1908. évi L. törvénycikk

az 1909. évi állami költségvetésről * 

1. § Az 1909. évre a magyar szent korona országainak rendes kiadásai:

Egyezerháromszáznegyvenhárom millió hatszázkilenczezer háromszáznegyvenkét koronában;

átmeneti kiadásai:

Negyvenkilencz millió ötvenhétezer tizenegy koronában;

beruházási kiadásai:

Egyszázhatvanhárom millió hatvanháromezer ötszázötvennégy koronában állapittatnak és ajánltatnak meg.

2. § Ez összegek a következő fejezetek, czimek és rovatok szerint oszlanak meg:

A) Rendes kiadások

korona
I. FEJEZET. A királyi udvartartás költségei 11.300,000
II. FEJEZET. Ő cs. apost. királyi Felsége kabineti irodája és e kabineti iroda nyugdijai 184,416
III. FEJEZET. Országgyülés:
1. A főrendiház kiadásai 189,804
2. A képviselőház kiadásai 4.012,784
IV. FEJEZET. Az 1909. évre megállapitott közösügyi kiadásokból a magyar szent korona országait illető összeg
86.760,838
V. FEJEZET. Az 1849. évtől az 1867. évig tényleg fennállott központi kormány közegeinek nyugdijai
8,252
VI. FEJEZET. Nyugdijak:
1. Országgyülés:
Főrendiház 16,518
Képviselőház 53,630
2. Állami számvevőszék 104,612
3. Közigazgatási biróság 87,246
4. Ministerelnökség 143,486
5. Ő cs. és ap. kir. Felsége személye körüli ministerium 82,976
6. Horvát-szlavon-dalmát ministerium 59,554
7. Belügyministerium 3.272,000
8. Pénzügyministerium 7.746,000
9. Kereskedelemügyi ministerium 3.550,000
10. Földmivelésügyi ministerium 1.963,719
11. Vallás- és közoktatásügyi ministerium 2.234,100
12. Igazságügyi ministerium 6.330,000
13. Honvédelmi ministerium 3.559,000
VII. FEJEZET. Állami adósságok:
1. Az 1867. évi XV. törvénycikkben elvállalt államadóssági járulék:
Évi törlesztési járulék 2.300,000
Évi kamatjárulék 58.319,340
2. Az Osztrák-magyar bankot cselekvőleg illető, eredetileg 80 millió forintot tevő államadósságra a cs. kir. kormány által lefizetett részösszegből az 1899. évi XXXVIII. tc. 1. §-ának II. czikke alapján Magyarországra eső 9 millió forint törlesztése

360.000
3. Földtehermentesités és örökváltságok:
Tőketörlesztés és kárpótlások 2.492,000
Kamatok és járadékok 14.917,146
Kezelési költségek 44.250
4. Szőlődézsmaváltság:
Kárpótlások 10.000
Kamatok 12.000
Kezelési költségek 300
5. Maradvány- és irtványföldek megváltása:
Kárpótlások 50.000
Kamatok 2.700
Kezelési költségek 1.600
6. Majorsági zsellérföldek megváltása az 1896. évi XXV. tc. alapján:
Kárpótlások 100.000
Kamatok 10.000
Kezelési költségek 2.000
7. Az 1902. évi V. törvénycikk 7. §-a alapján a magyarországi városoknak és községeknek kiadott 4 1/2%-kal kamatozó kötvények kamatai
4.522,397
8. Az 1870. évi X. törvénycikk alapján felvett sorsolási kölcsön:
Évi járadék 2.448,000
Kezelési költségek 82,000
9. Az 1888. évi VIII., 1881. évi XI. és XXXII., 1887. évi XXXII., 1888. évi VI. és 1892. évi XXI. tc. alapján kibocsátott 4%-os magyar aranyjáradék-kölcsön:
Kamatok 60.914,720
Kezelési költségek 370,624
10. Az 1892. évi XXI., az 1900. évi VIII., az 1902. évi V. és az 1904. évi XIV. tc. alapján kibocsátott, továbbá az 1902. évi V. tc. 8. §-a alapján kibocsátható, végül az 1904. évi XIV. tc. és az 1908. évi XXXI. tc., valamint a hozandó külön törvények alapján kibocsátandó 4%-os magyar koronajáradékkölcsön:
Kamatok 109.518,168
Kezelési költségek 162,900
11. Az 1880:XX. tc. alapján felvett tiszai és szegedi nyeremény-kölcsön:
Tőketörlesztés 1.760,000
Kamatok és nyeremények 2.985,120
Kezelési költségek 13,260
12. Az 1895:XVI. tc. alapján kibocsátott 3%-kal aranyban kamatozó al-dunai Vaskapu-szabályozási kölcsön:
Tőketörlesztés 144,000
Kamatok 1.302,480
Kezelési költségek 4,300
13. Az 1897:XXX. tc. alapján kibocsátott 3 1/2%-os koronajáradékkölcsön:
Kamatok 2.100,000
Kezelési költségek 3,500
14. Függő adósság:
Kamatok 2.928,318
Kezelési költségek 46,800
VIII. FEJEZET. Kamatbiztositást élvezett és más vasutak átvétele folytán elválalt adósságok:
1. Az 1880:XXXVIII. tc. alapján a tiszavidéki vasut megváltása folytán elvállalt 15.750,000 frtnyi sorsjegykölcsön:
Törlesztés 771,382
Kamatok 866,619
Kezelési költségek 350
2. Az 1880:XLIV. törvénycikk alapján a zágráb-károlyvárosi vasutvonal megvétele folytán fizetendő évjáradék
571,430
3. Az 1889:XIV. tc. alapján az első magyar-gácsországi vasut magyar vonalának megváltása folytán elvállalt adósság:
Tőketörlesztés 194,773
Kamatok 1.062,091
Kezelési költségek 1,800
4. Az 1889:XV. törvénycikk alapján a budapest-pécsi vasut megváltása folytán elvállalt elsőbbségi kölcsönadósság:
Tőketörlesztés 113,200
Kamatok 690,296
Kezelési költségek 2,800
5. Az 1891:XXV. törvénycikk alapján a szabadalmazott osztr.-magyar államvasuttársaság magyarországi vasutvonalainak megváltása folytán elvállalt évi járadékok:
Évi megváltási járadék 19.197,000
6.5 millió arany forintnyi részösszeg után a 17%-ot meghaladó felpénztöbblet 266,500
Az arad-temesvári vasut elsőbbségi és részvényadósságának évi törlesztési járadéka 577,490
IX. FEJEZET. Egyes tárczákat terhelő kölcsönök:
1. Belügyministerium:
Tőketörlesztés 108,942
Kamatok 76,133
2. Pénzügyministerium:
Tőketörlesztés 305,818
Kamatok 691,965
Kezelési költségek 1,988
3. Kereskedelemügyi ministerium:
Tőketörlesztés 220,084
Kamatok 856,344
Kezelési költségek 4,113
4. Földmivelésügyi ministerium:
Tőketörlesztés 1.240,329
Kamatok 780,291
Kezelési és egyéb költségek 10,684
5. Vallás- és közoktat. ministerium:
Tőketörlesztés 1.229,636
Kamatok 2.198,564
6. Igazságügyi ministerium:
Tőketörlesztés 154,193
Kamatok 735,503
7. Honvédelmi ministerium:
Tőketörlesztés 231,842
Kamatok 460,244
Kezelési és egyéb költségek 14,536
X. FEJEZET. Előlegezések a vasuti kamatbiztositás alapján 2.610,016
XI. FEJEZET. Horvát-Szlavonországok beligazgatási szükséglete 23.000,000
XII. FEJEZET. Állami számvevőszék:
Személyi járandóságok 388,447
Dologi kiadások 30,000
XIII. FEJEZET. Közigazgatási biróság:
Személyi járandóságok 665,567
Dologi kiadások 40,200
XIV. FEJEZET. Ministerelnökség:
1. A ministerelnökség költségei:
Személyi járandóságok 279,286
Dologi kiadások 733,000
2. A fiumei és a magyar-horvát tengerparti kormányzó, kormányzói tanács és személyzete költségei:
Személyi járandóságok 162,773
Dologi kiadások 51,800
3. Rendelkezési alap 400,000
XV. FEJEZET. Ő cs. és ap. kir. Felsége személye körüli ministerium:
Személyi járandóságok 139,616
Dologi kiadások 33,700
XVI. FEJEZET. Horvát-szlavon-dalmát minister és személyzete:
Személyi járandóságok 86,060
Dologi kiadások 27,500
XVII. FEJEZET. Belügyministerium:
1. Központi igazgatás és földtehermentesitési pénzalap magyar királyi igazgatósága:
Személyi járandóságok 1.698,352
Dologi kiadások 353,406
2. Országos levéltár:
Személyi járandóságok 98,572
Dologi kiadások 14,000
3. Vármegyék közigazgatási, árva- és gyámhatósági kiadásai:
Vármegyék közigazgatási, árva- és gyámhatósági kiadásai az 1893. évi IV. törvénycikk alapján 8.209,632
Törzsfizetések javitására, uj állások rendszeresitésére, dologi kiadásokra, valamint a mutatkozó fedezeti hiányok pótlására
11.528,508
4. Főispánok és a budapesti főpolgármester fizetései és lakpénzei 779,191
5. Anyakönyvi kiadások:
Személyi járandóságok 603,333
Dologi kiadások 122,500
6. Községi igazgatási kiadások:
Községi- és körjegyzők, valamint a segédjegyzők illetményeire és községi dologi kiadásokra 4.610,000
A községi közigazgatási tanfolyamok szükségleteire 207,000
Községi kör- és segédjegyzők leányárvái (félárvái) és leánygyermekei számára létesitett iskolai (nevelőintézeti) alapitványi helyek költségeire
45,000
7. Községi-, körorvosok és bábák illetményei:
Községi-, körorvosok fizetése, korpótléka, helyi pótléka, fuvardija és távolsági dija, valamint a községi bábák helyi pótléka az 1908. évi XXXVIII. törvénycikk alapján
3.400,000
8. Közegészségügyi kiadások:
Országos közegészségügyi tanács 16,000
Állami gyógyintézetek 2.630,810
Bacteriologiai és egészségtani intézet 11,600
Diphteria-szerum termelőintézet 26,025
Betegápolási költségek 4.967,344
Himlőoltási költségek 179,200
Járványok és gümőkór elleni védekezés költségeire 500,000
A trachoma elfojtására szánt költségek 140,000
Szegény községek jó ivóvizzel való ellátására 100,000
Vegyes közegészségügyi kiadások 8,000
9. Országos betegápolási alap:
Gyermekvédelmi kiadások 7.020,675
Betegápolási költségek 7.903,050
10. Magyar királyi csendőrség:
Személyi járandóságok 13.479,650
Dologi kiadások 3.752,636
11. Székesfővárosi m. kir. államrendőrség:
Székesfővárosi m. kir. államrendőrség 6.193,211
Államrendőrségi kórház 41,400
12. Magyar királyi állami határrendőrség:
Személyi járandóságok 806,754
Dologi kiadások 249,000
13. Közbiztonsági kiadások:
Közbiztonsági alap 300,000
Tolonczkiadások 100,000
Karhatalmi költségek 10,000
Nyomozási költségek 80,000
Az országos bünügyi nyilvántartási hivatal dologi kiadásaira 5,000
14. Közjótékonysági és emberbaráti kiadások:
A kolozsvári Szt.-Erzsébet aggháznak I. Ferencz Ő Felsége alapitványa folytán kijáró 2000 mázsa só ára fejében
5,802
Zárdák segélyezésére betegek ápolásáért 5,336
A jótékony egyesületek segélyezésére átalányként 150,000
A 7 éven felüli elhagyott gyermekek gondozási dijaira [1901. évi XXI. tc. 4. §] 250,000
15. Általános közigazgatási kiadások:
Hivatalos lap költsége 44,000
Távirati kiadások 216,000
Országgyülési képviselők választása és a választók névjegyzékének kiigazitása alkalmával felmerülő költségek 60,000
Katonai előfogati dijpótlékokra szükséges költségek 19,000
Központi tisztviselők, főispánok és közbiztonsági közegek államvasuti bérletjegy-költségeire
39,000
Életmentési dijak 7,000
Hullakifogásokért, vagy egyébként talált hullák feljelentéséért járó jutalomdij 2,500
Különféle kiadások 10,000
Hontalanok ápolási és szállitási költségeire 5,000
XVIII. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 2.254,939
Dologi kiadások 344,400
2. Pénzügyi igazgatóságok, fő- és székvárosi adófelügyelő, központi dij- és illetékkiszabási hivatal:
Személyi járandóságok 10.049,526
Dologi kiadások 1.366,000
3. Föladónyilvántartás:
Személyi járandóságok 1.110,029
Dologi kiadások 242,422
4. Állami pénztárak:
Személyi járandóságok 346,016
Dologi kiadások 13,970
5. Adóhivatalok:
Személyi járandóságok 6.224,768
Dologi kiadások 576,800
6. Pénzügyőrség:
Személyi járandóságok 7.398,842
Dologi kiadások 1.708,500
7. Jogügyi igazgatóságok és kincstári ügyészségek:
Személyi járandóságok 492,056
Dologi kiadások 25,000
8. Pénzügyi törvényszékek Horvát-Szlavonországokban:
Személyi járandóságok 12,438
Dologi kiadások 600
9. Országos kataszteri felmérés:
Személyi járandóságok 2.130,247
Dologi kiadások 412,284
10. Bányászati és erdészeti főiskola Selmeczbányán és bányásziskolák:
Személyi járandóságok 386,885
Közterhek 3,020
Dologi és üzleti kiadások 142,845
11. Egyenes adók és földtehermentesitési pótlékok:
Kezelési költségek 1.700,000
A hadmentességi dijról szóló 1880:XXVII. tc. 6. §-a értelmében a külön alap javára forditandó
1.710,029
A horvát-szlavon földtehermentesitési adósság évi törlesztési, kamat- és kezelési szükséglete 728,416
12. Fogyasztási és italadók:
Személyi járandóságok 521,173
Dologi kiadások 1.552,000
A mezőgazdasági szeszfőzdék részére járó jutalmak az 1908. évi XXVIII. tc. 5. §-a alapján
3.000,000
Fogyasztási adóvisszatéritések és kiviteli jutalmak felosztásából 300,000
A zárt városokat, valamint a nyilt községeket az 1899. évi VI. törvénycikk 1. §-a, illetőleg az 1906. évi II. tc. 6. §-a alapján megillető részesedési jutalék 2.600,000
A volt határőrvidéki községeket az 1899. évi VI. tc. 1. §-a, illetőleg az 1906. évi II. törvénycikk 6. §-a és az 1899. évi XXV. tc. 38. §-a értelmében megillető kamatjárandóság 204,130
Horvát-Szlavonországi italmérési jogok után adott kártalanitási tőkék törlesztésére és kamataira az 1888. évi XXXV. tc. alapján 1.583,011
A magyarországi városok és községek fogyasztási adó természetü jövedelmeinek ideiglenes rendezése folytán nyujtandó segélyezés, illetve kártalanitás az 1899. évi VI. tc. 4. és 5. §-a, illetőleg az 1906. évi II. tc. 6. §-a alapján

2.000,000
Mezőgazdasági szeszfőzdék jutalma az 1899:XXIV. tc. 1. §-a alapján 600,000
A Budapest fő- és székvárosnak a söradópótlék megtéritése czimén kifizetendő összeg az 1899:VI. tc. 5. §-a, illetőleg az 1906. évi II. törvénycikk 6. §-a alapján
1.550,000
Budapest fő- és székvárosnak az italmérési illeték megtéritése czimén kifizetendő összeg 600,000
A törvényhatósági joggal biró és rendezett tanácsu városok közigazgatási költségeihez való hozzájárulás
2.000,000
Az uj mezőgazdasági szeszfőzdék részeltetésére forditandó szeszkontingens megváltására 1.105,000
13. Határvám kezelési költségei:
Személyi járandóságok 1.067,069
Dologi kiadások 204,077
Állatcsempészet felfedezésének és tettenérésének megjutalmazása 5,000
14. Bélyeg:
Személyi járandóságok 34,519
Dologi kiadások 1.455,720
15. Jogilletékek és dijak kezelési költségei:
Személyi járandóságok 25,000
Dologi kiadások 35,000
16. Fémjelzés:
Személyi járandóságok 36,827
Dologi kiadások 14,660
Üzemi kiadások 7,478
17. Dohányjövedék:
Dohányjövedéki központi igazgatóság 425,704
Dohányvétel 41.652,904
Dohánygyártás 17.876,504
Dohányeladás 2.862,906
18. Lottójövedék:
Személyi járandóságok 62,898
Dologi kiadások 1,500
19. Sójövedék:
Személyi járandóságok 550,991
Dologi kiadások 678,750
Sóvétel 288,000
Szállitási költségek 1.900,000
Sótermelési költség megtéritése 2.300,706
20. Perköltségek 24,690
21. Állami jószágok, ut-, hid- és révvámok:
Személyi járandóságok 4,609
Dologi kiadások 16,112
Közterhek 235,948
Gazdálkodás 39,432
22. Bányaigazgatóságok:
Személyi járandóságok 348,332
Dologi kiadások 76,986
Közterhek 950
Állami segély 1,700
23. Fém- és opálbányászat:
Személyi járandóságok 541,073
Dologi kiadások 77,000
Közterhek 40,000
Üzemi kiadások 6.036,700
24. Fémkohászat:
Személyi járandóságok 242,007
Dologi kiadások 63,450
Közterhek 3,514
Üzemi kiadások 8.936,051
25. Pénzverés és fémbeváltás:
Személyi járandóságok 171,243
Dologi kiadások 14,200
Közterhek 200
Üzemi kiadások 16.326,100
26. Állami vasgyárak:
Személyi járandóságok 3.385,425
Dologi kiadások 653,000
Közterhek 70,000
Üzemi kiadások 48.070,000
27. Kőszénbányászat:
Az állami kőszénbányászattal felmerülő összes kiadások átalányösszegben 5.460,800
28. Sótermelés:
Személyi járandóságok 298,897
Dologi kiadások 29,109
Közterhek 9,000
Üzemi kiadások 2.307,200
29. Bányászati kegyuri terhek:
Személyi járandóságok 112,834
Dologi kiadások 83,347
30. Bányakapitányságok:
Személyi járandóságok 282,520
Dologi kiadások 61,610
31. Állami nyomda:
Személyi járandóságok 705,735
Dologi és üzleti kiadások 1.714,560
32. Állami épületek:
Személyi járandóságok 11,500
Dologi kiadások 279,100
33. Budapesti állami hidak:
Személyi járandóságok 239,242
Dologi kiadások 25,580
Közterhek 4,986
Üzleti kiadások 186,001
Alapok alakitása 1.600
Nyugdijak 51,344
34. Budapesti állami alagut:
Személyi járandóságok 16,782
Dologi kiadások 4,186
Üzleti kiadások 7.278
35. Állami ingó vagyon:
Kincstári árvaletétek kamata 8,250
36. Különféle kiadások:
Alapitványok, járulékok és kegyuri kiadások 157,030
Vegyesek 2.128,705
XIX. FEJEZET. Kereskedelemügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 1.386,500
Dologi kiadások 372,800
Vasuti ministeri biztosok 17,000
Tanulmányi és utazási ösztöndijak 20,000
Anyaggyüjtési és szaktanácskozási költségek 30,000
2. Magyar királyi vasuti és hajózási főfelügyelőség:
Személyi járandóságok 167,600
Dologi kiadások 67,700
3. Államépitészeti hivatalok:
Személyi járandóságok 1.667,980
Dologi kiadások 590,520
4. Közutak:
Állami közutak fentartása 8.962,140
Törvényhatósági közutak segélyezése 2.655,700
Törzskönyvek, távolsági térképek és közuti térkép elkészitésére 80,000
5. Ipari és kereskedelmi szakoktatás:
Személyi járandóságok 1.407,890
Dologi kiadások 623,450
Országos ipari és kereskedelmi oktatási tanács 16,200
Egyéb ipari és kereskedelmi oktatási czélok 203,600
Ipari és kereskedelmi oktatási ösztöndijak 3,500
6. Ipari és kereskedelmi czélok:
Kereskedelmi muzeum 200,500
Belkereskedelem 270,000
Külkereskedelem 950,000
Ipari és kereskedelmi ösztöndijak 15,800
Munkásügyek 200,000
Iparfejlesztés 5.000,000
7. Ipari felügyelet és kazánvizsgálat:
Személyi járandóságok 316,000
Dologi kiadások 248,000
8. Munkásbiztositás:
Állami munkásbiztositási hivatali kiadások 607,760
Az országos munkásbetegsegélyező és balesetbiztositó pénztár igazgatási költségei 400,000
9. Posta, távirda és távbeszélő:
Személyi járandóságok 30.167,900
Dologi kiadások 4.765,000
Üzemi kiadások 23.370,900
10. Magyar kir. postatakarékpénztár:
Személyi járandóságok 1.940,150
Dologi kiadások 434,000
Üzleti kiadások 3.300,000
A postatakarékpénztári tanács költségei 4,000
Nyugdijak 44,300
11. Hajózás:
Tengerészeti igazgatás:
Személyi járandóságok 399,260
Dologi kiadások 415,780
A tengerészeti segélyalapok részesedése a kikötői illetékekből (1897:IX. tc.) 100,000
A tengerészek nyugdijintézetéhez való hozzájárulás 50,000
Szakoktatás:
Személyi járandóságok 71,660
Dologi kiadások 54,450
12. Aldunai m. kir. hajózási hatóság:
Személyi járandóságok 142,200
Dologi kiadások 77,300
13. M. kir. államvasutak:
Személyi járandóságok 109.902,350
Dologi kiadások 11.908,900
Rendes fentartási és üzemi kiadások 113.837,000
Átalakitási kiadások 6.254,750
Tűz és elemi károk okozta kiadások 2.330,000
14. M. kir. zálogházak:
Személyi járandóságok 473,950
Dologi kiadások 123,700
Nyugdijak 57,700
Egyéb üzemi kiadások 200,000
15. Mértékhitelesités és fegyvervizsgálat:
Személyi járandóságok 347,200
Dologi kiadások 281,850
16. M. kir. központi statisztikai hivatal:
Személyi járandóságok 503,700
Dologi kiadások 607,000
17. Szabadalmi hivatal és szabadalmi tanács:
Személyi járandóságok 289,600
Dologi kiadások 206,100
XX. FEJEZET. Földmivelésügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 1.111,002
Dologi kiadások 176,200
2. Állami erdők:
Személyi járandóságok 3.521,557
Dologi kiadások 1.256,015
Üzemi és gazdálkodási kiadások 8.729,222
Közterhek 1.823,809
3. Állami kezelésbe vett községi és némely más erdők és kopár területek:
Személyi járandóságok 1.192,132
Dologi kiadások 1.177,800
4. Erdőfelügyelőségek és ornithologiai központ:
Személyi járandóságok 351,771
Dologi kiadások 176,584
5. Erdőőri szakiskolák:
Személyi járandóságok 52,936
Dologi kiadások 97,058
Gazdálkodási kiadások 66,023
Közterhek 18,508
6. Országos erdei alap 190,000
7. Állami segély kopár területek befásitására 400,000
8. Ménesbirtok-gazdaságok, gödöllői koronauradalom és palánkai csikótelep:
Személyi járandóságok 588,331
Dologi kiadások 62,224
Gazdasági kiadások 5.421,447
Közterhek 469,586
9. Állami lótenyészintézetek:
Személyi járandóságok 2.118,753
Dologi kiadások 5.429,120
10. Állategészségügy:
Személyi járandóságok 1.878,553
Dologi kiadások 1.135,140
11. Állatorvosi főiskola:
Személyi járandóságok 284,580
Dologi kiadások 168,900
12. Gazdasági akadémiák:
Személyi járandóságok 419,042
Dologi kiadások 643,411
13. Alsófoku gazdasági szakoktatás és mezőgazdasági ismeretek terjesztése:
Személyi járandóságok 374,328
Dologi kiadások 1.374,869
14. Állattenyésztés és tejgazdaság:
Személyi járandóságok 189,935
Dologi kiadások 4.399,876
15. Vizügyi műszaki szolgálat:
Személyi járandóságok 1.476,968
Dologi kiadások 736,600
16. Vizi munkálatok:
Személyi járandóságok 141,312
Dologi kiadások 697,588
17. Halászat:
Személyi járandóságok 46,455
Dologi kiadások 151,100
18. Szőlészet és borászat:
Személyi járandóságok 239,697
Dologi kiadások 212,250
Szőlészeti és borászati czélok előmozditására 242,200
19. Kincstári birtokok és fürdők:
Személyi járandóságok 53,388
Dologi kiadások 81,698
Gazdálkodási kiadások 403,523
Közterhek 90,542
20. Állami jószágok és telepit. szolgálat:
Személyi járandóságok 212,778
Dologi kiadások 71,300
Gazdálkodási kiadások 12,800
Közterhek 473,566
21. Perköltségek 50,000
22. Gazdasági műszaki hivatal:
Személyi járandóságok 75,936
Dologi kiadások 54,700
23. Delibláti kincstári birtok:
Személyi járandóságok 39,309
Dologi kiadások 21,700
Gazdálkodási és üzemi költségek 31,020
Közterhek 9,500
24. A mező- és közgazdaság különböző ágai:
Személyi járandóságok 362,543
Dologi kiadások 1.160,918
25. Méhészet:
Személyi járandóságok 38,735
Dologi kiadások 109,382
26. Kertészet, gyümölcsészet és fatenyésztés:
Személyi járandóságok 140,189
Dologi kiadások 586,060
27. Kisérletügy:
Személyi járandóságok 449,452
Dologi kiadások 294,000
28. Gazdasági munkás- és cselédügyek:
Személyi járandóságok 50,000
Dologi kiadások 1.340,000
29. Országos meteorologiai és földmágnességi intézet:
Személyi járandóságok 151,850
Dologi kiadások 82,000
30. Selyemtenyésztés emelése:
Személyi járandóságok 333,100
Dologi kiadások 6.384,000
31. Földtani intézet:
Személyi járandóságok 159,309
Dologi kiadások 67,000
32. A hegyvidéki és erdélyrészi (székelyföldi) és felvidéki földmivelőnép segélyezésére:
Személyi járandóságok 59,872
Dologi kiadások 1.215,359
XXI. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 1.339,538
Dologi kiadások 288,600
2. Országos közoktatásügyi tanács:
Személyi járandóságok 24,467
Dologi kiadások 11,000
3. Budapesti kir. egyetem:
Személyi járandóságok 2.044,264
Dologi kiadások 560,320
4. Budapesti egyetemi klinikák:
Személyi járandóságok 157,814
Dologi kiadások 1.439,260
5. Budapesti Pasteurintézet és kórház:
Személyi járandóságok 29,605
Dologi kiadások 93,190
6. Kolozsvári Ferencz József tudományegyetem:
Személyi járandóságok 977,730
Dologi kiadások 378,060
7. Kolozsvári Karolina országos kórház és egyetemi klinikák:
Személyi járandóságok 162,403
Dologi kiadások 888,700
8. József-műegyetem:
Személyi járandóságok 847,816
Dologi kiadások 286,900
9. Középiskolai tanárképzők:
Személyi járandóságok 166,203
Dologi kiadások 71,554
Középiskolai tanárképzők segélyezése 36,000
10. Jogakadémiák:
A kassai jogakadémia személyi járandóságai 63,155
A kassai jogakadémia dologi kiadásai 11,600
Közegészségtani előadások dijazására a jogakadémiákon 2,000
Felekezeti jogakadémiák tanárai fizetéseinek kiegészitésére 68.000
11. Ó-gyallai csillagda:
Személyi járandóságok 13,880
Dologi kiadások 13,500
12.Tankerületi főigazgatóságok:
Személyi járandóságok 191,824
Dologi kiadások 33,400
13. Budapesti középiskolai tanárképző intézettel kapcsolatos gyakorló főgymnasium:
Személyi járandóságok 94,808
Dologi kiadások 15,500
14. Állami gymnasiumok és reáliskolák:
Személyi járandóságok 5.343,631
Dologi kiadások 628,500
15. Felekezeti, törvényhatósági és községi középiskolák segélyezése 2.725,456
16. Középiskolai internatusok. A középiskolai internatusok, alumneumok és convictusok segélyezése:
Személyi járandóságok 32,124
Dologi kiadások 110,618
A budapesti VII. ker. gymnasium mellett szervezett horvát internatus fentartási költségeire 25,300
A délvidéki földmivelők gazdasági egyesülete által fenntartott szegedi convictus segélyezésére
6,000
A Gyertyámos községe által fenntartott convictus segélyezésére 3,000
A rózsahegyi internatus segélyezésére 3,000
Egyéb internatusok, valamint alumneumok és convictusok segélyezésére 1,600
A Délmagyarországi Magyar Közmüvelődési Egyesület által fenntartott makói internatusok segélyezésére
7,000
A Budapesten székelő „Fiumei Otthon” egyesület által fenntartott internatus segélyezésére 8,000
Az ujvidéki internatus költségeire 3,400
17. Állami felsőbb leányiskolák:
Személyi járandóságok 991,510
Dologi kiadások 561,200
Községi és felekezeti felsőbb leányiskolai tanerők illetményeinek kiegészitésére 65,000
Az országos nőképző-egyesület által fenntartott „Veres Pálné felsőbb leányiskola” segélyezésére
15,000
18. Vizsgálati bizottmányok 77,515
19. Népnevelési tanfelügyelőségek:
Személyi járandóságok 889,789
Dologi kiadások 236,500
20. Állami elemi népiskolák:
Személyi járandóságok 12.060,271
Dologi kiadások 2.173,800
Uj iskolák felállitására 200,000
21. Nem állami elemi iskolák segélyezése 8.540,000
22. Gazdasági ismétlő iskolák 367,512
23. Kisdedóvó intézetek és menedékházak 1.595,044
24. Népnevelési intézetek közös szükséglete 477,980
25. Felső nép- és polgári iskolák:
Személyi járandóságok 4.001,080
Dologi kiadások 515,000
Budapest székesfőváros és Arad sz. kir. város községi polgári iskoláinak segélyezésére 70,000
Állami polgári és felső népiskolai internatusok fenntartási költségeire 40,000
Községi és felekezeti felső nép- és polgári tanerők fizetésének kiegészitésére 245,000
26. Polgári iskolai tanitó- és tanitónőképzőintézetek:
Személyi járandóságok 334,989
Dologi kiadások 324,700
27. Állami elemi iskolai tanitó- és tanitónőképző intézetek:
Személyi járandóságok 1.219,651
Dologi kiadások 1.363,804
Országos tanszermuzeum költségeire 24,000
28. Felekezeti tanitó- és tanitónőképző intézeti tanárok illetményeinek kiegészitésére 206,780
29. Kisdedóvónők képzése:
Személyi járandóságok 29,024
Dologi kiadások 64,900
30. Testi nevelés 79,600
31. Balatonfüredi „Erzsébet” szeretetház:
Személyi járandóságok 8,476
Dologi kiadások 32,050
32. Üvegtechnikai intézet:
Személyi járandóságok 7,200
Dologi kiadások 400
33. Iparos tanulók iskolái 519,200
34. Állami felső kereskedelmi iskolák:
Személyi járandóságok 669,858
Dologi kiadások 75,600
35. M. kir. keleti kereskedelmi akadémia:
Személyi járandóságok 61,800
Dologi kiadások 18,300
36. Kereskedelmi iskolák segélyezése 305,660
37. Bábaképezdék
Személyi járandóságok 146,724
Dologi kiadások 277,800
38. Gyógypedagógiai intézetek:
Személyi járandóságok 563,192
Dologi kiadások 304,936
39. Képzőművészet és művészi ipar 232,020
40. Festészeti és szobrászati mesteriskolák:
Személyi járandóságok 42,226
Dologi kiadások 44,180
41. Országos m. kir. képzőművészeti főiskola és rajztanárképző:
Személyi járandóságok 137,440
Dologi kiadások 80,640
42. Női festőiskola:
Személyi járandóságok 12,600
Dologi kiadások 8,800
43. Iparművészeti iskola:
Személyi járandóságok 190,236
Dologi kiadások 62,000
44. Zeneművészet fejlesztése 125,000
45. Országos zeneakadémia:
Személyi járandóságok 225,765
Dologi kiadások 47,900
46. Országos szinművészeti akadémia:
Személyi járandóságok 37,585
Dologi kiadások 37,600
47. Szinművészeti kiadások:
A magy. kir. operaház állami javadalmazása 800,000
A budapesti nemzeti szinház állami javadalmazása 250,000
A budapesti nemzeti szinház nyugdijintézetének segélyezésére 50,000
A kolozsvári nemzeti szinház állami javadalmazása 40,000
A budapesti nemzeti szinházi alapok jövedelméből a szinház segélyezésére 54,600
A magyar szinészegyesület segélyezésére 10,000
A vidéki magyar szinészet segélyezésére 208,000
48. A muzeumok és könyvtárak országos felügyelete és országos tanácsa. Hiteles helyi levéltárak felügyelete:
Személyi járandóságok 27,160
Dologi kiadások 304,000
Hiteles helyi levéltárak felügyelete 1,500
49. Magyar nemzeti muzeum:
Személyi járandóságok 330,000
Dologi kiadások 308,914
50. Kassai muzeum:
Személyi járandóságok 12,125
Dologi kiadások 9,470
51. Országos magyar szépművészeti muzeum és magyar történelmi képcsarnok:
Személyi járandóságok 87,382
Dologi kiadások 150,820
52. Országos magyar iparművészeti muzeum:
Személyi járandóságok 84,470
Dologi kiadások 79,050
53. Műemlékek országos bizottsága:
Személyi járandóságok 22,440
Dologi kiadások 24,000
54. Műemlékek fenntartása 87,378
55. Tudományos, irodalmi és közművelődési czélok támogatása 457,057
56. Ösztöndijak 182,632
57. Egyházak segélyezése 8.873,422
XXII. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 804,364
Dologi kiadások 138,690
2. Királyi Curia:
Személyi járandóságok 1.275,870
Dologi kiadások 70,200
3. Konstantinápolyi consuli főtörvényszék:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 52,071
4. Koronaügyészség:
Személyi járandóságok 93,875
Dologi kiadások 3,000
5. Királyi itélőtáblák:
Személyi járandóságok 3.013,925
Dologi kiadások 171,000
6. Királyi főügyészségek:
Személyi járandóságok 376,440
Dologi kiadások 76,000
7. Királyi törvényszékek és járásbiróságok:
Személyi járandóságok 27.127,554
Dologi kiadások 2.637,574
8. Királyi ügyészségek:
Személyi járandóságok 3.905,164
Dologi kiadások 3.955,000
9. Országos fegyintézetek, kerületi börtön, gyüjtőfogház, közvetitő intézet és állami fogházak:
Személyi járandóságok 1.365,659
Dologi kiadások 1.815,578
10. Büntetéspénzek országos alapja 1.316,478
11. Telekkönyvezés:
Személyi járandóságok 19,500
Dologi kiadások 1,180
12. Az 1906. évi XI. törvénycikk alapján alkalmazott birák és ügyészek személyi járandóságai és törvények szerkesztése:
Személyi járandóságok és tiszteletdijak 125,540
Dologi kiadások 24,000
13. Országos birósági vegyészeti intézet:
Személyi járandóságok 23,100
Dologi kiadások 3,300
XXIII. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 1.716,481
Elhelyezés 493,789
Élelmezés és lótáp 74,368
Ruházat, felszerelés, ágyak és ágyneműek 7,947
Dologi kiadások 306,731
2. Magasabb parancsnokságok, lovassági felügyelő és helyi hatóságok:
Személyi járandóságok 1.736,866
Elhelyezés 756,471
Élelmezés és lótáp 184,402
Ruházat, felszerelés, ágyak és ágyneműek 20,346
Dologi kiadások 247,493
3. Csapatok:
Személyi járandóságok 12.320,245
Elhelyezés (fegyvergyakorlati költségek kivételével) 5.685,803
Élelmezés és lótáp (fegyvergyakorlati költségek kivételével) 8.404,597
Ruházat, felszerelés, ágyak és ágyneműek (fegyvergyakorlati költségekkel együtt) 2.806,044
Lőszer (fegyvergyakorlati rendes szükséglettel együtt) 1.679,999
Pótlovazás 1.772,591
Dologi kiadások 1.748,010
Fegyvergyakorlatok 2.950,092
4. Tárintézetek:
Személyi járandóságok 232,478
Elhelyezés 268,531
Élelmezés és lótáp 44,662
Ruházat, felszerelés, ágyak és ágyneműek 12,108
Lőszer 1,303
Dologi kiadások 35,677
5. Nevelő- és képzőintézetek:
Személyi járandóságok 629,516
Elhelyezés 412,789
Élelmezés és lótáp 703,165
Ruházat és felszerelés 281,973
Lőszer 29,104
Dologi kiadások 205,100
6. Szakképzés:
Személyi járandóságok 287,281
Elhelyezés 177,885
Élelmezés és lótáp 117,426
Ruházat, felszerelés, ágyak és ágyneműek 13,912
Lőszer 13,301
Dologi kiadások 306,302
7. Egészségügyi intézetek:
Személyi járandóságok 233,958
Elhelyezés 249,272
Élelmezés és lótáp 67,591
Ruházat, felszerelés, ágyak és ágynemüek 15,638
Dologi kiadások 21,510
Betegápolási költségek 339,668
8. Koronaőrség:
Személyi járandóságok 47,187
Elhelyezés 12,780
Élelmezés 11,705
Ruházat, felszerelés, ágyak és ágynemüek 9,507
Lőszer 140
Dologi kiadások 1,364
9. Menház:
Személyi járandóságok 50,054
Elhelyezés 18,714
Élelmezés 79,855
Ruházat 15,000
Dologi kiadások 14,704
10. Alapitványi helyek a közös katonai intézetekben 615,290
11. Ujonczozás-felülvizsgálati költségek 60,000
Rendes kiadások összege 1,343.609,342

B) Rendkivüli kiadások

I. Átmeneti kiadások

korona
I. FEJEZET. Az 1909. évi közösügyi kiadásokból a magyar korona országait illető összeg:
1. Rendkivüli közösügyi kiadás 6.241,733
2. A Bosznia és Herczegovinában levő parancsnokságok, intézetek és csapatok 1909. évi rendkivüli szükséglete 8.047,000 korona után
2.929,108
3. Az uj tábori tüzérségi anyag beszerzése végett az 1909. évre szükséges 15.000,000 koronából a magyar korona országaira eső, kölcsön utján fedezendő rész
5.460,000
II. FEJEZET. Nyugdijak:
1. Pénzügyministerium:
A bányatárspénztári hiányok felerészének fedezésére szolgáló és feltételesen visszafizetendő előleg
348,000
2. Földmivelésügyi ministerium:
A Társpénztári hiányok felerészének fedezésére szolgáló feltételesen visszafizetendő előlegek 36,195
III. FEJEZET. Közigazgatási biróság:
Két irógép beszerzésére 1,300
IV. FEJEZET. Ministerelnökség:
1. 1848/49-iki honvédek segélyezésére és az azzal kapcsolatos kezelési költségekre 800,000
2. Határrendezési költségek 20,000
3. A fiumei kormányzói palota berendezésére (III. részlet) 20,000
4. Levéltári kutatások költségeire 10,000
5. Rendelkezési állapotba jutott tisztviselők és szolgák illetményeire 20,475
6. Ő Felsége I. Ferencz József király megkoronáztatása 40. évfordulójának emlékére az óbudai határban emelendő templom épitésének, s az a körül létesitendő liget és ebben emelendő obeliszk költségeire

100,000
V. FEJEZET. Ő cs. és ap. kir. Felsége személye körüli ministerium:
A ministerium épületeinek alapos helyreállitására 30,000
VI. FEJEZET. Belügyministerium:
1. Központi igazgatás és földtehermentesitési pénzalap m. kir. igazgatósága:
Törvény-előkészités és szerkesztés czéljaira 25,000
A belügyministerium hivatalos helyiségeinek uj butorzattal való fokozatos felszerelésére 4,000
A belügyministerium irattárának selejtezési költségeire 4,000
A czigányügy országos rendezésével megbizott kormánybiztos javadalmazása és utiátalánya 16,000
2. Országos levéltár:
A külföldi történeti kutfőgyüjtemények és folytatásuk beszerzésére és beköttetésére 2,000
3. Vármegyék közigazgatási, árva- és gyámhatósági kiadásai:
A polgárositott magyar határőrvidéken fennállott házközösségi intézménynek megszüntetésével járó rendkivüli kiadásokra, az 1885:XXIV. tc. alapján 27,930
4. Községi igazgatási kiadások:
Az országos községi törzskönyvi bizottság költségeire 18,000
5. Közegészségügyi kiadások:
Községi bábák kiképzésére szolgáló tanfolyamok költségeire és okleveles bábák képzésére létesitendő ösztöndijakra
90,000
A magyar gyógyszerkönyv (Pharmacopaca hungarica) III. kiadványának szerkesztői dijazására és nyomtatási költségeire
20,000
Az 1909. évben tartandó nemzetközi orvosi congressuson kiosztandó franczia nyelven irott 3 szakmunka előállitási költségeire
25,000
A pozsonyi m. kir. állami kórháznál épült uj sebészeti pavillon felszerelési czikkeinek pótlására
10,000
A marosvásárhelyi m. kir. állami kórháznál egy górcső és egy irógép beszerzésére 1,600
A budapest-lipótmezei m. kir. állami elmegyógyintézet nagyobb mérvü külső tatarozására, valamint a II-od és III-ad osztályu betegek felszerelési tárgyainak pótlására felvett 60,000 K III. részlete

20,000
A budapest-angyalföldi m. kir. állami elmegyógyintézetben az ablakok helyreállitására, egy jégverem felállitására s a kőszénrakodóhely kövezésére szánt 30,000 K II. részlete
15,000
6. M. kir. csendőrség:
A m. kir. csendőrség állományának tervbevett szaporitásából és uj fegyverzet és szerelvény beszerzéséből felmerülő költségekre
260,483
7. Székesfővárosi m. kir. állami rendőrség:
Az őrszemélyzet állományának tervezett szaporitásából, szükséges butorok és eszközök beszerzéséből felmerülő költségekre
10,454
8. Magy. kir. állami határrendőrség:
Fegyverzet, szerelék és lőszerre 6,150
A szaporitásokból kifolyólag az első berendezésre felmerülő szükséglet 20,000
Első tömegbetét 20,860
9. Általános közigazgatási kiadások:
Országos határrendezési és határkiigazitási költségek 16,000
Forditói dijak 5,000
VII. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. Bányászati és erdészeti főiskola Selmeczbányán és bányásziskolák:
Bányászati tanszékek felszerelésére II. részlet 30,000
A vaskohászati laboratorium felszerelésére III. részlet 10,750
A növénytani tanszék felszerelésére IV. (utolsó) részlet 12,250
Erdészeti tanszék felszerelésére II. részlet 10,000
2. Egyenes adók és földtehermentesitési pótlékok:
Az egyenes adóreform-munkálatok költségeire 20,000
3. Bányaigazgatóságok:
Petroleum és kálisó kutatás költségei 150,000
Geodézia kutatások költségei 20,000
4. Fém- és opálbányászat:
Az ezüstár hanyatlása folytán sujtott bányavidékek iparának segélyezésére s azok részére adható kölcsönökre
200,000
Taxástelkek folytatólagos rendezésére 1,600
5. Pénzverés és fémbeváltás:
Fémbeszerzésekre 395,045
A pénzverésnél fennmaradó bevételi többlet a valutarendezés czéljaira 87,855
6. Állami vasgyárak:
Kutatásokra és feltárásokra 164,000
A vajdahunyadi gyárat átszelő ut áthelyezésére 4. részletül 20,000
Rendkivüli hozzájárulásként az államvasuti nyugdijintézethez szükséges 129,000 K 4. és utolsó részletéül
35,000
7. Állami épületek:
A villanyvilágitásnak a veszprémi pénzügyi széképületbe leendő bevezetési költsége 2,400
8. Különféle kiadások:
A rendelkezés alá jutott tisztviselők illetményeire 1,000
Az 1867. év végéig befektetett tiszti biztositékok visszafizetésére 23,229
A Rába és mellékfolyóinak szabályozására 30,290
Temesvármegye közönsége által a Temesvármegyei régi árvavagyon állami kezeléséből kifolyólag a kincstár ellen támasztott igények és követelések végleges kiegyenlitésére
900,000
VIII. FEJEZET. Kereskedelemügyi ministerium:
1.Központi igazgatás:
A fiumei raktári vállalat ministeri biztosának 4,000
Viczinális vasutak segélyezésére 1.800,000
A budapesti közlekedési akadémia költségeire 109,300
Horvát-Szlavonországokban vasuti tisztképző tanfolyam létesitésére 30,000
2. Közutak:
A zentai állandó Tiszahid épitéséhez Zenta városának nyujtandó segély IV. részlete 50,000
3. Ipari és kereskedelmi szakoktatás:
Technologiai iparmuzeumok felszerelési költségeire 25,000
A budapesti nőipariskola épitésére 200,000
4. Ipari és kereskedelmi czélok:
Kereskedelempolitikai munkálatok költségei 50,000
Iparügyi törvények előkészitésével kapcsolatos költségek 25,000
Termelési és árstatisztika egybeállitására 50,000
Munkáskórház létesitésére IV. részlet 300,000
A zágrábi kereskedelmi és iparmuzeum nagyobbitására az 1907. évi XXVIII. t.-czik által engedélyezett 200,000 K I. részlete
100,000
5. Posta, táviroda és távbeszélő:
A budapesti m. kir. távbeszélő-hálózat bérletének megszüntetéseért 41 féléven át fizetendő évi 736,000 K, valamint a távbeszélő-hálózatot terhelő és szintén 41 féléven át fizetendő kölcsön évi 91,000 K járadékának 25. és 26. részlete

827,000
Postamesterek szerelvényeinek megváltására 170,000
6. Magyar királyi postatakarékpénztár:
Irógépek és számológépek beszerzésére 25,000
Házátalakitási költségek 25,000
7. Hajózás:
Az „Adria” magyar kir. tengerhajózási részvénytársaság szerződésszerü segélyezésére 1.140,000
A magyar keleti tengerhajózási részvénytársaság segélyezésére 180,000
A magyar-horvát tengeri gőzhajózási részvénytársaság szerződésszerü segélyezésére 590,000
Hajóbeszerzési segélyekre 800,000
Hajóépitési segélyekre 50,000
Hajójárat-segélyekre 400,000
Az „Adria” magyar kir. tengerhajózási részvénytársaság ministeri biztosának dijazására 8,000
A magyar keleti tengerhajózási részvénytársaság ministeri biztosának dijazására 3,000
A magyar-horvát tengeri gőzhajózási részvénytársaság ministeri biztosának dijazására 2,400
A magyar folyam- és tengerhajózási részvénytársaság segélyezésére az 1894:XXXVI. törvénycikk alapján
800,000
A magyar folyam- és tengerhajózási részvénytársaság ministeri biztosának dijazására 8,000
A balatontavi gőzhajózási részvénytársaság segélyezésére 24,000
A balatontavi gőzhajózási részvénytársaság ministeri biztosának dijazására 1,200
Suez-csatornai illetékek fedezésére 600,000
Az I. cs. kir. szab. dunagőzhajózási társaság segélyezése a budapesti helyi hajójáratok és az óbudai hajógyár fentartására
200,000
Újabb hajózási vonalak biztositására 500,000
A fiumei tengerészeti hatóság uszó darujának helyreálllitására 60,000
8. Aldunai m. kir. hajózási hatóság:
Kiegészitési és megujitási munkákra 50,000
9. Magyar kir. államvasutak:
Leltárszaporitásra 800,000
10. Mértékhitelesités és fegyvervizsgálat:
50 állami mértékhitelesitő hivatal első felszerelésére 230,200
11. M. kir. központi statisztikai hivatal:
A hivatali épület tatarozására 6,000
IX. FEJEZET. Földmivelésügyi ministerium:
1. Állami erdők 249,429
2. Állami kezelésbe vett községi és némely más erdők és kopár területek:
Háromszögellési költségekre 30,466
3. Erdőfelügyelőségek és ornithologiai központ:
Ornithologiai központnál 10,000
4. Erdőőri szakiskolák:
A négy erdőőri szakiskolánál épülethelyreállitások és átalakitásokra 10,500
5. Ménesbirtok - gazdaságok, gödöllői koronauradalom és palánkai csikótelep 121,278
6. Állami lótenyészintézetek 16,000
7. Állategészségügy:
A sertésvész ellen való védekezési kisérletek összes költségeire 6,000
Szegény községeknek és magánosoknak ingyen kiosztandó ojtó anyagokra pénzsegély 50,000
Kisérleti czélokra, községeknek kiosztandó digestorok költségeire 25,000
A vulkáni m. kir. belépő állomásnál fennálló misealapitvány megváltására 5,000
8. Állatorvosi főiskola:
Berendezések pótlására 15,000
A főiskolával és a budapesti mezőgazdasági intézményekkel kapcsolatban létesitendő gazdasági tanárképző tanfolyam előmunkálati költségeire
10,000
9. Gazdasági akadémiák 89,758
10. Alsófoku gazdasági szakoktatás és mezőgazdasági ismeretek terjesztése 127,479
11. Állattenyésztés és tejgazdaság:
A gödöllői baromfitelep épületeinek javitási költségeire 2,000
A nemzetközi tejgazdasági kongresszus költségeire 40,000
12. Vizügyi műszaki szolgálat:
A nemzetközi hajózási kongresszus brüsszeli állandó bizottsága költségeihez való hozzájárulásra
1,000
Társulati öntöző csatornák épitésének az 1900. évi XXX. törvénycikk alapján való segélyezésére, továbbá egyébnemü öntözések támogatására és talajjavitások eredményeinek tanulmányozására

200,000
Vizmesteri iskola felszerelésére I. részletképen 6,000
13. Vizi munkálatok:
A dunabogdányi és visegrádi kincstári kőbányák üzemének felügyelete, fentartása és fejlesztésére
210,400
A felső-szabolcsi tiszai ármentesitő és belvizlevezető társulatnak rendkivüli állami segély 20,000
14. Halászat:
Halászati felügyelőségnél 40,000
M. kir. halélettani és szennyviztisztitó kisérleti állomásnál 5,000
15. Szőlészet és borászat:
Berendezések a szőlészeti intézeteknél 10,200
A phylloxera ellen való védekezés czéljaira 1.104,000
A központi szőlészeti kisérleti állomás czéljaira 171,500
A Magyar Agrár- és Járadékbanknak fizetendő hozzájárulás a szőlőfelujitási kölcsönök érdekében gyakorlandó helyi felügyelet, ellenőrzés és utmutatások megadásának költségéhez

20,000
Egy magyar ampelographia kiadásának előmunkálataira 8,000
A borértékesités czéljaira általában, a borértékesités előmozditására s a vele járó összes költségek fedezésére
100,000
16. Kincstári birtokok és fürdők 252,232
17. Állami jószágok és telepitési szolgálat:
Személyi járandóságok 276,092
Dologi és egyéb kiadások 11.317,500
18. Delibláti kincstári birtok:
A delibláti kincstári birtokon homokkötés és szőlőkaró-termelés czéljából eszközlendő befásitásokra, továbbá a birtok és bérleti határok, valamint utak befásitására és a birtok kataszteri részletes felmérésénél és a birtok telekkönyvi rendezésénél, továbbá az erdőgazdasági üzemterv elkészitésénél felmerülő költségekre


40,000
19. A mező- és közgazdaság különböző ágai:
A mezőgazdaságról és mezőrendőrségről szóló 1894. évi XII. törvénycikk revisiójával kapcsolatos költségekre
4,000
Az 1909. évben foganatositandó sáskairtás költségeire 70,000
Közlegelők létesitésének, szerzésének, javitásának, berendezésének és felszerelésének segélyezésére, továbbá e czélra felvett kölcsönök kamatterhének könnyitésére, valamint ezen intézkedésekkel kapcsolatos költségekre

300,000
Vetőmag tenyésztési intézet, kender- és lenszakintézet berendezésére 30,000
Vetőmagtenyésztési intézet, magtermelő és tenyésztő telepének, valamint vidéki telepek berendezési költségeire
10,000
20. Méhészet 3,000
21. Kertészet, gyümölcsészet és fatenyésztés 61,000
22. Kisérletügy:
Kisérletügyi intézmények felszerelésére és berendezésére 65,000
Czukorrépa-termelés javitását czélzó kisérletekre s az ezzel kapcsolatos utazási és egyéb költségekre, munkadijakra stb.
37,000
A szivarkadohány-termelési és az árnyékos rendszer szerinti dohánytermelési kisérletekkel járó berendezésekre és az ezzel kapcsolatos utazási és egyéb költségekre 4,000
A mezőgazdasági muzeumba ideiglenesen berendelt szakközegek munkadija 10,000
A mezőgazdasági muzeum román épületcsoportjának belső berendezésére II. részlet 40,000
A mezőgazdasági muzeumnál park létesitésére és útépitésre II. részlet 10,000
23. Országos meteorológiai és fölmágnességi intézet 18,000
24. Selyemtenyésztés emelése:
A selyemtenyésztésnél hosszabb idő óta szolgáló érdemes alkalmazottak nyugellátásának a multban teljesitett szolgálataik idejére visszahatólag történő biztositásával felmerülő költségek

80,000
25. Földtani intézet:
Geologiai térképek ujból való kiadása érdekében előkészitő bejárásokra és egyéb felvételi megbizásokra, geologiai gyakorlati irányu kutatásokra és ezzel kapcsolatos uti- és egyéb költségekre

28,000
Az intézet és laboratoriumainak folytatólagos felszerelésére 6,000
Külföldi tanulmányutakra 2,200
26. A hegyvidéki és erdélyrészi (székelyföldi) és felvidéki földmivelő nép segélyezésére:
Hegyvidéki szövetkezetek támogatására 24,000
Az erdélyrészi (székelyföldi) actió területén létesitendő szövetkezetek támogatására 100,000
Árva, Trencsén és Liptó vármegyék területén létesitendő szövetkezetek támogatására 20,000
A hegyvidéken, az erdélyrészi és felvidéki actió területén szükséglendő mederrendezési, partbiztositási, talajjavitási (öntözés, alagcsövezés) és vizmosás-megkötési munkálatra, valamint községek vizellátási és csatornázási költségeire

100,000
A folyamatban lévő és folytatólag eszközlendő birtokeladási közvetitésekkel járó kezelési és eljárási költségek (becslési, mérnöki munkálatok stb.) fedezésére
20,000
X. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Tüdővészes és alkoholista betegeknek szanatoriumokban való ápolására 7,000
Az alkohol-ellenes mozgalom költségeire 1,000
2. Országos közoktatásügyi tanács:
Az országos közoktatásügyi tanács ideiglenes elhelyezése költségeire 4,000
3. Budapesti királyi egyetem:
A budapesti kir. tudomány-egyetemi olvasó-csarnok, a joghallgatók tudományos egyesülete és az egyetemi énekkar segélyezésére
6,700
A budapesti általános poliklinikai egyesület segélyezésére 13,000
A budapesti egyetemen a Mensa academica egyesületnek házbér fejében 4,000
Az általános egyetemi segélyegylet részére 2,000
A földrajzi intézet részére beszerzendő műszerekre 2,000
A szünidei orvosi tanfolyam részére 1,000
A gyógyszerészgyakornoki tanfolyam segélyezésére 5,000
A két kórboncztani tanszék pótlólagos fölszerelésére II. részlet 10,000
Az elméleti fizikai tanszék tanszergyüjteményének költségeire 2,000
A Budapesten 1909-ben megtartandó XVI. nemzetközi orvosi congressus összköltségeire szükséges 100,000 K 3-ik részlete
25,000
Az élettani intézet felszerelésének pótlására szükséges 31,000 K 2-ik részlete 10,000
A Corda Fratres nemzetközi diákszövetség központi bizottsága és magyar osztályának segélyezésére
6,000
A Budapesten 1909-ben tartandó XVI. nemzetközi orvosi congressus alkalmával kiadandó, a budapesti és kolozsvári egyetemi orvostani intézeteket és klinikákat franczia nyelven ismertető mű kiadásának költségeire

25,000
4. Budapesti egyetemi klinikák:
Házbérek 11,916
Az I. számu szemészeti klinika tudományos felszerelésére szükséges 45,000 K 1-ső részletéül 25,000
5. Kolozsvári Ferencz József tudományegyetem:
A bölcsészeti, nyelv- és történettudományi kar semináriumainak alapfölszerelésére 5,000
Növénytani tanszék hiányos felszerelésének pótlására 2,000
A physikai intézet fölszerelésére 5,000
A földrajzi intézet fölszerelésére 5,000
Ásvány- és földtani tanszék hiányos felszerelésének pótlására 2,000
Az állattani intézet tudományos felszerelésére szükséges 60,000 K 1-ső részletéül 20,000
A művelődéstörténeti tanszék pótlólagos felszerelésére 2,000
6. József-műegyetem:
A műegyetemi ifjusági egyletek segélyezésére 5,000
A műegyetem czéljaira bérelt helyiségekért 88,500
Az uj műegyetem tudományos felszerelésére 1-ső részletéül 195,000
7. Jogakadémiák:
A kassai jogakadémiai könyvtár hiányainak pótlására, könyvkötésekre és könyvszekrények beszerzésére
5,000
8. Ógyallai csillagda:
Photoheliograph beszerzésére 8,000
9. Állami gymnasiumok és reáliskolák:
Állami középiskolák butorbeli felszerelésének pótlására és tanszerbeli alapfelszerelésére 160,000
A budapesti III. ker. és X. ker. főgymnasium uj osztályainak butorozására és felszerelésére 12,000
A középiskolai tanárok részére tartandó rendkivüli tanfolyamok költségeire 2,000
Szemléltető képekre 4,000
Magyar fali és kézi térképek készitésének segélyezésére 6,000
Középiskolai művészettörténeti gyüjteményekre 2,000
Müvészettörténeti rendkivüli előadások dijazására 1,000
Középiskolai ifjusági olvasmányokra 2,000
Játékdélutánok dologi kiadásaira 5,000
Szemléltető oktatás szükségleteire 3,000
Az országos középiskolai tanáregyesület segélyezésére 1,400
A nagyszalontai állami főgymnasiumi épület bebutorozására 10,000
10. Felekezeti, törvényhatósági és községi középiskolák segélyezése: befektetésekre 622,585
11. Középiskolai internátusok. A középiskolai internátusok, alumneumok és convictusok segélyezése:
A Délmagyarországi Magyar Közmüvelődési Egyesület által Szegeden felállitandó középiskolai internátus épitéséhez nyujtandó 200,000 K államsegély 4. részlete fejében
20,000
12. Állami felsőbb leányiskolák:
Állami felsőbb leányiskolák tanszerbeli felszerelésére 10,000
Az Állami felsőbb leányiskolák és internátusok butorának és felszerelésének kiegészitésére 9,000
Állami felsőbb leányiskolai főzőtanfolyamok fölszerelésére és a szükséges helyiségek átalakitására
5,000
Egyes állami felsőbb leányiskoláknál szükséges nagyobb helyreállitásokra, átalakitásokra és beszerzésekre
20,000
13. Népnevelési tanfelügyelőségek:
A kir. tanfelügyelői irodák felszerelési és bebutorozási költségeire, valamint irógépekre szükséges 30,000 K 1. részlete
6,000
14. Nem állami elemi iskolák segélyezése:
A községi és hitfelekezeti elemi iskolák részére az 1907. évi XXVII. törvénycikk 17. §-a alapján beszerzendő zászlók, czimerek és történelmi személtető képek költségeire
150,000
Községi és hitfelekezeti elemi iskolai épitkezések állami segélyezésére 35,000
Az elemi oktatás ingyenességéről szóló törvény végrehajtási költségeire 5,000
15. Felső nép- és polgári iskolák:
A gyakorlati háztartás (főzőiskolák) intézményének segélyezésére 14,000
Polgári iskolai épitkezések segélyezésére 60,000
16. Polgári iskolai tanitó- és tanitónő képző intézetek:
A budapesti I. ker. polgári iskolai tanitóképző intézet könyvtárának kiegészitésére 2,000
A budapesti I. ker. polgári iskolai tanitóképző intézet tanszerbeli felszerelésére 3,500
Az Erzsébet nőiskola polgári iskolai tanitónőképző intézeténél a földrajzi szertár felszerelésére
2,000
17. Állami elemi iskolai tanitó- és tanitónőképző intézetek:
Állami tanitó- és tanitónőképző-intézetek tanszerbeli felszerelésére 15,000
Orgonák, zongorák és harmoniumoknak ujakkal való kicserélésére 10,000
A tanitónőképző intézetek gazdasági berendezésére 8,000
Az országos tanszermuzeum felszerelésére 2,000
18. Balatonfüredi „Erzsébet” szeretetház:
A balatonfüredi „Erzsébet” szeretetház tetőzetének helyreállitására 8,000
19. Állami felső kereskedelmi iskolák:
Az állami felső kereskedelmi iskolák butorzatának és felszerelésének kiegészitésére 10,000
20. M. kir. keleti kereskedelmi akadémia:
M. kir. keleti kereskedelmi akadémia könyvtárának és muzeumának gyarapitására 1,000
21. Bábaképezdék:
A bábaképezdék folytatólagos felszerelésére, internátusok létesitésére és fentartására 25,000
A pozsonyi és szombathelyi bábaképezde kibővitésére és tatarozására 40,000
22. Gyógypedagogiai intézetek:
A létesitendő siketnéma intézetek épitési költségeihez nyujtandó állami segély 19,500
23. Képzőművészet és művészi ipar:
A Nemzeti Szalon épitkezésére adandó 114,000 K államsegély 3-ik részlete
24. Festészeti és szobrászati mesteriskolák:
A szobrászati mesteriskola épületének gyökeres helyreállitására és átalakitására 4,500
25. Iparművészeti iskola:
Az iparművészeti iskolának népművészeti mintagyüjteménynyel való felszerelésére szükséges 6,000 K 3-ik részletéül
2,000
Az intézeti épület belső helyreállitására szükséges 400 K 2. és utolsó részletéül 2,000
A művészi csipkeipar meghonositásával és továbbfejlesztésével járó kiadásokra 16,000
A grafikai osztály felszerelésére szükséges 42,074 K 1. részletéül 14,028
26. Zeneművészet fejlesztése:
Liszt Ferencz összes műveinek magyar nyelvü kiadásának támogatására szükséges 54,000 K 1. részlete fejében
4,500
27. Országos szinművészeti akadémia:
Az intézeti épület javitására 8,000
28. Szinművészeti kiadások:
A m. kir. operaháznál alkalmazandó magyar énekesek és énekesnők kiképzésére szolgáló ösztöndijak
10,000
29. A muzeumok és könyvtárak országos felügyelete és országos tanácsa. Hiteles helyi levéltárak felügyelete:
Az országos felügyelet alatt levő közgyüjtemények épitkezéseinek és berendezéseinek segélyezésére
125,500
Az Erdélyi Muzeum érem- és régiségtára számára erdélyi műkincsek megvásárlására 12,000
30. Magyar nemzeti muzeum:
A magyar nemzeti muzeum laboratoriumainak felszerelésére még szükséges 18,000 K 3-ik részlete
2,000
A magyar nemzeti muzeum ablakainak és padlójának, valamint több terme nagy butorzatának megujitására még szükséges 35,000 K 3-ik részlete
8,000
A magyar nemzeti muzeum könyvtárának butorozására és egyéb átalakitásokra még szükséges 30,000 K 3-ik részlete
5,000
A magyar nemzeti muzeum állattára tudományos gyüjteményeinek elhelyezésére készitendő butorokra még szükséges 30,000 K 3-ik részlete
6,000
A magyar nemzeti muzeum ásvány- és növénytára részére beszerzendő uj szekrényekre még szükséges 31,000 K 3-ik részlete
7,000
A magyar nemzeti muzeum néprajzi osztálya részére uj szekrényekre még szükséges 10,000 K 3-ik részlete
2,000
A magyar nemzeti muzeum néprajzi osztályának könyvtárára még szükséges 10,000 K 3-ik részlete
2,000
A régiségtár butorozására és átalakitására még szükséges 16,000 K 3. részlete 4,000
A Haynald-féle szakkönyvtár hiányainak pótlására 6,000
A megüresedő képtári helyiségeknek az állat- és ásványtár czéljaira való átalakitására szükséges 10,000 K 4. részlete
2,000
Méhely herpetologiai munkájának kiadására szükséges 50,000 K 4. részlete 10,000
Az ország pusztuló néprajzi anyagának összegyüjtésére, elrendezésére és fentartására 25,000
A volt képtári helyiségekkel bővült állattári helyiségekbe uj szemléltető szekrények költségeire szükséges 50,000 K 3-ik részletéül
10,000
Néhány nagyobb és fontosabb hazai vonatkozásu régészeti emlék megvásárlására szükséges 12,000 K 2-ik részlete
3,000
Oklevélgyüjtemények és sorozatos művek beszerzésére szükséges 30,000 K 2-ik részlete 7,000
A malakologiai gyüjtemény elhelyezésére szolgáló butorokra szükséges 20,000 K 1-ső részlete
5,000
A Magyar Nemzeti Muzeum épületének tatarozására 80,000
1848/49. történelmi fontosságu okmányok megvásárlására 5,000
31. Országos Magyar Szépművészeti Muzeum és Magyar Történelmi Képcsarnok:
Az Országos Magyar Szépművészeti Muzeum és a Magyar Történelmi Képcsarnok metszetgyüjteményének felszerelésére
2,000
A Magyar Történelmi Képcsarnok felállitása alkalmából képkeretek, kartonok és porte-fenillek tömeges beszerzésére 16-ik részlet
4,000
Állami vásárlásokra és az Országos Magyar Szépművészeti Muzeum anyagának gyarapitására
180,000
Az Országos Magyar Szépművészeti Muzeum plasztikai osztályának szükségleteire 8-ik részlet
125,000
Zichy Mihály festményeinek 120,000 K-s vételára fejében 7. részlet 12,000
A néhai Munkácsy Mihály özvegye által tett 110,000 K-s alapitvány 1909. évi kamataira 4,000
32. Országos magyar iparművészeti muzeum:
Kiállitási szekrények beszerzésére szükséges 20,000 K 2. részlete 5,000
Hazai tulajdonban eladásra kerülő műkincsek megszerzésére szükséges 25,000 K 2. részlete 5,000
A muzeumi épület javitására és átalakitására szükségelt 30,000 K 1. részlete 10,000
33. Műemlékek fentartása:
Vajdahunyad várán szükséges helyreállitások 490,000 K-t kitevő költségeinek 4-ik részlete fejében
70,000
Egyházi műemlékek helyreállitására 4-ik részlet fejében 20,000
A zólyomi vár tetőzetének helyreállitására szükséges 30,000 K 1 részlete fejében 10,000
34. Tudományos, irodalmi és közművelődési czélok támogatása:
A Kisfaludy-Társaságnak magyar népköltési gyüjtésekre és azok kiadására 3,000
A Magyar Földrajzi Társaságnak Magyarország vidékeinek földrajzi tanulmányozására 6,000
Középiskolai tanárok és tanárjelöltek számára készitendő tudományos kézi és segédkönyvekre
15,200
A báró Eötvös Lóránt-féle csavarási ingakisérletek támogatására 40,000
Tanintézetek könyvtárai számára magyar irodalmi és történelmi munkák beszerzésére 10,000
„Közművelődési Házak” létesitésére, berendezésére és fentartására 75,000
Petőfi-muzeum átalakitása czéljából megvásárolt épület vételárának törlesztéséhez államsegélyül
3,000
35. Egyházak segélyezése:
A gör. szertartásu katholikusok egyházi könyveinek kiadására szükséges 400,000 K 5. részlete
50,000
Az országos izraelita iskolaalap segélyezésére 40,000
A kolozsvári Szent-Ferencz-rendi zárda épületének helyreállitására szükséges 53,000 K épitési segély 4-ik és utolsó részlete
16,500
XI. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Igazságügyi orvosi tanács véleményeinek kiadási költségei 5,000
2. Királyi Curia:
Az igazságügyi palotában eszközlendő villanyvilágitási berendezésekre, továbbá javitási és tatarozási költségekre
30,000
3. Királyi törvényszékek és járásbiróságok:
A jogvédő egyesület segélyezésére 4,000
Birtokrendezési állami alap 250,000
XII. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:
1. Csapatok:
A népfölkelésnek a honvédséggel azonos felfegyverzésére az 1901. évi XVI. törvénycikkel engedélyezett 5.939,000 K-ból fennmaradt 3.931,729 K 2 f nyolczadik részlete
428,558
Altiszti kaszinó és olvasókörök szükségletére szolgáló könyvtárak beszerzésére; 94 zászlóalj és 20 lovas osztály után egyenként átlag 200 K-val számitva eredményező 22.800 K öszköltségnek két évre való felosztása mellett, az 1909. évre eső második és utolsó részlete

11,400
7 gyalogsági és 1 lovassági géppuskás osztag felállitására szükséges legénységi ruházat és felszerelés a hadilétszám után. Szálfegyverek, tüzfegyverek (karabélyok és pisztolyok), fegyveralkatrészek, hozzávalók és szerelékek. Géppuskák, géppuskaalkatrészek és felszerelési czikkek. Járóművek, járóműalkatrészek, tengelyek és kerekek. Hámszerszámok, lószerelékek (nyereg stb.). Emelő- és kezelőeszközök. Málházási és ütegépitési szükségletek. Fém, bőr, kötél, fonalnemüek és egyéb anyagok. Szerszámok és egyéb eszközök. Mathematikai és egyéb műszerek (távmérő, távcső stb.). Tábori eszközök. Kiképzési segédeszközök, gyutacslövés és egyéb berendezés. Ágyak és ágynemüek. Lőszer, hadikészlet stb., stb.444,422
Utászgyakorlóterek első felszerelésére 29,000
1 drb szerszámkocsi és 16 drb eleségkocsi beszerzésére (101. népf. gyal. dandár és 19. népf. gyal. ezred) szükséges 25,800 K-nak 2 évre való felosztás mellett, első részletként
12,900
A honvéd gyalogsági hadi készleteire számitó különféle bőr és egyéb felszerelési czikkek beszerzésére szükséges 366,000 K-nak 4 évre való felosztás mellett, első részletként
91,500
850 drb irománybőrönd beszerzésére (honvédszámvivő-segédmunkások és segédmunkások, továbbá népfölkelő számvivő altisztek, számvivő-segédmunkások és segédmunkások részére)
9,306
6 mintáju nyergek beszerzésére szükséges 40,000 K-nak 2 évre való felosztása mellett első részletként (gyalogsági segédtisztek, ezred- és zászlóalj-kürtösök részére)
20,000
4,551 drb ismétlőpisztoly és 136,530 drb hozzávaló töltény beszerzésére szükséges 329,908 K-nak 4 évre való felosztása mellett, első részletként
73,725
3,462 drb lópokrócz beszerzésére szükséges 124,246 K-nak 4 évre való felosztása mellett, 1. részletként
31,066
214 drb kocsilámpa beszerzésére 900
2 gazdasági kocsi és 4 ló utáni hámszerszámzat beszerzésére (budapesti közétkezés) 2,800
493 drb egészségügyi segédek felszerelésére szolgáló táska beszerzésére szükséges 20,800 K-nak 2 évre való felosztása mellett, első részletként
10,400
Állatorvosi szakmunkák beszerzésére 1,754
11 drb, a lovak megvizsgálására szolgáló szemtükör és Preestly-féle lámpa beszerzésére 220
2. Szakképzés:
1 gyalog táviró járőr felszerelésnek a táviró tanfolyam czéljaira való beszerzésére 4,600
3. Egészségügyi intézetek:
259 drb kórházi sodronyhálós vaságynak (derékaljjal, vánkossal és vánkoshéjjal) beszerzésére szükséges 15,540 K-nak két évre való felosztása mellett, az 1909. évre eső első részlete

7,770
A fertőző betegek szállitására való kocsi beszerzésére 1,600
4. Koronaőrség:
Koronaőrségi diszruházat beszerzésére 50,000 K két évre felosztva, az 1909. évre eső első részlet
25,000
5. Menház:
30 készülék vörös ágytakaró beszerzésére 1,800
Átmeneti kiadások összege 49.057,011

II. Beruházások

I. FEJEZET. Állami számvevőszék:
Az állami számvevőszék részére emelendő épület czéljaira szükséges telek megszerzésére, a telek esetleges rendezésére és az épitkezési költségekre I. részletül
300,000
II. FEJEZET. Belügyministerium:
Közegészségügyi kiadások:
A budapest-lipótmezei magy. kir. állami elmegyógyintézetnél a két belső udvar keramitburkolására
18,000
A nagyszebeni m. kir. állami elmegyógyintézetnél a fütési berendezés átalakitására, az ablakok kicserélésére s az intézet általános tartozására 4 évre felvett 500,000 K I. részlete
125,000
A nagykállói m. kir. állami elmegyógyintézet szennyvizeinek levezetésére és tisztitására szolgáló berendezés, továbbá egyéb szükséges épitmények és átalakitási munkálatok létesitmények költségeire

20,000
III. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. Pénzügyőrség:
A luberasdia pénzügyőri laktanya épitési költségére 15,782
A Herkulesfürdőn épitendő pénzügyőrségi laktanya költségeire 80,000
A makói pénzügyőrségi laktanya ujjáépitési költségeire 90,000
A budapesti VII-VIII. ker. pénzügyőri laktanya épitési költségére a jövedéki birság-alapból 4 1/2%-os kamat mellett felveendő kölcsön utján
562,000
2. Bányászati és erdészeti főiskola Selmeczbányán és bányásziskolák:
Uj tanszékek felállitása folytán szükségelt épületre III. részlet 150,000
Épitkezésekre Kisiblyén és a botanikus kertekben II. részlet 12,500
3. Határvám:
Az Adakaléh szigettel szemben levő vámőrháznak a szükséges irodahelyiségekkel való kibővitése folytán előálló költségekre
6,000
4. Dohányjövedék:
Dohányvétel 500,000
Dohánygyártás 140,000
Dohányeladás 146,000
5. Sójövedék:
Az akna-szlatinai vasuti állomás áthelyezésére II. részlet 2,100
Egy tisztilak épitésére a parajdi „Erzsébet”-telepen 14,000
Négy darab ékalaku sóoldó szekrény épitésére Marosujvárott 15,000
Egy kettős altiszti lakóház átépitésére Marosujvárott 12,000
6. Állami jószágok, út-, hid- és révvámok:
A soborsin-valemárei hid ujjáépitésére I. részlet 90,000
7. Fém- és opálbányászat:
A körmöczbányai „Nándor”-altáró berendezésére és a bányatulajdon kiegészitésére 250,000
A szélaknai bányahivatal alá tartozó bányaműveknél teljesitendő elővájásokra és gépberendezésekre
120,000
Verespatakon kovács-lakatosműhely és szénraktár épitésére 21,000
Veresvizen a zuzóművek kibővitésére 85,000
A selmeczi zúzóművek összpontositására III. részlet 150,000
Magurkán uj zuzómű épitésére 1-ső részlet 50,000
Magurkán elemi iskolai épület épitésére 9,000
8. Fémkohászat:
Zalatnán a Slavkovics Istvánné és Buta György-féle telkek megvételére 13,000
9. Pénzverés és fémbeváltás:
A pénzverőház tőszomszédságában levő Griger-féle lakóház vételára és átalakitási költsége 76,657
10. Sótermelés:
Aknaszlatinán bányafőorvosi lakás, melléképület és rendelőszoba épitésére 20,000
Marosujvárott a szertári épület áttelepitésére 15,000
A marosujvári sósfürdő ujjáépitésére kölcsön utján beruházandó 67,000
Désaknán villamos szállitási és világitási berendezésre II. részlet 61,000
Parajdon egy bányaaltiszti lak, kovácsműhely, intézkedő épület és munkásváróterem épitésére
20,000
11. Állami épületek:
Pozsonyban az adóhivatal és más pénzügyi hivatalok részére emelendő épület épitési költségének II. része
322,104
IV. FEJEZET. Kereskedelemügyi ministerium:
1. Közutak:
A sziget-krácsfalu-nagybányai állami közut egyes tul meredek szakaszainak áthelyezésére III. részlet
75,000
Nagyobb fahidaknak végleges jellegű hidakká való átépitésére 400,000
Horvát-Szlavonországi ki nem épitett állami közutak és hidak kiépitésére IV. részlet 300,000
Berettyó-ujfalu-békéscsaba-orosházai államositandó közut kiépitésére II. részlet 400,000
A debreczen-tokaji állami közut kiépitésére I. részlet 100,000
2. Ipari és kereskedelmi szakoktatás:
Állami ipariskolák új épületeinek emelésére és a már meglevő iskolaépületek kibővitésére 300,000
3. Posta, távirda és távbeszélő:
A távirda és távbeszélő fejlesztésére felvett előlegek visszatéritésére, a megszerzett ingatlanok hátralékos vételárára és kisebb épitkezésekre 450,000
A távbeszélő- és távirda-hálózat kiegészitésére és kezelési épületek emelésére 8.000,000
4. Hajózás:
Kisebb kikötők fejlesztésére 65,000
A budapesti kereskedelmi kikötő és az országos csatornahálózat előmunkálataira, valamint a fiumei kikötő kibővitési munkálatainak tervezésére
60,000
A bergudi dockmedencze bejáratánál levő zárósarkantyu részleges lebontása és az azzal kapcsolatban létesitendő partfal épitésére
90,000
Egy szolgálati és iskolahajó beszerzési költségeire 280,000
5. Magyar kir. államvasutak:
Épitmények és felszerelések kiegészitésére 2.100,000
Fahidaknak vasszerkezettel való kicserélésére 250,000
Biztositó berendezésekre 1.200,000
Pályaszinben levő sürübb forgalmu utátjáróknak fokozatos kiküszöbölése alul- vagy felüljárókkal
450,000
Személyzeti és munkás-lakházak épitésére 200,000
Mozdonytápvizek javitására és szaporitására III. részlet 150,000
Jóléti és egészségügyi épitkezésekre és berendezésekre 100,000
A fiumei pályaudvaron a faszerkezetü táraknak végleges szerkezetü tárakká való átépitésére III. részlet
360,000
A miskolczi üzletvezetőségi épület megszerzésére II. részlet 210,000
Tápintézetek és iskolák épitésére III. részlet 600,000
Fatelitőtelepek létesitésére III. részlet 420,000
Vonatvilágitási, fék- és fütési berendezésekre 450,000
V. FEJEZET. Földmivelésügyi ministerium:
1. Állami erdők 878,000
2. Állami kezelésbe vett községi és némely más erdők és kopár területek:
Épületjavitási költségekre 4,000
3. Erdőőri szakiskolák:
A négy erdőőri szakiskolánál épitkezésekre és felszerelésekre szükséges 169,200 K H. és utolsó részlete 84,600
4. Ménesbirtokok - gazdaságok, gödöllői koronauradalom és palánkai csikótelep 235,327
5. Állami lótenyész-intézetek 139,400
6. Állategészségügy:
Ojtóanyag termelő intézet épitési és berendezési költségeire 215,000
7. Állatorvosi főiskola:
Uj tanügyi épületekre és épitményekre III. részlet 100,000
8. Gazdasági akadémiák 264,700
9. Alsófoku gazdasági szakoktatás és mezőgazdasági ismeretek terjesztése 310,015
10. Vizi munkálatok:
Vizi munkálatokra Magyarországon és Horvát-Szlavonországokban, azok felvételére és felügyeletére, nemkülönben társulati öntöző csatornák épitésének és egyéb vizi munkálatoknak segélyezésére

6.000,000
Az ujpesti kikötő épitési munkálataira 25,000
A Rábaszabályozó társulatnak az 1904. évi XXXIX. tc. 10. §-a alapján nyujtandó 500,000 K államsegély 3. és utolsó részletére
166,666
11. Szőlészet és borászat:
A kecskeméti vinczellériskolánál a présház és csomagoló helyiségek kibővitésére 10,000
A budafoki pinczemesteri tanfolyam pinczetelkén folyamatban levő épitkezések befejezésére, a gazdasági udvar burkolására és vasuti vágánnyal való ellátására 22,000
A jankafalvai szőlőtelepen kut épitésére 1,500
A stridó-farkashegyi állami szőlőtelepen kut épitésére 7,000
12. Kincstári birtokok és fürdők 847,087
13. Delibláti kincstári birtok:
Kutakra, szivattyutelepekre, kutőrházakra a kraváni kuttól a tilvai legelőig készitendő vizvezetékre és utak rendezésére, továbbá erdőőri lak- és melléképületekre; tiszti laképület átalakitására és a telefonhálózat kibővitésére

40,000
14. A mező- és közgazdaság különböző ágai:
A vadtenyésztés és a vadászati szakoktatás előmozditása czéljából mesterséges fáczánosok létesitésére és berendezésére, vadfogó felszerelésekre, ugyszintén a kincstári vadászterületek felszereléseinek és berendezéseinek fejlesztésére

5,000
Vetőmagtenyésztési intézet és tenyésztő telep megszerzésének és felépitésének költségeire szükséges 325,000 K második részlete
110,000
15. Kertészet, gyümölcsészet és fatenyésztés 23,000
16. Kisérletügy:
A dohányermelési kisérleti állomás épitkezéseinek befejezésére 7,000
A mezőgazdasági muzeumnál a Széchenyi szigetre vezető új hid épitésére szükséges 140,000 K második részlete
70,000
A rovartani állomás kisérleti telkén szükséges kezelési épületekre I. részl. 25,000
17. Országos meteorológiai és földmágnességi intézet 40,000
18. Selyemtenyésztés emelése:
Gubóraktárak, selyemgombolyitó- és sodrógyárak, továbbá azok mellékhelyiségeinek épitésére, valamint egyéb üzleti épitkezések létesitésére
440,000
19. A hegyvidéki, erdélyrészi (székelyföldi) és felvidéki födmivelőnép segélyezésére:
A tordai Szabó József-féle kisebb magyar gazdasági iskola részére emelendő iskolai épület 40,000 K költségeinek II. részlete
20,000
Az alsóvereckei „Balogh Vilmos” hegyvidéki gazdasági telep részére emelendő istálló épület költségeire
11,000
VI. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Budapesti kir. egyetem:
Az egyetemi szemészeti klinika uj épületére, belső berendezésére és kórházi felszerelésére szükséges 825,000 K-nak kölcsön utján beruházandó 3-ik részlete fejében
325,000
A régi müegyetemi vegytani pavillon helyreállitására és az egyetemi 2. sz. vegytani intézetté átalakitására, továbbá tudományos felszerelésére szükséges 330,000 K-ból kölcsön utján beruházandó 2-dik részlet

150,000
Az állami tisztviselők főiskolákba járó fiai számára létesitendő internatus felépitésére szükséges 1.000,000 K-ból kölcsön utján beruházandó 2-ik részlet
100,000
Az egyetemi élettani intézet kibővitett épületrészének belső berendezésére 15,000
2. Kolozsvári Ferencz József tudományegyetem:
Az uj egyetemi könyvtár czéljára és az egyetem további fejlesztésére szükséges telkek ára fejében, valamint a könyvtár épitési és felszerelési költségeire kölcsön utján beruházandó 2.100,000 K-nak 6. részlete fejében

200,000
Az állattani és összehasonlitó boncztani intézet uj épületének felépitésére és felszerelésére szükséges és kölcsön utján beszerzendő 760,000 K 3-ik részlete fejében
300,000
Uj botanikus kert létesitésére kölcsön utján beszerzendő 200,000
3. József műegyetem:
Az uj műegyetemi épület létesitésére az 1902. évi XVII. tc. értelmében szükséges 10.000,000 K-ból 8. részletül
1.500,000
4. Állami gymnasiumok és reáliskolák:
A zsolnai állami főreáliskola részére emelendő épület épitési költségeire szükséges 500,000 K-ból kölcsön utján beruházandó 4. részlet
50,000
A fiumei állami főgymnasium részére emelendő épület költségeire szükséges 500,000 K-ból kölcsön utján beruházandó 3. és utolsó részlet
100,000
A budapesti X. ker. állami főgymnasium épületére szükséges 700,000 K-ból kölcsön utján beruházandó 2-ik részlet
200,000
A székelyudvarhelyi állami főreáliskolánál és a vele kapcsolatos internátusnál eszközlendő vizvezetéki, csatornázási és meleg fürdő épitkezési munkálatok költségeire
17,000
A karánsebesi állami főgymnasium uj épületére a város, a volt 13. sz. román-bánsági határőrezredből alakult vagyonközség, továbbá a város által kezelt gör. kel. iskolaalap által együttesen felajánlott 400,000 K s az ezen felül még szükségelt és kölcsön utján beszerzendő 100,000 K 1-ső részlete, 50,000 K fejében


450,000
A tordai állami főgymnasium uj épületére Torda-Aranyos vármegye által felajánlott 200,000 K és Torda város által felajánlott 100,000 K
300,000
5. Állami felsőbb leányiskolák:
A pozsonyi állami felsőbb leányiskola épitésére és felszerelésére szükséges 596,000 K kölcsön utján beruházandó 2-ik részlete
200,000
A kassai állami felsőbb leányiskola épületének helyreállitására szükséges 42,000 K 3. és utolsó részlete fejében
17,000
A lőcsei állami felsőbb leányiskolánál betegpavillon létesitésére szükséges 85,000 K 3. és utolsó részlete fejében
40,000
A beszterczebányai állami felsőbb leányiskola épületének kibővitésére szükséges és kölcsön utján beruházandó 60,000 K 2-ik részlete
30,000
6. Állami elemi népiskolák:
Uj állami iskolák épületeinek létesitésére kölcsön utján beruházandó 400,000
Állami elemi iskolai épitkezésekre 1.000,000
7. Kisdedóvó intézetek és menedékházak:
Kisdedóvódák és menedékházak épületeinek helyreállitására és épitkezésekre 200,000
8. Népnevelési intézetek közös szükséglete:
Állami elemi iskolák épitkezéseire 200,000
9. Felső nép- és polgári iskolák:
Állami polgári iskolák épületeinek létesitésére kölcsön utján beruházandó 500,000
10. Állami elemi iskolai tanitó- és tanitónőképző intézetek:
A sepsiszentgyörgyi állami tanitónőképzőintézet uj épületére és fölszerelésére a város és Háromszék vármegye által felajánlott 100,000 K és a még szükségelt és kölcsön utján beruházandó 540,000 K 4-ik és utolsó részlete fejében

215,000
A budapesti I. ker. állami elemi iskolai tanitóképzőintézet uj épületére szükséges 550,000 K-ból kölcsön utján beruházandó 2. és utolsó részlet
225,000
A sárospataki állami elemi iskolai tanitóképző intézet internátusának uj épületére szükséges 335,00 K-ból kölcsön utján beruházandó 2. és utolsó részlet fejében
167,500
A lévai állami tanitóképző intézet uj épületére a város által felajánlott 25,000 K járulékos és a régi épület vételára fejében befolyó 50,000 K-n felül még szükségelt és kölcsön utján beruházandó 435,000 K 3-ik és utolsó részlete fejében

160,000
A székelykereszturi állami tanitóképző-intézet számára uj épület és internátus épitésére és felszerelésére kölcsön utján beruházandó 500,000 K 1-ső részlete
340,000
A znióváraljai állami tanitóképzőintézet számára Stubnya-fürdőn uj épület emelése költségeire szükséges és kölcsön utján beszerzendő 450,000 K-ból 3-ik és utolsó részletül
250,000
11. Bábaképezdék:
A pécsi bábaképezde részére létesitendő épület épitési költségeire, telekvásárlásra, az épület belső berendezésére és kórházi felszerelésére szükséges 540,000 K kölcsön utján beruházandó 4. és utolsó részlete

200,000
12. Gyógypedagogiai intézetek:
A vakok szombathelyi intézete számára létesitendő épület költségeire kölcsön utján beruházandó 250,000 K 1-ső részlete
150,000
A budapesti gyógypedagogiai intézet czéljaira szolgáló házas telek 70,000 K vételárának és járulékainak törlesztésére 1-ső részlet
10,500
13. Képzőművészet és művészi ipar:
A Veneziában épitendő magyar művészeti és iparművészeti csarnok költségeire szükséges és kölcsön utján beruházandó 200,000 K 2. és utolsó részlete fejében
80,000
14. Magyar nemzeti muzeum:
A magyar nemzeti muzeum pótépülete költségeire szükséges s kölcsön utján beruházandó 2.000,000 K 2-ik részlete
500,000
VII. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
1. Királyi törvényszékek és járásbiróságok:
Birósági (ügyészségi) és fogház épitkezésekre, vételekre, felszerelésekre, tervezési s egyéb műszaki költségekre
1.054,116
2. Országos fegyintézetek, kerületi börtön, gyüjtőfogház, közvetitő intézet és állami fogházak:
Börtönügyi épitkezésekre, vételekre, felszerelésekre, tervezési és egyéb műszaki költségekre 308,000
VIII. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Irodai czélokra Budapesten emelendő épület költségeire szükséges 527,000 K-ból kölcsön utján beruházandó első részlet
277,000
2. Csapatok:
A pápai kincstári honvédhuszár laktanya kiépitéséből felmerülő 500,000 K költségnek több évre felosztva az 1909. évre eső 3-ik és utolsó részlete
100,000
Házi lövöldék fokozatos létesitésére 60,000
A zágrábi lőtér kibővitésére 60,000
A közös hadügyi kormány által megvásárlandó pozsonyi, közös használatu elemi lőtérterület 47,000 K honvédségi vételár hozzájárulásának 4 évre való felosztása mellett, első részletként
12,500
Lőtéri czéltáblaraktárak kibővitésére és lőtéri műhelyek, altiszti szobák, lóállások és kutak létesitésére szükséges 60,000 K-nak 2 évre való felosztása mellett, első részletként
30,000
A váczi belső huszárlaktanya istállójának kibővitésére 10,000
3. Tanintézetek:
Iparvágány létesitésére a budapesti honvéd élelmező raktár telepén 21,000
4. Nevelő- és képzőintézetek:
A budapesti Conti-utczai és Orczy-uti kincstári épületek után a székesfővárosnak fizetendő utburkolási járulékra
52,000
5. Egészségügyi intézetek:
A rózsahegyi gyengélkedőháznak czéljaira szolgáló 2. Aradi-féle barakk beszerzésére és telepitésére
30,000
A pécsi honvéd csapatkórház vizvezetékkel való ellátására 12,000
IX. FEJEZET. Az 1904. évi XIV. és az 1908. évi XXXI. törvénycikkek alapján eszközlendő beruházások:
1. A m. kir. államvasutak hálózatának kibővitésére és más vasuti beruházásokra:
a) az 1904. évi XIV. törvénycikk alapján:
A székely vasutak szászrégen-dédai és déda-mádéfalvai részvonalainak kiépitésére és az ezzel összefüggő munkákra VI. részlet
7.360,000
Az érsekujvár-komáromi elsőrangu államvasuti fővonal és Dunahid megépitésére VI. részlet 4.000,000
A baja-báttaszéki elsőrangu államvasuti fővonal és Dunahid épitésére VI. részlet 1.000,000
A gombos-erdődi vonal átépitésére Dunahiddal IV. részlet 1.000,000
A galánta-zsolnai államvasuti vonalon fektetendő másodi vágányra VI. részlet 2.500,000
Állomások teljesitő képességének fokozására VI. részlet 900,000
Az 1897. évi XXX. törvénycikkel engedélyezett államvasuti beruházások befejezésére és hasznositására, valamint egyes elmaradt sürgős munkálatokra VI. részlet
3.700,000
b) Az 1908. évi XXXI. tc. alapján:
Épitkezések:
Budapest székesfőváros területén 7.370,000
A fiumei pályaudvarnak és kikötőnek vasuti berendezésekkel való kiegészitése 6.300,000
Vonalak teljesitő képességének fokozása 4.740,000
Második vágányok épitése 5.000,000
Másodrangu vonalaknak elsőrangusitása 4.200,000
Vonalblokk berendezések 150,000
Állomásokon biztositó berendezések és előjelzők 1.800,000
Távirda-, harangjelző- és telefonberendezések 130,000
A nyilt vonalakon őrházak, őrházi toldalékok és telefonbódék 250,000
Nagyobb vidéki pályaudvarok bővitése 6.250,000
Kisebb kiegészitő munkák 1.300,000
Állomásokon világitó berendezések 800,000
Vonatvilágitási telepek épitése és kiegészitése 250,000
Kocsitisztitó telepek és mozgó kocsitisztító berendezés 50,000
Vontatótelepek épitése és kiegészitése 1,500.000
Lakótanyák és fürdőberendezések a mozdony- és vonatkisérő személyzet és munkások részére
450,000
Mühelyek épitése és kiegészitése 1.500,000
Személyzeti és munkáslakóházak épitése 400,000
Egészségügyi berendezések 200,000
Uj fatelitőtelep létesitése 500,000
Nehézsinü felépitmény fektetésére 3.500,000
Hidmegerősitések 400,000
Faszerkezetü hidaknak vasszerkezetüvé való átépitése 200,00
A m. kir. államvasutak tulajdonát képező II. rangu vonalak felépitmények megerősitése 300,000
Forgalmi eszközök és felszerelés:
Mozdonyok 12.600,000
Kocsik 22.380.000
Westinghouse fékberendezés 250,000
Fütés 200,000
Kisérleti berendezések 60,000
2. A törvényhatósági közutak hálózatának kiépitésére VI. részlet 8.000,000
3. Belügyministerium:
Egy coloniális rendszerü állami elmegyógyintézet létesitésére engedélyezett 2,000,000 K utolsó részlete
200,000
4. Pénzügyministerium:
Az 1904. évi XIV. törvénycikk alapján fémbányászati beruházásokra V. és utolsó részlet 421,000
Az 1908. évi XXXI. törvénycikk alapján az állami vasgyárak beruházási költségeinek fedezésére szükséges 12.806,000 K II-ik és utolsó részlete
5.300,000
5. Földmivelésügyi ministerium:
A Temes-Bégavölgy ármentesitési munkálataihoz az 1902. évi XXII. törvénycikk 2. §-a szerint az államkincstár által fedezendő hozzájárulásra 4.900,000 K (1902. évi XXII. törvénycikk 9. §-a) és a Béga-csatornának Nagybecskerektől Temesvárig hajózhatóvá tételére 3.722,000 K-ból VI. részlet


1.244,400
Erdővásárlási alap gyarapitására VI. részlet 500,000
A soroksári Dunaág rendezésére, tervek kidolgozására és előmunkálatokra V. részlet 1.000,000
Téli kikötők és rakodópartok épitésére V. részlet 200,000
6. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
A budapesti királyi egyetem orvosi kara mellett létesitendő egyetemi közkórház épitésére szükséges 7.500,000 K 5. részleteként
1.500.000
Beruházások összege 163.063,554
Kiadások főöszege 1,555.729,907

3. § Az előbbi szakaszban megajánlott kiadások fedezésére Magyarország jövedelmei, a magyar szt. korona országait együtt illető közös költségekre és Horvát-Szlavonországok beligazgatási szükségletére nézve egyszersmind Horvát-Szlavonországok bevételei jelöltetnek ki a következő előirányzat szerint:

A) Rendes bevételek

korona
I. FEJEZET. Országgyülés:
Az országház bérházának jövedelme 17,280
II. FEJEZET. Nyugdijak.
Honvédelmi ministerium:
A közös hadügyi tárcza által a hadseregállományából a honvédséghez áthelyezett tisztek után fizetendő téritmények
330,000
III. FEJEZET. Állami adósságok:
1. Szőlődézsmaváltság:
A váltságkötelezettek járadékai 3,000
2. Maradvány- és irtványföldek megváltása:
A váltságkötelezettek járadékai 100,000
Késedelmi kamatok 7,000
Véglefizetések 17,000
3. Majorsági zsellérföldek megváltása az 1896. évi XXV. törvénycikk alapján:
A váltságkötelezettek járadékai 50,000
Késedelmi kamatok 1,300
Véglefizetések 57,000
4. Az 1870. évi X. törvénycikk alapján felvett sorsolási kölcsön:
A budapesti állami hidak bevételeiből 1.167,547
A rakpartokért a főváros által fizetendő haszonbér 20,000
Az 1870:X. törvénycikk 4. §-ában megjelölt társulatok és vállalatok által fizetendő községi adópótlékok
460,000
5. Az 1880. évi VIII., 1881. évi XI. és XXXII., 1887. évi XXXII., 1888. évi VI. és 1892. évi XXI. törvénycikk alapján kibocsátott 4%-os magyar aranyjáradék-kölcsön:
A pécs-barcsi vasuti részvénytársaság hozzájárulása ezen kölcsön kamatszükségletéhez 40,795
6. Az 1880:XX. törvénycikk alapján fölvett tiszai és szegedi kölcsön pénzeiből adott kölcsönök évi járulékai
605,383
IV. FEJEZET. Az egyes tárczákat terhelő kölcsönök törlesztéséhez nyujtandó hozzájárulások:
1. Vallás- és közoktatásügyi ministerium 14,000
2. Igazságügyi ministerium 187,466
V. FEJEZET. Belügyministerium:
1. Központi igazgatás és földtehermentesitési pénzalap m. kir. igazgatósága:
A „Belügyi Közlöny” jövedelme 52,000
Országos törvények és rendeletek tárának jövedelme 120,200
2. Országos levéltár 13,014
3. Közegészségügyi bevételek:
Állami gyógyintézetek bevételei 1.566,019
Diphteria-serum eladásából 30,000
Betegápolási bevételek 66,800
Különféle bevételek 1,500
4. Országos betegápolási alap:
Az országos betegápolási alap létesitésére kivetett pótadóból 5% pótadó kivetéssel kikerekitve
8.292,412
Visszatéritett gondozási, ápolási és nevelési költségek 2.030,000
5. M. kir. csendőrség:
Magy. kir. csendőrségi önálló bevételek 344,478
6. Székesfővárosi m. kir. állami rendőrség:
Székesfővárosi m. kir. állami rendőrség bevételei: 1.035,978
7. Magyar királyi állami határrendőrség:
A kivándorlási alap járuléka a polgári biztosok illetményeihez 22,000
8. Általános közigazgatási bevételek:
Hivatalos lap jövedelme 186,100
Különféle bevételek 600
VI. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. Központi igazgatás 16,000
2. Földadónyilvántartás 26,000
3. Állami pénztárak 8,467
4. Pénzügyőrség 5,000
5. Országos kataszteri felmérés 41,000
6. Bányászati és erdészeti főiskola Selmeczbányán és bányásziskolák 20,920
7. Egyenes adók és földtehermentesitési pótlékok:
Földadó 67.830,000
Házadó 30.000,000
Keresetadó 47.000,000
Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok és egyletek adója 9.172,000
Bányaadó 540,000
Tőkekamat- és járadékadó 13.000,000
Vasuti szállitás használata utáni adó 30.976,000
Nyereményadó 17,000
Fegyveradó és vadászati adó 1.000,000
Hadmentességi dij 4.200,000
Általános jövedelmi pótadó 34.529,000
Késedelmi kamat 2.000,000
Adóbehajtási illetékek 280,000
Kezelési költségtéritmények 173,000
Különféle bevételek 105,000
8. Fogyasztási és italadók:
Szeszadó (1908. évi XXVIII. tc.) 124.277,000
Sajtolt élesztő utáni fogyasztási adó 320,000
Söradó (1890:XIX. tc.) 8.900,000
Czukoradó (1899:XVIII. tc.) 46.500,000
Ásványolajadó 13.200,000
Húsfogyasztási adó 8.810,000
Bor-italadó 21.000,000
Söradópótlék (1899:XXIII. t.-cz) 19.500,000
Italmérési illeték 4.300,000
Késedelmi kamatok 28,000
9. Határvám 1.624,020
10. Bélyeg 45.175,000
11. Jogilletékek 70.323,000
12. Dijak 2.500,000
13. Fémjelzés 240,950
14. Dohányjövedék:
Dohányvétel 13.256,000
Dohánygyártás 30,000
Dohányeladás 130.866,000
15. Lottójövedék 3.032,050
16. Sójövedék 34.899,000
17. Perköltségek 21,337
18. Állami jószágok, ut-, hid- és révvámok 238,141
19. Bányaigazgatóságok 68,250
20. Fém- és opálbányászat:
Kezelési bevételek 11,502
Üzemi bevételek 5.647,500
21. Fémkohászat:
Kezelési bevételek 4,110
Üzemi bevételek 9.240.912
22. Pénzverés és fémbeváltás:
Kezelési bevételek 450
Üzemi bevételek 16.270,940
23. Állami vasgyárak:
Kezelési bevételek 1.200,000
Üzemi bevételek 55.000,000
24. Kőszénbányászat:
Kezelési bevételek 684,300
Üzemi bevételek 4.776,500
25. Sótermelés:
Kezelési bevételek 25,500
Sótermelési bevételek 318,000
Megtérités a sójövedék részéről az átengedendő sómennyiségért 2.300,706
26. Bányailletékek 570,000
27. Állami nyomda 2.811,100
28. Állami épületek 77,925
29. Budapesti állami hidak 508,753
30. Budapesti állami alagut 28,246
31. Állami ingó vagyon 540,634
32. Különféle bevételek:
Állami követelések 5.544,792
Vegyesek 5.105,089
VII. FEJEZET. Kereskedelemügyi ministerium:
1. Központi igazgatás 107,000
2. Államépitészeti hivatalok 373,680
3. Közutak 387,125
4. Ipari és kereskedelmi szakoktatás 300,000
5. Ipari és kereskedelmi czélok 88,800
6. Ipari felügyelet és kazánvizsgálat 370,000
7. Munkásbiztositás 6,000
8. Posta, távirda és távbeszélő 75.185,000
9. Magyar kir. postatakarékpénztár 7.822,000
10. Hajózás 639,940
11. Aldunai m. kir. hajózási hatóság 750,000
12. M. k. államvasutak 327.470,000
13. Magyar kir. zálogházak 740,000
14. Mértékhitelesités és fegyvervizsgálat 1.014,000
15. Magyar kir. központi statisztikai hivatal 625,500
16. Szabadalmi hivatal és szabadalmi tanács 1.078,700
VIII. FEJEZET. Földmivelésügyi ministerium:
1. Központi igazgatás 5,000
2. Állami erdők:
Kezelési bevételek 261,212
Üzemi és gazdálkodási bevételek 23.330,518
3. Állami kezelésbe vett községi és némely más erdők és kopár területek 900,508
4. Erdőfelügyelőségek és ornithológiai központ 3,800
5. Erdőőri szakiskolák 207,519
6. Országos erdei alap 190,000
7. Állami segély kopár területek befásitására 200
8. Ménesbirtok-gazdaságok, gödöllői koronauradalom és palánkai csikótelep 7.779,249
9. Állami lótenyészintézetek:
Ménesek 940,540
Méntelepek 1.140,670
A versenyfogadások megadóztatásából származott (totalisateur) lótenyésztési alap jövedelméből
600,000
Az országos lótenyésztési alap jövedelméből 33,486
10. Állategészségügy 570,000
11. Állatorvosi főiskola 86,800
12. Gazdasági akadémiák 356.978
13. Alsófoku gazdasági szakoktatás és mezőgazdasági ismeretek terjesztése 367,424
14. Állattenyésztés és tejgazdaság 2.798,000
15. Vizügyi műszaki szolgálat 260,012
16. Vizi munkálatok 190,000
17. Halászat 15,000
18. Szőlészet és borászat:
Kezelési bevételek 2,350
Gazdálkodási bevételek 203,880
19. Kincstári birtokok és fürdők 811,910
20. Állami jószágok és telepitési szolgálat 716,416
21. Perköltségek 50,000
22. Delibláti kincstári birtok 146,335
23. A mező- és közgazdaság különböző ágai 2,000
24. Méhészet 1,500
25. Kertészet, gyümölcsészet és fatenyésztés 166,300
26. Kisérletügy 101,020
27. Országos meteorologiai és földmágnességi intézet 1,800
28. Selyemtenyésztés 6.687,100
29. A hegyvidéki erdélyrészi (székelyföldi) és felvidéki földmivelőnép segélyezésére 139,580
30. Alapok, alapitványok és különféle bevételek:
Alapok 60,000
Alapitványok 3,770
Különféle bevételek 1,324
IX. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Központi igazgatás 242,311
2. Budapesti kir. egyetem 1.287,453
3. Budapesti egyetemi klinikák 511,000
4. Budapesti Pasteur-intézet és kórház 110,000
5. Kolozsvári Ferencz József tudományegyetem 184,100
6. Kolozsvári Karolina országos kórház és egyetemi klinikák 576,239
7. József-műegyetem 148,400
8. Középiskolai tanárképzők 14,400
9. Jogakadémiák 2,200
10. Budapesti középiskolai tanárképző-intézettel kapcsolatos gyakorló főgymnasium 13,000
11. Állami gymnasiumok és reáliskolák 1.431,029
12. Felekezeti, törvényhatósági és községi középiskolák segélyezése 11,000
13. Középiskolai internátusok. A középiskolai internátusok, alumneumok és convictusok segélyezése
104,726
14. Állami felsőbb leányiskolák 525,000
15. Vizsgálati bizottmányok 30,200
16. Népnevelési tanfelügyelőségek 400
17. Állami elemi népiskolák 918,390
18. Kisdedóvó-intézetek és menedékházak 20,930
19. Felső nép- és polgári iskolák 164,807
20. Polgári iskolai tanitó- és tanitónőképző intézetek 100,000
21. Állami elemi iskolai tanitó- és tanitónőképző intézetek 335,060
22. Kisdedóvónők képzése 6,600
23. Balatonfüredi „Erzsébet” szeretetház 6,883
24. Iparos-tanulók iskolái 5,000
25. Állami felső kereskedelmi iskolák 40,000
26. M. kir. keleti kereskedelmi akadémia 3,500
27. Bábaképezdék 63,000
28. Gyógypedagogiai intézetek 125,404
29. Képzőművészet és művészi ipar 2,520
30. Festészeti és szobrászati mesteriskolák 500
31. Országos m. kir. képzőművészeti főiskola és rajztanárképző 8,000
32. Női festőiskola 1,500
33. Iparművészeti iskola 5,500
34. Országos zeneakadémia 35,640
35. Országos szinművészeti akadémia 32,840
36. Szinművészeti bevételek 54,600
37. Magyar nemzeti muzeum 34,227
38. Kassai muzeum 20,000
39. Országos magyar szépművészeti muzeum és magyar történelmi képcsarnok 3,100
40. Műemlékek fentartása 11,064
41. Tudományos, irodalmi és közművelődési czélok támogatása 28,000
42. Ösztöndijak 14,640
X. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
1. Központi igazgatás 15,700
2. Királyi Curia 20
3. Koronaügyészség 40
4. Királyi itélőtáblák 740
5. Királyi főügyészségek 200
6. Királyi törvényszékek és járásbiróságok 44,057
7. Királyi ügyészségek 196,400
8. Országos fegyintézetek, kerületi börtön, gyüjtőfogház, közvetitő intézet és állami fogházak 568,675
9. Büntetéspénzek országos alapja 1.316,478
10. Országos birósági vegyészeti intézet 400
XI. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:
1. Csapatok:
Az elárverezett, továbbá a ló-vállalkozók által megtéritett, valamint az elhullott és kiirtott lovakért
54,000
Hasznavehetetlen töltényhüvelyek és ólom eladásából 100,000
Ruházati, felszerelési és fegyverzeti czikkek eladásából 8,000
Haszonbérekből 9,000
2. Nevelő- és képzőintézetek:
A Ludovika-akadémia általános alapjövedelme és a fizetéses növendékekért befolyó táp- (tan) dijak
583,020
3. Menház:
Honvéd-menházalap jövedelme és egyes törvényhatóságok (városok) járuléka a menház költségeihez
2,890
Rendes bevételek összege 1,393.785,695

B) Rendkivüli bevételek

I. FEJEZET. Az 1909. évi közösügyi rendkivüli kiadások fedezésére kibocsátandó kölcsönből eredő bevétel:
Az uj tábori tüzérségi anyag beszerzése végett az 1909. évre szükséges 15.000,000 K-ból a magyar szt. korona országaira eső rész fedezésére kibocsátandó kölcsönből
5.460,000
II. FEJEZET. Nyugdijak:
1. Pénzügyministerium:
A bányatárspénztári hiányok felerészének fedezésére feltételes visszatérités kötelezettsége mellett adott előlegekből várható visszafizetések
2,000
2. Földmivelésügyi ministerium:
Társpénztári hiányok felerészének fedezésére szolgáló és feltételesen visszatéritendő előlegek megtéritéséből
36,195
III. FEJEZET. Belügyministerium:
1. Közegészségügyi bevételek:
A magyar gyógyszerkönyv (Pharmacopaea hungarica) III. kiadványának elárusitásából 20,000
2. Országos betegápolási alap:
Vármegyéknek ápolási költségtartozásuk fedezésére nyujtott kölcsönök visszatéritéséből 20,009
Szombathely városnak, az ottani gyermekmenhely területének a felületi viztől való mentesitése czéljából adott 14,000 K. államkölcsön V. törlesztési részlete
2,000
IV. FEJEZET. Pénzügyminiszterium:
1. Országos kataszteri felmérés:
Az „átmeneti személyzet”-ért a m. kir. földmivelésügyi ministerium, illetve a beszterczei m. kir. erdőigazgatóság részéről fizetendő téritmény, illetve téritményrészlet
34,881
2. Pénzverés és fémbeváltás:
A pénzverésből eredő bevétel 800,000
3. Különféle bevételek:
Közös aktivákból 3.012,000
A chinai kormány által az osztrák-magyar monarchia részére fizetendő hadi kárpótlásnak Magyarországra eső része
205,400
A budapesti állami alagutnak, az alagut átvételével felmerült kiadások megtéritésére forditandó bevételi feleslege
81,754
A büntetéspénzek országos alapjából az alap részére adott és 10 év alatt törlesztendő 440,000 K. előleg megtéritésének II. részletéül
44,000
4. Állami előlegek 1.689,010
V. FEJEZET. Kereskedelemügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
A fiumei nyilvános raktári vállalat részvénytársaság által a ministeri biztos dijazására fizetendő
4,000
Egyes vasutak és hajózási vállalatok által a budapesti közlekedési akadémia költségeihez való hozzájárulás fejében fizetendő
9,300
2. Közutak:
Szatmár vármegye közönsége által a dunaföldvár-máramarosszigeti alföldi ut kiépitésére megszavazott 140,000 K hozzájárulás VI. részlete
14,000
Szatmárnémeti város által a dunaföldvár-máramarosszigeti alföldi ut kiépitésére megszavazott 30,000 K hozzájárulás V. részlete
2,000
Érmihályfalva község által a dunaföldvár-máramarosszigeti alföldi ut kiépitésére megszavazott 20,000 K hozzájárulás IV. részlete
2,000
Kenderes község által a dunaföldvár-máramarosszigeti alföldi ut kiépitésére megszavazott 12,500 K hozzájárulás IV. részlete
2,500
Fegyvernek község által a dunaföldvár-máramarosszigeti alföldi ut kiépitésére megszavazott 10,000 K hozzájárulás IV. részlete
2,000
Kisujszállás város által a dunaföldvár-máramarosszigeti alföldi ut kiépitésére megszavazott 20,000 K hozzájárulás IV. részlete
2,000
Karczag város által a dunaföldvár-máramarosszigeti alföldi ut kiépitésére megszavazott 20,000 K hozzájárulás IV. részlete
2,000
A dolnji-miholjaci Drávahid épitési költségeihez horvát-szlavonországi községek és érdekeltek hozzájárulása II. részlet
2,060
Püspökladány község hozzájárulása az átkelési államutszakasz kiskőburkolati munkálataihoz, 25,000 K hozzájárulás I. részlete
2,500
3. Ipari és kereskedelmi czélok:
A pénzverésnél fenmaradó bevételi többlet az iparfejlesztés czéljaira 700,000
4. Hajózás:
Az „Adria” m. kir. tengerhajózási részvénytársaság által az állami felügyelet czimén a ministeri biztos dijazására fizetendő
8,000
A magyar folyam- és tengerhajózási részvénytársaság által az állami felügyelet czimén a ministeri biztos dijazására fizetendő
8,000
A magyar keleti tengerhajózási részvénytársaság által az állami felügyelet czimén a ministeri biztos dijazására fizetendő
3,000
A magyar-horvát tengeri gőzhajózási részvénytársaság által az állami felügyelet czimén a ministeri biztos dijazására fizetendő
2,400
A balatontavi gőzhajózási részvénytársaság által az állami felügyelet czimén a ministeri biztos dijazására fizetendő
1,200
VI. FEJEZET. Földmivelésügyi ministerium:
1. Ménesbirtok-gazdaságok, gödöllői koronauradalom és palánkai csikótelep:
A mezőhegyesi czukorgyártól, az ottani élőviz-csatorna fentartási költségére 12,000
2. Vizi munkálatok:
A duna-bogdányi és visegrádi kincstári kőbányákban termelt és előállitott terméskövek stb. eladásából befolyó összeg
220,000
3. Szőlészet és borászat:
Kezelési és gazdálkodási bevételek 485,900
4. Állami jószágok és telepitési szolgálat:
Telepitésre kijelölt, de meg nem szállott kincstári birtokok időközi jövedelme és vegyesek 190,000
Állami javak eladásából 800,000
A telepesek által fizetendő váltságárak és kamatok 1.496,156
A telepitési alap gyarapitására szolgáló és hitelmüvelet utján, esetleg vételári és váltságár követelések leszámitolása utján beszerzendő
10.000,000
VII. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Állami gymnasiumok és reáliskolák:
A karánsebesi állami főgymnasium uj épületére a város, a volt 13. sz. román bánsági határőrezredből alakult vagyonközség, továbbá a város által kezelt gör. kel. iskolaalap által együttesen felajánlott

400,000
A tordai állami főgymnasium uj épületére Torda-Aranyos vármegye által felajánlott 200,000 K és Torda város által felajánlott 100,000 K együttesen
300,000
2. Állami elemi iskolai tanitó- és tanitónőképző-intézetek:
Sepsiszentgyörgy városa és Háromszék vármegye 100,000 K járulékából a sepsiszentgyörgyi állami tanitóképző intézet ujraépitési költségeihez 2-ik és utolsó részlet
60,000
3. A muzeumok és könyvtárak országos felügyelete és országos tanácsa. Hiteles helyi levéltárak felügyelete:
A selmeczi ó-várnak muzeumi czélokra átalakitására Selmecz és Bélabánya szab. kir. város részére adott 20,000 K kamatmentes kölcsön visszatéritésére 3. részlet
1,000
VIII. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
Királyi törvényszékek és járásbiróságok:
Járulékok a törvénykezési épitkezések költségeihez 59,116
IX. FEJEZET. Egyes tárczákat terhelő kölcsönökből eredő bevételek:
1. Pénzügyministerium:
A budapesti VII-VIII. kerületi pénzügyőrségi laktanya épitési költségeire a jövedéki birságalapból 4 1/2%-os kamat mellett felveendő kölcsön
562,000
A marosujvári kincstári sósfürdő ujjáépitésére az ottani bányatárspénztártól 5%-os kamat mellett felveendő kölcsön
67,000
2. Kereskedelemügyi ministerium:
Az országos távbeszélő hálózat létesitésével és a távirdahálózat kiegészitésével, valamint a budapesti távbeszélő hálózat átalakitásával kapcsolatban az 1909. évben eszközlendő kiadások fedezésére szolgáló kölcsön

8.000,000
3. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
Uj állami elemi népiskolák épületeinek létesitésére kölcsön utján beszerzendő 400,000
Állami polgári iskolák épületeinek létesitésére kölcsön utján beszerzendő 500,000
A kolozsvári uj egyetemi könyvtár czéljaira és az egyetem további fejlesztésére szükséges telek ára fejében, valamint a könyvtár épitési és felszerelési költségeire kölcsön utján beszerzendő 2.100,000 K-nak 6-ik részlete

200,000
A zsolnai állami főreáliskola részére emelendő épület épitési költségeire szükséges 500,000 K-ból kölcsön utján beszerzendő 4. részlet
50,000
A pozsonyi állami felsőbb leányiskola épitésére szükséges 596,000 K kölcsön utján beszerzendő 2-ik részlete
200,000
A sepsiszentgyörgyi állami tanitónőképző intézet uj épületére és berendezésére kölcsön utján beszerzendő 540,000 K 4-ik és utolsó részlete
155,000
A pécsi bábaképezde részére létesitendő épület épitési költségeire, telekvásárlásra, az épület belső berendezésére és kórházi felszerelésére szükséges 540,000 K-nak kölcsön utján beszerzendő 4. és utolsó részlete

200,000
A budapesti egyetemi szemészeti klinika uj épületére, belső berendezésére és kórházi felszerelésére szükséges 825,000 K-nak kölcsön utján beszerzendő 3-ik részlete fejében
325,000
A kolozsvári egyetemi állattani és összehasonlitó boncztani intézet uj épületének felépitésére és felszerelésére szükséges kölcsön utján beszerzendő 760,000 K 3-ik részlete fejében
300,000
A fiumei állami főgymnasium részére emelendő épület költségeire szükséges 500,000 K-ból kölcsön utján beszerzendő 3-ik részlet
100,000
A régi műegyetemi vegytani pavillon helyreálllitására és az egyetemi II. sz. vegytani intézetté átalakitására, továbbá tudományos felszerelésére szükséges 330,000 K-ból kölcsön utján beszerzendő 2-ik részlet

150,000
Az állami tisztviselők főiskolába járó fiai számára létesitendő internatus felépitésére szükséges 1.000,000 K-ból kölcsön utján 2-ik részlet
100,000
A budapesti X. ker. állami főgymnasium épületére szükséges 700,000 K-ból kölcsön utján beszerzendő 2-ik részlet
200,000
A beszterczebányai állami felsőbb leányiskola épületének kibővitésére szükséges és kölcsön utján beszerzendő 60,000 K 2-ik részlete
30,000
A budapesti I. ker. állami elemi iskolai tanitóképző intézet uj épületére szükséges 550,000 K-ból kölcsön utján beszerzendő 2-ik részlet
225,000
A sárospataki állami elemi tanitóképző intézet internatusának uj épületére szükséges 335,000 K-ból kölcsön utján beszerzendő 2-ik részlet
167,500
A Veneziában épitendő magyar művészeti és iparművészeti csarnok költségeire szükséges és kölcsön utján beszerzendő 200,000 k 2-dik részlete fejében
80,000
A magyar nemzeti muzeum pótépülete költségeire szükséges 2.000,000 K-ból kölcsön utján beszerzendő 2-ik részlet
500,000
A lévai állami tanitóképző intézet uj épületére kölcsön utján beszerzendő 435,000 K 3-ik és utolsó részlete
160,000
A znióváraljai tanitóképző intézet számára Stubnya fürdőn uj épület emelése költségeire szükséges és kölcsön utján beszerzendő 450,000 K 3-ik és utolsó részlete
250,000
A kolozsvári egyetem uj botanikus kert létesitésére kölcsön utján beszerzendő 200,000
A karánsebesi állami főgymnasium uj épületére a 400,000 K helyi járulékon felül kölcsön utján beszerzendő 100,000 K 1-ső részlete
50,000
A székkereszturi állami tanitóintézet számára uj épület, és internatus épitésére és felszerelésére kölcsön utján beszerzendő 500,000 K 1-ső részlete
340,000
A vakok szombathelyi intézete számára létesitendő épület költségeire szükséges 250,000 K-ból kölcsön utján beszerzendő 1-ső részlet
150,000
4. Honvédelmi ministerium:
Irodai czélokra Budapesten emelendő épület költségeire a Ludovika alapból kölcsön utján 2 részletben megszerzendő 527,000 K 1-ső részletként
277,000
X. FEJEZET. Az 1904. évi XIV. és az 1908. évi IXXXI. törvénycikkek alapján eszközlendő beruházások költségeinek fedezése czéljából kibocsátandó kötvények értékesitéséből:
1. A magyar királyi államvasutak hálózatának kibővitésére és más vasuti beruházások költségeire
103.490,000
2. A törvényhatósági közutak hálózatának kiépitésére 8.000,000
3. Belügyministerium 200,000
4. Pénzügyministerium 5.721,000
5. Földmivelésügyi ministerium 2.944,400
6. Vallás és közoktatásügyi ministerium 1.500,000
Rendkivüli bevételek összege 161.992,281
Bevételek főösszege 1,555.777,976

4. § A 2-ik §-ban megállapitott s összesen 1,555.729,907 K-t tevő kiadásokat a 3. §-ban megajánlott s összesen 1,555.777,976 K-t tevő jövedelmek és bevételek 48,069 K-val haladják meg, mely összeg a pénztári készletek gyarapitására forditandó.

5. § Hogy az államnak a 3. §-ban elősorolt jövedelmei folyóvá tétethessenek, a törvényekbe iktatott egyenes- és fogyasztási adók, jövedékek, dijak, bélyegek és illetékek, ugyszintén az adóköteles jövedelmek után az 1883. évi XLVI. tc. 9. és 10. §-aiban megállapitott százalékokban kivetendő általános jövedelmi pótadó, a hadmentességi dij, az ut-, hid- és révvám és az állami vagyon jövedelmei s az állam egyéb bevételei, az eddigi törvényekben eszközölt és a törvényhozás által netalán még teendő módositások megtartásának kikötése mellett, az 1909. évre ezennel megajánltatnak és megszavaztatnak.

Miután az egyenes adókkal szedett földterhermentesitési járulék, tekintet nélkül a földtehermentesitési adósság szükségletének nagyságára, az egyenes adókkal egységes szolgáltatást képez s 1892 óta már a költségvetésben is egyesittetett, az egyenes adók beszedésére vonatkozó felhatalmazás az eddig is követett törvényes gyakorlatnak megfelelőleg ugy a folyó adókra, mint a régibb tartozásokra nézve, az egyenes adókkal egy szolgáltatást képező földtehermentesitési járulékokra is kiterjed.

6. § Az előbbi §-ban megszavazott, valamint a 3-ik §-ban előirányzott bevételek csupán a jelen törvényben megajánlott kiadásokra fordittathatnak, és átruházás e kiadásoknak sem fejezetei, sem czimei, sem rovatai között nem engedtetik.

Kivételnek csak a rendes kiadások XVII. fejezet 5. czime és ugyanazon fejezet 6. czimének 1. rovata között, valamint a XVIII. fejezet 9. czime alatt a személyi járandóságok és dologi kiadások között; a XIX. fejezet 6. czimének 2-6. rovatai között; a XX. fejezet 2. és 8. czimének egyes rovatai között, valamint ugyanezen fejezet 10. és 32. czime alatt a személyi járandóságok és dologi kiadások között; a XXI. fejezet 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 13., 14., 16., 17., 25., 26., 27., 29., 34., 35., 37., 38., 40., 41., 42., 43., 45., 46., 48., 49., 50., 51. és 52. czimeinél a személyi járandóságok és dologi kiadások között; a XXII. fejezet 7. és 12. czime alatt a személyi járandóság és dologi kiadások között; a XXIII. fejezet 3. czimének 1-8. rovatai és 5. czimének 1-6. rovatai között; végre a rendkivüli kiadások, átmeneti kiadások IX. fejezet 18. czime alatt a személyi járandóságok és dologi kiadások között van helye. Ezek között az átruházás megengedtetik.

7. § Felhatalmaztatik a pénzügyminister, hogy az 1904. évi XIV., valamint az 1908. évi XXIX. és XXXI. törvénycikkek értelmében járadékkötvények kibocsátása utján fedezendő összesen 345.951,429 K 23 fillért tevő beruházási szükségletet a járadékkötvények értékesitésének lebonyolitásáig átmeneti hitelművelet utján fedezhesse, esetleg, ha szüksége mutatkoznék, a fenti beruházási szükségletnek részbeni fedezésére, azokat a 48 millió aranyforint névértékü 4%-os aranyjáradékkötvényeket értékesithesse, a melyek az 1892. évi XXI. tc. alapján valutarendezési czélokra lettek volna még kibocsáthatók, tényleg azonban mindeddig nem bocsáttattak ki, végül, hogy e műveletek költségeit a 4%-os magyar koronajáradékkölcsön előirányzott kamatszükségletére számolhassa el.

8. § A kormány felhatalmaztatik, hogy az 1904. évi XIV. tc. alapján az elmult évekre vonatkozó állami költségvetésekben előirányozva volt hitelösszegek fel nem használt részeit az 1909. évben felhasználhassa akkor is, ha az illető számadási évben fel nem használt maradványok az 1897. évi XX. tc. 27. és 28. §-aiban előirt módon le nem köttettek, vagy ha e lekötések elévültek.

Felhatalmaztatik az igazságügyminister, hogy az 1904. évi XIV. törvénycikk alapján törvénykezési- és fogházépitkezésekre az 1906. és 1907. évi állami költségvetésekben az illető épitkezés megnevezésével engedélyezett és szabályszerüen lekötött hitelekből ezen épitkezésekre igénybe nem vett 1.367,221 K 28 ft eredeti rendeltetésétől eltérőleg más helyeken létesitendő törvénykezési és fogházépitkezésekre felhasználhassa.

9. § A szeszadóról szóló 1908. évi XXVIII. tc. 88. §-a alapján az 1908-1909-iki termelési időszakban fizetett kártalanitás ebben a termelési időszakban a mezőgazdasági szeszfőzdéknek az 1899. évi XXIV. tc. 1. §-a alapján a kisebbik adótétel alá eső alkohol után járó jutalmakból fedezendő. E czélból a mezőgazdasági szeszfőzdékben termelt és a kisebbik adótétel mellett elszállitott alkoholmennyiségek után két koronával számitott jutalom főösszegéből a fizetett kártalanitás összege levonatik és a maradványösszegből az emlitett alkoholmennyiségnek minden egyes hektoliterére eső hányad az illető mezőgazdasági szeszfőzdéknek kiutalványoztatik.

10. § Az 1908. évi XXI. törvénycikk 2. §-ának ama rendelkezése, mely szerint az országos betegápolási pótadó az ugyanabban a szakaszban emlitett egyenes államadók 3%-át meg nem haladhatja, az 1909. évre hatályon kivül helyeztetik és az 1909. évben kivetendő országos betegápolási pótadó kulcsa 5%-ban állapittatik meg.

11. § Az 1888. évi IV. törvénycikk 7. §-ának ama rendelkezése, mely szerint a helyi érdekü vasutak segélyezése czimén az állami költségvetés évenkint 600,000 K-nál (300,000 frtnál) nagyobb összeggel meg nem terhelhető, az 1909. évre hatályon kivül helyeztetik.

12. § Jelen törvény 1909. évi január hó 1-én lép életbe és végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére