1907. évi XL. törvénycikk

a fogaras-brassói helyi érdekü vasut engedélyezése tárgyában * 

1. § A ministerium ezennel felhatalmaztatik, hogy a felek-fogarasi helyi érdekü vasut Fogaras állomásából kiágazólag Sárkány, Vledény és Feketehalom községek irányában a brassó-háromszéki helyi érdekü vasutak Brassó-Bertalan állomásáig, innen a nevezett helyi érdekü vasutak brassó-zernesti vonala és a m. kir. államvasutak tövis-predeali vonala közbeeső szakaszának együttes használata mellett, a m. kir. államvasutak Brassó állomásáig, mint forgalmi végpontig vezetendő helyi érdekü vasutat az 1880. évi XXXI. és az 1888. évi IV. törvénycikkekben foglalt feltételek alatt engedélyezhesse.

2. § Felhatalmaztatik továbbá a ministerium, hogy Fogaras vármegye törvényhatósági bizottságának 1903. évi október hó 17-ik napján tartott közgyülésében 478. a jkvi/4775. szám alatt hozott azt a határozatát, melylyel a vármegye közönsége kimondotta, hogy a fogaras-brassói helyi érdekü vasut segélyezésére - törzsrészvények ellenében megajánlott 400.000 korona hozzájárulás kifizethetése czéljából kölcsönt vesz fel, s ezen kölcsön törlesztési és kamatjáradékainak részbeni fedezésére az 1883. évi XV. törvénycikk 9. §-ában felsorolt állami adók után - kivéve az 1883. évi VII. törvénycikk értelmében pénzintézeteknél elhelyezett és az 1875. évi XXII. törvénycikk 6. §-ának a), b) és c) pontjaiban emlitett tőke után járó tőkekamat- és járadékadót - legfeljebb 3%-os pótadót vet ki, - jóváhagyhassa.

3. § A ministerium egyuttal felhatalmaztatik arra is, hogy a fogaras-brassói helyi érdekű vasutnak és az „erdély-délvidéki helyi érdekű vasutak részvénytársaság” felek-fogarasi és alvincz-nagyszeben-vöröstoronyi vonalainak egy hálózattá való egyesitését engedélyezhesse s mindezen vasutvonalakra vonatkozólag egységes engedélyokiratot állitson ki.

Felhatalmaztatik továbbá a ministerium arra is, hogy az egységes engedélyokirat keretében - melynek kiadásáról az országgyüléshez jelentés teendő - az egyesülő összes vonalakra nézve:

a) az engedély tartamát 1988. évi deczember hó 18-ig;

b) a szállitási adómentességet 1908. évi január hó 1-től kezdődőleg 1910. évi november hó 30-áig terjedőleg;

c) az 1880. évi XXXI. törvénycikk 5. §-ának c) pontjában emlitett kereseti adómentességet 1928. évi deczember hó 31-ig terjedő hatálylyal;

d) az 1888. évi IV. törvénycikk 2. §-ának c) pontjában érintett állami megváltási jog érvényesitésének kezdőpontját, 1928. évi deczember hó 18. napjával;

e) a második vágány kiépitésére vonatkozó kötelezettség érvényesitésének kezdőpontját pedig 1968. évi deczember hó 18. napjával állapitsa meg; végül:

f) az egységes engedélyokirat keretében az 1880. évi XXXI. törvénycikk 5. §-a szerinti bélyeg- és illetékmentességet az egyesitett vasutvonalakra vonatkozólag korábban fennállott részvénytársaságok által kibocsátott czimletek kicserélése czéljából kibocsátandó egységes czimletek és élvezeti jegyek, valamint az egész hálózatra vonatkozólag megkötendő egységes üzletkezelési szerződés után biztosithassa.

Az egységes engedélyokirat kiadásával a korábbi engedélyokiratok, köztük az alvincz-nagyszeben-vöröstoronyi vasutra nézve az 1896:XII. törvénycikkbe beczikkelyezett engedélyokirat is -, hatályukat vesztik.

4. § A kereskedelemügyi minister az 9. §-ban emlitett vasut engedélyezésének megtörténtéről az 1880. évi XXXI. történyczikk 1. §-a értelmében az országgyülésnek külön jelentést teend.

5. § Jelen törvény az „Országos Törvénytár”-ban való kihirdetése napján lép életbe s végrehajtásával a kereskedelemügyi, belügyi és pénzügyi ministerek bizatnak meg.


  Vissza az oldal tetejére