1911. évi XIV. törvénycikk

az 1911. évi állami költségvetésről * 

1. § Az 1911. évre a magyar szent korona országainak rendes kiadásai:

Egyezernégyszázkilenczvenkilencz millió kilenczszáztizenhétezer kilenczszázötvenöt koronában;

átmeneti kiadásai:

Hatvanhét millió, nyolczszázkilenczvenkilenczezer hatvanhárom koronában;

beruházási kiadásai:

Egyszázharmincznyolczmillió hétszázhuszonhétezer kilenczszáznyolczvanegy koronában állapittatnak és ajánltatnak meg.

2. § Ez összegek a következő fejezetek, czimek és rovatok szerint oszlanak meg:

A) Rendes kiadások

I. FEJEZET A királyi udvartartás költségei 11.300,000
II. FEJEZET Ő cs. és ap. kir. Felsége kabineti irodája és e kabineti iroda nyugdijai 189,637
III. FEJEZET Országyülés:
1. A főrendiház kiadásai 189,358
2. A képviselőház kiadásai 4.066,175
IV. FEJEZET Az 1911. évre megállapitott közösügyi kiadásokból a magyar szt. korona országait illető összeg
97.304,668
V. FEJEZET Az 1849. évtől az 1867. évig tényleg fennállott központi kormány közegeinek nyugdijai
7,411
VI. FEJEZET Nyugdijak:
1. Országgyülés:
a) főrendiház 18,432
b) képviselőház 47,924
2. Állami számvevőszék 115,718
3. Közigazgatási biróság 96,912
4. Ministerelnökség 168,116
5. Ő cs. és ap. kir. Felsége személye körüli ministerium 80,184
6. Horvát-szlavon-dalmát ministerium 48,360
7. Belügyministerium 3.590,000
8. Pénzügyministerium 8.209,000
9. Kereskedelmi ministerium 3.920,000
10. Földmivelésügyi ministerium 2.249,226
11. Vallás- és közoktatásügyi ministerium 2.393,200
12. Igazságügyi ministerium 6.830,000
13. Honvédelmi ministerium 4.239,000
VII. FEJEZET Állami adósságok:
1. Az 1867:XV. törvénycikkben elvállalt és az 1908. évi XVI. törvénycikkbe beczikkelyezett pótegyezménnyel módositott államadóssági járulék:
Évi törlesztési járulék 300,000
Évi kamatjárulék az 1908. évi XVI. törvénycikk értelmében 60.319,340
2. Az Osztrák-magyar bankot cselekvőleg illető, eredetileg 80 millió forintot tevő államadósságra a cs. és kir. kormány által lefizetett részösszegből az 1899. évi XXXVIII. tc. 1. §-ának II. czikke alapján Magyarországra eső 9 millió forint törlesztése

360,000
3. Földtehermentesités és örökváltságok:
Tőketörlesztés és kárpótlások 2.623,800
Kamatok és járadékok 14.725,326
Kezelési költségek 18,250
4. Szőlődézsmaváltság:
Kárpótlások 10,000
Kamatok 12,000
Kezelési költségek 300
5. Maradvány- és irtványföldek megváltása:
Kárpótlások 50,000
Kamatok 2,700
Kezelési költségek 1,600
6. Majorsági zsellérföldek megváltása az 1896. évi XXV. tc. alapján:
Kárpótlások 100,000
Kamatok 10,000
Kezelési költségek 2,000
7. Az 1902. évi V. törvénycikk 7. §-a alapján a magyarországi városoknak és községeknek kiadott 4 1/2%-kal kamatozó kötvények kamatai
4.283,791
8. Az 1870. évi X törvénycikk alapján felvett sorsolási kölcsön:
Évi járadék 4.206,000
Kezelési költségek 12,000
9. Az 1880. évi VIII. tc., 1881. évi XI. tc. és XXXII. tc., 1887. évi XXXII. tc., 1888. évi VI. tc. és 1892. évi XXI. tc. alapján kibocsátott 4%-os magyar aranyjáradék-kölcsön:
Kamatok 60.914,720
Kezelési költségek 508,624
10. Az 1892. évi XXI. tc., az 1900. évi VIII. tc., az 1902. évi V. tc. és az 1904. évi XIV. tc. alapján kibocsátott, továbbá az 1902. évi V. tc. 8. §-a alapján kibocsátható, végül az 1904. évi XIV. tc., az 1907. évi XXIX. törvénycikkek, az 1908. évi XXIX. tc. 4. §-a, az 1908. évi XXXI. tc. és az 1909. évi XV. törvénycikkek, valamint az 1910. évi IV. törvénycikk alapján kibocsátott 4%-os magyar járadékkölcsön és ugyanazon törvénycikk alapján átmenetileg kibocsátott 4 1/2%-kal kamatozó m. kir. állami pénztárjegyek:
Kamatok 129.270,168
Kezelési költségek 169,000
11. Az 1880:XX. tc. alapján felvett tiszai és szegedi nyeremény-kölcsön:
Tőketörlesztés 2.040,000
Kamatok és nyeremények 2.891,920
Kezelési költségek 14,900
12. az 1895:XVI. tc. alapján kibocsátott 3%-kal aranyban kamatozó aldunai Vaskapu-szabályozási kölcsön:
Tőketörlesztés 156,000
Kamatok 1.293,480
Kezelési költségek 4,300
13. Az 1897:XXX. tc. alapján kibocsátott 3 1/2%-os magyar koronajáradékkölcsön:
Kamatok 2.100,000
Kezelési költségek 3,500
14. Függő adósság:
Kamatok 3.628,056
Kezelési költségek 54,000
VIII. FEJEZET Kamatbiztositást élvezett és más vasutak átvétele folytán elvállalt adósságok:
1. Az 1880:XXXVIII. törvénycikk alapján a tiszavidéki vasut megváltása folytán elvállalt 15.750,000 frtnyi sorsjegykölcsön:
Tőketörlesztés 851,461
Kamatok 786,540
Kezelési költségek 359
2. Az 1880:XLIV. törvénycikk alapján a zágráb-károlyvárosi vasutvonal megvétele folytán fizetendő évjáradék
571,430
3. Az 1889:XIV. tc. alapján az első magyar-gácsországi vasut magyar vonalának megváltása folytán elvállalt adósság:
Tőketörlesztés 214,078
Kamatok 1.042,549
Kezelési költségek 1,800
4. Az 1889:XV. törvénycikk alapján a budapest-pécsi vasut megváltása folytán elvállalt elsőbbségi kölcsön adósság:
Tőketörlesztés 122,400
Kamatok 680,880
Kezelési költségek 23,500
5. Az 1891:XXV. törvénycikk alapján a szabadalmazott osztrák-magyar államvasutársaság magyarországi vasutvonalainak megváltása folytán elvállalt évi járadékok:
Évi megváltási járadék 19.197,000
6.5 millió arany forintnyi részösszeg után a 17%-ot meghaladó felpénztöbblet 266,500
Az arad-temesvári vasut elsőbbségi és részvényadósságának évi törlesztési járadéka 577,490
IX. FEJEZET Egyes tárczákat terhelő kölcsönök:
1. Belügyministerium:
Tőketörlesztés 63,405
Kamatok 68,366
2. Pénzügyministerium:
Tőketörlesztés 338,478
Kamatok 710,076
Kezelési költségek 1,988
3. Kereskedelemügyi ministerium:
Tőketörlesztés 248,411
Kamatok 828,017
Kezelési költségek 4,099
4. Földmivelésügyi ministerium:
Tőketörlesztés 1.371,523
Kamatok 691,565
Kezelési és egyéb költségek 9,705
5. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
Tőketörlesztés 1.238,841
Kamatok 1.434,799
6. Igazságügyi ministerium:
Tőketörlesztés 168,996
Kamatok 720,700
7. Honvédelmi ministerium:
Tőketörlesztés 253,197
Kamatok 438,889
Kezelési és egyéb költségek 14,536
X. FEJEZET Előlegezések a vasuti kamatbiztositás alapján 5.354,096
XI. FEJEZET Horvát-Szlavonországok beligazgatási szükséglete 26.750,000
XII. FEJEZET Állami számvevőszék:
Személyi járandóságok 387,511
Dologi kiadások 33,500
XIII. FEJEZET Közigazgatási biróság:
Személyi járandóságok 740,338
Dologi kiadások 48,600
XIV. FEJEZET Ministerelnökség:
1. A ministerelnökség költségei:
Személyi járandóságok 296,014
Dologi kiadások 885,640
2. A fiumei és a magyar-horvát tengerparti kormányzó, kormányzói tanács és személyzete költségei:
Személyi járandóságok 168,190
Dologi kiadások 51,800
3. Rendelkezési alap 400,000
XV. FEJEZET Ő cs. és ap. kir. Felsége személye körüli ministerium:
Személyi járandóságok 142,852
Dologi kiadások 33,700
XVI. FEJEZET Horvát-szlavon dalmát minister és személyzete:
Személyi járandóságok 92,542
Dologi kiadások 26,500
XVII. FEJEZET Belügyministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 1.757,282
Dologi kiadások 733,406
2. Országos levéltár:
Személyi járandóságok 103,269
Dologi kiadások 18,000
3. Törvényhatóságok és községek:
Vármegyék közigazgatási, árva- és gyámhatósági kiadásai 20.218,140
Városok segélyezése 3.000,000
Községi, kör- és segédjegyzők illetményeire 4.770,000
Községi, körorvosok és bábák illetményeire 3.532,800
4. Általános közigazgatás:
Főispánok és a budapesti főpolgármester járandóságai 804,745
Állami anyakönyvek 732,974
Országgyülési képviselők választása 60,000
Országos községi törzskönyvi bizottság 18,000
Országos határrendezés és határkiigazitás 16,000
Községi közigazgatási tanfolyamok 207,000
Katonai előfogati dijpótlékok 19,000
Különféle kiadások 10,000
5. Közegészségügy:
Gyógyköltségek 6.000,000
Himlőoltás 179,200
Bábaképzés 100,000
Gümőkór és járványok elleni védekezés 500,000
A trachoma elleni védekezés 140,000
Ivóvizszerzés 100,000
Különféle kiadások 8,000
6. Egészségügyi intézmények:
Országos közegészségügyi tanács 16,000
Állami gyógyintézetek 2.793,569
Diphteria serum termelő-intézet 31,711
Bakteriologiai és egészségtani intézet 9,600
7. Országos betegápolási alap:
a) Gyermekvédelem:
Állami gyermekmenhelyek 2.737,253
Gondozási dijak 5.877,200
b) Betegápolás:
Rendes betegek ápolási és szállitási költségei 8.500,000
Gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök 700,000
Hevenyfertőző betegségek elleni védekezés 128,600
Szülőnők ápolási költségei 200,000
törvényhatósági közegészségügyi intézmények fentartása 22,627
A gyógydijszámadások feldolgozásával foglalkozó tisztviselők rendkivüli munkáinak dijazására
10,000
8. Közbiztonsági szolgálat:
Közbiztonsági alap 300,000
Tolonczkiadások 118,000
Karhatalmi költségek 10,000
Nyomozási költségek 100,000
Életmentési és hullakifogási dijak 9,500
Az országos bünügyi nyilvántartási hivatal 35,000
9. M. kir. csendőrség:
Személyi járandóságok 14.079,949
Dologi kiadások 4.451,840
10. Magyar királyi állami határrendőrség:
Személyi járandóságok 947,876
Dologi kiadások 418,000
11. Székesfővárosi m. kir. államrendőrség:
Személyi járandóságok 6.105,584
Dologi kiadások 747,188
12. Közjótékonysági és emberbaráti intézmények:
A kolozsvári Szt.-Erzsébet aggháznak alapitványi segélye 5,802
Zárdák segélyezése 8,336
Jótékony egyesületek segélyezése 200,000
Hét éven felüli elhagyott gyermekek gondozása 250,000
Hontalanokról való gondoskodás 10,000
Nevelőintézeti alapitványi kiadások 30,000
XVIII. FEJEZET Pénzügyministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 2.259,913
Dologi kiadások 359,400
2. Pénzügyi igazgatóságok, fő- és székvárosi adófelügyelő, központi dij- és illetékkiszabási hivatal:
Személyi járandóságok 10.317,293
Dologi kiadások 1.418,000
3. Földadónyilvántartás:
Személyi járandóságok 912,525
Dologi kiadások 241,592
4. Állami pénztárak:
Személyi járandóságok 347,841
Dologi kiadások 13,970
5. Adóhivatalok:
Személyi járandóságok 6.571,057
Dologi kiadások 647,900
6. Pénzügyőrség:
Személyi járandóságok 7.608,779
Dologi kiadások 1.802,500
7. Jogügyi igazgatóságok és kincstári ügyészségek:
Személyi járandóságok 489,984
Dologi kiadások 23,800
8. Pénzügyi törvényszékek Horvát-Szlavonországokban:
Személyi járandóságok 13,022
Dologi kiadások 600
9. Országos kataszteri felmérés:
Személyi járandóságok 2.251,598
Dologi kiadások 442,440
10. Bányászati és erdészeti főiskola Selmeczbányán és bányásziskolák:
Személyi járandóságok 407,652
Közterhek 3,900
Dologi és üzleti kiadások 154,019
11. Egyenes adók és földtehermentesitési pótlékok:
Kezelési költségek 1.820,000
A hadmentességi dijról szóló 1880. évi XXVII. tc. 6. §-a értelmében a külön alap javára forditandó
1.710,029
A horvát-szlavon földtehermentesitési adósság évi törlesztési, kamat- és kezelési szükséglete 730,562
12. Fogyasztási és italadók:
Személyi járandóságok 557,458
Dologi kiadások 1.531,000
A mezőgazdasági szeszfőzdék részére járó jutalmak az 1908. évi XXVIII. tc. 5. §-a alapján 3.150,000
Fogyasztási adóvisszatéritések és kiviteli jutalmak felosztásából 200,000
A zárt városokat, valalmint a nyilt községeket az 1899. évi VI. tc. 1. §-a, illetőleg az 1906. évi II. tc. 6. §-a alapján megillető részesedési jutalék
2.600,000
A volt határőrvidéki községeket az 1899. évi VI. tc. 1. §-a, illetőleg az 1906. évi II. tc. 6. §-a és az 1899. évi XXV. törvénycikk 38. §-a értelmében megillető kamatjárandóság
204,130
Horvát-szlavonországi italmérési jogok után adott kártalanitási tőkék törlesztésére és kamataira az 1888. évi XXXV. tc. alapján
1.582,985
A magyarországi városok és községek fogyasztási adó természetü jövedelmeinek ideiglenes rendezése folytán nyujtandó segélyezés, illetve kártalanitás az 1899 . évi VI. tc. 4. és 5. §-a, illetőleg az 1906. évi II. t.-cz 6. § alapján

2.000,000
Mezőgazdasági szeszfőzdék jutalma az 1899. évi XXIV. tc. 1. §-a alapján 600,000
Budapest fő- és székvárosnak a söradópótlék megtéritése czimén kifizetendő összeg az 1899. évi VI. tc. 5. §-a, illetőleg az 1906. évi II. tc. 6. §-a alapján
1.650,000
Budapest fő- és székvárosnak az 1908. évi XLVIII. törvénycikk 10. §-a alapján az italmérési illeték megtéritése czimén kifizetendő összeg
600,000
Az uj mezőgazdasági szeszfőzdék részeltetésére forditandó szeszkontingens megváltására 1.105,000
13. Határvám kezelési költségei:
Személyi járandóságok 1.147,807
Dologi kiadások 213,915
Állatcsempészet felfedezésének és tettenérésének megjutalmazása 5,000
14. Bélyeg:
Személyi járandóságok 32,955
Dologi kiadások 1.465,600
15. Jogilletékek és dijak kezelési költségei:
Személyi járandóságok 25,000
Dologi kiadások 35,000
16. Fémjelzés:
Személyi járandóságok 39,026
Dologi kiadások 15,860
Üzemi kiadások 10,378
17. Dohányjövedék:
Dohányjövedéki központi igazgatóság 424,281
Dohányvétel 48.867,453
Dohánygyártás 20.257,413
Dohányeladás 3.338,703
18. Lottójövedék:
Személyi járandóságok 62,465
Dologi kiadások 2,400
19. Sójövedék:
Személyi járandóságok 512,375
Dologi kiadások 904,571
Sóvétel 288,000
Szállitási költségek 1.900,000
Sótermelési költségek megtéritése 2.490,424
Marhasó-előállitási költségek 290,000
20. Perköltségek 22,800
21. Állami jószágok, hid- és révvámok:
Személyi járandóságok 4,792
Dologi kiadások 13,912
Közterhek 216,608
Gazdálkodás 39,432
22. Bányaigazgatóságok:
Személyi járandóságok 379,949
Dologi kiadások 80,970
Közterhek 4,700
Állami segély 3,200
23. Fém- és opálbányászat:
Személyi járandóságok 546,405
Dologi kiadások 74,537
Közterhek 57,924
Üzemi kiadások 6.690,747
24. Fémkohászat:
Személyi járandóságok 235,918
Dologi kiadások 63.450
Közterhek 12,950
Üzemi kiadások 8.906,051
25. Pénzverés és fémbeváltás:
Személyi járandóságok 170,592
Dologi kiadások 14,200
Közterhek 290
Üzemi kiadások 17.371,960
26. Állami vasgyárak:
Személyi járandóságok 3.658,897
Dologi kiadások 885,000
Közterhek 110,000
Üzemi kiadások 46.829,000
27. Kőszénbányászat:
Személyi járandóságok 933,685
Dologi kiadások 222,070
Közterhek 114,000
Üzemi kiadások 5.386,600
28. Sótermelés:
Személyi járandóságok 291,548
Dologi kiadások 32,751
Közterhek 12.625
Üzemi kiadások 2.514,000
29. Bányászati kegyuri terhek:
Személyi járandóságok 116,463
Dologi kiadások 79,878
30. Bányakapitányságok:
Személyi járandóságok 313,641
Dologi kiadások 77,425
31. Állami nyomda:
Személyi járandóságok 806,879
Dologi és üzleti kiadások 1.682,630
32. Állami épületek:
Állami munkástelepek:
Személyi járandóságok 40,890
Dologi kiadások 66,975
Egyéb állami épületek:
Személyi járandóságok 13,300
Dologi kiadások 279,100
33. Budapesti állami hidak:
Személyi járandóságok 252,608
Dologi kiadások 45,593
Közterhek 5.280
Üzleti kiadások 155,765
Alapok alakitása 1,600
Nyugdijak 52,699
34. Budapesti állami alagut:
Személyi járandóságok 17.945
Dologi kiadások 5,708
Üzleti kiadások 7,973
35. Állami ingó vagyon:
Kincstári árvaletétek kamata 8,227
36. Különféle kiadások:
Alapitványok, járulékok és kegyuri kiadások 157,030
Vegyesek 2.307,423
XIX. FEJEZET Kereskedelemügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 1.429,400
Dologi kiadások 418,800
Vasuti ministeri biztosok 19,200
Tanulmányi és utazási ösztöndijak 20,000
Anyaggyüjtési és szaktanácskozási költségek 30,000
2. M. kir. vasuti és hajózási főfelügyelőség:
Személyi járandóságok 173,600
Dologi kiadások 101,600
3. Államépitészeti hivatalok:
Személyi járandóságok 1.895,800
Dologi kiadások 565,000
4. Közutak:
Állami közutak fenntartása 9.647,420
Törvényhatósági közutak segélyezése 3.272,700
Törzskönyvek, távolsági térképek és közuti térkép elkészitésére 80,000
5. Ipari és kereskedelmi szakoktatás:
Személyi járandóságok 1.596,950
Dologi kiadások 711,380
Országos ipari és kereskedelmi oktatási tanács 16,200
Egyéb ipari és kereskedelmi oktatási czélok 230,000
6. Ipari és kereskedelmi czélok:
Kereskedelmi muzeum 208,100
Belkereskedelem 270,000
Külkereskedelem 950,000
Munkásügyek 200,000
Iparfejlesztés 6.000,000
7. Ipari felügyelet és kazánvizsgálat:
Személyi járandóságok 339,500
Dologi kiadások 262,000
8. Munkásbiztositás:
Állami munkásbizt. hivatali kiadások 626,900
Az országos munkásbetegsegélyző és balesetbiztositó pénztár igazgatási költségei 600,000
9. Posta, távirda és távbeszélő:
Személyi járandóságok 36.024,220
Dologi kiadások 7.128,300
Üzemi kiadások 28.930,000
10. M. kir. postatakarékpénztár:
Személyi járandóságok 2.252,600
Dologi kiadások 520,500
Üzleti kiadások 3.600,000
A postatakarékpénztári tanács költségei 4,000
Nyugdijak 55,500
11. Hajózás:
Tengerészeti igazgatás:
Személyi járandóságok 411,550
Dologi kiadások 510,460
A tengerészeti segélyalapok részesedése a kikötői illetékekből (1897. évi IX. tc.) 120,000
A tengerészek nyugdijintézetéhez való hozzájárulás 60,000
Szakoktatás:
Személyi járandóságok 77,310
Dologi kiadások 52,150
12. Aldunai m. kir. hajózási hatóság:
Személyi járandóságok 140,550
Dologi kiadások 85,800
13. M. kir. államvasutak:
Személyi járandóságok 119.980,500
Dologi kiadások 13.305,800
Rendes fentartási és üzemi kiadások 135.209,700
Átalakitási kiadások 13.032,000
Tüz és elemi károk okozta kiadások 5.000,000
14. M. kir. zálogházak:
Személyi járandóságok 506,500
Dologi kiadások 159,109
Nyugdijak 65,900
Egyéb üzemi kiadások 223,500
15. Mértékhitelesités és fegyver vizsgálat:
Személyi járandóságok 476,500
Dologi kiadások 433,850
16. M. kir. központi statisztikai hivatal:
Személyi járandóságok 513,300
Dologi kiadások 693,000
17. Szabadalmi hivatal és szabadalmi tanács:
Személyi járandóságok 301,400
Dologi kiadások 211,730
XX. FEJEZET Földmivelésügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 1.137,611
Dologi kiadások 248,200
2. Állami erdők:
Személyi járandóságok 3.707,877
Dologi kiadások 1.304,000
Üzemi és gazdálkodási kiadások 8.729,222
Közterhek 2.014,862
3. Állami kezelésbe vett községi és némely más erdők és kopár területek:
Személyi járandóságok 1.244,792
Dologi kiadások 1.197,200
4. Erdőfelügyelőségek és ornithologiai központ:
Személyi járandóságok 362,967
Dologi kiadások 177,052
5. Erdőőri szakiskolák:
Személyi járandóságok 64,114
Dologi kiadások 107,670
Gazdálkodási kiadások 77,531
Közterhek 18,508
6. Országos erdei alap:
Személyi járandóságok 53,446
Dologi kiadások 146,554
7. Állami segély kopár területek befásitására 450,000
8. Ménesbirtok-gazdaságok, gödöllői koronauradalom és palánkai csikótelep:
Személyi járandóságok 607,428
Dologi kiadások 63,010
Gazdasági kiadások 6.601,569
Közterhek 504,644
9. Állami lótenyészintézetek:
Személyi járandóságok 2.259,016
Dologi kiadások 6.206,355
10. Állategészségügy:
Személyi járandóságok 1.965,016
Dologi kiadások 1.074,920
11. Állatorvosi főiskola:
Személyi járandóságok 288,932
Dologi kiadások 177,900
12. Gazdasági akadémiák:
Személyi járandóságok 403,217
Dologi kiadások 674,031
13. Alsófoku gazdasági szakoktatás és mezőgazdasági ismeretek terjesztése:
Személyi járandóságok 382,068
Dologi kiadások 1.470,100
14. Állattenyésztés és tejgazdaság:
Személyi járandóságok 214,065
Dologi kiadások 5.814,876
15. Vizügyi műszaki szolgálat:
Személyi járandóságok 1.471,239
Dologi kiadások 736,600
16. Vizi munkálatok:
Személyi járandóságok 141,312
Dologi kiadások 697,588
17. Halászat:
Személyi járandóságok 51,255
Dologi kiadások 153,100
18. Szőlészet és borászat:
Személyi járandóságok 251,436
Dologi kiadások 211,915
Szőlészeti és borászati czélok előmozditására 224,200
19. Kincstári birtokok és fürdők:
Személyi járandóságok 65,538
Dologi kiadások 66,846
Gazdálkodási kiadások 408,317
Közterhek 113,112
20. Állami jószágok és telepitési szolgálat:
Személyi járandóságok 224,169
Dologi kiadások 81,200
Gazdálkodási kiadások 16,600
Közterhek 575,294
21. Perköltségek 50,000
22. Gazdasági műszaki hivatal:
Személyi járandóságok 93,117
Dologi kiadások 65,500
23. Delibláti kincstári birtok:
Személyi járandóságok 37,161
Dologi kiadások 21,700
Gazdálkodási és üzemi költségek 38,000
Közterhek 13,300
24. A mező- és közgazdaság különböző ágai:
Személyi járandóságok 542,250
Dologi kiadások 1.225,918
25. Méhészet:
Személyi járandóságok 40,795
Dologi kiadások 110,088
26. Kertészet, gyümölcsészet és fatenyésztés:
Személyi járandóságok 148,203
Dologi kiadások 625,000
27. Kisérletügy:
Személyi járandóságok 497,297
Dologi kiadások 299,000
28. Gazdasági munkás- és cselédügyek:
Személyi járandóságok 60,000
Dologi kiadások 1.375,000
29. Országos meteorologiai és földmágnességi intézet:
Személyi járandóságok 151,290
Dologi kiadások 72,000
30. Selyemtenyésztés emelése:
Személyi járandóságok 404,100
Dologi kiadások 6.358,000
31. Földtani intézet:
Személyi járandóságok 165,507
Dologi kiadások 89,000
32. A hegyvidéki és erdélyrészi (székelyföldi) és felvidéki földmivelőnép segélyezésére:
Személyi járandóságok 71,292
Dologi kiadások 1.368,250
XXI. FEJEZET Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 1.609,884
Dologi kiadások 331,450
2. Országos közoktatásügyi tanács:
Személyi járandóságok 25,500
Dologi kiadások 10,000
3. Budapesti királyi egyetem:
Személyi járandóságok 2.142,417
Dologi kiadások 642,242
A kisérleti lélektan előadására és a gyakorlatok és demonstrácziók kapcsán felmerülő dologi kiadásokra átalányképen
3,000
4. Budapesti egyetemi klinikák:
Személyi járandóságok 336,656
Dologi kiadások 2.308,960
5. Budapesti Pasteur-intézet és kórház:
Személyi járandóságok 38,563
Dologi kiadások 94,540
6. Kolozsvári Ferencz József tudomány-egyetem:
Személyi járandóságok 1.013,951
Dologi kiadások 428,060
7. Kolozsvári Karolina országos kórház és egyetemi klinikák:
Személyi járandóságok 181,885
Dologi kiadások 948,700
8. József-műegyetem:
Személyi járandóságok 921,483
Dologi kiadások 326,900
9. Középiskolai tanárképzők:
Személyi járandóságok 186,640
Dologi kiadások 87,070
Középiskolai tanárképzők segélyezése 36,000
10. Jogakadémiák:
A kassai jogakadémia személyi járandóságai 71,729
A kassai jogakadémia dologi kiadásai 11,626
Közegészségtani előadások dijazására a jogakadémiákon 2,000
Felekezeti jogakadémiák tanárai fizetéseinek kiegészítésére 68,000
11. Ógyallai csillagda:
Személyi járandóságok 14,850
Dologi kiadások 13,500
12. Tankerületi főigazgatóságok:
Személyi járandóságok 186,559
Dologi kiadások 33,400
13. Állami középiskolák és középiskolai internátusok:
Személyi járandóságok 6.106,608
Dologi kiadások 831,568
Internátusok szükséglete 60,500
14. Felekezeti, törvényhatósági és községi középiskolák segélyezése:
Felekezeti, törvényhatósági és községi középiskolák segélyezésére 2.124,456
Felekezeti, törvényhatósági és községi oly középiskolák ideiglenes segélyezésére, melyekkel a végleges szerződés még nem volt megköthető
30,000
Felekezeti, törvényhatósági és községi középiskolai igazgatók és tanárok részére engedélyezendő pótlékokra
820,000
Országos nyugdíjszervezetbe eddig nem tartozott iskolák nyugdijintézete számára 120,000
Felekezeti stb. középiskoláknál működő hitoktatók dijazására 34,000
15. Felsőbb leányiskolák:
Személyi járandóságok 1.067,254
Dologi kiadások 531,200
A győri állami felsőbb leányiskola felállitására átalánykép 46,000
Az országos nőképző-egyesület által fentartott „Veres Pálné felsőbb leányiskola” segélyezésére 15,000
Községi és felekezeti felsőbb leányiskolai tanerők illetményeinek kiegészitésére 73,300
16. Vizsgálati bizottmányok 83,870
17. Népnevelési tanfelügyelőségek:
Személyi járandóságok 912,073
Dologi kiadások 270,000
18. Állami elemi népiskolák:
Személyi járandóságok 13.776,575
Az iskolák helyi költségvetésében mutatkozó hiányok fedezésére 2.036,628
Egyéb dologi kiadások 813,500
Uj iskolák felállitására 300,000
19. Gazdasági ismétlő iskolák:
Szaktanitók illetményeire 259,952
Gazdasági ismétlő iskolák segélyezésére 170,000
Gazdasági ismétlő iskolai gyakorlati telepek felszerelésére 15,000
A kézi munkára nevelő országos egyesület segélye 6,000
Gazdasági szemléltető képek- és könyvekre 6,000
A magyar gazdaszövetségnek 10 tanitó jutalmazására 1,000
20. Nem állami elemi iskolák segélyezése 12.902,000
21. Kisdedóvó intézetek és menedékházak 1.788,720
22. Népnevelési intézetek közös szükséglete 1.181,500
23. Felső nép- és polgári iskolák:
Személyi járandóságok 4.329,425
Dologi kiadások (állami és községi felső nép- és polgári iskolák részére) 555,000
Budapest székesfőváros és Arad sz. kir. város községi polgári iskoláinak segélyezésére 70,000
Állami polgári és felső népiskolai internátusok fentartási költségeire 44,000
Községi és felekezeti felső nép- és polgári iskolai tanerők fizetésének kiegészitésére 271,600
24. Polgári iskolai tanitó- és tanitónőképzőintézetek:
Személyi járandóságok 350,315
Dologi kiadások 324,700
25. Elemi iskolai tanitó-, tanitónő- és kisdedóvóképző intézetek:
Személyi járandóságok 1.374,618
Dologi kiadások 1.489,404
Országos tanszermuzeum költségeire 24,000
Felekezeti tanitó- és tanitónőképzőintézeti tanárok és tanitónők illetményeinek kiegészitésére 277,318
26. Testi nevelés 45,600
27. Balatonfüredi „Erzsébet” szeretetház:
Személyi járandóságok 9,816
Dologi kiadások 33,000
28. Üvegtechnikai intézet:
Személyi járandóságok 7,450
Dologi kiadások 400
29. Iparos tanulók iskolái 571,200
30. Állami felső kereskedelmi iskolák:
Személyi járandóságok 712,880
Dologi kiadások 82,100
31. M. kir. keleti kereskedelmi akadémia:
Személyi járandóságok 61,000
Dologi kiadások 16,700
32. Keresked. iskolák segélyezése 337,360
33. Bábaképezdék:
Személyi járandóságok 164,348
Dologi kiadások 307,800
34. Gyógypedagógiai intézetek:
Személyi járandóságok 674,219
Dologi kiadások 355,746
35. Művészeti czélok támogatása 382,020
36. Országos Magyar Képzőművészeti Főiskola:
Személyi járandóságok 200,851
Dologi kiadások 149,420
37. Országos Magyar Iparművészeti Iskola:
Személyi járandóságok 200,300
Dologi kiadások 73,200
38. Országos Magy. Zeneakadémia:
Személyi járandóságok 245,536
Dologi kiadások 55,300
39. Országos Szinművészeti Akadémia:
Személyi járandóságok 42,237
Dologi kiadások 37,600
40. Szinművészeti kiadások:
A magyar kir. operaház állami javadalmazása 898,600
A budapesti nemzeti szinház állami javadalmazása 250,000
A budapesti nemzeti szinház nyugdijintézetének segélyezésére 50,000
A kolozsvári nemzeti szinház állami javadalmazása 40,000
A budapesti nemzeti szinházi alapok jövedelméből a szinház segélyezésére 54,600
A magyar szinész-egyesület segélyezésére 10,000
A vidéki magyar szinészet segélyezésére 208,000
41. A Muzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége és Országos Tanácsa, Erdélyi Muzeum. A felsőmagyarországi Rákóczi-Muzeum. A sümegi Darnay-Muzeum. Hiteles helyi levéltárak felügyelete:
Személyi járandóságok 43,271
Dologi kiadások 290,970
Az Erdélyi Orsz. Muzeum segélyezésére 32,500
Hiteles helyi levéltárak felügyelete 1,500
42. Magyar Nemzeti Muzeum:
Személyi járandóságok 345,768
Dologi kiadások 321,866
43. Országos Magyar Szépművészeti muzeum és Magyar Történelmi Képcsarnok:
Személyi járandóságok 90,930
Dologi kiadások 107,320
44. Országos Magyar Iparművészeti Muzeum:
Személyi járandóságok 84,660
Dologi kiadások 84,700
45. Műemlékek Országos Bizottsága és műemlékek fentartása:
Személyi járandóságok 27,407
Dologi kiadások 24,500
Az 1881. évi XXXIX. tc. oltalma alatt álló műemlékek fentartására, kisajátitására, ásatásokra, valamint épitészi tiszteletdijakra
65,000
Vajdahunyad várának fentartására átalányul 11,810
Zólyom várának fentartására átalányul 7,300
A milleniumi emlékművek fentartására 2,000
Az orsovai korona-kápolnára 1,268
46. Tudományos, irodalmi és közművelődési czélok támogatása 488,537
47. Ösztöndijak 183,632
48. Egyházak segélyezése:
Az erdélyi róm. kath. status egyházainak javadalmazására 92,000
A görög szert. kath. egyháznak javadalmazására 380,000
Az ágostai hitv. evang. egyháznak javadalmazására 335,378
A ref. egyháznak javadalmazására 461,900
A görög-keleti hitvallásu egyháznak javadalmazására 220,000
Az unitárius hitvallásu egyháznak javadalmazására 100,000
Az izraelita vallásuak egyházának javadalmazására 120,000
A gyulafehérvári róm. kath. káptalan részére kir. alapitványi járulék 11,970
Kamarai járandóság erdélyi ref. egyházak és tanodák számára 28,000
Kamarai járandóság 3 róm. kath. lelkész számára 374
A máramarosvármegyei református egyházaknak az Abaffy-alapitvány kárpótlásául 10,000 K és a debreczeni ref. collegium részére az Abaffy-alapitvány kárpótlásául 8,00 K, együtt
18,000
A magyarországi ref. és ág. hitv. evang. egyházaknak az 1848. évi XX. tc. 3. §-a értelmében leendő segélyezésére
3.480,000
Ugyanazon alapon a Magyarország erdélyi részeiben levő ág. hitv. ev. orsz. egyháznak segélyezésére
200,000
Hasonlóképen az unitárius egyház segélyezésére 120,000
A magyarországi ág. hitv. és ref. egyházak alapjának gyarapitására 300,000
A Magyarország erdélyi részeiben levő ág. hitv. ev. orsz. egyház alapjának gyarapitására 20,000
Az unitárius egyház alapjának gyarapitására 15,800
Dologi természetü párbérszolgáltatások megváltására 30,000
Rendkivüli segélyezésekre 35,000
Az országos izr. iskolaalap segélyezésére 50,000
49. Lelkészi jövedelem kiegészitésére az 1898. évi XIV. törvénycikk és 1909. évi XIII. törvénycikk alapján:
A lelkészi jövedelem kiegészitéséről szóló 1898. évi XIV. törvénycikk és 1909. évi XIII. törvénycikk rendelkezéseinek végrehajtási költségeire
4.090,000
XXII. FEJEZET Igazságügyi ministerium
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 846,812
Dologi kiadások 162,300
2. Királyi Curia:
Személyi járandóságok 1.276,685
Dologi kiadások 70,200
3. Konstantinápolyi consuli főtörvényszék:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 52,071
4. Koronaügyészség:
Személyi járandóságok 90,369
Dologi kiadások 4,900
5. Királyi itélőtáblák:
Személyi járandóságok 3.072,498
Dologi kiadások 172,000
6. Királyi főügyészségek:
Személyi járandóságok 387,198
Dologi kiadások 77,000
7. Királyi törvényszékek és járásbiróságok:
Személyi járandóságok 27.883,804
Dologi kiadások 2.906,574
8. Királyi ügyészségek:
Személyi járandóságok 4.103,595
Dologi kiadások 5.042,000
9. Országos fegyintézetek, kerületi börtön, gyüjtőfogház, közvetitő intézet és állami fogházak:
Személyi járandóságok 1.407,266
Dologi kiadások 1.050,166
10. Büntetéspénzek országos alapja 1.966, 607
11. Telekkönyvezés:
Személyi járandóságok 20,400
Dologi kiadások 1,180
12. Az 1910. évi XXI. tc. alapján alkalmazott birák és ügyészek személyi járandóságai és törvények szerkesztése:
Személyi járandóságok és tiszteletdíjak 137,840
Dologi kiadások 26,000
13. Országos birósági vegyészeti intézet:
Személyi járandóságok 23,450
Dologi kiadások 3.300
XXIII. FEJEZET Honvédelmi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 1.993,495
Elhelyezés 593,942
Élelmezés és lótáp 116,763
Ruházat, felszerelés, ágyak és ágynemüek 12,778
Dologi kiadások 388,320
2. Magasabb parancsnokságok, lovassági felügyelő és helyi hatóságok:
Személyi járandóságok 2.081,291
Elhelyezés 923,027
Élelmezés és lótáp 234,284
Ruházat, felszerelés, ágyak és ágynemüek 29,783
Dologi kiadások 352,609
3. Csapatok:
Személyi járandóságok (fegyvergyakorlati költségek kivételével) 13.249,357
Elhelyezés (fegyvergyakorlati költségek kivételével) 6.286,165
Élelmezés és lótáp (fegyvergyakorlati költségek kivételével) 9.268,242
Ruházat, felszerelés, ágyak és ágynemüek (fegyvergyakorlati költségekkel együtt) 3.778,414
Lőszer (fegyvergyakorlati rendes szükséglettel együtt) 2.572,602
Pótlovazás 1.744, 497
Dologi kiadások (fegyvergyakorlati költségek kivételével) 2.063,736
Fegyvergyakorlatok 5.499,046
4. Tárintézetek:
Személyi járandóságok 344,194
Elhelyezés 314,579
Élelmezés és lótáp 58,492
Ruházat, felszerelés, ágyak és ágynemüek 18,608
Lőszer 1,604
Dologi kiadások 50,391
5. Nevelő- és képzőintézetek:
Személyi járandóságok 687,948
Elhelyezés 449,753
Élelmezés és lótáp 689,220
Ruházat és felszerelés 187,360
Lőszer 32,304
Dologi kiadások 226,343
6. Szakképzés:
Személyi járandóságok 427,785
Elhelyezés 235,456
Élelmezés és lótáp 156,121
Ruházat felszerelés, ágyak és ágynemüek 21,270
Lőszer 23,113
Dologi kiadások 387,193
7. Egészségügyi intézetek:
Személyi járandóságok 263,864
Elhelyezés 297,941
Élelmezés és lótáp 74,018
Ruházat, felszerelés, ágyak és ágynemüek 20,405
Dologi kiadások 32,258
Betegápolási költségek 415,000
8. Koronaőrség:
Személyi járandóságok 49,589
Elhelyezés 13,955
Élelmezés 12,983
Ruházat, felszerelés, ágyak és ágynemüek 9,716
Lőszer 144
Dologi kiadások 1,515
9. Menház:
Személyi járandóságok 47,888
Elhelyezés 28,920
Élelmezés 79,494
Ruházat 15,000
Dologi kiadások 14,706
10. Alapitványi helyek a közös katonai intézetekben 639,864
11. Ujonczozás felülvizsgálati költségek 70,000
Rendes kiadások összege 1.499,917,955

B) Rendkivüli kiadások

a) Átmeneti kiadások

I. FEJEZET Az 1911. évi közösügyi kiadásokból a magyar szent korona országait illető összeg:
1. Rendkivüli közösügyi kiadás 3.486,595
2. A Bosznia és Herczegovinában levő parancsnokságok, csapatok és intézetek 1911. évi rendkivüli szükséglete 12.704,600 K után
4.624,474
3. A közös hadsereg fejlesztése végett az 1911. évre szükséges 20.000,000 Kból a magyar szent korona országaira eső, kölcsön utján fedezendő rész
7.280,000
4. Az uj tábori tüzéségi anyag beszerzése végett az 1911. évre szükséges 4.000,000 Kból a magyar szent korona országaira eső, kölcsön utján fedezendő rész
1.456,000
5. A hajóhad kialakitása czéljából eszközlendő beszerzések végett az 1911. évre szükséges 55.000,000 Kból a magyar szent korona országaira eső, kölcsön utján fedezendő rész
20.020,000
II. FEJEZET Nyugdijak:
1. Pénzügyministerium:
A bányatárspénztári hiányok felerészének fedezésére szolgáló és feltételesen visszafizetendő előleg
383,000
2. Földmivelésügyi ministerium:
Társpénztári hiányok felerészének fedezésére szolgáló feltételesen visszafizetendő előlegek 37,024
III. FEJEZET Közigazgatási biróság:
Három irógép beszerzésére 1,950
Épülethelyreállitási költségekre 5,271
Uj butorok beszerzésére 996
IV. FEJEZET Ministerelnökség:
1. 1848/49-iki honvédek segélyezésére és az azzal kapcsolatos kezelési költségekre 800,000
2. Határrendezési költségek 20,000
3. A fiumei kormányzói palota berendezésére (V. részlet) 20,000
4. Levéltári kutatások költségeire 10,000
5. Rendelkezési állományba jutó tisztviselők illetményeire 6,400
6. A honalapitó Árpádot és a nemzet történelmi multját megörökitő emlékműre (1896:VIII. tc.) 100,000
V. FEJEZET Ő császári és apostoli királyi Felsége személye körüli ministerium:
A ministerium épületeinek alapos helyreállitására 30,000
VI. FEJEZET Belügyministerium:
1. Központi igazgatás:
A belügyministerium hivatalos helyiségeinek uj butorzattal való fokozatos felszerelésére 4,000
A belügyministerium irattárának selejtezési költségeire 4,000
A czigányügy országos rendezésével megbizott kormánybiztos javadalmazása 6,400
2. Törvényhatóságok és községek:
A polgárositott magyar határőrvidéken fennállott házközösségi intézménynek megszüntetésével járó rendkivüli kiadásokra az 1885. évi XXIV. tc. alapján
17,767
3. Általános közigazgatás:
Az 1910. évi népszámláláskor használandó számlálólapoknak a választói reform érdekében szükséges kiegészitésére és a számlálólapok erre vonatkozó részének kitöltésére
180,000
4. Egészségügyi intézmények:
A marosvásárhelyi m. kir. állami kórháznál (egy műtőasztal beszerzése 1,600 K és csatornabekapcsolás 3,000 K)
4,600
A budapesti-lipótmezei m. kir. állami elmegyógyintézetnél (villanyfürdők Zander-apparátusokra 5,000 K sütőházi pékkemencze helyreállitására 2,700 K és villamvilágitás folytatólagos bevezetésére 20,000 K és két Benz gépkocsi beszerzésére 40,000 K)

67,700
A budapesti m. kir. állami szemkórháznál (elektromágnes, mikroskop, mikrotom és egyéb czikkek beszerzésére 2 évre felvett 10,000 K 1. részlete)
5,000
A szegedi m. kir. állami szemkórháznál (20 ágygyal való kibővitése folytán szükségelt felszerelési czikkekre)
6,100
5. Országos betegápolási alap:
Uj pénzkezelési, ügyviteli és szolgálati szabályok munkadija és nyomatási költsége 12,000
6. M. kir. csendőrség:
A m. kir. csendőrség állományának tervbe vett szaporitásából felmerülő költségek 137,764
7. M. kir. határrendőrség:
A határrendőr kapitányságok egy részének irógéppel való ellátására 3,000
8. Székesfővárosi m. kir. államrendőrség:
Az őrszemélyzet állományának szaporitásából egyszersmindenkorra felmerülő költségekre 27,296
Lóbeszerzési átalány 2 rendőrfelügyelő részére á 800 K 1,600
Burkolási járulék a VII. ker. kapitányság elhelyezésére szolgáló Hársfautcza 38. sz. épület után 1,660
A rendőrségi kórháznak orvosi műszerekkel való ellátására 6,000
VII. FEJEZET Pénzügyministerium:
1. Bányászati és erdészeti főiskola Selmeczbányán és bányásziskolák:
Bányászati tanszékek felszerelésére IV. részlet 29,000
Erdészeti tanszékek felszerelésére 10,000
2. Egyenes adók és földtehermentesitési pótlékok:
Az adó- és illetékreform-munkálatok költségeire 40,000
3. Bányaigazgatóságok:
Petroleum és kálisó kutatás költségei 150,000
Bányakutatások költségei 40,000
4. Fém- és opálbányászat:
Az ezüstár hanyatlása folytán sujtott bányavidékek iparának segélyezésére s azok részére adható kölcsönökre
200,000
Taxástelkek folytatólagos rendezésére 1,600
Kutatásokra és feltárásokra 100,000
5. Fémkohászat:
A zalatnai kohónál vasgáliczhordógyár berendezésére a kohójövedelemből visszatéritendő előlegképen
20,000
A zalatnai kohó munkástelepének kibővitésére a kohójövedelemből visszatéritendő előlegképen 80,000
A fernéczelyi kohónál Herreshoff-féle pörkölő pestek épitésére a kohójövedelemből visszaterintendő előlegképen
72,000
6. Állami vasgyárak:
Kutatásokra és feltárásokra 194,000
7. Kőszénbányászat:
Kutatásokra és mélyfurásokra 352,000
Rendkivüli hozzájárulásként az államvasuti nyugdijintézethez (egyszersmindenkorra) 45,000
8. Bányakapitányságok:
Három uj bányabiztosság felállitásával járó összes költség 13,500
7 darab irógép beszerzésére 5,000
Távbeszélő bevezetésére 1,500
Műszerek, butorok és egyéb felszerelések beszerzésére 5,500
9. Budapesti állami alagut:
Az alagut vizmentesitési költségeire I. részlet 200,000
10. Különféle kiadások:
A rendelkezés alá jutott tisztviselők iletményeire 1,220
A Rába és mellékfolyóinak szabályozására 30,290
11. Földadókataszter kiigazitása:
A földadókataszternek az 1909. évi V. törvénycikkel elrendelt kiigazitásával felmerülő összes kiadásokra átalányösszegben
3.594,000
VIII. FEJEZET Kereskedelemügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
A fiumei raktári vállalat ministeri biztosának 4,000
Vizinális vasutak segélyezésére 2.000,000
A ministerium központi épületének helyreállitási költségeire 57,000
2. Közutak:
A zentai állandó Tiszahid épitéséhez Zenta városának nyujtandó segély VI. részlete 50,000
3. Ipari és kereskedelmi szakoktatás:
Iparintézetek felszerelésére és épületek tatarozására 265,000
4. Ipari és kereskedelmi czélok:
Kereskedelempolitikai munkálatok költségei 50,000
Iparügyi törvények előkészitésével kapcsolatos költségek 25,000
Termelési és árstatisztika egybeállitására 50,000
Munkáskórház létesitésére 300,000
A zágrábi kereskedelmi és iparmuzeum nagyobbitására az 1907. évi XXVIII. törvénycikk által engedélyezett 200,000 K I. részlete
100,000
Turini kiállitás magyar ipari csoportjának segélyezésére 220,000
5. Posta, távirda és távbeszélő:
A budapesti m. kir. távbeszélőhálózat bérletének megszüntetéseért 41 féléven át fizetendő évi 736,000 K, valamint a távbeszélőhálózatot terhelő és szintén 41 féléven át fizetendő kölcsön évi 91,000 K járadékának 29. és 30. részlete

827,000
Postamesterek szerelvényeinek megváltására 170,000
6. Magyar királyi postatakarékpénztár:
az intézet jubileumi költségeire 40,000
Irógépek és számológépek beszerzésére 10,000
Házátalakitási költségek 6,000
7. Hajózás:
Az „Adria” magyar kir. tengerhajózási részvénytársaság szerződésszerü segélyezésére 1.452,000
A magyar keleti tengerhajózási részvénytársaság segélyezésére 180,000
A magyar-horvát tengeri gőzhajózási részvénytársaság szerződésszerü segélyezésére 390,000
Hajóbeszerzési segélyekre 800,000
Hajóépitési segélyekre 50,000
Hajójárat-segélyekre 600,000
Az „Adria” magyar kir. tengerhajózási részvénytársaság ministeri biztosának dijazására 8,000
A magyar keleti tengerhajózási részvénytársaság ministeri biztosának dijazására 3,000
A magyar-horvát tengeri gőzhajózási részvénytársaság ministeri biztosának dijazására 2,400
A magyar folyam- és tengerhajózási részvénytársaság segélyezésére az 1894:XXXVI. törvénycikk alapján
800,000
A magyar folyam- és tengerhajózási részvénytársaság ministeri biztosának dijazására 8,000
A balatontavi gőzhajózási részvénytársaság segélyezésére 24,000
A balatontavi gőzhajózási részvénytársaság ministeri biztosának dijazására 1,200
Suez-csatornai illetékek fedezésére 600,000
Az I. cs. kir. szab. dunagőzhajózási társaság segélyezése, a budapesti helyi hajójáratok és az óbudai hajógyár fentartására
200,000
Ujabb hajózási vonalak biztositására 500,000
A fiumei tengerészeti hatóság uszó darujának helyreállitására III. részlet 20,000
Bojalánczok beszerzésére 60,000
8. Aldunai m. kir. hajózási hatóság:
Kiegészitési és megujitási munkákra 50,000
9. Magyar kir. államvasutak:
Leltárszaporitásra 800,000
10. M. kir. zálogházak:
Két fióküzlet berendezési költségeire 28,000
IX. FEJEZET Földmivelésügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
A ministeriumnak az állami épületen kivül elhelyezett osztályai részére szükséges helyiségek bérbevételével járó költségekre
50,000
2. Állami erdők 240,744
3. Állami kezelésbe vett községi és némely más erdők és kopár területek:
Háromszögelési költségekre 16,266
Erdőgondnokságok berendezésére 11,200
Távbeszélő állomások berendezésére 2,000
4. Erdőfelügyelőségek és ornithologiai központ:
Erdőfelügyelőségnél 4,000
Ornithológia központnál 5,000
5. Erdőőri szakiskolák:
A négy erdőőri szakiskolánál épülethelyreállitások és átalakitásokra 10,500
6. Ménesbirtok-gazdaságok, gödöllői koronauradalom és palánkai csikótelep 121,278
7. Állami lótenyészintézetek 57,000
8. Állategészségügy:
A sertésvész ellen való védekezési kisérletek összes költségeire 400,000
Szegény községeknek és magánosoknak ingyen kiosztandó ojtóanyagokra pénzsegély 50,000
Állati hullamegsemmisitő készülékek létesitésének, valamint husvizsgálók kiképzésének állami támogatására
25,000
9. Állatorvosi főiskola:
A kis állatok uj kórházának berendezésére és felszerelésére, valamint a többi intézményeknél szükséges átalakitásokra és pótlberendezésekre
20,000
10. Gazdasági akadémiák 64,758
11. Alsófoku gazdasági szakoktatás és mezőgazdasági ismeretek terjesztése 96,479
12. Állattenyésztés és tejgazdaság:
A gödöllői baromfitelep épületeinek javitási költségeire 2,000
13. Vizügyi műszaki szolgálat:
A nemzetközi hajózási kongreszszus brüsszeli állandó bizottsága költségeihez való hozzájárulásra
1,000
Társulati öntöző-csatornák épitésének az 1900. évi XXX. tc. alapján való segélyezésére, továbbá egyébnemü öntözések támogatására és talajjavitások eredményeinek tanulmányozására
200,000
Vizmesteri iskola felszerelésére II. részletképen 6,000
14. Vizi munkálatok:
A dunabogdányi és visegrádi kincstári kőbányák üzemének felügyelete, fentartása és fejlesztésére
219,190
Az ujpesti kikötő balpartján Budapest székesfőváros által teljesitett utburkoló munkáért 90,000
15. Halászat:
Halászati felügyelőségnél 20,000
M. kir. halélettani és szennyviztisztitó kisérleti állomásnál 5,000
16. Szőlészet és borászat:
Berendezések a szőlészeti intézeteknél 24,000
A phylloxera ellen való védekezés czéljaira 967,000
A központi szőlészeti kisérleti állomás czéljaira 164,600
A Magyar Agrár- és Járadékbanknak fizetendő hozzájárulás a szőlőfelujitási kölcsönök érdekében gyakorlandó helyi felügyelet, ellenőrzés és utmutatások megadásának költségéhez
20,000
Egy magyar ampelographia kiadásának előmunkálataira 4,000
A borértékesités czéljaira általában, a borértékesités előmozditására s a vele járó összes költségek fedezésére
300,000
17. Kincstári birtokok és fürdők 252,232
18. Állami jószágok és telepitési szolgálat:
Személyi járandóságok 318,671
Dologi és egyéb kiadások 1.318,500
19. Délibláti kincstári birtok:
A délibláti kincstári birtokon homokkötés pótlása czéljából eszközlendő befásitásokra, továbbá a birtok és bérleti határok, valamint utak befásitására és a birtok kataszteri részletes felmérésénél és a birtok telekkönyvi rendezésénél, továbbá az erdőgazdasági üzemterv elkészitésénél felmerülő költségekre


30,000
20. A mező- és közgazdaság különböző ágai:
A mezőgazdaságról és mezőrendőrségről szóló 1894. évi XII. tc. revisiójával kapcsolatos költségekre
4,000
Az 1911. évben foganatositandó sáskairtás költségeire 25,000
Közlegelők létesitésének, szerzésének, javitásának, berendezésének és felszerelésének segélyezésére, továbbá e czélra felvett kölcsönök kamatterhének könnyitésére, valamint ezen intézkedésekkel kapcsolatos költségekre

500,000
A burgonya köztermelés javításának előmozdítására és támogatására 25,000
Az országos állatszámlálás adatgyüjtése, feldolgozása és kiadása költségeire 300,000
Turinban 1911-ben rendezendő nemzetközi ipari és mezőgazdasági kiállitás magyar mezőgazdasági csoportjának rendezési költségeihez nyujtandó állami támogatás fedezésére
80,000
21. Méhészet 3,000
22. Kertészet, gyümölcsészet és fatenyésztés 31,100
23. Kisérletügy:
Kisérletügyi intézmények felszerelésére és berendezésére 65,000
Czukorrépa termelés javitását czélzó kísérletekre s az ezzel kapcsolatos utazási és egyéb költségekre, munkadijakra stb.
30,000
A szivarkadohány termelési és az árnyékos rendszer szerinti dohánytermelési kisérletekkel járó berendezésekre s az ezzel kapcsolatos utazási és egyéb költségekre
4,000
A mezőgazdasági muzeumba ideiglenesen berendelt szakközegek munkadíja 6,000
A mezőgazdasági muzeum roman épületcsoportjának belső berendezésére IV. részlet 10,000
Burgonya-betegségek tanulmányozását czélzó kisérletekre s ezzel kapcsolatos utazási és egyéb költségekre, munkadíjakra stb. I részlet
10,000
Magyaróvári növénynemesitő, tejkisérleti és növényélet kórtani állomások uj épületének berendezésére és felszerelésére
25,000
24. Országos meteorologiai és földmágnességi intézet:
Felszerelésekre, pótlásokra és javitásokra 13,000
25. Selyemtenyésztés emelése:
A selyemtenyésztésnél hosszabb idő óta szolgáló érdemes alkalmazottak nyugellátásának a multban teljesitett szolgálataik idejére visszahatólag történő biztositásával felmerülő költségek
50,000
26. Földtani intézet:
Geologiai térképek ujból való kiadása érdekében előkészitő bejárásokra és egyéb felvételi megbizásokra, geologiai gyakorlati irányu kutatásokra és ezzel kapcsolatos uti- és egyéb költségekre

30,000
Az intézet és laboratoriumainak folytatólagos felszerelésére 8,000
Külföldi tanulmányutakra 3,000
A már befejezett részletes geologiai felvételek alapján kiadandó földtani térképek, valamint monografikus leirások költségeire szükséges 100,000 K II. részlete
33,000
27. A hegyvidéki, erdélyrészi (székelyföldi) és felvidéki földmivelő nép segélyezésére:
Hegyvidéki szövetkezetek támogatására 24,000
Az erdélyrészi (székelyföldi) akczió területén létesitendő szövetkezetek támogatására 100,000
Árva, Trencsén és Liptó vármegyék területén létesitendő szövetkezetek támogatására 20,000
A hegyvidéken, az erdélyrészi és a felvidéki akczió területén szükséglendő mederrendezési, partbiztositási, talajjavitási (öntözés, alagcsövezés) és vizmosás-megkötési munkálatra, valamint községek vizellátási és csatornázási költségeire

100,000
A folyamatban levő és folytatólag eszközlendő birtokeladási közvetitésekkel járó kezelési és eljárási kötségek (becslési, mérnöki munkálatok stb.) fedezésére
20,000
X. FEJEZET Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Tüdővészes és alkoholista betegeknek szanatoriumokban való ápolására 11,000
Az országos gyermek-szanatórium egyesület segélyezésére 25,000
Az alkohol-ellenes mozgalom költségeire 1,000
A ministerium elhelyezésére szolgáló épületek átalakitási és tisztitási költségeire 20,000
A ministerium és számvevőség butorzatának és felszerelésének javitására és pótlására 6,000
A számvevőség részére egy számleiró összeadógép (2,675 K) és a műszaki osztály részére egy irógép (600 K) beszerzésére
3,275
2. Országos közoktatásügyi tanács:
Az országos közoktatásügyi tanács ideiglenes elhelyezése költségeire 4,000
3. Budapesti királyi egyetemi kir. tudomány-egyetemi olvasó-csarnok, a joghallgatók tudományos egyesülete, a joghallgatókat segitő egyesület és az egyetemi énekkar segélyezésére
6,700
A budapesti általános poliklinikai egyesület segélyezésére 29,500
A budapesti egyetemen a Mensa academica egyesületnek házbér fejében 4,000
Az általános egyetemi segélyegylet részére 2,000
A hittudományi karon felállitandó 2 szeminárium berendezésére és alapfelszerelésére szükséges 6,000 K I. részlete fejében
3,000
A szünidei orvosi tanfolyam és az orvosi továbbképzés költségeire 10,000
A gyógyszerészgyakornoki tanfolyam segélyezésére 5,000
A gyakorlati fizikai tanszék tud. felszerelésére szükséges 80,000 K 1-ső részlete fejében 10,000
Az élettani intézet felszerelésének pótlására szükséges 40,000 K 4-ik részlete 10,000
A Corda Fratres nemzetközi diákszövetség központi bizottsága és magyar osztályának segélyezésére
6,000
A Margitszigeti park fentartására 108,000
Az egyetemek szaporitásának előkészitési költségeire 50,000
4. Budapesti egyetemi klinikák:
Házbérek 7,000
A klinikák régi épületein szükséges rendkivüli helyreállitásokra és több épület fütési és vizvezetéki berendezésének megujitására I. részlet
25,000
Az uj klinikák tudományos felszerelésére I. részlet 20,000
5. Kolozsvári Ferencz József tudományegyetem:
A bölcsészeti, nyelv- és történettudományi kar semináriumainak alapfelszerelésére 5,000
A növénytani tanszék hiányos felszerelésének pótlására 2,000
A gyakorlati physikai tanszék felszerelésére 3,000
A földrajzi intézet felszerelésére 5,000
Az ásvány- és földtani tanszék hiányos felszerelésének pótlására 2,000
Az állattani intézet tudományos felszerelésére szükséges 60,000 K 3-ik és utolsó részletéül 20,000
A törvényszéki orvostani tanszék pótlólagos felszerelésére 1,000
6. Kolozsvári Karolina országos kórház és egyetemi klinikák:
A kolozsvári egyetemi elmekórtani klinika kazánházának kibővitésére és átalakitására 40,000
7. József műegyetem:
A műegyetemi ifjusági egyletek segélyezésére 5,500
Az uj műegyetem tudományos felszerelésére III-ik részletül 250,000
A mezőgazdasági chemiai technologiai laboratoriumnak dolgozó asztalok beszerzésére II. és utolsó részletül
5,000
Chemiai laboratoriumi dolgozó asztalok fölszerelésére 5,000
8. Jogakadémiák:
A kassai jogakadémiai könyvtár hiányainak pótlására, könyvkötésekre és könyvszekrények beszerzésére
2,500
9. Ógyallai csillagda:
Irodák és könyvtárterem épitésére és épületek javitására 8,000
10. Állami középiskolák és középiskolai internátusok:
Állami középiskolák butorbeli felszerelésének pótlására és tanszerbeli alapfelszerelésére 120,000
A budapesti X. ker. tisztviselőtelepi és X. ker. kőbányai főgimnázium uj osztályainak butorozására és felszerelésére
12,000
A középiskolai tanárok részére tartandó rendkivüli tanfolyamok költségeire 2,000
Szemléltető képekre 4,000
Magyar fali- és kézi-térképek készitésének segélyezésére 6,000
Középiskolai művészettörténeti gyüjteményekre 2,000
Művészettörténeti rendkivüli előadások dijazására 1,000
Középiskolai ifjusági olvasmányokra 2,000
Játékdélutánok dologi kiadásaira 5,000
Szemléltető oktatás szükségleteire 3,000
Az országos középiskolai tanáregyesület segélyezésére 1,400
A Délmagyarországi Magyar Közművelődési Egyesület által Szegeden felállitandó középiskolai internátus épitéséhez nyujtandó 200,000 korona államsegély 6. részlete fejében
20,000
11. Felekezeti, törvényhatósági és községi középiskolák segélyezése:
Befektetésekre 732,585
12. Felsőbb leányiskolák:
Állami felsőbb leányiskolák tanszerbeli felszerelésére 11,500
Az állami felsőbb leányiskolák és internátusok butorának és felszerelésének kiegészitésére 10,500
Állami felsőbb leányiskolai főzőtanfolyamok felszerelésére és a szükséges helyiségek átalakitására
5,000
Egyes állami felsőbb leányiskoláknál szükséges nagyobb helyreállitásokra, átalakitásokra és beszerzésekre
29,000
13. Népnevelési tanfelügyelőségek:
A kir. tanfelügyelői irodák felszerelési és bebutorozási költségeire, valamint irógépekre szükséges 30,000 K 3. részlete
6,000
14. Nem áll. elemi iskolák segélyezése:
A községi és hitfelekezeti elemi iskolák részére az 1907. évi XXVII. törvénycikk 17. §-a alapján beszerzendő történelmi és szemléltető képek költségeire
10,000
Községi és hitfelekezeti elemi iskolai épitkezések állami segélyezésére 45,000
15. Felső nép- és polgári iskolák:
A gyakorlati háztartás (főzőiskolák) intézményének segélyezésére 20,000
Polgári iskolai épitkezések segélyezésére 70,000
16. Polgári iskolai tanitó- és tanitónőképző-intézetek:
A budapesti I. ker. polgári iskolai tanitóképző-intézet könyvtárának kiegészitésére 2,000
A budapesti I. ker. polgári iskolai tanitóképző-intézet tanszerbeli felszerelésére 3,500
Az Erzsébet nőiskola tanszerbeli felszerelésére 4,000
A budapesti I. ker. polgári iskolai tanitóképző-intézet épületének átalakitási és berendezési költségeire
60,000
Az Erzsébet nőiskola és az I. ker. polg. isk. tanitóképző-intézet részére psychologiai laboratorium költségeire
2,000
17. Elemi iskolai tanitó-, tanitónő- és kisdedóvónőképző-intézetek:
Állami tanitó- és tanitónőképző-intézetek tanszerbeli felszerelésére 19,000
Orgonák, zongorák és harmoniumoknak ujakkal való kicserélésére 14,000
A tanitónőképző-intézetek gazdasági berendezésére 4,000
Psychofizikai laboratoriumokra 2,000
A budapesti II. ker. tanitónő-képzőintézet számára beszerzendő szekrények és javitások költségeire
5,244
Felekezeti tanitó- és tanitónő-képzőintézetek felszerelési, berendezési, esetleg kisebb épitési segélyeire
10,000
18. Testi nevelés:
A legközelebbi olympiai versenyekre való előkészületek költségeire 3,000
19. Balatonfüredi „Erzsébet” szeretetház:
A balatonfüredi „Erzsébet” szeretetház kézimunka termeinek kipadlózására és szárazzá tételére, továbbá a villamos világitás bevezetési költségeire
8,000
20. Állami felső kereskedelmi iskolák:
Az állami felső kereskedelmi iskolák butorzatának és felszerelésének kiegészitésére 10,000
21. M. kir. keleti kereskedelmi akadémia:
A m. kir. keleti kereskedelmi akadémia könyvtárának és muzeumának gyarapitására 1,000
A m. kir. keleti keresk. akadémia uj helyiségeinek berendezésére 1,000
22. Bábaképezdék:
A bábaképezdék folytatólagos felszerelésére, internátusok létesitésére és fentartására 15,000
A szegedi bábaképezde kibővitésre és tatarozására 50,000
23. Gyógypedagogiai intézetek:
A létesitendő siketnéma intézetek épitési költségeihez nyujtandó állami segély 24,500
24. Művészeti czélok támogatása:
A Nemzeti Szalon épitkezésére adott 114.000 K államsegély 4-ik részlete 20,000
A Nemzeti Szalon épitkezésének pótköltségeire a Széchenyi-Kollonits-féle alapból felvett s 10 év alatt törlesztendő 82,200 K kölcsön 4 1/2% kamata és 3. törlesztési részlete
10,025
Liszt Ferencz összes műveinek magyar nyelvü kiadásának támogatására szükséges 54.000 K 3. részlet fejében
4,500
A Rómában rendezendő magyar művészeti és iparművészeti kiállitás költségeire 200,000
25. Országos Magyar Iparművészeti Iskola:
Az iparművészeti iskolának és tanmühelyeknek népmüvészeti mintagyüjteménynyel való felszerelésére
2,000
A művészi csipkeipar meghonositásával és továbbfejlesztésével járó kiadásokra 16,000
A grafikai osztály felszerelésére szükséges 42,074 K 3. részletéül 14,018
26. Országos Magyar Zeneakadémia:
Különböző felszerelésekre és beszerzésekre 9,000
27. Országos Szinművészeti Akadémia:
Az intézeti épület javitására 4,000
28. Szinművészeti kiadások:
A budapesti Nemzeti Szinháznál mutatkozó fedezeti hiányok pótlására 350,000
A m. kir. Operaháznál alkalmazandó magyar énekesek és énekesnők kiképzésére szolgáló ösztöndijak
10,000
29. A Muzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége és Országos Tanácsa. Erdélyi Muzeum. A Felsőmagyarországi Rákóczi-Muzeum. A sümegi Darnay-Muzeum. Hiteles helyi levéltárak felügyelete:
Az országos felügyelet alatt levő közgyüjtemények épitkezéseinek és berendezéseinek segélyezésére
125,500
Az Erdélyi Muzeum érem- és régiségtára számára erdélyi műkincsek megvásárlására 15,000
Az Országos Főfelügyelőség és Tanács hivatalos helyiségeinek bebutorozása 1,280
A Felsőmagyarországi Rákóczi-Muzeum épülete tetőzetének javitására 1,500
30. Magyar Nemzeti Muzeum:
A Magyar Nemzeti Muzeum laboratoriumainak felszerelésére még szükséges 18,000 K 4-ik részlete
2,000
A Magyar Nemzeti Muzeum ablakainak és padlójának, valamint több terme nagy butorzatának megujitására még szükséges 35,000 K 4-ik részlete
3,000
A könyvtár butorozására és egyéb átalakitásokra még szükséges 30,000 K 4-ik részlete 5,000
Az állattár tudományos gyüjteményeinek elhelyezésére készitendő butorokra még szükséges 30,000 K 4-ik részlete
6,000
Az ásvány- és növénytár részére beszerzendő uj szekrényekre még szükséges 31,000 K 4-ik részlete
3,000
A néprajzi osztály részére uj szekrényekre még szükséges 10,000 K 4-ik részlete 2,000
A néprajzi osztály könyvtárába még szükséges 10,000 K 4-ik részlete 2,000
Az ország pusztuló néprajzi anyagának összegyüjtésére, elrendezésére és fenntartására 25,000
A volt képtári helyiségekkel bővült állattári helyiségekbe uj szemléltető szekrények költségeire szükséges 50,000 K 4-ik részletéül
10,000
Néhány nagyobb és fontosabb hazai vonatkozásu régészeti emlék megvásárlására szükséges 12,000 K 3. részlete
3,000
Oklevélgyüjtemények és sorozatos müvek beszerzésére szükséges 40,000 K 3-ik részlete 7,000
A malakologiai gyüjtemény elhelyezésére szolgáló butorokra szükséges 20,000 K 2-ik részlete 5,000
1848/49-es történelmi fontosságu okmányok megvásárlására 5,000
A Haynald-féle szakkönyvtár hiányainak pótlására 6,000
Az éremtári szakbeli könyvtár alapfelszerelése 2,500
A könyvtár általános reviziója 2,000
Az állattári szakkönytár szekrényeire 2,000
Az antropologiai laboratorium felszerelésének kiegészitésére 500
31. Országos Magyar Szépművészeti Muzeum és Magyar Történelmi Képcsarnok:
Az Országos Magyar Szépművészeti Muzeum és a Magyar Történelmi Képcsarnok metszetgyűjteményének felszerelésére
2,000
A Magyar Történelmi Képcsarnok felállitása alkalmából képkeretek, kartonok és porte-feuillek tömeges beszerzésére 17-ik részlet
4,000
Állami vásárlásokra és az Országos Magyar Szépművészeti Muzeum anyagának gyarapitására 180,000
Az Országos Magyar Szépművészeti Muzeum plasztikai osztályának szükségleteire 9-ik részlet 100,000
Zichy Mihály festményeinek 120,000 K vételára fejében 8. részlet 12,000
A néhai Munkácsy Mihály özvegye által tett 110,000 K alapitvány 1911. évi kamataira 4,000
A Magyar Nemzeti Muzeum képtári anyagának az Orsz. M. Szépművészeti Muzeum részére történt átadásának alapul szolgált leltári munka kinyomatási költségeire
11,206
32. Országos Magyar Iparművészeti Muzeum:
Kiállitási szekrények beszerzésére szükséges 20,000 K 4. és utolsó részlete 5,000
Hazai tulajdonból eladásra kerülő műkincsek megszerzésére szükséges 25,000 K 4. részlete 5,000
A muzeumi épület javitására és átalakitására szükségelt 30,000 K 3. és utolsó részlete 10,000
Az alagsorban levő kiállitási helyiségek uj padlózatára 6,500
Uj könyvtári cimjegyzékre 3,000
33. Műemlékek Országos Bizottsága és műemlékek fenntartása:
Vajdahunyad várán szükséges helyreállitások 490,000 K-t kitevő költségeinek 5-ik részlete fejében
70,000
Egyházi műemlékek helyreállitására 5-ik részlet fejében 20,000
A zólyomi vár tetőzetének helyreállitására szükséges 30,000 K 3. és utolsó részlete fejében 10,000
34. Tudományos, irodalmi és közművelődési czélok támogatása:
A Kisfaludy Társaságnak magyar népköltési gyüjtésekre és azok kiadására 3,000
A Magyar Földrajzi Társaságnak Magyarország vidékeinek földrajzi tanulmányozására 6,000
Tanárok, tanárjelöltek és tanitók számára készitendő tudományos kézi- és segédkönyvekre 15,200
Tanintézetek könyvtárai számára a Kisfaludy Társaság által szerkesztendő Magyar Nemzeti Könyvtár példányainak beszerzésére
10,000
„Közművelődési Házak” létesitésére, berendezésére és fenntartására 50,000
Petőfi-muzeum átalakitása czéljából megvásárolt épület vételárának törlesztéséhez államsegélyül
3,000
A báró Eötvös Loránt-féle csavarási inga kisérletek támogatására 60,000
35. Egyházak segélyezése:
Az országos izraelita iskolaalapnak rendkivüli segély, a rabbiképző-intézet butorozási és tatarozási szükségletek fedezésére
10,000
XI. FEJEZET Igazságügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Igazságügyi orvosi tanács véleményeinek kiadási költsége 5,000
Előleg a büntetéspénzek országos alapja javára 480,515
Igazságügyi Közlöny tárgymutatójának kiadási költsége 10,000
2. Királyi Curia:
Az igazságügyi palotában eszközlendő villanyvilágitási berendezésekre, továbbá javitási és tatarozási költségekre
47,900
3. Királyi törvényszékek és járásbiróságok:
A jogvédő egyesület segélyezésére 4,000
Birtokrendezési állami alap 250,000
Hozzájárulás az országos ügyvédi gyám- és nyugdijintézet jövedelméhez 10,000
Iratminta és döntvénygyüjteménynek beszerzésére 42,000
4. Országos fegyintézetek, kerületi börtön, gyüjtőfogház, közvetitő intézet és állami fogházak:
A fiatalkoruak budapesti intézetének felszerelési költségeire 50,000
XII. FEJEZET Honvédelmi ministerium:
1. Csapatok:
A népfelkelésnek a honvédeséggel azonos felfegyverezésére az 1901. évi XVI. törvénycikkel engedélyezett 5.939,000 K-ból fennmaradt 3.931,729 K 02 f tizedik és utolsó részlete
393,173
Állatorvosi szakmunkák beszerzésére 1,200
14 drb górcső beszerzésére állatorvosok használatára 8,400
2,200 drb nagy tábori lócövek beszerzésére 11,000
Gazdasági hivatalok irodahelyiségeinek átalakitására, berendezéseire és apróbb szükségleteire 115,700
A századok málhás állatain szállitandó lőszerből még hiányzó mennyiség beszerzésére 400,000
12,000 drb uj mintáju lovassági kard fokozatos beszerzésére szükséges 252,000 K-nak 4 évre való felosztása mellett, az 1911. évre eső első részletként
63,000
120 drb lovasitott sebesültvivő első felruházására, fegyverzetére, legénységi és lófelszerelésére 48,000
1,877 málhás állat első felszerelésére, továbbá 874 málhás állatvezető első felruházására, felszerelésére és felfegyverzésére
790,500
Lovasitandó 21 orvos számára lófelszerelés beszerzésére 2,577
Népfölkelő dandártörzsek állományának egyöntetü alakitására szükséges 127 főnyi legénység első felruházására és felszerelésére
8,000
2. Szakképzés:
A kibővitett táviró tanfolyam berendezésére és felszerelésére 2,000
3. Egészségügyi intézetek:
Négy Aradi-féle barakk beszerzésére, felállitására és berendezésére 76,000
Átmeneti kiadások összege 67.899,063

b) Beruházások

I. FEJEZET Állami számvevőszék:
Az állami számvevőszék részére emelendő épület czéljaira szükséges telek megszerzésére, a telek esetleges rendezésére és az épitkezési költségekre III. részletül

300,000
II. FEJEZET Belügyministerium:
1. Egészségügyi intézmények:
A budapest-lipótmezei m. kir. állami elmegyógyintézetnél (a régi mosóháznak lakásokká leendő átalakitására 16,000 K, a kiégett fürdőkazánok kicserélésére 60,000 K)
76,000
A nagyszebeni m. kir. állami elmegyógyintézetnél (fütési berendezés átalakitására, az ablakok kicserélésére és általános tatarozására 4 évre felvett 500,000 K III. részlete)
125,000
A nagykállói m. kir. állami elmegyógyintézetnél (padozat kicserélésére) 5,000
2. Országos betegápolási alap:
A Budapest székesfővárosi fertőtlenitő intézet 1.330,000 K épitési költségeiből ezen alapot terhelő 665,000 K I. részlete
200,000
3. M. kir. határrendőrség:
Kisebb őrházak épitésére 2,000
III. FEJEZET Pénzügyministerium:
1. Pénzügyőrség:
A palánkai őrház épitési költségére 800
Gőzjárőrhajó és hozzá motor mellékhajó beszerzési költségeire 80,000
Priszákai őrház épitési költségére 3,580
A budafoki pénzügyőrségi laktanya épitési költségeire I. részlet 50,000
2. Bányászati és erdészeti főiskola Selmeczbányán és bányásziskolák: Uj tanszékek felállitása folytán szükségelt épület 350,000 K költségének V. és utolsó részlete
50,500
Épitkezésekre Kisiblyén és a botanikus kertekben, a 37,000 K szükséglet III. részlete 12,500
Schmidt-féle telek megvétele a botanikus kertek szükséges kiegészitésére 30,000
Üvegházak berendezésére szükséges 40,000 K-nak I. részlete 10,000
3. Határvám:
A budapesti fővámpalotában a pinczehelyiségeknek vámraktárrá való átalakitására és villamos világitással való berendezésére
34,379
4. Dohányjövedék:
Dohányvétel 259,000
Dohánygyártás 537,000
Dohányeladás 40,000
5. Sójövedék:
A központi villamos telep tartozékainak folytatólagos kiépitésére Marosujvárott 10,836
Egy kettős altiszti lakóház épitésének befejezésére Marosujvárott 5,086
A sziget-kamarai vasuti állomás uj szárnyvonal és vasuti hidmérleg épitésére 2,100
6. Állami jószágok, hid- és révvámok:
A mezőkeresztesi hid ujjáépitésére 10,000
A marosportusi hid ujjáépitésére I. részlet 160,000
7. Fém- és opálbányászat:
A körmöczbányai „Nándor” altató berendezésére és a bányatulajdon kiegészitésére 250,000
A Selmeczbánya vidékén levő bányaműveknél teljesitendő elővájásokra és gépberendezésekre, valamint a zúzóművek összpontositására
270,000
Magurkán a kovácslak helyreállitására és egy betegszoba, valamint liszt-lerakó épitésére 5,000
A kereszthegyi bányaműnél vizemelés és szállitás biztositására szükséges gépberendezés költségeire I. részlet
40,000
Felsőbányán a fővölgyi zúzó-szerelőház belberendezésének átalakitására 1. részlet 30,000
Kapnikbányán a mélyszintek megnyitásának folytatására 116,000
A gyalumára-lunkói bányaüzemhez szükséges vizjogositványok, telkek megszerzésére és beruházási jellegü épitkezésekre
30,000
8. Fémkohászat:
A horgospataki (oláhláposbányai) kohónál egy tiszti lak épitésére 20,000
9. Állami vasgyárak:
A diósgyőri aczélművek, uj hengerde, gépmühely és elektromos központ átalakitással kapcsolatos kibővitésére és felszerelésük kiegészitésére szükséges 3.648,300 K I. részletéül
840,000
A gyalári és rozsnyói bányákban a vaskő-termelés fokozására szükséges 1.000,000 K 1. részletéül
220,000
A vajdahunyadi nagy olvasztótelep érczterének a nyersanyagnak mozditására szolgáló berendezésekkel való ellátására szükséges 600,000 K 1. részletéül
150,000
A vajdahunyad-gyalári h. é. vasut megvásárlására szükséges 1.412,105 K 1. részletéül 103,500
A zólyombrezói csőgyár kibővitésére és felszerelésének kiegészitésére 1.000,000
A kudsiri gyár környékén rendelkezésre álló vizerő kihasználására 1.000,000
Kisebb beruházásokra az összes gyárakban 890,000
10. Sótermelés:
Aknaszlatinán a vizvezeték vizgyüjtőmedenczéjének és épületének felépitésére, viztartány beszerzésére s a csőhálózat meghosszabbitására és egybekapcsolására
21,000
Ugyanott egy 100 Hp. Diesel-féle hőerőgép beszerzésére és generátor épitésére, a régi gépnek pedig Sugatagra való áttelepitésére szükséges 106,000 K II. részlete
58,030
Aknasugatagon a Gábor-bányának villanyvilágitásához és a bányavizek villamos erővel való emeléséhez szükséges berendezésekre és épitkezésekre
42,000
Sóvárott munkássósfürdő épitésére és berendezésére szükséges 35,000 K II. és utolsó részlete 15,000
Marosujvárott a Bánczahegyen uj vizmedencze épitésére 33,000
Ugyanott a központi villamostelep tartozékainak folytatólagos kiépitésére 14,000
11. Állami épületek:
A kispesti munkástelep kitüzési, szintezési, földegyengetési, utrendezési s telekbekeritési munkálataira, valamint a telep vizművének és csatornahálózatának kiépitésére, végül a telepvilágitási berendezésre

1.136,412
A kispesti munkástelepen a pénzügyi tárcza terhére emelendő középületek költsége:
Főszolgabirói hivatal és lakásépületek 70,000
A ministeriumok elhelyezésére szolgáló épitkezések I. részlete 2.000,000
Szatmár-Németiben emelendő pénzügyőri és adóhivatali épület épitési költsége 98,000
Pozsonyban az adóhivatal és más pénzügyi hivatalok részére emelendő épület épitési költségei 60,000
Miskolczon a pénzügyi széképület épitési költségeinek I. részlete 250,000
Nagyenyedi pénzügyi épület épitési költségei 126,000
12. Budapesti állami hidak:
A Lánczhid átalakitásának előmunkálataira 300,000
IV. FEJEZET Kereskedelemügyi ministerium:
1. Közutak:
A sziget-krácsfalu-nagybányai állami közut egyes tulmeredek szakaszainak áthelyezésére V. részlet
75,000
Az állami közutakon levő nagyobb fahidaknak végleges jellegű hidakká való átépitésére 1.200,000
Horvát-szlavonországi ki nem épitett állami közutak és hidak kiépitésére VI. részlet 300,000
Berettyó-ujfalu-békéscsaba-orosházai államositandó közut kiépitésére IV. részlet 400,000
A debreczen-tokaji állami közut kiépitésére III. részlet 400,000
A petrozsény-petrilla-reskola-völgyi államositandó közut kiépitésére 200,000
A tiszaujlak-nagysomkuti állami közut kiépitésére I. részlet 100,000
2. Ipari és kereskedelmi szakoktatás:
Állami ipariskolák uj épületeinek emelésére és a már meglevő iskolaépületek kibővitésére 325,000
3. Posta, távirda és távbeszélő:
A távirda és távbeszélő fejlesztésére felvett előlegek visszatéritésére, a megszerzett ingatlanok hátralékos vételárára és kisebb épitkezésekre
450,000
A távbeszélő- és távirdahálózat kiegészitésére és kezelési épületek emelésére 9.000,000
4. Hajózás:
A budapesti kereskedelmi kikötő és az országos csatornahálózat előmunkálataira, valamint a fiumei kikötő kibővitési munkálatainak tervezésére
60,000
Kisebb kikötők fejlesztésére 65,000
A fiumei kincstári hajóépitő telep kibővitéséhez szükséges terület megszerzésére 1.965,000
A régi gőzkotróhoz két uj sárdereglyének beszerzésére, I. részlet 20,000
A fiumei kikötő villamvilágitási felszerelésének fokozatos beszerzésére, I. részlet 90,000
Egy 6 tonnás futódaru felállitására, II. részlet 25,100
5. Magyar királyi államvasutak:
Kocsik beszerzésére 18.000,000
Vonatvilágitási, fék- és fütési berendezésekre 180,000
Épitmények és felszerelések kiegészitésére 2.800,000
Vonalblokk és állomásbiztositó berendezésekre 1.500,000
Vonalak teljesitő képességének fokozására 5.019,000
Másik vágányok épitésére 5.170,000
Üzbégh-nagybéliczi vonal elsőrangusitására 1.500,000
Másodrangu vonalak felépitményének megerősitésére 500,000
Biharpüspöki-őssii vonal épitésére 500,000
Vontatótelepek épitésére és kiegészitésére 1.800,000
Mozdonytápvizek javitására és szaporitására 250,000
A budapesti pályaudvarok házi kezelésben történő világitáshoz szükséges berendezésekre 500,000
Műhelyek épitésére és kiegészitésére 5.000,000
Személyzeti és munkáslakóházak és lakótanyák épitésére 600,000
Jóléti és egészségügyi épitkezésekre és berendezésekre 100,000
Tápintézetek és iskolák épitésére 600,000
A fiumei pályaudvaron faszerkezetü raktáraknak végleges raktárakká való átépitésére 300,000
Fahidaknak vasszerkezettel való kicserélésére 250,000
Pályaszinben levő sűrübb forgalmu utátjáróknak fokozatos kiküszöbölése alul- vagy felüljárókkal
500,000
Fatelitőtelepek létesitésére 300,000
Őrházi mintagazdaságok létesitésére 50,000
V. FEJEZET Földmivelésügyi ministerium:
1. Állami erdők 678,000
2. Állami kezelésbe vett községi és némely más erdők és kopár területek:
Márczfalván egy csemetekerti őrház épitésére 2,500
3. Ménesbirtok-gazdaságok, gödöllői koronauradalom és palánkai csikótelep 153,746
4. Állami lótenyészintézetek 75,978
5. Állategészségügy:
Ojtóanyagtermelő intézet épitési, felszerelési és berendezési költségeire utolsó részlet 90,000
6. Állatorvosi főiskola:
Uj tanügyi épületekre és épitmények befejezésére 50,000
7. Gazdasági akadémiák 200,000
8. Alsófoku gazdasági szakoktatás és mezőgazdasági ismerek terjesztése 169,476
9. Vizi munkálatok:
Vizi munkálatokra Magyarországon és Horvát-Szlavonországban, azok felvételére és felügyeletére, nemkülönben társulati öntöző csatornák épitésének és egyéb vizi munkálatoknak segélyezésére

6.000,000
Az ujpesti kikötő épitési munkálataira 25,000
10. Szőlészet és borászat:
A budafoki pincemesteri tanfolyam pincetefkén folyamatban levő épitkezések befejezésére, a pince mögötti támfal megerősitésére s a cementhordók kijavitására
3,000
A vinczellériskolák épületeinek nagyobb arányu átalakitása és helyreállitási költségeire 20,000
Az állami szőlőtelepeken szükséges kiegészitő épitkezések, kutak, trágyatelepek stb. költségeire
4,000
A stridó-farkashegyi állami szőlőtelepen uj istálló épitésére 5,400
A ménesi inczellériskola szőlőjének kiegészitéséhez szükséges terület megszerzésére 5,000
11. Kincstári birtokok és fürdők 527,087
12. Állami jószágok és telepitési szolgálat:
Szászcsanádi birtokon a haszonbérlő által emelt istálló megváltására 1,200
13. Delibláti kincstári birtok:
Mélyfurásu kutra, szivattyutelepekre, gép- és kutőrházra és utak rendezésére, továbbá erdőőri lak- és melléképületekre és a tiszti és hivatalszolgai laképület átalakitására és a telefonhálózat kibővitésére

30,000
14. A mező- és közgazdaság különböző ágai:
A vadtenyésztés és a vadászati szakoktatás előmozditása czéljából mesterséges fáczánosok létesitésére és berendezésére, vadfogó felszerelésekre, ugyszintén a kincstári és főleg a tátrai vadászterületek és az erdőőri szakiskoláknak tanulmányi czélokra kihasitott vadászterületek felszereléseinek és berendezéseinek folytatólagos fejlesztésére


10,000
15. Kertészet, gyümölcsészet és fatenyésztés 14.000
16. Kisérletügy:
A rovartani állomás kisérleti telkén szükséges kezelési épületekre III. részlet 10,000
17. Selyemtenyésztés emelése:
Gubóraktárak, selyemgombolyitó- és sodrógyárak, továbbá azok mellékhelyiségeinek épitésére, valamint egyéb üzleti épitkezések létesitésére
340,000
VI. FEJEZET Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Budapesti királyi egyetem:
Az állami tisztviselők főiskolákba járó fiai számára létesitendő internátus felépitésére szükséges 1.000,000 K-ból beruházandó 3. részlet
100,000
Az egyetemi élettani intézet kibővitett épületrészének belső berendezésére 15,000
Az egyetemi füvészkert czéljait szolgáló országos növénykertnek a Margitszigeten létesitésére szükséges 500,000 K-ból beruházandó 1-ső részletéül
100,000
2. Kolozsvári Ferencz József tudományegyetem:
Az általános kór- és gyógytani, a gyógyszertani, gyógyszerismei intézetek és az egyetemi gyógyszertár elhelyezésére szolgáló uj épület felépitésére szükséges beruházandó 1.000,000 K I. részlete fejében

100,000
Uj botanikus kert létesitésére és telkének megvásárlására 184,000
3. Állami gimnáziumok és reáliskolák:
A fiumei állami főgimnázium részére emelendő épület költségeire szükséges 800,000 K-ból beruházandó 4-ik részlet
100,000
A karánsebesi állami főgimnázium uj épületére a város, a volt 13. számu román-bánsági határőrezredből alakult vagyonközség, továbbá a város által kezelt gör. kel. iskolaalap által együttesen felajánlott 400,000 K-án felül még szükségelt és beruházandó 200,000 K 2-ik és utolsó részlete


100,000
A tordai állami főgimnázium mellékhelyiségeinek felépitésére szükséges 100,000 K-ból beruházandó 1-ső részlete
25,000
A pécsi állami főreáliskola épületére szükséges 700,000 K-ból beruzházandó 1. részlete 100,000
A brassói állami főreáliskola kibővitésére szükséges 180,000 K 1. részlete 50,000
A munkácsi állami főgimnázium mellett fennáló internátus épületének létesitésére szükséges 250,000 K 1. részlete
50,000
4. Felsőbb leányiskolák:
A győri állami felsőbb leányiskola és internátus épitésére szükséges 500,000 K I. részlete 100,000
5. Állami elemi népiskolák:
Uj állami iskolák épületeinek létesitésére 400,000
Állami elemi iskolai épitkezésekre 1.000,000
Állami elemi iskolai kisebb épitkezésekre 200,000
6. Kisdedóvó intézetek és menedékházak:
Kisdedóvodák és menedékházak épületeinek helyreállitására és épitkezésekre 200,000
7. Felső nép- és polgári iskolák:
Állami polgári iskolák épületeinek létesitésére beruházandó 550,000
8. Elemi iskolai tanitó-, tanitónő- és kisdedóvónőképző-intézetek:
A szepsiszentgyörgyi állami tanitóképző-intézet uj épületére és fölszerelésére beruházandó 540,000 K-nak az 1906. évre megszavazott I. részletéből elévült összeg
12,913
A sárospataki állami elemi iskolai tanitóképző-intézet internátusának uj épületére szükséges 380,000 K-ból beruházandó 3-ik és utolsó részlet fejében
45,000
A lévai állami tanitóképző-intézet uj épületére beruházandó 570,000 K-nak az 1906. és 1907. évekre megszavazott részletéből elévült összeg
323,016
A székelykereszturi állami tanitóképző-intézet számára uj épület és internátus épitésére és felszerelésére beruházandó 500,000 K 2. és utolsó részlete
160,000
A znióváraljai állami tanitóképző-intézet számára Stubnya-fürdőn uj épület emelése költségeire szükséges 450,000 K-nak az 1906. évre megszavazott 1. részletéből elévült összeg
138,298
A győri állami tanitónőképző-intézet internátusi épületének felépitésére és berendezésére beruházandó 275,147 K-nak az 1906. és az 1907. évben megszavazott, de azóta elévült ujabb I. részletéül

150,000
A kolozsvári állami tanitóképző-intézet épitésére beruházandó 630,000 K 1. részlete 150,000
Az iglói állami tanitóképző-intézeti internátus és tornaterem épitésére és felszerelésére beruházandó 280,000 K-nak az 1906. évre megszavazott 3-ik és utolsó részletéből elévült összeg

16,734
A budapesti I. ker. állami elemi iskolai tanitóképző-intézet uj épületének épitési többköltsége 100,000
A szabadkai tanitóképző-intézetnél a ragályos betegek számára épitendő pavillon költségeire 10,000
9. Állami felső kereskedelmi iskolák:
A budapesti állami felső kereskedelmi iskola telkére és felépitésére beruházandó 880,000 K 1-ső részlete
280,000
10. Bábaképezdék:
A nagyszebeni bábaképezde részére létesitendő épület épitési költségeire, telekvásárlásra, az épület belső berendezésére és kórházi felszerelésére szükséges 380,000 K I. részlete
90,000
11. Gyógypedagogiai intézetek:
A budapesti gyógypedagogiai intézet czéljaira szolgáló házak telek 70,000 K vételárának és járulékainak törlesztésére 2. részlet
10,500
A siketnémák budapesti intézete részére vásárolt szomszédos telek vételárának és kamatainak törlesztésére, valamint az épitkezés megkezdésére
80,000
A borosjenői állami gyógypedagogiai intézet épületének lakhatóvá tételére szükséges folytatólagos átalakitásokra és helyreállitásokra
40,000
A borosjenői állami gyógypedagogiai intézet telkén létesitendő palántaház költségeire 3,000
13. Magyar Nemzeti Muzeum:
A Magyar Nemzeti Muzeum pótépülete költségeire szükséges s kölcsön utján beruházandó 2.000,000 K 3. részlete
200,000
VII. FEJEZET Igazságügyi ministerium:
1. Királyi törvényszékek és járásbiróságok:
Birósági (ügyészségi) és fogházépitkezésekre, vételekre, felszerelésekre, tervezési s egyéb műszaki költségekre
2.033,316
2. Országos fegyintézetek, kerületi börtön, gyüjtőfogház, közvetitő-intézet és állami fogházak:
Börtönügyi épitkezésekre, telekvételekre, felszerelésekre, tervezési és egyéb műszaki költségekre
350,000
VIII. FEJEZET Honvédelmi ministerium:
1. Központi igazgatás:
A ministerium épületében alkalmazandó liftre 12,000
2. Magasabb parancsnokságok, lovssági felügyelő és helyi hatóságok:
A szegedi II. honvéd kerületi parancsnoksági irodaépület nagyobbmervü karbahelyezésére 9,000
A zágrábi kincstár kerületi parancsnoksági épület kibővitésére 120,000
3. Csapatok:
A közös hadügyi kormány által megvásárlandó pozsonyi, közös használatu elemi lőterület 47,000 K honvédségi vételár hozzájárulásának 4 évre való felosztása mellett, az 1911. évre eső harmadik részleteként

11,500
A budapesti honvédhuszár laktanyában épitendő patkoldára és kovácsműhelyre 24,000
A budapesti gyalogsági és lovassági laktanyában a vizvezetéken és árnyékberendezéseken szükséges nagyobbmérvű átalakitásokra
48,000
Az érsekujvári honvédhuszár laktanyában épitendő patkoldára 2,800
A 3/28. zászlóalj részére épitendő gyalogsági laktanya költségeire szükséges 900,000 K-nak két évre való felosztása mellett, 1911. évre eső első részletként
250,000
Gospici konyhaépület ujjáépitésére 20,000
A nagyváradi kincstári gyalogsági laktanya tervezett kibővitéséhez szükséges telek vételárára 55,000
Utászanyagraktár és czéltáblaraktár épitésére Trencsénben, Komáromban és Budapesten 19,600
Elemi lőtér épitésére Iglón 80,000
A szabadkai, egri és aradi közös használatu elemi lőtér kiépitésére 37,000
A nagyváradi huszárlaktanya átalakitására 22,000
Gyakorlótábor létesitésére 350,000
A pápai kincstári honvédhuszár laktanya további kibővitésére és a régi törzsépület átalakitására 60,000
IX. FEJEZET Az 1904. évi XIV. törvénycikk, az 1908. évi XXXI. törvénycikk és az 1909. évi XV. törvénycikk alapján eszközlendő beruházások:
1. A m. kir. államvasutak hálózatának kibővitésére és más vasuti beruházásokra:
a) Az 1904. évi XIV. törvénycikk alapján:
A gombos-erdődi vonal átépitésére Dunahiddal VI. részlet 1.400,000
A galánta-zsolnai államvasuti vonalon fektetendő második vágányra VIII. részlet 500,000
A m. kir. államvasuti hálózatnak a dalmát vasutak knini állomásával összekötő vonal épitési költségeire
10.000,000
b) Az 1908. évi XXXI. törvénycikk alapján:
Épitkezések.
Budapest székesfőváros területén 3.920,000
A fiumei pályaudvarnak és kikötőnek vasuti berendezésekkel való kiegészitése 726,000
Vonalak teljesitő képességének fokozása 404,000
Második vágányok épitése 320,000
Másodrangu vonalaknak elsőrangusitása 800,000
Nagyobb vidéki pályaudvarok bővitése 510,000
Nehézsinü felépitmény fektetése 1.430,000
Forgalmi eszközök és felszerelés.
Mozdonyok 13.950,000
c) Az 1908. évi XXXI. törvénycikk 3. §-a alapján:
A galánta-zsolnai államvasuti vonalon fektetendő második vágány költségeire az 1904. évi XIV. törvénycikkel engedélyezett összegen felül
4.210,000
2. Pénzügyministerium:
Az 1909. évi XV. törvénycikk alapján az állami kőszénbányászati beruházásokra 9.265,724
3. Földmivelésügyi ministerium:
Az 1904. évi XIV. tc. alapján:
A Temes-Bégavölgy ármentesitési munkálataihoz az 1902. évi XXII. törvénycikk 2. §-a szerint az államkincstár által fedezendő hozzájárulásra 4.900,000 K (1902. évi XXII. törvénycikk 9. §-a) és a Béga-csatornának Nagybecskerektől Temesvárig hajózhatóvá tételére 3.722,000 K-ból VIII. részlet


1.244,400
Erdővásárlási alap gyarapitására VIII. részlet 500,000
A soroksári Dunaág rendezésére, tervek kidolgozására és előmunkálatokra VII. részlet 1.000,000
Téli kikötők és rakodópartok épitésére VII. részlet 160,000
Beruházások összege 138.727,981
Kiadások főösszege 1,706.544,999

A) Rendes bevételek

I. FEJEZET Országgyülés:
Az országház bérházának jövedelme 15,860
II. FEJEZET Nyugdijak:
Honvédelmi ministerium:
A közös hadügyi tárcza által a hadsereg állományából a honvédséghez áthelyezett tisztek után fizetendő téritmények
330,000
III. FEJEZET Állami adósságok:
1. Szőlődézsmaváltság:
A váltságkötelezettek járadékai 3,000
2. Maradvány- és irtványföldek megváltása:
A váltságkötelezettek járadékai 70,000
Késedelmi kamatok 7,000
Véglefizetések 17,000
3. Majorsági zsellérföldek megváltása az 1896. évi XXV. törvénycikk alapján:
A váltságkötelezettek járadékai 50,000
Késedelmi kamatok 1,000
Véglefizetések 48,000
4. Az 1870. évi X. törvénycikk alapján felvett sorsolási kölcsön:
A budapesti állami hidak bevételeiből 1.301,520
A rakpartokért a főváros által fizetendő haszonbér 20,000
Az 1870:X. tc. 4. §-ában megjelölt társulatok és vállalatok által fizetendő községi adópótlékok
660,000
5. Az 1880. évi VIII. törvénycikk, 1881. évi XI. törvénycikk és XXXII. törvénycikk, 1887. évi XXXII. törvénycikk, 1888. évi VI. törvénycikk és 1892. évi XXI. törvénycikk alapján kibocsátott 4%-os magyar aranyjáradék-kölcsön:
A pécs-barcsi vasuti részvénytársaság hozzájárulása ezen kölcsön kamatszükségletéhez 40,795
6. Az 1880. évi XX. tc. alapján fölvett tiszai és szegedi kölcsön pénzeiből adott kölcsönök évi járulékai
606,483
IV. FEJEZET Az egyes tárczákat terhelő kölcsönök törlesztéséhez nyujtandó hozzájárulások:
1. Vallás- és közoktatásügyi ministerium 14,000
2. Igazságügyi ministerium 187,466
V. FEJEZET Belügyministerium:
1. Központi igazgatás:
Hivatalos kiadványok jövedelme 367,600
Különféle bevételek 600
2. Országos levéltár
3. Törvényhatóságok és községek:
A pénzügyi tárcza járuléka a törvényhatósági joggal biró és rendezett tanácsu városok közigazgatási költségeihez
3.000,000
Gyógyköltség téritmények 57,000
Különféle bevételek 1,500
4. Közegészségügy:
5. Egészségügyi intézmények:
Hasznavehetetlen tárgyak eladása 4,516
Ápolási dijak 1.649,847
Gazdasági jövedelem 42,700
Diphteria serum eladásából 40,000
Különféle bevételek 5,632
6. Országos betegápolási alap:
Országos betegápolási pótadó 8.335,439
Visszatéritett gondozási dijak 2.609,800
Különféle bevételek 1,000
7. Magyar kir. csendőrség:
Különféle bevételek 326,362
8. M. kir. határrendőrség:
Járulékok a határrendőrség költségeihez 46,600
9. Székesfővárosi m. kir. államrendőrség 1.062,910
VI. FEJEZET Pénzügyministerium:
1. Központi igazgatás 21,000
2. Földadónyilvántartás 32,000
3. Állami pénztárak 8,467
4. Pénzügyőrség 5,000
5. Országos kataszteri felmérés 41,000
6. Bányászati és erdészeti főiskola Selmeczbányán, és bányásziskolák 20,920
7. Egyenes adók és földtehermentesitési pótlékok:
1. Földadó 71.200,000
2. Házadó 39.150,000
3. Keresetadó 51.400,000
4. Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok és egyletek adója 14.800,000
5. Bánya-adó 900,000
6. Tőkekamat- és járadékadó 17.900,000
7. Vasuti szállitás használata utáni adó 33.300,000
Nyereményadó 20,000
Fegyveradó és vadászati adó 1.450,000
Hadmentességi dij 5.250,000
Általános jövedelmi pótadó 41.000,000
Késedelmi kamat 1.925,000
Adóbehajtási illetékek 200,000
Kezelési költségtéritmények 170,000
Különféle bevételek 105,000
8. Fogyasztási- és italadók:
Szeszadó (1908. évi XXVIII. törvénycikk) 114.790,000
Sajtolt élesztő utáni fogyasztási adó 300,000
Söradó (1899:XIX. törvénycikk) 9.200,000
Czukoradó (1899:XVIII. törvénycikk) 54.300,000
Ásványolaj-adó 14.900,000
Husfogyasztási adó 8.900,000
Bor italadó 22.600,000
Söradópótlék (1899. évi XXVIII. tc.) 20.000,000
Italmérési illeték 4.500,000
Késedelmi kamatok 50,000
Levonva ebből a törvényhatósági joggal biró és rendezett tanácsu városok közigazgatási költségeihez való hozzájárulást (belügyi tárcza, rendes bevételek V. fej. 3. cz.)
3.300,000
9. Határvám 1.657,273
10. Bélyeg 47.500,000
11. Jogilletékek 86.700,000
12. Dijak 2.211,200
13. Fémjelzés 286,300
14. Dohányjövedék:
Dohányvétel 17.406,000
Dohánygyártás 30,000
Dohányeladás 147.551,000
15. Lottojövedék 2.670,050
16. Sójövedék 37.480,000
17. Perköltségek 20,800
18. Állami jószágok, hid- és révvámok 215,390
19. Bányaigazgatóságok 68,250
20. Fém- és opálbányászat:
Kezelési bevételek 16,204
Üzemi bevételek 5.675,478
21. Fémkohászat:
Kezelési bevételek 4.110
Üzemi bevételek 9.214,259
22. Pénzverés és fémbeváltás:
Kezelési bevételek 450
Üzemi bevételek 17.445,976
23. Állami vasgyárak:
Kezelési bevételek 1.440,000
Üzemi bevételek 55.000,000
24. Kőszénbányászat:
Kezelési bevételek 89,125
Üzemi bevételek 6.869,500
25. Sótermelés:
Kezelési bevételek 35,500
Sótermelési bevételek 325,000
Megtérités a sójövedék részéről az átengedendő sómennyiségért 2.490,424
26. Bányailletékek 710,300
27. Állami nyomda 3.201,100
28. Állami épületek 416,475
29. Budapesti állami hidak 513,545
30. Budapesti állami alagut 121,600
31. Állami ingó vagyon 503,326
32. Különféle bevételek:
Állami követelések 5.543,623
Vegyesek 5.384,145
VII. FEJEZET Kereskedelemügyi ministerium:
1. Központi igazgatás 147,000
2. Államépitészeti hivatalok 364,020
3. Közutak 387,125
4. Ipari és kereskedelmi szakoktatás 305,000
5. Ipari és kereskedelmi czélok 77,000
6. Ipari felügyelet és kazánvizsgálat 430,000
7. Munkásbiztositás 9,000
8. Posta, távirda és távbeszélő 88.965,000
9. Magyar kir. postatakarékpénztár 8.583,000
10. Hajózás 800,000
11. Aldunai m. kir. hajózási hatóság 800,000
12. M. kir. államvasutak 372.000,000
13. M. kir. zálogházak 870,000
14. Mértékhitelesités és fegyvervizsgálat 1.315,000
15. M. kir. központi statisztikai hivatal 625,500
16. Szabadalmi hivatal és szab. tanács 1.173,000
VIII. FEJEZET Földmivelésügyi ministerium:
1. Központi igazgatás 5,000
2. Állami erdők:
Kezelési bevételek 248,350
Üzemi és gazdálkodási bevételek 21.727,656
3. Állami kezelésbe vett községi és némely más erdők és kopár területek 981,040
4. Erdőfelügyelőségek és ornithologiai központ 3,800
5. Erdőőri szakiskolák 215,132
6. Országos erdei alap 200,000
7. Állami segély kopár területek befásitására 12,200
8. Ménesbirtok-gazdaságok, gödöllői koronauradalom és palánkai csikótelep 8.007,110
9. Állami lótenyészintézetek:
Ménesek 1.000,540
Méntelepek 1.180,670
A versenyfogadások megadóztatásából származott (totalisateur) lótenyésztési alap jövedelméből
1.600,000
Az országos lótenyésztési alap jövedelméből 30,966
10. Állategészségügy 664,000
11. Állatorvosi főiskola 50,000
12. Gazdasági akadémiák 356,978
13. Alsófoku gazdasági szakoktatás és mezőgazdasági ismeretek terjesztése 445,300
14. Állattenyésztés és tejgazdaság 3.698,000
15. Vizügyi műszaki szolgálat 260,012
16. Vizi munkálatok 190,000
17. Halászat 8,000
18. Szőlészet és borászat:
Kezelési bevételek 2,350
Gazdálkodási bevételek 230,800
19. Kincstári birtokok és fürdők 851,816
20. Állami jószágok és telepitési szolgálat 833,174
21. Perköltségek 50,000
22. Delibláti kincstári birtok 168,020
23. A mező- és közgazd. különböző ágai 2,000
24. Méhészet 1,500
25. Kertészet, gyümölcsészet és fatenyésztés 175,000
26. Kisérletügy 101,100
27. Országos meteorologiai és földmágnességi intézet 1,800
28. Selyemtenyésztés 6.732,100
29. A hegyvidéki, erdélyrészi (székelyföldi) és felvidéki földmivelőnép segélyezésére 142,490
30. Alapok, alapitványok és különféle bevételek:
Alapok 60,000
Alapitványok 3,870
Különféle bevételek 1,324
IX. FEJEZET Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Központi igazgatás 274,883
2. Budapesti királyi egyetem 1.270,919
3. Budapesti egyetemi klinikák 1.020,500
4. Budapesti Pasteur-intézet és kórház 160,500
5. Kolozsvári Ferencz József tudomány-egyetem 194,113
6. Kolozsvári Karolina országos kórház és egyetemi klinikák 618,267
7. József műegyetem 168,400
8. Középiskolai tanárképzők 18,400
9. Jogakadémiák 3,880
10. Állami középiskolák és középiskolai internátusok 1.692,255
11. Felekezeti, törvényhatósági és községi középiskolák segélyezése 11,000
12. Felsőbb leányiskolák 532,000
13. Vizsgálati bizottmányok 32,200
14. Népnevelési tanfelügyelőségek 400
15. Állami elemi népiskolák 927,790
16. Kisdedóvó-intézetek és menedékházak 29,589
17. Felső nép- és polgári iskolák 165,833
18. Polgári iskolai tanitó- és tanitónőképző-intézetek 119,000
19. Elemi iskolai tanitó-, tanitónő- és kisdedóvónőképző-intézetek 419,660
20. Balatonfüredi „Erzsébet” szeretetház 3,286
21. Iparos tanulók iskolái 5,000
22. Állami felső kereskedelmi iskolák 55,000
23. M. kir. keleti kereskedelmi akadémia 4,300
24. Bábaképezdék 108,000
25. Gyógypedagogiai intézetek 137,130
26. Művészet czélok támogatása 12,520
27. Országos Magyar Képzőművészeti Főiskola 10,000
28. Országos Magyar Iparművészeti Iskola 5,500
29. Országos Magyar Zeneakadémia 35,640
30. Országos Szinművészeti Akadémia 34,240
31. Szinművészeti bevételek 54,600
32. A Muzeumok és Könyvtárak Országos Felügyelősége és Országos Tanácsa. Erdélyi Muzeum. A Felső-magyarországi Rákóczi-Muzeum. A sümegi Darnay-Muzeum. Hiteles helyi levéltárak felügyelete

20,000
33. Magyar Nemzeti Muzeum 36,320
34. Országos Magyar Szépművészeti Muzeum és a Magyar Történelmi Képcsarnok 4,100
35. Műemlékek Országos Bizottsága és műemlékek fenntartása 11,864
36. Tudományos, irodalmi és közművelődési czélok támogatása 28,000
37. Ösztöndijak 14,640
X. FEJEZET Igazságügyi ministerium:
1. Központi igazgatás 15,700
2. Királyi Curia 20
3. Koronaügyészség 40
4. Királyi itélőtáblák 740
5. Királyi főügyészségek 200
6. Királyi törvényszékek és járásbiróságok 43,407
7. Királyi ügyészségek 196,400
8. Országos fegyintézetek, kerületi börtön, gyüjtőfogház, közvetitő intézet és állami fogházak 662,000
9. Büntetéspénzek országos alapja 1.966,607
10. Országos birósági vegyészeti intézet 400
XI. FEJEZET Honvédelmi ministerium:
1. Csapatok:
Az elárverezett, továbbá a ló vállalkozók által megtéritett, valamint az elhullott és kiirtott lovakért
50,000
Hasznavehetetlen töltényhüvelyek és ólom eladásából 50,000
Hasznavehetetlen ruházati, felszerelési és fegyverzeti stb. czikkek eladásából 5,000
Haszonbérekből 5,000
2. Nevelő- és képzőintézetek:
A Ludovika Akadémia általános alapjövedelme és a fizetéses növendékekért befolyó táp- (tan)-dijak
587,807
3. Menház:
Honvéd menházalap jövedelme és egyes törvényhatóságok (városok) járuléka a menház költségeihez
3,006
Rendes bevételek összege 1.543.959,933

B) Rendkivüli bevételek

I. FEJEZET Az 1911. évi közösügyi rendkivüli kiadások egyrészének fedezésére felveendő kölcsönből eredő bevétel:
A közös hadsereg fejlesztése, az uj tábori tüzérségi anyag beszerzése és a hajóhad kialakitása czéljából eszközlendő beszerzések végett az 1911. évre szükséges 20.000,000, 4.000,000 és 55.000,000, összesen 79.000,000 K-ból a magyar szent korona országaira eső rész fedezésére kibocsátandó kötvények értékesitéséből


28.756,000
II. FEJEZET Nyugdijak:
Földmivelésügyi ministerium:
Társpénztári hiányok felerészének fedezésére szolgáló és feltételesen visszatéritendő előlegek megtéritéséből
37,024
III. FEJEZET Belügyministerium:
Országos betegápolási alap:
Vármegyéknek, ápolási költségtartozásuk fedezésére nyujtott kölcsönök visszatéritéséből
6,915
Szombathely városnak, az ottani gyermekmenhely területének a felületi viztől való mentesitése czéljából adott 14,000 K államkölcsön VI. törlesztési részlete
2,000
IV. FEJEZET Pénzügyministerium:
1. Országos kataszteri felmérés:
Az „átmeneti személyzet”-ért a m. kir. földmivelésügyi ministerium, illetve a beszterczei m. kir. erdőigazgatóság részéről fizetendő téritmény, illetve téritményrészlet
30,981
2. Fémkohászat:
A zalatnai kohónál vasgáliczhordógyár berendezésére adott előlegnek megtéritése 20,000
A zalatnai kohó munkástelepének kibővitésére adott előlegnek megtéritése 80,000
A fernezelyi kohónál Herreshoff-féle pörkölőpestek épitésére adott előlegnek megtéritése 72,000
3. Állami épületek:
Állami munkástelepek:
A még be nem épitett területeken levő régi épületeknek ideiglenes bérbeadásából eredő jövedelem
4,400
4. Különféle bevételek:
A chinai kormány által az osztrák-magyar monarchia részére fizetendő hadi kárpótlásnak Magyarországra eső része
215,000
A büntetéspénzek országos alapjából, az alap részére adott és 10 év alatt törlesztendő 440,000 K előleg megtéritésének IV. részletéül
44,000
5. Állami előlegek 1.689,010
V. FEJEZET Kereskedelemügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
A fiumei nyilvános raktári vállalat részvénytársaság által a ministeri biztos dijazására fizetendő 4,000
2. Közutak:
Az utak kiépitésére a vármegyék és községek által megszavazott hozzájárulások 1911. évben esedékes részletei
62,560
3. Hajózás:
Az „Adria” m. kir. tengerhajózási részvénytársaság által az állami felügyelet czimén a ministeri biztos dijazására fizetendő
8,000
A m. kir. folyam- és tengerhajózási részvénytársaság által az állami felügyelet czimén a ministeri biztos dijazására fizetendő
8,000
A magyar keleti tengerhajózási részvénytársaság által az állami felügyelet czimén a ministeri biztos dijazására fizetendő
3,000
A magyar-horvát tengeri gőzhajózási részvénytársaság által az állami felügyelet czimén a ministeri biztos dijazására fizetendő
2,400
A balatontavi gőzhajózási részvénytársaság által az állami felügyelet czimén a ministeri biztos dijazására fizetendő
1,200
VI. FEJEZET Földmivelésügyi ministerium:
1. Ménesbirtok-gazdaságok, gödöllői koronauradalom és palánkai csikótelep:
A mezőhegyesi czukorgyártól, az ottani élőviz-csatorna fenntartási költségére 12,000
2. Állategészségügy:
A sertésvész ellen való védekezés czéljaira használt állatok értékesitéséből, valamint serum eladásából
350,000
3. Vizi munkálatok:
A dunabogdányi és visegrádi kincstári kőbányákban termelt és előállitott terméskövek stb. eladásából befolyó összeg
220,000
4. Szőlészet és borászat:
Kezelési és gazdálkodási bevételek 500,900
5. Állami jószágok és telepitési szolgálat:
Telepitésre kijelölt, de meg nem szállott kincstári birtokok időközi jövedelme és vegyesek 150,000
Állami javak eladásából 660,000
A telepesek által fizetendő váltságárak és kamatok 1.413,590
VII. FEJEZET Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Budapesti királyi egyetem:
A margitszigeti kertészet jövedelme és a székesfővárosi pénzalap járuléka a park fenntartásához 108,000
2. A Muzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelete és Országos Tanácsa. Erdélyi Muzeum. A Felső-magyarországi Rákóczi-Muzeum. A sümegi Darnay-Muzeum. Hiteles helyi levéltárak felügyelete:
A selmeczi óvárnak muzeumi czélokra átalakitására Selmecz- és Bélabánya szab. kir. város részére adott 20,000 K kamatmentes kölcsön visszatéritésére 6. részlet
1,000
VIII. FEJEZET Igazságügyi ministerium:
Királyi törvényszékek és járásbíróságok:
Járulékok a törvénykezési épitkezések költségeihez 38,316
IX. FEJEZET Az 1904. évi XVI. törvénycikk, az 1908. évi XXXI. törvénycikk és az 1909. évi XV. törvénycikk, valamint a jelen költségvetési törvény alapján eszközlendő beruházások költségeinek fedezése czéljából kibocsátandó kötvények értékesitéséből:
1. Pénzügyministerium 17.075,636
2. Kereskedelemügyi ministerium 98.264,100
3. Földmivelésügyi ministerium 4.109,487
4. Vallás- és közoktatásügyi ministerium 5.183,461
5. Igazságügyi ministerium 2.383,316
6. Honvédelmi ministerium 1.120,900
Rendkivüli bevételek összege 162.637,196
Bevételek főösszege 1.706.597,129

3. § Az előbbi szakaszban megajánlott kiadások fedezésére Magyarország jövedelmei, a magyar szent korona országait együtt illető közös költségekre és Horvát-Szlavonországok beligazgatási szükségletére nézve egyszersmind Horvát-Szlavonországok bevételei jelöltetnek ki, a következő előirányzat szerint:

4. § A 2-ik §-ban megállapitott s összesen 1.706,544,999 Kt tevő kiadásokat a 3-ik §-ban megajánlott s összesen 1.706,597,129 Kt tevő jövedelmek és bevételek 52,430 Kval haladják meg, mely öszeg a pénztári készletek gyarapitására forditandó.

5. § Hogy az államnak a 3. §-ban elősorolt jövedelmei folyóvá tétethessenek, a törvényekbe iktatott egyenes és fogyasztási adók, jövedékek, dijak, bélyegek és illetékek ugyszintén az adóköteles jövedelmek után az 1883. évi XLVI. tc. 9. és 10. §-aiban megállapitott százalékokban kivetendő általános jövedelmi pótadó, a hadmentességi díj, az út-, hid- és révvám és az állami vagyon jövedelmei s az állam egyéb bevételei, az eddigi törvényekben eszközölt és a törvényhozás által netalán még teendő módositások megtartásának kikötése mellett, az 1911. évre ezennel megajánltatnak és megszavaztatnak.

Miután az egyenes adókkal szedett földtehermentesitési járulék, tekintet nélkül a földtehermentesitési adósság szükségletének nagyságára, az egyenes adókkal egységes szolgáltatást képez s 1892. év óta már a költségvetésben is egyesittetett, az egyenes adók beszedésére vonatkozó felhatalmazás az eddig is követett törvényes gyakorlatnak megfelelőleg ugy a folyó adókra, mint a régibb tartozásokra nézve, az egyenes adókkal egy szolgáltatást képező földtehermentesitési járulékokra is kiterjed.

6. § Az előbbi §-ban megszavazott, valamint a 3-ik §-ban előirányzott bevételek csupán a jelen törvényben megajánlott kiadásokra fordittathatnak és átruházás e kiadásoknak sem fejezetei, sem czimei, sem rovatai között nem engedtetik.

Kivételnek csak a rendes kiadások XVII. fejezet 3. czimének 3. rovata és ugyanazon fejezet 4. czimének 2. rovata között; valamint a XVIII. fejezet 9. czime alatt a személyi járandóságok és dologi kiadások között, valamint ugyanezen fejezet 12. czimének 9. és 12. rovata között; a XIX. fejezet 6. czimének 2-5. rovatai között; a XX. fejezet 2., 5. és 8. czimének egyes rovatai között, valamint ugyanezen fejezet 6., 10. és 32. czime alatt a személyi járandóságok és dologi kiadások között; a XXI. fejezet 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 13., 23., 24., 25., 27., 30., 31., 33., 34., 36., 37., 38., 39., 41., 42., 43., 44. és 46. czimeinél a személyi járandóságok és dologi kiadások között, továbbá ugyanezen fejezet 15. czimének 1-3. rovatai között, 18. czimének 1-4. rovatai között és 19. czimének 1-5. rovatai között; a XXII. fejezet 7. és 12. czime alatt a személyi járandóságok és dologi kiadások között; a XXIII. fejezet 3. czimének 1-8. rovatai és 5. czimének 1-6. rovatai között; végre a rendkivüli kiadások, átmeneti kiadások IX. fejezet 18. czime alatt a személyi járandóságok és dologi kiadások között van helye. Ezek között az átruházás megengedtetik.

7. § A kormány felhatalmaztatik, hogy az 1904. évi XIV. törvénycikk alapján az elmult évekre vonatkozó állami költségvetésekben előirányozva volt hitelösszegek fel nem használt részeit az 1911. évben felhasználhassa akkor is, ha az illető számadási évben fel nem használt maradványok az 1897. évi XX. törvénycikk 27. és 28. §-aiban előirt módon le nem köttettek, vagy ha e lekötések elévültek.

8. § 1911. évi szeptember 1-től kezdve a szeszadópótléknak tétele (1899. évi XXIV. tc. 1. §-a) 50 fillérre, a szeszadópótlék visszatéritésének tételei pedig, az 1899. évi XXIV. tc. 4. §-ának 1. pontja alatt emlitett esetben 25 fillérre és a 2. pontja alatt emlitett esetben 50 fillérre felemeltetnek.

A szabad forgalomba már átment és 1911. évi szeptember 1-én meglevő égetett szeszes folyadékokban foglalt minden hektoliterfok (liter) alkohol után 20 fillér pótadó fizetendő. E pótadó kirovására és beszedésére, valamint a pótadó aluli mentességekre is, az 1908. évi XXVIII. tc. 121. §-a 1. pontjában foglalt határozmányok értelemszerüen érvényesek azzal, hogy az égetett szeszes folyadékoknak 1911. évi szeptember 1-én meglevő készlettel ugyanazon hó 3-ik napjáig jelentendők be.

A szeszadópótlékra vonatkozó törvényes rendelkezések azzal a nappal vesztítik hatályukat, a mely naptól fogva a birodalmi tanácsban képviselt királyságokban és országokban a szeszadó tételei az 1908. évi XXVIII. tc. 1. §-ában megállapított mérvekre felemeltetnek. E napon hatályba lépnek az 1908. évi XXVIII. törvénycikknek az idézett törvény 123. §-a alapján jelenleg függőben tartott mindama határozatai, a melyeknek tárgyára vonatkozólag a birodalmi tanácsban képviselt királyságokban és országokban hasonló intézkedések lépnek életbe.

Ez alkalommal az égetett szeszes folyadékok meglevő készletei ujabb pótmegadóztatás alá nem esnek, az 1899. évi XXIV. tc. 2. §-a alapján szeszadópótléktól feltételes mentesség mellett beszerzett, de a szeszadópótlék mentességet megállapitó felhasználásra még nem jutott alkoholmennyiség minden hektoliterfoka után azonban 50 fillérnyi szeszfogyasztási pótadó fizetendő, ugyszintén hektoliterfokonkint ugyanily összegü pótadó fizetendő azon alkoholmennyiségek után is, a melyek a fentebb emlitett időpont előtt utaltatak át a magyar szent korona országainak területére, ide azonban csak az emlitett időpont után érkeznek be. E pótadókra nézve egyebekben az 1908. évi XXVIII. tc. 121. §-a 2. pontjában foglalt határozmányok értelemszerüen érvényesek.

Utasittatik a pénzügyminister, hogy lehetőleg rövid idő alatt törvényjavaslatot terjesszen a törvényhozás elé, a melynek alapján a szesztermelési adónak átalányszerü fizetése a szeszfőzésre használni szokott gyümölcs, szőlőtörköly és borseprő szokásos értékesitésének biztositása mellett az 1908. évi XXVIII. tc. 33. §-ában lefektetett alapelveknek megfelelően megszüntethető legyen akkor is, ha a birodalmi tanácsban képviselt királyságokban és országokban hasonló rendelkezések hatályba nem lépnek. Mig ez be nem következhetik, felhatalmaztatik a pénzügyminister, hogy a tényleges termelvény szerinti adózásra kötelezhesse a termelési adó alá eső ama szeszfőzdéket, a melyekben oly főzőkészülék használtatik, a melyen berendezésénél fogva, szakértők véleménye szerint, tetemesen nagyobb czefremennyiség párolható le, mint a mennyi czefrének lepárolását a főzőkészülék termelőképessége szerinti átalányozás tekintetében érvényben álló törvény s határozatok alapul vesznek.

9. § A harmadik ötödéves korpótlék élvezetébe jutásuk után az V. fizetési osztályba kinevezett tudomány- és műegyetemi nyilvános rendes tanároknak az V. fizetési osztályban eltöltött szolgálati idejük ötödéves korpótlékra nem jogosit, - a kinevezés időpontjában élvezett ötödéves korpótlékaik a fizetésben és az azt kiegészitő személyi pótlékokban nyert többlet erejéig beszüntettetnek, azonban az élvezett tandijkárpótlásból, tandijjutalékból vagy leczkepénzből 2,000 K-nál nagyobbb összeg nem szüntethető be.

A mennyiben az V. fizetési osztályba kinevezett tanárnak a kinevezést követő valamely időponttól kezdve, korábbi (VI-ik) fizetési osztályában fizetés, személyi pótlék és ötödéves korpótlékok czimén együttvéve magasabb összegü illetményekre lett volna igénye, a különbözet részére ugyanattól az időponttól kezdve korpótlék czimén kiutalványozandó, azonban ez a korpótlék az V. fizetési osztályra nézve megállapitott személyi pótléknak emelkedése esetén beszüntetendő.

10. § A tudomány- és műegyetemekhez, valamint a budapesti állatorvosi főiskolához a jelenleg érvényben álló tandijszabályzat és rendelkezések hatálybalépte után kinevezett nyilvános rendes és rendkivüli tanároknak tandijjutalékra vagy leczkepénzre igényök nincsen.

11. § A középiskoláknak (gimnáziumok és reáliskolák, felősbb leányiskoláknak, elemi iskolai tanitó- és tanitóképző-intézeteknek, kisdedóvónőképző-intézeteknek és felső kereskedelmi iskoláknak azok az igazgatói, a kik a VI. fizetési osztályba neveztetnek ki, ötödéves pótlékra (korpótlékra) nem tarthatnak igényt és a VI. fizetési osztályba való kinevezés folytán már élvezett ötödéves pótlékaikat (korpótlékaikat) is elvesztik.

12. § Az állami, polgári és felső népiskolai igazgatótanitók, valamint az állami gyógypedagogiai intézetek igazgatói részére engedélyezett évi 600 K igazgatói pótlék az igazgatói minőségben már megerősitett tanitók és tanitónők részére fizetés természetével bir; e pótlék élvezete azonban az igazgatói minőségnek (megbizatásnak) rendszeres vizsgálat alapján való megvonása, vagy arról történt lemondás esetén megszünik és ebben az esetben a nyugdij megállapitásánál sem veendő figyelembe.

13. § A kormány felhatalmaztatik, hogy a m. kir. postánál, távirdánál és távbeszélőnél alkalmazott kezelési tisztviselőknek és a tisztviselői létszámba nem tartozó egyéb rendszeres évi fizetéssel alkalmazottaknak fizetés és lakpénz természetével biró illetményeit rendeleti uton, annak az alapelvnek érvényre juttatása mellett szabályozhassa, hogy az ez időszerint a VII., VIII., IX., X. és XI. fizetési osztályokba tartozó kezelési tisztviselők, valamint a fizetési osztályokba nem tartozó összes alkalmazottak eddigi fizetés és lakpénz természetével biró illetményeik helyett a m. kir. államvasutak évi fizetéssel biró hasonló alkalmazottai által jelenleg élvezetteknek megfelelő illetményekben részesüljenek, s hogy a fogalmazási, műszaki és számvevőségi tisztviselőknek jelenlegi fizetés és lakpénz természetével biró illetményei változatlanul fenntartassanak. Ennél a szabályozásnál szem előtt tartandó, hogy az ez időszerint a IX., X. és XI. fizetési osztályokba tartozó s a jövőben az államvasuti VII., VIII. és IX. fizetési osztályoknak megfelelő fizetési osztályokba besorozandó posta-, távirda- és távbeszélő-tisztviselők az alacsonyabb fizetési osztályból a magasabb fizetési osztályba ne időszaki előlépés, hanem kinevezés utján jussanak s hogy ilyen kinevezésben csak az arra érdemes tisztviselők részesüljenek. Utasittatik azonban a kormány, hogy minden egyes költségvetési előirányzatban a szóban levő tisztviselők létszámát az emlitett három fizetési osztályban olyképen állapitsa meg, mint a minő lenne ez a létszám abban az esetben, ha a szóban levő tisztviselők, - hasonlóan a m. kir. államvasuti tisztviselőkhöz - az alacsonyabb fizetési osztályból a magasabb fizetési osztályba időszaki előlépés utján jutnának.

14. § Az állattenyésztés ügyének előmozditására a földmivelésügyi ministernek 2.000,000 korona rendkivüli hitel engedélyeztetik, a mely összeg a pénztári készletekből fedezendő.

15. § Felhatalmaztatik a pénzügyminister, hogy a jelen törvény 3. §-ának B. Rendkivüli bevételek I. és IX. fejezetei alatt előirányzott összesen 156.892,900 K beszerzése czéljából, 4%-nál nem magasabb kamatra és koronaértékre, vagy akár részben, akár egészben más külföldi értékre szóló adómentes járadékkötvényeket bocsásson ki. Felhatalmaztatik egyuttal a pénzügyminister, hogy a fentiek szerint kibocsátható járadékkötvények értékesitésének lebonyolitásáig a felmerülő szükségletet átmeneti hitelműveletek utján fedezhesse, s végül, hogy e művelet költségeit egyelőre a 4%-os magyar koronajáradék kölcsön kamatszükségleténél számolhasa el.

16. § Az 1880. évi XX. tc. 21. §-ában, illetőleg az 1889. évi XXXI. tc. 7. §-ában foglalt rendelkezés oda módosittatik, hogy a Szeged város kárvallott lakosai részére engedélyezett kölcsönök kamat- és tőketörlesztési évjárulékaiban foglalt kamatrészlet 1906. évi márczius 31-től számitandó hatálylyal és a törlesztési időtartam változatlan fenntartása mellett, a mindenkori tőketartozás négy százaléka legyen.

17. § Az 1898. évi XXI. törvénycikk 2. §-ának ama rendelkezése, mely szerint az országos betegápolási pótadó az ugyanabban a szakaszban emlitett egyenes államadók 3%-át meg nem haladhatja, az 1911. évre hatályon kivül helyeztetik és az 1911. évben kivetendő országos betegápolási pótadó kulcsa 5%-ban állapittatik meg.

18. § Az 1888. évi IV. törvénycikk 7. §-ának ama rendelkezése, mely szerint a helyi érdekü vasutak segélyezése czimén az állami költségvetés évenként 600,000 K-nál (300,000 frtnál) nagyobb összeggel meg nem terhelhető, az 1911. évre hatályon kivül helyeztetik.

19. § Jelen törvény kihirdetése után azonnal életbe lép és végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére