1906. évi VI. törvénycikk

az 1906. évre kiállitandó ujonczok megajánlásáról * 

1. § Az 1906. évi IV. tc. 1. §-ában a közös hadsereg és hadi tengerészet számára megállapitott ujonczlétszámból a magyar korona országai által kiállitandó 44.076 főnyi, továbbá a honvédség számára megállapitott 12.500 főnyi ujonczjutalékoknak, végre az 1889. évi VI. tc. 15. §-ában emlitett póttartalékosoknak kiállitása az 1906. évre megszavaztatik.

2. § Ezeknek az ujonczoknak és póttartalékosoknak a kiállitása czéljából az 1889. évi VI. tc. 38. §-a értelmében az 1885., 1884. és 1883. évben született állitáskötelesek hivandók fel és az 1906. évi fősorozás kivételesen az 1906. évi október 10-étől november 30-ig terjedő időszak alatt tartandó meg.

Az ujonczjutalékok kivetése, végleges számbavétele és a besorozottak állományba vétele, eltérőleg az 1889. évi VI. tc. 15., 42. és 8. §-aiban foglalt rendelkezésektől, a következő időpontokban ejtendő meg:

Az ujonczjutalékok kivetése az egyes hadtestterületeken belül az egyes sorozójárásokra az 1902. évi sorozási eredmények alapján s az 1905. évi szeptember 1-étől 1906. évi augusztus 31-éig véglegesen elrendelt pótlegények is számitásba vételével a fősorozást megelőzőleg, a végleges számbavétel minden sorozójárásban a fősorozás alkalmával, a póttartaléknak a közös hadsereg és a honvédség közt való felosztása pedig a fősorozás befejezése után, végre a besorozottak állománybavétele 1906. évi deczember 31-én foganatositandó.

3. § Ez a törvény kihirdetése alapján lép hatályba és végrehajtásával a honvédelmi minister bizatik meg, a ki a 2. § tekintetében a közös hadügyministerrel egyetértőleg fog intézkedni.


  Vissza az oldal tetejére