1912. évi LXVI. törvénycikk

az 1913. évi állami költségvetésről * 

1. § Az 1913. évre a magyar szent korona országainak rendes kiadásai:

Egyezerhétszázhuszonegy millió hétszáznyolczvanezer négyszázhuszonhat koronában;

átmeneti kiadásai:

Egyszázhat millió, kilenczszázhuszonnyolczezer kilenczszázharmincz koronában;

beruházási kiadásai:

Kétszáznegyvennégy millió negyvenháromezer nyolczszáznegyven koronában állapittatnak és ajánltatnak meg.

2. § Ez összegek a következő fejezetek, czimek és rovatok szerint oszlanak meg:

A) Rendes kiadások

korona
I. Fejezet. A királyi udvartartás költségei 11.300,000
II. Fejezet. Ő cs. és ap. kir. Felsége kabineti irodája és e kabineti iroda nyugdijai 193,519
III. Fejezet. Országgyülés:
1. A főrendiház kiadásai 193,950
2. A képviselőház kiadásai 4.334,423
IV. Fejezet. Az 1913. évi közösügyi kiadásokból a magyar szent korona országait illető összeg 104.583,531
V. Fejezet. Az 1849. évtől az 1867. évig tényleg fennállott központi kormány közegeinek nyugdijai 6,739
VI. Fejezet. Nyugdijak:
1. Országgyülés:
a) főrendiház 17,364
b) képviselőház 64,490
2. Állami számvevőszék 124,076
3. Közigazgatási biróság 124,412
4. Ministerelnökség 182,876
5. Ő cs. és ap. kir. Felsége személye körüli ministerium 80,584
6. Horvát-szlavon-dalmát ministerium 43,416
7. Belügyministerium 4.138,000
8. Pénzügyministerium 9.443,000
9. Kereskedelemügyi ministerium 4.500,000
10. Földmivelésügyi ministerium 2.443,780
11. Vallás- és közoktatásügyi ministerium 2.685,000
12. Igazságügyi ministerium 7.738,000
13. Honvédelmi ministerium 4.464,000
VII. Fejezet. Állami adósságok:
1. Az 1867:XV. törvénycikkben elvállalt és az 1908. évi XVI. törvénycikkbe beczikkelyezett pótegyezménynyel módositott államadóssági járulék:
Évi járulék az államadósságok kamataihoz 58.339,340
2. Az Osztrák-magyar bankot cselekvőleg illető, eredetileg 80 millió forintot tevő államadósságra a cs. és kir. kormány által lefizetett részösszegből az 1899. évi XXXVIII. tc. 1. §-ának II. czikke alapján Magyarországra eső 9 millió forint törlesztése 360,000
3. Földtehermentesités és örökváltságok:
Tőketörlesztés és kárpótlások 2.781,400
Kamatok és járadékok 14.517,698
Kezelési költségek 23,250
4. Szőlődézsmaváltság:
Kárpótlások 10,000
Kamatok 12,000
Kezelési költségek 300
5. Maradvány- és irtványföldek megváltása:
Kárpótlások 50,000
Kamatok 2,700
Kezelési költségek 1,600
6. Majorsági zsellérföldek megváltása az 1896. évi XXV. tc. alapján:
Kárpótlások 80,000
Kamatok 8,000
Kezelési költségek 1,600
7. Az 1902. évi V. törvénycikk 7. §-a alapján a magyarországi városoknak és községeknek kiadott 4 1/2%-kal kamatozó kötvények kamatai 4.133,153
8. Az 1870. évi X. törvénycikk alapján felvett sorsolási kölcsön:
Évi járadék 4.397,600
Kezelési költségek 12,000
9. Az 1880. évi VIII., 1881. évi XI. és XXXII., 1887. évi XXXII., 1888. évi VI. és 1892. évi XXI. tc. alapján kibocsátott 4%-os magyar aranyjáradék-kölcsön:
Kamatok 60.914,720
Kezelési költségek 324,224
10. Az 1892. évi XXI., az 1900. évi VIII., az 1902. évi V., az 1904. évi XIV., az 1907. évi XXIX. törvénycikkek, az 1908. évi XXIX. tc. 4. §-a, az 1908. évi XXXI. és az 1909. évi XV. törvénycikkek alapján kibocsátott, továbbá az 1902. évi V. tc. 8. §-a alapján kibocsátható 4%-os magyar koronakölcsön, valamint az 1910. évi IV. és az 1911. évi XIV. törvénycikkek alapján még kibocsátható kölcsön, végül az 1910. évi IV. tc. alapján átmenetileg kibocsátott 4 1/2%-kal kamatozó m. kir. állami pénztárjegyek:
Kamatok 131.270,168
Kezelési költségek 660,000
11. Az 1880:XX. tc. alapján felvett tiszai és szegedi nyeremény-kölcsön:
Tőketörlesztés 2.040,000
Kamatok és nyeremények 2.728,720
Kezelési költségek 10,850
12. Az 1895:XVI. tc. alapján kibocsátott 3%-kal aranyban kamatozó aldunai Vaskapu-szabályozási kölcsön:
Tőketörlesztés 168,000
Kamatok 1.283,760
Kezelési költségek 4,300
13. Az 1897:XXX. tc. alapján kibocsátott 3 1/2%-os magyar koronajáradék-kölcsön:
Kamatok 2.100,000
Kezelési költségek 3,500
14. Az 1910. évi IV. törvénycikk alapján kibocsátott 4%-os magyar járadékkölcsön:
Kamatok 10.000,000
Kezelési költségek 14,610
15. A bosnyák herczegovinai vasuti hálózat kiépitésének előmozditására fizetendő járulék 1.768,344
16. Függő adósság:
Kamatok 3.744,747
Kezelési költségek 54,800
VIII. Fejezet. Kamatbiztositást élvezett és más vasutak átvétele folytán elvállalt adósságok:
1. Az 1880:XXXVIII. tc. alapján a tiszavidéki vasut megváltása folytán elvállalt 15.750,000 frtnyi sorsjegykölcsön:
Törlesztés 939,854
Kamatok 698,147
Kezelési költségek 300
2. Az 1880:XLIV. törvénycikk alapján a zágráb-károlyvárosi vasutvonal megvétele folytán fizetendő ávjáradék 571,430
3. Az 1889:XIV. tc. alapján az első magyar-gácsországi vasut magyar vonalának megváltása folytán elvállalt adósság:
Tőketörlesztés 235,798
Kamatok 1.021,048
Kezelési költségek 1,900
4. Az 1889:XV. törvénycikk alapján a budapest-pécsi vasut megváltása folytán elvállalt elsőbbségi kölcsön adósság:
Tőketörlesztés 132,400
Kamatok 670,696
Kezelési költségek 2,800
5. Az 1891:XXV. törvénycikk alapján a szabadalmazott osztr.-magyar államvasuttársaság magyarországi vasutvonalainak megváltása folytán elvállalt évi járadékok:
Évi megváltási járadék 19.197,000
6.5 millió arany forintnyi részösszeg után a 17%-ot meghaladó felpénztöbblet 266,500
Az arad-temesvár vasut elsőbbségi és részvényadósságának évi törlesztési járadéka 577,490
IX. Fejezet. Egyes tárczákat terhelő kölcsönök:
1. Belügyministerium:
Tőketörlesztés 68,983
Kamatok 62,788
2. Pénzügyministerium:
Tőketörlesztés 370,977
Kamatok 671,479
Kezelési költségek 1,988
3. Kereskedelemügyi ministerium:
Tőketörlesztés 249,420
Kamatok 804,492
Kezelési költségek 4,015
4. Földmivelésügyi ministerium:
Tőketörlesztés 1.393,633
Kamatok 608,087
Kezelési és egyéb költségek 8,095
5. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
Tőketörlesztés 1.356,456
Kamatok 1.317,184
6. Igazságügyi ministerium:
Tőketörlesztés 185,225
Kamatok 704,471
7. Honvédelmi ministerium:
Tőketörlesztés 434,673
Kamatok 576,333
Kezelési és egyéb költségek 14,536
X. Fejezet. Előlegezések a vasuti kamatbiztositás alapján 5.560,386
XI. Fejezet. Horvát-Szlavonországok beligazgatási szükséglete 29.500,000
XII. Fejezet. Állami számvevőszék:
Személyi járandóságok 418,084
Dologi kiadások 37,500
XIII. Fejezet. Közigazgatási biróság:
Személyi járandóságok 772,737
Dologi kiadások 61,000
XIV. Fejezet. Ministerelnökség:
1. A ministerelnökség költségei:
Személyi járandóságok 315,639
Dologi kiadások 86,060
Informativ szolgálat és a sajtóosztály költségeire átalányként 250,000
Az idegenben élő magyar állam polgárok gondozására átalányként 600,000
2. A fiumei és a magyar-horvát tengerparti kormányzó, kormányzói tanács és személyzete költségei:
Személyi járandóságok 175,700
Dologi kiadások 51,800
3. Rendelkezési alap 400,000
XV. Fejezet. Ő cs. és ap. kir. Felsége személye körüli ministerium:
Személyi járandóságok 146,359
Dologi kiadások 34,300
XVI. Fejezet. Horvát-szlavon dalmát minister és személyzete:
Személyi járandóságok 97,000
Dologi kiadások 26,500
XVII. fejezet. Belügyministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 1.955,810
Dologi kiadások 943,300
2. Országos levéltár:
Személyi járandóságok 115,162
Dologi kiadások 18,500
3. Törvényhatóságok és községek:
Vármegyék közigazgatási, árva- és gyámhatósági kiadásai 22.613,140
Vármegyei alkalmazottak családi pótléka 1.401,900
Városok segélyezése 5.000,000
Községi, kör- és segédjegyzők illetményeire 5.200,000
Községi, körorvosok és bábák illetményeire 3.670,000
Községi és körorvosok országos nyugdíjintézetének létesitéséhez való hozzájárulás az 1908:XXXVIII. tc. 26. §-a alapján 350,000
4. Általános közigazgatás:
Főispánok és a budapesti főpolgármester járandóságai 1.016,737
Állami anyakönyvek 744,928
Országgyülési képviselők választása 100,000
Országos határrendezés és határkiigazitás 16,000
Községi közigazgatási tanfolyamok 266,000
Katonai előfogati dijpótlékok 19,000
Különféle kiadások 13,000
5. Közegészségügy:
Gyógyköltségek 7.500,000
Himlőoltás 179,200
Bábaképzés 100,000
Gümőkór elleni védekezés 650,000
Járványok elleni védekezés 100.000
A trachoma elleni védekezés 150,000
Ivóvizszerzés és artézi kutturási kiadások 170,000
Alkoholizmus elleni küzdelem 15,000
Ápolóképzés 20,000
Hatósági, illetve községi és körorvosok továbbképzésének költségeire 4,000
Családi pótlékok 400
Különféle kiadások 10,000
6. Egészségügyi intézmények:
Országos közegészségügyi tanács 24,000
Kerületi közegészségügyi felügyelőségek 104,892
Állami gyógyintézetek 3.220,550
Állami gyógyintézeteknél üzemi balesetből kifolyó kártalanitásokra 2,000
Központi bakteriologiai és közegészségügyi vizsgáló állomás 21,749
Diphteria serum termelő-intézet 35,712
Családi pótlékok 34,000
7. Országos betegápolási alap:
a) Gyermekvédelem:
Állami gyermekmenhelyek 8.643,512
b) Betegápolás:
Rendes betegek ápolási és szállitási költségei 10.100,000
Gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök 1.200,000
Hevenyfertőző betegségek elleni védekezés 800,000
Szülőnők ápolási költségei 250,000
Törvényhatósági közegészségügyi intézmények fentartása 22,627
A gyógydijszámadások feldolgozásával foglalkozó tisztviselők rendkivüli munkáinak dijazására 10,000
8. Közbiztonsági és közrendészeti szolgálat:
Közbiztonsági alap 300,000
Tolonczkiadások 118,000
Karhatalmi költségek 10,000
Nyomozási költségek 100,000
Közrendészeti kiadások 60,000
Országos bünügyi nyilvántartási hivatal 40,000
Rendőri büntető eljárás végrehajtásából folyó költségek 50,000
Leánykereskedés elleni védekezés 16,000
9. M. kir. csendőrség:
Személyi járandóságok 17.274,519
Dologi kiadások 5.504,032
10. Magyar királyi határrendőrség:
Személyi járandóságok 831,924
Dologi kiadások 374,700
11. Székesfővárosi m. kir. államrendőrség:
Személyi járandóságok 7.582,308
Dologi kiadások 887,880
12. Közjótékonysági és emberbaráti intézmények:
A kolozsvári Szt.-Erzsébet aggháznak alapitványi segélye 5,802
Zárdák segélyezése 8,336
Jótékony egyesületek segélyezése 250,000
Községek és egyesületek segélyezésére a hét éven felüli elhagyott gyermekek gondozása czéljából 350,000
Hontalanokról való gondoskodás 23,000
Nevelőintézeti alapitványi kiadások 40,000
Elemi csapások által károsult községek segélyezése 50,000
XVIII. Fejezet. Pénzügyminisztérium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 2.464,424
Dologi kiadások 386,400
2. Pénzügyi igazgatóságok, fő- és székvárosi adófelügyelő, központi dij- és illetékkiszabási hivatal:
Személyi járandóságok 11.449,610
Dologi kiadások 1.508,850
Az uj egyenes adótörvények végrehajtásához szükséges egyéb személyzet illetményeinek fedezésére átalányképen 1.250,000
3. Földadónyilvántartás:
Személyi járandóságok 1.159,250
Dologi kiadások 271,592
4. Állami pénztárak:
Személyi járandóságok 372,981
Dologi kiadások 14,970
5. Adóhivatalok:
Személyi járandóságok 7.626,616
Dologi kiadások 696,000
6. Pénzügyőrség:
Személyi járandóságok 8.549,861
Dologi kiadások 1.831,000
7. Jogügyi igazgatóságok és kincstári ügyészségek:
Személyi járandóságok 524,706
Dologi kiadások 25,000
8. Pénzügyi törvényszékek Horvát-Szlavonországokban:
Személyi járandóságok 13,765
Dologi kiadások 600
9. Országos kataszteri felmérés:
Személyi járandóságok 2.665,199
Dologi kiadások 534,263
10. Bányászati és erdészeti főiskola Selmeczbányán és bányásziskolák:
Személyi járandóságok 449,903
Közterhek 3,900
Dologi és üzleti kiadások 171,899
11. Egyenes adók:
Kezelési költségek 4.100,000
A hadmentességi dijról szóló 1880. évi XXVII. tc. 6. §-a értelmében a külön alap javára forditandó 1.710,029
A horvát-szlavon földtehermentesitési adósság évi törlesztési, kamat- és kezelési szükséglete 727,099
12. Fogyasztási és italadók:
Személyi járandóságok 610,917
Dologi kiadások 1.621,000
A mezőgazdasági szeszfőzdék részére járó jutalmak az 1908. évi XXVIII. tc. 5. §/a alapján 3.450,000
Fogyasztási adóvisszatéritések és kiviteli jutalmak felosztásából 150,000
A zárt városokat, valamint a nyilt községeket az 1899. évi VI. tc. 1. §-a, illetőleg az 1906. évi II. tc. 6. §-a alapján megillető részesedési jutalék 2.600,000
A volt határőrvidéki községeket az 1899. évi VI. tc. 1. §-a, illetve az 1906. évi II. tc. 6. §-a és az1899. évi XXV. törvénycikk 38. §-a értelmében megillető kamatjárandóság
Horvát-szlavonországi italmérési jogok után adott kártalanitási tőkék törlesztésére, kamataira és kezelési költségeire az 1888. évi XXXV. tc. alapján

204,130

1.584,588
A magyarországi városok és községek fogyasztási adó természetü jövedelmeinek ideiglenes rendezése folytán nyujtandó segélyezés, illetve kártalanitás az 1899. évi VI. tc., 4. és 5. §-a, illetőleg az 1906. évi II. tc. 6. § alapján 2.250,000
A Budapest fő- és székfővárosnak a söradópótlék megtéritése czimén kifizetendő összeg az 1899. évi VI. tc. 5. §-a, illetőleg az 1906. évi II. tc. 6. §-a alapján 2.300,000
Budapest fő- és székvárosnak az 1908. évi XLVIII. törvénycikk 10. §-a alapjn az italmérési illeték megtéritése czimén kifizetendő összeg 700,000
Az uj mezőgazdasági szeszfőzdék részeltetésére forditandó szeszkontingens megváltására 1.105,000
13. Határvám (kezelés):
Személyi járandóságok 1.421,140
Dologi kiadások 356,456
Állatcsempészet felfedezésének és tettenérésének megjutalmazása 5,000
14. Bélyeg:
Személyi járandóságok 33,562
Dologi kiadások 1.665,600
15. Jogilletékek és dijak:
Személyi járandóságok 25,000
Dologi kiadások 70,000
16. Fémjelzés:
Személyi járandóságok 47,660
Dologi kiadások 15,860
Üzemi kiadások 10,378
17. Dohányjövedék:
Dohányjövedéki központi igazgatóság 446,331
Dohányvétel 52.933,808
Dohánygyártás 23.839,782
Dohányeladás 4.097,852
18. Lottójövedék:
Személyi járandóságok 75,048
Dologi kiadások 1,500
19. Sójövedék:
Személyi járandóságok 547,048
Dologi kiadások 988,775
Sóvétel 330,000
Szállitási költségek 2.000,000
Sótermelési költség megtéritése 2.701,279
Marhasó-előállitási költségek 224,600
20. Mesterséges édesitő szerek állami egyedárusága: 50,000
21. Perköltségek 22,800
22. Állami jószágok, hid- és révvámok:
Személyi járandóságok 3,792
Dologi kiadások 13,500
Közterhek 271,490
Gazdálkodás 23,432
23. Bányaigazgatóságok:
Személyi járandóságok 427,510
Dologi kiadások 107,470
Közterhek 4,700
Állami segély 3,200
24. Földgáz-, petroleum- és káliumsókutatás:
Személyi járandóságok 95,792
Dologi kiadások 35,500
Közterhek 1,000
Üzemi kiadások 639,878
25. Fém- és opálbányászat:
Személyi járandóságok 665,346
Dologi kiadások 80,600
Közterhek 49,159
Üzemi kiadások 7.191,650
26. Fémkohászat:
Személyi járandóságok 277,126
Dologi kiadások 63,450
Közterhek 12,950
Üzemi kiadások 7.803,300
27. Pénzverés és fémbeváltás:
Személyi járandóságok 191,190
Dologi kiadások 14,200
Közterhek 290
Üzemi kiadások 14.109,700
28. Állami vasgyárak:
Személyi járandóságok 4.387,864
Dologi kiadások 1.025,000
Közterhek 135,000
Üzemi kiadások 63.595,000
29. Kőszénbányászat:
Személyi járandóságok 878,406
Dologi kiadások 216,980
Közterhek 58,000
Üzemi kiadások 3.967,414
30. Sótermelés:
Személyi járandóságok 339,849
Dologi kiadások 36,000
Közterhek 10,320
Üzemi kiadások 2.654,700
31. Bányászati kegyuri terhek:
Személyi járandóságok 125,667
Dologi kiadások 100,450
32. Bányakapitányságok:
Személyi járandóságok 364,581
Dologi kiadások 80,195
33. Állami nyomda:
Személyi járandóságok 947,269
Dologi és üzleti kiadások 1.784,670
34. Állami épületek:
A magasépitési központi igazgatóság költségeire átalányképen 100,000
Állami munkástelepek:
Személyi járandóságok 108,430
Dologi kiadások 86,503
Egyéb állami épületek:
Személyi járandóságok 13,900
Dologi kiadások 237,100
35. Budapesti állami hidak:
Személyi járandóságok 282,806
Dologi kiadások 17,130
Közterhek 5,940
Üzleti kiadások 146,527
Alapok alakitása 1,600
Nyugdijak 63,464
36. Budapesti állami alagut:
Személyi járandóságok 20,500
Dologi kiadások 4,706
Üzleti kiadások 7,325
37. Állami ingó vagyon:
Kincstári árvaletétek kamata 8,227
38. Különféle kiadások:
Alapitványok, járulékok és kegyuri kiadások 157,030
Vegyesek 2.775,159
XIX. Fejezet. Kereskedelemügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 1.619,000
Dologi kiadások 418,800
Vasuti ministeri biztosok 19,200
Tanulmányi és utazási ösztöndijak 20,000
Anyaggyüjtési és szaktanácskozási költségek 30,000
2. M. kir. vasuti és hajózási főfelügyelőség:
Személyi járandóságok 201,900
Dologi kiadások 117,900
3. Államépitészeti hivatalok:
Személyi járandóságok 2.144,700
Dologi kiadások 625,500
4. Közutak:
Állami közutak fenntartása 12.257,800
Törvényhatósági közutak segélyezése 6.072,700
Törzskönyvek, távolsági térképek és közuti térkép elkészitésére 55,000
5. Ipari és kereskedelmi szakoktatás:
Személyi járandóságok 2.021,500
Dologi kiadások 930,000
Országos ipari és kereskedelmi oktatási tanács 21,200
Egyéb ipari és kereskedelmi oktatási czélok 538,500
6. Ipari és kereskedelmi czélok:
Kereskedelmi muzeum 206,800
Belkereskedelem 270,000
Külkereskedelem 1.100,000
Munkásügyek 300,000
Iparfejlesztés 8.000,000
7. Ipari felügyelet és kazánvizsgálat:
Személyi járandóságok 396,600
Dologi kiadások 300,000
8. Munkásbiztositás:
Állami munkásbizt. hivatali kiadások 701,000
Az országos munkásbetegsegélyző és balesetbiztositó pénztár igazgatási költségei 1.300,000
9. Posta, távirda és távbeszélő:
Személyi járandóságok 44.956,700
Dologi kiadások 9.770,000
Üzemi kiadások 34.733,000
10. M. kir. postatakarékpénztár:
Személyi járandóságok 3.140,200
Dologi kiadások 709,500
Üzleti kiadások 4.355,000
A postatakarékpénztári tanács költségei 8,000
Nyugdijak 80,000
11. Hajózás:
Tengerészeti igazgatás:
Személyi járandóságok 452,800
Dologi kiadások 541,000
A tengerészeti segélyalapok részesedése a kikötői illetékekből (1897. évi IX. tc.) 120,000
A tengerészeti nyugdijintézethez való hozzájárulás 60,000
Szakoktatás:
Személyi járandóságok 78,900
Dologi kiadások 55,800
12. Aldunai m. kir. hajózási hatóság:
Személyi járandóságok 152,150
Dologi kiadások 95,800
13. M. kir. államvasutak:
Személyi járandóságok 150.129,000
Dologi kiadások 13.064,000
Rendes fenntartási és üzemi kiadások 154,767,500
Átalakitási kiadások 17.480,500
Tüz és elemi károk okozta kiadások 6.000,000
14. M. kir. zálogházak:
Személyi járandóságok 634,000
Dologi kiadások 180,500
Nyugdijak 71,900
Egyéb üzemi kiadások 258,000
15. Mértékhitelesités és fegyvervizsgálat:
Személyi járandóságok 566,300
Dologi kiadások 450,550
16. M. kir. központi statisztikai hivatal:
Személyi járandóságok 672,600
Dologi kiadások 659,500
17. Szabadalmi hivatal és szabadalmi tanács:
Személyi járandóságok 340,20
Dologi kiadások 220,75
XX. Fejezet. Földmivelésügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 1,308,38
Dologi kiadások 369,20
2. Állami erdők:
Személyi járandóságok 4.394,86
Dologi kiadások 1.571,008
Üzemi és gazdálkodási kiadások 11.763,636
Közterhek 2.380,986
3. Állami kezelésbe vett községi és némely más erdők és kopár területek:
Személyi járandóságok 1.544,705
Dologi kiadások 1.389,414
4. Erdőfelügyelőségek és ornithologiai központ:
Személyi járandóságok 382,635
Dologi kiadások 215,752
5. Erdőőri szakiskolák:
Személyi járandóságok 83,203
Dologi kiadások 146,345
Gazdálkodási kiadások 84,821
Közterhek 19,084
6. Országos erdei alap:
Személyi járandóságok 60,066
Dologi kiadások 199,934
7. Kopár területek befásitásának előmozditása 1.300,000
8. Ménesbirtok-gazdaságok, gödöllői koronauradalom és palánkai csikótelep:
Személyi járandóságok 668.592
Dologi kiadások 67,968
Gazdasági kiadások 6.214,106
Közterhek 541,075
9. Állami lótenyészintézetek:
Személyi járandóságok 2.579,794
Dologi kiadások 7.069,026
10. Állategészségügy:
Személyi járandóságok 2.318,773
Dologi kiadások 1.364,432
11. Állatorvosi főiskola:
Személyi járandóságok 320,789
Dologi kiadások 210,369
12. Gazdasági akadémiák:
Személyi járandóságok 453,906
Dologi kiadások 699,801
13. Alsófoku gazdasági szakoktatás és mezőgazdasági ismeretek terjesztése:
Személyi járandóságok 464,405
Dologi kiadások 1.525,199
14. Gazdasági felügyelőségek, állattenyésztés és tejgazdaság:
Személyi járandóságok 334,000
Dologi kiadások 3.932,546
15. Vizügyi műszaki szolgálat:
Személyi járandóságok 1.519,960
Dologi kiadások 682,440
16. Vizi munkálatok:
Személyi járandóságok 153,312
Dologi kiadások 697,588
17. Halászat:
Személyi járandóságok 65,185
Dologi kiadások 183,600
18. Szőlészet és borászat:
Személyi járandóságok 297,936
Dologi kiadások 235,915
Szőlészet és borászati czélok előmozditására 277,200
19. Kincstári birtokok és fürdők:
Személyi járandóságok 91,556
Dologi kiadások 78,044
Gazdálkodási kiadások 488,289
Közterhek 112,972
20. Állami jószágok és telepitési szolgálat:
Személyi járandóságok 264,573
Dologi kiadások 87,000
Gazdálkodási kiadások 24,500
Közterhek 642,231
21. Perköltségek 50,000
22. Gazdasági műszaki hivatal:
Személyi járandóságok 116,517
Dologi kiadások 79,600
23. Delibláti kincstári birtok:
Személyi járandóságok 45,495
Dologi kiadások 20,200
Gazdálkodási és üzemi költségek 38,300
Közterhek 13,100
24. A mező- és közgazdaság különböző ágai:
Személyi járandóságok 677,090
Dologi kiadások 1.853,818
25. Méhészet:
Személyi járandóságok 66,755
Dologi kiadások 275,668
26. Kertészet, gyümölcsészet és fatenyésztés:
Személyi járandóságok 303,243
Dologi kiadások 929,986
27. Kisérletügy:
Személyi járandóságok 612,299
Dologi kiadások 388,600
28. Gazdasági munkás- és cselédügyek:
Személyi járandóságok 62,000
Dologi kiadások 1.430,000
29. Országos meteorologiai és földmágnességi intézet:
Személyi járandóságok 157,932
Dologi kiadások 75,000
30. Selyemtenyésztés emelése:
Személyi járandóságok 404,100
Dologi kiadások 6.358,000
31. Földtani intézet:
Személyi járandóságok 186,506
Dologi kiadások 110,700
32. A hegyvidéki és erdélyrészi (székelyföldi) és felvidéki földmivelőnép segélyezésére:
Személyi járandóságok 95,753
Dologi kiadások 2.182,595
XXI. Fejezet. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 1.996,765
Dologi kiadások 463,596
2. Országos közoktatásügyi tanács:
Személyi járandóságok 26,200
Dologi kiadások 10,700
3. Budapesti királyi egyetem:
Személyi járandóságok 2.385,772
Dologi kiadások 755,392
A kisérleti lélektan előadására és a gyakorlatok és demonstrácziók kapcsán felmerülő dologi kiadásokra átalányképen 3,000
Az államvizsgálati bizottmányok irodai, hivatali és házi szükségleteire és a kiküldött kormányképviselők utiköltségeire 1,400
4. Budapesti egyetemi klinikák:
Személyi járandóságok 396,003
Dologi kiadások 2.864,600
5. Budapesti Pasteur-intézet és kórház:
Személyi járandóságok 45,682
Dologi kiadások 115,840
6. Kolozsvári Ferencz József tudomány-egyetem:
Személyi járandóságok 1.171,509
Dologi kiadások 503,260
7. Kolozsvári „Karolina” országos kórház és egyetemi klinikák:
Személyi járandóságok 233,885
Dologi kiadások 1.193,000
8. József-műegyetem:
Személyi járandóságok 1.172,411
Dologi kiadások 411,100
9. Középiskolai tanárképzők:
Személyi járandóságok 165,830
Dologi kiadások 170,040
Középiskolai tanárképzők segélyezése 36,000
Középiskolai tanárvizsgáló bizottságok 48,670
10. Jogakadémiák:
A kassai jogakadémia személyi járandóságai 75,486
A kassai jogakad. dologi kiadása 13,626
Közegészségtani előadások dijazására a jogakadémiákon 2,000
Felekezeti jogakadémiák tanárai fizetéseinek kiegészitésére 69,600
11. Ógyallai csillagda:
Személyi járandóságok 21,825
Dologi kiadások 16,500
12. Tankerületi főigazgatóságok:
Személyi járandóságok 214,718
Dologi kiadások 41,600
13. Állami középiskolák és középiskolai internátusok:
Személyi járandóságok 7.920,887
Dologi kiadások 1.095,968
Internátusok szükséglete 80,900
14. Felekezeti, törvényhatósági és községi középiskolák segélyezése:
Felekezeti, törvényhatósági és községi középiskolák segélyezésére 2.550,256
Felekezeti, törvényhatósági és községi oly középiskolák ideiglenes segélyezésére, melyekkel a végleges szerződés még nem volt megköthető 30,000
Felekezeti, törvényhatósági és községi középiskolai igazgatók és tanárok részére engedélyezendő pótlékokra 1.220,000
Országos nyugdijszervezetbe eddig nem tartozott iskolák nyugdijintézete számára 120,000
Felekezeti stb. középiskoláknál működő hitoktatók dijazására 100,000
Nem állami középiskolák érettségi vizsgálataira kiküldendő főigazgatóhelyettesek (elnökök) és ministeri biztosok, illetőleg kormányképviselők utiköltségeire és napidijaira 17,000
15. Felsőbb leányiskolák:
Személyi járandóságok 1.302,715
Dologi kiadások 630,500
A győri állami felsőbb leányiskola felállitására átalánykép 72,000
Az országos nőképző-egyesület által fentartott „Veres Pálné felsőbb leányiskola” segélyezésére 20,000
Községi és felekezeti felsőbb leányiskolai tanerők illetményeinek kiegészitésére 93,300
A marosvásárhelyi községi felsőbb leányiskola segélyezésére 15,000
A Baár-Madas ref. felsőbb leányiskola segélyezésére 15,000
16. Népnevelési tanfelügyelőségek:
Személyi járandóságok 1.123,415
Dologi kiadások 307,000
17. Állami elemi népiskolák:
Személyi járandóságok 19.480,446
Dologi kiadások 1.380,000
Az iskolák helyi költségvetésében mutatkozó hiányok fedezésére 2.121,548
Ifjusági könyvtárakra és az ifjusági könyvtári bizottság költségeire 23,000
A predeáli, bereczki, barcsi, gyékényesi, majláthfalvi, igazfalvi és ujszentesi állami elemi népiskolákkal kapcsolatos internátusok költségeire 86,000
Kézimunkára nevelő országos egyesület segélyezésére 6,000
Uj iskolák felállitására 400,000
18. Gazdasági népiskolák:
Személyi járandóságok 410,022
Kisebb fokozatu gazdasági népiskolák tanitóinak dijazására 300,000
Gazdasági népiskolai gyakorlati telepek felszerelésére 15,000
Önálló gazdasági népiskolák dologi szükségleteire 28,000
Önálló gazdasági népiskolák ifjusági könyvtárának beszerzésére II. részlet 3,000
A magyar gazdaszövetségnek 10 tanitó jutalmazására 1,000
A gazd. népiskolák látogatóinak utiköltségeire és napidijaira 15,000
19. Nem állami elemi iskolák segélyezése 20.457,560
20. Kisdedóvó intézetek és menedékházak 2.959,499
21. Népnevelési intézetek közös szükséglete 1.100,000
22. Felső nép- és polgári iskolák:
Személyi járandóságok 5.801,172
Dologi kiadások 750,000
Budapest székesfőváros és Arad sz. kir. város községi polgári iskoláinak segélyezésére 70,000
Állami polgári és felső népiskolai internátusok fentartási költségeire 80,000
Községi, felekezeti és társulati (egyesületi) felső nép- és polgári iskolai tanerők fizetésének kiegészitésére 589,000
A felső nép- és polgári iskolák vizsgálatain elnöki tisztet teljesitő kir. tanfelügyelők és megbizottjaik dijazására és utiköltségeire 3,900
23. Polgári iskolai tanitó- és tanitónőképzőintézetek:
Személyi járandóságok 454,371
Dologi kiadások 353,900
24. Elemi iskolai tanitó-, tanitónő- és kisdedóvónőképző intézetek:
Személyi járandóságok 1.718,086
Dologi kiadások 1.761,470
Országos tanszermuzeum költségeire 54,000
Felekezeti tanitó- és tanitónőképző intézeti tanárok és tanitónők illetményeinek kiegészitésére 380,000
25. Testi nevelés 73,600
26. Balatonfüredi „Erzsébet” szeretetház:
Személyi járandóságok 12,116
Dologi kiadások 36,150
27. Üvegtechnikai intézet:
Személyi járandóságok 8,200
Dologi kiadások 400
28. Iparos tanulók iskolái:
Személyi járandóságok 25,140
Dologi kiadások 794,200
29. Állami felső kereskedelmi iskolák:
Személyi járandóságok 900,403
Dologi kiadások 319,200
30. M. kir. keleti keresk. akadémia:
Személyi járandóságok 66,934
Dologi kiadások 20,000
31. Keresked. iskolák segélyezése 433,260
32. Bábaképezdék:
Személyi járandóságok 217,545
Dologi kiadások 425,300
33. Gyógypedagógiai intézetek:
Személyi járandóságok 946,139
Dologi kiadások 529,960
34. Művészeti czélok támogatása 418,020
35. Országos Magyar Képzőművészeti Főiskola:
Személyi járandóságok 230,277
Dologi kiadások 161,979
36. Országos Magyar Iparművészeti Iskola:
Személyi járandóságok 232,176
Dologi kiadások 85,600
37. Országos Magy. Zeneakadémia:
Személyi járandóságok 288,433
Dologi kiadások 87,800
38. Országos Szinművészeti Akadémia:
Személyi járandóságok 51,922
Dologi kiadások 38,100
39. Szinművészeti kiadások:
A magyar kir. operaház állami javadalmazása 898,600
A budapesti nemzeti szinház állami javadalmazása 250,000
A m. kir. operaház nyugdijintézetének segélyezésére 25,000
A budapesti nemzeti szinház nyugdijintézetének segélyezésére 70,000
A kolozsvári nemzeti szinházi állami javadalmazása 50,000
A budapesti nemzeti szinház alapok jövedelméből a szinház segélyezésére 54,600
A magyar szinész-egyesület segélyezésére 10,000
A vidéki magyar szinészet segélyezésére 288,500
40. A Muzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége és Országos Tanácsa. Erdélyi Muzeum. A felsőmagyarországi Rókóczi-Muzeum. A sümegi Darnay-Muzeum. Hiteles helyi levéltárak felügyelete:
Személyi járandóságok 63,045
Dologi kiadások 336,170
Az Erdélyi Orsz. Muzeum segélyezésére 40,000
Hiteles helyi levéltárak felügyelete 1,500
41. Magyar Nemzeti Muzeum:
Személyi járandóságok 402,741
Dologi kiadások 363,266
42. Országos Magyar Szépművészeti Muzeum és Magyar Történelmi Képcsarnok:
Személyi járandóságok 114,518
Dologi kiadások 199,820
43. Országos Magyar Iparművészeti Muzeum:
Személyi járandóságok 103,046
Dologi kiadások 83,200
44. Műemlékek Országos Bizottsága és műemlékek fentartása:
Személyi járandóságok 29,740
Dologi kiadások 24,500
Az 1881. évi XXXIX. tc. oltalma alatt álló műemlékek, köztük Vajdahunyad és Zólyom várának fentartására, továbbá a milleniumi emlékmüvekre és az orsovai korona-kápolnára, kisajátitásokra, ásatásokra, valamint épitészi tiszteletdijakra 87,378
45. Tudományos, irodalmi és közművelődési czélok támogatása 681,212
46. Ösztöndijak 198,632
47. Egyházak segélyezése:
Az erdélyi róm. kath. status egyházainak javadalmazására 200,000
A görög szert. kath. egyháznak javadalmazására 650,000
Az ágostai hitv. evang. egyháznak javadalmazására 372,998
A református egyháznak javadalmazására 524,710
A görög-keleti román hitvallásu egyháznak javadalmazására 320,000
A görög-keleti szerb egyház segélyezésére az 1848. évi XX. tc. 3. §-a alapján 80,000
Az unitárius hitvallásu egyháznak javadalmazására 100,000
Az izraelita vallásuak egyházának javadalmazására 240,000
A gyulafehérvári róm. kath. káptalan részére kir. alapitványi járulék 11,970
Kamarai járandóság erdélyi ref. egyházak és tanodák számára 28,000
Kamarai járandóság 3 róm. kath. lelkész számára 374
A máramarosvármegyei református egyházaknak az Abaffy-alapitvány kárpótlásául 10,000 K és a debreczeni ref. collegium részére az Abaffy-alapitvány kárpótlásául 8,000 K, együtt 18,000
A magyarországi ref. és ág. hitv. evang. egyházaknak az 1848. évi XX. tc. 3. §-a értelmében leendő segélyezésére 4.400,000
Ugyanazon alapon a Magyarország erdélyi részeiben levő ág. hitv. ev. orsz. egyháznak segélyezésére 266,000
Hasonlóképen az unitárius egyház segélyezésére 150,000
Az erdélyrészi róm. kath. status egyházi alapjának gyarapitására 50,000
A magyarországi ág. hitv. és ref. egyházak alapjának gyarapitására 300,000
A Magyarország erdélyi részeiben levő ág. hitv. ev. orsz. egyház alapjának gyarapitására 20,000
Az unitárius egyház alapjának gyarapitására 15,800
Dologi természetü párbérszolgáltatások megváltására 30,000
Rendkivüli segélyezésekre 35,000
Az országos izr. iskolaalap segélyezésére 80,000
48. Lelkészi jövedelem kiegészitésére az 1898. évi XIV. és 1909. évi XIII. törvénycikkek alapján:
A lelkészi jövedelem kiegészitéséről szóló 1898. évi XIV. és 1909. évi XIII. törvénycikkek rendelkezéseinek végrehajtási költségeire 4.250,000
49. Lelkészi illetmények korpótlék utján való kiegészitésére:
A lelkészi illetmények I-II. korpótlékkal való kiegészitésére 3.340,267
A segédlelkészek és kisebb képesitésü lelkészek segélyezésére 350,000
XXII. Fejezet. Igazságügyi ministerium.
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 1.031,362
Dologi kiadások 183,300
2. Királyi Curia:
Személyi járandóságok 1.317,512
Dologi kiadások 73,000
3. Konstantinápolyi consuli főtörvényszék:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 52,071
4. Koronaügyészség:
Személyi járandóságok 85,868
Dologi kiadások 4,900
5. Királyi itélőtáblák:
Személyi járandóságok 3.189,065
Dologi kiadások 172,000
6. Királyi főügyészségek:
Személyi járandóságok 408,280
Dologi kiadások 81,000
7. Királyi törvényszékek és járásbiróságok:
Személyi járandóságok 31.528,761
Dologi kiadások 3.036,574
8. Királyi ügyészségek:
Személyi járandóságok 4.567,933
Dologi kiadások 5.719,000
9. Országos büntető intézetek:
Személyi járandóságok 1.549,710
Dologi kiadások 1.940,580
10. Büntetéspénzek országos alapja 2.737,501
11. Telekkönyvezés:
Személyi járandóságok 21,300
Dologi kiadások 1,180
12. Az 1910. évi XXI. tc. alapján alkalmazott birák és ügyészek személyi járandóságai és törvények szerkesztése:
Személyi járandóságok és tiszteletdijak 161,600
Családi pótlékok 1,600
Dologi kiadások 50,000
13. Orsz. birósági vegyészeti intézet:
Személyi járandóságok 26,663
Dologi kiadások 3,300
XXIII. Fejezet. Honvédelmi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 2.160,662
Elhelyezés 680,964
Élelmezés és lótáp 132,898
Ruházat, felszerelés, ágyak és ágynemüek 15,117
Dologi kiadások 482,956
2. Magasabb parancsnokság és hatóságok:
Személyi járandóságok 3.445,963
Elhelyezés 1.448,276
Élelmezés és lótáp 376,841
Ruházat, felszerelés, ágyak és ágynemüek 55,068
Dologi kiadások 574,663
3. Csapatok:
Személyi járandóságok (fegyvergyakorlati költségek kivételével) 15.678,366
Elhelyezés (fegyvergyakorlati költségek kivételével) 7.679,871
Élelmezés és lótáp (fegyvergyakorlati költségek kivételével) 10.995,734
Ruházat, felszerelés, ágyak és ágynemüek (fegyvergyakorlati költségekkel együtt) 4.190,970
Lőszer (fegyvergyakorlati rendes szükséglettel együtt) 2.569,334
Pótlovazás 1.887,100
Dologi kiadások (fegyvergyakorlati költségek kivételével) 2.373,989
Fegyvergyakorlatok 5.482,834
4. Tárintézetek:
Személyi járandóságok 409,572
Elhelyezés 213,510
Élelmezés és lótáp 72,513
Ruházat, felszerelés, ágyak és ágynemüek 23,096
Lőszer 1,423
Dologi kiadások 59,043
5. Nevelő- és képzőintézetek:
Személyi járandóságok 838,962
Elhelyezés 483,040
Élelmezés és lótáp 757,215
Ruházat és felszerelés 277,885
Lőszer 41,201
Dologi kiadások 252,156
6. Szakképzés:
Személyi járandóságok 599,610
Elhelyezés 320,154
Élelmezés és lótáp 209,785
Ruházat, felszerelés, ágyak és ágynemüek 23,536
Lőszer 29,033
Dologi kiadások 447,988
7. Egészségügyi intézetek:
Személyi járandóságok 326,281
Elhelyezés 263,452
Élelmezés és lótáp 76,270
Ruházat, felszerelés, ágyak és ágynemüek 20,514
Dologi kiadások 33,498
Betegápolási költségek 465,000
8. Koronaőrség:
Személyi járandóságok 59,624
Elhelyezés 15,779
Élelmezés 16,965
Ruházat, felszerelés, ágyak és ágynemüek 12,211
Lőszer 116
Dologi kiadások 1,587
9. Menház:
Személyi járandóságok 60,764
Elhelyezés 32,470
Élelmezés 96,502
Ruházat, felszerelés 10,830
Dologi kiadások 10,098
10. Alapitványi helyek a közös katonai intézetekben 659,704
11. Ujonczozás-felülvizsgálati költségek 70,000
Rendes kiadások összege 1,721.781,426

B) Rendivüli kiadások

a) Átmeneti kiadások

I. Fejezet. Az 1913. évi közösügyi kiadásokból a magyar szent korona országait illető összeg: 41.039,240
II. Fejezet. Nyugdijak:
1. Pénzügyministerium:
A bányatárspénztári hiányok felerészének fedezésére szolgáló és feltételesen visszafizetendő előleg 383,000
2. Földmivelésügyi ministerium:
Társpénztári hiányok felerészének fedezésére szolgáló feltételesen visszafizetendő előlegek 33,142
III. Fejezet. Közigazgatási biróság:
Egyesitett könyvtári czimjegyzék előállitási költségeire 800
A közigazgatási biróság irattárának selejtezési költségeire 3,000
Irógépekre 1,450
IV. Fejezet. Ministerelnökség:
1. 1848/49-iki honvédek segélyezésére és az azzal kapcsolatos kezelési költségekre 800,000
2. Határrendezési költségek 20,000
3. Levéltári kutatások költségeire 10,000
4. Rendelkezési állományba jutó tisztviselők illetményeire 6,400
5. A honalapitó Árpádot és a nemzet történelmi multját megörökitő emlékműre (1896:VIII. tc.) 100,000
6. Ő Felsége I. Ferencz József király megkoronáztatása 40. évfordulója emlékére az óbudai határban emelendő templom épitésének, az a körül létesitendő liget és ebben emelendő obeliszk költségeire 300,000
7. A fiumei kormányzóság hivatalainak elhelyezése czéljából megszerzett épület átalakitására és kibővitésére II. részletként 180,000
V. Fejezet. Ő császári és apostoli királyi Felsége személye körüli ministerium:
A ministerium épületeinek alapos helyreállitására és a leltári tárgyak beszerzésére 30,000
VI. Fejezet. Belügyministerium:
1. Központi igazgatás:
A belügyministerium hivatalos helyiségeinek uj butorzattal való fokozatos felszerelésére 10,000
A belügyministerium irattárának selejtezési költségeire 4,000
Tiz darab irógép beszerzésére 6,000
2. Országos levéltár:
Az uj épületbe leendő átköltözés előmunkálataira 20,000
3. Általános közigazgatás:
Választókerületi beosztás czéljára szükséges statisztikai munkálatok költségeire s az uj választási törvény alapján összeállitandó országgyülési képviselő választói névjegyzék elkészitésénél felmerülő rendkivüli költségekre 100,000
4. Egészségügyi intézmények:
A marosvásárhelyi m. kir. állami kórháznál egy műtőasztal beszerzése 1,600
A budapest-lipótmezei állami elmegyógyintézeténél a villanyvilágitás folytatólagos beszerzésére 10,000 K, a főépület cseréptetőzetének részbeni kicserélésére és az ablakok ujramázolására 14,000 K. closettek, mosdók felszerelésére I. részletül 8000 K, a butorok kiegészitésére és a megrongált helyreállitására 5000 K 37,000
A budapest-angyalföldi állami elmegyógyintézetnél a butorzat és egyéb felszerelési tárgyak fokozatos kicserélésére 10,000
A nagyszebeni állami elmegyógyinttézetnél a ruha- és fehérnemű készletek kiegészitésére szükséges 30,000 kor. II. részlete 15,000
A nagykállói állami gyógyintézetnél a butorok és felszerelési tárgyakra I. részletül 4,000
A budapesti állami szemkórháznál ágyak, éjjeliszekrények, ágynemüek javitására és vászon-, valamint fehérnemüek pótlására 5,000
A perlaki állami szemkórháznál a hiányzó ruha- és fehérnemüek kiegészitésére 3,000
5. Országos betegápolási alap:
Kórházak épitésére 3.500,000
A gyulai, temesvári és szombathelyi gyermekmenhelyek tatarozási, uj padló készitése és telekbekerités költségeire 45,300
6. M. kir. csendőrség:
A m. kir. csendőrség állományának tervbe vett szaporitásából és lovasitásából felmerülő költségek 213,814
Az aldunai szigetek leportyázására 2 benzinmotoros csónak beszerzésére 24,780
7. M. kir. határrendőrség:
A határrendőr kapitányságok egy részének irógéppel való ellátására 3,000
8. Székesfővárosi m. kir. államrendőrség:
Az őrszemélyzet állományának szaporitásából egyszersmindenkorra felmerülő költségekre 65,013
Egyenruházati járulék 12 segédfogalmazó részére ŕ 300 K, lóbeszerzési és felszerelési járulék 2 rendőrfőfelügyelő részére 800 K és ugyanezek egyenruházati járuléka ŕ 400 K 6,000
1 drb gépkocsi (automobil) beszerzésére 18,000
30 drb forgópisztoly a detektivek részére 1,500
VII. Fejezet. Pénzügyministerium:
1. Központi igazgatás:
Illeték reform-munkálatok, valamint egyéb törvények előkészitési költségeire 40,000
2. Bányászati és erdészeti főiskola Selmeczbányán és bányásziskolák:
Bányászati tanszékek felszerelésére VI. részlet 24,000
Erdészeti tanszékek felszerelésére VI. részlet 22,000
Közös tanszékek felszerelésére II. rész 4,000
A chemiai tanszék elhelyezésére szolgáló uj épület belső berendezésére II. részlet 52,000
A botanikus kertek rendezésére és a Schmidt-féle telek botanikus kertté való átalakitásának előmunkálataira 16,000
3. Bányaigazgatóságok:
Bányakutatások költségei 40,000
Az ország némely részén végzendő kutatásokra és mélyfurásokra 500,000
4. Földgáz-, petroleum- és káliumsókutatás:
Az erdélyi medenczének és a magyar állam e tekintetben szóba jöhető területeinek kőolaj- és gázelőfordulás szempontjából való folytatólagos átkutatására 21,000
5. Fém- és opálbányászat:
Az ezüstár hanyatlása folytán sujtott bányavidékek iparának segélyezésére s azok részére adható kölcsönökre 200,000
Taxástelkek folytatólagos rendezésére 1,600
Kutatásokra és feltárásokra 100,000
6. Fémkohászat:
A fernezelyi kohónál Herreshoff-féle pörkölő pestek épitésére a kohójövedelemből visszatéritendő előlegképen III. részlet 50,000
A zalatnai kohó munkástelepének folytatólagos kibővitésére, a kohójövedelemből visszatéritendő előlegképen 80,000
7. Pénzverés és fémbeváltás:
Fémbeszerzésekre 1.500,000
A pénzverésnél fennmaradó bevételi többlet a valutarendezés czéljaira 377,897
8. Állami vasgyárak:
Kutatásokra és feltárásokra 410,000
9. Kőszénbányászat:
Kutatásokra és mélyfúrásokra 654,000
Rendkivüli hozzájárulásként az államvasuti nyugdijintézethez 45,000
10. Sótermelés:
A rónaszéki geologiai viszonyoknak mélyfúrások által való megvizsgálására 40,000
A nyugoti Antalbánya aknájának, valamint a Nándorbánya felső aknájának a befenekelése és kitöltésére, ugyszintén vizvezető csatorna készitésére 13,000
11. Állami épületek:
A kispesti munkástelep házi gyógyszertárának berendezésére és felszerelésére 20,330
A kőbánya-óhegyi munkástelep czéljaira vásárolt telken levő s ideiglenesen bérbeadott régi épület tatarozási költségeire s fővárosi vizdijaira 300
12. Különféle kiadások:
A rendelkezés alá jutott tisztviselők illetményeire 1,320
A Rába és mellékfolyóinak szabályozására 29,879
13. Földadókataszter kiigazitása:
A földadókataszternek az 1909. évi V. törvénycikkel elrendelt kiigazitásával felmerülő összes kiadásokra átalányösszegekben 2.500,000
VIII. Fejezet. Kereskedelemügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
A fiumei raktári vállalat ministeri biztosának 4,000
Viczinális vasutak segélyezésére 3.300,000
A ministerium központi épületének helyreállitási költségeire 10,000
2. Közutak:
A zentai állandó Tiszahid épitéséhez Zenta városának nyujtandó segély VIII. részlete 50,000
Az aradi két Maroshid épitéséhez Arad szab. kir. városának nyujtandó segély II. részlete 30,000
Törvényhatósági közutak folytatólagos kiépitésére és fejlesztésére I. részlet 3.000,000
3. Ipari és kereskedelmi szakoktatás:
Iparintézetek felszerelésére és épületek tatarozására 100,000
4. Ipari és kereskedelmi czélok:
Kereskedelempolitikai munkálatok költségei 135,000
Iparügyi törvények előkészitésével kapcsolatos költségek 25,000
Termelési és árstatisztika egybeállitására 50,000
Munkáskórház létesitésére 300,000
A zágrábi kereskedelmi és iparmuzeum nagyobbitására az 1907. évi XXVIII. törvénycikk által engedélyezett 200,000 K I. részlete 100,000
5. Posta, távirda és távbeszélő:
A budapesti m. kir. távbeszélőhálózat bérletének megszüntetéseért 41 féléven át fizetendő évi 736,000 K valamint a távbeszélő-hálózatot terhelő és szintén 41 féléven át fizetendő kölcsön évi 91,000 K járadékának 33. és 34. részlete 827,000
6. Magyar királyi postatakarékpénztár:
Irógépek és számológépek beszerzésére 75,000
7. Hajózás:
Az „Adria” magyar kir. tengerhajózási részvénytársaság szerződésszerü segélyezésére 1.452,000
A magyar keleti tengerhajózási részvénytársaság segélyezésére 180,000
A magyar-horvát tengeri gőzhajózási részvénytársaság szerződésszerü segélyezésére 590,000
Hajóbeszerzési segélyekre 850,000
Hajóépitési segélyekre 50,000
Hajójárat-segélyekre 600,000
Az „Adria” magyar kir. tengerhajózási részvénytársaság ministeri biztosának dijazására 8,000
A magyar keleti tengerhajózási részvénytársaság ministeri biztosának dijazására 3,000
A magyar-horvát tengeri gőzhajózási részvénytársaság ministeri biztosának dijazására 2,400
A magyar folyam- és tengerhajózási részvénytársaság segélyezésére az 1894:XXXVI. törvénycikk alapján 800,000
A m. kir. folyam- és tengerhajózási részvénytársaság ministeri biztosának dijazására 8,000
A balatontavi gőzhajózási részvénytársaság segélyezésére 24,000
A balatontavi gőzhajózási részvénytársaság ministeri biztosának dijazására 1,200
Suez-csatornai illetékek fedezésére 600,000
Az I. cs. kir. szab. dunagőzhajózási társaság segélyezése, a budapesti helyi hajójáratok és az óbudai hajógyár fenntartására 200,000
Ujabb parthajózási vonalak biztositására 1.650,000
Ujabb tengerhajózási vonalak biztositására 2.850,000
Tengeri világitók fokozatos épitésére II. részlet 45,000
A folyamhajózási szolgálat fokozatos fejlesztésére 400,000
A délamerikai hajójáratok segélyének kiegészitésére 52,000
A kikötői vizvezeték csőhálózatának fokozatos kicserélésére I. részlet 80,000
8. Aldunai m. kir. hajózási hatóság:
Kiegészitési és megujitási munkákra 50,000
A Vaskapu és az ottani többi zuhatag műveinek helyreállitására 400,000
9. Magyar kir. államvasutak:
Leltárszaporitásra 800,000
10. M. kir. zálogházak:
Két uj fióküzlet berendezési költségeire 14,000
IX. Fejezet. Földmivelésügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
A ministeriumnak az állami épületen kivül elhelyezett osztályai részére szükséges helyiségek bérbevételével járó költségekre 50.000
2. Állami erdők 271,233
3. Állami kezelésbe vett községi és némely más erdők és kopár területek:
Háromszögelési költségekre 23.300
Épület fenntartására 4,000
Távbeszélő állomások berendezésére 2,000
Erdőgondnokságok felszerelésére 8,400
4. Erdőfelügyelőségek és ornithologiai központ:
Erdőfelügyelőségnél 5,079
Ornithologiai központnál 5,000
5. Erdőőri szakiskolák:
A négy erdőőri szakiskolánál épülethelyreállitásokra, átalakitásokra gyüjteményekre és tankönyvek irására szükséges 40,762
6. Ménesbirtok-gazdaságok, gödöllői koronauradalom és palánkai csikótelep 419,283
7. Állami lótenyészintézetek 48,860
8. Állategészségügy:
Szegény községeknek és magánosoknak ingyen kiosztandó ojtóanyagokra pénzsegély 50,000
Állati hullamegsemmisitő készülékek létesitésének, valamint husvizsgálók kiképzésének állami támogatására 25,000
A kőbányai szappanfőző és zsiradékolvasztógyár szerelvényeinek megváltására 10,000
9. Állatorvosi főiskola:
Az uj épületek berendezésére és felszerelésére, valamint a többi intézményeknél szükséges átalakitásokra és pótberendezésekre 59,254
10. Gazdasági akadémiák 85,637
11. Alsófokú gazdasági szakoktatás és mezőgazdasági ismeretek terjesztése 128,361
12. Gazdasági felügyelőségek, állattenyésztés és tejgazdaság:
A gödöllői baromfitelep épületeinek javitási költségeire 20,000
13. Vizügyi műszaki szolgálat:
A nemzetközi hajózási kongresszus brüsszeli állandó bizottsága költségeihez való hozzájárulásra 1,000
Társulati öntöző-csatornák épitésének az 1900. évi XXX. tc. alapján való segélyezésére, továbbá egyébnemü öntözések támogatására és talajjavitások eredményeinek tanulmányozására 250,000
A városi szennyvizekkel foganatositandó öntözések támogatására 2 részletképen 100,000
14. Vizi munkálatok:
A dunabogdányi és visegrádi kincstári kőbányák üzemének felügyelete, fenntartása és fejlesztésére 240,290
15. Halászat:
Halászati felügyelőségnél 20,000
M. kir. halélettani és szennyviztisztitó kisérleti állomásnál 5,000
16. Szőlészet és borászat:
berendezések a szőlészeti intézeteknél 24,000
A phylloxera ellen való védekezés czéljaira 1.087,000
A központi szőlészeti kisérleti állomás czéljaira 170,400
A Magyar Agrár- és járadékbanknak fizetendő hozzájárulás a szőlőfelujitási kölcsönök érdekében gyakorlandó helyi felügyelet, ellenőrzés és utmutatások megadásának költségéhez 20,000
Az okszerü borkezelés és a borértékesités előmozditása czéljából létesitett állami pinczék személyi és dologi kiadásainak fedezésére, a borértékesités előmozditása érdekében rendkivüli szolgálatokat teljesitett alkalmazottak dijazására, jutalmazására, segélyezésére s általában a borértékesités előmozditására s az e czélból szükséges intézkedésekkel járó költségek fedezésére 500,000
17. Kincstári birtokok és fürdők 228,720
18. Állami jószágok és telepitési szolgálat:
Személyi járandóságok 364,652
Dologi és egyéb kiadások 1.495,000
19. Delibláti kincstári birtok:
A delibláti kincstári birtokon homokkötés pótlása czéljából eszközlendő befásitásokra, továbbá a birtok és bérleti határok, valamint utak befásitására és a birtok kataszteri részletes felmérésénél és a birtok telekkönyvi rendezésénél, továbbá az erdőgazdasági üzemterv elkészitésénél felmerülő költségekre 30,000
20. A mező- és közgazdaság különböző ágai:
A mezőgazdaságról és mezőrendőrségről szóló 1894. évi XII. tc. revisiójával kapcsolatos költségekre 4,000
Közlegelők és rétek létesitésének, szerzésének, javitásának, berendezésének és felszerelésének segélyezésére, továbbá e czélra felvett kölcsönök kamatterhének könnyitésére, valamint ezen intézkedésekkel kapcsolatos költségekre 850,000
A burgonya köztermelés javitásának előmozditására és támogatására 100,000
A mezőgazdasági termények, termékek és czikkek hamisitásának tilalmazásáról szóló 1895. évi XLVI. tc. végrehajtásához szükséges ellenőrző állomások létesitésére, azok személyi és dologi kiadásaira, illetőleg ily állomások támogatására átalányként 40,000
21. Méhészet 86,000
22. Kertészet, gyümölcsészet és fatenyésztés 340,000
23. Kisérletügy:
Kisérletügyi intézmények felszerelésére és berendezésére 70,000
Czukorrépa-termelés javitását czélzó kisérletekre s az ezzel kapcsolatos utazási és egyéb költségekre, munkadijakra stb. 30,000
A szivarkadohány termelési és az árnyékos rendszer szerinti dohánytermelési kisérletekkel járó berendezésekre s az ezzel kapcsolatos utazási és egyéb költségekre 4,000
A mezőgazdasági muzeumba ideiglenesen berendelt szakközegek munkadija 6,000
A mezőgazdasági muzeum román épületcsoportjának belső berendezésére VI. részlet 10,000
Burgonya-betegségek tanulmányozását czélzó kisérletekre s ezzel kapcsolatos utazási és egyéb költségekre, munkadijakra stb. III. részlet 10,000
Magyaróvári növénynemesitő, tejkisérleti és növényélet, kórtani állomások uj épületének berendezésére és felszerelésére 25,000
Mezőgazdasági muzeumnál kazán beszerzésére 6,000
24. Országos meteorologiai és földmágnességi intézet:
Felszerelésekre, pótlásokra és javitásokra 8,000
Aerologiai vizsgálatokra 3,400
Alföldi viszonyok kutatására 3,000
25. Selyemtenyésztés emelése:
Régi épületek tetőzete fedőanyagának kicserélése és fedélzetének javitására 60,000
A selyemfonódák üzemével kapcsolatos szocziális intézmények fenntartási költségeinek részbeni fedezésére 30,000
A külföldről beszerzendő originál peték vételárának fedezésére (vérfelfrissités czéljából) 70,000
A termelők elméleti év gyakorlati kioktatásával, valamint a termelés felügyeletével felmerülő összes költségek fedezésére 100,000
26. Földtani intézet:
Geologiai térképek ujból való kiadása érdekében előkészitő bejárásokra és egyéb felvételi megbizásokra, geologiai gyakorlati irányu kutatásokra és ezzel kapcsolatos uti- és egyéb költségekre 35,000
Az intézet és laboratoriumainak folytatólagos felszerelésére 10,000
Az intézet belső falrészeinek javitása, festések, mázolások 5,000
Hazai ércztelepek tanulmányozására 10,000
Felsőmagyarországi uj felvételekre (reambulatio) 25,000
Szeleta barlang kutatásának befejezésére 4,000
27. Ministeri kirendeltségek:
A hegyvidéki ministeri kirendeltség működési területén létező szövetkezetek támogatására 40,000
A kolozsvári és marosvásárhelyi ministeri kirendeltségek területén létező szövetkezetek támogatására 150,000
A felvidéki ministeri kirendeltség területén létező szövetkezetek támogatására 50,000
A ministeri kirendeltségek működési területén szükséglendő mederrendezési, partbiztositási, talaj- rétjavitási (öntözés, alagcsövezés) és vizmosásmegkötési munkálatra, valamint községek vizellátási és csatornázási költségeire 350,000
A folyamatban levő és folytatólag eszközlendő birtokeladási közvetitésekkel járó kezelési és eljárási költségek (becslési, mérnöki munkálatok stb.) fedezésére 20,000
X. Fejezet. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Tüdővészes és alkoholista betegeknek szanatoriumokban való ápolására 19,000
Az országos gyermek-szanatorium egyesület segélyezésére 45,000
Az alkohol-ellenes mozgalom költségeire 1,000
A ministerium és számvevőség butorzatának és felszerelésének javitására és pótlására 10,000
A ministeri segédhivatal részére 6 drb régi modellu irógépek uj rendszerüvel való kicserélésére 3,500
Az országos gyorsiró szaktanács szükségleteire 5,000
2. Országos közoktatásügyi tanács:
Az országos közoktatásügyi tanács ideiglenes elhelyezése költségeire 4,112
3. Budapesti királyi egyetem:
A budapesti kir. tudomány-egyetemi olvasó-csarnok (5,000 K), a joghallgatók tudományos egyesülete (1,800 K), a joghallgatókat segitő egyesület (800 K), az egyetemi énekkar (700 K) és az egyetemi gyorsiró egylet (1000 K) segélyezésére 9,300
A budapesti általános poliklinikai egyesület segélyezésére 43,500
A budapesti egyetemen a Mensa academica egyesületnek házbér fejében 4,000
Az általános egyetemi segélyegylet részére 2,000
A hittudományi karon felállitandó 4 szeminárium berendezésére és alapfelszerelésére szükséges 12.000 K III. részlete fejében 3,000
A szünidei orvosi tanfolyam és az orvosi továbbképzés költségeire 10,000
A gyógyszerészgyakornoki tanfolyam segélyezésére 5,000
A gyakorlati fizikai tanszék tud. felszerelésére szükséges 80,000 K IV-ik részlete fejében 10,000
Az élettani intézet felszerelésére szükséges 60,000 K VI-ik részlete 10,000
A Corda Fratres nemzetközi diákszövetség központi bizottsága és magyar osztályának segélyezésére 6,000
A Margitszigeti park fenntartására 108,000
Az egyetemek szaporitásának előkészitési költségeire 20,000
A jogtudományi kar butor- és tud. felszerelésére 20,000
Egyetemi épületek helyreállitására 50,000
Egyetemi rektori hivatal és quaestura felszerelésére 3,000
A régi I. sz. sebészeti klinika helyiségeinek a bőr- és bujakórtani klinika czéljaira való átalakitási költségeire szükséges 150,000 K II. részlete 50,000
A joghallgatók olvasó helyiségeinek fenntartására 2,000
A bölcsészethallgatók olvasótermének butorbeli és könyvtári felszerelésére 2,000
A magyar orvosi archivumra 2,000
A III. sz. chemiai intézet felszerelésére 10,000
A főiskolai internátusok fenntartásának segélyezésére 80,000
4. Budapesti egyetemi klinikák:
A klinikák régi épületein szükséges rendkivüli helyreállitásokra és több épület fűtési és vízvezetéki berendezésének megujitására III. részlet 25,000
Az uj klinikák tudományos felszerelésére III. részlet 30,000
A gyógyszertár robbanó anyagainak raktárára 10,000
A klinikák butorbeli felszerelésének kiegészitésére 5,000
A gyermekklinika utczai aszfaltjára 3,000
A klinikák ágy- és fehérnemű készleteinek rendkivüli kiegészitésére 20,000
5. Kolozsvári Ferencz József tudományegyetem:
A bölcsészeti, nyelv- és történettudományi kar semináriumainak alapfelszerelésére 5,000
A növénytani tanszék hiányos felszerelésének pótlására 2,000
A gyakorlati physikai tanszék felszerelésére 3,000
A földrajzi intézet felszerelésére 5,000
Az ásvány- és földtani tanszék hiányos felszerelésének pótlására 2,000
Az állattani intézet tudományos felszerelésére szükséges 100,000 K V. részletéül 20,000
A törvényszéki orvostani tanszék pótlólagos felszerelésére 1,000
A kórboncztani intézet felszerelésére 6,000
A vegytani intézet felszerelésére 10,000
A vegytani intézet fütési berendezésére 30,000
A létesitendő fogászati klinika butorozási, felszerelési és fenntartási költségeire átalánykép 20,000
6. Kolozsvári Karolina országos kórház és egyetemi klinikák:
A kórházi és klinikai épületeinek fütési berendezéseinek fokozatos kicserélésére szükséges 124,000 K-ból II. részletül 26,000
Ágy és laboratoriumi felszerelésekre 24,000
7. A debreczeni és pozsonyi m. kir. tudományegyetemek:
A debreczeni és pozsonyi m. kir. tudományegyetemek felállitási költségeire átalányul, második részlet 2.000,000
8. József-műegyetem:
A műegyetemi ifjusági egyletek segélyezésére 12,500
Az uj műegyetem tudományos felszerelésére V. részletül 250,000
A „Technikus Ebéd” segélyezésére 4,000
A műegyetemi udvarok befödésére I. részletül 139,000
A közgazdasági szakosztály költségeire átalányképen 30,000
9. Jogakadémiák:
A kassai jogakadémiai könyvtár hiányainak pótlására, könyvkötésekre és könyvszekrények beszerzésére 2,500
10. Ógyallai csillagvizsgáló-intézet:
Irodák és könyvtárterem épitésére és épületek javitására szükséges 35,000 K III. és utolsó részlete fejében 19,000
Reflektor beszerzésére II. részletül 10,000
11. Állami középiskolák és középiskolai internátusok:
Állami középiskolák butorbeli felszerelésének pótlására és tanszerbeli alapfelszerelésére 170,000
A budapesti X. ker. tisztviselőtelepi és X. ker. kőbányai főgimnázium uj osztályainak butorozására és felszerelésére 12,000
A középisk. tanárok részére tartandó rendkivüli tanfolyamok költségeire 2,500
Szemléltető képekre 4,000
Magyar fali- és kézi-térképek készitésének segélyezésére 6,000
Középiskolai művészettörténeti gyüjteményekre 2,000
Művészettörténeti rendkivüli előadások dijazására 1,000
Középiskolai ifjusági olvasmányokra 2,000
Játékdélutánok dologi kiadásaira 6,000
Szemléltető oktatás szükségleteire 3,000
Az országos középiskolai tanáregyesület segélyezésére 4,400
A Délmagyarországi Magyar Közművelődési Egyesület által Szegeden felállitandó középiskolai internátus épitéséhez nyujtandó 200,000 korona államsegély VII. részlete fejében 20,000
12. Felekezeti, törvényhatósági és községi középiskolák segélyezése:
Befektetésekre 1.526,404
13. Felsőbb leányiskolák:
Állami felsőbb leányiskolák tanszerbeli felszerelésére 15,500
Az állami felsőbb leányiskolák és internátusok butorának és felszerelésének kiegészitésére 10,500
Állami felsőbb leányiskolai háztartási tanfolyamok felszerelésére és a szükséges helyiségek átalakitására 5,000
Egyes állami felsőbb leányiskoláknál szükséges nagyobb helyreállitásokra, átalakitásokra és beszerzésekre 40,000
14. Népnevelési tanfelügyelőségek:
A kir. tanfelügyelő irodák felszerelési és bebutorozási költségeire, valamint irógépekre szükséges 30,000 K V. részlete 6,000
A beszterczei áll. el. iskola régi épületének tanfelügyelői lakássá és irodahelységgé való átalakitására 10,060
15. Nem állami elemi iskolák segélyezése:
A községi és hitelfelekezeti elemi iskolák részére az 1907. évi XXVII. törvénycikk 17. §-a alapján beszerzendő történelmi és szemléltető képek költségeire 70,000
Községi és hitelfelekezeti elemi iskolai épitkezések állami segélyezésére 45,000
Községi és hitelfelekezeti elemi iskolai épitkezésekhez adandó tőkesegélyekre 400,000
16. Kisdedóvó intézetek és menedékházak:
Az állami kisdedóvodák helyi költségvetéseiben mutatkozó szept.- decz. havi hiányok fedezésére 50,000
17. Népnevelési intézetek közös szükséglete:
Elemi iskolák és kisdedóvóintézetek részére szemléltető képek beszerzése költségeire 70,000
Elemi iskolai tanitó kézikönyvtárak költségeire 25,000
18. Felső nép- és polgári iskolák:
A gyakorlati háztartás (főzőiskolák) intézményének segélyezésére 26,000
Polgári iskolai épitkezések segélyezésére 150,000
19. Polgári iskolai tanitó- és tanitónőképző-intézetek:
A budapesti I. ker. polgári iskolai tanitóképző-intézet és Erzsébet nőiskola könyvtárának kiegészitésére 4,000
A budapesti I. ker. polgári iskolai tanitóképző-intézet tanszerbeli felszerelésére 6,000
Az Erzsébet nőiskola tanszerbeli felszerelésére 6,000
Az Erzsébet nőiskola és az I. ker. polg. isk. tanitóképző-intézet részére psychologiai laboratorium költségeire 2,000
A budapesti I. ker. polgári iskolai tanitóképző és Erzsébet nőiskola butorzata kiegészitésére 7,000
20. Elemi iskolai tanitó-, tanitónő- és kisdedóvónőképző-intézetek:
Állami tanitó- és tanitónőképző-intézetek tanszerbeli felszerelésére 25,000
Orgonák, zongorák és harmoniumoknak ujakkal való kicserélésére 16,000
A tanitónőképző-intézetek gazdasági berendezésére 6,000
Psychofizikai laboratoriumokra 4,000
Felekezeti tanitó- és tanitónőképző-intézetek felszerelési, berendezési, esetleg kisebb épitési segélyeire 210,000
21. Balatonfüredi „Erzsébet” szeretetház:
A balatonfüredi „Erzsébet” szeretetháznál szükségelt javitási átalakitási és egyéb munkálatoknak költségeire 8,000
22. Állami felső kereskedelmi iskolák:
Az állami felső kereskedelmi iskolák butorzatának és felszerelésének kiegészitésére 10,000
Az 1913. évben Budapesten tartandó nemzetközi kereskedelmi oktatási kongresszus költségeire szükséges 60,000 K II. részlete 10,000
23. M. kir. keleti kereskedelmi akadémia:
A m. kir. keleti kereskedelmi akadémia könyvtárának és muzeumának gyarapitására 3,000
A m. kir. keleti keresk. akadémia uj helyiségeinek berendezésére 2,000
Segédkönyvek beszerzésére 1,000
Belső helyiségek festésére 1,000
24. Bábaképezdék:
A bábaképző-intézetek folytatólagos felszerelésére, internátusok létesitésére és fenntartására 20,000
25. Gyógypedagógiai intézetek:
A létesitendő siketnéma intézetek épitési költségeihez nyujtandó állami segély 31,000
A gyógypedagogiai intézetek butorbeli felszerelésének pótlására és tanszerbeli alapfelszerelésére 15,000
Gyógypedagógiai intézeteknél szükséges nagyobb helyreállitásokra, átalakitásokra és beszerzésekre 30,000
26. Művészeti czélok támogatása:
A Nemzeti Szalon épitkezésére adott 114,000 K államsegély VII. részlete 14,000
A Nemzeti Szalon épitkezésének pótköltségeire a Széchenyi-Kollonits-féle alapból felvett s 10 év alatt törlesztendő 82,200 K kölcsön 4 1/2% kamata és V. törlesztési részlete 10,025
Liszt Ferencz összes műveinek magyar nyelvű kiadásának támogatására szükséges 54,000 K V. részlete fejében 4,500
27. Orsz. Magy. Iparművészeti Iskola:
Az iparművészeti iskolának és tanműhelyeknek népművészeti mintagyüjteménynyel való felszerelésére 2,000
A művészi csipkefajok meghonositásával és továbbfejlesztésével kapcsolatos költségekre 8,000
A tantermek gyökeres tatarozására és butorokkal való felszerelésére 5,000
28. Országos Magyar Zeneakadémia:
Zenekari hangszerek, jelmezek és diszletek beszerzésére 9,000
29. Országos Szinművészeti Akadémia:
Az intézeti épület javitására 2,000
30. Szinművészeti kiadások:
A m. kir. Operaház épületének helyreállitására, továbbá a diszletraktárak elhelyezésére, a diszletek kiegészitésére szolgáló 600,000 K I. részletéül 300,000
A budapesti Nemzeti Szinháznál mutatkozó fedezeti hiányok pótlására 350,000
A m. kir. Operaháznál alkalmazandó magyar énekesek és énekesnők kiképzésére szolgáló ösztöndijak 10,000
31. A Muzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége és Országos Tanácsa. Erdélyi Muzeum. A Felsőmagyarországi Rákóczi-Muzeum. A sümegi Darnay-Muzeum. Hiteleshelyi levéltárak felügyelete:
Az országos felügyelet alatt levő közgyüjtemények épitkezéseinek és berendezéseinek segélyezésére 150,500
Az Erdélyi Muzeum érem- és régiségtára számára erdélyi műkincsek megvásárlására 15,000
32. Magyar Nemzeti Muzeum:
A Magyar Nemzeti Muzeum laboratoriumainak felszerelése 2,000
A Magyar Nemzeti Muzeum padlójának, valamint több terme nagy butorzatának megujitására 6,000
Az állattár tudományos gyüjteményeinek elhelyezésére készitendő butorokra folytatólagosan szükséges 30,000 K II. részlete 6,000
Az állattár uj szemléltető szekrényeire szükséges 100,000 K II. részlete 10,000
Az ásvány- és növénytár részére beszerzendő uj szekrényekre 6,000
A néprajzi osztály részére uj szekrényekre 2,000
A néprajzi osztály szakkönyvtára hiányainak pótlására 2,000
Az ország pusztuló néprajzi anyagának összegyüjtésére, elrendezésére és fenntartására 25,000
Egy nagyobb hazai eredetü néprajzi gyüjtemény megszerzésére szükségelt 80,000 K I. részletéül 10,000
Nagyobb és fontosabb hazai vonatkozásu régészeti emlékek vásárlására 3,000
Oklevélgyüjtemények és sorozatos művek beszerzésére szükséges 40,000 K VI. részlete 7,000
1848/49-es történelmi fontosságu okmányok megvásárlására 5,000
A Haynald-féle szakkönyvtár hiányainak pótlására 6,000
Az éremtári szakbeli könyvtár alapfelszerelésére és antik görög érmékre 7,500
Az állattári szakkönyvtár szekrényeire 2,000
Az antrophologiai laboratorium felszereléseinek kiegészitésére 1,000
Jókai Mór hagyatékának a Magyar Nemzeti Muzeum számára való megváltása fejében az özvegynek adandó életjáradék 7,200
A néprajzi osztály részére uj szekrények beszerzésére szükséges 10,000 K I. részletéül 5,000
Hirlaptári bérhelyiségek bebutorozására I. részletéül 3,000
Az Iparcsarnok tatarozása alkalmából a néprajzi osztályt terhelő költség 6,000
33. Országos Magyar Szépművészeti Muzeum és a Magyar Történelmi Képcsarnok:
Az Országos Magyar Szépművészeti Muzeum és a Magyar Történelmi Képcsarnok metszetgyüjteményének felszerelése 2,000
A Magyar Történelmi Képcsarnok felállitása alkalmából képkeretek, kartonok és porte-feuillek beszerzésére 4,000
Állami vásárlásokra és az Országos Magyar Szépművészeti Muzeum anyagának gyarapitására 180,000
Az Országos Magyar Szépművészeti Muzeum plasztikai osztályának szükségleteire 100,000
A néhai Munkácsy Mihály özvegye által tett 110,000 K alapitvány 1913. évi kamataira 4,000
Az Országos M. Szépművészeti Muzeum diszitésére II. részlet 10,000
34. Országos Magyar Iparművészeti Muzeum:
Hazai tulajdonból eladásra kerülő műkincsek megszerzésére 5,000
A muzeumi épület javitására és átalakitására szükségelt ujabb 30,000 K II. részlete 10,000
A magyar lakás történeti fejlődését feltüntető szobasorozatok felállitásához szükségelt 180,000 K I. részlete 18,000
A könyvtárnak tűzálló vasállványokkal való fölszerelésére szükségelt 12,600 K. I. részlete 5,000
35. Műemlékek Országos Bizottsága és műemlékek fenntartása:
Vajdahunyad várán szükséges helyreállitások 490,000 K-t kitevő költségeinek VII. részlete fejében 70,000
Egyházi műemlékek helyreállitására 20,000
A zólyomi vár tetőfedése megujitásának költségeire 20,000
36. Tudományos, irodalmi és közreművelődési czélok támogatása:
A Kisfaludy Társaságnak magyar népköltési gyüjtésekre és azok kiadására 3,000
A Magyar Földrajzi Társaságnak Magyarország vidékeinek földrajzi tanulmányozására 6,000
Tanárok, tanárjelöltek és tanitók számára készitendő tudományos kézi- és segédkönyvekre 15,200
Tanintézetek könyvtárai számára a Kisfaludy-Társaság által szerkesztendő Magyar Nemzeti Könyvtár példányainak beszerzésére 10,000
„Közművelődési Házak” létesitésére, berendezésére és fenntartására 75,000
Petőfi-muzeum átalakitása czéljából megvásárolt épület vételárának törlesztéséhez államsegélyül 3,000
A báró Eötvös Loránt-féle csavarási inga kisérletek támogatására 60,000
Az Ujpesten felállitandó Főiskolai Sociális Telep épitési költségeire összesen szükséges 400,000 K II. részlete fejében 100,000
A Rómában felállitandó magyar történelmi intézet czéljaira 20,000
3. Egyházak segélyezésére:
Az 1895. évi október hó 1. előtt kötött és anyakönyvezetlenül maradt házasságok anyakönyvezési ügyeinek rendezési költségeire 3,000
XII. Fejezet. Igazságügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Igazságügyi orvosi tanács véleményeinek kiadási költsége 5,000
Hozzájárulás a büntetéspénzek országos alapjául 1.117,850
Hozzájárulás a birói és ügyészi egyesület internátusának költségeihez 20,000
Az uj polgári perrendtartás életbeléptetése alkalmából tartandó szakelőadások költségeinek I. fele 50,000
2. Királyi törvényszékek és járásbiróságok:
A jogvédő egyesület segélyezésére 8,000
Birtokrendezési állami alap 300,000
Hozzájárulás az országos ügyvédi gyám- és nyugdijintézet jövedelméhez 10,000
A biróságoknak szakkönyvekkel való ellátására 42,000
Ügyvédjelöltek országos egyesületének támogatására 1,000
3. Országos büntető intézetek:
A fiatalkoruak budapesti intézetének felszerelési költségeire 120,000
XI. Fejezet. Honvédelmi ministerium:
1. Központi igazgatás:
A Magyar Szent Korona Országainak Vörös-Kereszt Egylete számára, a hadegészségügyi intézményeinek fenntartására és fejlesztésére, hat egyenlő részletben szánt, összesen 810,000 K szubvenczió 1913. évi első részlete 135,000
2. Csapatok:
A honvédség átszervezése alkalmából szükséges 61.000,000 K hitelnek 1913. évi második részletként 5.010,000
Tüzérségi szükségletekre 4.109,263
Az altiszti kérdés rendezésével kapcsolatosan felmerülő kiadásokra első részlet 100,000
Átmeneti kiadások összege 106.928,930

b) Beruházások.

I. Fejezet. Állami számvevőszék:
Az állami számvevőszék részére emelendő épület czéljaira szükséges telek megszerzésére, a telek esetleges rendezésére és az épitkezési költségekre V. és utolsó részletül 621,000
II. Fejezet. Belügyministérium:
1. Egészségügyi intézmények:
A budapesti-lipótmezei állami elmegyógyintézetnél két ápolói lakóház épitési költségeire 20,000 K, a sertéstelepen levő munkáslak pótépitkezésére 6.000 K 26,000
A nagyszebeni állami elmegyógyintézetnél sertésól és tehénistálló létesitésére 65,000
A nagykállói állami elmegyógyintézetnél a mosóháznak gépek és villamos-motorokkal leendő berendezésére 12,000 K, vizvezeték és favágáshoz villamos-motorok beszerzésére 3000 K, jégverem és lóistálló épitésére 5000 K, az intézeti kertben létesitendő gazdasági épületekre (kertészlak, sertésól, zöldség- és eszközraktár) 22,000 K 42,000
A zsolnai állami szemkórház épitésére szükséges 300,000 K II. részlete 150,000
2. Országos betegápolási alap:
A Budapesti székesfővárosi fertőtlenitő intézet 1.330,000 K épitési költségeiből ezen alapot terhelő 665,000 K III. részlete 265,000
Marosvásárhelyi állami kórház épitésére I. részlet 500,000
A pécsi és munkácsi menhelynél fekvő csarnok épitésére, a munkácsi menhelynél főépület kiépitésére, uj mosókonyha és halottasház épitésére és az uj mosókonyha felszerelési költségeire 48,550
3. M. kir. csendőrség:
A rozsnyót, ujmoldovai és kolzsvári csendőrlaktanya vételára 265,600
4. M. kir. határrendőrség:
A zsolnai és brassói határrendőrség elhelyezésére szolgáló épület megvételére 370,000
III. Fejezet. Pénzügyminisztérium:
1. Pénzügyőrség:
A temesszigeti pénzügyőri laktanya kibővitésére 8,000
A fiumei pénzügyőrség laktanya kibővitési költségeire I. részlet 235,000
2. Bányászati és erdészeti főiskola Selmeczbányán és bányásziskolák:
Üvegházak berendezésére szükséges 40,000 K-nak III. részlete 10,000
Érczelőkészitési laboratorium létesitésére II. részlet 20,000
Kisiblyén az uthálózat kiterjesztésére a rozzant munkásházak ujraépitésére 12,000
3. Határvám:
A Sósmezőn tervezett uj vámépület létesitésének költségeire 12,000
A debreczeni fővámhivatal uj elhelyezésére szolgáló és a m. kir. államvasutak által létesitendő toldaléképület épitési költségeire 33,000
4. Dohányjövedék:
Dohányvétel 518,000
Dohánygyártás 585,000
5. Sójövedék:
Aknaszlatinán sóraktárak épitésére 22,000
Aknaszlatinán a régi vasuti állomás áthelyezése folytán szükségessé vált kisajátitásra 5,500
A desaknai pénztári és irodai helyiség kibővitésére és átalakitására 7,264
A désaknai sóbányahivatalhoz szükséges vasuti hidmérleg épitésére 6,820
Parajdon a Király-utczai tiszti lakáshoz tervezett vizvezetékre 8,000
6. Bányaigazgatóságok:
Zalatnán egy lakóház megvételére 24,000
7. Földgáz-, petroleum- és káliumsókutatás:
Beépitett furócsövek 512,632
Gázkutak elzárására 48,200
Központi furómühely, II. részlet 53,000
A kolozsvári Magyar-utcza 41. sz. alatti kincstári telken átvonuló Kis-Szamos malomárok partvédő gátjának készitésére 7,500
8. Fém- és opálbányászat:
A körmöczbányai „Nándor” altáró berendezésére és a bányatulajdon kiegészitésére 200,000
A Selmeczbánya vidékén levő bányaműveknél teljesitendő elővájásokra és gépberendezésekre, valamint a zúzóművek összpontositására 270,000
A kereszthegyi bányamű költségeire III. részlet 45,000
Felsőbányán a fővölgyi szerelőház belberendezésének átalakitására III. részlet 50,000
A körmöczbányai „Nándor” altáró IV. számu aknájában s a II. sz. zúzónál beépitendő központi villamostelep költségeire II. részlet 125,000
Kapnikbányán központi elektromos teleg létesitésére 259,000
A nagyági „Csertés-Regina” bányamű üzembe helyezésére tervezett külkutató tárakra 66,000
Veresvizen 4 drb Bartsch-féle szérre és a villamos gépfurás továbbfejlesztésére 40,000
Erzsébetbányán kisegitő géptelep létesitése a központi zúzóműnél 65,000
Erzsébetbányai Bremer-altárolnál kettős altiszti lak épitésére 19,000
A magurkai zúzóműnek átépitésére és összpontositására 55,000
9. Fémkohászat:
A ferenezelyi kohónál salakhányó czéljaira szükséges földterület megvételére 2,000
10. Pénzverés és fémbeváltás:
A megvásárolt Grieger-féle ház ujjáépitési és kibővitési költségeire 130,000
11. Állami vasgyárak:
A diósgyőri aczélművek, uj hengerde, gépműhely és elektromos központ átalakitással kapcsolatos kibővitésére és felszerelésük kiegészitésére szükséges 4.198,390 K 3. és utolsó részletéül 1.755,890
A gyalári és rozsnyói bányákban a vaskő-termelés fokozására szükséges 1.000,000 K 3. és utolsó részletéül 380,000
A vajdahunyadi nagy olvasztótelep érczterének a nyersanyagok mozditására szolgáló berendezésekkel való ellátására szükséges 600,000 K 3. és utolsó részletéül 200,000
A vadahunyad-gyalári h. é. vasut megváltására szükséges 1.412,105 K 3. és utolsó részletéül 437,605
A kudsiri hengermű átépitésére szükséges 280,000 korona 2. és utolsó részletéül 90,000
Kisebb beruházásokra az összes gyárakban 1.100,000
A budapesti gépgyár mozdony-épitési osztályának felszerelésére 1.500,000
A diósgyőri nagy olvasztó telep előmunkálataira 500,000
12. Kőszénbányászat:
Kisebb beruházások 123,000
13. Sótermelés:
Aknasugatagon a Gábor-bányának villanyvilágitásához és a bányavizek villamos erővel való emeléséhez szükséges berendezésekre és épitkezésekre III. részlet 28,000
Aknaszlatinán a faluszlatinai községi vizvezeték létesitésére 25,000
Marosujvárott a felsőujvári Benedek-féle birtokon kutatott ivóviz levezetése czéljából létesitendő épitkezésekre 48,000
Ugyanott a marosparti tápviznyomó telephez 1 uj gőzszivattyu beszerzésére 16,000
Désaknán egy altiszti lakház épitésére 9,100
14. Állami épületek:
A munkásházépitési költségek folytatólagos fedezésére 2.668,000
A kispesti munkástelep kitüzési, szintezési, földegyengetési, utrendezési, befásitási s telekbekeritési munkálataira, valamint a telep vizművének és csatornahálózatának kiépitésére, s az utóbbiakkal kapcsolatos házi vizvezetéki és csatornázási munkák költségeire 564,000
A kispesti munkástelepen a pénzügyi tárcza terhére emelendő köz- és egyéb nem munkáslakás épületek és közérdekü létesitményeknek költségeire átalányképen 1.047,000
A debreczeni palota épitési költségeinek II. részlete 250,000
A ministeriumok elhelyezésére szolgáló épitkezések III. részlete 4.000,000
Pozsonyban a pénzügyigazgatóság és más pénzügyi hivatalok részére emelendő épület épitési költségeire III. részlet 152,000
Miskolczon a pénzügyi széképület épitési költségeinek III. részlete 75,000
A predeáli vízmű létesitési költségeire 14,500
Nyitrán pénzügyi széképület létesitésére I. részletként 300,000
A tekei adóhivatal és pénzügyőrség számára megszerzendő épület vételárára 16,000
A szilágysomlyói adóhivatali és pénzügyőrségi épület átalakitására és kibővitésére 54,000
A nagyszebeni pénzügyi széképület kiépitésére I. részlet 245,000
A komáromi pénzügyi épület kibővitésére 31,000
A munkácsi pénzügyőrség és adóhivatal megszerzendő épület vételárára és átalakitására 175,000
Az élesdi adóhivatal és pénzügyőri szakasz elhelyezésére szolgáló épület kibővitésére 6,000
Az eszéki fővámhivatal és pénzügyőrség elhelyezésére szolgáló épület átalakitására és kibővitésére 60,000
15. Budapesti állami hidak:
A Láczhid átalakitásának III. részletként 1.400,000
IV. Fejezet. Kereskedelemügyi ministerium:
1. Közutak:
A sziget-krácsfalu-nagybányai állami közut egyes tulmeredek szakaszainak áthelyezésére VII. részlet 50,000
Az állami közutakon levő nagyobb fahidaknak végleges jellegű hidakká való átépisére 1.200,000
Horvát-szlavonországi ki nem épitett állami közutak és hidak kiépitésére VIII. részlet 500,000
Berettyó-ujfalu-békéscsaba-orosházai államositandó közut kiépitésére VI. részlet 100,000
A debreczen-tokaji állami közut kiépitésére V. részlet 250,000
A petrozsény-petrilla-reskollavölgyi államositandó közut kiépitésére II. részlet 25,000
A tiszaujlak-nagysomkuti állami közut kiépitésére III. részlet 200,000
A debreczen-beregszászi állami közut kiépitésére II. részlet 225,000
A székesfehérvár-simontornyai állami közut kiépitésére II. részlet 125,000
A budapest-czeglédi állami közut kiépitésére I. részlet 100,000
2. Ipari és kereskedelmi szakoktatás:
Állami ipariskolák uj épületeinek emelésére és a már meglevő iskolaépületek kibővitésére 1.250,000
3. Posta, távirda és távbeszélő:
A távirda és távbeszélő fejlesztésére felvett előlegek visszatéritésére, a megszerzett ingatlanok hátralékos vételárára és kisebb épitkezésekre 50,000
A távbeszélő- és távirdahálózat kiegészitésére és kezelési épületek emelésére 15.000,000
4. Hajózás:
A budapesti kereskedelmi kikötő és az országos csatornahálózat előmunkálataira, valamint a fiumei kikötő kibővitési munkálatainak tervezésére 60,000
Kisebb kikötők fejlesztésére 65,000
A fiumei kincstári hajóépitőtelep kibővitésére és a bergudi hajóépitőtelep nyugati szélén rakpart és ut épitésére 230,000
A bergudi hajóépitőtelep siklója torpedógyár felöli hullámtörőjének rakparttá való átalakitására, II. részlet 195,000
A fiumei kikötő kibővitési és fejlesztési munkálataira I. részlet 700,000
Kikötő szolgálatra alkalmas motoros bárka beszerzésére 40,000
5. Magyar királyi államvasutak:
Kocsik beszerzésére 20.000,000
Mozdonyok beszerzésére 19.112,000
Vonatvilágitási, fék- és fütési berendezésekre és mozdonyberendezések tökéletesitésére 1.610,000
Épitmények és felszerelések kiegészitése 3.800,000
Vonalblokk és állomásbiztositó továbbá távirda, harangjelző és telefon berendezésekre 3.346,000
Vonalak teljesitő képességének fokozására 22.137,000
Budapest székesfőváros területén a pályaudvarok átépitése 5.700,000
Második vágányok épitésére 14.800,000
Másodrangu vonalak elsőrangusitása 2.380,000
42.8 kg-os nehéz sinü és 34.5 kg-os felépitmény fektetése, zuzott kőágyazat előállitása 11.200,000
Kőbányák és kőzuzótelepek a m. kir. államvasutak hálózatán 360,000
Vontatási beruházások 3.800,000
Állomásokon világitási berendezések 500,000
Műhelyek épitésére és kiegészitésére 4.600,000
Személyzeti és munkásházak valamint laktanyák épitése 4.150,000
Jóléti és egészségügyi épitkezésekre és berendezésekre 150,000
Tápintézetek és iskolák épitésére 600,000
A fiumei pályaudvaron faszerkezetü raktáraknak végleges raktárakká való átépitése és a fiumei pályaudvarnak és kikötőnek vasuti berendezésekkel való kiegészitése 4.670,000
Fahidaknak vasszerkezettel való kicserélése és hiderősitések 1.000,000
Pályaszinben levő sürűbb forgalmu utátjáróknak fokozatos kiküszöbölése alul- vagy felüljárókkal 630,000
Fatelitőtelepek létesitésére 600,000
Őrházi mintagazdaságok létesitésére 50,000
Üzletvezetőségi épületek létesitése 1.150,000
Szertárak épitése az államvasutak hálózatán 600,000
Biharpüspöki-őssii vonal épitése 120,000
Rendező pályaudvarok épitése és bővitése I. részlet 800,000
Különféle beruházások (Temesvár-orsovai vonalon az 1583/1598 szelvény közti vonal áthelyezése) 650,000
Uj vasutvonalak épitése 28.278,000
6. Mértékhitelesités és fegyvervizsgálat:
A m. kir. központi mértékügyi intézet elektromos osztálya részére szükséges épület emelésére 200,000
V. Fejezet. Földmivelésügyi ministerium:
1. Állami erdők 1.750,751
2. Állami kezelésbe vett községi és némely más erdők és kopár területek:
Csemetekerti őrházak épitésére 10,000
3. Erdőőri szakiskolák:
A négy erdőőri szakiskolánál épitkezésekre szükséges 500,000 K, I. részlete 132,500
4. Ménesbirtok-gazdaságok, gödöllői koronauradalom és palánkai csikótelep 744,559
5. Állami lótenyészintézetek 143,969
6. Állatorvosi főiskola:
Uj tanügyi épületekre és épitmények befejezésére 50,000
7. Gazdasági akadémiák 150,000
8. Alsófoku gazdasági szakoktatás és mezőgazdasági ismeretek terjesztése 408,100
9. Vizi munkálatok:
Vizi munkálatokra Magyarországon és Horvát-Szlavonországban, azok felvételére és felügyeletére, nemkülönben társulati öntöző csatornák épitésének és egyéb vizi munkálatoknak segélyezésére 9.475,000
Az ujpesti kikötő épitési munkálataira 25,000
10. Szőlészet és borászat:
A budafoki pinczemesteri tanfolyam régi czementhordoinak üveggel való kibélelésére 3,000
A vinczellériskolák épületeinek nagyobb arányu átalakitása és helyreállitási költségeire 40,000
Az állami szőlőtelepeken szükséges kiegészitő épitkezések költségeire 23,000
A nagyenyedi vinczellériskola áthelyezése folytán szükséges épitkezés költségeire 120,000
A kecskeméti vinczellériskolánál munkavezető- és kocsislakás épitésére 6,000
A központi szőlészeti kisérleti állomásnál a központi fütőberendezésnek egy tartalék-kazánnal való kiegészitésére 10,000
11. Kincstári birtokok és fürdők 489,500
12. Állami jószágok és telepitési szolgálat
Medgyesházai állatvásártér kibővitése 12,000
13. Delibláti kincstári birtok:
Mélyfurásu kutra, szivattyutelepre, gép- és kutőrházra és utak rendezésére, továbbá erdőőri lak- és melléképületekre és a tiszti és hivatalszolgai laképület átalakitására és a telefonhálózat kibővitésére 45,000
14. A mező- és közgazdaság különböző ágai:
A vadtenyésztés és a vadászati szakoktatás előmozditása czéljából mesterséges fáczánosok létesitésére és berendezésére, vadfogó felszerelésekre, ugyszintén a kincstári és főleg a tátrai vadászterületek és az erdőőri szakiskoláknak tanulmányi czélokra kihasitott vadászterületek felszereléseinek és berendezéseinek folytatólagos fejlesztésére 10,000
Az állami komlótelepeken szükséges épitkezésekre 16,000
15. Méhészet 51,000
16. Kertészet, gyümölcsészet és fatenyésztés 542,000
17. Kisérletügy:
Magyaróvári kisérletügyi állomások vill. világitási berendezése 8,000
Kisebb beruházások a kisérletügynél 40,000
Kolozsvári vetőmagvizsgáló állomás épitésére II. részlet 42,000
Mezőgazdasági muzeumnál hidépitésre 70,000
18. Selyemtenyésztés emelése:
Gubóraktárak, selyemgombolyitó- és sodrógyárak, továbbá azok mellékhelyiségeinek épitése, valamint egyéb üzleti épitkezések létesitésére 300,000
19. Ministeri kirendeltségek:
A tordai „Szabó József”-féle kisebb magyar gazdasági iskola szőlőgazdaságában szükséges épitkezésekre 30,100
A Sirtokán létesitendő kisebb gazdasági iskola czéljaira szükséges épitkezésekre és felszerelésekre 46,000
VI. Fejezet. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Budapesti királyi egyetem:
Az egyetemi élettani intézetnek a közegészségtani intézet czéljaira leendő folytatólagos kibővitésére II. részletül 15,000
Az egyetemi növénykert czéljait szolgáló országos növénykertnek a Margitszigeten létesitésére szükséges 500,000 K-ból beruházandó 3-dik részletül 100,000
Az I. sz. boncztani intézet boncztermének kibővitésére 15,000
A II. sz. boncztani intézet boncztermének kibővitésére 15,000
2. Budapesti egyetemi klinikák:
Egy Mária utczai házas teleknek klinikai czélokra való megvételére II. és utolsó részlet 10,000
A belső klinikai telep kazánházának átépitésére kibővitésére és a kazánok kicserélésére szükséges 265,000 K I. részlete 130,000
A II. sz. női klinika toldaléképületére szükséges 260,000 K I. részlete 100,000
3. Kolozsvári Ferencz József tudományegyetem:
Az általános kór- és gyógytani, a gyógyszertani, gyógyszerismei intézetek és az egyetemi gyógyszertár, valamint Pasteur-intézet elhelyezésére szolgáló uj épület felépitésére szükséges 15.00,000 K III. részlete fejében 300,000
Uj botanikus kert létesitésére II. részletül 150,000
4. Állami középiskolák és középiskolai internátusok:
A pécsi állami főreáliskola épületére szükséges 700,000 K-ból beruházandó 3. és utolsó részlete 400,000
Az ujpesti állami főgimnázium épületére szükséges 800,000 K-ból beruházandó II. részlet 400,000
A kecskeméti állami főreáliskola uj épületére szükséges 750,000 K-ból beruházandó II. részlet 300,000
A gyergyószentmiklósi állami főgimnázium uj épületére szükséges 750,000 K-ból beruházandó II. és utolsó részlet 450,000
A budapesti X. ker. kőbányai áll. főgimnázium épületére szükséges 950,000 koronából beruházandó I. részlet 300,000
A lipótszentmiklósi áll. főgimnázium épületére a város által felajánlott 150,000
Az aranyosmaróthi áll. főgimnázium épületére a város által felajánlott 300,000
Az ipolysági állami főgimnázium épületére a város által felajánlott 300,000
A kisvárdai állami főgimnázium épületére a város által felajánlott 150,000
A pozsonyi áll. főreáliskola épületének kibővitésére beruházandó 40,000
A budapesti VII. ker. állami főgimnáziummal kapcsolatos horvát internátus részére emelendő épületre szükséges 500,000 K-ból beruházandó I. részlet 250,000
A nagykikindai áll. főgimnázium kibővitésére beruházandó 160,000
5. Felsőbb leányiskolák:
A győri állami felsőbb leányiskola és internátus uj épületének létesitésére már beruházott 500,000 K-n felül még szükséges többköltség 190,000
A kassai áll. felsőbb leányiskolánál és internátusnál szolgalakások és betegpevillonok épitésére 50,000
A máramarosszigeti állami felsőbb leányiskolai internátus kibővitésére 50,000
A mezőturi áll. felsőbb leányiskola épületének kibővitésére 50,000
A fiumei áll. felsőbb leányiskola és internátus épitésére szükséges 550,000 K I. részlete 60,000
6. Állami elemi népiskolák:
Állami elemi népiskolai épületek létesitésére 2.400,000
7. Gazdasági népiskolák:
Meglévő önálló gazdasági népiskolák épitésére és uj beruházásokra 300,000
8. Kisdedóvó intézetek és menedékházak:
Kisdedóvódák és menedékházak épületeinek helyreállitására és épitkezésekre 330,000
9. Első nép- és polgári iskolák:
Állami polgári iskolák épületeinek létesitésére beruházandó 1.150,000
A kispesti áll. polgári iskola épületének létesitésére szükséges 500,000 K összköltség II. részlete 300,000
10. Polgári iskolai tanitó- és tanitónőképző-intézetek:
Az Erzsébet nőiskola épületének kibővitésére szükséges összeg I. részletéül 150,000
11. Elemi iskolai tanitó-, tanitónő- és kisdedóvónőképző-intézetek:
A kolozsvári állami tanitóképző-intézet épitésére beruházandó 630,000 K 3. és utolsó részlete 280,000
A csurgói tanitóképző-intézet épületének felépitésére szükséges 650,000 K 2. részlete 380,000
A dévai tanitóképző-intézet épületeinek épitkezésére szükséges 300,000 K 2-ik részlete 150,000
Eperjesi áll. tanitóképző-intézet uj épületének felépitésére szükséges 775,000 K I. részlete 250,000
Zilahi áll. tanitónőképző-intézet uj épületének felépitésére szükséges összeg I. részlete 30,000
A szabadkai áll. tanitónőképző intézetnél létesitett betegpavillon épitési többköltségére 7,300
12. Állami felső kereskedelmi iskolák:
A budapesti állami felső kereskedelmi iskola telkére és felépitésére beruházandó 880,000 K II. és utolsó 600,000 K részletén felül még 50,000
A késmárki áll. felső keresk. isk. épület kibővitésére 140,000
A pancsovai áll. felső keresk. isk. épitésére, mint a 400,000 K-s épitési költség I. részlete 250,000
13. Bábaképezdék:
A nagyszebeni bábaképezde részére létesitendő épület épitési költségeire, telekvásárlásra, az épület belső berendezésére és kórházi felszerelésére szükséges 440,000 K 3. és utolsó részlete 50,000
A budapesti bábaképző-intézet részére létesitendő épület épitési költségeire, az épület belső berendezésére és kórházi felszerelésére szükséges 800,090 K I. részlete 100,000
14. Gyógypedagogiai intézetek:
A budapesti gyógypedagogiai intézet czéljaira szolgáló házas telek 70,000 K vételárának és járulékainak törlesztésére 5. részlet 10,500
A siketnémák budapesti intézete épületének költségeire az 1911. évi költségvetésben előirányzott 80,000 K-ból az épitkezés megkezdésére fenntartott 25,000 K-n felül még összesen szükséges 311,000 K-nak 2. részlete 161,000
A siketnémák számára Körmöczbányán létesitendő intézet épitési és berendezési költségeire szükséges 286,000 K-nak 2. részlete 146,000
Az ifju vakok számára Szegeden létesitendő intézet épitési és berendezési költségeire szükséges 270,000 K-nak 2. részlete 140,000
15. Szinmüvészeti kiadások:
A nemzeti szinház uj épületének létesitésére beruházandó 3.000,000 K összköltség 2 részlete fejében 600,000
16. Magyar Nemzeti Muzeum:
A Magyar Nemzeti Muzeum természetrajz és néprajz gyüjteményeinek elhelyezésére emelendő két uj épület telkére, az épités, berendezés és fölszerelés költségeire 200,000
VII. Fejezet. Igazságügyi ministerium:
1. Királyi törvényszékek és járásbiróságok:
Törvénykezési és fogház épitkezésekre, vételekre, felszerelésekre tervezési s egyéb műszaki költségekre 3.021,000
2. Kir. ügyészségek:
Kertészet czéljaira szükséges telekvételekre és berendezésekre 30,000
3. Országos büntetőintézetek:
Börtönügyi épitkezésekre, telekvételekre, felszerelésekre, tervezési, felülvizsgálati és egyéb műszaki költségekre 370,000
VIII. Fejezet. Honvédelmi ministerium:
Csapatok:
A honvédség átszervezése alkalmával szükséges 54.000,000 K beruházási hitelnek 1913. évi II. részletként 10.600,000
IX. Fejezet. Az 1904. évi XIV. törvénycikk alapján eszközlendő beruházások:
Földmivelésügyi ministerium:
A Temes-Bégavölgy ármentesitési munkálataihoz az 1902. évi XXII. törvénycikk 2. §-a szerint az államkincstár által fedezendő hozzájárulásra 4.900,000 K (1902. évi XXII. törvénycikk 9. §-a) és a Béga-csatornának Nagybecskerektől Temesvárig hajózhatóvá tételére 3.722,000 K-ból X. részlet 1.244,400
Erdővásárlási alap gyarapitására X. részlet 500,000
A soroksári Dunaág rendezésére, tervek kidolgozására és előmunkálatokra IX. részlet 940,000
Beruházások összege 244.043,840
Kiadások főösszege 2,072.754,196

3. § Az előbbi szakaszban megajánlott kiadások fedezésére Magyarország jövedelmei, a magyar szent korona országait együtt illető közös költségekre és Horvát-Szlavonországok beligazgatási szükségletére nézve egyszersmind Horvát-Szlavonországok bevételei jelöltetnek ki, a következő előirányzat szerint:

A) Rendes bevételek.

korona
I. Fejezet. Országgyülés:
Az országház bérházának jövedelme 114,280
Az országban levő lakások bérjövedelme 1,600
II. Fejezet. Nyugdijak:
Honvédelmi ministerium:
A közös hadügyi tárcza által a hadsereg állományából a honvédséghez áthelyezett tisztek után fizetendő téritmények 400,000
III. Fejezet. Állami adósságok:
1. Szőlődézsmaváltság:
A váltságkötelezettek járadékai 1,200
2. Maradvány- és irtványföldek megváltása:
A váltságkötelezettek járadékai 50,000
Késedelmi kamatok 3,000
Véglefizetések 38,000
3. Majorsági zsellérföldek megváltása az 1896. évi XXV. törvénycikk alapján:
A váltságkötelezettek járadékai 50,000
Késedelmi kamatok 1,000
Véglefizetések 28,000
4. Az 1870. évi X. törvénycikk alapján felvett sorsolási kölcsön:
A budapesti állami hidak bevételeiből 1.594,000
A rakpartokért a főváros által fizetendő haszonbér 20,000
Az 1870:X. tc. 4. §-ában megjelölt társulatok és vállalatok által fizetendő községi adópótlékok 600,000
5. Az 1880. évi VIII., 1881. évi XI. és XXXII., 1887. évi XXXII., 1888. évi VI. és 1892. évi XXI. törvénycikk alapján kibocsátott 4%-os magyar aranyjáradék-kölcsön:
A pécs-barcsi vasuti részvénytársaság hozzájárulása ezen kölcsön kamatszükségletéhez 40,795
6. Az 1880. évi XX. tc. alapján fölvett tiszai és szegedi kölcsön pénzeiből adott kölcsönök évi járulékai 550,120
IV. Fejezet. Az egyes tárczákat terhelő kölcsönök törlesztéséhez nyujtandó hozzájárulások:
1. Vallás- és közoktatásügyi ministerium 14,000
2. Igazságügyi ministerium 187,466
V. Fejezet. Belügyminiszterium:
1. Központi igazgatás:
Hivatalos kiadványok jövedelme 370,300
Különféle bevételek 600
2. Országos levéltár 13,014
3. Törvényhatóságok és községek:
A pénzügyi tárcza járuléka a törvényhatósági joggal biró és rendezett tanácsu városok közigazgatási költségeihez 5.000,000
4. Közegészségügy:
Gyógyköltség téritmények 18,000
Különféle bevételek 1,500
5. Egészségügyi intézmények:
Hasznavehetetlen tárgyak eladásából 5,020
Ápolási dijak 1.855,816
Gazdasági jövedelem 40,700
Diphteria szérum eladásából 80.000
Különféle bevételek 7,932
6. Országos betegápolási alap:
Országos betegápolási pótadó 20.017,472
Visszatéritett gondozási dijak 3.020,000
Különféle bevételek 1,500
7. Magyar kir. csendőrség:
Különféle bevételek 364,839
8. Székesfővárosi m. kir. államrendőrség 1.157,319
VI. Fejezet. Pénzügyministerium:
1. Központi igazgatás 21,000
2. Földadónyilvántartás 26,000
3. Állami pénztárak 8,467
4. Pénzügyőrség 5.000
5. Országos kataszteri felmérés 41,000
6. Bányászati és erdészeti főiskola Selmeczbányán és bányásziskolák 19,200
7. Egyenes adók:
Földadó 71.750,000
Házadó 45.000,000
Általános kereseti adó 32.000,000
Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok kereseti adója 16.500,000
Tőkekamat- és járadékadó 11.258,000
Jövedelemadó 54.494,934
Vasuti szállitás után fizetendő adó 44.000,000
Nyereményadó 20,000
Fegyveradó és vadászati adó 1.500,000
Hadmentességi dij 4.800,000
Késedelmi kamat 1.925,000
Adóbehajtási illetékek 200,000
Kezelési költségtéritmények 170,000
Különféle bevételek 105,000
8. Fogyasztási- és italadók:
Szeszadó (1908. évi XXVIII. törvénycikk) 138.500,000
Sajtolt élesztő utáni fogyasztási adó 226.000
Söradó (1899. évi XIX. törvénycikk) 12.800,000
Söradópótlék (1899. évi XXIII. tc.) 28.800,000
Czukoradó (1899. évi XVIII. törvénycikk) 69.200,000
Ásványolaj-adó 15.950,000
Boritaladó 24.000,000
Husfogyasztási adó 8.900,000
Italmérési illeték 5.000,000
Késedelmi kamatok 50,000
Levonva ebből a törvényhatósági joggal biró és rendezett tanácsu városok közigazgatási költségeihez való hozzájárulást (belügyi tárcza, rendes bevételek V. fej. 3. cz.) 5.000,000
9. Határvám (kezelés) 1.690,600
10. Bélyeg 58.400,500
11. Jogilletékek 111.665,000
12. Dijak 2.616,000
13. Fémjelzés 332,000
14. Dohányjövedék:
Dohányvétel 17.406,000
Dohánygyártás 30,000
Dohányeladás 182.031,000
15. Lottojövedék 2.671,050
16. Sójövedék 37.700,600
17. Mesterséges édesitő szerek állami egyedárusága 50,000
18. Perköltségek 20,800
19. Állami jószágok, hid- és révvámok 220,049
20. Bányaigazgatóságok 68,250
21. Földgáz, petroleum és káliumsó kutatás 2,600
22. Fém- és opálbányászat:
Kezelési bevételek 16,204
Üzemi bevételek 5.075,478
23. Fémkohászat:
Kezelési bevételek 4,110
Üzemi bevételek 8.152,716
24. Pénzverés és fémbeváltás:
Kezelési bevételek 450
Üzemi bevételek 13.890,976
25. Állami vasgyárak:
Kezelési bevételek 1.450,000
Üzemi bevételek 75.000,000
26. Kőszénbányászat:
Kezelési bevételek 99,400
Üzemi bevételek 4.190,550
27. Sótermelés:
Kezelési bevételek 27,710
Sótermelési bevételek 311,880
Megtérités a sójövedék részéről az átengedendő sómennyiségért 2.701,279
28. Bányailletékek 768,500
29. Állami nyomda 3.601,050
30. Állami épületek 886,984
31. Budapest állami hidak 517,467
32. Budapesti állami alagut 136,600
33. Állami ingó vagyon 900,803
34. Különféle bevételek:
Állami követelések 5.537,737
Vegyesek 6.596,820
VII. Fejezet. Kereskedelemügyi ministerium:
1. Központi igazgatás 143,000
2. Államépitészeti hivatalok 364,020
3. Közutak 331,000
4. Ipari és kereskedelmi szakoktatás 315,000
5. Ipari és kereskedelmi czélok 87,000
6. Ipari felügyelet és kazánvizsgálat 411,200
7. Munkásbiztositás 9,000
8. Posta, távirda és távbeszélő 104.035,000
9. Magyar kir. postatakarékpénztár 10.636,000
10. Hajózás 822,260
11. Aldunai m. kir. hajózási hatóság 900,000
12. M. kir. államvasutak 481.000,000
13. Magyar kir. zálogházak 945,000
14. Mértékhitelesités és fegyvervizsgálat 1.376,600
15. M. kir. központi statisztikai hivatal 675,500
16. Szabadalmi hivatal és szabadalmi tanács 1.334,000
VIII. Fejezet. Földmivelésügyi ministerium:
1. Központi igazgatás 5,000
2. Állami erdők:
Kezelési bevételek 278,800
Üzemi és gazdálkodási bevételek 28.138,255
3. Állami kezelésbe vett községi és némely más erdők és kopár területek 896,040
4. Erdőfelügyelőségek és ornithologiai központ 3,800
5. Erdőöri szakiskolák 220,666
6. Országos erdei alap 260,000
7. Kopár területek befásitásának előmozditása 12,200
8. Ménesbirtok-gazdaságok, gödöllői koronauradalom és palánkai csikótelep 9.070,127
9. Állami lótenyészintézetek:
Ménesek 1.187,930
Méntelepek 1.180,670
A versenyfogadások megadóztatásáből származott (totalisteur) lótenyésztési alap jövedelméből 1.700,000
Az országos lótenyésztési alap jövedelméből 30,922
10. Állategészségügy 674,000
11. Állatorvosi főiskola 60,000
12. Gazdasági akadémiák 409,620
13. Alsófoku gazdasági szakoktatás és mezőgazdasági ismeretek terjesztése 595,300
14. Gazdasági felügyelőségek, állattenyésztés és tejgazdaság 98,000
15. Vizügyi műszaki szolgálat 260,012
16. Vizi munkálatok 190,000
17. Halászat 5,000
18. Szőlészet és borászat:
Kezelési bevételek 2.350
Gazdálkodási bevételek 230,800
19. Kincstári birtokok és fürdők 877,657
20. Állami jószágok és telepitési szolgálat 965,523
21. Perköltségek 50,000
22. Delibláti kincstári birtok 170,892
23. A mező- és közgazd. különböző ágai 2,000
24. Méhészet 1,500
25. Kertészet, gyümölcsészet és fatenyésztés 425,000
26. Kisérletügy 170,000
27. Országos meteorologiai és földmágnességi intézet 1,800
28. Selyemtenyésztés 6.732,100
29. Földtani intézet 1,000
30. Ministeri kirendeltségek 171,490
31. Alapok, alapitványok és különféle bevételek:
Alapok 60,000
Alapitványok 3,970
Különféle bevételek 1,324
IX. Fejezet. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Központi igazgatás 287,282
2. Budapesti királyi egyetem 1.341,505
3. Budapesti egyetemi klinikák 1.030,500
4. Budapesti Pasteur-intézet és kórház 160,500
5. Kolozsvári Ferencz József tudomány-egyetem 194,110
6. Kolozsvári Karolina országos kórház és egyetemi klinikák 668,255
7. József-műegyetem 168,400
8. Középiskolai tanárképzők 50,400
9. Jogakadémiák 2,520
10. Állami középiskolák és középiskolai internátusok 1.596,770
11. Felekezeti, törvényhatósági és községi középiskolák segélyezése 11,000
12. Felsőbb leányiskolák 597,000
13. Népnevelési tanfelügyelőségek 400
14. Állami elemi népiskolák 930,266
15. Gazdasági népiskolák 1,350
16. Kisdedóvó-intézetek és menedékházak 37,852
17. Felső nép- és polgári iskolák 178,357
18. Polgári iskolai tanitó- és tanitónőképző-intézetek 125,050
19. Elemi iskolai tanitó-, tanitónő- és kisdedóvónőképző-intézetek 444,860
20. Balatonfüredi „Erzsébet” szeretetház 5,400
21. Iparos tanulók iskolái 5,000
22. Állami felső kereskedelmi iskolák 353,300
23. M. kir. keleti kereskedelmi akadémia 4,300
24. Bábaképezdék 179,000
25. Gyógypedagógiai intézetek 145,277
26. Művészeti czélok támogatása 12,520
27. Országos Magyar Képzőművészeti főiskola 10,000
28. Országos Magyar Iparművészeti Iskola 5,500
29. Országos Magyar Zeneakadémia 51,440
30. Országos Szinművészeti Akadémia 32,840
31. Szinművészeti bevételek 54,600
32. A Muzeumok és Könyvtárak Országos Felügyelősége és Országos Tanácsa. Erdélyi Muzeum. A Felsőmagyarországi Rákóczi-Muzeum. A sümegi Darnay-Muzeum. Hiteles helyi levéltárak felügyelete 20,000
33. Magyar Nemzeti Muzeum 36,357
34. Országos Magyar Szépművészeti Muzeum és a Magyar Történelmi Képcsarnok 4,100
35. Műemlék Országos Bizottsága és műemlékek fenntartása 13,831
36. Tudományos irodalmi és közművelődési czélok támogatása 28,000
37. Ösztöndijak 14,640
X. Fejezet. Igazságügyi ministerium:
1. Központi igazgatás 15,700
2. Királyi Curia 20
3. Koronaügyészség 40
4. Királyi itélőtáblák 740
5. Királyi főügyészségek 200
6. Királyi törvényszékek és járásbiróságok 49,897
7. Királyi ügyészségek 196,400
8. Országos büntető intézetek 626.540
9. Büntetéspénzek országos alapja 2.737,501
10. Országos birósági vegyészeti intézet 400
XI. Fejezet. Honvédelmi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Bizományos elárusitás végett kiadott szolgálati könyvek és utasitásokért 7,000
2. Magasabb parancsnokságok és hatóságok:
A foglyok keresetéből a kincstárt megillető átlagos évi bevétel 4,000
3. Csapatok:
Az elárverezett, továbbá a ló-vállalkozók által megteritett, valamint az elhullott és kiirtott lovakért 50,000
Hasznavehetetlen töltényhüvelyek és ólom eladásából 50,000
Hasznavehetetlen ruházati, felszerelési és fegyverzeti stb. czikkek eladásából 5,000
Haszonbérekből 5,000
Posta és takarékpénztár által jóváirt kamatok 36,000
4. Nevelő- és képzőintézetek:
A Ludovika Akadémia általános alapjövedelme és a fizetéses növendékekért befolyó táp-(tan)-dijak 587,562
5. Menház:
Honvéd menházalap jövedelme és egyes törvényhatóságok (városok) járuléka a menház költségeihez 3,019
Rendes bevételek összege 1.834.299,156

B) Rendkivüli bevételek.

korona
I. Fejezet. Az 1913. évi közösügyi rendkivüli kiadások egyrészének fedezésére felveendő kölcsönből eredő bevétel: 32.905,600
II. Fejezet. Nyugdijak:
Földmivelésügyi ministerium:
Társpénztári hiányok felerészének fedezésére szolgáló és feltételesen visszatéritendő előlegek megtéritéséből 33,142
III. Fejezet. Belügyminisztérium:
Országos betegápolási alap:
Vármegyéknek, ápolási költségtartozásuk fedezésére nyujtott kölcsönök visszatéritéséből 6,735
IV. Fejezet. Pénzügyministerium:
1. Országos kataszteri felmérés:
Az „átmeneti személyzet”-ért a m. kir. földmivelésügyi ministerium, illetve a beszterczei m. kir. erdőigazgatóság részéről fizetendő téritmény, illetve téritményrészlet 32,347
2. Fémkohászat:
A fernezelyi kohónál Herreshoff-féle pörkölőpestek épitésére adott előlegnek megtéritése 50,000
A zalatnai kohó munkástelepének folytatólagos kibővitésére adott előlegnek megtéritése 80,000
3. Pénzverés és fémbeváltás:
A pénzverésből eredő bevétel 8.431,851
4. Állami épületek:
Állami munkástelepek:
A még nem épitett óhegyi telkek és az azokon levő régi épületek után várható haszonbérek 8,000
5. Különféle bevételek:
A chinai kormány által az osztrák-magyar monarchia részére fizetendő hadi kárpótlások Magyarországra eső része 215,000
A büntetéspénzek országos alapjából, az alap részére adott és 10 év alatt törlesztendő 440,000 K előleg megtéritésének VI. részletéül 44,000
6. Állami előlegek 1.689,010
V. Fejezet. Kereskedelemügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
A fiumei nyilvános raktári vállalat részvénytársaság által a ministeri biztos dijazására fizetendő 4,000
2. Közutak:
Az utak kiépitésére a vármegyék és községek által megszavazott hozzájárulások 1913. évben esedékes részletei 62,500
3. Hajózás:
Az „Adria” m. kir. tengerhajózási részvénytársaság által az állami felügyelet czimén a ministeri biztos dijazására fizetendő 8,000
A m. kir. folyam- és tengerhajózási részvénytársaság által az állami felügyelet czimén a ministeri biztos dijazására fizetendő 8,000
A magyar keleti tengerhajózási részvénytársaság által az állami felügyelet czimén a ministeri biztos dijazására fizetendő 3,000
A magyar-horvát tengeri gőzhajózási részvénytársaság által az állami felügyelet czimén a ministeri biztos dijazására fizetendő 2,400
A balatontavi gőzhajózási részvénytársaság által az állami felügyelet czimén a ministeri biztos dijazására fizetendő 1,200
VI. Fejezet. Földmivelésügyi ministerium:
1. Ménesbirtok-gazdaságok, gödöllői koronauradalom és palánkai csikótelep:
A mezőhegyesi czukorgyártól, az ottani élőviz-csatorna fenntartási költségére 12,000
2. Vizi munkálatok:
A dunabogdányi és visegrádi kincstári kőbányákban termelt és előállitott terméskövek stb. eladásából befolyó összeg 250,000
3. Szőlészet és borászat:
Kezelési és gazdálkodási bevételek 771,000
4. Állami jószágok és telepitési szolgálat:
Telepitésre kijelölt, de meg nem szállott kincstári birtokok időközi jövedelme és vegyesek 240,000
Állami javak eladásából 590,000
A telepesek által fizetendő váltságárak és kamatok 1.267,481
VII. Fejezet. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Budapesti királyi egyetem:
A margitszigeti kertészet jövedelme és a székesfővárosi pénzalap járuléka a park fentartásához 108,000
2. Állami középiskolák és középiskolai internátusok:
A liptószentmiklósi állami főgymnasium épületére a város által felajánlott 150,000
Az aranyosmaróthi áll. főgymnasium épületére a város által felajánlott 300,000
Az ipolysági áll. főgymnasium épületére a város által felajánlott 300,000
A kisvárdai áll. főgymnasium épületére a város által felajánlott 150,000
3. A Muzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége és Országos Tanácsa. Erdélyi Muzeum. A Felsőmagyarországi Rákóczi-Muzeum. A sümegi Darnay-Muzeum. Hiteles helyi levéltárak felügyelete:
A selmeczi óvárnak muzeumi czélokra átalakitására Selmecz és Belabánya szab. kir. város részére adott 20,000 K kamatmentes kölcsön visszatéritésére VII. részlet 1,000
VIII. Fejezet. Igazságügyi ministerium:
Királyi törvényszékek és járásbiróságok:
Járulékok a törvénykezési épitkezések költségeihez 1,000
IX. Fejezet. Honvédelmi ministerium:
Csapatok:
A közös hadügyi igazgatástól a honvéd tüzérség felszerelésére (kész tüzérségi anyag helyében) a honvédelmi tárcza javára készpénzben átveendő 4.109,263
X. Fejezet. Az 1904. évi XIV. törvénycikk, valamint a jelen költségvetési törvény alapján eszközlendő beruházások költségeinek fedezése czéljából kibocsátandó kötvények értékesitéséből:
1. Pénzügyministerium 10.963.827
2. Kereskedelemügyi ministerium 171.793,000
3. Földmivelésügyi ministerium 3.918,459
Rendkivüli bevételek összege 238.509,875
Bevételek főösszege 2.072.809,031

4. § A 2-ik §-ban megállapitott s összesen 2.072,754.196 Kt tevő kiadásokat a 3-ik §-ban

magajánlott s összesen 2.072,809.031 Kt

tevő jövedelmek és bevételek54,835 Kval

haladják meg, mely összeg a pénztári készletek gyarapitására forditandó.

5. § Hogy az államnak a 3. §-ban elősorolt jövedelmei folyóvá tétethessenek, a törvényekbe iktatott egyenes és fogyasztási adók, jövedékek, dijak, bélyegek és illetékek, a hadmentességi dij, az út-, hid- és rév-vám és az állami vagyon jövedelmei s az állam egyéb bevételei, az eddigi törvényekben eszközölt és a törvényhozás által netalán még teendő módositások megtartásának kikötése mellett, az 1913. évre ezennel megajánltatnak és megszavaztatnak.

Ez a felhatalmazás úgy a folyó czélokra, mint a régebbi tartozásokra nézve s az utóbbiak tekintetében az egyenes adókkal egy szolgáltatást képező földtehermentesitési járulékokra is kiterjed.

Addig, a mig az 1913. évi január hó 1-én életbelépő egyenes adótörvények alapján foganatositandó kivetés és előirás meg nem történik: az 1913. évi adófizetés az 1912. évre szóló kivetés és előirás alapján teljesitendő.

Felhatalmaztatik a pénzügyminiszter, hogy az általános kereseti adónak, a nyilvános számadásra kötelezett vállalatok kereseti adójának, a tőkekamat- és járadékadónak és a jövedelemadónak, valamint figyelemmel az 1909. évi X. tc. 75. §-ában foglaltakra, a hadmentességi dijak kivetését a gazdasági viszonyokra való tekintettel egyelőre függőben tarthassa.

Ha az első bekezdésben felsorolt adók, illetve hadmentességi dij kivetése az 1913. julius hó 1-éig meg nem inditható, a keresetadó, a nyilvános számadásra kötelezett vállalatok és egyletek adója, a tőkekamat és járadékadó, a bányaadó s az általános jövedelmi pótadó, valamint a hadmentességi dij az 1913. évre még az 1875. évi XXIX., XXIV., XXII., XXVII. és XLVII., továbbá az 1883. évi VII. és XLVI. törvénycikkek, valamint az 1880. évi XXVII. tc. s az ezeket részben módositó későbbi törvények alapján lesz kivetendő és fizetendő azzal, hogy az egyes adókötelesekre az 1912. évre kivetett III. osztályu keresetadó ujabb kivetés nélkül érvényben marad az 1913. évre is, továbbá azzal, hogy az 1911-1912. évekre alakitott egyenesadó kivető- és adófelszólamlási bizottságok jogköre egyebekben az 1913. évre kiterjesztetik.

Ez esetre az 1913. évben kivetendő országos betegápolási pótadó kulcsa az alábbi 12. § rendelkezéseitől eltérőleg 5%-ban állapittatik meg.

6. § Az előbbi §-ban megszavazott, valamint a 3-ik §-ban előirányzott bevételek csupán a jelen törvényben megajánlott kiadásokra fordittathatnak és átruházás e kiadásoknak sem fejezetei, sem czimei, sem rovatai között nem engedtetik.

Kivételnek csak a rendes kiadások III. fejezet, 1 cczimének 1. és 2. rovata között; továbbá a XVIII. fejezet 9. czime alatt a személyi járandóságok és dologi kiadások között; a XIX. fejezet 6. czimének 2-5. rovatai között; a XX. fejezet 2., 5., és 8. czimének egyes rovatai között, valamint ugyanezen fejezet 6., 10. és 32. czime alatt a személyi járandóságok és dologi kiadások között; a XXI. fejezet 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 22., 23., 24., 26., 29., 30., 32., 33., 35., 36., 37., 38., 40., 41., 42., 43., és 44. czimeinél a személyi járandóságok és dologi kiadások között, továbbá ugyanezen fejezet 13. és 15. czimének 1-3. rovatai között, 17. czimének 1., 2. és 7. rovatai között, 18. czimének 1-4. rovatai között és a 14. és 20. czimének 1-5. rovatai között; a XXII. fejezet 7. czime alatt a személyi járandóságok és dologi kiadások között; valamint ugyanezen fejezet 12. czimének 1. és 3. rovata között; a XXIII. fejezet 3. czimének 1-8. rovatai és 5. czimének 1-6. rovatai között; végre a rendkivüli kiadások, átmeneti kiadások IX. fejezet 18. czime alatt a személyi járandóságok és dologi kiadások között van helye. Ezek között az átruházás megengedtetik, olyképen azonban, hogy az átruházási jogok a „Családi pótlékok” alrovatok hiteleire az 1912. évi XXXV. tc. 19. §-ban foglalt határozmányoknak megfelelően nem terjednek ki.

7. § A kormány felhatalmaztatik, hogy az 1904. évi XIV. törvénycikk alapján az elmult évekre vonatkozó állami költségvetésekben előirányozva volt hitelösszegeknek fel nem használt részeit az 1913. évben felhasználhassa akkor is, ha az illető számadási évben fel nem használt hitelmaradványok az 1897. évi XX. tc. 27. és 28. §-aiban előirt módon le nem köttettek, vagy ha e lekötések elévültek.

Felhatalmaztatik a pénzügyminister, hogy az 1909. évi XV. törvénycikkel kőszénbányászati beruházásokra engedélyezett hitelnek az 1912. év végéig még igénybe nem vett maradványát az 1913-iki számadási év végéig felhasználhassa.

8. § Jóváhagyatik a pénzügyministernek az az intézkedése, a melylyel 1912. évi szeptember 1-től fogva az eczetkészitéshez felhasználható szesz adómentességét a fogyasztási adó nagyobbik tétele alá eső szeszre is kiterjesztette.

9. § A volt horvát-szlavon határőrvidék területén fekvő sluini és 1-ső báni vagyonközségeknek az 1907. év végéig hátralékban maradt állami adótartozásai és ezek járulékai, valamint az 1908-1912. évi időszakban a nevezett vagyonközségek terhére kivetett állami adóknak késedelmi kamatai elengedtetnek.

Elengedtetik továbbá a volt horvát-szlavon határőrvidék területén fekvő u. n. passiv vagyonközségek részére a m. kir. pénzügyminister által az 1881. évben engedélyezett 120.000 K kamatmentes kölcsön; és felmentetik a megalakitandó likai vagyonközség ama tartozásnak megfizetése alól, a mely a nevezett község vagyonának a földmivelésügyi tárcza által való kezeléséből kifolyólag a megalakitandó község terhére az 1912. év végéig a földmivelésügyi tárczával szemben előállott.

10. § Az 1911. évi XIV. tc. 11. §-a alapján a korpótlékaik beszüntetése mellett a VI. fizetési osztályba kinevezett azoknál a középiskolai igazgatóknál, - a kiknek a VI. fizetési osztályban bekövetkező nyugdijazásuk idejében élvezett nyugdijba beszámitható javadalmazásuk kisebb, mint a mily összegü beszámitható javadalmazást a VII. fizetési osztályban való megmaradásuk esetében a még esedékessé váló magasabb személyi és korpótlékaik folytán elértek volna: az általuk élvezett évi 600 K működési pótlékból olyan összeg, a mely a fentiek szerint mutatkozó különbözetnek megfelel, nyugdijba beszámitható javadalmazást képez.

11. § Felhatalmaztatik a pénzügyminister, hogy az 1910. évi IV. tc., az 1911. évi XIV. tc. 15. §-a és az 1912. évi V. tc. 11. §-a alapján hitelmüvelet utján még beszerezhető összegek, továbbá a jelen törvény 3. §-ának B. Rendkivüli bevételek I. és X. fejezetei alatt előirányzott összesen 219.580,886 K beszerzése czéljából, a pénzpiacz viszonyainak megfelelő kamatra és koronaértékre, vagy akár részben, akár egészben más külföldi értékre szóló adómentes járadékkötvényeket bocsásson ki. Felhatalmaztatik egyuttal a pénzügyminister, hogy a fentiek szerint kibocsátható járadékkötvények értékesitésének lebonyolitásáig a felmerülő szükségletet átmeneti hitelmüveletek utján fedezhesse s végül, hogy e müveletek költségeit egyelőre a 4%-os magyar koronajáradék kölcsön kamatszükségleténél számolhassa el.

12. § Az 1898. évi XXI. tc. 2. §-ának az a rendelkezése, a mely szerint az országos betegápolási pótadó az ugyanabban a szakaszban emlitett egyenes államadók 3%-át meg nem haladhatja, az 1913. évre hatályon kivül helyeztetik és az 1913. évben kivetendő országos betegápolási pótadó kulcsa 10%-ban állapittatik meg.

Ugyancsak hatályon kivül helyeztetik a jövőre nézve az 1898. évi XXI. tc. 14. §-ának az a rendelkezése, hogy ujonnan létesitendő nyilvános jellegü kórházak és gyógyintézetek ápolási költségeibe a beruházott tőke kamata és törlesztési részlete is beszámitható, kivéve, ha ez a beszámitás már jogérvényesen kilátásba van helyezve.

13. § Az 1888. évi IV. törvénycikk 7. §-ának ama rendelkezése, mely szerint a helyi érdekü vasutak segélyezése czimén az állami költségvetés évenként 600,000 K-nál (300,000 frtnál) nagyobb összeggel meg nem terhelhető, az 1913. évre hatályon kivül helyeztetik.

14. § Jelen törvény 1913. évi január hó 1-én lép életbe és végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére