1906. évi V. törvénycikk

az 1905. évi ujonczok megajánlásáról * 

1. § Az 1906. évi IV. tc. 1. §-ában a közös hadsereg és haditengerészet számára megállapitott ujonczlétszámból a magyar korona országai által kiállitandó 44.076. főnyi, továbbá a honvédség számára megállapitott 12.500 főnyi ujonczjutalékoknak, végre az 1889. évi VI. tc. 15. §-ában emlitett póttartalékosoknak kiállitása az 1905. évre ezennel megszavaztatik.

2. § Ezeknek az ujonczoknak és póttartartalékosoknak a kiállitása czéljából az 1889. évi VI. tc. 38. §-a értelmében az 1884., 1883. és 1882. évben született állitáskötelesek hivandók fel és az 1905. évre végrehajtandó fősorozás kivételesen az 1906. évi junius 11-től julius 14-ig (Budapest szék- és főváros területén 1906. évi junius 11-től julius 21-ig) terjedő időszak alatt tartandó meg.

Az ujonczjutalékok kivetése, végleges számbavétele és a besorozattak állománybavétele, eltérőleg az 1889. évi VI. tc. 15., 42. és 8. §-aiban foglalt rendelkezésektől, a következő időpontokban ejtendő meg:

Az ujonczjutalékok kivetése az egyes hadtestterületeken belül az egyes sorozójárásokra az 1902. évi sorozási eredmények alapján s az 1904. évi szeptember 1-étől 1905. évi augusztus 31-éig végleg elrendelt pótlegényeknek is számitásba vételével a fősorozást megelőzőleg, a végleges számbavétel minden sorozójárásban a fősorozás alkalmával, a póttartaléknak a közös hadsereg és a honvédség közt való felosztása pedig a fősorozás befejezése után, végre a besorozattak állománybavétele augusztus hó 1-jén foganatositandó.

Azoknak tényleges szolgálati ideje, a kik bezárólag az 1906. évi julius 26-ig a fősorozás vagy igazolt utóállitás alkalmával a rendes avagy a törvényes alapon meghosszabbitott szolgálati kötelezettség mellett soroztatnak be, valamint azoké, a kik ugyanezen időpontig rendes szolgálati kötelezettség mellett önkéntesen léptek be, vagy fognak belépni; állományba vételök időponjával kezdődik és eltérőleg az 1889. évi VI. tc. 8. §-ának rendelkezésétől, abban az évben, a melyben a törvényhozás tényleges szolgálati idő letelik, kivételesen az állománybavételnek megfelelő naptári nappal ér véget.

Mindezeknek a védköteleseknek összes szolgálati ideje, valamint a folyó évi julius 26-áig rendes sorozás utján felavatott egyévi önkénteseké is az 1905. évi deczember 31-étől számitandó.

3. § Ez a törvény kihirdetése napján lép hatályba és végrehajtásával a honvédelmi minister bizatik meg, a ki a 2. § tekintetében a közös hadügyministerrel egyetértőleg fog intézkedni.


  Vissza az oldal tetejére