1912. évi XLVI. törvénycikk

a marostordai helyi érdekü vasut engedélyezése tárgyában * 

1. § A ministerium felhatalmaztatik, hogy a m. kir. államvasutak Marosvásárhely állomásától egyrészt a kisküküllővölgyi helyi érdekü vasut Parajd állomásáig, másrészt Kolozsnagyidáig vezetendő fővonalakból és ez utóbbi vonal Mezőbánd állomásától a marosludas-beszterczei helyi érdekü vasut Mezőméhes állomásáig vezetendő szárnyvonalból álló helyi érdekü vasutat az 1880. évi XXXI. és az azt kiegészitő 1888. évi IV. törvénycikkekben, valamint a jelen törvényben foglalt feltételek alatt engedélyezhesse.

2. § Felhatalmaztatik a kereskedelemügyi, illetőleg a pénzügyminister, hogy a helyi érdekü vasut épitéséhez az 1. §-ban idézett törvények alapján adható hozzájárulásokon felül - a pénztári készletek terhére - megfelelő névértékü törzsrészvények ellenében 100,000 azaz Egyszázezer korona rendkivüli segélyt bocsásson az engedélyesek rendelkezésére.

3. § Egyuttal Maros-Torda vármegye közönsége felhatalmaztatik, hogy az 1894. évi junius hó 23-án tartott közgyülésében 130. szám alatt hozott határozatával vasuti czélokra megszavazott 5%-os vármegyei pótadót legfeljebb az 1947. év végéig az 1. §-ban emlitett helyi érdekü vasut segélyezésére az 1883. évi XV. törvénycikk 9. és 13. §-aiban megállapitott mértéken tul kivethesse.

4. § A kereskedelemügyi minister az 1. §-ban emlitett helyi érdekü vasut engedélyezésének megtörténtéről az 1880. évi XXXI. törvénycikk 1. §-a értelmében az országgyülésnek jelentést teend.

5. § Jelen törvény kihirdetése napján lép életbe és végrehajtásával a kereskedelemügyi és pénzügyi ministerek bizatnak meg.


  Vissza az oldal tetejére