1914. évi I. törvénycikk

az 1914. év első felében viselendő közterhekről és fedezendő állami kiadásokról * 

1. § A minisztérium felhatalmaztatik, hogy a magyar szent korona országaiban az adókra és állami jövedékekre vonatkozó összes - jelenleg fennálló, vagy ezután hozandó - törvényeket, azok időközben bekövetkezhető módositásainak figyelembevételével, az 1914. év első felében érvényben tarthassa, s az ezek alapján befolyó adókból és egyéb bevételekből az állami kiadásokat a következő szakaszokban meghatározott módon fedezhesse.

Az 1898. évi XXI. tc. 2. §-ának az a rendelkezése, amely szerint az országos betegápolási pótadó az ugyanabban a szakaszban emlitett egyenes államadók 3%-át meg nem haladhatja, az 1914. évre hatályon kivül helyeztetik és az 1914. évre kivetendő országos betegápolási pótadó kulcsa 5%-ban állapittatik meg.

2. § A rendes és az átmeneti kiadások teljesitése tekintetében az 1914. év első felében általában véve az 1913. évi állami költségvetésről szóló 1912. évi LXVI. törvénycikk határozatai irányadók, olyképen, hogy a szóban levő kiadásokat, - továbbá az 1. § értelmében beszedhető rendes bevételeket is - az 1913. évi állami költségvetésben megállapitott ama fejezet, czim és rovat terhére, illetve javára kell utalványozni, amely az 1913. évi részletes előirányzatok alapján természetüknek megfelel; - továbbá, hogy engedélyezett összeg gyanánt - az alább felsorolandó kivételektől eltekintve - az 1913. évi állami költségvetésben a vonatkozó fejezet, czim és rovat, (illetve alrovat és tétel) alatt előirányzott hitelösszegek fele veendő, s ehhez képest az 1914. év első felére készitendő állami zárszámadásban a rendes bevételek az igy megállapitott összegekkel hasonlitandók egybe.

3. § Az 1913. évi állami költségvetés következő fejezetei, czímei és rovatai alatt előirányzott rendes és átmeneti kiadások, továbbá rendes bevételek a 2. §-ban foglaltaktól eltérőleg az alábbiak szerint állapittatnak meg:

Rendes kiadások

korona
II. FEJEZET. Ő cs. és apost. királyi Felsége kabineti irodája és kabineti iroda nyugdijai 100,950
III. FEJEZET. Országgyülés:
2. A képviselőház kiadásai:
Dologi kiadások 270,340
3. A képviselőházi őrség kiadásai:
Személyi járandóságok 89,046
Dologi és egyéb kiadások 5,000
IV. FEJEZET. Az 1914. év első félévi közösügyi kiadásokból a magyar szent korona országait illető
összeg

69.2ó360,400
VII. FEJEZET. Állami adósságok:
2. Az Osztrák-magyar bankot cselekvőleg illető, eredetileg 80 millió forintot tevő államadósságra a cs.
kir. kormány által lefizetett részösszegből, az 1899. évi XXXVIII. törvénycikk 1. §-ának II. czikke alapján
Magyarországra eső 9 millió forint törlesztése:
Tőketörlesztés 360,000
3. Földtehermentesités és örökváltságok:
Tőketörlesztés és kárpótlások 1.431,700
8. Az 1870. évi X. törvénycikk alapján felvett sorsolási kölcsön:
Évi járadék 2.354,600
10. Az 1892. évi XXI., az 1900. évi VIII., az 1902. évi V., az 1904. évi XIV., az 1907. évi XXIX. törvénycikkek, az 1908. évi XXIX. törvénycikk 4. §-a, az 1908. évi XXXI. és az 1909. évi XV. törvénycikkek alapján kibocsátott továbbá az 1902. évi V. tc. 8. §-a alapján kibocsátható 4%-os magyar koronajáradékkölcsön, valamint az 1910. évi IV., az 1911. évi XIV. és az 1912. évi V. törvénycikkek alapján még kibocsátható kölcsön, végül az 1910. évi IV. törvénycikk, továbbá az 1911. évi XIV. törvénycikk 15. §-a, az 1912. évi V. törvénycikk 11. §-a és az 1912. évi LXVI. törvénycikk 11. §-a alapján átmenetileg kibocsátott 4 1/2%-kal kamatozó m. kir. állami pénztárjegyek:
Kamatok 69,783.844
17. Az 1911. évi XIV. törvénycikk 15. §-a, az 1912. évi V. törvénycikk 11. §-a és az 1912. évi LXVI. törvénycikk 11. §-a alapján kibocsátott 4 1/2-os magyar járadékkölcsön:
Kamatok 3.375.000
Kezelési költségek 4,500
VIII. FEJEZET. Kamatbiztositást élvezett és más vasutak átvétele folytán elvállalt adósságok:
4. Az 1889. évi XV. törvénycikk alapján a budapest-pécsi vasút megváltása elvállalat elsőbbségi kölcsön adósság:
Tőketörlesztés 137,600
IX. FEJEZET. Egyes tárczákat terhelő kölcsönök:
5. Vallás- és közoktatásügyi miniszterium:
Tőketörlesztés 1.251,740
Kamatok 986,149
7. Honvédelmi miniszterium:
Tőketörlesztés 260,156
Kamatok 325,419
XIV. FEJEZET. Miniszterelnökség:
1. A miniszterelnökség költségei
Erkölcsrendészeti Központi Hatóság költségei 10,000
XVII. FEJEZET. Belügyminiszterium:
3. Törvényhatóságok és községek:
Városok segélyezése 6.000,000
Községi-, kör- és segédjegyzők illetményeire 9.200,000
Községi körorvosok és bábák illetményeire 3.670,000
4. Általános közigazgatási:
Községi közigazgatási tanfolyamok 214,200
6. Egészségügyi intézmények:
Állami gyógyintézetek 1.251,704
Családi pótlékok 14,100
9. M. kir. csendőrség:
Személyi járandóságok 8.736,959
10. M. kir. határrendőrség:
Személyi járandóságok 515,368
Dologi kiadások 206,400
XVIII. FEJEZET. Pénzügyminiszterium:
3. Földadónyilvántartás:
Személyi járandóságok 620,911
9. Országos kataszteri felmérés:
Személyi jérandóságok 1.352,072
11. Egyenes adók:
Kezelési költségek 1.350,000
12. Fogyasztási és italadók:
A zárt városokat, valamint a nyilt községeket az 1899. évi VI. tc. 1. §-a, illetőleg az 1906. évi II. törvénycikk 6. §-a alapján megillető részesedési jutalék 2.600,000
A magyarországi városok és községek fogyasztási adó természetű jövedelmeinek ideiglenes rendezése folytán nyujtandó segélyezés, illetve kártalanitás az 1899. évi VI. törvénycikk 4. és 5. §-a, illetőleg az 1906. évi II. törvénycikk 6. §-a alapján 1.650,000
A Budapest fő- és székvárosnak a söradópótlék megtéritése czimén kifizetendő összeg az 1899. évi VI. törvénycikk 5. §-a, illetőleg az 1906. évi II. törvénycikk 6. §-a alapján 1.500,000
Budapest fő- és székvárosnak az 1908. évi XLVIII. törvénycikk 10. §-a alapján az italmérési illeték megtérítése czimén kifizetendő összeg 550,000
XIX. FEJEZET. Kereskedelemügyi miniszterium:
13. Magyar kir. államvasutak:
Rendes fentartási és üzemi kiadások 85.383,750
XX. FEJEZET. Földmivelésügyi miniszterium:
2. Állami erdők:
Üzemi és gazdálkodási kiadások 7.072,158
3. Állami kezelésbe vett községi és némely más erdők és kopár területek:
Dologi kiadások 939,707
5. Erdőőri szakiskolák:
Gazdálkodási kiadások 84,821
7. Kopár területek befásitásának előmozdítása 1.000,000
8. Ménesbirtok gazdaságok, gödöllői koronauradalom és palánkai csikótelep:
Személyi járandóságok 397,696
Gazdasági kiadások 3.405,071
11. Állatorvosi főiskola:
Dologi kiadások 125,184
12. Gazdasági akadémiák:
Dologi kiadások 417,900
13. Alsófokú gazdasági szakoktatás és mezőgazdasági ismeretek terjesztése:
Dologi kiadások 872,600
18. Szőlészet és borászat:
Dologi kiadások 138,958
19. Kincstári birtokok és fürdők:
Gazdálkodási kiadások 336,028
23. Delibláti kincstári birtok:
Gazdálkodási és üzemi költségek 29,800
24. A mező- és közgazdaság különböző ágai:
Személyi járandóságok 448,545
Dologi kiadások 1.190,700
25. Méhészet:
Dologi kiadások 157,834
26. Kertészet, gyümölcsészet és fatenyésztés:
Dologi kiadások 625,593
30. Selyemtenyésztés emelése:
Dologi kiadások 1.309,000
XXI. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi miniszterium:
13. Állami középiskolák és középiskolai internátusok:
Személyi járandóságok 4.076,729
Dologi kiadások 571,754
14. Felekezeti, törvényhatósági és községi középiskolák segélyezése:
Felekezeti, törvényhatósági és községi középiskolai igazgatók és tanárok részére engedélyezendő pótlékokra 660,000
A „Magyar tanulmányi alap” segélyezésére 150,000
15. Felsőbb leányiskolák:
Személyi járandóságok 665,523
Dologi kiadások 340,650
A Baár-Madas ref. felsőbb leányiskola segélyezésére 15,000
16. Népnevelési tanfelügyelőségek:
Dologi kiadások 197,500
17. Állami elemi népiskolák:
Személyi járandóságok 10.200,988
Dologi kiadások 725,000
Az iskolák helyi költségvetéseiben mutatkozó hiányok fedezésére 1.362,928
Ifjusági könyvtárak és az ifjusági könyvtári bizottság költségeire 23,000
A predeali, bereczki, barcsi, gyékényesi, majláthfalvi, igazfalvi és ujszentesi állami elemi népiskolákkal kapcsolatos internátusok költségeire 51600
Kézimunkára nevelő országos egyesület segélyezésére 6,000
18. Gazdasági népiskolák:
Személyi járandóságok 219,051
19. Nem állami elemi iskolák segélyezése:
Községi és hitelfelekezeti elemi iskolák tanitóinak illetménykiegészítésére és az elemi népiskolai oktatás ingyenességéből folyó költségekre 11.331,080
20. Kisdedóvó intézetek és menedékházak:
Személyi járandóságok 1.459.000
Dologi kiadások 200,000
22. Felső nép- és polgári iskolák:
Személyi járandóságok 2.995,896
Dologi kiadások 750,000
Állami polgári és felső népiskolai internátusok fentartási költségeire 80,000
23. Polgári iskolai tanitó- és tanitónőképzőintézetek:
Személyi járandóságok 233,185
Dologi kiadások 186,950
24. Elemi iskolai tanitó-, tanitónő- és kisdedóvónőképző intézetek:
Személyi járandóságok 881,543
Dologi kiadások 1.000,735
Felekezeti tanitó- és tanitónőképzőintézeti tanárok és tanitónők illetményeinek kiegészítésére 210,000
28. Iparos tanulók iskolái:
Dologi kiadások 513,600
29. Állami felső kereskedelmi iskolák:
Személyi járandóságok 465,210
Dologi kiadások 193,520
30. M. kir. keleti kereskedelmi akadémia:
Személyi járandóságok 35,357
Dologi kiadások 14,800
31. Kereskedelmi iskolák segélyezése:
Felső kereskedelmi iskolai igazgatók és tanárok fizetésének kiegészítésére 66,500
33. Gyógypedagógiai intézetek:
Személyi járandóságok 491,970
35. Országos Magyar Képzőművészeti Főiskola:
Személyi járandóságok 118,058
Dologi kiadások 83,700
36. Országos Magyar Iparművészeti Iskola:
Személyi járandóságok 119,938
Dologi kiadások 43,700
37. Országos Magyar Zeneakadémia:
Személyi járandóságok 150,044
38. Országos Szinművészeti Akadémia
Személyi járandóságok 26,961
Dologi kiadások 20,250
39. Szinművészeti kiadások:
A vidéki magyar szinészet segélyezésére 172,250
45. Tudományos, irodalmi és közművelődési czélok támogatása:
Tudományos, vagy irodalmi pályán működő segélyre szorult egyének, vagy ilyenek családjainak istápolására 25,000
A szabadoktatás költségeire 163,864
Művészi pályán működő, segélyre
szorult egyének, vagy ilyenek családjainak segélyezésére 25,000
47. Egyházak segélyezése:
A magyarországi ref. és ág. hitv. evang. egyházaknak az 1848. évi XX. tc. 3. §-a értelmében leendő segélyezésére 2.286,200
50. Pozsonyi egyetemi közkórház:
Személyi járandóságok 86,523
Családi pótlékok 2,900
Dologi kiadások 305,576
XXII. FEJEZET. Igazságügyi miniszterium:
2. Királyi Curia:
Személyi járandóságok 721,256
7. Királyi törvényszékek és járásbíróságok:
Személyi járandóságok 15.774,830
XXIII. FEJEZET. Honvédelmi miniszterium:
3. Csapatok 27.488,927
10. Alapítványi helyek a közös katonai intézetekben 339,952

Rendkivüli kiadások:

a) Átmeneti kiadások

I. FEJEZET. Az 1914. év első félévi közösügyi kiadásokból a magyar szent korona országait illető összeg 36.841,310
IV. FEJEZET. Miniszterelnökség:
7. A fiumei kormányzóság hivatalainak elhelyezése czéljából megszerzet épület átalakitására és kibővitésére III. részletként 18,500
VI. FEJEZET. Belügyminisztérium:
3. Általános közigazgatás:
Az új választási törvény alapján összeállítandó országgyülési képviselőválasztói névjegyzék elkészítésénél felmerülő rendkivüli költségekre 100,000
4. Egészségügyi intézmények:
A budapest-lipótmezei állami elmegyógyintézetnél closettek, mosdók felszerelésére II. részletül 4,000
A zsolnai állami szemkórház első felszerelési tárgyainak beszerzési költségeire 50,000
5. Országos betegápolási alap:
A budapesti gyermekmenhelynél Röntgen-felszerelés beszerzési és felállitási költségeire 10,000 K és a belgyógyászati pavillon erkélyére kettős ablak készítésére 4,000 K; a kolozsvári gyermekmenhelynél uj padlók készítésére 6,450 K és az aradi gyermekmenhelynél a padlózat fokozatos kicserélésére 2,200 K 22,650
6. M. kir. csendőrség:
A nagyváradi orsz. csendőriskola berendezési tárgyainak költsége 50,000
VII. FEJEZET. Pénzügyminisztérium:
4. Földgáz-, petroleum- és káliumsó kutatás:
Az erdélyi medenczék és a magyar állam e tekintetben szóba jöhető területeinek kőolaj és gázelőfordulás szempontjából való folytatólagos átkutatására 8,400
A Magyar Kárpáti Petroleum r.-t. által kibocsátott B. sorozatú részvényekből a kincstár által jegyzett 400,000 K törlesztésére 3. részlet 80,000
7. Pénzverés és fémbeváltás:
Fémbeszerzésekre 2.500,000
A pénzverésnél fenmaradó bevételi többlet a valutarendezés czéljaira 76,640
13. Földadókataszter kiigazitása:
A földadókataszternek az 1909. évi V. törvénycikkel elrendelt kiigazitásával felmerülő összes kiadásokra átalányösszegben 100,000
14. Állami jószágok, hid- és révvámok:
A máriaradna-lippai Maroshid helyreállitására 12,000
VIII. FEJEZET. Kereskedelemügyi minisztérium:
7. Hajózás:
Ujabb parthajózási vonalak biztositására 1.050,000
Ujabb tengerhajózási vonalak biztosítására 1.950,000
A folyamhajózási szolgálat fokozatos fejlesztésére 350,000
IX. FEJEZET. Földmivelésügyi minisztérium:
1. Központi igazgatás:
Épületátalakitással kapcsolatos kiadásokra 25,000
2. Állami erdők:
Zólyombrezó-tiszolczi vasuthoz való hozzájárulás 19. részlete 23.400
Magyar délkeleti vasuthoz való 200,000 K hozzájárulás 17. részlete 13,000
Karánsebes-hátszegi vasuthoz való 200,000 K hozzájárulás 7. részlete 12,733
Fogaras-brassói vasuthoz való 150,000 K hozzájárulás 7. részlete 9,550
Torda-topánfalva-abrudbányai vasuthoz való 732,000 K hozzájárulás 3. részlete 46,603
A határőrvidéki beruházási alapnak az állami erdőkkel szemben fennálló követelésének kiegyenlitésére 3.477,000
4. Erdőfelügyelőségek és ornithologiai központ:
Erdőfelügyelőségnél 2,000
6. Ménesbirtok-gazdaságok, gödöllői koronauradalom és palánkai csikótelep:
A kisbéri ménesbirtokon épületek helyreállitására 8,000
A mezőhegyesi ménesbirtokon ártézi kút fúrási költségeire 4. részlet 20,000
A fogarasi ménesbirtokon:
1. alr. Üszők vásárlására 900,000 K
2. alr. Tejmunkás-képzőiskola berendezésére 27,000 K 117,000
A gödöllői koronauradalomban:
6. alr. A mácsai kegyurasági r. kath. templom épitésére 3. részlet 20,000 K
13. alr. Az isaszegi kegyurasági r. kath. templom épitésére 2 részlet 40,000 K.
14. alr. A besnyői iskola felépítéséhez való hozzájárulás 6,000 K 65,000
7. Állami lótenyészintézetek:
Laktanyák és istállók nagyobbmérvű helyreállítására 14,100
8. Állategészségügy:
Szegény községeknek és magánosoknak ingyen kiosztandó oltóanyagokra pénzsegély 50,000
13. Vizügyi műszaki szolgálat:
A nemzetközi hajózási kongresszus brüsszeli állandó bizottsága költségeihez való hozzájárulásra 1,000
16. Szőlészet és borászat:
A phylloxera ellen való védekezés czéljaira 714,000
A központi szőlészeti kisérleti állomás czéljaira 84,876
18. Állami jószágok és telepitési szolgálat:
Dologi és egyéb kiadások 737,500
20. A mező- és közgazdaság különböző ágai:
A burgonya köztermelés javításának előmozditására és támogatására 100,000
A mezőgazdasági termények, termékek és czikkek hamisitásának tilalmazásáról szóló 1895. évi XLVI. tc. végrehajtásához szükséges ellenőrző állomások létesitésére, azok személyi és dologi kiadásaira, illetőleg ily állomások támogatására átalányként 32,550
25. Selyemtenyésztés emelése:
A selyemfonodák üzemével kapcsolatos szociális intézmények fentartási költségeinek részbeni fedezésére 30,000
A termelők elméleti és gyakorlati kioktatásával, valamint a termelés felügyeletével felmerülő összes költségek fedezésre 100,000
X. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi minisztérium:
14. Népnevelési tanfelügyelőségek:
A kir. tanfelügyelői irodák felszerelési és bebutorozási költségeire, valamint irógépekre 6,000
15. Nem állami elemi iskolák segélyezése:
Községi és hitfelekezeti elemi iskolai épitkezések állami segélyezésére 26,000
Községi és hitfelekezeti elemi iskolai építkezésekhez adandó tőkesegélyekre 400,000
18. Felső nép- és polgári iskolák:
A gyakorlati háztartás (főzőiskolák) intézményének segélyezésére 26,000
22. Állami felső kereskedelmi iskolák:
Az 1913. évben Budapesten tartott nemzetközi kereskedelmi oktatási kongresszus költségeire szükséges 30,000 K III. részlete 10,000
26. Művészeti czélok támogatása:
A Nemzeti Szalon épitkezésének pótköltségeire, a Széchenyi-Kollnits-féle alapból felvett s 10 év alatt törlesztendő 82,200 K kölcsön 4 1/2% kamat és VI. törlesztési részlete 10,025
30. Színművészeti kiadások:
A m. kir. operaház épületének helyreállitására, továbbá a diszletraktárak elhelyezésére a diszletek kiegészitésére szolgáló 600,000 K II. részletéül 300,000
A budapesti Nemzeti szinháznál mutatkozó fedezeti hiányok pótlására 350,000
36. Tudományos, irodalmi és közművelődési czélok támogatása:
Az Ujpesten felállitandó Főiskolai Szocziális Telep épitési költségeire összesen szükséges 400,000 K III. részlete fejében 100,000
XII. FEJEZET. Honvédelmi minisztérium:
1. Központi igazgatás:
A Magyar Szent Korona Országainak Vörös Kereszt Egylete számára, a hadegészségügyi intézményeinek fentartására és fejlesztésére, 6 egyenlő részletben szánt, összesen 810,000 K subventio 1914. évi II. részlete 135,000
2. Csapatok:
A honvédség átszervezése alkalmából szükséges 61.000,000 K hitelnek 1914. év első felére eső III. részleteként 2,610,000

Rendes bevételek

V. FEJEZET. Belügyminiszterium.
3. Törvényhatóságok és községek:
A pénzügyi tárcza járuléka a törvényhatósági joggal biró és rendezett tanácsu városok közigazgatási költségeihez 6.000,000
6. Országos betegápolási alap:
Országos betegápolási pótadó 5.242,727
VI. FEJEZET. Pénzügyminisztérium:
7. Egyenes adók:
Házadó 22.762,423
Általános kereseti adó 28.929,802
Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok kereseti adója 8.587,183
Tőkekamat- és járadékadó 11.770,044
Fegyveradó és vadászati adó 806,102
Késedelmi kamat 1.348,107
Kezelési költségtéritmények 148,339
Különféle bevételek 130,886
Bányaadó 447,570
Általános jövedelmi pótadó 22.082,287
25. Állami vasgyárak:
Üzemi bevételek 38.068,000

Az 1913. évi állami költségvetésben megállapitott következő fejezeteken, czimeken és rovatokon nem lesz az 1914. év első felében felhasználásnak helye és pedig:

a) a rendes kiadások csoportjában a XVIII. fejezetnél a 12. czim 11. rovata alatt és a XXI. fejezetnél a 17. czim 7. rovata alatt; továbbá

b) a rendkivüli kiadások átmeneti kiadások csoportjában a III. fejezet alatt, a VI. fejezetnél a 3. czim 1 rovata alatt, a 4. czimnek 1., 2., 3., 4., 6. és 7. rovata, az 5. czimnek 2. rovata, a 6. czimnek 1. és 2. rovata alatt, a 7. czim és a 8. czim alatt; a VII. fejezetnél a 6. czimnek 1. rovata, a 9. czimnek 2. rovata, a 10. czimnek 2. rovata és a 11. czimnek 1. rovata alatt; a VIII. fejezetnél a 7. czimnek 20. rovata alatt, a IX. fejezetnél a 2. czimnek 6., 9. és 12. rovata, a 3. czimnek 2., 3. és 4. rovata, a 6. czimnek 1. rovat 2. alrovata, a 2. rovat 2. és 3. alrovata, a 4. rovat 1-5. és 7-12. alrovata és 5. rovata, a 7. czimnek 1. és 2. rovata, a 8. czimnek 3. rovata és a 23. czimnek 5. rovata alatt; a X. fejezetnél a 10. czimnek 1. rovata, a 14. czimnek 2. rovata alatt, a 16. czim alatt, a 26. czimnek 1. rovata és a 32. czimnek 20. rovata alatt és végül a XII. fejezetnél a 2. czimnek 2. rovata alatt; valamint nem lesz előirásnak helye

c) a rendes bevételek csoportjában a VI. fejezetnél a 7. czimnek 6. rovata alatt.

4. § A beruházások és a rendkivüli bevételek a következő előirányzat szerint engedélyeztetnek és állapittatnak meg:

Rendkivüli kiadások

b) Beruházások

korona
I. FEJEZET. Állami számvevőszék:
Az állami számvevőszék részére emelendő épületnél az épitkezés befejezésére és felszerelésekre 200,000
II. FEJEZET. Belügyminisztérium:
1. Egészségügyi intézmények:
A zsolnai állami szemkórház épitésére III. részletként 38,000
A szegedi állami szemkórház kibővítésére szükséges 200,000 K I. részlete 100,000
2. Országos betegápolási alap:
Marosvásárhelyi állami kórház épitésére II. részlet 250,000
A gyulai állami gyermekmenhely részére emelendő uj épületek építési költségeinek I. részletére 100,000
3. M. kir. csendőrség:
A balaton-kenesei és pusztamérgesi csendőrlaktanyák vételára, valamint a belegisi, pancsovai, klekki, topolova-hunkai és a román határon létesitendő 15 őrslaktanya épitési költségei 118.000
A dévai csendőrségi alosztályok elhelyezésére megvásárlandó épület vételára 60,000
III. FEJEZET. Pénzügyminisztérium:
1. Pénzügyőrség:
A fiumei pénzügyőri laktanya 470,000 K-t tevő kibővitési költségeire II. részlet 75,585
A kevevárai, a járaki, a kupinovoi, a racsai és a drinjei pénzügyőri laktanyák kibővítésére 24,390
A zsupanjai pénzügyőri laktanya pinczéjének épitésére 1.525
A jaszenováczi pénzügyőri laktanya vételára 20,000
2. Bányászati és erdészeti főiskola Selmeczbányán és bányásziskolák:
Üvegházak berendezésére szükséges 40,000 K-nak IV. részlete 4,000
Érczelőkészitési laboratorium létesitésére szükséges 125,000 K III. részlete 8,000
Kisiblyén az uthálózat kiterjesztésére és a rozzant munkásházak ujraépitésére szükséges 54,500 K III. részlete 5,000
A dendrologiai gyüjtemény ideiglenes elhelyezésére szolgáló épület emelésére szükséges 21,000 K I. részletéül 4,000
3. Dohányjövedék:
Dohányvétel 210,000
Dohánygyártás 285,000
Dohányeladás 10,000
4. Sójövedék:
Az új Lajos-bányaüzem területén építendő sóraktárakra szükséges 27,500 K I. részlete 13,000
A budapesti új sóhivatal épitési költségeire 90,000
5. Földgáz, petroleum és káliumsó kutatás:
Fúrólyukak, olaj- és gázkutak szerelékeire és tartozékaira 280,416
6. Fém és opálbányászat:
A körmöczbányai „Nándor” altáró berendezésére és a bányatulajdon kiegészitésére 100,000
A Selmeczbánya vidékén levő bányaműveknél teljesitendő elővájásokra és gépberendezésekre, valamint a zúzóművek összpontosítására 135,000
Felsőbányán a fővölgyi szerelőház belberendezésének átalakitására szükséges 155,000 K IV. és utolsó részlete 25,000
A körmöczbányai „Nándor” altáró IV. számu aknájában s a II. számú zúzónál beépitendő központi villamostelep 731,000 K költségeire III. részlet 77,750
A nagyági „Csertés-Regina” bányamű üzembehelyezésére tervezett külkutató tárókra 33,000
Veresvizen 4 drb Bartsch-féle szérre és a villamos gépfurás továbbfejlesztésére 20,000
Erzsébetbányán kisegitő géptelep létesitése a központi zúzóműnél 32,500
A magurkai zúzóműnek átépítésére és összpontosítására szükséges 65,000 K II. és utolsó részlete 10,000
Kereszthegyen cyanlugzási mű építésére és berendezésére szükséges 58,000 K I. részletéül 29,000
A kapnikbányai mélyművelési munkálatokra szükséges összesen 850,000 K II. részlete 75,000
Óradnán a kovandmosómű gépházának elektromos teleppel való kiegészitésére és a tartalék benzinmotor berendezésére 20,662
7. Pénzverés és fémbeváltás:
A pénzverőhivatal házi telefonjának berendezésére és lóistállójának kitelepitésére 8,000
Villamos transformator berendezési költségeire 14,000
8. Állami vasgyárak:
A diósgyőri nagyolvasztótelep épitésére szükséges 7.000,000 K I. részletéül 650,000
A vaskőbányászat fejlesztésére szükséges 4.950,000 K. I. részletéül 550,000
Aczélmüvek és hengermüvek termelő képességének fokozására szükséges 4.300,000 K I. részletéül 350,000
A fennálló olvasztótelepeken mechanikai berendezések létesitésére szükséges 2.280,000 K I. részletéül 200,000
A vasgyárakhoz tartozó kőszénbányászat fejlesztésére szükséges 3.620,000 K I. részletéül 450,000
A fennálló vizerőmüvek szaporitására szükséges 2.400,000 K I. részletéül 350,000
Kezelési és üzemi épületek létesítésére szükséges 950,000 K I. részletéül 450,000
Kisebb beruházásokra az összes gyárakban 600,000
9. Kőszénbányászat:
Kisebb beruházások 61,500
10. Sótermelés:
Aknasugatagon a Mihály-bányának vasuttal való felszerelésére és egy sószállitótárna hajtására 7,000
Az aknasugatagi bányák vizmentesitése czéljából vizhatlan salaknak felkutatására létesitendő vizgyüjtő akna költségeire 7,000
A Kunigunda és József bányai ácstéri épületeknek és Lajos aknával szemben levő farakodó területre való áttelepitésére 19,000
Marosujvárott földgázvezetékre 22,000
11. Bányászati kegyuri terhek:
A Verespataktorka közelében létesitett állami elemi népiskola czéljaira megvett telek és épület 15,000 K vételárának I. részlete 5,000
12. Állami épületek:
A munkásházépitési költségek folytatólagos fedezésére 1.300,000
A kispesti munkástelep kitüzési, szintezési, földegyengetési, útrendezési, befásitási s telekbekeritési munkálataira, valamint a telep vizművének és csatornahálózatának kiépitésére s az utóbbiakkal kapcsolatos házi vizvezetéki és csatornázási munkák költségeire 282,000
A kispesti munkástelepen a pénzügyi tárcza terhére emelendő köz- és egyéb - nem munkáslakás - épületek és közérdekü létesitményeknek költségeire átalányképen 523,500
A debreczeni pénzügyi széképület épitési költségének III. részlete 125,000
A minisztériumok elhelyezésére szolgáló épitkezések IV. részlete 2.000,000
Pozsonyban a pénzügyigazgatóság és más pénzügyi hivatalok részére emelendő épület épitési költségeire IV. részlet 76,000
Nyitrán pénzügyi széképület létesitésére szükséges mintegy 590,000 K II. részletéül 150,000
A nagyszebeni pénzügyi széképület kiépitésére szükséges 515,000 K II. részletéül 122,000
A nagyenyedi pénzügyi épület épitési költségeire szükséges 314,000 korona III. és utolsó részletéül 145,000
13. Budapesti állami hidak:
A Lánczhid átalakitására szükséges 5.100,000 K-ból IV. részletként 700,000
A Lánczhid hidfőinek megerősitésére szükséges 1.554,000 K-ból I. részletként 800,000
IV. FEJEZET. Kereskedelemügyi minisztérium:
1. Közutak:
A sziget-krácsfalu-nagybányai állami közút egyes túlmeredek szakaszainak áthelyezésére VIII. részlet 25,000
Az állami közutakon levő nagyobb fahidaknak végleges jellegü hidakká átépitésére 600,000
Horvát-szlavonországi ki nem épitett állami közutak és hidak folytatólagos kiépitésére 250,000
Berettyóujfalu-békéscsaba-orosházai államositandó közut kiépitésére VII. részlet 50,000
A debreczen-tokaji államositandó közut kiépitésére VI. részlet 50,000
A tiszaujlak-nagysomkuti állami közút kiépitésére IV. részlet 25,000
A debreczen-beregszászi állami közút kiépitésére 1.360,000 K-ból III. részlet 250,000
A székesfehérvár-simontornyai állami közút kiépitésére 300,000 K-ból III. részlet 50,000
A budapest-czeglédi állami közút kiépitésére 960,000 K-ból II. részlet 87,500
2. Ipari és kereskedelmi szakoktatás:
Állami ipariskolák uj épületeinek emelésére és a már meglevő iskolaépületek kibővitésére 625,000
3. Posta, távirda és távbeszélő:
A távirda és távbeszélő fejlesztésére felvett előlegek visszatéritésére, a megszerzett ingatlanok hátralékos vételárára és kisebb épitkezésekre 25,000
A távbeszélő és távirdahálózat kiegészitésére és kezelési épületek emelésére 8.150,000
4. Hajózás:
A budapesti kereskedelmi kikötő és az országos csatornahálózat előmunkálataira, valamint a fiumei kikötő kibővitési munkálatainak tervezésére 30,000
Kisebb kikötők fejlesztésére 32,000
A fiumei kincstári hajóépítőtelep kibővitésére és a bergudi hajóépitőtelep nyugoti szélén rakpart és út épitésére 5.800,000 K-ból IV. részlet 157,000
A fiumei kikötő kibővitési és fejlesztési munkálataira 1.524,100 K-ból II. részlet 350,000
A fiumei kikötőnek egy uj szénraktárral való felszerelésére I. részlet 75,000
5. Magyar királyi államvasutak:
Kocsik beszerzésére 10.000,000
Mozdonyok beszerzésére 10.002,000
Vonatvilágitási-, fék-, fűtési berendezésekre és mozdonyberendezések tökéletesitésére 700,000
Épitmények és felszerelések kiegészitésére 1.900,000
Vonalblokk és állomásbiztositó, továbbá távirda, harangjelző és telefon berendezésekre 1.700,000
Vonalak teljesitő képességének fokozására 8.768,000
Budapest székesfőváros területén a pályaudvarok átépitésére 3.000,000
Második vágányok épitésére 2.520,000
Másodrangu vonalak elsőrangusitására 1.000,000
42,8 kg-os nehézsinü és 34.5 kg-os felépitmény fektetésére, zúzott kőágyazat előállitására 5.910,000
Kőbányák és kőzuzótelepek az államvasutak hálózatán 200,000
Vontatási beruházásokra 1.900,000
Állomásokon világitási berendezésekre 500,000
Műhelyek épitésére és kiegészitésére 1.500,000
Személyzeti, munkás lakóházak és lakótanyák épitésére 1.260,000
Jóléti és egészségügyi épitkezésekre és berendezésekre 75,000
Tápintézetek és iskolák épitésére 100,000
A fiumei pályaudvaron faszerkezetű raktáraknak végleges raktárakká való átépítésére és a fiumei pályaudvarnak és kikötőnek vasuti berendezésekkel való kiegészitésére 200,000
Fahidaknak vasszerkezettel való kicserélésére és híderősitésekre 300,000
Pályaszintben levő sűrűbb forgalmú útátjáróknak fokozatos kiküszöbölésére alul- vagy felüljárókkal 350,000
Fatelitőtelepek fejlesztésére 600,000
Őrházi mintagazdaságok létesitésére 50,000
Üzletvezetőségi épületek létesitésére 445,000
Szertárak építésére az államvasutak hálózatán 1.100,000
Rendező pályaudvarok épitésére és bővitésére II. részlet 300,000
Különféle beruházásokra 596,500
Új vonalak épitésére 21.720,000
6. Mértékhitelesités és fegyvervizsgálat:
A m. kir. központi mértékügyi intézet elektromos osztálya részére szükséges épület emelésére II. részlet 100,000
V. FEJEZET. Földmivelésügyi minisztérium:
Állami erdők 875,375
2. Erdőőri szakiskolák:
A lipótújvári erdőőri szakiskola új intézeti épületére, felszerelésére, új tiszti és altiszti lakokra és a többi 3 szakiskolánál szükséges épitkezésekre 124,000
3. Ménesbirtok-gazdaságok, gödöllői koronauradalom és palánkai csikótelep:
Gazdasági épitkezésekre 167,104
Iskolák és lakások épitésére melléképületekkel együtt 76,326
Fogarason talajjavitásra 10,000
Az Olt folyó partján fekvő birtokrészek megvédésére szükséges sarkantyuk épitésére 3. részlet 20,000
Fogarason tejmunkásképző iskola épitésére 93,000
4. Állami lótenyészintézetek:
Pajták, kifutók és egyéb kisebb ingatlanok létesítésére és megszerzésére 16,800
Laktanyák és iskolák kibővitésére és átalakitására 52,500
5. Állatorvosi főiskola:
Új tanügyi épületekre és épitményekre befejezésére 25,000
6. Gazdasági akadémiák 75,000
7. Alsófokú szakoktatás és mezőgazdasági ismeretek terjesztése 204,000
8. Vízi munkálatok:
Vízi munkálatokra Magyarországon és Horvát-Szlavonországokban, azok felvételére és felügyeletére, nemkülönben társulati öntözőcsatornák épitésének és egyéb vízi munkálatoknak segélyezésére 4.737,500
Az ujpesti kikötő épitési munkálataira 12,500
9. Szőlészet és borászat:
A budafoki pinczemesteri tanfolyam régi czementhordóinak üveggel való kibélelésére 1,500
A vinczellériskolák épületeinek nagyobb arányu átalakitása és helyreállitási költségeire 20,000
Az állami szőlőtelepeken szükséges kiegészitő épitkezések költségeire 11,500
A nagyegyedi vinczellériskola áthelyezése folytán szükséges épitkezés költségeire 50,000
A központi szőlészeti kisérleti állomásnak gyakorlati kisérleti telepén (székesfővárosi szőlőtelep) előhajtató és vermelő helyiség épitésére 16,000
10. Kincstári birtokok és fürdők:
Kolozsvári gazdaságban szükséges épitkezésekre 4,000
Herkulesfürdői épitkezésekre 6,000
Ránkfüredi épitkezésekre és a szomszédos fürdőtelep megvételére 70,000
Vizaknai épitkezésekre 30,000
Tátrai épitkezésekre és telkek vásárlására 134,000
11. Delibláti kincstári birtok:
Mélyfúrású kútra, szivattyútelepre, gép- és kútőrházra és utak rendezésére, továbbá erdőőri lak- és melléképületekre és a tiszti és hivatalszolgai laképület átalakitására és a telefonhálózat kibővitésére 22,500
12. A mező- és közgazdaság különböző ágai:
A vadtenyésztés és a vadászati szakoktatás előmozditása czéljából mesterséges fáczánosok létesitésére és berendezésére, vadfogó felszerelésekre, úgyszintén a kincstári és főleg a tátrai vadászterületek és az erdőőri szakiskoláknak tanulmányi czélokra kihasitott vadászterületek felszereléseinek és berendezéseinek folytatólagos fejlesztésre 5,000
13. Méhészet:
Növényház épitésére, fűtés berendezésére és ezzel kapcsolatos költségekre 23,500
Keritésekre 2,000
14. Kertészet, gyümölcsészet és fatenyésztés:
Épitkezésekre az állami kertészeti intézeteknél, valamint berendezésekre 58,000
Növényházakra III. részlet 25,000
Munkásbarakkokra 19,200
Beruházásokra a kertészeti intézményeknél 26,300
Kertészeti tanintézeti internátus és tanépület újjáépitésére és átalakitására szükséges 800,000 K II. részlete 50,000
A kertészeti tanintézet mellé szervezendő zöldség- és magtermelési gyakorlótér és munkásképző telep létesitésére és a hozzá szükséges terület megszerzésére II. részlet 7,500
15. Kisérletügy:
Debreczeni dohánykisérleti állomás épületeinek kibővitésére 45,000
Kisebb beruházásokra a kísérletügynél 20,000
16. Selyemtenyésztés emelése:
Gubóraktárak, selyemgombolyító és sodrógyárak, továbbbá azok mellékhelyiségeinek épitésére, valamint egyéb üzleti épitkezések létesitésére 150,000
17. Miniszteri kirendeltségek:
A tordai Szabó József-féle kisebb magyar gazdasági iskola szőlőgazdaságában szükséges épitkezésekre 15,000
A Sirokán létesitendő kisebb gazdasági iskola czéljaira szükséges épitkzésekre és felszerelésekre 23,000
VI. Fejezet. Vallás- és közoktatásügyi minisztérium:
1. Budapesti királyi egyetem:
Az egyetemi élettani intézetnek a közegészségtani intézet czéljaira leendő folytatólagos kibővitésére III. részletül 7,500
Az egyetemi növénykert czéljait szolgáló országos növénykertnek a Margitszigeten létesitésére szükséges 500,000 K-ból beruházandó IV. részletül 50,000
Az I. számú boncztani intézet boncztermének kibővitésére 7,500
A II. számú boncztani intézet boncztermének kibővitésére 7,500
2. Budapesti egyetemi klinikák:
A belső klinikai telep kazánházának átépitésére, kibővitésére és a kazánok kicserélésére szükséges 265,000 K II. részlete 65,000
A II. számú női klinika toldaléképületére szükséges 260,000 K II. részlete 50,000
3. Kolozsvári Ferencz József tudományegyetem:
Az általános kór- és gyógytani, a gyógyszertani, gyógyszerismei intézetek és az egyetemi gyógyszertár, valamint Pasteur-intézet elhelyezésére szolgáló új épület felépitésére szükséges 1.500,000 korona IV. részlete fejében 150,000
Új botanikus kert létesitésére, illetve a kert területének vízvezetékkel való ellátására III. részletül 75,000
A fül-, gége- és fog-ambulatorium részére egy házastelek megvételére 200,000
4. Állami középiskolák és középiskolai internátusok:
Az újpesti állami főgymnasium épületére szükséges 800,000 K-ból beruházandó III. részlet 200,000
A kecskeméti állami főreáliskola új épületére szükséges 750,000 K-ból beruházandó III. részlet 150,000
A budapesti X. ker. kőbányai állami főgymnasium épületére szükséges 950,000 K-ból beruházandó II. részlet 300,000
A liptószentmiklósi állami főgymnasium épületére, a város által felajánlott 150,000 K betudásával szükséges 750,000 K II. részleteképen 300,000
Az aranyosmaróti állami főgymnasium épületére a város által felajánlott 300,000 K betudásával szükséges 750,000 K II. részleteképen 150,000
Az ipolysági állami főgymnasium épületére a város által felajánlott 300,000 K betudásával szükséges 750,000 K II. részleteképen 150,000
A kisvárdai állami főgymnasium épületére a város által felajánlott 150,000 K betudásával szükséges 750,000 K-ból beruházandó II. részlet 250,000
A budapesti VII. ker. állami főgymnasiummal kapcsolatos horvát internátus részére emelendő épületre szükséges 500,000 K-ból beruházandó II. részlet 125,000
A fiumei állami főgymnasium felépitésére már engedélyezett 800,000 K-n felül még szükséges 500,000 K többköltség I. részlete 250,000
5. Felsőbb leányiskolák:
A máramarosszigeti állami felsőbb leányiskolai internátus kibővítésére szükséges 135,000 K összköltségnek II. és utolsó részlete 85,000
A fiumei állami felsőbb leányiskola és internátus épitkezésére szükséges 800,000 K II. részlete 80,000
A győri felsőbb leányiskola és internátus épületénél még hátralevő csatornázási munkálatokra, valamint az internátus felszerelésére 35,000
6. Állami elemi népiskolák:
Állami elemi népiskolai épületek létesitésére 2.400,000
7. Gazdasági népiskolák:
Meglévő önálló gazdasági népiskolák építkezésére és uj beruházásokra 150,000
8. Kisdedóvó intézetek és menedékházak:
Kisdedóvodák és menedékházak épületeinek helyreállitására és épitkezésekre 165,000
9. Felső nép- és polgári iskolák:
Állami polgári iskolák épületeinek létesitésére beruházandó 375,000
A kispesti állami polgári iskolánál a telekrendezés és a vizvezeték költségeire, valamint az épület butorzatára és felszerelésére 120,000
10. Polgári iskolai tanitó- és tanitónőképző-intézetek:
Az Erzsébet nőiskola épületének kibővítésére szükséges összeg II. részletéül 75,000
11. Elemi iskolai tanitó-, tanitónő- és kisdedóvónőképző-intézetek:
Az eperjesi állami tanitónőképzőintézet uj épületének felépitésére szükséges 775,000 K II. részlete 125,000
A zilahi állami tanitóképző-intézet uj épületének felépitésére szükséges 750,000 K összköltségnek II. részlete 243,650
A losonczi állami tanitóképző-intézet internátusának uj épületére szükséges 650,000 K I. részlete 180,000
12. Állami felső kereskedelmi iskolák:
A késmárki állami felső kereskedelmi iskolai épület kibővitésére szükséges 205,000 K összköltség II. és utolsó részlete 65,000
A pancsovai állami felső kereskedelmi iskola épitésére szükséges 400,000 K II. részlete 150,000
13. Bábaképezdék:
A budapesti bábaképző-intézet részére létesitendő épület épitési költségeire, az épület belső berendezésére és kórházi felszerelésére szükséges 800,000 K II. részlete 50,000
A nagyszebeni bábaképző-intézet részére létesitendő épület épitési költségeire, telekvásárlásra, az épület belső berendezésére és kórházi felszerelésére már beruházott 440,000 K-n felül még szükséges 50,000
14. Gyógypedagogiai intézetek:
A budapesti gyógypedagogiai intézet czéljaira szolgáló házas telek 70,000 K vételárának és járulékainak törlesztésére VI. részlet 5,250
A vakok kolozsvári intézetének épületére és berendezésére szükséges 380,000 K I. részlete 100,000
A siketnémák debreczeni intézetének belső berendezésére és felszerelésére 38,000
Az ideges gyermekek intézetének kibővitésére és átalakitására 14,000
A siketnémák budapesti intézete internátusának belső berendezésére és felszerelésére 23,000
15. Szinművészeti kiadások:
A nemzeti szinház új épületének létesitésére beruházandó 3.000,000 korona összköltség III. részlete fejében 300,000
16. Magyar Nemzeti Muzeum:
A Magyar Nemzeti Muzeum természetrajzi és néprajzi gyüjteményeinek elhelyezésére emelendő két új épület telkére, az épités, berendezés és fölszerelés költségeire 100,000
VII. Fejezet. Igazságügyi minisztérium:
1. Királyi törvényszékek és járásbiróságok:
Törvénykezési- és fogház épitkezésekre, vételekre, felszerelésekre tervezési s egyéb költségekre 1.511,000
2. Királyi ügyészségek:
Kertészet czéljaira szükséges telekvételekre és berendezésekre 15,000
3. Országos büntető intézetek:
Börtönügyi épitkezésekre, telekvételekre, felszerelésekre, tervezési, felülvizsgálati és egyéb műszaki költségekre 185,000
VIII. FEJEZET. Honvédelmi miniszterium:
Csapatok:
A honvédség átszervezése alkalmával szükséges 54.000,000 K beruházási hitelnek 1914. év első felére eső III. részleteként 6.275,000
Beruházások összege 124.677,833

Rendkivüli bevételek

I. FEJEZET. Az 1914. év első félévi közösügyi rendkivüli kiadások egyrészének fedezésére felveendő kölcsönből eredő bevétel 32.293,170
II. FEJEZET. Nyugdijak:
Földmivelésügyi minisztérium:
Társpénztári hiányok felerészének fedezésére szolgáló és feltételesen visszatéritendő előlegek megtéritéséből 16,571
III. FEJEZET. Belügyminisztérium:
Országos betegápolási alap:
Vármegyéknek, ápolási költségtartozásuk fedezésére nyujtott kölcsönök visszatéritéséből 3,368
A gyulai gyermekmenhely épitésére Békés vármegye törvényhatósága által megszavazott 100,000 K-nak, valamint a gyulai Fehérkereszt Egyesület által felajánlott 20,000 K-nak, összesen 120,000 K-nak 1914. év I. felére eső része 60,000
IV. FEJEZET. Pénzügyminisztérium:
1. Országos kataszteri felmérés:
Az átmeneti személyzetért a m. kir. földmivelésügyi miniszterium, illetve a beszterczei m. kir. erdőigazgatóság részéről fizetendő téritmény, illetve téritmény részlet 16,174
2. Fém- és opálbányászat:
A „Phönix” kénsavgyár r.-t.-nak adott 250,000 K állami hozzájárulás után esedékes évi 4%-os kamat félévi részlete 5,000
3. Fémkohászat:
A zalatnai kohó munkástelepének folytatólagos kibővitésére adott előlegnek megtéritése 40,000
4. Pénzverés és fémbeváltás:
A pénzverésből eredő bevétel 2.810,617
5. Állami épületek:
Állami munkástelepek:
A még be nem épitett óhegyi telkek és az azokon levő régi épületek után várható haszonbérek 4,000
6. Különféle bevételek:
A chinai kormány által az osztrák-magyar monarchia részére fizetendő hadikárpótlásnak Magyarországra eső része 107,500
7. Állami előlegek 332,286
V. FEJEZET. Kereskedelemügyi minisztérium:
1. Központi igazgatás:
A fiumei nyilvános raktári vállalat részvénytársaság által a miniszteri biztos dijazására fizetendő 2,000
2. Közutak:
Az utak kiépitésére a vármegyék és községek által megszavazott hozzájárulások 1914. év első felében esedékes részletei 31,280
3. Hajózás:
Az „Adria” magyar kir. tengerhajózási részvénytársaság által az állami felügyelet czimén a miniszteri biztos dijazására fizetendő 4,000
A m. kir. folyam- és tengerhajózási részvénytársaság által az állami felügyelet czimén a miniszteri biztos dijazására fizetendő 4,000
A magyar keleti tengerhajózási részvénytársaság által az állami felügyelet czimén a miniszteri biztos dijazására fizetendő 1,500
A magyar-horvát tengeri gőzhajózási részvénytársaság által az állami felügyelet czimén a miniszteri biztos dijazására fizetendő 1,200
A balatontavi gőzhajózási részvénytársaság által az állami felügyelet czimén a miniszteri biztos dijazására fizetendő 600
4. Magyar királyi államvasutak:
A határőrvidéki beruházási alapnak az ogulin-knini vasut épitéséhez való hozzájárulása 1.000,000
A határőrvidéki beruházási alapnak - az állami erdőkkel szemben fennálló s ezen alap részeről az ogulin-knini vasut épitéséhez további hozzájárulásképen átengedett - követeléséből 3.477,000
VI. Fejezet. Földmivelésügyi minisztérium:
1. Ménesbirtok-gazdaságok, gödöllői koronauradalom és palánkai csikótelep:
A mezőhegyei czukorgyártól, az ottani élővizcsatorna fentartási költségére 6,000
2. Vizi munkálatok:
A dunabogdányi és visegrádi kincstári kőbányákban termelt és előállitott terméskövek stb. eladásából befolyó összeg 125,000
3. Szőlészet és borászat:
Kezelési és gazdálkodási bevételek 445,500
4. Állami jószágok és telepitési szolgálat:
Telepitésre kijelölt, de még nem szállott kincstári birtokok időközi jövedelme és vegyesek 120,000
Állami javak eladásából 200,000
5. Kertészet, gyümölcsészet és fatenyésztés:
Abonyi telep bérletért 15,000
VII. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi minisztérium:
1. Budapesti királyi egyetem:
A margitszigeti kertészet jövedelme és a székesfővárosi pénzalap járuléka a park fentartásához 54,000
A Muzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége és Országos Tanácsa. Erdélyi Muzeum. A Felső-magyarországi Rákóczi Muzeum. A sümegi Darnay-Muzeum. Hiteles helyi levéltárak felügyelete:
A selmeczi óvárnak muzeum czélokra átalakitására Selmecz- és Bélabánya szab. kir. város részére adott 20,000 K kamatmentes kölcsön visszatéritésére IX. részlet 1,000
VIII. FEJEZET. Igazságügyi minisztérium:
Királyi törvényszékek és járásbiróságok:
Járulékok a törvénykezési épitkezések költségeihez 1,000
IX. FEJEZET. A jelen törvény alapján eszközlendő beruházások költségeinek fedezése czéljából kibocsátandó kötvények értékesitéséből:
1. Pénzügyminisztérium 8.768,328
2. Kereskedelemügyi minisztérium 84.102,000
3. Földmivelésügyi minisztérium 6.788,105
Rendkivüli bevételek összege 140.836,199

5. § Felhatalmaztatik a pénzügyminiszter, hogy a pénztári készletekből fedezhesse a jelen törvényben megállapitott kiadásoknak az 1913. évi állami költségvetésben a vonatkozó fejezeteken, czimeken és rovatokon engedélyezett hitelösszegek felével szemben mutatkozó és végeredményben 38,177.541 K-t kitevő azt a többletét, amely többlet azért állt elő, mert e kiadások természetüknél fogva, vagy a törvényes rendelkezések értelmében egészökben, vagy az évi szükséglet felénél nagyobb részben terhelik a naptári év első felét s amelyek az első félévben eddig is a pénztári készletek ideiglenes igénybevétele által fedeztettek.

6. § Átruházás az e törvényben megállapitott kiadásoknak sem fejezetei, sem czimei, sem rovatai között nem engedélyeztetik.

Kivételnek csak a rendes kiadások III. fejezet 1. czime alatt az 1. és 2. rovatok között; továbbá a XVIII. fejezet 9. czime alatt a személyi járandóságok és dologi kiadások között; a XIX. fejezet 6. czime alatt a 2-5. rovatok között; a XX. fejezet 2., 5. és 8. czime alatt az egyes rovatok között, valamint ugyanezen fejezet 6., 10. és 32. czime alatt a személyi járandóságok és dologi kiadások között; a XXI. fejezet 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 17., 22., 23., 24., 26., 29., 30., 32., 33., 35., 36., 37., 38., 40., 41., 42., 43. és 44. czime alatt a személyi járandóságok és dologi kiadások között, továbbá ugyanezen fejezet 13. és 15. czimének 1-3. rovatai között, 18. czimének 1-4. rovatai között és a 14. és 20. czimének 1-5. rovatai között, a XXII. fejezet 7. czime alatt a személyi járandóságok és dologi kiadások között, valamint ugyanezen fejezet 12. czimének 1. és 3. rovata között; a XXIII. fejezet 3. czimének 1-8. rovatai és 5. czimének 1-6. rovatai között; továbbá a rendkivüli kiadások, átmeneti kiadások IX. fejezet 18. czime alatt a személyi járandóságok és dologi kiadások között; végre a beruházások IV. fejezet 5. czimének 1-3., továbbá 4-27. rovatai között van helye. Ezek között az átruházás megengedtetik, olyképpen azonban, hogy az átruházási jogok a „Családi pótlékok” alrovatok hitelére az 1912. évi XXXV. tc. 19. §-ában foglalt határozmányoknak megfelelően nem terjednek ki.

7. § Az 1914. év első felére eső közösügyi kiadásokból a magyar szent korona országait illető összegek gyanánt a Rendes kiadások IV. fejezete és az Átmeneti kiadások I. fejezete alatt előirányzott összegek csak annyiban használhatók fel, amennyiben azok az 1867. évi XII. tc. 40. §-a értelmében a közösügyek tárgyalására kiküldött országos bizottságok által az 1914. év első felére megállapitandó közös költségvetésből a magyar szent korona országaira eső részt meg nem haladják.

8. § A kormány felhatalmaztatik, hogy az 1904. évi XIV. tc. alapján az elmult évekre vonatkozó állami költségvetésekben előirányozva volt hitelösszegek fel nem használt részeit az 1914. év első felében felhasználhassa akkori is, ha az illető számadási évben fel nem használt hitelmaradványok az 1897. évi XX. tc. 27. és 28. §-aiban előirt módon le nem köttettek, vagy ha e lekötések elévültek.

Felhatalmaztatik a pénzügyminiszter, hogy az 1909. évi XV. törvénycikkel kőszénbányászati beruházásokra engedélyezett hitelnek az 1913. év végéig még igénybe nem vett maradványát az 1914. év első felében felhasználhassa és hogy a szóbanlevő beruházási hitelből az idézett tc. 5. §-a értelmében az almásvölgyi (bozovicsi) bányászat beruházásaira eső 2,297.130 Knak az emlitett bányászat czéljaira igénybe nem vett részét az 1909. évi XV. tc. 5. §-ában megjelölt többi bányáknál használhassa fel beruházásokra.

9. § Az 1912. évi, továbbá az 1913. évi állami költségvetésekben, és a jelen törvényben engedélyezett épitkezési, valamint épitkezési jelleggel biró átalakitási vagy felszerelési hitelek lekötésére nézve az 1897. évi XX. tc. vonatkozó határozmányai irányadók, olyképpen, hogy a lekötés, illetve annak meghosszabbitása az idézett tc. 27. és 28. §-aiban megállapitott feltételek mellett: az 1912. évből fenmaradt hitelek további felhasználása czéljából az 1914. év első felére s azután még az 1914/15. számadási évre, az 1913. évből fenmaradt hitelek további felhasználása czéljából az 1914. év első felére, azután az 1914/15. számadási évre és szükség esetén az 1915/16. számadási évre is, az 1914. év első felére engedélyezett hitelekből fenmaradt összegek további felhasználása czéljából pedig az 1914/15. és azután az 1915/16. számadási évre történhetik.

10. § Felhatalmaztatik a pénzügyminiszter, hogy a jelen törvény 4. §-ának Rendkivüli bevételek I. és IX. fejezetei alatt előirányzott összegek beszerzése és a pénztári készletek kiegészitése czéljából összesen 250,000.000 Kt a pénzpiacz viszonyainak megfelelő kamatra és koronaértékre vagy akár részben, akár egészben más külföldi értékre szóló adómentes járadékkötvények kibocsátása utján szerezhessen be. Felhatalmaztatik egyuttal a pénzügyminiszter, hogy a fentiek szerint kibocsátható járadékkötvények értékesitésének lebonyolitásáig a felmerülő szükségletet átmeneti hitelmüveletek utján fedezhesse s végül, hogy e müveletek költségeit egyelőre a 4%-os magyar koronajáradékkölcsön kamatszükségleténél számolhassa el.

11. § Az 1888. évi IV. tc. 7. §-ának ama rendelkezése, mely szerint a helyi érdekü vasutak segélyezése czimén az állami költségvetés évenként 600.000 Knál (300.000 frt-nál) nagyobb összeggel meg nem terhelhető, a jelen törvény tartamára hatályon kivül helyeztetik.

12. § A jelen törvényben megállapitott hitelekre nézve az utalványozási jog - az 1897. évi XX. tc. 25. §-ában meghatározott feltételek, illetve korlátozások mellett - kiterjed 1914. évi szeptember hó végéig.

Az 1914. év első felének kezelési eredményeiről az idézett törvénycikk 110. és 112. §-aiban előirt módon készitendő pénzkezelési kimutatásokat a miniszterek 1914. évi november végéig az állami számvevőszék részére megküldeni tartoznak. Az állami számvevőszék elnöke pedig az 1914. év első felére készitendő zárszámadást észrevételeivel együtt legkésőbb 1915. évi márczius 1-ig tartozik a minisztertanácscsal közölni.

13. § Az 1914/15. évre előterjesztendő állami költségvetés részletes előirányzatában felvett összegek az 1913. évre szóló állami költségvetés megfelelő összegeivel lesznek összehasonlitandók.

14. § Jelen törvény 1914. évi január 1-én lép életbe és végrehajtásával a pénzügyminiszter bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére