1912. évi V. törvénycikk

az 1912. évi állami költségvetésről * 

1. § Az 1912. évre a magyar szent korona országainak rendes kiadásai:

Egyezerötszáznyolczvan millió háromszázhetvennyolczezer négyszázkilenczvenhat koronában;

átmeneti kiadásai:

Egyszázhárom millió, négyszázharminczkilenczezer kétszáznegyvenegy koronában;

beruházási kiadásai:

Egyszázhatvannyolczmillió nyolczszázhetvenkétezer kétszázhatvanegy koronában állapittatnak és ajánltatnak meg.

2. § Ez összegek a következő fejezetek, czimek és rovatok szerint oszlanak meg:

A) Rendes kiadások

korona
I. FEJEZET. A királyi udvartartás költségei 11.300,000
II. FEJEZET. Ő cs. és ap. kir. Felsége kabineti irodája és e kabineti iroda nyugdijai 191,650
III. FEJEZET. Országgyülés:
1. A főrendiház kiadásai 189,190
2. A képviselőház kiadásai 4.183,678
IV. FEJEZET. Az 1912. évi közösügyi kiadásokból a magyar szent korona országait illető összeg 101.563,468
V. FEJEZET. Az 1849. évtől az 1867. évig tényleg fennállott központi kormány közegeinek nyugdijai 6,787
VI. FEJEZET. Nyugdijak:
1. Országgyülés:
a) főrendiház 18,552
b) képviselőház 58,536
2. Állami számvevőszék 125,384
3. Közigazgatási biróság 112,412
4. Ministerelnökség 164,156
5. Ő. cs. és ap. kir. Felsége személye körüli ministerium 78,318
6. Horvát-szlavon-dalmát ministerium 47,696
7. Belügyministerium 3.850,000
8. Pénzügyministerium 8.685,000
9. Kereskedelemügyi ministerium 4.320,000
10. Földmivelésügyi ministerium 2.374,226
11. Vallás- és közoktatásügyi ministerium 2.505,000
12. Igazságügyi ministerium 7.438,000
13. Honvédelmi ministerium 4.239,000
VII. FEJEZET. Állami adósságok:
1. Az 1867:XV. törvénycikkben elvállalt és az 1908. évi XVI. törvénycikkbe beczikkelyezett pótegyezménynyel módositott államadóssági járulék:
Évi törlesztési járulék 300,000
Évi kamatjárulék az 1908. évi XVI. törvénycikk értelmében 60.319,340
2. Az Osztrák-magyar bankot cselekvőleg illető, eredetileg 80 millió forintot tevő államadósságra a cs. és kir. kormány által lefizetett részösszegből az 1899. évi XXXVIII. tc. 1. §-ának II. czikke alapján Magyarországra eső 9 millió forint törlesztése 360,000
3. Földtehermentesités és örökváltságok:
Tőketörlesztés és kárpótlások 2.725,600
Kamatok és járadékok 14.623,566
Kezelési költségek 18,250
4. Szőlődézmaváltság:
Kárpólások 10,000
Kamatok 12,000
Kezelési költségek 300
5. Maradvány- és irtványföldek megváltása:
Kárpótlások 50,000
Kamatok 2,700
Kezelési költségek 1,600
6. Majorsági zsellérföldek megváltása az 1896. évi XXV. tc. alapján:
Káprótlások 80,000
Kamatok 8.000
Kezelési költségek 1,600
7. Az 1902. évi V. törvénycikk 7. §-a alapján a magyarországi városoknak és községeknek kiadott 4 1/2 %-kal kamatozó kötvények kamatai 4.220,053
8. Az 1870. évi X. törvénycikk alapján felvett sorsolási kölcsön
Évi járadék 4.397,600
Kezelési költségek 12,000
9. Az 1880. évi VIII., 1881. évi XI. és XXXII., 1887. évi XXXII., 1888. évi VI. és 1892. évi XXI. tc. alapján kibocsátott 4%-os magyar aranyjáradék-kölcsön:
Kamatok 60.914,720
Kezelési költségek 324,224
10. Az 1892. évi XXI., az 1900. évi VIII., az 1902. évi V., az 1904. évi XIV., az 1907. évi XXIX. törvénycikkek, az 1908. évi XXIX. tc. 4. §-a, az 1908. évi XXXI. és az 1909. évi XV. törvénycikkek alapján kibocsátott, továbbá az 1902. évi V. tc. 8. §-a alapján kibocsátható 4%-os magyar koronajáradékkölcsön, valamint az 1910. évi IV. és az 1911. évi XIV. törvénycikkek alapján még kibocsátható kölcsön, végül az 1910. évi IV. tc. alapján átmenetileg kibocsátott 4 1/2%-kal kamatozó m. kir. állami pénztárjegyek:
Kamatok 126.790,168
Kezelési költségek 373,800
11. Az 1880:XX. tc. alapján felvett tiszai és szegedi nyeremény-kölcsön:
Tőketörlesztés 2.040,000
Kamatok és nyeremények 2.810,320
Kezelési költségek 10,850
12. Az 1895:XVI. tc. alapján kibocsátott 3%-kal aranyban kamatozó aldunai Vaskapu-szabályozási kölcsön:
Tőketörlesztés 168,000
Kamatok 1.288,800
Kezelési költségek 4,300
13. Az 1897:XXX. tc. alapján kibocsátott 3 1/2%-os magyar koronajáradékkölcsön:
Kamatok 2.100,000
Kezelési költségek 3,500
14. 1910. évi IV. törvénycikk alapján kibocsátott 4%-os magyar járadékkölcsön:
Kamatok 10.000,000
Kezelési költségek 14,610
15. Függő adósság:
Kamatok 3.611,352
Kezelési költségek 54,000
VIII. FEJEZET. Kamatbiztositást élvezett és más vasutak átvétele folytán elvállalt adósságok:
1. Az 1880:XXXVIII. tc. alapján a tiszavidéki vasut megváltása folytán elvállalt 15.750,000 frtnyi sorsjegykölcsön:
Törlesztés 894,566
Kamatok 743,435
Kezelési költségek 350
2. Az 1880:XLIV. törvénycikk alapján a zágráb-károlyvárosi vasutvonal megvétele folytán fizetendő évjáradék 571,430
3. Az 1889:XIV. tc. alapján az első magyar-gácsországi vasut magyar vonalának megváltása folytán elvállalt adósság:
Tőketörlesztés 225,010
Kamatok 1.032,066
Kezelési költségek 18,820
4. Az 1889:XV. törvénycikk alapján a budapest-pécsi vasut megváltása folytán elvállalt elsőbbségi kölcsön adósság:
Tőketörlesztés 127.200
Kamatok 675,888
Kezelési költségek 2,800
5. Az 1891:XXV. törvénycikk alapján a szabadalmazott osztr.-magyar államvasuttársaság magyarországi vasutvonalainak megváltása folytán elvállalt évi járadékok:
Évi megváltási járadék 19.197.000
6.5 millió arany forintnyi részösszeg után a 17%-ot meghaladó felpénztöbblet 266,500
Az arad-temesvári vasut elsőbbségi és részvényadósságának évi törlesztési járadéka 577.490
IX. FEJEZET. Egyes tárczákat terhelő kölcsönök:
1. Belügyministerium:
Tőketörlesztés 66,114
Kamatok 65,657
2. Pénzügyministerium:
Tőketörlesztés 350,923
Kamatok 694,437
Kezelési költségek 1,988
3. Kereskedelemügyi ministerium:
Tőketörlesztés 260,139
Kamatok 816,289
Kezelési költségek 4,099
4. Földmivelésügyi ministerium:
Tőketörlesztés 1.415,671
Kamatok 647,959
Kezelési és egyéb költségek 8,879
5. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
Tőketörlesztés 1.296,314
Kamatok 1.377,326
6. Igazságügyi ministerium:
Tőketörlesztés 176,924
Kamatok 712.772
7. Honvédelmi ministerium:
Tőketörlesztés 264.609
Kamatok 427.477
Kezelési és egyéb költségek 14,536
X. FEJEZET. Előlegezések a vasuti kamatbiztositás alapján 5.377,486
XI. FEJEZET. Horvát-Szlavonországok beligazgatási szükséglete 28.000,000
XII. FEJEZET. Állami számvevőszék:
Személyi járandóságok 387,058
Dologi kiadások 33,500
XIII. FEJEZET. Közigazgatási biróság:
Személyi járandóságok 747,202
Dologi kiadások 53,600
XIV. FEJEZET. Ministerelnökség:
1. A ministerelnökség költségei:
Személyi járandóságok 301,730
Dologi kiadások 85,640
Informácziószolgálat és a sajtóosztály költségeire átalányként 250,000
Az idegenben élő magyar állampolgárok gondozására átalányként 550,000
2. A fiumei és a magyar-horvát tengerparti kormányzó, kormányzói tanács és személyzete költségei:
Személyi járandóságok 167,640
Dologi kiadások 51,800
3. Rendelkezési alap 400,000
XV. FEJEZET. Ő cs. és ap. kir. Felsége személye körüli ministerium:
Személyi járandóságok 143,992
Dologi kiadások 34,300
XVI. FEJEZET. Horvát-szlavon dalmát minister és személyzete:
Személyi járandóságok 93,000
Dologi kiadások 26,500
XVII. FEJEZET. Belügyministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 1.878.119
Dologi kiadások 852,420
2. Országos leváltár:
Személyi járandóságok 103,277
Dologi kiadások 18,000
3. Törvényhatóságok és községek:
Vármegyék közigazgatási, árva- és gyámhatósági kiadásai 22.073,140
Városok segélyezése 4.000,000
Községi, kör- és segédjegyzők illetményeire 5.000,000
Községi, körorvosok és bábák illetményeire 3.670,000
Községi és körorvosok országos nyugdíjintézetének létesitéséhez való hozzájárulás az 1908:XXXVIII. tc. 26. §-a alapján 250,000
4. Általános közigazgatás:
Főispánok és a budapesti főpolgármester járandóságai 836,302
Állami anyakönyvek 737,637
Országgyülési képviselők választása 60,000
Országos községi törzskönyvi bizottság 18,000
Országos határrendezés és határkiigazítás 16,000
Községi közigazgatási tanfolyamok 266,000
Katonai előfogati dijpótlékok 19,000
Különféle kiadások 12,000
5. Közegészségügy:
Gyógyköltségek 7.000,000
Himlőoltás 179,200
Bábaképzés 100,000
Gümőkor és járványok elleni védekezés 600,000
A trachoma elleni védekezés 141,500
Ivóvizszerzés és artézi kutturási munkálatok 170,000
Alkoholizmus elleni küzdelem 10,000
Ápolóképzés 20,800
Különféle kiadások 8,000
6. Egészségügyi intézmények:
Országos közegészségügyi tanács 21,000
Állami gyógyintézetek 2.996,457
Állami gyógyintézeteknél üzemi balesetből kifolyó kártalanitásokra 2,000
Diphteria serum termelő-intézet 33,723
7. Országos betegápolási alap:
a) Gyermekvédelem:
Állami gyermekmenhelyek 2,890,335
Gondozási dijak 5.800,000
b) Betegápolás:
Rendes betegek ápolási és szállitási költségei 9.500,000
Gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök 800,000
Hevenyfertőző betegségek elleni védekezés 500,000
Szülőnők ápolási költségei 250,000
Törvényhatósági közegészségügyi intézmények fentartása 22,627
A gyógydijszámadások feldolgozásával foglalkozó tisztviselők rendkivüli munkáinak dijazása 10,000
8. Közbiztonsági és közrendészeti szolgálat:
Közbiztonsági alap 300,000
Tolonczkiadások 118,000
Karhatalmi költségek 10,000
Nyomozási költségek 100,000
Közrendészeti kiadások 60,000
Az országos bünügyi nyilvántartási hivatal 35,000
Rendőri büntető eljárás végrehajtásából folyó költségek 25,000
Leánykereskedés elleni védekezés 12,000
9. M. kir. csendőrség:
Személyi járandóságok 15.186,614
Dologi kiadások 5.033,319
10. Magyar királyi állami határrendőrség:
Személyi járandóságok 730,088
Dologi kiadások 374,500
11. Székesfővárosi m. kir. államrendőrség:
Személyi járandóságok 6.782,191
Dologi kiadások 821,217
12. Közjótékonysági és emberbaráti intézmények:
A kolozsvári Szt.-Erzsébet aggháznak alapitványi segélye 5,802
Zárdák segélyezése 8,336
Jótékony egyesületek segélyezése 250,000
Községek és egyesületek segélyezésére a hét éven felüli elhagyott gyermekek gondozása czéljából 350,000
Hontalanokról való gondoskodás 15,000
Nevelőintézeti alapitványi kiadások 30,000
XVIII. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 2.278,011
Dologi kiadások 364,400
2. Pénzügyi igazgatóságok, fő- és székvárosi adófelügyelő, központi dij- és illetékkiszabási hivatal:
Személyi járandóságok 10.413,599
Dologi kiadások 1.431,050
3. Földadónyilvántartás:
Személyi járandóságok 904,812
Dologi kiadások 241,592
4. Állami pénztárak:
Személyi járandóságok 349,224
Dologi kiadások 13,970
5. Adóhivatalok:
Személyi járandóságok 6.808,774
Dologi kiadások 696,000
6. Pénzügyőrség:
Személyi járandóságok 7.727,639
Dologi kiadások 1.831,000
7. Jogügyi igazgatóságok és kincstári ügyészségek:
Személyi járandóságok 489,597
Dologi kiadások 32,000
8. Pénzügyi törvényszékek Horvát-Szlavonországokban:
Személyi járandóságok 13,052
Dologi kiadások 600
9. Országos kataszteri felmérés:
Személyi járandóságok 2.385,994
Dologi kiadások 456,560
10. Bányászati és erdészeti főiskola Selmeczbányán és bányásziskolák:
Személyi járandóságok 427,111
Közterhek 3,900
Dologi és üzleti kiadások 164,919
11. Egyenes adók és földtehermentesitési pótlékok:
Kezelési költségek 1.850,000
A hadmentességi dijról szóló 1880. évi XXVII. tc. 6. §-a értelmében a külön alap javára forditandó 1.710,029
A horvát-szlavon földtehermentesitési adósság évi törlesztési, kamat- és kezelési szükséglete 727,099
12. fogyasztási és italadók:
Személyi járandóságok 574,242
Dologi kiadások 1.569,500
A mezőgazdasági szeszfőzdék részére járó jutalmak az 1908. évi XXVIII. tc. 5. §-a alapján 3.300,000
Fogyasztási adóvisszatéritések és kiviteli jutalmak felosztásából 200,000
A zárt városokat, valamint a nyilt községeket az 1899. évi VI. tc. 1. §-a, illetőleg az 1906. évi II. tc. 6. §-a alapján megillető részesedési jutalék 2.600,000
A volt határőrvidéki községeket az 1899. évi VI. tc. 1. §-a, illetve az 1906. évi II. tc. 6. §-a és az 1899. évi XXV. törvénycikk 38. §-a értelmében megillető kamatjárnadóság 204,130
Horvát-szlavonországi italmérési jogok után adott kártalanitási tőkék törlesztésére, kamataira és kezelési költségeire az 1888. évi XXXV. tc. alapján 1.583,017
A magyarországi városok és községek fogyasztási adó természetü jövedelmeinek ideiglenes rendezése folytán nyujtandó segélyezés, illetve kártalanitás az 1899. évi VI. tc., 4. és 5. §-a, illetőleg az 1906. évi II. tc. 6. § alapján 2.000,000
Mezőgazdasági szeszfőzdék jutalma az 1899. évi XXIV. tc. 1. §-a alapján 600,000
A Budapest fő- és székvárosnak a söradópótlék megtéritése czimén kifizetendő összeg az 1899. évi VI. tc. 5. §-a, illetőleg az 1906. évi II. tc. 6. §-a alapján 1.900,000
Budapest fő- és székvárosnak az 1908. évi XLVIII. törvénycikk 10. §-a alapján az italmérési illeték megtéritése czimén kifizetendő összeg 700,000
Az uj mezőgazdasági szeszfőzdék részeltetésére forditandó szeszkontingens megváltására 1.105,000
13. Határvám kezelési költségei:
Személyi járandóságok 1.195,778
Dologi kiadások 309,988
Állatcsempészet felfedezésének és tettenérésének megjutalmazása 5.000
14. Bélyeg:
Személyi járandóságok 31,962
Dologi kiadások 1.482,600
15. Jogilletékek és dijak kezelési költségei:
Személyi járandóságok 25,000
Dologi kiadások 35,000
16. Fémjelzés:
Személyi járandóságok 41,197
Dologi kiadások 15,860
Üzemi kiadások 10,378
17. Dohányjövedék:
Dohányjövedéki központi igazgatóság 422,633
Dohányvétel 50.872,669
Dohánygyártás 22.089,836
Dohányeladás 4.064,736
18. Lottójövedék:
Személyi járandóságok 71,710
Dologi kiadások 1,500
19. Sójövedék:
Személyi járandóságok 516,831
Dologi kiadások 901,983
Sóvétel 288,000
Szállitási költségek 2.000,000
Sótermelési költségek megtéritése 2.513,523
Marhasó-előállitási költségek 310,000
20. Perköltségek 22,800
21. Állami jószágok, híd- és révvámok:
Személyi járandóságok 3,792
Dologi kiadások 13,500
Közterhek 366,208
Gazdálkodás 37,432
22. Bányaigazgatóságok:
Személyi járandóságok 386,692
Dologi kiadások 80,970
Közterhek 4,700
Állami segély 3,200
23. Földgáz-, petroleum- és káliumsókutatás:
Személyi járandóságok 54,608
Dologi kiadások 34,000
Közterhek 320,000
Üzemi kiadások 498,000
24. Fém- és opálbányászat:
Személyi járandóságok 549,713
Dologi kiadások 80,600
Közterhek 49,159
Üzemi kiadások 6.690,141
25. Fémkohászat:
Személyi járandóságok 239,930
Dologi kiadások 63,450
Közterhek 12,950
Üzemi kiadások 7.863,300
26. Pénzverés és fémbeváltás:
Személyi járandóságok 174,636
Dologi kiadások 14,200
Közterhek 290
Üzemi kiadások 17.056,000
27. Állami vasgyárak:
Személyi járandóságok 3.800,277
Dologi kiadások 925,000
Közterhek 135,000
Üzemi kiadások 50.355,000
28. Kőszénbányászat:
Személyi járandóságok 930,685
Dologi kiadások 222,070
Közterhek 60,000
Üzemi kiadások 4.043,374
29. Sótermelés:
Személyi járandóságok 292,793
Dologi kiadások 36,000
Közterhek 10,320
Üzemi kiadások 2.514,000
30. Bányászati kegyuri terhek:
Személyi járandóságok 120,653
Dologi kiadások 79,801
31. Bányakapitányságok:
Személyi járandóságok 328,035
Dologi kiadások 81,425
32. Állami nyomda:
Személyi járandóságok 863,884
Dologi és üzleti kiadások 1.682,630
33. Állami épületek:
Állami munkástelepek:
Személyi járandóságok 77,080
Dologi kiadások 66,077
Egyéb állami épületek:
Személyi járandóságok 13,900
Dologi kiadások 237,100
34. Budapesti állami hidak:
Személyi járandóságok 260,314
Dologi kiadások 20,210
Közterhek 5,940
Üzleti kiadások 141,555
Alapok alakitása 1,600
Nyugdijak 64,204
35. Budapesti állami alagut:
Személyi járandóságok 20,500
Dologi kiadások 4,386
Üzleti kiadások 7,325
36. Állami ingó vagyon:
Kincstári árvaletétek kamata 8,227
37. Különféle kiadások:
Alapitványok, járulékok és kegyuri kiadások 157,030
Vegyesek 2.542,367
XIX. FEJEZET. Kereskedelemügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 1.475,100
Dologi kiadások 418,800
Vasuti ministeri biztosok 19,200
Tanulmányi és utazási ösztöndijak 20,000
Anyaggyüjtési és szaktanácskozási költségek 30,000
2. M. kir. vasuti és hajózási főfelügyelőség:
Személyi járandóságok 189,200
Dologi kiadások 102,600
3. Államépitészeti hivatalok:
Személyi járandóságok 1.965,000
Dologi kiadások 600,500
4. Közutak:
Állami közutak fenntartása 10.458,740
Törvényhatósági közutak segélyezése 3.872.700
Törzskönyvek, távolsági térképek és közuti térkép elkészitésére 80,000
5. Ipari és kereskedelmi szakoktatás:
Személyi járandóságok 1.779,800
Dologi kiadások 830,560
Országos ipari és kereskedelmi oktatási tanács 18,200
Egyéb ipari és kereskedelmi oktatási czélok 438,500
6. Ipari és kereskedelmi czélok:
Kereskedelmi muzeum 199,600
Belkereskedelem 270,000
Külkereskedelem 950,000
Munkásügyek 250,000
Iparfejlesztés 7.000,000
7. Ipari felügyelet és kazánvizsgálat:
Személyi járandóságok 345,300
Dologi kiadások 292,000
8. Munkásbiztositás:
Állami munkásbizt. hivatali kiadások 666,200
Az országos munkásbetegsegélyző és balesetbiztositó pénztár igazgatási költségei 600,000
9. Posta, távirda és távbeszélő:
Személyi járandóságok 38.734,800
Dologi kiadások 8.085,600
Üzemi kiadások 32,393,300
10. M. kir. postatakarékpénztár:
Személyi járandóságok 2.500,400
Dologi kiadások 567,500
Üzleti kiadások 3.900,000
A postatakarékpénztári tanács költségei 4,000
Nyugdijak 65,000
11. Hajózás:
Tengerészeti igazgatás:
Személyi járandóságok 418,100
Dologi kiadások 520,690
A tengerészeti segélyalapok részesedése a kikötői illetékekből (1897. évi IX. tc.) 120,000
A tengerészek nyugdijintézetéhez való hozzájárulás 60,000
Szakoktatás:
Személyi járandóságok 76,510
Dologi kiadások 53,150
12. Aldunai m. kir. hajózási hatóság:
Személyi járandóságok 138,600
Dologi kiadások 85,800
13. M. kir. államvasutak:
Személyi járandóságok 128.778,000
Dologi kiadások 12.560,000
Rendes fenntartási és üzemi kiadások 145.383.500
Átalakitási kiadások 14.254,500
Tüz és elemi károk okozta kiadások 5.000,000
14. M. kir. zálogházak:
Személyi járandóságok 525,800
Dologi kiadások 173,000
Nyugdijak 65,900
Egyéb üzemi kiadások 223,500
15. Mértékhitelesités és fegyvervizsgálat:
Személyi járandóságok 482,100
Dologi kiadások 413,850
16. M. kir. központi statisztikai hivatal:
Személyi járandóságok 608,600
Dologi kiadások 627,800
17. Szabadalmi hivatal és szabadalmi tanács:
Személyi járandóságok 315,900
Dologi kiadások 213,750
XX. FEJEZET. Földmivelésügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 1,189,736
Dologi kiadások 324,200
2. Állami erdők:
Személyi járandóságok 3.827,115
Dologi kiadások 1.424,800
Üzemi és gazdálkodási kiadások 10.072.537
Közterhek 2.072.566
3. Állami kezelésbe vett községi és némely más erdők és kopár területek:
Személyi járandóságok 1.346,588
Dologi kiadások 1.317,554
4. Erdőfelügyelőségek és ornithologiai központ:
Személyi járandóságok 359,118
Dologi kiadások 195,352
5. Erdőőri szakiskolák:
Személyi járandóságok 71,650
Dologi kiadások 136,727
Gazdasági kiadások 80,415
Közterhek 18,508
6. Országos erdei alap:
Személyi járandóságok 56.682
Dologi kiadások 163,318
7. Kopár területek befásitására előmozditása 550,000
8. Ménesbirtok-gazdaságok, gödöllői koronauradalom és palánkai csikótelep:
Személyi járandóságok 621.564
Dologi kiadások 63,525
Gazdasági kiadások 5.790,049
Közterhek 507,871
9. Állami lótenyészintézetek:
Személyi járandóságok 2.425,232
Dologi kiadások 6.417,670
10. Állategészségügy:
Személyi járandóságok 2.054,328
Dologi kiadások 1.074,920
11. Állatorvosi főiskola
Személyi járandóságok 294,052
Dologi kiadások 187,900
12. Gazdasági akadémiák:
Személyi járandóságok 420,483
Dologi kiadások 674,031
13. Alsófoku gazdasági szakoktatás és mezőgazdasági ismeretek terjesztése:
Személyi járandóságok 401,896
Dologi kiadások 1.510,100
14. Állattenyésztés és tejgazdaság:
Személyi járandóságok 254,854
Dologi kiadások 3.594,876
15. Vizügyi műszaki szolgálat:
Személyi járandóságok 1.420.415
Dologi kiadások 682,440
16. Vizi munkálatok:
Személyi járandóságok 141,312
Dologi kiadások 697,588
17. Halászat:
Személyi járandóságok 59,156
Dologi kiadások 155,100
18. Szőlészet és borászat:
Személyi járandóságok 262,962
Dologi kiadások 221,915
Szőlészeti és borászati czélok előmozditására 254,200
19. Kincstári birtokok és fürdők:
Személyi járandóságok 68,625
Dologi kiadások 69,396
Gazdálkodási kiadások 418,137
Közterhek 111,318
20. Állami jószágok és telepitési szolgálat:
Személyi járandóságok 222,909
Dologi kiadások 87,000
Gazdálkodási kiadások 22,600
Közterhek 575,534
21. Perköltségek 50,000
22. Gazdasági műszaki hivatal:
Személyi járandóságok 98,948
Dologi kiadások 73,800
23. Delibláti kincstári birtok:
Személyi járandóságok 39,418
Dologi kiadások 19,500
Gazdálkodási és üzemi költségek 37,900
Közterhek 13,300
24. A mező- és közgazdaság különböző ágai:
Személyi járandóságok 575,250
Dologi kiadások 1,681,818
25. Méhészet:
Személyi járandóságok 48,265
Dologi kiadások 186,858
26. Kertészet, gyümölcsészet és fatenyésztés:
Személyi járandóságok 152,403
Dologi kiadások 730,000
27. Kisérletügy:
Személyi járandóságok 529,433
Dologi kiadások 332,000
28. Gazdasági munkás- és cselédügyek:
Személyi járandóságok 60,000
Dologi kiadások 1.375,000
29. Országos meteorologiai és földmágnességi intézet:
Személyi járandóságok 150,490
Dologi kiadások 74,000
30. Selyemtenyésztés emelése:
Személyi járandóságok 404,100
Dologi kiadások 6.358,000
31. Földtani intézet:
Személyi járandóságok 172,065
Dologi kiadások 107,300
32. A hegyvidéki és erdélyrészi (székelyföldi) és felvidéki földmivelőnép segélyezésére:
Személyi járandóságok 71,759
Dologi kiadások 1.827,595
XXI. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 1.778,803
Dologi kiadások 404,796
2. Országos közoktatásügyi tanács:
Személyi járandóságok 25,567
Dologi kiadások 10,000
3. Budapesti királyi egyetem:
Személyi járandóságok 2.234,357
Dologi kiadások 703,392
A kisérleti lélektan előadására és a gyakorlatok és demonstrácziók kapcsán felmerülő dologi kiadásokra átalányképen 3,000
4. Budapesti egyetemi klinikák:
Személyi járandóságok 365,823
Dologi kiadások 2.406,910
5. Budapesti Pasteur-intézet és kórház:
Személyi járandóságok 43,035
Dologi kiadások 101,940
6. Kolozsvári Ferencz József tudomány-egyetem:
Személyi járandóságok 1.095,642
Dologi kiadások 471,160
7. Kolozsvári "Karolina" országos kórház és egyetemi klinikák:
Személyi járandóságok 191,065
Dologi kiadások 1.096,000
8. József-műegyetem:
Személyi járandóságok 1.064,306
Dologi kiadások 371,100
9. Középiskolai tanárképzők:
Személyi járandóságok 158.780
Dologi kiadások 158.220
Középiskolai tanárképzők segélyezése 36,000
10. Jogakadémiák:
A kassai jogakadémia személyi járandóságai 73.159
A kassai jogakad. dologi kiadása 11,826
Közegészségtani előadások dijazására a jogakadémiákon 2,000
Felekezeti jogakadémiák tanárai fizetéseinek kiegészitésére 69,600
11. Ógyallai csillagda:
Személyi járandóságok 16,875
Dologi kiadások 14,750
12. Tankerületi főigazgatóságok:
Személyi járandóságok 200,941
Dologi kiadások 33,600
13. Állami középiskolák és középiskolai internátusok:
Személyi járandóságok 6.713,299
Dologi kiadások 916,568
Internátusok szükséglete 68,900
14. Felekezeti, törvényhatósági és községi középiskolák segélyezése:
Felekezeti, törvényhatósági és községi középiskolák segélyezésére 2.320,456
Felekezeti, törvényhatósági és községi oly középiskolák ideiglenes segélyezésére melyekkel a végleges szerződés még nem volt megköthető 30,000
Felekezeti, törvényhatósági és községi középiskolai igazgatók és tanárok részére engedélyezendő pótlékokra 1.020,000
Országos nyugdijszervezetbe eddig nem tartozott iskolák nyugdijintézete számára 120,000
Felekezeti stb. középiskoláknál míködő hitoktatók dijazására 37,000
15. Felsőbb leányiskolák:
Személyi járandóságok 1.146,592
Dologi kiadások 581,800
A győri állami felsőbb leányiskola felállitására átalánykép 50,000
Az országos nőképző-egyesület által fentartott "Veres Pálné felsőbb leányiskola" segélyezésére 20,000
Községi és felekezeti felsőbb leányiskolai tanerők illetményeinek kiegészitésére 73,300
A marosvásárhelyi községi felsőbb leányiskola segélyezésésre 15,000
16. Vizsgálati bizottmányok 86,570
17. Népnevelési tanfelügyelőségek:
Személyi járandóságok 975,324
Dologi kiadások 292,000
18. Állami elemi népiskolák:
Személyi járandóságok 15.179,675
Az iskolák helyi költségvetésében mutatkozó hiányok fedezésére 2.150,828
Egyéb dologi kiadások 1.046,000
Uj iskolák felállitására 300,000
19. Gazdasági népiskolák
Szaktanitók illetményeire 283,963
Kisebb fokozatu gazdasági népiskolák tanitóinak dijazására 280,000
Gazdasági népiskolai gyakorlati telepek felszerelésére 15,000
Önálló gazdasági népiskolák dologi szükségleteire 25,000
Önálló gazdasági népiskolák ifjusági könyvtárának beszerzésére I. részlet 3,000
A magyar gazdaszövetségnek 10 tanitó jutalmazására 1,000
20. Nem állami elemi iskolák segélyezése 13.770,000
21. Kisdedóvó intézetek és menedékházak 2.113,294
22. Népnevelési intézetek közös szükséglete 1.236,500
23. Felső nép- és polgári iskolák:
Személyi járandóságok 4.935,491
Dologi kiadások 650,000
Budapest székesfőváros és Arad sz. kir. város községi polgári iskoláinak segélyezésére 70,000
Állami polgári és felső népiskolai internátusok fentartási költségeire 60,000
Községi és felekezeti és társulati (egyesületi) felső nép- és polgári iskolai tanerők fizetésének kiegészitésére 447,600
24. Polgári iskolai tanitó- és tanitónőképzőintézetek:
Személyi járandóságok 428,121
Dologi kiadások 303,300
25. Elemi iskolai tanitó-, tanitónő- és kisdedóvónőképző intézetek:
Személyi járandóságok 1.529,112
Dologi kiadások 1.502,070
Országos tanszermuzeum költségeire 24,000
Felekezeti tanitó- és tanitónőképző intézetek tanárok és tanitónők illetményeinek kiegészitésére 380,000
26. Testi nevelés 98,600
27. Balatonfüredi "Erzsébet" szeretetház:
Személyi járandóságok 10,116
Dologi kiadások 33,000
28. Üvegtechnikai intézet:
Személyi járandóságok 8,000
Dologi kiadások 400
29. Iparos tanulók iskolái:
Személyi járandóságok 22,140
Dologi kiadások 661,260
30. Állami felső kereskedelmi iskolák:
Személyi járandóságok 818,249
Dologi kiadások 271,000
31. M. kir. keleti keresk. akadémia:
Személyi járandóságok 65,950
Dologi kiadások 16,700
32. Keresked. iskolák segélyezése 374,960
33. Bábaképezdék:
Személyi járandóságok 176,046
Dologi kiadások 377,800
34. Gyógypedagógiai intézetek:
Személyi járandóságok 766,194
Dologi kiadások 430,060
35. Művészeti czélok támogatása 399,020
36. Országos Magyar Képzőművészeti Főiskola:
Személyi járandóságok 216,930
Dologi kiadások 151,959
37. Országos Magyar Iparművészeti Iskola:
Személyi járandóságok 203,664
Dologi kiadások 73,200
38. Országos Magy. Zeneakadémia:
Személyi járandóságok 269,873
Dologi kiadások 76,300
39. Országos Szinművészeti Akadémia:
Személyi járandóságok 46,822
Dologi kiadások 38,100
40. Szinművészeti kiadások:
A magyar kir. operaház állami javadalmazása 898,600
A budapesti nemzeti szinház állami javadalmazása 250,000
A budapesti nemzeti szinház nyugdijintézetének segélyezésére 70,000
A kolozsvári nemzeti szinház állami javadalmazása 50,000
A budapesti nemzeti színházi alapok jövedelméből a szinház segélyezésére 54,600
A magyar szinész-egyesület segélyezésére 10,000
A vidéki magyar szinészet segélyezésére 248,400
41. A Muzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége és Országos Tanácsa. Erdélyi Muzeum. A felsőmagyarországi Rákóczi-Muzeum. A sümegi Darnay-Muzeum. Hiteles helyi levéltárak felügyelete:
Személyi járandóságok 52,905
Dologi kiadások 324,170
Az Erdélyi Orsz. Muzeum segélyezésre 30,400
Hiteles helyi levéltárak felügyelete 1,500
42. Magyar Nemzeti Muzeum:
Személyi járandóságok 369,814
Dologi kiadások 347,866
43. Országos Magyar Szépművészeti Muzeum és Magyar Történelmi Képcsarnok:
Személyi járandóságok 100,075
Dologi kiadások 189,820
44. Országos Magyar Iparművészeti Muzeum:
Személyi járandóságok 94,679
Dologi kiadások 77,348
45. Műemlékek Országos Bizottsága és műemlékek fentartása:
Személyi járandóságok 27,740
Dologi kiadások 24,500
Az 1881. évi XXXIX. tc. oltalma alatt álló műemlékek fentartására, kisajátitására, ásatásokra, valamint épitészeit tiszteletdijakra 65,000
Vajdahunyad várának fentartására átalányul 11,810
Zólyom várának fentartására átalányul 7,300
A milleniumi emlékművek fentartására 2,000
Az orsovai korona-kápolnára 1,268
46. Tudományos, irodalmi és közművelődési czélok támogatása 468,437
47. Öszötndijak 190,632
48. Egyházak segélyezése:
Az erdélyi róm. kath. status egyházainak javadalmazására 92,000
A görög szert. kath. egyháznak javadalmazására 430,000
Az ágostai hitv. evang. egyháznak javadalmazására 335,378
A ref. egyháznak javadalmazására 461,900
A görög-keleti hitvallásu egháznak javadalmazására 320,000
Az unitárius hitvallásu egyháznak javadalmazására 100,000
Az izraelita vallásuak egyházának javadalmazására 240,000
A gyulafehérvári róm. kath. káptalan részére kir. alapitványi járulék 11,970
Kamarai járandóság erdélyi ref. egyházak és tanodák számára 28,000
Kamarai járandóság 3 róm. kath. lelkész számára 374
A máramarosvármegyei református egyházaknak az Abaffy-alapitvány kárpótlásául 10,000 K és a debreczeni ref. collegium részére az Abaffy-alapitvány kárpótlásául 8,000 K, együtt 18,000
A magyarországi ref. és ág. hitv. evang. egyházaknak az 1848. évi XX. tc. 3. §-a értelmében leendő segélyézésére 4.000,000
Ugyanazon alapon a Magyarország erdélyi részeiben levő ág. hitv. ev. orsz. egyháznak segélyezésére 266,000
Hasonlóképen az unitárius egyház segélyezésére 150,000
A magyarországi ág. hitv. és ref. egyházak alapjának gyarapitására 300,000
A Magyarország erdélyi részeiben levő ág. hitv. ev. orsz. egyház alapjának gyarapitására 20,000
Az unitárius egyház alapjának gyarapitására 15,800
Dologi természetü párbérszolgáltatások megváltására 30,000
Rendkivüli segélyezésekre 35,000
Az országos izr. iskolaalap segélyezésére 60,000
49. Lelkészi jövedelem kiegészitésére az 1898. évi XIV. és 1909. évi XIII. törvénycikkek alapján:
A lelkészi jövedelem kiegészitéséről szóló 1898. évi XIV. és 1909. évi XIII. törvénycikkek rendelkezéseinek végrehajtási költségeire 4.160,000
XXII. FEJEZET. Igazságügyi ministerium.
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 912,426
Dologi kiadások 173,800
2. Királyi Curia:
Személyi járandóságok 1.289,024
Dologi kiadások 70,200
3. Konstantinápolyi consuli főtörvényszék:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 52,071
4. Koronaügyészség:
Személyi járandóságok 90,235
Dologi kiadások 4,900
5. Királyi itélőtáblák:
Személyi járandóságok 3.097,201
Dologi kiadások 172,000
6. Királyi főügyészségek:
Személyi járandóságok 398.389
Dologi kiadások 77,000
7. Királyi törvényszékek és járásbiróságok:
Személyi járandóságok 28.507,675
Dologi kiadások 2.926,574
8. Királyi ügyészségek:
Személyi járandóságok 4.138,157
Dologi kiadások 5.367,000
9. Országos büntető intézetek:
Személyi járandóságok 1.351,622
Dologi kiadások 1.880,600
10. Büntetéspénzek országos alapja 2.579,942
11. Telekkönyvezés:
Személyi járandóságok 22.900
Dologi kiadások 1,180
12. Az 1910. évi XXI. tc. alapján alkalmazott birák és ügyészek személyi járandóságai és törvények szerkesztése:
Személyi járandóságok és tiszteletdijak 170,000
Dologi kiadások 50,000
13. Országos birósági vegyészeti intézet:
Személyi járandóságok 25,225
Dologi kiadások 3,300
XXIII. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 2.074,205
Elhelyezés 664,582
Élelmezés és lótáp 130,747
Ruházat, felszerelés, ágyak és ágynemüek 14,414
Dologi kiadások 402,137
2. Magasabb parancsnokság és hatóságok:
Személyi járandóságok 3.023,389
Elhelyezés 1.322,605
Élelmezés és lótáp 318,287
Ruházat, felszerelés, ágyak és ágynemüek 49,012
Dologi kiadások 510,324
3. Csapatok:
Személyi járandóságok (fegyvergyakorlati költségek kivételével) 14.078,796
Elhelyezés (fegyvergyakorlati költségek kivételével) 7.094,641
Élelmezés és lótáp (fegyvergyakorlati költségek kivételével) 9.384,059
Ruházat, felszerelés, ágyak és ágynemüek (fegyvergyakorlati költségekkel együtt) 4.066,977
Lőszer (fegyvergyakorlati rendes szükséglettel együtt) 2.472,309
Pótlovazás 1.785,729
Dologi kiadások (fegyvergyakorlati költségek kivételével) 2.101,565
Fegyvergyakorlatok 5.479,908
4. Tárintézetek:
Személyi járandóságok 381,710
Elhelyezés 342,092
Élelmezés és lótáp 72.513
Ruházat, felszerelés, ágyak és ágynemüek 23,115
Lőszer 1,971
Dologi kiadások 50,756
5. Nevelő- és képzőintézetek:
Személyi járandóságok 809,319
Elhelyezés 478,552
Élelmezés és lótáp 743,796
Ruházat és felszerelés 277,169
Lőszer 40,814
Dologi kiadások 252,130
6. Szakképzés:
Személyi járandóságok 535,627
Elhelyezés 302,064
Élelmezés és lótáp 170,428
Ruházat, felszerelés, ágyak és ágynemüek 19,942
Lőszer 22,875
Dologi kiadások 417,615
7. Egészségügyi intézetek:
Személyi járandóságok 294,663
Elhelyezés 316,282
Élelmezés és lótáp 73,314
Ruházat, felszerelés, ágyak és ágynemüek 20,236
Dologi kiadások 32,319
Betegápolási költségek 445,000
8. Koronaőrség:
Személyi járandóságok 57,311
Elhelyezés 15,891
Élelemezés 16,633
Ruházat, felszerelés, ágyak és ágynemüek 12,116
Lőszer 144
Dologi kiadások 1,515
9. Menház:
Személyi járandóságok 55,564
Elhelyezés 32,470
Élelemezés 96,502
Ruházat, felszerelés 10,830
Dologi kiadások 10,083
10. Alapitványi helyek a közös katonai intézetekben 639,864
11. Ujonczozás felülvizsgálati költségek 70,000
Rendes kiadások összege 1,580.378,496

B) Rendkivüli kiadások.

a) Átmeneti kiadások.

I. FEJEZET. Az 1912. évi közösügyi kiadásokból a magyar szent korona országait illető összeg:
II. FEJEZET. Nyugdijak:
1. Pénzügyministerium:
A bányatárspénztári hiányok felerészének fedezésésre szolgáló és feltételesen visszafizetendő előleg 383,000
2. Földmivelésügyi ministerium:
Társpénztári hiányok felerészének fedezésére szolgáló feltételesen visszafizetendő előlegek 34,999
III. FEJEZET. Ministerelnökség:
1. 1848/49-iki honvédek segélyezésére és az azzal kapcsolatos kezelési költségekre 800,000
2. Határrendezési költségek 20,000
3. Levéltári kutatások költségeire 10,000
4. Rendelkezési állományba jutó tisztveselők illetményeire 6,400
5. A honalapitó Árpádot és a nemzet történelmi multját megörökitő emlékműre (1896:VIII. tc.) 100.000
6. A fiumei kormányzói palota kibővitésére I. részlet 120,000
IV. Ő császári és apostoli királyi Felsége személye körüli ministerium:
A ministerium épületeinek alapos helyreállitására 30,000
V. FEJEZET. Belügyministerium:
1. Központi igzagatás:
A belügyministerium hivatalos helyiségeinek uj butorzattal való fokozatos felszerelésére és egyes helyiségek padlozatának kicserélésére 25,000
A belügyministerium iratttárának selejtezési költségeire 4,000
Tiz darab irógép beszerzésére 6,000
2. Általános közigazgatás:
A választójog reformjához szükséges statisztikai adatfeldolgozás költségei 100,000
3. Egészségügyi intézmények:
A marosvásárhelyi m. kir. állami kórháznál egy műtőasztal beszerzése 1,600
A budapest-lipótmezei m. kir. állami elmegyógyintézetnél uj gyógymódok alkalmazására szükséges felszerelések folytatólagos beszerzésére (Zander) 5,000 K, a villanyvilágitás folytatólagos bevezetésére 20,000 K, a főépület cseréptetőzetének részbeni kicserélésére és az ablakok ujramázolására 14,000 K, az alapfolyosók rendbehozatalára 20,000 K, a butorok kiegészitésére és a megrongáltak helyreállitására 10,000 K 69,000
A budapest-angyalföldi állami elmegyógyintézetnél a butorzat fokozatos kicserélésére 10,000
A nagyszebeni állami elmegyógyintézetnél a ruha- és fehérnemű készletek kiegészitésére szükséges 30,000 kor. I. részlete 15,000
A brassói állami szemkórháznál az első felszerelés kiegészitésére és mosókonyha berendezésére 16,000
A budapesti állami szemkórháznál (elektromágnes, mikroskop, mikrotom és egyéb tudományos czikkek beszerzésére, továbbá az udvar rendezésére és egy lugasnak padokkal való felállitására szükséges 10,000 K II. részlete) 5,000
4. Országos betegápolási alap:
A pécsi, rimaszombati, temesvári, veszprémi és marosvásárhelyi gyermekmenhelyek átalakitási és tatarozási munkálataira, továbbá csatornaépités és kályhakicserélés költségeire 32,700
5. M. kir. csendőrség:
A m. kir. csendőrség állományának tervbe vett szaporitásából és lovasitásából felmerülő költségek 237,285
Határszéli szolgálat ellátása czéljából a m. kir. csendőrség állományának tervezett szaporitására 305,570
6. M. kir. határrendőrség:
A határrendőr kapitányságok egy részének irógéppel való ellátására 3,000
7. Székesfővárosi m. kir. államrendőrség:
Az őrszemélyzet és polgári biztosok állományának szaporitásából egyszersmindenkorra felmerülő költségekre 105,836
Egyenruházati járulék 2 lovas rendőrfelügyelő részére ŕ 900 K, 1 rendőrfelügyelő részére 500 K és az intéző rendőrséghez kinevezendő 6 gyakornok vagy más tisztviselő részére ŕ 300 K = 1,800 K 4,100
2 drb gépkocsi (automobil) beszerzésére 36,000
A főkapitányság épület gyökeres tatarozására 10,000
Az őrszemélyzet részére szükséges tankönyvek beszerzésére 3,255
A bejelentőhivatal törzsanyagának rendezésére 12,000
Lóbeszerzési átalány 2 rendőrfelügyelő részére ŕ 800 K 1,600
A kispesti és erzsébetfalvi kerületi kapitányság hivatalos helyiségeinek butorzattal, szolgálati könyvekkel, orvosi műszerekkel és egyéb berendezési tárgyakkal való felszerelés felmerülő költségekre 13,500
VI. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. Központi igazgatás:
Az adó és illeték reform-munkálatok, valamint egyéb törvények előkészitési költségeire 40,000
2. Bányászati és erdészeti főiskola Selmeczbányán és bányásziskolák:
Bányászati tanszékek felszerelésére V. részlet 24,000
Erdészeti tanszékek felszerelésére V. részlet 15,000
Közös tanszékek felszerelésére 4,000
A chemiai tanszékek elhelyezésére szolgáló uj épület berendezésésre 100,000
3. Bányaigazgatóságok:
Bányakutatások költségei 40,000
Az ország némely részén végzendő kutatásokra és mélyfurásokra 500,000
4. Földgáz-, petroleum- és káliumsókutatás:
Az erdélyi medenczének és a magyar állam e tekintetben szóba jöhető területeinek kőolaj- és gázelőfordulás szempontjából való folytatólagos átkutatására 21,000
Automobil beszerzésére 20,000
5. Fém- és opálbányászat:
Az ezüstár hanyatlása folytán sujtott bányavidék iparának segélyezésére s azok részére adható kölcsönökre 200,000
Taxástelkek folytatólagos rendezésére 1,600
Kutatásokra és feltárásokra 100,000
6. Fémkohászat:
A ferneczelyi kohónál Herreshoff-féle pörkölő pestek épitésére a kohójövedelemből visszatéritendő előlegképen II. részlet 72,000
7. Pénzverés és fémbeváltás:
Fémbeszerzésekre 20.000,000
A pénzverésnél fennmaradó bevételi többlet a valutarendezés czéljaira 105,119
8. Állami vasgyárak:
Kutatásokra és feltárásokra 210,000
9. Kőszénbányászat:
Kutatásokra és mélyfúrásokra 228,000
Rendkivüli hozzájárulásként az államvasuti nyugdijintézethez 45,000
10. Sótermelés:
A rónaszéki geologiai viszonyoknak mélyfúrások által való megvizsgálására 24,000
11. Állami épületek:
A kőbánya-óhegyi munkástelep czéljaira vásárolt telkekeken levő s ideiglenesen bérbeadott régi épület tatarozási költségeire s fővárosi vizdijra 400
12. Budapesti állami alagut:
Az alagut vizmentesitési költségeire II. részlet 200,000
13. Különféle kiadások:
A rendelkezés alá jutott tisztviselők illetményeire 1,220
A Rába és mellékfolyóinak szabályozására 30,290
14. Földadókataszter kiigazitása:
A földadókataszternek az 1909. évi V. törvénycikkel elrendelt kiigazitásával felmerülő összes kiadásokra átalányösszegben 5.700,000
VII. FEJEZET. Kereskedelemügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
A fiumei raktári vállalat ministeri biztosának 4,000
Viczinális vasutak segélyezésére 2.400,000
A ministerium központi épületének helyreállitási költségeire 10,000
2. Közutak:
A zentai állandó Tiszahid épitéséhez Zenta városának nyujtandó segély VII. részlete 50,000
Az aradi II. Maroshid épitéséhez Arad szab. kir. városának nyujtandó segély I. részlete 30,000
3. Ipari és kereskedelmi szakoktatás:
Iparintézetek felszerelésére és épületek tatarozására 400,000
4. Ipari és kereskedelmi czélok:
Kereskedelempolitikai munkálatok költségei 50,000
Iparügyi törvények előkészitésével kapcsolatos költségek 25,000
Termelési és árstatisztika egybeállitására 50,000
Munkáskórház létesitésére 300,000
A zágrábi kereskedelmi és iparmuzeum nagyobbitására az 1907. évi XXVIII. törvénycikk által engedélyezett 200,000 K II. részlete 100,000
5. Posta, távirda és távbeszélő:
A budapesti m. kir. távbeszélőhálózat bérletének megszüntetéseért 41 féléven át fizetendő évi 736,000 K valamint a távbeszélő-hálózatot terhelő és szintén 41 féléven át fizetendő kölcsön évi 91,000 K járadékának 31. és 32. részlete 827,000
6. Magyar királyi postatakarékpénztár:
Irógépek és számológépek beszerzésére 30,000
7. Hajózás:
Az „Adria” magyar kir. tengerhajózási részvénytársaság szerződésszerü segélyezésére 1.452,000
A magyar keleti tengerhajózási részvénytársaság segélyezésére 180,000
A magyar-horvát tengeri gőzhajózási részvénytársaság szerződésszerü segélyezésére 590,000
Hajóbeszerzséi segélyekre 850,000
Hajóépitési segélyekre 50,000
Hajójárat-segélyekre 600,000
Az "Adria" magyar kir. tengerhajózási részvénytársaság ministeri biztosának dijazására 8,000
A magyar keleti tengerhajózási részvénytársaság ministeri biztosának dijazására 3,000
A magyar-horvát tengeri gőzhajózási részvénytársaság ministeri biztosának dijazására 2,400
A magyar folyam- és tengerhajózási részvénytársaság segélyezésére az 1894:XXXVI. törvénycikk alapján 800,000
A magyar folyam- és tengerhajózási részvénytársaság ministeri biztosának dijazására 8,000
A balatontavi gőzhajózási részvénytársaság segélyezésére 24,000
A balatontavi gőzhajózási részvénytársaság ministeri biztosának dijazására 1,200
Suez-csatornai illetékek fedezésére 600,000
Az I. cs. kir. szab. dunagőzhajózási társaság segélyezése, a budapesti helyi hajójáratok és az óbudai hajógyár fenntartására 200,000
Ujabb hajózási vonalak biztositására 900,000
Ujabb tengerhajózási vonalak biztositására 1.600,000
Tengeri világitók fokozatos épitésére I. részlet 35,000
8. Aldunai m. kir. hajózási hatóság:
Kiegészitési és megujitási munkákra 50,000
A Vaskapu és az ottani többi zuhatag műveinek helyreállitására 400,000
9. Magyar kir. államvasutak:
Leltárszaporitásra 800,000
10. M. kir. zálogházak:
Két uj fióküzlet berendezési költségeire 28,000
11. Mértékhitelesités és fegyvervizsgálat:
Az elektromos fogyasztásmértők hitelesitésére szükséges helyiségekre és berendezésekre 270,000
12. M. kir. központi statisztikai hivatal:
Helységnévtár szerkesztése 100,000
VIII. FEJEZET. Földmivelésügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
A ministeriumnak az állami épületen kivül elhelyezett osztályai részére szükséges helyiségek bérbevételével járó költségekre 50,000
2. Állami erdők 182,146
3. Állami kezelésbe vett községi és némely más erdők és kopár területek:
Háromszögelési költségekre 16,266
Épület fenntartására 4,000
Távbeszélő állomások berendezésére 2,000
4 Erdőfelügyelőségek és ornithologiai központ:
Erdőfelügyelőségnél 5,079
Ornithologia központnál 5,000
5. Erdőőri szakiskolák:
A négy erdőőri szakiskolánál épülethelyreállitásokra, átalakitásokra, gyüjteményekre és tankönyvek irására szükséges 38,557
6. Ménesbirtok-gazdaságok, gödöllői koronauradalom és palánkai csikótelep 408,368
7. Állami lótenyészintézetek 21,500
8. Állategészségügy:
A sertésvész ellen való védekezési kisérletek összes költségeire 400,000
Szegény községeknek és magánosoknak ingyen kiosztandó ojtóanyagokra pénzsegély 50,000
Állati hullamegsemmisitő készülékek létesitésének, valamint husvizsgálók kiképzésének állami támogatására 25,000
Ragadós száj- és körömfájás elfojtására 100,000
9. Állatorvosi főiskola:
Az uj épületek berendezésére és felszerelésére, valamint a többi intézményeknél szükséges átalakitásokra és pótberendezésekre 30,248
10. Gazdasági akadémiák 85,637
11. Alsófoku gazdasági szakoktatás és mezőgazdasági ismeretek terjesztése 128,361
12. Állattenyésztés és tejgazdaság:
A gödöllői baromfitelep épületeinek javitási költségeire 10,000
13. Vizügyi műszaki szolgálat:
A nemzetközi hajózási kongresszus brüsszeli állandó bizottsága költségeihez való hozzájárulásra 1,000
Társulati öntöző-csatornák épitésének az 1900. évi XXX. tc. alapján való segélyezésére, továbbá egyébnemü öntözések támogatására és talajjavitások eredményeinek tanulmányozására 200,000
A városi szennyvizekkel foganatositandó öntözések támogatására 100,000
14. Vizi munkálatok:
A dunabogdányi és visegrádi kincstári kőbányák üzemének felügyelete, fenntartása és fejlesztésére 241,690
15. Halászat:
Halászati felügyelőségnél 20,000
M. kir. halélettani és szennyviztisztitó kisérleti állomásnál 5,000
16. Szőlészet és borászat:
Berendezések a szőlészeti intézeteknél 24,000
A phylloxera ellen való védekezés czéljaira 1.017,000
A központi szőlészeti kisérleti állomás czéljaira 164,600
A Magyar Agrár- és Járadékbanknak fizetendő hozzájárulás a szőlőfelujitási kölcsönök érdekében gyakorlandó helyi felügyelet, ellenőrzés és utmutatások megadásának költségéhez 20,000
Egy magyar ampelographia kiadásának előmunkálataira 4,000
Az okszerü borkezelés és a borértékesités czéljából létesitett állami pinczék személyi és dologi kiadásainak fedezésére, s általában a borértékesités előmozditására s az e czélból szükséges intézkedésekkel járó összes költségek fedezésére 500,000
17. Kincstári birtokok és fürdők 228,720
18. Állami jószágok és telepitési szolgálat:
Személyi járandóságok 341,944
Dologi és egyéb kiadások 1.499,500
19. Delibláti kincstári birtok:
A delibláti kincstári birtokon homokkötés pótlása czéljából eszközlendő befásitásokra, továbbá a birtok és bérleti határok, valamint utak befásitására és a birtok kataszteri részletes felmérésénél és a birtok telekkönyvi rendezésénél, továbbá az erdőgazdasági üzemterv elkészitésénél felmerülő költségekre 30,000
20. A mező- és közgazdaság különböző ágai:
A mezőgazdaságról és mezőrendőrségről szóló 1894. évi XII. tc. revisiójával kapcsolatos költségekre 4,000
Közlegelők létesitésének, szerzésének, javitásának, berendezésének és felszerelésének segélyezésére, továbbá e czélra felvett kölcsönök kamatterhének könnyitésére, valamint ezen intézkedésekkel kapcsolatos költségekre 700,000
A burgonya köztermelés javitásának előmozditására és támogatására 40,000
A mezőgazdasági termények, termékek és czikkek hamisitásának tilalmazásáról szóló 1895. évi XLVI. tc. végrehajtásához szükséges ellenőrző állomások létesitésére, azok személyi és dologi kiadásaira, illetőleg ily állomások támogatására átalányként 40,000
21. Méhészet 60,000
22. Kertészet, gyümölcsészet és fatenyésztés 120,000
23. Kisérletügy:
Kisérletügyi intézmények felszerelésére és berendezésére 70,000
Czukorépa-termelés javitását czélzó kisérletekre s az ezzel kapcsolatos utazási és egyéb költségekre, munkadijakra stb. 30,000
A szivarkadohány termelési és az árnyékos rendszer szerinti dohánytermelési kisérletekkel járó berendezésekre s az ezzel kapcsolatos utazási és egyéb költségekre 4,000
A mezőgazdasági muzeumba ideiglenesen berendelt szakközegek munkadija 6,000
A mezőgazdasági muzeum román épületcsoportjának belső berendezésére V. részlet 10,000
Burgonya-betegségek tanulmányozását czélzó kisérletekre s ezzel kapcsolatos utazási és egyéb költségekre, munkadijakra stb. II. részlet 10,000
Magyaróvári növénynemesitő, tejkisérleti és növényélet kórtani állomások uj épületének berendezésére és felszerelésére 25,000
24. Országos meteorologiai és földmágnességi intézet:
Felszerelésekre, pótlásokra és javitásokra 8,000
25. Selyemtenyésztés emelése:
Régi épületek tetőzete fedőanyagának kicserélése és fedélzetének javitására 120,000
Állami kezelésben álló, valamint bérlőknek átadott selyemfonódákban létesitett munkásotthonok költségeire, illetőleg ilyenek segélyezésére 60,000
A külföldről beszerzendő originál peték vételárának fedezésére (vérfelfrissités czéljából) 70,000
A termelők elméleti és gyakorlati kioktatásával, valamint a termelés felügyeletével felmerülő összes költségek fedezésére 100,00
26. Földtani intézet:
Geologiai térképek ujból való kiadása érdekében előkészitő bejárásokra és egyéb felvételi megbizásokra, geologiai gyakorlati irányu kutatásokra és ezzel kapcsolatos uti- és egyéb költségekre 35,000
Az intézet és laboratoriumainak folytatólagos felszerelésére 10,000
Az intézeti épület tetőzetének javitása, festések, mázolások 10,000
Hazai ércztelepek tanulmányozására 10,000
27. A hegyvidéki, erdélyrészi (székelyföldi) és felvidéki földmivelő nép segélyezésére:
Hegyvidéki szövetkezetek támogatására 40,000
Az erdélyrészi (székelyföldi) akczió területén létesitendő szövetkezetek támogatására 100,000
Árva, Trencsén és Liptó vármegyék területén létesitendő szövetkezetek támogatására 40,000
A hegyvidéken, az erdélyrészi és a felvidéki akczió területén szükséglendő mederrendezési, partbiztositási, talajjavitási (öntözés, alagcsövezés) és vizmosás-megkötési munkálatra, valamint községek vizellátási és csatornázási költségeire 200,000
A folyamatban levő és folytatólag eszközlendő birtokeladási közvetitésekkel járó kezelési és eljárási költségek (becslési, mérnöki munkálatok stb.) fedezésére 20,000
IX. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Tüdővészes és alkoholista betegeknek szanatoriumokban való ápolására 11,000
Az országos gyermek-szanatórium egyesület segélyezésére 25,000
Az alkohol-ellenes mozgalom költségeire 1,000
A ministerium elhelyezésére szolgáló épületek átalakitási és tisztitási költségeire 24,000
A ministerium és számvevőség butorzatának és felszerelésének javitására és pótlására 9,000
A ministeri segédhivatal részére 3 drb Roneo sokszorositógép és 4 drb irógép beszerzésére 5,190
2. Országos közoktatásügyi tanács:
Az országos közoktatásügyi tanács ideiglenes elhelyezése költségeire 4,112
3. Budapesti királyi egyetem:
A budapesti kir. tudomány-egyetemi olvasó-csarnok (5,000 K), a joghallgatók tudományos egyesülete (1,800 K), a joghallgatókat segitő egyesület (800 K), az egyetemi énekkar (700 K) és az egyetemi gyorsiró egylet (1000 K) segélyezésére 9,300
A budapesti általános poliklinikai egyesület segélyezésére 43,500
A budapesti egyetemen a Mensa academica egyesületnek házbér fejében 4,000
Az általános egyetemi segélyegylet részére 2,000
A hittudományi karon felállitandó 2 szeminárium berendezésére és alapfelszerelésére szükséges 6,000 K II. részlete fejében 3,000
A szünidei orvosi tanfolyam és az orvosi továbbképzés költségeire 10,000
A gyógyszerészgyakornoki tanfolyam segélyezésére 5,000
A gyakorlati fizikai tanszék tud. felszerelésére szükséges 80,000 K 2-ik részlete fejében 10,000
Az élettani intézet felszerelésére szükséges 50,000 K 5-ik részlete 10,000
A Corda Fratres nemzetközi diákszövetség központi bizottsága és magyar osztályának segélyezésére 6,000
A Margitszigeti park fenntartására 108,000
Az egyetemek szaporitásának előkészitési költségeire 20,000
A jogtudományi kar butor és tud. felszerelésére 20,000
Egyetemi épületek helyreállitására 50,000
Egyetemi rektori hivatal és quaestura felszerelésére 3,000
A régi I. sz. sebészeti klinika helyiségeinek a bőr- és bujakórtani klinika czéljaira való átalakitási költségeire 50,000
4. Budapesti egyetemi klinikák:
Házbérek 5,000
A klinikák régi épületein szükséges rendkivüli helyreállitásokra és több épület fütési és vizvezetéki berendezésének megujitására II. részlet 25,000
Az uj klinikák tudományos felszerelésére II. részlet 30,000
Az egyetemi uj klinikai telep körüli utczák kövezésére 9,000
5. Kolozsvári Ferencz József tudományegyetem:
A bölcsészeti, nyelv- és történettudományi kar semináriumainak alapfelszerelésére 5,000
A növénytani tanszék hiányos felszerelésének pótlására 2,000
A gyakorlati physikai tanszék felszerelésére 3,000
A földrajzi intézet felszerelésére 5,000
Az ásvány- és földtani tanszék hiányos felszerelésének pótlására 2,000
Az állattani intézet tudományos felszerelésére szükséges 100,000 K 4-ik részletéül 20,000
A törvényszéki orvostani tanszék pótlólagos felszerelésére 1,000
6. Kolozsvári Karolina országos kórház és egyetemi klinikák:
A kolozsvári egyetemi elmekórtani klinika kazánházának kibővitésére és átalakitására II. részletül 15,000
A kórházi és klinikai épületek fütési berendezéseinek fokozatos kicserélésére I. részletül 20,000
Ágyfelszerelésekre 15,000
7. A debreczeni és pozsonyi kir. egyetemek:
A debreczeni és pozsonyi kir. egyetemek felállitási költségeire átalányul, első részlet 2.000,000
8. József-műegyetem:
A műegyetemi ifjusági egyletek segélyezésére 7,500
Az uj műegyetem tudományos felszerelésére IV-ik részletül 250,000
A mezőgazdasági chemiai technologiai laboratoriumnak dolgozó asztalok beszerzésére és felszerelésére utolsó részletül 25,000
Chemiai laboratoriumi dolgozó asztalok fölszerelésére utolsó részlet 15,000
A geodézia elemeinek alapberuházására 1,500
9. Jogakadémiák:
A kassai jogakadémiai könyvtár hiányainak pótlására, könyvkötésekre és könyvszekrények beszerzésére 2,500
10. Ógyallai csillagda:
Irodák és könyvtárterem épitésére és épületek javitására II. részlet 8,000
Reflektor beszerzésére 10,000
11. Állami középiskolák és középiskolai internátusok:
Állami középiskolák butorbeli felszerelésének pótlására és tanszerbeli alapfelszerelésére 140,000
A budapesti X. ker. tisztviselőtelepi és X. ker. kőbányai főgimnázium uj osztályainak butorozására és felszerelésére 12,000
A középisk. tanárok részére tartandó rendkivüli tanfolyamok költségeire 2,000
Szemléltető képekre 4,000
Magyar fali- és kézi-térképek készitésének segélyezésére 6,000
Középiskolai művészettörténeti gyüjteményekre 2,000
Művészettörténeti rendkivüli előadások dijazására 1,000
Középiskolai ifjusági olvasmányokra 2,000
Játékdélutánok dologi kiadásaira 5,000
Szemléltető oktatás szükségleteire 3,000
Az országos középiskolai tanáregyesület segélyezésére 1,400
A Délmagyarországi Magyar Közművelődési Egyesület által Szegeden felállitandó középiskolai internátus épitéséhez nyujtandó 200,000 korona államsegély 7. részlete fejében 20,000
A budapesti V. ker. áll. főreáliskola árnyékszékeinek kibővitésére és helyreállitására 40,000
12. Felekezeti, törvényhatósági és községi középiskolák segélyezése:
Befektetésekre 932,585
13. Felsőbb leányiskolák:
Állami felsőbb leányiskolák tanszerbeli felszerrelésére 11,500
Az állami felsőbb leányiskolák és internátusok butorának és felszerelésének kiegészitésére 10,500
Állami felsőbb leányiskolai főzőtanfolyamok felszerelésére és a szükséges helyiségek átalakitására 5,000
Egyes állami felsőbb leányiskoláknál szükséges nagyobb helyreállitásokra, átalakitásokra és beszerzésekre 32,000
14. Népnevelési tanfelügyelőségek:
A kir. tanfelügyelői irodák felszerelési és bebutorozási költségeire, valamint irógépekre szükséges 30,000 K 4. részlete 6,000
15. Állami elemi népiskolák:
Az iskolák helyi költségvetéseiben mutatkozó hiányok szeptember-deczember havi részének fedezésére 600,000
16. Nem állami elemi iskolák segélyezése:
A községi és hitfelekezeti elemi iskolák részére az 1907. évi XXVII. törvénycikk 17. §-a alapján beszerzendő történelmi és szemléltető képek költségeire 50,000
Községi és hitfelekezeti elemi iskolai épitkezések állami segélyezésére 45,000
17. Népnevelési intézetek közös szükséglete:
Elemi iskolák és kisdedóvóintézetek részére szemléltető képek beszerzése költségeire 35,000
18. Felső nép- és polgári iskolák:
A gyakorlati háztartás (főzőiskolák) intézményének segélyezésére 26,000
Polgári iskolai épitkezések segélyezésére 100,000
19. Polgári iskolai tanitó- és tanitónőképző-intézetek:
A budapesti I. ker. polgári iskolai tanitóképző-intézet és Erzésbet nőiskola könyvtárának kiegészitésére 4,000
A budapesti I. ker. polgári iskolai tanitóképző-intézet tanszerbeli felszerelésére 6,000
Az Erzsébet nőiskola tanszerbeli felszerelésére 6,000
Az Erzsébet nőiskola és az I. ker. polg. isk. tanitóképző-intézet részére psychologiai laboratorium költségeire 2,000
20. Elemi iskolai tanitó-, tanitónő- és kisdedóvónőképző-intézetek:
Állami tanitó- és tanitónőképző-intézetek tanszerbeli felszerelésére 25,000
Orgonák, zongorák és harmoniumoknak ujakkal való kicserélésére 16,000
A tanitónőképző-intézetek gazdasági berendezésére 4,000
Psychofizikai laboratoriumokra 4,000
Felekezeti tanitó- és tanitónőképzőintézetek felszerelési, berendezési, esetleg kisebb épitési segélyeire 60,000
A budapesti I. ker. állami tanitóképzőintézet berendezése és felszerelésére 40,000
Az iglói tanitóképző-intézet épületénél szükséges javitási költségeire 5,500
21. Testi nevelés:
A legközelebbi olympiai verseny költségeire 48,000
22. Balatonfüredi „Erzsébet” szeretetház: A balatonfüredi „Erzsébet” szeretetház kézimunka termeinek kipadlózására és szárazzá tételére, továbbá a villamos világitás bevezetési és egyéb munkák költségeire 8,000
23. Állami felső kereskedelmi iskolák:
Az állami felső kereskedelmi iskolák butorzatának és felszerelésének kiegészitésére 10,000
Az 1913. évben Budapesten tartandó nemzetközi kereskedelmi oktatási kongresszus költségeire szükséges 30,000 K 1. részlete 10,000
24. M. kir. keleti kereskedelmi akadémia:
A m. kir. keleti kereskedelmi akadémia könyvtárának és muzeumának gyarapitására 1,000
Vetitőkészületek beszerzésére 1,000
A m. kir. keleti keresk. akadémia uj helyiségeinek berendezésére 1,000
25. Bábaképezdék:
A bábaképezdék folytatólagos felszerelésére, internátusok létesitésére és fenntartására 15,000
A szegedi bábaképezde kibővitésére és tatarozására 2. és utolsó részlet 65,000
26. Gyógypedagogiai intézetek:
A létesitendő siketnéma intézetek épitési költségeihez nyujtandó állami segély 29,000
A gyógypedagógiai intézetek butorbeli felszerelésének pótlására és tanszerbeli alapfelszerelésére 10,000
27. Művészeti czélok támogatása:
A Nemzeti Szalon épitkezésére adott 114.000 K államsegély 6-ik részlete 14,000
A Nemzeti Szalon épitkezésének pótköltségeire a Széchenyi-Kollonits-féle alapból felvett s 10 év alat törlesztendő 82,200 K kölcsön 4 1/2% kamata és 4. törlesztési részlete 10,025
Liszt Ferencz összes műveinek magyar nyelvü kiadásának támogatására szükséges 54,000 K 4. részlet fejében 4,500
28. Országos Magyar Képzőművészeti Főiskola:
A volt II. festészeti mesteriskola épületének gyökeres helyreállitására és átalakitására 5,500
29. Orsz. Magy. Iparművészeti Iskola:
Az iparművészeti iskolának és tanmühelyeknek némüvészeti mintagyüjteménynyel való felszerelésére 2,000
A művészi csipkeipar meghonositásával és továbbfejlesztésével kapcsolatos költségekre 8,000
A kerámiai mühely felállitására 10,090
30. Országos Szinművészeti Akadémia:
Az intézeti épület javitására 4,000
31. Szinművészeti kiadások:
A budapesti Nemzeti Szinháznál mutatkozó fedezeti hiányok pótlására 350,000
A m. kir. Operaháznál alkalmazandó magyar énekesek és énekesnők kiképzésére szolgáló ösztöndijak 10,000
32. A Muzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége és Országos Tanácsa. Erdélyi Muzeum. A Felsőmagyarországi Rákóczi-Muzeum. A sümegi Darnay-Muzeum. Hiteles helyi levéltárak felügyelete:
Az országos felügyelet alatt levő közgyüjtemények épitkezéseinek és berendezéseinek segélyezésére 125,500
Az Erdélyi Muzeum érem- és régiségtára számára erdélyi műkincsek megvásárlására 15,000
33. Magyar Nemzeti Muzeum:
A Magyar Nemzeti Muzeum laboratoriumainak felszerelésére 2,000
A Magyar Nemzeti Muzeum padlójának, valamint több terme nagy butorzatának megujitására 6,000
A könyvtár butorozására és egyéb átalakitásokra még szükséges 30,000 K 6-ik részlete 5,000
Az állattár tudományos gyüjteményeinek elhelyezésére készitendő butorokra folytatólagosan szükséges 30,000 K 1-ső részlete 6,000
Az állattár uj szemléltő szekrényeire szükséges 100,000 K 1-ső részlete 10,000
Az ásvány- és növénytár részére beszerzendő uj szekrényekre még szükséges 31,000 K 6-ik részlete 6,000
A néprajzi osztály részére uj szekrényekre 2,000
A néprajzi osztály könyvtárára hiányainak pótlására 2,000
Az ország pusztuló néprajzi anyagának összegyüjtésére, elrendezésére és fenntartására 25,000
A volt képtári helyiségekkel bővült állattári helyiségekbe uj szemléltető szekrények költségeire utolsó részletül 10,000
Nagyobb és fontosabb hazai vonatkozásu régészeti emlékek vásárlására 3,000
Oklevélgyüjtemények és sorozatos müvek beszerzésére szükséges 40,000 K 5-ik részlete 7,000
A malakologiai gyüjtemény elhelyezésére szolgáló butorokra szükséges 20,000 K 4-ik részlete 5,000
1848/49-es történelmi fontosságu okmányok megvásárlására 5,000
A Haynald-féle szakkönyvtár hiányainak pótlására 6,000
Az éremtári szakbeli könyvtár alapfelszerelése 7,500
Az állattári szakkönyvtár szekrényeire 4,800
Az anthropologiai laboratorium felszerelésének kiegészitésére 1,000
Jókai Mór hagyatékának a Magyar Nemzeti Muzeum számára való megváltása fejében az özvegynek adandó életjáradék 6,000
34. Országos Magyar Szépművészeti Muzeum és Magyar Történelmi Képcsarnok:
Az Országos Magyar Szépművészeti Muzeum és a Magyar Történelmi Képcsarnok metszetgyüjteményének felszerelésére 2,000
A Magyar Történelmi Képcsarnok felállitása alkalmából képkeretek, kartonok és porte-feuillek tömeges beszerzésére 4,000
Állami vásárlásokra és az Országos Magyar Szépművészeti Muzeum anyagának gyarapitására 180,000
Az Országos Magyar Szépművészeti Muzeum plasztikai osztályának szükségleteire 100,000
Zichy Mihály festményeinek 120,000 K vételára fejében 10-ik és utolsó részlet 12,000
A néhai Munkácsy Mihály özvegye által tett 110,000 K alapitvány 1912. évi kamataira 4,000
Az Országos M. Szépművészeti Muzeum diszitésére 1-ső részlet 10,000
35. Országos Magyar Iparművészeti Muzeum:
Hazai tulajdonból eladásra kerülő műkincsek megszerzése 5,000
A muzeumi épület javitására és átalakitására szükségelt ujabb 30,000 K 1. részlete 10,000
Uj könyvtári czimjegyzékre 2. és utolsó részletéül 5,000
36. Műemlékek Országos Bizottsága és műemlékek fenntartása:
Vajdahunyad várán szükséges helyreállitások 490,000 K-t kitevő költségeinek 6-ik részlete fejében 70,000
Egyházi műemlékek helyreállitására 20,000
37. Tudományos, irodalmi és közművelődési czélok támogatása:
A Kisfaludy Társaságnak magyar népköltési gyüjtésekre és azok kiadására 3,000
A Magyar Földrajzi Társaságnak Magyarország vidékeinek földrajzi tanulmányozására 6,000
Tanárok, tanárjelöltek és tanitók számára készitendő tudományos kézi- és segédkönyvekre 15,200
Tanintézetek könyvtárai számára a Kisfaludy-Társaság által szerkesztendő Magyar Nemzeti Könyvtár példányainak beszerzésére 10,000
"Közművelődési Házak" létesitésére, berendezésére és fenntartására 50,000
Petőfi-muzeum átalakitása czéljából megvásárolt épület vételárának törlesztéséhez államsegélyül 3,000
A báró Eötvös Loránt-féle csavarási inga kisérletek támogatására 60,000
A légvizsgáló állomás költségeire 4,000
A Londonban tartott nemzetközi térképértekezleten tervbe vett 1:1,000,000 méretü világtérkép Magyarországot feltüntető lapjainak előállitási költségeire 20,000
Az Ujpesten felállitandó University Settlement épitési költségeire 100,0000
38. Egyházak segélyezése:
Az 1895. évi október hó 1. előtt kötött és anyakönyvezetlenül maradt házasságok anyakönyvezési ügyeinek rendezési költségeire 3,000
X. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Igazságügyi orvosi tanács véleményeinek kiadási költsége 5,000
Hozzájárulás a büntetéspénzek országos alapjához 1.043,850
Hozzájárulás a birói és ügyészi egyesület internátusának költségeihez 20,000
2. Királyi Curia:
Iratszállitó kocsik beszerzése 10,000
3. Királyi törvényszékek és járásbiróságok:
A jogvédő egyesület segélyezésére 4,000
Birtokrendezési állami alap 250,000
Hozzájárulás az országos ügyvédi gyám- és nyugdijintézet jövedelméhez 10,000
A biróságoknak szakkönyvekkel való ellátására 42,000
4. Országos büntető intézetek:
A fiatalkoruak budapesti intézetének felszerelési költségeire 50,000
XI. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:
1. Csapatok:
A honvédség átszervezése alkalmából szükséges 61,000,000 K hitelnek 1912. évi első részletként 2.090,000
Átmeneti kiadások összege 103.439,241

b) Beruházások

I. FEJEZET. Állami számvevőszék:
Az állami számvevőszék részére emelendő épület czéljaira szükséges telek megszerzésére, a telek esetleges rendezésére és az épitkezési költségekre IV. részletül 300,000
II. FEJEZET. Belügyministerium:
1. Egészségügyi intézmények:
A budapest-lipótmezei állami elmegyógyintézetnél két ápolói lakóház épitési költségeire 20,000 K, egy üvegház felállitási költségeire 10,000 K, sertéstelepen munkáslak felállitására 6,000 K 36,000
A budapest-angyalföldi állami elmegyógyintézetnél nagyobbmérvü tatarozási és átalakitási munkálatokra 43,000
A nagyszebeni állami elmegyógyintézetnél a fütési berendezés átalakitására, az ablakok kicserélésére és általános tatarozására 4 évre felvett 500,000 K IV. részlete és annak kiegészitésére 345,000
A nagykállói állami elmegyógyintézetnél (a padozat folytatólagos kicserélésére 5,000 K, a szennyviz elvezetésére és tisztitására szolgáló berendezés, továbbá egyéb épitmények és átalakitások költségeire 30,000 K, zárkák átalakitására 7,000 K, a kertben levő épületeknek átalakitására és tatarozására 3,500 K) 45,500
A zsolnai állami szemkórház épitésére szükséges 250,000 K I. részlete 150,000
2. Országos betegápolási alap:
A Budapest székesfővárosi fertőtlenitő intézet 1.330,000 K épitési költségeiből ezen alapot terhelő 665,000 K II. részlete 200,000
Uj felszerelési és ruharaktáraknak fokozatos létesitésére az összes vidéki gyermekmenhelyeknél 30,000 K és a szombathelyi menhelyeknél uj ebédlő épitési költségeire 4,700 K 34,700
3. M. kir. csendőrség:
A krivány-gyetvai kincstári csendőrlaktanya kibővitésére 4,810
III. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. Pénzügyőrség:
Az ósánczi pénzügyőri laktanya vizvezetékének épitési költségeire 4,900
A brinyi pénzügyőri laktanya épitési költségére 5,814
A kolozsvári pénzügyőri laktanya épitési költségeire 165,000
A budafoki pénzügyőrségi laktanya épitési költségeire II. részlet 100,000
A kuzmini pénzügyőri laktanya épitési költségeire 31,500
2. Bányászati és erdészeti főiskola Selmeczbányán és bányásziskolák: Üvegházak berendezésére szükséges 40,000 K-nak II. részlete 10,000
Érczelőkészitési laboratorium létesitésére I. részlet 20,000
Kisiblyén az uthálózat kiterjesztésére és a rozzant munkásházak ujraépitésére 15,000
3. Határvám:
Az ósánczi mellékvámhivatal vizvezetékének épitésére 4,900
4. Dohányjövedék:
Dohányvétel 287,000
Dohánygyártás 800,000
Dohányeladás 100,000
5. Sójövedék:
A szovátnai 2 sónyomőrház és 26 drb éjjeli őrbódé épitésére 8,500
A parajdi „Erzésbet” táró bányatelepen mázsaesküdti lakás épitésére 8,000
6. Állami jószágok, hid- és révvámok:
A marosportusi hid ujjáépitésére II. részlet 160,000
7. Földgáz-, petroleum- és káliumsókutatás:
Furóberendezésekre 100,000
Beépitett furócsövek 396,000
10 gázkut elzárására 52,000
Központi furómühely, I. részlet 53,000
8. Fém- és opálbányászat:
A körmöczbányai "Nándor"altáró berendezésére és a bányatulajdon kiegészitésére 250,000
A Selmeczbánya vidékén levő bányaműveknél teljesitendő elővájásokra és gépberendezésekre, valamint a zúzóművek összpontositására 270,000
A kereszthegyi bányamű költségeire II. részlet 60,000
Felsőbányán a fővölgyi szerelőház belberendezésének átalakitására II. részlet 50,000
Kapnikbányán a mélyszintek megnyitásának folytatására s azzal kapcslatos gépészeti berendezésekre 100,000
A körmöczbányai "Nándor" altáró IV. számu aknában beépitendő központi villamostelep költségeire 1-ső részlet 125,000
Veresvizen villamos furógépek beszerzésére 40,000
Abrudbányán a gurarosiai zuzóműnél a 3-ik gépkezelő-lakás épitésére 5,000
9. Állami vasgyárak:
A diósgyőri aczélművek, uj hengerde, gépműhely és elektromos központ átalakitással kapcsolatos kibővitésére és felszerelésük kiegészitésére szükséges 3.648,390 K 2. részletéül 1.552,500
A gyalári és rozsnyói bányákban a vaskő-termelés fokozására szükséges 1.000,000 K II. részletéül 400,000
A vajdahunyadi nagy olvasztótelep érczterének a nyersanyagnak mozditására szolgáló berendezésekkel való ellátására szükséges 600,000 K 2. részletéül 250,000
A vajdahunyad-gyalári h. é. vasut megvásárlására szükséges 1.412,105 K 2. részletéül 871,000
A kudsiri hengermü átépitésére szükséges 280,000 korona 2. részletéül 90,000
Kisebb beruházásokra az összes gyárakban 1.040,000
10. Kőszénbányászat:
Kisebb beruházások 77,300
11. Sótermelés:
Rónaszéken egy 80 HP. tartalékhőerőgép beszerzésére és felépitésére felszerelésekkel együtt 68,000
Aknasugatagon a Gábor-bányának villanyvilágitásához és a bányavizek villamos erővel való emeléséhez szükséges berendezésekre és épitkezésekre II. részlet 28,000
Aknasugatagon a Mihály-bányai avult ácsolatu vizgyüjtő akna helyett egy uj aknának a telepitésére 26,000
Sóvárott munkássósfürdő épitésére 25,000
Marosujvárott a Bánczahegyen uj vizmedencze épitésére II. részlet 12,000
12. Bányakapitányságok:
A zalatnai bányakapitányság részére szükséges ingatlanok megszerzésére, megfelelő átalakitására és a jelenlegi hivatalos helyiségeknek tisztviselői természetbeni lakásokra leendő átalakitására 100,000
13. Állami épületek:
A munkásházépitési költségek folytatólagos fedezésére 2.000,000
A kispesti munkástelep kitüzési, szintezési, földegyengetési, utrendezési s telekbekeritési munkálataira, valamint a telep vizművének és csatornahálózatának kiépitésére, s az utóbbiakkal kapcsolatos házi vizvezetéki és csatornázási munkák költségeire 1.000,000
A kispesti munkástelepen a pénzügyi tárcza terhére emelendő köz- és egyéb nem munkáslakás épületek költségeire átalányképen 1.300,000
A debreczeni palota épitési költségeinek I. részlete 350,000
A ministeriumok elhelyezésére szolgáló épitkezések II. részlete 4.000,000
Szatmár-Németiben emelendő pénzügyőri és adóhivatali épület épitési költségeire II. részlet 80,000
Pozsonyban az adóhivatal és más pénzügyi hivatalok részére emelendő épület épitési költségei 2-ik részlet 395,000
Miskolczon a pénzügyi széképület épitési költségeinek II. részlete 415,000
Nagyenyedi pénzügyi épület épitési költségei II. részlet 112,000
A gyergyószentmiklósi adóhivatali épület kibővitési költségei 26,500
14. Budapesti állami hidak:
A Lánczhid átalakitásának II. részletként 1.400,000
IV. FEJEZET. Kereskedelemügyi ministerium:
1. Közutak:
A sziget-krácsfalu-nagybányai állami közut egyes tulmeredek szakaszainak áthelyezésére VI. részlet 75,000
Az állami közutakon levő nagyobb fahidaknak végleges jellegű hidakká való átépitésére 1.200,000
Horvát-szlavonországi ki nem épitett állami közutak és hidak kiépitésére VII. részlet 300,000
Berettyó-ujfalu-békéscsaba-orosházai államositandó közut kiépitésére V. és utolsó részlet 50,000
A debreczen-tokaji állami közut kiépitésére IV. részlet 400,000
A tiszaujlak-nagysomkuti állami közut kiépitésére II. részlet 250,000
A debreczen-ungvári állami közut Szabolcs vármegyei szakaszának kiépitésére 150,000
A debreczen-beregszászi állami közut kiépitésére I. részlet 175,000
A székesfehérvár-simontornyai állami közut kiépitésére I. részlet 75,000
2. Ipari és kereskedelmi szakoktatás:
Állami ipariskolák uj épületeinek emelésére és a már meglevő iskolaépületek kibővitésére 440,000
3. Posta, távirda és távbeszélő:
A távirda és távbeszélő fejlesztésére felvett előlegek visszatéritésére, a megszerzett ingatlanok hátralékos vételárára és kisebb épitkezésekre 50,000
A távbeszélő- és távirdahálózat kiegészitésére és kezelési épületek emelésére 13.000,000
4. Hajózás:
A budapesti kereskedelmi kikötő és az országos csatornahálózat előmunkálataira, valamint a fiumei kikötő kibővitési munkálatainak tervezésére 60,000
Kisebb kikötők fejlesztésére 65,000
A fiumei kincstári hajóépitő telep kibővitéséhez és a bergudi hajóépitő telep nyugati szélén rakpart és ut épitésére 850,000
A régi gőzkotróhoz két uj sárdereglyének beszerzésére, II. részlet 30,000
A fiumei kikötő villanyvilágitási felszerelésének fokozatos beszerzésére, II. részlet 90,000
A bergudi hajóépitőtelep siklója torpedógyár felöli hullámtörőjének rakparttá való átalakitására I. részlet 195,000
5. Magyar királyi államvasutak:
Kocsik beszerzésére 18.000,000
Mozdonyok beszerzésére 16.000,000
Vonatvilágitási, fék- és fütési berendezésekre 325,000
Épitmények és felszerelések kiegészitésére 2.800,000
Vonalblokk és állomásbiztositó berendezésekre 1.500,000
Vonalak teljesitő képességének fokozására 10.000,000
Budapest székesfőváros területén a pályaudvarok átépitése 2.000,000
Második vágányok épitésére 9.390,000
Másodrangu vonalak elsőrangusitása 1.500,000
42,8 kg-os nehéz sinü és 34,5 kg-os felépitmény fektetése, zuzott kőágyazat előállitása 11.200,000
Kőbányák és kőzuzótelepek a m. kir. álamvasutak hálózatán 1.000,000
Vontatási beruházások 2.300,000
Állomásokon világitási berendezések 500,000
Mühelyek épitésére és kiegészitésére 5.000,000
Személyzeti és munkásházak valamint laktanyák épitése 1.800,000
Jóléti és egészségügyi épitkezésekre és berendezésekre 100,000
Tápintézetek és iskolák épitésére 600,000
A fiumei pályaudvaron faszerkezetü raktáraknak végleges raktárakká való átépitése és a fiumei pályaudvarnak és kikötőnek vasuti berendezésekkel való kiegészitése 1.850,000
Fahidaknak vasszerkezettel való kicserélésére 520,000
Pályaszinben levő sürübb forgalmu utátjáróknak fokozatos kiküszöbölése alul- vagy felüljárókkal 767,000
Fatelitőtelepek létesitésére 600,000
Őrházi mintagazdaságok létesitésére 50,000
Szabadkai és aradi üzletvezetőségi épületek létesitésére I. részlet 400,000
Szertárak épitése az államvasutak hálózatán 600,000
Biharpüspöki-őssii vonal épitése II. részlet 1.412,000
Temesvár-orsovai vonalon az 1583/1598 szelvény közti vonal áthelyezése 770,000
Uj vasutvonalak épitése 6,410,000
6. M. kir. zálogházak:
A központi zálogház kiépitésére 700,000
V. FEJEZET. Földmivelésügyi ministerium:
1. Állami erdők 120,000
2. Állami kezelésbe vett községi és némely más erdők és kopár területek:
Csemetekerti őrház épitésére 9,050
3. Erdőőri szakiskolák:
A négy erdőőri szakiskolánál épitkezésekre szükséges 38,000
4. Ménesbirtok-gazdaságok, gödöllői koronauradalom és palánkai csikótelep 476,132
5. Állami lótenyészintézetek 175,665
6. Állatorvosi főiskola:
Uj tanügyi épületekre és épitmények befejezésére 50,000
7. Gazdasági akadémiák 200,000
8. Alsófoku gazdasági szakoktatás és mezőgazdasági ismeretek terjesztése 418,943
9. Vizi munkálatok:
Vizi munkálatokra Magyarországon és Horvát-Szlavonországban, azok felvételére és felügyeletére, nemkülönben társulati öntöző csatornák épitésének és egyéb vizi munkálatoknak segélyezésére 8.750,000
Az ujpesti kikötő épitési munkálataira 25,000
10. Szőlészet és borászat:
A budafoki pinczemesteri tanfolyam pinczepadlójának aszfalt burkolására 2,000
A vinczellériskolák épületeinek nagyobb arányu átalakitása és helyreállitási költségeire 20,000
Az állami szőlőtelepeken szükséges kiegészitő épitkezések költségeire 23,000
A nagyenyedi vinczellériskola áthelyezése folytán szükséges telek megszerzésére s az épitkezés költségeire 140,000
11. Kincstári birtokok és fürdők 489,500
12. Delibláti kincstári birtok:
Mélyfurásu kutra, szivattyutelepre, gép- és kutőrházra és utak rendezésére, továbbá erdőőri lak- és melléképületekre és a tiszti és hivatalszolgálatai laképület átalakitására és a telefonhálózat kibővitésére 30,000
13. A mező- és közgazdaság különböző ágai:
A vadtenyésztés és a vadászati szakoktatás előmozditása czéljából mesterséges fáczánosok létesitésére és berendezésére, vadfogó felszerelésekre, ugyszintén a kincstári és főleg a tátrai vadászterületek és az erdőőri szakiskoláknak tanulmányi czélokra kihasitott vadászterületek felszereléseinek és berendezéseinek folytatólagos fejlesztésére 10,000
14. Méhészet 20,000
15. Kertészet, gyümölcsészet és fatenyésztés 144,000
16. Kisérletügy:
Magyaróvári kisérletügyi állomások vill. világitás berendezésére 8,000
Növénynemesitő intézet épitésének befejezésére, továbbá vizvezetéki és csatornázási berendezésekre 40,000
Kolozsvári vetőmagvizsgáló állomás épitésére I. részlet 42,000
Mezőgazdasági muzeumnál hidépitésre 70,000
17. Selyemtenyésztés emelése:
Gubóraktárak, selyemgombolyitó- és sodrógyárak, továbbá azok mellékhelyiségeinek épitésére, valamint egyéb üzleti épitkezések létesitésére 100,000
VI. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Budapesti királyi egyetem:
Az egyetemi élettani intézetnek a közegészségtani intézet czéljaira leendő folytatólagos kibővitésére I-ső részletül 15,000
Az egyetemi növénykert czéljait szolgáló országos növénykertnek a Margitszigeten létesitésére szükséges 500,000 K-ból beruházandó 2-dik részletéül 100,000
2. Budapesti egyetemi klinikák:
Egy Mária-utczai házas teleknek klinikai czélokra való megvételére 100,000
3. Kolozsvári Ferencz József tudományegyetem:
Az általános kór- és gyógytani, a gyógyszertani, gyógyszerismei intézetek és az egyetemi gyógyszertár elhelyezésére szolgáló uj épület felépitésére szükséges beruházandó 1.000,000 K II. részlete fejében 300,000
Uj botanikus kert létesitésére I. részletül 84,000
4. Állami középiskolák és középiskolai internatusok:
A fiumei állami főgimnázium részére emelendő épület költségeire szükséges 800,000 K-ból beruházandó 5-ik részlet 200,000
A karánsebesi állami főgimnázium uj épületére a város, a volt 13. számu román-bánsági határőrezredből alakult vagyonközség, továbbá a város által kezelt gör. kel. iskolaalap által együttesen felajánlott 400,000 K-án felül még szükségelt és beruházandó 200,000 K 3-ik és utolsó részlete 50,000
A tordai állami főgimnázium mellékhelyiségeinek felépitésére szükséges 100,000 K-ból beruházandó 2. és utolsó részlete 75,000
A pécsi állami főreáliskola épületére szükséges 700,000 K-ból beruházandó 2. részlete 300,000
A brassói állami főreáliskola kibővitésére szükséges 180,000 K 2. részlete 130,000
A munkácsi állami főgimnázium mellett fennálló internátus épületének létesitésére szükséges 350,000 K 2. és utolsó részlete 300,000
Az ujpesti állami főgimnázium épületére a város által felajánlott 137,000
A zombori állami főgimnázium épület kibővitésére beruházandó 60,000
A kecskeméti állami főreáliskola uj épületére szükséges 700,000 K-ból beruházandó 1-ső részlet 200,000
A gyergyószentmiklósi áll. főgimnázium uj épületére esik a vármegye és Gyergyószentmiklós nagyközség által együttesen felajánlott 300,000
5. Felsőbb leányiskolák:
A győri állami felsőbb leányiskola és internátus épitésére szükséges 500,000 K 2. és utolsó részlete 400,000
6. Állami elemi népiskolák:
Uj állami iskolák épületeinek létesitésére 900,000
Állami elemi iskolai épitkezésekre 1.200,000
7. Gazdasági népiskolák:
Meglévő önálló gazdasági népiskolák épitkezésére 100,000
Uj önálló gazdasági népiskolák épitkezésére 200,000
8. Nem állami elemi iskolák segélyezésére:
Községi és hitfelekezeti elemi iskolák épületének létesitésére 350,000
9. Kisdedóvó intézetek és menedékházak:
Kisdedóvodák és menedékházak épületeinek helyreállitására és épitkezésekre 250,000
10. Felső nép- és polgári iskolák:
Állami polgári iskolák épületeinek létesitésére beruházandó 800,000
A kispesti áll. polgári iskola épületének létesitésére szükséges 500,000 összköltség I. részlete fejében beruházandó és Kispest község közönsége által hozzájáruláskép felajánlott összeg 200,000
11. Elemi iskolai tanitó-, tanitónő- és kisdedóvónőképző-intézetek:
A lévai állami tanitóképző-intézet uj épületénél szükséges többköltség fedezésére 30,000
A székelykereszturi állami tanitóképző-intézet számára uj épület és internátus épitésére és felszerelésére szükséges többköltség fedezésére 80,000
A znióváraljai állami tanitóképzőintézet számára Stubnya-fürdőn uj épület emelésénél szükséges többköltség fedezésére 60,000
A győri állami tanitónőképző-intézet internátusi épületének felépitésére és berendezésére beruházandó 275,147 K-nak utolsó részletéül 125,147
A kolozsvári állami tanitóképző-intézet épitésére beruházandó 630,000 K 2. részlete 200,000
A csurgói tanitóképző-intézet épületének felépitésére szükséges 550,000 K 1. részlete 270,000
A dévai tanitóképző-intézet épületének épitkezésére szükséges 300,000 K 1-ső részlete 150,000
Az eperjesi tanitónőképző-intézetnél létesitendő gazdasági kert költségeire 31,000
12. Állami felső kereskedelmi iskolák:
A budapesti állami felső kereskedelmi iskola telkére és felépitésére beruházandó 880,000 K 2-ik részlete 600,000
A soproni állami felső kereskedelmi iskola épületének helyreállitására 35,000
13. Bábaképezdék:
A nagyszebeni bábaképezde részére létesitendő épület épitési költségeire, telekvásárlásra, az épület belső berendezésére és kórházi felszerelésére szükséges 440,000 K 2. részlete 300,000
14. Gyógypedagogiai intézetek:
A budapesti gyógypedagogiai intézet czéljaira szolgáló házas telek 70,000 K vételárának és járulékainak törlesztésére 4. részlet 10,500
A siketnémák budapesti intézete épületének költségeire az 1911. évi költségvetésbe előirányzott 80,000 K-ból az épitkezés megkezdésére fenntartott 25,000 K-n felül még összesen szükséges 311,000 K-nak I. részlete 150,000
A siketnémák számára Körmöczbányán létesitendő intézet épitési és berendezési költségeire szükséges 286,000 K-nak I. részlete 140,000
Az ifju vakok számára Szegeden létesitendő intézet épitési és berendezési költségeire szükséges 270,000 K-nak I. részlete 130,000
15. Szinmüvészeti kiadások:
A nemzeti szinház uj épületének létesitésére beruházandó 3.000,000 K összköltség I. részlete fejében 600,000
16. Magyar Nemzeti Muzeum:
A Magyar Nemzeti Muzeum természetrajzi és néprajzi gyüjteményeinek elhelyezésére emelendő két uj épület telkére, az épités, berendezés és felszerelése költségeire 200,000
VII. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
1. Királyi törvényszékek és járásbiróságok:
Törvénykezési és fogház épitkezésekre, tervezési s egyéb műszaki költségekre 3.081,000
2. Kir. ügyészségek:
Kertészet czéljaira szükséges telekvételekre és berendezésekre 30,000
3. Országos büntetőintézetek:
Börtönügyi épitkezésekre, telekvételekre, felszerelésekre, tervezési, felülvizsgálati és egyéb műszaki költségekre 370,000
VIII. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:
Csapatok:
A honvédség átszervezése alkalmával szükséges 54.000,000 K beruházási hitelnek 1912. évi első részleteként 4.760,000
IX. FEJEZET. Az 1904. évi XIV. törvénycikk alapján eszközlendő beruházások:
Földmivelésügyi ministerium:
A Temes-Bégavölgy ármentesitési munkálataihoz az 1902. évi XXII. törvénycikk 2. §-a szerint az államkincstár által fedezendő hozzájárulásra 4.900,000 K (1902. évi XXII. törvénycikk 9. §-a) és a Béga-csatornának Nagybecskerektől Temesvárig hajózhatóvá tételére 3.722,000 K-ból IX. részlet 1.244,400
Erdővásárlási alap gyarapitására IX. részlet 500,000
A soroksári Dunaág rendezésére, tervek kidolgozására és előmunkálatokra VIII. részlet 1.000,000
Beruházások összege 168.877,261
Kiadások főösszege 1,852.694,998

3. § Az előbbi szakaszban megajánlott kiadások fedezésére Magyarország jövedelmei, a magyar szent korona országait együtt illető közös költségekre és Horvát-Szlavonországok beligazgatási szükségletére nézve egyszersmind Horvát-Szlavonországok bevételei jelöltetnek ki, a következő előirányzat szerint:

A) Rendes bevételek.

korona
I. FEJEZET. Országgyülés:
Az országház bérházának jövedelme 15,720
II. FEJEZET. Nyugdijak:
Honvédelmi ministerium:
A közös hadügyi tárcza által a hadsereg állományából a honvédséghez áthelyezett tisztek után fizetendő téritmények 360,000
III. FEJEZET. Állami adósságok:
1. Szőlődézsmaváltság:
A váltságkötelezettek járadékai 3,000
2. Maradvány- és irtványföldek megváltása:
A váltságkötelezettek járadékai 50,000
Késedelmi kamatok 6,000
Véglefizetések 38,000
3. Majorsági zsellérföldek megváltása az 1896. évi XXV. törvénycikk alapján:
A váltságkötelezettek járadékai 50.000
Késedelmi kamatok 1,000
Véglefizetések 23,000
4. Az 1870. évi X. törvénycikk alapján felvett sorsolási kölcsön:
A budapesti állami hidak bevételeiből 1.451,292
A rakpartokért a főváros által fizetendő haszonbér 20,000
Az 1870:X. tc. 4.§-ában megjelölt társulatok és vállalatok által fizetendő községi adópótlékok 668,000
5. Az 1880. évi VIII., 1881. évi XI. és XXXII., 1887. évi XXXII., 1888. évi VI. és 1892. évi XXI. törvénycikk alapján kibocsátott 4%-os magyar aranyjáradék-kölcsön:
A pécs-barcsi vasuti részvénytársaság hozzájárulása ezen kölcsön kamatszükségletéhez 40,795
6. Az 1880. évi XX. tc. alapján fölvett tiszai és szegedi kölcsön pénzeiből adott kölcsönök évi járulékai 565,610
IV. FEJEZET. Az egyes tárczákat terhelő kölcsönök törlesztéséhez nyujtandó hozzájárulások:
1. Vallás- és közoktatásügyi ministerium 14,000
2. Igazságügyi ministerium 187,466
V. FEJEZET. Belügyministerium:
1. Központi igazgatás:
Hivatalos kiadványok jövedelme 370,300
Különféle bevételek 600
2. Országos levéltár 13,014
3. Törvényhatóságok és községek:
A pénzügyi tárcza járuléka a törvényhatósági joggal biró és rendezett tanácsu városok közigazgatási költségeihez 4.000,000
4. Közegészségügy:
Gyógyköltség téritmények 18,000
Különféle bevételek 1,500
5. Egészségügyi intézmények:
Hasznavehetetlen tárgyak eladása 4,830
Ápolási dijak 1.746,577
Gazdasági jövedelem 38,900
Diphteria serum eladásából 60,000
Különféle bevételek 8,132
6. Országos betegápolási alap:
Országos betegápolási pótadó 8.746,382
Visszatéritett gondozási dijak 3.100,000
Különféle bevételek 1,000
7. Magyar kir. csendőrség:
Különféle bevételek 364.025
8. M. kir. határrendőrség:
Járulékok a határrendőrség költségeihez 46,900
9. Székesfővárosi m. kir. államrendőrség 1.131,244
VI. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. Központi igazgatás 21,000
2. Földadónyilvántartás 26,000
3. Állami pénztárak 8,467
4. Pénzügyőrség 5,000
5. Országos kataszteri felmérés 41,000
6. Bányászati és erdészeti főiskola Selmeczbányán, és bányásziskolák 19,200
7. Egyenes adók és földtehermentesitési pótlékok:
1. Földadó 71.750,000
2. Házadó 40.790,000
3. Keresetadó 51.560,000
4. Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok és egyletek adója 15.070,000
5. Bánya-adó 1.020
6. Tőkekamat- és járadékadó 18.800,000
7. Vasuti szállitás használata utáni adó 37.440,000
Nyereményadó 20,000
Fegyveradó és vadászati adó 1.500,000
Hadmentességi dij 5.250,000
Általános jövedelmi pótadó 41.410,000
Késedelmi kamat 1.925,000
Adóbehajtási illetékek 200,000
Kezelési költségtéritmények 170,000
Különféle bevételek 105,000
8. Fogyasztási- és italadók:
Szeszadó (1908. évi XXVIII. törvénycikk) 129.700,000
Sajtolt élesztő utáni fogyasztási adó 300,000
Söradó (1899. évi XIX. törvénycikk) 10.010,000
Czukoradó (1899. évi XVIII. törvénycikk) 55.450,000
Ásványolaj-adó 15.950,000
Husfogyasztási adó 8.900,000
Bor italadó 23.390,000
Söradópótlék (1899. évi XXIII. tc.) 22.230,000
Italmérési illeték 4.650,000
Késedelmi kamatok 50,000
Levonva ebből a törvényhatósági joggal biró és rendezett tanácsu városok közigazgatási költségeihez való hozzájárulást (belügyi tárcza, rendes bevételek V. fej. 3. cz.) 4.000,000
9. Határvám 1.673,273
10. Bélyeg 51.880,000
11. Jogilletékek 90.720,000
12. Dijak 2.085,100
13. Fémjelzés 307,000
14. Dohányjövedék:
Dohányvétel 17.406,000
Dohánygyártás 30,000
Dohányeladás 167.831,000
15. Lottojövedék 2.670,050
16. Sójövedék 37.596,600
17. Perköltségek 20,800
18. Állami jószágok, hid- és révvámok 220,049
19. Bányaigazgatóságok 68,250
20. Fém- és opálbányászat:
Kezelési bevételek 16,204
Üzemi bevételek 4.875,478
21. Fémkohászat:
Kezelési bevételek 4.110
Üzemi bevételek 8.175,520
22. Pénzverés és fémbeváltás:
Kezelési bevételek 450
Üzemi bevételek 17.015,976
23. Állami vasgyárak:
Kezelési bevételek 1.450,000
Üzemi bevételek 59.000,000
24. Kőszénbányászat:
Kezelési bevételek 86,975
Üzemi bevételek 4.485,200
25. Sótermelés:
Kezelési bevételek 27,710
Sótermelési bevételek 311,880
Megtérités a sójövedék részéről az átengedendő sómennyiségért 2.513,523
26. Bányailletékek 792,500
27. Állami nyomda 3.301,050
28. Állami épületek 645,609
29. Budapesti állami hidak 493,823
30. Budapesti állami alagut 126,600
31. Állami ingó vagyon 759,048
32. Különféle bevételek:
Állami követelések 5.539,018
Vegyesek 5.388,750
VII. FEJEZET. Kereskedelemügyi ministerium:
1. Központi igazgatás 125,600
2. Államépitészeti hivatalok 364,020
3. Közutak 387,125
4. Ipari és kereskedelmi szakoktatás 313,828
5. Ipari és kereskedelmi czélok 87,000
6. Ipari felügyelet és kazánvizsgálat 431,200
7. Munkásbiztositás 9,000
8. Posta, távirda és távbeszélő 95.545,000
9. Magyar kir. postatakarékpénztár 9.271,000
10. Hajózás 802,260
11. Aldunai m. kir. hajózási hatóság 900,000
12. M. kir. államvasutak 427.000,000
13. Magyar kir. zálogházak 945,000
14. Mértékhitelesités és fegyvervizsgálat 1.351,200
15. M. kir. központi statisztikai hivatal 670,500
16. Szabadalmi hivatal és szabadalmi tanács 1.274,000
VIII. FEJEZET. Földmivelésügyi ministerium:
1. Központi igazgatás 5,000
2. Állami erdők:
Kezelési bevételek 244,142
Üzemi és gazdálkodási bevételek 24.819,571
3. Állami kezelésbe vett községi és némely más erdők és kopár területek 896,040
4. Erdőfelügyelöségek és ornithologiai központ 3,800
5. Erdőőri szakiskolák 220,666
6. Országos erdei alap 220,000
7. Kopár területek befásitásának előmozditása 12,200
8. Ménesbirtok-gazdaságok, gödöllői koronauradalom és palánkai csikótelep 8.392,448
9. Állami lótenyészintézetek:
Ménesek 1.000,540
Méntelepek 1.180,670
A versenyfogadások megadóztatásából származott (totalisateur) lótenyésztési alap jövedelméből 1.600,000
Az országos lótenyésztési alap jövedelméből 30,966
10. Állategészségügy 664,000
11. Állatorvosi főiskola 55,000
12. Gazdasági akadémiák 356,978
13. Alsófoku gazdasági szakoktatás és mezőgazdasági ismeretek terjesztése 550,000
14. Állattenyésztés és tejgazdaság 98,000
15. Vizügyi műszaki szolgálat 260,012
16. Vizi munkálatok 190,000
17. Halászat 5,000
18. Szölészet és borászat
Kezelési bevételek 2,350
Gazdálkodási bevételek 230,800
19. Kincstári birtokok és fürdők 851,568
20. Állami jószágok és telepitési szolgálat 914,084
21. Perköltségek 50,000
22. Delibláti kincstári birtok 168,226
23. A mező- és közgazd. különböző ágai 2,000
24. Méhészet 1,500
25. Kertészet, gyümölcsészet és fatenyésztés 195,000
26. Kisérletügy 140,000
27. Országos meteorologiai és földmágnességi intézet 1,800
28. Selyemtenyésztés 6.732,100
29. Földtani intézet 1,000
30. A hegyvidéki, erdélyrészi (székelyföldi) és felvidéki földmivelőnép segélyezésére 142,490
31. Alapok, alapitványok és különféle bevételek:
Alapok 60,000
Alapitványok 3,926
Különféle bevételek 1,324
IX. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Központi igazgatás 288,842
2. Budapesti királyi egyetem 1.341,505
3. Budapesti egyetemi klinikák 1.030,500
4. Budapesti Pasteur-intézet és kórház 160,500
5. Kolozsvári Ferencz József tudomány-egyetem 194,110
6. Kolozsvári Karolina országos kórház és egyetemi klinikák 668,255
7. József-műegyetem 168,400
8. Középiskolai tanárképzők 18,400
9. Jogakadémiák 2,520
10. Állami középiskolák és középiskolai internátusok 1.660,214
11. Felekezeti, törvényhatósági és községi középiskolák segélyezése 11,000
12. Felsőbb leányiskolák 552,000
13. Vizsgálati bizottmányok 32,200
14. Népnevelési tanfelügyelőségek 400
15. Állami elemi népiskolák 930,266
16. Gazdasági népiskolák 750
17. Kisdedóvó-intézetek és menedékházak 30,389
18. Felső nép- és polgári iskolák 178,357
19. Polgári iskolai tanitó- és tanitónőképző-intézetek 127,000
20. Elemi iskolai tanitó-, tanitónő- és kisdedóvónőképző-intézetek 419,660
21. Balatonfüredi "Erzsébet" szeretetház 3,286
22. Iparos tanulók iskolái 5,000
23. Állami felső kereskedelmi iskolák 351,000
24. M. kir. keleti kereskedelmi akadémia 4,300
25. Bábaképezdék 168,000
26. Gyógypedagogiai intézetek 137,507
27. Művészeti czélok támogatása 12,520
28. Országos Magyar Képzőművészeti Főiskola 10,000
29. Országos Magyar Iparművészeti Iskola 5,500
30. Országos Magyar Zeneakadémia 51,440
31. Országos Sziművészeti Akadémia 32,840
32. Szinművészeti bevételek 54,600
33. A Muzeumok és Könyvtárak Országos Felügyelősége és Országos Tanácsa. Erdélyi Muzeum. A Felsőmagyarországi Rákóczi-Muzeum. A sümegi Darnay-Muzeum. Hiteles helyi levéltárak felügyelete 20,000
34. Magyar Nemzeti Muzeum 36,212
35. Országos Magyar Szépművészeti Muzeum és a Magyar Történelmi Képcsarnok 4,100
36. Műemlékek Országos Bizottsága és műemlékek fenntartása 13,831
37. Tudományos, irodalmi és közművelődési czélok támogatása 28,000
38. Ösztöndijak 14,640
X. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
1. Központi igazgatás 15,700
2. Királyi Curia 20
3. Koronaügyészség 40
4. Királyi itélőtáblák 740
5. Királyi főügyészségek 200
6. Királyi törvényszékek és járásbiróságok 50,057
7. Királyi ügyészségek 196,400
8. Országos fegyintézetek, kerületi börtön, gyüjtőfogház, közvetitő intézet és állami fogházak 572,000
9. Büntetéspénzek országos alapja 2.579,942
10. Országos birósági vegyészeti intézet 400
XI. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:
1. Csapatok:
Az elárverezett, továbbá a ló-vállalkozók által megtéritett, valamint az elhullott és kiirtott lovakért 50,000
Hasznavehetetlen töltényhüvelyek és ólom eladásából 50,000
Hasznavehetetlen ruházati, felszerelési és fegyverzeti stb. czikkek eladásából 5,000
Haszonbérekből 5,000
2. Nevelő- és képzőintézetek:
A Ludovika Akadémia általános alapjövedelme és a fizetéses növendékekért befolyó táp- (tan)-dijak 591,201
3. Menház:
Honvéd menházalap jövedelme és egyes törvényhatóságok (városok) járuléka a menház költségeihez 3,033
Rendes bevételek összege 1.667.091,211

B) Rendkivüli bevételek.

I. FEJEZET. Az 1912. évi közösügyi rendkivüli kiadások egyrészének fedezésére felveendő kölcsönből eredő bevétel: 33.124,000
II. FEJEZET. Nyugdijak:
Földmivelésügyi ministerium:
Társpénztári hiányok felerészének fedezésére szolgáló és feltételesen visszatéritendő előlegek megtéritéséből 34,999
III. FEJEZET. Belügyministerium:
Országos betegápolási alap:
Vármegyéknek, ápolási költségtartozásuk fedezésére nyujtott kölcsönök visszatéritéséből 6,915
IV. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. Országos kataszteri felmérés:
Az „átmeneti személyzet”-ért a m. kir. földmivelésügyi ministerium, illetve a beszterczei m. kir. erdőigazgatóság részéről fizetendő téritmény, illetve téritményrészlet 30,347
2. Fémkohászat:
A fernezelyi kohónál Herreshoff-féle pörkölőpestek épitésére adott előlegnek megtéritése 72,000
3. Pénzverés és fémbeváltás:
A pénzverésből eredő bevétel 20.333,819
4. Állami épületek:
Állami munkstelepek:
A még be nem épitett óhegyi telkek és az azokon levő régi épületek után befolyt haszonbérek 9,000
5. Különféle bevételek:
A chinai kormány által az osztrák-magyar monarchia részére fizetendő hadi kárpótlásnak Magyarországra eső része 215,000
A büntetéspénzek országos alapjából, az alap részére adott és 10 év alatt törlesztendő 440,000 K előleg megtéritésének V. részletéül 44,000
6. Állami előlegek 1.689,010
V. FEJEZET. Kereskedelemügyi ministerium:
1. Központi igzagatás:
A fiumei nyilvános raktári vállalat részvénytársaság által a ministeri biztos dijazására fizetendő 4,000
2. Közutak:
Az utak kiépitésére a vármegyék és községek által megszavazott hozzájárulások 1912. évben esedékes részletei 62,500
3. Ipari és kereskedelmi czélok:
A pénzverésnél fennmaradó bevételi többlettől az iparfejlesztés céljaira 2.100,000
4. Hajózás:
Az „Adria” m. kir. tengerhajózási részvénytársaság átal az állami felügyelet czimén a ministeri biztos dijazására fizetendő 8,000
A m. kir. folyam- és tengerhajózási részvénytársaság által az állami felügyelet czimén a ministeri biztos dijazására fizetendő 8,000
A magyar keleti tengerhajózási részvénytársaság által az állami felügyelet czimén a ministeri biztos dijazására fizetendő 3,000
A magyar-horvát tengeri gőzhajózási részvénytársaság átal az állami felügyelet czimén a ministeri biztos dijazására fizetendő 2,400
A balatontavi gőzhajózási részvénytársaság által az állami felügyelet czimén a ministeri biztos dijazására fizetendő 1,200
5. M. kir. központi statisztikai hivatal:
Helységnévtár elárusitásából 130,000
VI. FEJEZET. Földmivelésügyi ministerium:
1. Ménesbirtok-gazdaságok, gödöllői koronauradalom és palánkai csikótelep:
A mezőhegyesi czukorgyártól, az ottani élőviz-csatorna fenntartási költségére 12,000
2. Állategészségügy:
A sertésvész ellen való védekezési kisérletek czéljaira használt állatok értékesitéséből, valamint serum eladásából 350,000
3. Vizi munkálatok:
A dunabogdányi és visegrádi kincstári kőbányákban termelt és előállitott terméskövek stb. eladásából befolyó összeg 250,000
4. Szőlészet és borászat:
Kezelési és gazdálkodási bevételek 651,000
5. Állami jószágok és telepitési szolgálat:
Telepitésre kijelölt, de meg nem szállott kincstári birtokok időközi jövedelme és vegyesek 240,000
Állami javak eladásából 590,000
A telepesek által fizetendő váltságárak és kamatok 1.346,800
VII. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Budapesti királyi egyetem:
A margitszigeti kertészet jövedelme és a székesfővárosi pénzalap járuléka a park fenntartásához 108,000
2. Állami középiskolák és középiskolai internátusok:
Az ujpesti áll. főgymnasium épületére a város által felajánlott 137,000
A gyergyószentmiklósi áll. főgymnasium épületére Csik vármegye és Gyergyószentmiklós nagyközség által együttesen felajánlott 300,000
3. Felső nép- és polgári iskolák:
A kispesti áll. polg. iskola épitkezési költségeinek részbeni fedezésére Kispest község közönsége által felajánlott hozzájárulás 200,000
4. A Muzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége és Országos Tanácsa. Erdélyi Muzeum. A Felsőmagyarországi Rákóczi-Muzeum. A sümegi Darnay-Muzeum. Hiteles helyi levéltárak felügyelete:
A selmeczi óvárnak muzeumi czélokra átalakitására Selmecz- és Bélabánya szab. kir. város részére adott 20,000 K kamatmentes kölcsön visszatéritésére VII. részlet 1,000
VIII. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
Királyi törvényszékek és járásbiróságok:
Járulékok a törvénykezési épitkezések költségeihez 61,000
IX. FEJEZET.Az 1904. évi XIV. törvénycikk, valamint a jelen költségvetési törvény alapján eszközlendő beruházások költségeinek fedezése czéljából kibocsátandó kötvények értékesitéséből:
1. Pénzügyministerium 9.903,500
2. Kereskedelemügyi ministerium 110.394,000
3. Földmivelésügyi ministerium 3.233,900
Rendkivüli bevételek összege 185.656,450
Bevételek főösszege 1.852.747,661

4. § A 2-ik §-ban megállapitott s összesen 1.852,694,998 K-t tevő kiadásokat a 3-ik §-ban megajánlott s összesen 1.852,747,661 K-t tevő jövedelmek és bevételek 52,663 K-val haladják meg, mely összeg a pénztári készletek gyarapitására forditandó.

5. § Hogy az államnak a 3. §-ban elősorolt jövedelmei folyóvá tétethessenek, a törvényekbe iktatott egyenes és fogyasztási adók, jövedékek, dijak, bélyegek és illetékek, ugyszintén az adóköteles jövedelmek után az 1883. évi XLVI. tc. 9. és 10. §-aiban megállapitott százalékokban kivetendő általános jövedelmi pótadó, a hadmentességi dij, az út-, hid- és révvám és az állami vagyon jövedelmei s az állam egyéb bevételei, az eddigi törvényekben eszközölt és a törvényhozás által netalán még teendő módositások megtartásának kikötése mellett, az 1912. évre ezennel megajánltatnak és megszavaztatnak.

Miután az egyenes adókkal szedett földtehermentesitési járulék, tekintet nélkül a földtehermentesitési adósság szükségletének nagyságára, az egyenes adókkal egységes szolgáltatást képez s 1892. év óta már a költségvetésben is egyesittetett, az egyenes adók beszedésére vonatkozó felhatalmazás az eddig is követett törvényes gyakorlatnak megfelelőleg ugy a folyó adókra, mint a régibb tartozásokra nézve, az egyenes adókkal egy szolgáltatást képező földtehermentesitési járulékokra is kiterjed.

6. § Az előbbi §-ban megszavazott, valamint a 3-ik §-ban előirányzott bevételek csupán a jelen törvényben megajánlott kiadásokra fordittathatnak és átruházás e kiadásoknak sem fejezetei, sem czimei, sem rovatai között nem engedtetik.

Kivételnek csak a rendes kiadások III. fejezet 1. czimének 1. és 2. rovata között; a XVII. fejezet 3. czimének 3. rovata és ugyanazon fejezet 4. czimének 2. rovata között; valamint ugyanezen fejezet 7. czimének 1. és 2. rovata között; továbbá a XVIII. fejezet 9. czime alatt a személyi járandóságok és dologi kiadások között, valamint ugyanezen fejezet 12. czimének 9. és 12. rovatai között; a XIX. fejezet 6. czimének 2-5. rovatai között; a XX. fejezet 2., 5. és 8. czimének egyes rovatai között, valamint ugyanezen fejezet 6., 10. és 32. czimei alatt a személyi járandóságok és dologi kiadások között; a XXI. fejezet 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 23., 24., 25., 27., 30., 31., 33., 34., 36., 37., 38., 39., 41., 42., 43., 44. és 45. czimeinél a személyi járandóságok és dologi kiadások között, továbbá ugyanezen fejezet 13. és 15. czimének 1-3. rovatai között, 18. czimének 1-4. rovatai között és a 14. és 19. czimének 1-5. rovatai között; a XXII. fejezet 7. és 12. czime alatt a személyi járandóságok és dologi kiadások között; a XXIII. fejezet 3. czimének 1-8. rovatai és 5. czimének 1-6. rovatai között; végre a rendkivüli kiadások, átmeneti kiadások VIII. fejezet 18. czime alatt a személyi járandóságok és dologi kiadások között van helye. Ezek között az átruházás megengedtetik.

7. § Az 1912. évi közösügyi kiadásokból a magyar szent korona országait illető összeg gyanánt a Rendes kiadások IV. fejezete és az Átmeneti kiadások I. fejezete alatt előirányzott összegek csak annyiban használhatók fel a mennyiben azok az 1867. évi XII. tc. 40. §-a értelmében a közösügyek tárgyalására kiküldött országos bizottságok által az 1912. évre megállapitandó közös költségvetésből a magyar szent korona országaira eső részt meg nem haladják; és e költségekből, valamint a honvédelmi ministerium kiadásai gyanánt a Rendes kiadások XXIII. fejezete, az Átmeneti kiadások XI. fejezete és a Beruházások VIII. fejezete alatt előirányzott kiadásokból a jelenlegi alkotmányos tárgyalás alatt álló véderő-reformmal kapcsolatos összegek csakis akkor és oly mértékben lesznek folyósithatók, a mikor és a mily alapon a véderőjavaslatok tényleges törvényerőre emelkednek.

8. § A kormány felhatalmaztatik, hogy az 1904. évi XIV. törvénycikk alapján az elmult évekre vonatkozó állami költségvetésekben előirányozva volt hitelösszegek fel nem használt részeit az 1912. évben felhasználhassa akkor is, ha az illető számadási évben fel nem használt maradványok az 1897. évi XX. törvénycikk 27. és 28. §-aiban előirt módon le nem köttettek, vagy ha e lekötések elévültek.

Felhatalmaztatik továbbá a pénzügyminister, hogy az 1908. évi XXXI. tc. 2. §-ában az állami vasgyárak kibővitésére és felszereléseinek kiegészitésére engedélyezett hitelnek az 1911. év végéig még igénybe nem vett maradványát az 1912-iki számadási év végéig felhasználhassa.

9. § Az 1911/1912-iki termelési időszak kezdetétől mindaddig, mig az 1899. évi XXIV. tc. 1. §-a hatályban van, a mezőgazdasági szeszfőzdék részére az általuk termelt és a kisebbik adótétel alá eső alkohol után ott engedélyezett jutalmaknak fele része utalványozandó ki a mezőgazdasági szeszfőzdék részére, e jutalmak másik fele része pedig az illető termelési időszakban az 1908. évi XXVIII. tc. 88. §-a alapján járó kártalanitás, illetve megváltás fedezésére forditandó.

10. § A kereskedelemügyi minister felhatalmaztatik, hogy annak elkerülése végett, hogy az 1907. évi L. tc. 16. § 2. pontja értelmében B. táblázat 1. fizetési csoportjának 2. fizetési fokozatába sorozott mozdonyfelvigyázókat és főművezetőket rangban fiatalabb alkalmazottak megelőzzék, az idézett szakasz 2. pont második bekezdésében foglalt határozmánytól kivételesen eltérhessen és az emlitett személyzet várakozási idejét az első fizetési csoport 2. fokozatában megfelelően megrövidithesse.

11. § Felhatalmaztatik a pénzügyminister, hogy a jelen törvény 3. §-ának B. rendkivüli bevételek I. és IX. fejezetei alatt előirányzott összesen 156.655,400 K beszerzése czéljából, 4%-nál nem magasabb kamatra és koronaértékre, vagy akár részben, akár egészben más külföldi értékre szóló adómentes járadékkötvényeket bocsásson ki. Felhatalmaztatik egyuttal a pénzügyminister, hogy a fentiek szerint kibocsátható járadékkötvények értékesitésének lebonyolitásáig a felmerülő szükségletet átmeneti hitelműveletek utján fedezhesse, s végül, hogy e művelet költségeit egyelőre a 4%-os magyar koronajáradék kölcsön kamatszükségleténél számolhassa el.

12. § Az 1898. évi XXI. törvénycikk 2. §-ának ama rendelkezése, mely szerint az országos betegápolási pótadó az ugyanabban a szakaszban emlitett egyenes államadók 3%-át meg nem haladhatja, az 1912. évre hatályon kivül helyeztetik és az 1912. évben kivetendő országos betegápolási pótadó kulcsa 5%-ban állapittatik meg.

13. § Az 1888. évi IV. törvénycikk 7. §-ának ama rendelkezése, mely szerint a helyi érdekü vasutak segélyezése czimén az állami költségvetés évenként 600,000 K-nál (300,000 frtnál) nagyobb összeggel meg nem terhelhető, az 1912. évre hatályon kivül helyeztetik.

14. § Jelen törvény kihirdetése után azonnal életbe lép és végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére