nyugdíjintézetének segélyezésére 28. 000
A kolozsvári nemzeti szinház állami javadalmazása 40. 000
A budapesti nemzeti szinházi alapok jövedelméből a szinház segélyezésére 54. 600
A magyar szinész-egyesület segélyezésére 10. 000
A vidéki magyar szinészet segélyezésére 158. 000
8. Közegészségügyi kiadások:
Országos közegészségügyi tanács 16. 000
Bacteriologiai és egészségtani intézet 9. 600
Betegápolási költségek 3,204. 127
Himlőoltási költségek 158. 900
Járványok és más rendkivüli okoknál fogva felmerülhető költségek 10. 000
A trachoma elfojtására szánt költségek 120. 000
Diphteria elleni gyógyserum-termelő intézet 19. 830
Elmegyógyintézeti kiadások 1,578. 247
A 7 éven felüli elhagyott gyermekek gondozására (1901. évi XXI. tc. 4. §) 100. 000
Szegény községek jó ivóvízzel való ellátására 10. 000
Vegyes közegészségügyi kiadások 8. 000
9. Országos betegápolási alap:
Gyermekvédelmi kiadások 3,000. 000
Betegápolási költségek 4. 889. 600
10. M. kir. csendőrség:
Személyi járandóságok 9,068. 887
Dologi kiadások 2,640. 672
11. Fő- és székvárosi m. kir. államrendőrség:
Fő- és székvárosi m. kir. államrendőrség 3,677. 684
Államrendőrségi kórház 29. 944
Ujpest- és rákospalotai kapitányság 80. 314
Tolonczház 121. 600
12. Közbiztonsági kiadások:
Közbiztonsági alap 300. 000
Tolonczkiadások 100. 000
A predeali nemzetközi vasuti állomáshoz kirendelt személyzet szükséglete 17. 440
Karhatalmi költségek 10. 000
Nyomozási költségek 150. 000
13. Közjótékonysági kiadások:
A kolozsvári Szt. -Erzsébet aggháznak I. Ferencz Ő Felsége alapitványa folytán kijáró 2000 mázsa só ára fejében 5. 802
Zárdák segélyezésére a betegek ápolásáért 8. 336
A jótékony egyesületek segélyezésére átalányként 79. 000
14. Általános közigazgatási kiadások:
Hivatalos lap költsége 39. 600
Országos törvények és rendeletek tárának költsége 62. 740
Távirati kiadások 80. 000
Útlevelek kiállitásával járó költségek 5. 660
Országgyülési képviselők választása és a választók névjegyzékének kiigazitása alkalmával felmerülő költségek 60. 000
Katonai előfogati díjpótlékokra szükséges költségek 19. 000
Központi tisztviselők, főispánok, anyakönyvi felügyelők és közbiztonsági közegek államvasuti bérletjegy-költségeire 25. 000
Életmentési dijak 4. 000
Hullakifogásokért, vagy egyébként talált hullák feljelentéséért járó jutalomdíj 6. 000
A községi közigazgatási tanfolyamok szükségleteire 160. 000
Különféle kiadások 12. 000
XVIII. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 1,774. 126
Dologi kiadások 357. 100
2. Pénzügyi igazgatóságok, fő- és székvárosi adófelügyelő, központi díj- és illetékkiszabási hivatal:
Személyi járandóságok 6,812. 361
Dologi kiadások 1,292. 844
3. Földadónyilvántartás, kataszteri helyszinelési felügyelőségek és a kolozsvári kataszteri igazgatóság:
Személyi járandóságok 808. 880
Dologi kiadások 226. 922
4. Állami pénztárak:
Személyi járandóságok 276. 079
Dologi kiadások 13. 970
5. Adóhivatalok:
Személyi járandóságok 4,108. 312
Dologi kiadások 472. 682
6. Pénzügyőrség:
Személyi járandóságok 5,550. 174
Dologi kiadások 1,685. 742
7. Jogügyi igazgatóságok és kincstári ügyészségek:
Személyi járandóságok 367. 986
Dologi kiadások 25. 240
8. Pénzügyi törvényszékek Horvát-Szlavonországokban:
Személyi járandóságok 12. 122
Dologi kiadások 600
9. Országos kataszteri felmérés:
Személyi járandóságok 1,356. 743
Dologi kiadások 279. 675
10. Bányászati és erdészeti akadémia Selmeczbányán és bányásziskolák:
Személyi járandóságok 227. 896
Közterhek 1. 240
Dologi és üzleti kiadások 105. 843
11. Egyenes adók és földtehermentesitési pótlékok:
Kezelési, kivetési és beszedési költségek 1,378. 000
A hadmentességi díjról szóló 1880. évi XXVII. tc. 6. §-a értelmében, a külön alap javára forditandó 1,702. 774
A horvát-szlavon földtehermentesitési adósság évi törlesztési, kamat- és kezelési szükséglete 724. 150
12. Fogyasztási és italadók:
Személyi járandóságok 398. 790
Dologi kiadások 1,628. 200
A mezőgazdasági szeszfőzdék részére járó jutalmak az 1899. évi XX. tc. 5. §-a alapján 4,060. 000
Fogyasztási adóvisszatéritések és kiviteli jutalmak felosztásából 800. 000
A zárt városokat, valamint a nyilt községeket az 1899. évi VI. t. -czikk 1. §-a, illetőleg, az 1901. évi XVIII. tc. 1. §-a alapján megillető részesedései jutalék 2,600. 000
A volt határőrvidéki községeket az 1899. évi VI. t. -czikk 1. §-a, illetve az 1899. évi XXV. t. -czikk 38. §-a értelmében megillető kamatjárandóság 204. 130
Horvát-szlavonországi italmérési jogok után adott kártalanitási tőkék törlesztésére és kamataira az 1888. évi XXXV. tc. alapján 1,583. 074
A magyarországi városok és községek fogyasztási adó természetű jövedelmeinek ideiglenes rendezése folytán nyujtandó segélyezés, illetve kártalanitás az 1899. évi VI. t. -czikk 4. és 5. §-a, illetőleg az 1901. évi XVIII. tc. 1. §-a alapján 1,400. 000
Mezőgazdasági szeszfőzdék jutalma az 1899. évi XXIV. t. -czikk 1. §-a alapján 1,200. 000
A Budapest székes-fővárosnak a söradópótlék megtéritése czímén kifizetendő az 1899. évi VI. t. -czikk 5. §-a alapján 1,100. 000
13. Határvám kezelési költségei:
Személyi járandóságok 745. 027
Dologi kiadások 159. 782
14. Bélyeg:
Személyi járandóságok 25. 786
Dologi kiadások 984. 760
15. Jogilletékek és díjak kezelési költségei:
Személyi járandóságok 25. 000
Dologi kiadások 21. 000
16. Fémjelzés:
Személyi járandóságok 28. 537
Dologi kiadások 13. 760
Üzemi kiadások 6. 878
17. Dohányjövedék:
Dohányjövedék:
Dohányjövedéki közp. igazgatóság 337. 138
Dohányvétel 37,612. 996
Dohánygyártás 12,891. 464
Dohányeladás 2,505. 598
18. Lottójövedék:
Személyi járandóságok 53. 765
Dologi kiadások 1. 636
19. Sójövedék:
Személyi járandóságok 351. 010
Dologi kiadások 226. 906
Sóvétel 276. 000
Szállitási költségek 1,600. 000
Sótermelési költség megtéritése 1,713. 929
20. Perköltségek 23. 540
21. Állami jószágok, út-, hid- és révvámok:
Személyi járandóságok 10. 993
Dologi kiadások 17. 073
Közterhek 119. 969
Gazdálkodás 67. 988
22. Bányaigazgatóságok:
Személyi járandóságok 252. 086
Dologi kiadások 74. 824
Közterhek 1. 300
23. Fém- és opálbányászat:
Személyi járandóságok 443. 748
Dologi kiadások 72. 028
Közterhek 43. 852
Üzemi kiadások 5. 429. 769
24. Fémkohászat:
Személyi járandóságok 203. 032
Dologi kiadások 63. 450
Közterhek 3. 514
Üzemi kiadások 9,264. 945
25. Pénzverés és fémbeváltás:
Személyi járandóságok 125. 674
Dologi kiadások 20. 540
Közterhek 290
Üzemi kiadások 16,225. 510
26. Állami vasgyárak:
Személyi járandóságok 2,137. 723
Dologi kiadások 556. 400
Közterhek 165. 230
Üzemi kiadások 29,939. 500
27. Zsilvölgyi kőszénbánya:
Személyi járandóságok 4. 688
Dologi kiadások 1. 900
Közterhek 36. 000
Üzemi kiadások 4. 054
28. Sótermelés:
Személyi járandóságok 231. 677
Dologi kiadások 26. 728
Közterhek 7. 200
Üzemi kiadások 1,754. 044
29. Bányászati kegyuri terhek:
Személyi járandóságok 103. 548
Dologi kiadások 48. 122
30. Bányakapitányságok:
Személyi járandóságok 181. 835
Dologi kiadások 38. 100
31. Állami nyomda:
Személyi járandóságok 541. 646
Dologi és üzleti kiadások 982. 217
32. Állami épületek 211. 151
33. Budapesti állami hidak:
Személyi járandóságok 167. 157
Dologi kiadások 18. 050
Közterhek 4. 797
Üzleti kiadások 219. 361
Alapok alakitása 33. 632
Nyugdíjak 34. 479
34. Állami ingó vagyon:
Kincstári árvaletétek kamata 1. 035
35. Különféle kiadások:
Alapitványok, járulékok és kegyuri kiadások 157. 033
Vegyesek 1,899. 113
XIX. FEJEZET. Kereskedelemügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 1,166. 280
Dologi kiadások 350. 000
Hozzájárulás a tisztképző tanfolyamok költségeihez 28. 000
Vasuti ministeri biztosok 17. 000
Tanulmányi és utazási ösztöndíjak 8. 000
2. Államépitészeti hivatalok:
Személyi járandóságok 1,263. 740
Dologi kiadások 487. 700
3. Közutak:
Állami közutak fentartása 7,195. 300
Törvényhatósági közutak segélyezése 1,305. 700
Törzskönyvek, távolsági térképek és közuti térkép elkészítésére 83. 600
4. Ipari és kereskedelmi szakoktatás:
Személyi járandóságok 1,051. 167
Dologi kiadások 522. 775
Országos ipari és kereskedelmi oktatási tanács 14. 200
Egyéb ipari és kereskedelmi oktatási czélok 98. 200
Ipari és kereskedelmi oktatási ösztöndíjak 3. 117
5. Ipari és kereskedelmi czélok:
Kereskedelmi muzeum 175. 750
Iparfejlesztés 2,800. 000
Belkereskedelem 130. 000
Külkereskedelem 485. 000
Ipari és kereskedelmi ösztöndíjak 13. 880
Munkásvédelmi ügyek 150. 000
6. Ipari felügyelet és kazánvizsgálat:
Személyi járandóságok 172. 200
Dologi kiadások 193. 100
7. Posta, távirda és távbeszélő:
Személyi járandóságok 21,204. 700
Dologi kiadások 17,460. 100
8. Magyar kir. postatakarékpénztár:
Személyi járandóságok 1,119. 890
Dologi kiadások 252. 700
Üzleti kiadások 1,979. 000
A postatakarékpénztári tanács költségei 4. 000
Nyugdíjak 20. 500
9. Hajózás:
Tengerészeti igazgatás:
Személyi járandóságok 293. 430
Dologi kiadások 291. 760
A tengerészeti segélyalapok részesedése a kikötői illetékekből (1897. évi IX. t. -czikk) 100. 000
Szakoktatás:
Személyi járandóságok 48. 840
Dologi kiadások 47. 550
10. Aldunai m. kir. hajózási hatóság:
Személyi járandóságok 133. 570
Dologi kiadások 73. 500
11. Magyar királyi államvasutak:
Személyi járandóságok 71,693. 200
Dologi kiadások 7,969. 800
Rendes fentartási és üzemi kiadások 64,216. 050
Átalakitási munkák 4,310. 350
Tűz és elemi károk okozta kiadások 1,900. 000
12. M. kir. zálogházak:
Személyi járandóságok 323. 680
Dologi kiadások 84. 000
Nyugdíjak 32. 500
Egyéb üzemi kiadások 159. 820
13. Mértékhitelesités és fegyvervizsgálati bizottság:
Személyi járandóságok 31. 770
Dologi kiadások 32. 570
14. M. kir. közp. statisztikai hivatal:
Személyi járandóságok 284. 380
Dologi kiadások 458. 800
15. Szabadalmi hivatal és szabadalmi tanács:
Személyi járandóságok 197. 120
Dologi kiadások 159,500
XX. FEJEZET. Földmivelésügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 838. 468
Dologi kiadások 167. 000
2. Állami erdők:
Személyi járandóságok 2,585. 996
Dologi kiadások 852. 742
Üzemi és gazdálkodási kiadások 5,800. 166
Közterhek 1,469. 241
3. Állami kezelésbe vett községi és némely más erdők és kopár területek:
Személyi járandóságok 849. 188
Dologi kiadások 736. 579
4. Erdőfelügyelőségek és ornithologiai központ:
Személyi járandóságok 264. 161
Dologi kiadások 167. 144
5. Erdőőri szakiskolák:
Személyi járandóságok 27. 590
Dologi kiadások 79. 176
Gazdálkodási kiadások 15. 444
Közterhek 3. 594
6. Országos erdei alap 200. 000
7. Állami segély kopár területek befásitására 300. 000
8. Ménesbirtok-gazdaságok, gödöllői koronauradalom és bukin-pálinkai csikótelep:
Személyi járandóságok 437. 417
Dologi kiadások 65. 104
Gazdasági kiadások 4,772. 859
Közterhek 427. 755
9. Állami lótenyészintézetek:
Személyi járandóságok 1,816. 231
Dologi kiadások 4,748. 922
10. Állategészségügy:
Személyi járandóságok 1,341. 294
Dologi kiadások 728. 486
11. Gazdasági tanintézetek és mezőgazdasági ismeretek terjesztése:
Személyi járandóságok 811. 971
Dologi kiadások 1,747. 436
12. Állattenyésztés és tejgazdaság:
Személyi járandóságok 103. 745
Dologi kiadások 2,803. 476
13. Országos vizépitési igazgatóság:
Személyi járandóságok 143. 853
Dologi kiadások 92. 432
14. Folyammérnöki hivatalok:
Személyi járandóságok 353. 643
Dologi kiadások 231. 086
15. Vizi munkálatok:
Személyi járandóságok 131. 506
Dologi kiadások 701. 859
16. Kulturmérnöki hivatalok:
Személyi járandóságok 402. 641
Dologi kiadások 321. 790
17. Halászat:
Személyi járandóságok 24. 880
Dologi kiadások 98. 980
18. Szőlészet és borászat:
Személyi járandóságok 178. 940
Dologi kiadások 178. 165
Szőlészeti és borászati czélok előmozditására 232. 900
19. Kincstári birtokok és fürdők:
Személyi járandóságok 28. 919
Dologi kiadások 51. 930
Gazdálkodási kiadások 222. 073
Közterhek 57. 337
20. Állami jószágok telepitési szolgálat:
Személyi járandóságok 143. 170
Dologi kiadások 58. 400
Gazdálkodási kiadások 7. 200
Közterhek 388. 839
21. Perköltségek 68. 000
22. Gazdasági műszaki hivatal:
Személyi járandóságok 29. 514
Dologi kiadások 25. 300
23. Delibláti kincstári birtok:
Személyi járandóságok 30. 489
Dologi kiadások 18. 100
Gazdálkodási és üzemi költségek 20. 000
Közterhek 11. 440
24. A mező- és közgazdaság különböző ágai:
Személyi járandóságok 129. 440
Dologi kiadások 795. 878
25. Méhészet:
Személyi járandóságok 26. 800
Dologi kiadások 62. 636
26. Kertészet, gyümölcsészet és fatenyésztés:
Személyi járandóságok 98. 090
Dologi kiadások 460. 380
27. Kisérletügy:
Személyi járandóságok 251. 760
Dologi kiadások 268. 862
28. Gazdasági munkásügyek:
Személyi járandóságok 30. 000
Dologi kiadások 740. 000
29. Országos meteorologiai és földmágnességi központi intézet:
Személyi járandóságok 95. 180
Dologi kiadások 94. 700
30. Selyemtenyésztés emelése:
Személyi járandóságok 315. 260
Dologi kiadások 4,896. 400
31. Földtani intézet:
Személyi járandóságok 108. 757
Dologi kiadások 66. 600
32. A hegyvidéki és székely földmivelő-nép segélyezésére:
Személyi járandóságok 20. 200
Dologi kiadások 507. 224
XXI. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 754. 410
Dologi kiadások 225. 100
2. Országos közoktatásügyi tanács:
Személyi járandóságok 22. 800
Dologi kiadások 8. 000
3. Budapesti kir. egyetem:
Személyi járandóságok 1,717. 583
Dologi kiadások 1,223. 990
4. Kolozsvári Ferencz József tudományegyetem:
Személyi járandóságok 725. 175
Dologi kiadások 272. 880
5. Kolozsvári Karolina országos kórház és egyetemi klinikák:
Személyi járandóságok 112. 351
Dologi kiadások 500. 500
6. Budapesti középiskolai tanárképző intézet, a vele kapcsolatos gyakorló főgymnasium és a „báró Eötvös József”collegium:
Személyi járandóságok 150. 366
Dologi kiadások 56. 672
7. Kolozsvári középiskolai tanárképző intézet:
Személyi járandóságok 38. 748
Dologi kiadások 4. 323
8. Középisk. tanárképzők segélyezése 36. 000
9. József-műegyetem:
Személyi járandóságok 633. 580
Dologi kiadások 207. 100
10. Kassai jogakadémia:
Személyi járandóságok 60. 006
Dologi kiadások 6. 448
Közegészségtani előadások díjazására a jogakadémiákon 2. 000
11. Ó-gyallai csillagda:
Személyi járandóságok 11. 900
Dologi kiadások 12. 500
12. Tankerületi főigazgatóságok:
Személyi járandóságok 137. 497
Dologi kiadások 28. 000
13. Állami gymnasiumok és reáliskolák:
Személyi járandóságok 3,827. 505
Dologi kiadások 469. 136
14. Felekezeti, törvényhatósági és községi középiskolák segélyezése 1,678. 756
15. A középiskolai internatusok, alumneumok és convictusok segélyezése:
Személyi járandóságok 28. 204
Dologi kiadások 97. 550
A budapesti VII. ker. gymnasium mellett szervezet horvát internatus fentartási költségeire 23. 700
A délvidéki földmivelők gazdasági egyesülete által fentartott szegedi convictus segélyezésére 6. 000
A Gyertyámos községe által fentartott convictus segélyezése 3. 000
A rózsahegyi internatus segélyezésére 3. 000
Egyéb internatusok, valamint alumneumok és convictusok segélyezésére 1. 600
16. Állami felsőbb leányiskolák:
Személyi járandóságok 642. 259
Dologi kiadások 414. 400
17. Vizsgálati bizottmányok 57. 100
18. Népnevelési tanfelügyelőségek:
Személyi járandóságok 537. 741
Dologi kiadások 149. 000
19. Állami elemi népiskolák:
Személyi járandóságok 5,708. 860
Dologi kiadások 854. 000
Uj iskolák felállitására 100. 000
20. Községi-, felekezeti- és magánnépiskolák segélyezése 3,107. 500
21. Felső nép- és polgári iskolák:
Személyi járandóságok 2,455. 918
Dologi kiadások 222. 000
22. Népnevelési intézetek közös szükséglete 1,023. 684
23. Polgári tanitó- és tanitónőképzők:
Személyi járandóságok 233. 201
Dologi kiadások 259,840
24. Elemi tanitó- és tanitónőképzők:
Személyi járandóságok 916. 102
Dologi kiadások 966. 150
25. Felekezeti képezdei tanárok illetményeinek kiegészitésére 30. 000
26. Kisdedóvónők képzése:
Személyi járandóságok 21. 200
Dologi kiadások 54. 550
27. Kisdedóvó intézetek és menedékházak 815. 420
28. Testi nevelés 37. 600
29. Gazdasági ismétlő iskolák 200. 200
30. Balatonfüredi Erzsébet szeretetház:
Személyi járandóságok 7. 486
Dologi kiadások 26. 550
31. Üvegtechnikai intézet:
Személyi járandóságok 5. 200
Dologi kiadások 400
32. Iparos tanulok iskolái 267. 600
33. Állami felső kereskedelmi iskolák:
Személyi járandóságok 431. 253
Dologi kiadások 32. 400
34. Keleti kereskedelmi akadémia:
Személyi járandóságok 42. 000
Dologi kiadások 14. 300
35. Kereskedelmi iskolák segélyezése 148. 000
36. Bábaképezdék:
Személyi járandóságok 80. 252
Dologi kiadások 139. 800
37. Gyógypedagógiai intézetek:
Személyi járandóságok 317. 881
Dologi kiadások 223. 520
38. Képzőművészet és művészi ipar 166,520
39. Festészeti és szobrászati mesteriskolák:
Személyi járandóságok 33. 256
Dologi kiadások 44. 180
40. Országos mintarajziskola és rajztanárképző:
Személyi járandóságok 96. 360
Dologi kiadások 66. 040
41. M. kir. női festőiskola:
Személyi járandóságok 9. 440
Dologi kiadások 8. 800
42. Iparművészeti iskola:
Személyi járandóságok 112. 573
Dologi kiadások 50. 000
43. Zemeművészet fejlesztése 24. 000
44. Országos zeneakadémia:
Személyi járandóságok 134. 739
Dologi kiadások 37. 600
45. Országos szinművészeti akadémia:
Személyi járandóságok 25. 200
Dologi kiadások 13. 606
46. A muzeumok és könyvtárak országos felügyelete és országos tanácsa 233. 380
47. Magyar nemzeti muzeum:
Személyi járandóságok 232. 399
Dologi kiadások 257. 612
48. Országos képtár és magyar történelmi képcsarnok:
Személyi járandóságok 47. 000
Dologi kiadások 80. 260
49. Iparművészeti muzeum:
Személyi járandóságok 50. 480
Dologi kiadások 64. 200
50. Műemlékek országos bizottsága:
Személyi járandóságok 15. 400
Dologi kiadások 14. 900
51. Műemlékek fentartása 80. 208
52. Közművelődési czélok támogatása 152. 704
53. Ösztöndíjak 151. 736
54. Egyházak segélyezése 4,094. 344
XXII. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 563. 949
Dologi kiadások 69. 808
2. Királyi Curia:
Személyi járandóságok 1,020. 793
Dologi kiadások 48. 376
3. Konstantinápolyi consuli főtörvényszék:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 52. 071
4. Koronaügyészség:
Személyi járandóságok 69. 720
Dologi kiadások 4. 600
5. Királyi itélőtáblák:
Személyi járandóságok 2,303. 100
Dologi kiadások 161. 574
6. Királyi főügyészségek:
Személyi járandóságok 296. 590
Dologi kiadások 88. 150
7. Királyi törvényszékek és járásbiróságok:
Személyi járandóságok 19,287. 616
Dologi kiadások 2,359. 000
8. Királyi ügyészségek:
Személyi járandóságok 2,867. 819
Dologi kiadások 3,587. 294
9. Országos fegyintézetek, kerületi börtön, gyüjtőfogház, közvetitő intézet és állami fogházak:
Személyi járandóságok 950. 894
Dologi kiadások 1,388. 478
10. Büntetéspénzek országos alapja 1,155. 118
11. Telekkönyvezés:
Személyi járandóságok 13. 807
Dologi kiadások 1. 180
12. Az 1899. évi XLVIII. tc. alapján alkalmazott birák személyi járandóságai és törvények szerkesztése 83. 340
13. Országos birósági vegyészeti intézet:
Személyi járandóságok 16. 300
Dologi kiadások 3. 300
XXIII. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 342. 352
Dologi kiadások 134. 000
2. Honvédségi intézetek:
Központi ruhatár 206. 650
Központi fegyvertár 129. 254
Honvéd nevelő- és képzőintézetek átalánykép 2,000. 718
Honvéd-menház 108. 625
Honvéd élelmező raktár 119. 023
3. Ujonczozás-felülvizsgálati költségek 60. 000
4. Honvéd-főparancsnokság 164. 185
5. Kerületi parancsnokságok 1,031. 936
6. Csapatok:
Pénzbeli illetékek 14,048. 883
Elhelyezés 5,401. 872
Élelmezés 5,764. 839
Lóeleség 1,855. 070
Ruházat és felszerelés 2,501. 337
Betegápolási költségek 361. 370
Töltények beszerzése 1,370. 696
Pótlovazás 1. 364. 353
7. Csendőrségi költségek 83. 353
8. Honvéd hadbiróság 259. 936
9. Honvéd hadbizottság 377. 360
10. Honvéd-számellenőrzés 373. 600
11. Alapitványi helyek a közös katonai intézetekben 269. 864
Rendes kiadások összege: 1,024,637. 324

B) Rendkivüli kiadádok.

I. Átmeneti kiadások.

korona
I. FEJEZET. Országgyülés:
Az országgyülési gyorsirók kártalanitási segélye 17. 460
II. FEJEZET. Az 1904. évi közösügyi kiadásokból a magyar korona országait illető összeg:
1. Rendkivüli közösügyi kiadás 11,366. 278
2. A Bosznia és Herczegovinában, továbbá a Lim területén álló parancsnokságok, intézetek és csapatok 1904. évi rendkivüli szükséglete 7,483. 000 K után 2. 574. 152
III. FEJEZET. Nyugdijak:
1. Pénzügyministerium:
A bányatárspénztári hiányok felerészének fedezésére szolgáló és feltételesen visszafizetendő előleg 271. 000
2. Földmivelésügyi ministerium:
Társpénztári hiányok felerészének fedezésére szolgáló feltételesen visszafizetendő előlegek 30. 835
IV. FEJEZET. Ministerelnökség:
1. Gróf Andrássy Gyula emlékszobrára (az 1890. évi III. törvénycikk alapján) 130. 000
2. Millenniumi műemlékekre (az 1896. évi VIII. t. -czikk alapján):
Szent-István lovas szobrára és a szobor körüli tér rendezésére 30. 000
A honalapitó Árpádot és a nemzet történelmi multját megörökitő emlékműre 200. 000
3. 1848/49-iki honvédek segélyezésére és az azzal kapcsolatos kezelési költségekre 800. 000
4. A horvát-dalmát határrendezés költségeinek fedezésére 14. 000
5. A horvát-stájer határrendezés költségienek fedezésére 25. 356
V. FEJEZET. Ő cs. és ap. kir. Felsége személye körüli ministerium:
A ministerium épületeinek alapos helyreállitására 18. 000
VI. FEJEZET. Horvát-szlavon-dalmát ministerium:
1. Az autonom horvát törvénytárnak magyar nyelven való kiadására 4. 000
2. Hivatalos helyiségek folytatólagos felszerelése és a hivatalos könyvtár kiegészitése 300
VII. FEJEZET. Belügyministerium:
1. Központi igazgatás és földtehermentesitési pénzalap m. kir. igazgatósága:
Törvény-előkészités és szerkesztés czéljaira 25. 000
A belügyministerium hivatalos helyiségeinek uj butorzattal való fokozatos felszerelésére 4. 000
A belügyministerium irattárának selejtezési költségeire 4. 000
2. Országos levéltár:
A külföldi történeti kútfőgyűjtemények és folytatásuk beszerzésére és beköttetésére 2. 000
3. Vármegyék közigazgatási, árva- és gyámhatósági kiadásai:
A polgárositott magyar határőrvidéken fennállott házközösségi intézmények megszüntetésével járó rendkivüli kiadásokra, az 1885. évi XXIV. tc. alapján 53. 810
A vármegyei tisztviselők és szolgák illetményeinek tervezet javitására átalányként 4,680. 000
4. Szinművészeti kiadások:
A m. kir. operaháznál alkalmazandó magyar énekesek és énekesnők kiképzésére szolgáló ösztöndíjak 6. 000
5. Közegészségügyi kiadások:
A tuberkulozis elleni védekezés népszerű ismertetésére és adatgyűjtés költségeire 4. 000
A budapesti lipótmezei elmegyógyintézet ablakainak helyreállitására V. részlet 2. 000
A budapesti lipótmezei elmegyógyintézet faágyainak vaságyakkal való kicserélésére III. részlet 4. 000
Községi bábák kiképzésére szolgáló tanfolyamok költségeire és okleveles bábák képzésére létesitendő ösztöndijakra 90. 000
A pozsonyi állami kórházban orvosi szoba bebutorzására 3. 000
A marosvásárhelyi állami kórház szülészeti osztályán a műtő- és orvosi szoba felszerelésére 15. 000
A pozsonyi állami kórház leltári czikkeinek pótlására 12. 000
A budapest angyalföldi elmegyógyintézet uj fűtésberendezésére, villamvilágitására 50. 000
6. M. kir. csendőrség:
A magyar kir. csendőrség állományának és alosztályának tervbevett szaporitásából felmerülő költségekre 102. 466
7. Fő- és székvárosi m. kir. államrendőrség:
A rendőrségi fogház és tolonczház egyes helyiségei padozatának asbest burkolattal való ellátása, valamint a szellőztetés javitására 17. 077
8. Általános közigazgatási kiadások:
Országos határrendezési és határkiigazitási költségek 16. 000
Az országos községi törzskönyvi bizottság költségeire 18. 000
Fordítói dijak 5. 000
A magyar-román hatásrendezésből kifolyó háromszögelési munkálatok költségeire 6. 000
VIII. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. Központi igazgatás:
Egyes állomáshelyeknek magasabb lakbérosztályba leendő besorozása esetén az állami alkalmazottaknak járó lakpénztöbbletekre 42. 100
Az állami tisztviselők, altisztek és szolgák illetményeinek javitására az 1904. évi I. törvénycikk alapján átalányképen 15,000. 000
2. Egyenes adók és földtehermentesitési pótlékok:
Az egyenesadóreform-munkálatok költségeire 20. 000
3. Bányaigazgatóságok:
Petroleumra és kálisóra eszközlendő mély furásokra segélyképen 100. 000
4. Fém- és opálbányászat:
Az ezüstár hanyatlása folytán sujtott bányavidékek iparának segélyezésére s azok részére adható kölcsönökre 200. 000
Taksástelkek folytatólagos rendezésére 1. 600
5. Fémkohászat:
A zalatnai kohó szükségletére két magán lakóház megvásárlása czéljából felvett társpénztári kölcsön III. törlesztési részlete a kohójövedelemből visszatéritendő előlegképen 5. 620
A fernezelyi kohónál tovalapátoló pörkölőpest épitésére a kohójövedelemből visszatéritendő előlegképen 30. 000
6. Pénzverés és fémbeváltás:
Fémbeszerzésekre 340. 000
A pénzverésnél fenmaradó bevételi többlet a valutarendezés czéljaira 307. 376
7. Állami vasgyárak:
Kutatásokra és feltárásokra 100. 000
A zólyombrezói gyárat átszelő országut áthelyezésére szükséges 100. 000 K II. és utolsó részletéül 50. 000
Rendkivüli hozzájárulásként az államvasuti nyugdíjintézethez szükséges 50. 000 K II. részletéül 10. 000
8. Különféle kiadások:
A rendelkezés alá jutott tisztviselők illetményeire 12. 175
Az 1867. év végéig befektetett tiszti biztositékok visszafizetésére 2. 500
A Rába és mellékfolyóinak szabályozására 30. 290
A kincstári birtokok eladása folytán fedezet nélkül maradt kegyuri terhek 30. 000
IX. FEJEZET. Kereskedelemügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
A fiumei raktári vállalat ministeri biztosának 4. 000
Viczinális vasutak segélyezésére 1,300. 000
Hivatali épület tatarozására 34. 000
A vasuti okmánytár nyomatási költségeire 2. 000
2. Ipari és kereskedelmi czélok:
Vámtarifai munkálatok költségei 50. 000
Ipartörvény revisiójával kapcsolatos költségek 25. 000
3. Posta, távirda és távbeszélő:
A budapesti m. kir. távbeszélő-hálózat bérletének megszüntetéséért fizetendő 8-ik évi járadék 827. 000
A budapesti főpostaépület gyökeres javitására a postaforgalmi pénzekből vett előleg törlesztése 80. 000
4. Hajózás:
Az „Adria” m. kir tengerhajózási részvénytársaság szerződésszerű segélyezésére 1,140. 000
A magyar keleti tengerhajózási részvénytársaság segélyezésére 180. 000
A magyar-horvát tengeri gőzhajózási részvénytársaság szerződésszerű segélyezésére 590. 000
A szabadhajózás segélyezésére 200. 000
Az „Adria” magyar kir. tengerhajózási részvénytársaság ministeri biztosának díjazására 8. 000
A magyar keleti tengerhajózási részvénytársaság ministeri biztosának díjazására 3. 000
A magyar-horvát tengeri gőzhajózási részvénytársaság ministeri biztosának díjazására 2. 400
A magyar folyam- és tengerhajózási részvénytársaság segélyezésére az 1894. évi XXXVI. tc. alapján 800. 000
A magyar folyam- és tengerhajózási részvénytársaság ministeri biztosának díjazására 8. 000
A balatontavi gőzhajózási részvénytársaság segélyezésére 24. 000
Suez-csatornai illetékek fedezésére 400. 000
A fiumei dock üzemi költségei 30. 000
Tengerészeti törvények és rendeletek gyüjteményes kiadására 15. 000
5. Aldunai m. kir. hajózási hatóság:
Sodronykötél beszerzésére 45. 000
6. Magyar kir. államvasutak:
Leltárszaporitásra 400. 000
7. Magyar kir. központi statisztikai hivatal:
A könyvtár kiegészitésére és kibővitésére 30. 000
X. FEJEZET. Földmivelésügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Az állami épület átalakitási és berendezési költségeire 10. 000
2. Állami erdők 86. 616
3. Erdőfelügyelőségek és ornithologiai központ:
Ornithologiai központnál 1. 536
4. Erdőőri szakiskolák:
A négy erdőőri szakiskolánál nagyobb mérvű épülethelyreállitások és átalakitásokra 16. 220
5. Ménesbirtok-gazdaságok, gödöllői koronauradalom és bukin-palánkai csikótelep 20. 000
6. Állami lótenyész-intézetek 27. 530
7. Állategészségügy:
A sertésvész ellen való védekezési kisérletek összes költségeire 12. 000
Az 1905. évben Budapesten tartandó nemzetközi állatorvosi congressus előkészitésére 3. 000
8. Gazdasági tanintézetek és mezőgazdasági ismeretek terjesztése 42. 728
9. Országos vízépitési igazgatóság:
A nemzetközi hajózási kongresszus brüsszeli állandó bizottsága kölségeihez való hozzájárulásra 1. 000
10. Vizi munkálatok:
A Balaton tavának tanulmányozása és leirása czéljából segélyképen a földrajzi társaságnak 4. 000
A dunabogdányi és visegrádi kincstári kőbányák üzemének felügyelete, fentartása és fejlesztésére 172. 570
11. Kulturmérnöki hivatalok:
Társulati öntöző-csatornák épitésének segélyezésére és talajjavitások eredményeinek tanulmányozására az 1900. évi XXX. tc. alapján 100. 000
12. Halászat:
Halivadék nevelőtelepek felállítására szükséges 300. 000 K I. részlete 50. 000
13. Szőlészet és borászat:
Berendezések a vinczellériskoláknál 71. 200
A phylloxera ellen való védekezés czéljaira 1,390. 486
A központi szőlészeti kisérleti állomás czéljaira 149. 800
A Magyar Agrár- és Járadékbanknak fizetendő hozzájárulás a szőlőfelujitási kölcsönök érdekében gyakorlandó helyi felügyelet, ellenőrzés és utmutatások megadásának költségéhez 60. 000
Egy magyar ampelographia kiadására 10. 000
14. Kincstári birtokok és fürdők 52. 945
15. Állami jószágok és telepitési szolgálat:
Személyi járandóságok 146. 712
Dologi és egyéb kiadások 758. 566
16. Delibláti kincstári birtok:
A delibláti kincstári birtokon homokkötés és szőlőkaró-termelés czéljából eszközlendő befásitásokra, továbbá a birtok és bérleti határok, valamint utak befásitására és a birtok kataszteri részletes felmérésénél felmerülő költségekre 40. 000
17. A mező- és közgazdaság különböző ágai:
Tagosítási, birtokrendezési és legeltetési törvény előkészítésével kapcsolatos teendők költségeire 5. 000
18. Méhészet 4. 000
19. Kertészet, gyümölcsészet és fatenyésztés 2. 200
20. Kisérletügy:
Kisérletügyi intézmények felszerelésére és berendezésére 61. 600
A mezőgazdasági muzeum belső berendezésére, bebutorozására szükséges 400. 000 K első részlete 60. 000
Czukorrépa-termelés javítását czélzó kisérletekre s az ezzel kapcsolatos utazási és egyéb költségekre, munkadíjakra stb. 40. 000
A mezőgazdasági muzeum költözködésére s ezzel kapcsolatos költségekre 6. 000
A szivarkadohány-termelés és az árnyékos rendszer szerinti dohánytermelési kisérletekkel járó berendezésekre és ezen készletek költségeire 4. 000
21. Országos meteorologiai és földmágnességi központi intézet 26. 150
22. Földtani intézet:
Geologiai térképek ujból való kiadása érdekében előkészítő bejárásokra és egyéb felvételi megbizásokra 1. 300
Az intézet és laboratoriumainak folytatólagos felszerelésére 8. 000
Geologiai gyakorlati irányu kutatásokra 10. 000
23. A hegyvidéki is székely földmivelő nép segélyezésére:
Hegyvidéki szövetkezetek támogatására 24. 000
A Székelyföldön létesitendő szövetkezetek támogatására 70. 000
XI. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
A ministerium butorzatának helyreállitására és megujitására 6. 000
A közoktatási kormánynak és a főiskoláknak a külföld nevezetesebb tudományos mozgalmaiban való képviseletére 4. 000
A magyar tudományos haladásnak külföldi ismertetésére 10. 000
Egy classica-philologiai realis encyclopédia szerkesztői és irói költségeire 12-ik részlet 1. 000
A Kisfaludy-társaságnak magyar népköltési gyüjtésekre és azok kiadására 3. 000
Tudományos czélok támogatására 13. 000
Az University Extension intézményének meghonositására 4. 000
A magyar földrajzi társaságnak a Balaton tudományos monografiájának kiadására segélyül 6. 000
2. Budapesti királyi egyetem:
A budapesti kir. tudomány-egyetemi kör segélyezésére 5. 000
A budapesti általános poliklinikai egyesület segélyezésére 13. 000
A budapesti egyetemen a Mensa academica egyesületnek házbér fejében 4. 000
A budapesti egyetem két kórboncztani intézetének tudományos felszerelésére 12. 000
Az általános egyetemi segélyegylet részére 2. 000
A közegészségtani intézet fölszerelésének kiegészitésére 6. 000
A földrajzi intézet részére beszerzendő műszerekre 2. 000
Az idegkórtani klinika fölszerelésére 6. 000
A gyógyszerészgyakornoki tanfolyam segélyezésére 5. 000
A két boncztani tanszék fölszerelésére 5. 000
Az elméleti fizikai tanszék tanszergyüjteményének költségeire 2. 000
A budapesti általános kisérleti kór- és gyógytani intézet tudományos fölszerelésére 15. 000
3. Kolozsvári Ferencz József tudományegyetem:
A kolozsvári egyetem szövettani, fejlődéstani és közegészségtani intézeteinek tanszerekkel való folytatólagos felszerelésére 8. 000
A kolozsvári egyetem állattani intézetének pótlólagos felszerelésére 8. 000
A bölcsészeti, nyelv- és történettudományi kar semináriumainak alapfölszerelésére 5. 000
A kolozsvári egyetem növénytani tanszéke hiányos felszerelésének pótlására 2. 000
A kolozsvári egyetem ásvány- és földtani tanszéke hiányos felszerelésének pótlására 2. 000
A kolozsvári Karolina-kórházban elhelyezett egyetemi kórodák tudományos felszerelésére 5. részlet 40. 000
4. Budapesti középiskolai tanárképző-intézet, a vele kapcsolatos gyakorló főgymnasium és a „Báró Eötvös József”collegium:
Művészettörténeti előadásokra 240
5. József-műegyetem:
A műegyetemen tartandó párhuzamos előadásokra 40. 000
A műegyetemi ifjusági egyletek segélyezésére 3. 500
A műegyetem czéljaira bérelt helyiségekért 90. 000
A József-műegyetemen még hiányzó felszerelésekre 30. 000
Műszaki mechanikai fölszerelése 5. 000
Két gépszerkezettan fölszerelésére 15. 000
A két kémiai tanszék tudományos fölszerelésére 25. 000
6. Ógyallai csillagda:
Refraktor átalakitására és theodolit beszerzésére, csillagászati gyakorlatokra 9. 000
7. Állami gymnasiumok és reáliskolák:
Állami középiskolák butorbeli felszerelésének pótlására és tanszerbeli alapfelszerelésére 44. 000
A budapesti VI. ker. főgymnasiumnál ujonnan nyitandó osztályok butorozására és felszerelésére 6. 000
A budapesti VII. ker. főgymnasium uj osztályának felszerelésére 4. 000
A középiskolai tanárok részére tartandó rendkivüli tanfolyamok kölségeire 2. 000
A „Szabad Lyceum” segélyezésére 1. 000
Szemléltető képekre 4. 000
Magyar fali és kézi térképek készítésének segélyezésére 6. 000
Leánygymnasiumi magántanfolyamok segélyezésére 2. 000
Középiskolai tanárok és tanárjelöltek számára készitendő tudományos kézi- és segédkönyvekre 12. 000
Budapesti középiskolák új párhuzamos osztályainak személyi és dologi kiadásaira átalánykép 12. 000
Nemzetiségi tankönyvekre 4. 000
Középiskolai szabályrendeletek gyüjteményének kiadására 2. 000
Középiskolai művészettörténeti gyüjteményekre 2. 000
Művészettörténeti rendkivüli előadások díjazására 1. 000
Magyar-olasz és olasz-magyar szótár készitésére 3. 200
Középiskolai ifjusági olvasmányokra 2. 000
Játékdélutánok dologi kiadásaira 9. 000
Szemléltető oktatás szükségleteire 3. 000
A budapesti III. ker. gymnasium uj osztályára átalánykép 3. 000
8. Felekezeti, törvényhatósági és községi középiskolák segélyezése: befektetésekre 360. 250
9. Állami felsőbb leányiskolák:
A máramarosszigeti, kolozsvári és temesvári felsőbb leányiskolák és internátusok felszerelésének kiegészitésére szükséges 36. 000 K 3. és utolsó részlete 12. 000
Állami felsőbb leányiskolák tanszerbeli felszerelésére 6. 000
A mezőturi állami felsőbb leányiskolánál a kert befásitására, játszótér létesitésére és az udvar rendezésére utolsó részlet 4. 000
A budapesti állami felsőbb leányiskola fölszerelésének kiegészitésére szükséges 20. 000 K 2. részlete 6. 000
10. Népnevelési tanfelügyelőségek:
A kir. tanfelügyelői irodák bebutorozására 3. 000
11. Felső nép- és polgári iskolák:
A gyakorlati háztartás (főzőiskolák) intézményének segélyezésére 8. 000
12. Elemi tanitó- és tanitónőképzők:
Állami tanitó- és tanitónőképző-intézetek tanszerbeli felszerelésére 8. 000
Tanitóképző intézeti kézikönyvek előállitására 4. 000
Orgonák, zongorák és harmoniumoknak ujakkal való kicserélésére 5. 000
13. Keleti kereskedelmi akadémia:
A keleti kereskedelmi akadémia könyvtárának és muzeumának gyarapitására 1. 000
A keleti kereskedelmi akadémia uj helyiségeinek fölszerelésére 1. 000
14. Bábaképezdék:
A bábaképezdék folytatólagos felszerelésére, internatusok létesitésére és fentartására 25. 000
15. Képzőművészeti és művészi ipar:
A st. -louisi kiállitás magyar képzőművészeti csoportjának rendezése 20. 000
16. Országos zeneakadémia:
Az országos zeneakadémia számára zenekari hangszerek vételére 1. 600
17. A muzeumok és könyvtárak országos felügyelete és országos tanácsa:
Az országos felügyelet alatt levő közgyüjtemények épitkezéseinek segélyezésére 68. 000
18. Magyar nemzeti muzeum:
A magyar nemzeti muzeum laboratoriumainak felszerelésére 14. részlet 2. 000
A magyar nemzeti muzeum ablakainak és padlójának, valamint több terme nagy butorzatának megujitására 8. 000
A magyar nemzeti muzeum könyvtárának butorozására és egyéb átalakitásokra 5. 000
A magyar nemzeti muzeum állattári helyiségeinek butorozására 6. 000
A magyar nemzeti muzeum ásvány- és növénytára részére beszerzendő új szekrényekre 7. 000
A magyar nemzeti muzeum néprajzi osztálya részére új szekrényekre 2. 000
A magyar nemzeti muzeum néprajzi osztályának könyvtárára 7. részletként 2. 000
A régiségtár butorozására 4. 000
A Haynald-féle szakkönyvtár hiányainak pótlására 6. 000
A főrendiháztól átvett nagyterem és mellékhelyiségek butorzatának, fűtőkészülékének átalakitására, villamos világitás és viz bevezetésére szükséges 18. 000 K költség 2. részletéül 6. 000
A Hajnik- és Almássy-féle könyvtárak lajstromozására 1. 500
A Hermann- és Jankó-féle könyvtár kötési költségeire szükséges 4. 000 korona I. részlete 1. 000
19. Országos képtár és magyar történelmi képcsarnok:
Képtári felügyelők és éjjeli őrség dijazására 4. 320
A magyar történelmi képcsarnok metszet-gyüjteményének felszerelésére 2. 000
A magyar történelmi képcsarnok felállitása alkalmából képkeretek, kartonok és porte-feullek tömeges beszerzésére 11. részlet 4. 000
1Állami vásárlásokra és a létesitendő szépművészeti muzeum anyagának gyarapitására 180. 000
A létesitendő szépmüvészeti muzeum plasztikai osztályának szükségleteire 3. részlet 125. 000
Zichy Mihály festményeire 2. részlet 12. 000
Néhai Munkácsy Mihály képeinek 110. 000 K-ás vételára fejében 1. részlet 55. 000
20. Iparművészeti muzeum:
Az iparművészeti muzeum felszerelésének kiegészitésére szükséges 60. 600 K 6. és utolsó részlete 10. 000
A könyvtár kiegészitésére szükséges 20. 000 K 1. részlete 5. 000
21. Egyházak segélyezése:
Az ág. hitv. és evang. ref. hitv. egyházak alapjának gyarapitására 300. 000
Az unitárius egyház alapjának gyarapitására 15. 800
A gör. szert. katholikusok egyházi könyveinek kiadására szükséges 400. 000 K 1. részlete 100. 000
Az országos izraelita iskolaalap segélyezésére 30. 000
XII. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Igazságügyi orvosi tanács véleményeinek kiadási költsége 5. 000
Az 1905. évben Budapesten tartandó börtönügyi congressus előkészitő munkálatainak költségeire 12. 000
2. Királyi Curia:
A kir. curiai épületben szükségessé vált felvonógép elkészitési költségeire 14. 800
3. Királyi törvényszékek és járásbiróságok:
Az erdélyi birtokrendezések gyorsitása czéljából adható költségelőlegekre 100. 000
XIII. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:
1. Központi igazgatás:
A ministerium két ügyosztálya irodahelyiségeinek bérletére 4. 028
2. Csapatok:
A honvéd lovassági kardoknak Bessemer-aczél kosarakkal való ellátására szükséges 120. 000 K ötödik részlete 20. 000
A népfölkelésnek a honvédséggel azonos felfegyverzésére az 1901. évi XVI. törvénycikkel engedélyezett 5,939. 000 koronából fenmaradt 3,931. 729 K 02 f harmadik részlete 517. 023
Átmeneti kiadások összege 49,287. 215

II. Beruházások.

korona
I. FEJEZET. Állandó országház épitésére az 1884. évi XIX. tc. alapján 220. 000
II. FEJEZET. Belügyministerium:
Szinművészeti kiadások:
A m. kir. operaháznál 198. 000 K költséggel létesitett villanyos berendezésnek VIII. részlete fejében 22. 400
III. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. Pénzügyőrség:
A racai pénzügyőrségi laktanya ujjáépitésére 25. 958
2. Határvám:
A budapesti fővámpalotában a vásárcsarnok felőli részén levő félemeleti raktárhelyiségeknek irodahelyiségekké leendő átalakitása folytán felmerülő költségekre 90. 000
A szurduki vámkirendeltségnek és személyzetének elhelyezésére létesitendő épület költségeire 24. 257
3. Dohányjövedék:
Dohányvétel 282. 800
Dohánygyártás 306. 000
4. Sójövedék:
A marosujvár-székelykocsárdi összekötö vasut kiépitésére 114. 000
Egy vasutgondozói lak épitésére Marosujvárott 8. 500
12 drb ékalaku sóoldó-szekrény épitésére Marosujvárott 16. 000
Egy uj fütőház épitésére Marosujvárott 10. 000
Két őrház épitésére a parajdi sóhegyen 1. 440
Az aknaszlatinai Ferenczbánya rakodó épitési költségeire 5. 000
5. Állami jószágok, út-, hid- és révvámok:
A marosportusi vámszedői lak ujjáépitésére 3. 109
A técsői híd ujjáépitésére I. részlet 100. 000
6. Fém- és opálbányászat:
A körmöczbányai Nándor altáró berendezésére és a bányatulajdon kiegészitésére 250. 000
A Körmöczbányán épitendő zuzóműre I. részlet 65. 000
A szélaknai bányahivatal alá tartozó bányaműveknél teljesitendő feltárási munkálatokra 120. 000
A veresvizi bányaműnél a ravaszpataki vizerőnek szállitás és vizemelésre való felhasználására 40. 000
A kereszthegyi bányamű szállitási és vizemelési berendezésének folytatólagos átalakitására 40. 000
Az oláhláposbányai bányaüzemnél épitendő központi zúzóra 4. részlet 50. 000
A János evangelista bányatársulat tulajdonát képező külvasut megvételére 3. 000
7. Állami vasgyárak:
A budapesti gépgyárban létesítendő központi villamostelephez szükséges 272. 000 K 1-ső részletéül 164. 000
Diósgyőrött széncsuzda épitésére 75. 000
Vajda-Hunyadon a gyalári munkáslakóházak felépitésére szükséges 120. 000 K 6-ik és utolsó részletéül 10. 000
Vajda-Hunyadon a retyisorai vasércszrakodók kibővitésére 60. 000
Zólyombrezón a gyári udvaron létesitendő futódarura 60. 000
Kundsír és Alkenyér között vasuti összeköttetés létesitésére 150. 000
Kisebb beruházásokra 819. 285
8. Sótermelés:
Aknasugatagon létesitendő kazántápláló- és ivóvizvezeték kiépitésére 5-ik és utolsó részlet 9. 000
Villamos világitás, szállitás és vizemelés czéljaira Marosujvárt létesitendő központi telepre I. részlet 87. 000
9. Állami épületek:
A Győrött épitendő pénzügyi épület épitési költségeinek 2. és utolsó részlete fejében 173. 000
A Gyulán épitendő pénzügyi épület épitési költségei 2. és utolsó részlete fejében 100. 000
A Lugoson épitendő pénzügyi épület épitési költségei 240. 000
IV. FEJEZET. Kereskedelemügyi ministerium:
1. Közutak:
A duna-tisza-körösközi alföldi transversalis állami közútra XI. részlet 308. 000
A dunaföldvár-mármaros-szigeti alföldi út kiépitésére és felügyeletére IV. részlet 1,228. 030
2. Ipari és kereskedelmi szakoktatás:
Állami ipariskolák új épületeinek emelésére és a már meglevő iskolaépületek kibővitésére 200. 000
3. Posta, távirda és távbeszélő:
A távirda és távbeszélő fejlesztésére felvett előlegek visszatéritésére és a megszerzett ingatlanok hátralékos vételárára 212. 000
Az országos távbeszélő-hálózat létesitésére és a távirda-hálózat kiegészitésére 3,900. 000
4. Hajózás:
Kisebb kikötők fejlesztésére 65. 000
A budapesti kereskedelmi kikötői és az országos csatornahálózat előmunkálataira 90. 000
5. Magyar kir. államvasutak:
Épitmények és felszerelések kiegészitésére 2,000. 000
Fahidaknak vasszerkezettel való kicserélésére 280. 000
Biztositó berendezések 650. 000
Pályaszinben levő sűrűbb forgalmu utátjáróknak fokozatos kiküszöbölése alul vagy felüljárókkal I. részlet 340. 000
Automobil-kocsik beszerzésére 500. 000
V. FEJEZET. Földmivelésügyi ministerium:
1. Állami erdők 670. 384
2. Állami kezelésbe vett községi és némely más erdők és kopár területek:
Fehértemplomban egy régi kincstári épületnek az ottani m. kir. járási erdőgondnokság czéljaira való átalakitására 4. 000
3. Erdőőri szakiskolák:
A Királyhalmán épitendő uj erdőőri szakiskolai épület épitkezési és berendezési költségeire 52. 847
A vadászerdei, lipotujvári és görgényszentimrei erdőőri szakiskoláknál épitkezésekre 20. 018
4. Ménesbirtok-gazdaságok, gödöllői koronauradalom és bukin-palánkai csikótelep 282. 228
5. Állami lótenyész-intézetek 393. 156
6. Gazdasági tanintézetek és mezőgazdasági ismeretek terjesztése 112. 558
7. Állattenyésztés és tejgazdaság 6. 000
8. Vizi munkálatok:
Vizi munkálatokra Magyarországon és Horvát-Szlavonországokban, a Dunán és Tiszán, valamint a mellékfolyókon végrehajtandó szabályozási munkálatokra, azok felvételére és felügyeletére, nemkülönben társulati öntöző csatornák épitésének segélyezésére és az alsó Béga hajózhatóvá tételére 6,000. 000
A Vág balparti ármentesitő és belvizszabályozó társulatnak nyujtandó 500. 000 K államsegély II. részletére 100. 000
Az újpesti kikötő épitési munkálataira 50. 000
9. Szőlészet és borászat:
A budafoki pinczemesteri tanfolyam czéljaira 80. 011
Az állami amerikai szőlőtelepek czéljaira 30. 000
Épitkezések a vinczellériskoláknál 1. 000
10. Kincstári birtokok és fürdők 632. 768
11. Delibáti kincstári birtok:
Kutakra és telefon-hálózatra, kútőrházakra és utak rendezésére 40. 000
12. Méhészet 20. 000
13. Kertészet, gyümölcsészet és fatenyésztés 34. 900
14. Kisérletügy:
A magyaróvári növénytermelési állomásnál a tenyészház befedésére, sodronyhálózat és gázvezeték létesitésére s a kisérleti tér kibővitéséhez szükséges földvásárlásra 10. 386
A szeszkisérleti állomással kapcsolatban épitendő szeszgyár épitésére és berendezésére szükséges 134. 942 korona második fele 67. 471
15. Selyemtenyésztés emelése:
Gubóraktárak, selyemgombolyitó gyárak és azok mellékhelyiségeinek épitésére 440. 000
VI. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Budapesti kir. egyetem:
A budapesti egyetemen az általános kórtani tanszékkel kapcsolatos Pasteur-intézet felépitésére kölcsön utján beruházandó 4. részlet 100. 000
A törvényszéki orvostani intézet halottas házának és beszentelő kápolnájának fölépitésére kölcsön utján beruházandó 120. 000
A kisebb klinikák épületére szükséges 400. 000 K-nak kölcsön utján beruházandó I. részlete 200. 000
2. Kolozsvári Ferencz József tudományegyetem:
A kolozsvári uj egyetemi könyvtár czéljára és az egyetem további fejlesztésére szükséges telek ára fejében kölcsön utján beruházandó 400. 000 Kból 1. részlet 240. 000
A vegytani intézet kibővitésére 2. és utolsó részlet 20. 000
3. József-műegyetem:
Az uj műegyetemi épület létesitésére az 1902. évi XVII. tc. értelmében szükséges 10,000. 000 K-ból 3. részletül 500. 000
4. Állami gyimnasiumok és reáliskolák:
A fogarasi gymnasium épületére szükséges 320. 000 K kölcsön utján beruházandó 2. részlete 50. 000
A budapesti VI. ker. állami főgymnasium részére emelendő épület költségeire szükséges 500. 000 K-ból kölcsön utján beruházandó 1 részlet 100. 000
A budapesti VI. ker. (külső) állami főgymnasium telkére és az épitési előmunkálatok költségeire kölcsön utján beruházandó 300. 000
5. Állami felsőbb leányiskolák:
A soproni állami felsőbb leányiskola épületének kibővitésére szükséges 100. 000 K kölcsön utján beruházandó 2-ik részlete 50. 000
A temesvári állami felsőbb leányiskola uj épülete telkének rendezésére és belső felszerelésére szükséges 50. 000 K kölcsön utján beruházandó 1-ső részlete 20. 000
A trencséni állami felsőbb leányiskola épitésére szükséges 360. 000 korona kölcsönutján beruházandó 1-ső részlete 80. 000
6. Állami elemi népiskolák:
Új állami iskolák épületeinek létesitésére kölcsön utján beruházandó 300. 000
7. Felső nép- és polgári iskolák:
Állami polgári iskolák épületeinek létesitésére kölcsön utján beruházandó 500. 000
8. Népnevelési intézetek közös szükséglete:
Állami elemi iskolák kisebb épitkezéseire 50. 000
9. Elemi tanitó- és tanitóképzők:
A losonczi állami tanitóképző épületen levő terhek megváltására szükséges 46. 000 K 2-ik részlete 10. 000
A budapesti II. ker. állami tanitóképző intézetnél egy cselédlak épitésére, a betegszobák mellé closetek berendezésére, a fizikai gyakorlóterem czélszerű átalakitására 22. 520
A székelykereszturi állami tanitóképző intézet számára új épület és internátus épitésére és felszerelésére kölcsön utján beruházandó 340. 000 K. 1. részlete 170. 000
A csáktornyai állami tanitóképző internátusának kibővitésére kölcsön utján beruházandó 145. 000
Az iglói állami tanitóképző intézeti internátus és tornaterem épitésére és felszerelésére kölcsön utján beruházandó 280. 000 K 1. részlete 90. 000
10. Kisdedóvódák intézetek és menedékházak:
Kisdedóvók és menedékházak épületeinek helyreállitására és kisebb épitkezésekre 50. 000
11. Balatonfüredi Erzsébet szeretetház:
A balatonfüredi Erzsébet szeretetház épületénél szükséges munkálatok költségeire 30. 000
12. Állami felső kereskedelmi iskolák:
A fiumei állami felső kereskedelmi iskola épületének költségeire szükséges 120. 000 K kölcsön utján beruházandó 1. részlete 40. 000
A beszterczebányai állami felső kereskedelmi iskola épületének és felszerelésének költségeire szükséges 120. 000 K kölcsön utján beruházandó 1-ső részlete 40. 000
13. Bábaképezdék:
A Kassán létesitendő bábaképezde épitésére és belső felszerelésére szükséges 140. 000 K kölcsön utján beruházandó 1. részlete 80. 000
14. Gyógypedagogiai intézetek:
Hülyék állami intézete épületének biztositására és bővitésére szükséges 105. 000 K 2. részlete 50. 000
15. Iparművészeti iskola:
Mühelyek épitésére szükséges 24. 000 korona 2. részlete 12. 000
16. Országos zeneakadémia:
Az országos zeneakadémia telkére és épületére szükséges 2,000. 000 K kölcsön utján beruházandó 4-ik részlete 100. 000
17. Országos képtár és magyar történelmi képcsarnok:
Az 1896. évi VIII. tc. alapján létesitendő szépművészeti muzeum telkére és épületére kölcsön utján beruházandó 6-ik részlet 350. 000
Ugyanezen intézet fölszerelésére és bebutorozására kölcsön utján beruházandó 125. 000
VII. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
Királyi törvényszékek és járásbiróságok:
Törvénykezési épitkezések-, felszerelések-, berendezések- és butorzásokra, valamint tervezési, ellenőrzési és felülvizsgálati költségekre 831. 450
VIII. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:
1. Honvédségi intézetek:
A Ludovika akadémiában még szükséges istállók és legénységi épület előállitására, továbbá egy második fedett lovarda épitésére 260. 000
2. Csapatok:
A pozsonyi honvéd gyalogsági laktanyában egy uj fegyverraktár és fegyvermesteri műhely-épület előállitására, valamint tiszti értekezleti kantin, egyévi önkéntesi helyiségek, torna- és vivóterem és czéllövés oktató helyiség létesitésére 194. 000
A még hiányzó honvédségi lőterek felépitésére és berendezésére, továbbá több régi lőtér uj berendezésére 200. 000
IX. FEJEZET. A m. kir. államvasutak hálózatán eszközlendő beruházások költségeire az 1897. évi XXX. tc. alapján:
Forgalmi és üzleti eszközök beszerzésére 10,800. 000
X. FEJEZET. Az 1904. évi XIV. törvénycikk alapján eszközlendő beruházások:
1. A m. kir. államvasutak hálózatának kibővitésére és más vasuti beruházásokra:
A nagyberezna-országhatárszéli vonal megépitésére és felszerelésére, a csap-ungvári államvasuti vonalnak másodrangu főpályává leendő átalakitására, végül a nyiregyháza-csapi államvasuti vonal teljesitőképességének fokozására I. részlet 17,100. 000
A székelyvasutak szászrégen-dédai és déda-mádéfalvi részvonalainak kiépitésére és az ezzel összefüggő munkálatokra I. részlet 2,260. 000
Az érsekujvár-komáromi elsőrangu államvasuti fővonal és Dunahid megépitésére I. részlet 300. 000
A baja-báttaszéki elsőrangu államvasuti fővonal és Dunahid épitésére I. részlet 300. 000
A galánta-zsolnai államvasuti vonalon fektetendő második vágányra I. részlet 2,000. 000
A fiumei kikötőnek vasuti berendezésekkel leendő kiegészitésére I. részlet 1,200. 000
Állomások teljesitő képességének fokozására I. részlet 1,100. 000
Forgalmi eszközök beszerzésére a m. kir. államvasutak hálózatán I. részlet 4,000. 000
Az 1897. évi XXX. t. -czikkel engedélyezett államvasuti beruházások befejezésére és hasznositására, valamint egyes elmaradt sürgős munkálatokra I. részlet 2,460. 000
2. A törvényhatósági közutak hálózatának kiépitésére I. részlet 3,000. 000
3. Belügyministerium:
Az Ő Felsége a király védnöksége alatt álló szegénysorsu tüdőbetegek sanatorium-egyesülete részére a fogházi és tolonczházi alapból adott kamatmentes kölcsönnek ez alap javára való megtéritésére 500. 000
székesfővárosi állami rendőrség főkapitányságának elhelyezésére szolgáló épület megszerzésére, az ezzel kapcsolatos átalakitási és tatarozási munkálatokra és felszerelésekre 1,320. 000
4. Pénzügyministerium:
Az állami vasgyárak berendezéseinek tökéletesbitésére és kiegészitésére I. részlet 6,000. 000
5. Kereskedelemügyi miniszterium:
Hidak épitésére és átépitésére állami közutakon I. részlet 5,500. 000
A fiumei kikötő bővitésére és egy uj uszódock beszerzésére I. részlet 1,250. 000
Iparfejlesztési alap dotatiója 15,750. 000
6. Földmivelésügyi ministerium:
A temes-bégavölgy ármentesitési munkálataihoz az 1902. évi XXII. t. -czikk 2. §-a szerint az államkincstár által fedezendő hozzájárulásra 4,900. 000 K (1902. évi XXII. törvénycikk 9. §-a) és a Bégacsatornának Nagybecskerektől Temesvárig hajózhatóvá tételére 3,722. 000 K I. részlete 400. 000
Némely város árvédelme szempontjából szükséges szabályozási és partbiztositási munkálatokra, valamint egyes társulatok segélyezésére I. részlet 1,015. 000
Állami kezelés alatt nem álló folyók szabályozására, valamint vizmosások megkötésére I. részlet 200. 000
A Drávának Barcstól Gyékényesig való szabályozására I. részlet 50. 000
A Szávának a torkolattól Caprakig való szabályozására I. részlet 50. 000
A Vág folyó szabályozására I. részlet 60. 000
A szarvasmarhatenyésztési alap gyarapitására I. részlet 1,200. 000
Erdei vasutak épitésére I. részlet 1,200. 000
A gazdasági szakoktatási intézményeknél szükséges új épitkezésekre I. részlet 100. 000
Az országos közgazdasági alap gyarapitására és az állampénztári készletekkel szemben fennálló tartozásainak kiegyenlitésére I. részlet 5,000. 000
Erdővásárlási alap gyarapítására I. részlet 500. 000
7. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
A ministerium elhelyezésére szolgáló épület emelésére I. részlet 500. 000
A budapesti királyi egyetem orvosi kara mellett létesitendő egyetemi közkórház épitésére I. részlet 500. 000
A kolozsvári Karolina országos kórház telepén apáczalak, üdülőlak és tüdővészek pavillonjának épitésére I. részlet 200. 000
Az országos szinművészeti akadémia elhelyezésére szolgáló épület megszerzésére 1,000. 000
8. Igazságügyi ministerium:
Törvénykezési és fogházépitkezésekre I. részlet 1,420. 000
Beruházások összege 116,230. 476
Kiadások főösszege 1. 190,155. 015

3. § Az előbbi szakaszban megajánlott kiadások fedezére Magyarország jövedelmei, a magyar korona országait együtt illető közös költségekre és Horvát-Szlavonországok beligazgatási szükségletére nézve egyszersmind Horvát-Szlavonországok bevételei jelöltetnek ki, a következő előirányzat szerint:

A) Rendes bevételek.

korona
I. FEJEZET. Nyugdijak:
Honvédelmi ministerium:
A közös hadügyi tárcza által, a hadsereg állományából a honvédséghez áthelyezett tisztek után fizetendő téritmények 290. 000
II. FEJEZET. Állami adósságok:
1. Szőlődézsma váltság:
A váltságkötelezettek járadékai 20. 000
2. Maradvány- és irtványföldek megváltása:
A váltságkötelezettek járadékai 100. 000
Véglefizetések 16. 000
3. Majorsági zsellérföldek megváltása:
A váltságkötelezettek járadékai 58. 000
Véglefizetések 10. 000
4. Sorsolási kölcsön:
A budapesti állami hidak bevételeiből 1,300. 000
A rakpartokért a főváros által fizetendő haszonbér 20. 000
Az 1870. évi X. tc. 4. §-ában megjelölt társulatok és vállalatok által fizetendő községi adópótlékok 200. 000
5. 4%-os magyar aranyjáradék-kölcsön:
A pécs-barcsi vasuti részvénytársaság hozzájárulása ezen kölcsön kamatszükségletéhez 40. 796
Az 1880. évi XX. tc. alapján fölvett tiszai és szegedi kölcsön pénzeiből adott kölcsönök évi járulékai 672. 223
III. FEJEZET. Az egyes tárczákat terhelő kölcsönök törlesztéséhez nyujtandó hozzájárulások:
1. Vallás- és közoktatásügyi ministérium 14. 000
2. Igazságügyi ministerium 187. 466
IV. FEJEZET. Ő cs. és ap. kir. Felsége személye körüli ministerium:
A külföldre szóló útlevelek kiállitási díjaiból 2. 500
V. FEJEZET. Belügyministerium:
1. Központi igazgatás és földtehermentesitési pénzalap m. kir. igazgatósága:
A Belügyi Közlöny jövedelme 52. 000
2. Országos levéltár 12. 614
3. Szinművészeti bevételek:
A nemz. szinházi alapok jövedelméből 54. 600
4. Közegészségügyi bevételek:
Betegápolási költségtéritmény 326. 220
Diphteria elleni gyógyserum eladásából 16. 000
Elmegyógyintézeti bevételek 590. 000
Különféle bevételek 1. 500
5. Országos betegápolási alap:
Az országos betegápolási alap létesitésére kivetett pótadóból 5% pótadó kivetéssel kikerekitve 7,819. 600
Visszatéritett gondozási, ápolási és nevelési költségek 70. 000
6. M. kir. csendőrség:
Magyar királyi csendőrségi önálló bevételek 204. 469
7. Fő- és székvárosi m. kir. államrendőrség:
Fő- és székvárosi m. kir. államrendőrség bevételei 1,996. 965
8. Általános közigazgatási bevételek:
Hivatalos lap jövedelme 276. 200
Országos törvények és rendeletek tárának jövedelme 129. 200
Útlevelek kiállitásáért járó díjakból 31. 000
Különféle bevételek 600
VI. Pénzügyministerium:
1. Központi igazgatás 15. 000
2. Földadónyilvántartás, kataszteri helyszinelési felügyelőségek és a kolozsvári kataszteri igazgatóság 21. 000
3. Állami pénztárak 8. 467
4. Pénzügyőrség 5. 000
5. Országos kataszteri felmérés 41. 000
6. Bányászati és erdészeti akadémia Selmeczbányán és bányásziskolák 10. 100
7. Egyenes adók és földtehermentesitési pótlékok:
Földadó 65,612. 000
Házadó 25,000. 000
Keresetadó 47,000. 000
Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok és egyletek adója 8,000. 000
Bányaadó 520. 000
Tőkekamat- és járadékadó 10,887. 000
Vasuti és gőzhajózási szállitás használata utáni adó 19,000. 000
Nyereményadó 4. 000
Fegyveradó és vadászati adó 900. 000
Hadmentességi díj 3,430. 000
Általános jövedelmi pótadó 34,052. 000
Késedelmi kamat 2,200. 000
Adóbehajtási illetékek 280. 000
Adóbehajtási költségtéritmény 108. 000
Adókivetési költségtéritmény 5. 000
Perköltségtéritmények 60. 000
Különféle bevételek 105. 000
8. Fogyasztási és italadók:
Szeszadó (1899. évi XX. tc.) 78,340. 000
Ellenőrzési illetékek 300. 000
Sajtolt élesztő utáni fogyasztási adó 300. 000
Söradó (1899. évi XIX. tc.) 6,000. 000
Czukoradó (1899. évi XVIII. t. -cz) 31,000. 000
Ásványolaj-adó 11,000. 000
Húsfogyasztási adó 8,300. 000
Bor-italadó 16,700. 000
A söradópótlék (1899. évi XXIII. tc.) 13,000. 000
Szeszadópótlék (1899. évi XXIV. tc.) 8,360. 000
Italmérési illeték 3,400. 000
Késedelmi kamatok 30. 000
9. Határvám 1,606. 359
10. Bélyeg 33,568. 360
11. Jogilletékek 51,178. 000
12. Díjak 2,399. 450
13. Fémjelzés 162. 000
14. Dohányjövedék:
Dohányvétel 10,706. 000
Dohánygyártás 40. 000
Dohányeladás 109,157. 000
15. Lottójövedék 2,666. 700
16. Sójövedék 33,521. 700
17. Perköltségek 20. 535
18. Állami jószágok, út-, és híd- és révvámok 499. 782
19. Bányaigazgatóságok 77. 850
20. Fém- és opálbányászat:
Kezelési bevételek 8. 284
Üzemi bevételek 6,504. 300
21. Fémkohászat:
Kezelési bevételek 4. 110
Üzemi bevételek 9,530,831
22. Pénzverés és fémbeváltás:
Kezelési bevételek 450
Üzemi bevételek 16,018. 940
23. Állami vasgyárak:
Kezelési bevételek 485. 320
Üzemi bevételek 35. 527. 580
24. Zsilvölgyi kőszénbánya 200. 000
25. Sótermelés:
Kezelési bevételek 18. 990
Sótermelési bevételek 286. 730
Megtérités a sójövedék részéről az átengedendő sómennyiségért 1,713. 929
26. Bányailletékek 412. 000
27. Állami nyomda 1,971. 100
28. Állami épületek 91. 684
29. Budapesti állami hidak 477. 476
30. Állami ingó vagyon 161. 582
31. Különféle bevételek:
Állami követelések 3,458. 195
Vegyesek 3,235. 095
VII. FEJEZET. Kereskedelemügyi ministerium:
1. Központi igazgatás 59. 800
2. Államépitészeti hivatalok 361. 740
3. Közutak 387. 125
4. Ipari és kereskedelmi szakoktatás 217. 135
5. Ipari és kereskedelmi czélok 81. 680
6. Ipari felügyelet és kazánvizsgálat 317. 000
7. Posta, távirda és távbeszélő 55,685. 000
8. Magyar kir. postatakarékpénztár 4,220. 000
9. Hajózás 633. 270
10. Aldunai m. kir. hajózási hatóság 600. 000
11. M. kir. államvasutak 235,220. 000
12. Magyar kir. zálogházak 660. 000
13. Mértékhitelesités és fegyvervizsgálati bizottság 13. 300
14. Magyar kir. központi statisztikai hivatal 424. 200
15. Szabadalmi hivatal és szabadalmi tanács 741. 000
VIII. FEJEZET. Földmüvelésügyi ministerium:
1. Központi igazgatás 5. 000
2. Állami erdők:
Kezelési bevételek 199. 518
Üzemi és gazdálkodási bevételek 17,221. 770
3. Állami kezelésbe vett községi és némely más erdők és kopár területek 796. 222
4. Erdőfelügyelőségek és ornithologiai központ 400
5. Erdőőri szakiskolák 40. 631
6. Országos erdei alap 200. 000
7. Állami segély kopár területek befásitására 200
8. Ménesbirtok-gazdaságok, gödöllői koronauradalom és bukin-palánkai csikótelep 7,522. 752
9. Állami lótenyészintézetek:
Ménesek 980. 640
Méntelepek 1,196. 970
A versenyfogadások megadóztatásából származott (totalisateur) alap jövedelméből 600. 000
A lótenyésztési alap jövedelméből 36. 994
10. Állategészségügy 496. 600
11. Gazdasági tanintézetek és mezőgazdasági ismeretek terjesztése 728. 702
12. Állattenyésztés és tejgazdaság 2,042. 000
13. Országos vizépitési igazgatóság 40. 000
14. Vizi munkálatok 124. 200
15. Kulturmérnöki hivatalok 48. 600
16. Szőlészet és borászat:
Kezelési bevételek 2. 950
Gazdálkodási bevételek 100. 800
17. Kincstári birtokok és fürdők 477. 008
18. Állami jószágok és telepitési szolgálat 679. 806
19. Perköltségek 65. 000
20. Delibláti kincstári birtok 76. 224
21. A mező- és közgazdaság különböző ágai 2. 000
22. Méhészet 3. 100
23. Kertészet, gyümölcsészet és fatenyésztés 106. 700
24. Kisérletügy 100. 000
25. Országos meteorologiai és földmágnességi központi intézet 1. 000
26. Selyemtenyésztés 5,181. 600
27. A hegyvidéki és székely földmivelő nép segélyezésére 94. 100
28. Alapok, alapitványok és különféle bevételek:
Alapok 60. 000
Alapitványok 3. 566
Különféle bevételek 1. 324
IX. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Központi igazgatás 238. 146
2. Budapesti kir. egyetem 1,495. 129
3. Kolozsvári Ferencz József tudományegyetem 146. 211
4. Kolozsvári Karolina országos kórház és egyetemi klinikák 425. 173
5. Budapesti középiskolai tanárképző-intézet, a vele kapcsolatos gyakorló főgymnasium és a báró Eötvös József collegium 18. 600
6. József-műegyetem 132. 100
7. Kassai jogakadémia 2. 200
8. Állami gymnasiumok és reáliskolák 1,397. 537
9. Felekezeti törvényhatósági és községi középiskolák segélyezése 11. 000
10. Középiskolai internatusok 98. 716
11. Állami felsőbb leányiskolák 412. 000
12. Vizsgálati bizottmányok 24. 500
13. Népnevelési tanfelügyelőségek 400
14. Állami elemi népiskolák 739. 357
15. Felső nép- és polgári iskolák 129. 184
16. Polgári tanitó- és tanitóképzők 138. 300
17. Elemi tanitó- és tanitónőképzők 233. 460
18. Kisdedóvónők képzése 8. 100
19. Kisdedóvó-intézetek és menedékházak 14. 700
20. Balatonfüredi Erzsébet szeretetház 6. 875
21. Iparos-tanulók iskolái 5. 000
22. Állami felső kereskedelmi iskolák 22. 000
23. Keleti kereskedelmi akadémia 3. 000
24. Bábaképezdék 37. 000
25. Gyógypedagógiai intézetek 106. 318
26. Képzőművészet és művészi ipar 2. 520
27. Festészeti és szobrászati mesteriskolák 500
28. Országos mintarajziskola és rajztanárképző 6. 000
29. M. kir. női festőiskola 1. 500
30. Iparművészeti iskola 5. 000
31. Országos zeneakadémia 30. 040
32. Országos szinművészeti akadémia 5. 000
33. A muzeumok és könyvtárak országos felügyelete és országos tanácsa 5. 640
34. Magyar nemzeti muzeum 30. 390
35. Országos képtár és magyar történelmi képcsarnok 2. 000
36. Műemlékek fentartása 10. 763
37. Ösztöndijak 14. 640
X. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
1. Központi igazgatás 10. 300
2. Királyi Curia 20
3. Koronaügyészség 40
4. Királyi itélőtáblák 660
5. Királyi főügyészségek 200
6. Királyi törvényszékek és járásbiróságok 37. 690
7. Királyi ügyészségek 161. 400
8. Országos fegyintézetek, kerületi börtön, gyüjtőfogház, közvetitő intézet és állami fogházak 457. 475
9. Büntetéspénzek országos alapja 1,155. 118
10. Országos birósági vegyészeti intézet 400
XI. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:
1. Honvédségi intézetek:
Ludovika-akadémiai általános alapnak jövedelme és a fizetéses növendékekért befolyó táp (tan-) díjak 567. 358
Honvéd menházalap jövedelme és egyes törvényhatóságok (városok) járuléka a honvéd menház költségeihez 2. 886
2. Csapatok:
Az elárverezett, továbbá a ló-vállalkozók által megtéritetett lovakért 38. 360
Hasznavehetetlen töltényhüvelyek és szabályszerűtlen ólomért 49. 000
Az elviselt ruházati és felszerelési czikkek hulladékainak eladásából 8. 000
Haszonbérek 5. 200
Rendes bevételek összege 1. 081,376. 795

B) Rendkivüli bevételek.

korona
I. FEJEZET. Nyugdijak:
1. Pénzügyministerium:
A bányatárspénztári hiányok felerészének fedezésére feltételes visszatérités kötelezettsége mellett adott előlegekből várható visszafizetések 2. 000
2. Földmivelésügyi ministerium:
Társpénztári hiányok felerészének fedezésére szolgáló és feltételesen visszatéritendő előlegek megtéritéséből 30. 835
II. FEJEZET. Belügyministerium:
Országos betegápolási alap:
Vármegyéknek ápolási költségtartozások fedezésére nyujtott kölcsönök visszatéritéséből 36. 936
III. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. Fémkohászat:
A fernezelyi kohónál szállópor-kamarák, csatornák és központi kémény épitésére tiz év alatt a kohójövedelemből visszatéritendő előlegképen adott 120. 000 Knak X. törlesztési részlete 12. 000
A zalatnai kohó szükségletére két magán lakóháznak megvásárlása czéljából felvett társpénztári kölcsön III. törlesztési részlete fejében adott előlegnek megtéritése 5. 620
A fernezelyi kohónál tovalapátoló pörkölőpest épitésére adott előlegnek megtéritése 30. 000
2. Pénzverés és fémbeváltás:
A pénzverésből eredő bevétel 1,000. 000
3. Különféle bevételek:
Közös activákból 1,000. 000
A chinai kormány által az osztrák-magyar monarchia részére fizetendő hadi kárpótlásnak Magyarországra eső része 211. 151
4. Állami előlegek 5,436. 700
IV. FEJEZET. Kereskedelemügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
A fiumei nyilvános raktári vállalat részvénytársaság által a ministeri biztos díjazására fizetendő 4. 000
2. Közutak:
Máramaros vármegye közönsége által a dunaföldvár-máramarosszigeti alföldi ut kiépitésére megszavazott 25. 000 K hozzájárulásnak 1904. évben esedékes részlete 4. 167
Hajdu vármegye közönsége által a dunaföldvár-máramarosszigeti alföldi út kiépitésére megszavazott hozzájárulás 200. 000
Debreczen szab. kir. város közönsége által a dunaföldvár-máramaros-szigeti alföldi ut kiépitésére megszavazott 30. 000 K hozzájárulás I. részlete 6. 000
Szatmár vármegye közönsége által a dunaföldvár-máramarosszigeti alföldi út kiépitésére megszavazott 140. 000 K hozzájárulás I. részlete 14. 000
Nagykároly város közönsége által a dunaföldvár-máramarosszigeti alföldi út kiépitésére a városi alföldi út kiépitésére a városi átkelési szakasz 7. számú hidjánál kapcsolatos árokrendezéshez megszavazott hozzájárulás 1. 363
Püspökladány város közönsége által a dunaföldvár-máramarosszigeti alföldi út kiépitésére megszavazott hozzájárulás I. részlete 2. 500
3. Hajózás:
Az „Adria” m. kir. tengerhajózási részvénytársaság által az állami felügyelet czímén a ministeri biztos díjazására fizetendő 8. 000
A magyar folyam- és tengerhajózási részvénytársaság által az állami felügyelet czímén a ministeri biztos díjazására fizetendő 8. 000
A magyar keleti tengerhajózási részvénytársaság által az állami felügyelet czímén a ministeri biztos díjazására fizetendő 3. 000
A magyar-horvát tengeri gőzhajózási részvénytársaság által az állami felügyelet czímén a ministeri biztos díjazására fizetendő 2. 400
V. FEJEZET. Földmivelésügyi ministerium:
1. Ménesbirtok-gazdaságok, gödöllői koronauradalom és bukin-palánkai csikótelep:
A mezőhegyesi czukorgyártól, az ottani élővizcsatorna fentartási költségére 12. 000
2. Vizi munkálatok:
A dunabogdányi és visegrádi kincstári kőbányákban termelt és előállitott terméskövek stb. eladásából befolyó összeg 173. 770
3. Szőlészet és borászat:
Kezelési és gazdálkodási bevételek 420. 880
4. Állami jószágok és telepitési szolgálat:
A telepítésre kijelölt, de meg nem szállott kincstári birtokok időközi jövedelme és vegyesek 50. 000
Állami javak eladásából 1,625. 000
A telepesek által fizetendő váltságárak és kamatok 1,850. 000
Maradvány- és irtványföldek és bordézsma váltságdíjai 3. 000
5. Selyemtenyésztés emelése:
Községi hozzájárulás egy selyemgombolyitógyár épitési költségeihez 120. 000
VI. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
Királyi törvényszékek és járásbiróságok:
Járulékok a törvénykezési épitkezések költségeihez 81. 450
VII. FEJEZET. Egyes tárczákat terhelő kölcsönökből eredő bevételek:
1. Kereskedelemügyi ministerium:
Az országos távbeszélő hálózat létesitésére és a távirda hálózat kiegészitésére, valamint a budapesti távbeszélő hálózat átalakitására szolgáló kölcsön 7. részlete 3,900. 000
2. Földmívelésügyi ministerium:
A budafoki pinczemesteri tanfolyam czéljaira szükséges épitkezésekre a ministerium felügyelete alatt álló alapokból felveendő 4%-kal kamatozó kölcsön 80. 011
Az állami erdők kezelési és üzleti épitkezéseinek költségeire a ministerium felügyelete alatt álló alapokból felveendő 4%-os kölcsön 168. 384
A ménesbirtok gazdaságok és bukin-palánkai csikó-telep épitkezési költségeire a ministerium felügyelete alatt álló alapokból felveendő 4%-os kölcsön 277. 258
A méntelepeken tervezett uj épitkezésekre a ministerium felügyelete alatt álló alapokból felveendő 4%-os kölcsön 300. 000
A gazdasági szakoktatásnál tervezett uj épitkezések és telekvásárlás költségeire a ministerium felügyelete alatt álló alapokból felveendő 4%-os kölcsön 62. 254
Az állami amerikai szőlőtelepeken szükséges épitkezésekre a ministerium felügyelete alatt álló alapokból felveendő 4%-os kölcsön 30. 000
A vizaknai fürdőben tervbe vett épitkezésekre a ministerium felügyelete alatt álló alapokból felveendő 4%-os kölcsön 250. 000
A Hercules-fürdőben leégett vendéglő felépitésére a ministerium felügyelete alatt álló alapokból felveendő 4%-os kölcsön 210. 000
A kassai szeszgyár épitkezésére és berendezésére a ministerium felügyelete alatt álló alapokból felveendő 4%-os kölcsön 67. 471
A puszta-péklai öntözési berendezés létesítésére a ministerium felügyelete alatt álló alapokból felveendő 4%-os kölcsön 90. 000
3. Vallás és közoktatásügyi ministerium:
A budapesti egyetemen az általános kórtani tanszékkel kapcsolatos Pasteur-intézet felépitésére kölcsön utján beszerzendő 100. 000
A fogarasi állami főgymnasium épületére és belső felszerelésére szükséges 320. 000 K-ból az 1904. évben kölcsön utján beszerzendő 2-ik részlet 50. 000
Uj állami elemi népiskolák épületeinek létesitésére kölcsön utján beszerzendő 300. 000
Állami polgári iskolák épületeinek létesitésére kölcsön utján beszerzendő 500. 000
Az országos zeneakadémia telkére és épületére kölcsön utján beszerzendő 4-ik részlet 100. 000
A szépművészeti muzeum telkére és épületére kölcsön utján beszerzendő 350. 000
A törvényszéki orvostani intézet halottas házának és beszentelő kápolnájának fölépitésére kölcsön utján beszerzendő 120. 000
A kolozsvári uj egyetemi könyvtár czéljaira és az egyetem további fejlesztésére szükséges telek ára fejében kölcsön utján beszerzendő 240. 000
A kolozsvári egyetemi vagytani intézetnek kibővitésére szükséges 90. 000 K kölcsön utján beszerzendő 2. részlete 20. 000
A soproni állami felsőbb leányiskola épületének kibővitésére szükséges 100. 000 K kölcsön utján beszerzendő 2. részlete 50. 000
A losonczi állami tanitóképző épületén levő terhek megváltására szükséges 46. 000 K kölcsön utján beszerzendő 2. részlete 10. 000
A fiumei állami felső kereskedelmi és polgári iskola épületének költségeire szükséges 120. 000 Kból 1904. év végéig kölcsön utján beszerzendő 40. 000
A hülyék állami intézete épületének biztositására és kibővitésére kölcsön utján beszerzendő 50. 000
A kisebb klinikák épületére szükséges 400. 000 Knak kölcsön utján beszerzendő 1. részlete 200. 000
A bpesti VI. kerületi áll. főgymnasium részére emelendő épület költségeire szükséges 500. 000 Kból kölcsön utján beszerzendő 1. részlet 100. 000
A budapesti VII. kerületi külső állami főgymnasium telkére és az épitési előmunkálatok költségeire kölcsön utján beszerzendő 300. 000
A temesvári állami felsőbb leányiskola uj épülete telkének rendezésére és belső fölszerelésére szükséges 50. 000 Kból az 1904. év végéig kölcsön utján beszerzendő 20. 000
A székelykereszturi állami tanitóképző intézet számára uj épület és internátus épitésére és felszerelésére szükséges 340. 000 K 1. részlete kölcsön utján beszerezendő 170. 000
A csáktornyai állami tanitóképző internátusnak kibővitésére kölcsön utján beszerzendő 145. 000
Az iglói állami tanitóképezdei internátus és tornaterem épitésére és fölszerelésére szükséges 180. 000 K kölcsön utján beszerzendő 1. részlete 90. 000
A beszterczebányai állami felső kereskedelmi iskola épületének költségeire szükséges 120. 000 K kölcsön utján beszerzendő 1. részlete 40. 000
A Kassán létesitendő bábaképezde épitésére és belső fölszerelésére szükséges 140. 000 K kölcsön utján beszerzendő 1. részlete 80. 000
A szépművészeti muzeum fölszerelésére és bebutorozására kölcsön utján beszerzendő 125. 000
A trencséni állami felsőbb leányiskola épitésére szükséges 360. 000 K kölcsön utján beszerzendő 1. részlete 80. 000
VIII. FEJEZET. A m. kir. államvasutak hálózatán eszközlendő beruházások költségeinek fedezése czéljából kibocsátandó kötvények értékesitéséből 10,800. 000
IX. FEJEZET. Az 1904. évi XIV. törvénycikk alapján eszközlendő beruházások költségeinek fedezése czéljából kibocsátandó kötvények értékesitéséből:
1. A m. kir. államvasutak hálózatának kibővitésére és más vasuti beruházások költségeire 30,720. 000
2. A törvényhatósági közutak hálózatának kiépitésére 3,000. 000
3. Belügyministerium 1,820. 000
4. Pénzügyministerium 6,000. 000
5. Kereskedelemügyi ministerium 22,500. 000
6. Földmivelésügyi ministerium 9,775. 000
7. Vallás- és közoktatásügyi ministerium 2,200. 000
8. Igazságügyi ministerium 1,420. 000
Rendkivüli bevételek összege 109,305. 150
Bevételek főösszege 1. 190,681. 945

4. § A 2. §-ban megállapitott s összesen 1. 190,155. 015 koronát tevő kiadásokat a 3. §-ban megjánlott s összesen 1. 190,681. 945 koronát tevő jövedelmek és bevételek 526. 930 koronával haladják meg, mely összeg a pénztári készletek gyarapitására forditandó.

5. § Hogy az államnak a 3. §-ban elősorolt jövedelmei folyóvá tétethessenek, a törvényekbe iktatott egyenes- és fogyasztási adók, jövedékek, díjak, bélyegek és illetékek, úgyszintén az adóköteles jövedelmek után az 1883. évi XLVI. tc. 9. és 10. §-aiban megállapitott százalékokban kivetendő általános jövedelmi pótadó, a hadmentességi díj, az út-, hid- és révvám és az állami vagyon jövedelmei s az állam egyéb bevételei, az eddigi törvényekben eszközölt és a törvényhozás által netalán még teendő módositások megtartásának kikötése mellett, az 1904. évre ezennel megajánltatnak és megszavaztatnak.

6. § Az előbbi §-ban megszavazott, valamint a 3-ik §-ban előirányzott bevételek csupán a jelen törvényben megajánlott kiadásokra fordittathatnak, és átruházás e kiadásoknak sem fejezetei, sem czímei, sem rovatai között nem engedtetik.

Kivételnek csak a rendes kiadások XVII. fejezet 9. czímének 1. és 2. rovata között; a XVIII. fejezet 9. czíme alatt a személyi járandóságok és dologi kiadások között; a XIX. fejezet 4. czímének 1-5. rovatai között; továbbá ugyanezen fejezet 5. czímének 2-6 rovatai között, valamint ugyanezen fejezet 6. czíme alatt a személyi járandóságok és dologi kiadások között; a XX. fejezet 2., 5. és 18. czímének egyes rovatai között, valamint ugyanezen fejezet 3., 10., 13., 14., 15., 16., 17., 26., 27. és 32. czimei alatt a személyi járandóságok és dologi kiadások között: a XXI. fejezet 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10., 11., 12., 13., 16., 18., 21., 23., 24., 26., 30., 33., 34., 36., 37., 39., 40., 41., 42., 44., 45., 47., 48., 49. és 50. czimeinél a személyi járandóságok és dologi kiadások között; a XXII. fejezet 7. czíme alatt a személyi járandóságok és dologi kiadások között; végre a XXIII. fejezet 6. czímének 1-6. rovatai között van helye. Ezek között az átruházási jog megengedtetik.

7. § Az 1898. évi XXI. tc. 2. §-ának ama rendelkezése, mely szerint az országos betegápolási pótadó az ugyanabban a szakaszban emlitett egyenes államadók 3%-át meg nem haladhatja, az 1904. évre hatályon kivül helyeztetik és az 1904. évben kivetendő országos betegápolási pótadó kulcsa 5%-ban állapittatik meg.

8. § Az 1888. évi IV. törvénycikk 7. §-ának ama rendelkezése, mely szerint a helyi érdekű vasutak segélyezése czímén az állami költségvetés évenként 600. 000 K-nál (300. 000 frtnál) nagyobb összeggel meg nem terhelhető, az 1904. évre hatályon kivül helyeztetik.

9. § Jelen törvény kihirdetése után azonnal életbe lép és végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére