1906. évi I. törvénycikk

a mezőgazdaságra hasznos madarak védelme végett Párizsban 1902. évi márczius hó 19-én kötött nemzetközi egyezmény, valamint az ennek függelékét képező két jegyzék beczikkelyezéséről * 

1. § A mezőgazdaságra hasznos madarak védelme végett Párisban 1902. évi márczius hó 19-én kötött nemzetközi egyezmény két mellékletével együtt ezennel az ország törvényei közé iktattatik.

Szövege a következő:

Egyezmény a mezőgazdaságra hasznos madarak védelméről

Ő Felsége az Ausztriai császár, Csehország királya stb. és Magyarország apostoli királya, Ő Fensége Liechtenstein herczeg nevében is; Ő Felsége a német császár, Poroszország királya, a német birodalom nevében; Ő Felsége a belgák királya; Ő Felsége Spanyolország királya és az ő nevében Ő Felsége a királyság régens-királynője; a franczia köztársaság elnöke; Ő Felsége a hellének királya; Ő Királyi Fensége Luxemburg nagyherczege; Ő Felsége Monaco herczege; Ő Felsége Portugália és Algarbia királya; Ő Felsége Svédország és Norvégország királya, Svédország nevében és a svájczi szövetségi tanács a mezőgazdaságra hasznos madarak megvédése végett a különböző államokban egyöntetü eljárást ismervén el czélszerünek; e végből egyezmény kötését határozták el és meghatalmazottaikká kinevezték, még pedig:

[Következik a meghatalmazottak megnevezése]

kik jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik kölcsönös közlése után a következő czikkekben állapodtak meg:

1. Czikk

A mezőgazdaságra hasznos madarak, különösen a rovarevők és névszerint azok a madarak, a melyek a jelen egyezményhez csatolt 1-ső számu jegyzékben felsorolvák, - a mely jegyzéket minden egyes ország törvényhozása hozzáadásokkal kibővíthet, - feltétlen védelmet fognak élvezni olyképen, hogy azokat bármely időszakban, vagy bármely módon megölni, valamint fészkeiket, tojásaikat és költéseiket elpusztitani tilos lesz.

Addig is, mig ezen eredmény mindenütt a maga teljességében megvalósul, a magas szerződő felek kötelezik magukat, hogy mindazokat az intézkedéseket, melyek a következő czikkekben foglalt határozmányok foganatositására szükségesek, megteszik vagy pedig törvényhozásaiknál javasolni fogják.

2. Czikk

Tiltva lesz bármely időszakban és bármely módon is a fészkeket és tojásokat elszedni s a madárfiókokat elfogni, vagy elpusztitani.

Ezen fészek-, tojások- és madárfiókoknak behozatala és átvitele, szállitása, az azokkal való házalás, azoknak elárusitása, eladásuk és megvételük tilos lesz.

Ezen tilalom nem terjed ki a tulajdonos, haszonélvező, vagy ezeknek megbizottja által elpusztitható oly fészekre, melyeket a madarak lakóházakban vagy általában épületekben vagy azokon és az udvarok belsejében raktak. Azonkivül a jelen czikk határozmányai kivételesen érvényen kivül helyezhetők a bíbicz és a sirály tojásaikra nézve.

3. Czikk

Tilos lesz a kelepczék, kalitkák, hálók, hurkok, lépvesszők és mindenféle más eszközöknek felállitása és alkalmazása, melyeknek czélja a madarak tömeges összefogdosásának vagy elpusztitásának megkönnyitése.

4. Czikk

Azon esetben, ha a magas szerződő felek nem volnának azon helyzetben, hogy az előző czikk tiltó intézkedéseit rögtön és teljeségükben alkalmazzák; az emlitett tilalmakat a szükségesnek talált enyhitésekkel módosithatják, de kötelezik magukat a fogás és elpusztitás módszerei-, fegyverei- és eszközeinek alkalmazását olyképen korlátozni, hogy a 3. czikkben foglalt védelmi intézkedések fokozatosan megvalósuljanak.

5. Czikk

A 3. czikkben megállapitott általános tilalmakon kivül, tilos elfogadni vagy megölni minden évnek márczius 1-jétől szeptember hó 15-éig azokat a hasznos madarakat, a melyek az egyezményhez csatolt 1-ső számu jegyzékben fel vannak sorolva.

Ugyanezeknek elárusitása és áruba bocsátása ugyanazon időszakban szintén tilos lesz.

A magas szerződő felek kötelezik magukat, hogy a mennyiben törvényeik megengedik, az emlitett madaraknak behozatalát és átvitelét, valamint szállitását márczius hó 1-jétől szeptember hó 15-éig eltiltják.

A jelen czikkben előirt tilalom tartama azonban az északi országokban módositható lesz.

6. Czikk

Az illetékes hatóságok kivételképen időhöz kötött engedélyt adhatnak a szőlőtemelő földek, gyümölcsösök és kertek, faiskolák beültetett, vagy bevetett földek tulajdonosainak vagy művelőinek, valamint az azok felügyeletével megbizott közegeknek; hogy lelőhessék azon madarakat, a melyek jelenléte ártalmas és csakugyan kárt okoz.

Azonban az ily körülmények közt lőtt madaraknak áruba bocsátása és eladása tiltva lesz.

7. Czikk

Ezen egezmény határozmányai alól tudományos érdekből vagy a madarak felszaporitása czéljából az illetékes hatóságok esetenkint és a visszaélések meggátlása czéljából szükséges óvóintézkedések mellett kivételeket engedhetnek.

Megengedhető lesz még ugyanily óvó intézkedések előfeltétele mellett azon madaraknak fogása, eladása és tartása, melyek arra szánvák, hogy kalitkákban tartassanak. Az engedélyt az illetékes hatóságok adják.

8. Czikk

A jelen egyezmény határozmányai a baromfira nem nyernek alkalmazást, valamint a vadszámba menő madarakra (szárnyas vadra) sem, melyek fentartott vadászterületeken vannak és melyeket az illető ország törvényhozása vadszámba menő madarakul megjelöl.

Bármely más helyen a szárnyas vad pusztitása csak lőfegyverrel és a törvényszabta időszakban lesz megengedve.

A szerződő államok felkéretnek arra, hogy azoknak a szárnyas vadaknak árusítását, szállitását és átvételét, a melyeknek vadászata területükön tiltva van, ezen tilalom tartama alatt tiltsák meg.

9. Czikk

A szerződő felek mindegyike kivételeket tehet a jelen egyezmény határozmányai alól:

1. Azon madarakra nézve, a melyeknek, mint a vadászatra vagy halászatra károsaknak, lövését és pusztitását az ország törvényhozása megengedi;

2. Azokra a madarakra nézve, a melyeket az ország törvényhozása az ottani mezőgazdaságra ártalmasokként jelöt meg.

Az illető ország törvényhozása által összeállitott hivatalos jegyzék hiányában a jelen czikk 2. pontja alkalmazást nyer azokra a madarakra, a melyek ez egyezményhez mellékelt 2. számu jegyzékben felsorolvák.

10. Czikk

A magas szerződő felek intézkedni fognak, hogy törvényeiket a jelen egyezmény határozmányaival az egyezmény aláirása napjától számitandó három éven belül összhangzásba hozzák.

11. Czikk

A magas szerződő felek egymással közölni fogják, a franczia kormány közvetitése utján, azokat a törvényeket és közigazgatási intézkedéseket, a melyek államaikban a jelen egyezmény tárgyára vonatkozólag már érvényben állanak, vagy ujabban létrejöttek.

12. Czikk

A magas szerződő felek, ha szükségesnek látják, képviseltetni fogják magukat egy nemzetközi értekezleten, mely hivatva lesz az egyezmény végrehajtása során felmerülő kérdéseket megvitatni és oly módositások iránt javaslatot tenni, a melyeknek hasznosságát a tapasztalat igazolta.

13. Czikk

Azok az államok, a melyek a jelen egyezményben nem vettek részt; ahhoz, ha kivánják, csatlakozhatnak. Ezen csatlakozás diplomatiai úton a Franczia Köztársaság kormányával és az általa a többi aláiró kormánynyal közlendő.

14. Czikk

A jelen egyezmény a megerősitő okiratok kicserélése napjától számitva legkésőbb egy év mulva fog életbe lépni.

Érvénye valamennyi aláiró hatalomra nézve határozatlan időre terjed. Azon esetben, ha valamelyikük az egyezményt felmondaná, e felmondás csakis rá nézve bir hatálylyal és csakis attól a naptól számitott egy év mulva, a mikor ez a felmondás a többi szerződő állammal közöltetett.

15. Czikk

A jelen egyezmény meg fog erősittetni és a megerősitő okiratok Párisban a lehető legrövidebb idő alatt kicseréltetnek.

16. Czikk

A jelen egyezmény 8. czikkének második bekezdésében foglalt intézkedés alkalmazását Svédország északi tartományaiban, az ottani teljesen különleges égalji viszonyok miatt, kivételképen mellőzni is lehet.

Minek hiteléül az illető meghatalmazottak a jelen egyezményt aláirták és pecsétjeikkel ellátták.

[Aláírások]

1. SZÁMÚ JEGYZÉK

Hasznos madarak

Éjjeli ragadozók:

Kuvikok (Athene) és Csuvikok (Glaucidium).

Karvalybaglyok (Surnia).

Erdei-bagoly vagy macska-bagyoly (Syrnium).

Gyöngy-bagoly (Strix flammea L.).

Réti fülesbagyoly (Brachyotte) és erdei fülesbagoly (Otus).

Füles kuvik, vagy apró fülesbagoly (Scops giu Scop).

Kuszók:

Harkályok, fakopáncsok, küllők (Picus, Gecinus etc.) minden fajai.

Üldögélők:

Szalakóta vagy kék varju (Coracias garrula L.).

Gyurgyalag (Merops).

Veréb-alkatuak:

Bubos banka (Upupa epops).

Fakusz, sziklamászó, vagy hajnalmadár, csuszka (Certhia, Tichodroma, Sitta).

Sarlósfecske (Cypselus).

Kecskefejő (Caprimulgus).

Fülemilék (Luscinia).

Kékbegyek (Cyanecula).

Rozsdafarkuak (Ruticilla).

Vörösbegy (Rubecula).

Csaláncsucsok és hantmadarak (Pratincola et Saxicola).

Szürke-begyek (Accentor).

Poszáták minden neme:

Közönséges poszáták (Sylvia).

Barátka poszáták (Curruca).

Gezék, vagy fattyu-fülemilék (Hypolais).

Nádiposzáták, sitkék, mocsári poszáták, tücsökmadarak (Acrocephalus, Calamodyta, Locustella) etc.

Tin-Tin poszáta (Cistiscola).

Füzikék (Philloscopus).

Királykák (Regulus) és ökörszemek (Troglodytes).

Czinegék minden neme (Parus, Panurus, Orites etc).

Légykapók (Muscicapa),

Fecskék minden neme (Hirundo, Chelidon, Cotyle).

Billegetők, sárgyokák (Motacilla, Budytes).

Pipisek (Anthus, Corydala).

Keresztcsőrüek (Loxia).

Sármányok és csicsörkék (Citrinella és Serinus).

Tengelicz és cziz (Carduelis és Chrysomitris).

Seregély és pásztormadár (Sturnus és Pastor stb.).

Gázlók:

Fehér és fekete gólya (Ciconia).

2. SZÁMÚ JEGYZÉK

Káros madarak

Nappali ragadozók:

Saskeselyü (Gyaetus barbatus L.).

Sasok (Aquila, Nisaetus) minden faja.

Rétisas (Haliaetus) minden faja.

Ráró vagy halászósas (Pandon haliaetus).

Kányák, villásfarku kányák (Milvis, Elanus, Nauclerus) minden fajai.

Sólymok: kerescsen-, vándor-, kaba-, kis sólyom (Faleo) minden faja, kivéve a kék, vörös és fehér körmü vércséket.

Héja (Astur palumbarius L.).

Karvalyok (Accipiter).

Rétihéják (Circus).

Éjjeli ragadozók:

Nagy fülesbagoly vagy Uhu (Bubo maximus Flem.).

Veréb-alkatuak:

Holló (Corvus corax L.).

Szarka (Pica rustica Scop).

Szajkó (Garrulus glandarius L.).

Gázlók:

Szürke- és vörösgémek (Ardea).

Bölönbikák és bakcsók (Botaurus és Nucticorax).

Evezőlábuak:

Gödények (Pelecanus).

Kárakatonák (Phalacrocorax vagy Graculus).

Bukók (Mergus).

Buvárok (Colymbus).

2. § Ezen törvényben foglalt egyezmény végrehajtásával a m. kir. földmivelésügyi minister, illetőleg Horvát-Szlavon-Dalmátországokban a bán bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére