1914. évi XXVII. törvénycikk

az 1914/15. évi állami költségvetésről * 

1. § Az 1914/15. évre a magyar szent korona országainak rendes kiadásai:

Egyezernyolczszázhetvennyolcz millió kétszázhetvenezer kilenczszáztizenkét koronában; átmeneti kiadásai:

Egyszázötven millió négyszázharminczezer négyszázkilenczvenhét koronában; beruházási kiadásai:

Kétszázharminczöt millió háromszázkilenczvenötezer négyszázhuszonhat koronában állapittatnak és ajánltatnak meg.

2. § Ez összegek a következő fejezetek, czímek és rovatok szerint oszlanak meg:

A) Rendes kiadások

korona
I. FEJEZET A királyi udvartartás költségei 11.300,000
II. FEJEZET Ő cs. és apost. királyi Felsége kabineti irodája és e kabineti iroda nyugdíjai 201,529
III. FEJEZET Országgyülés:
1. A főrendiház kiadásai 189,584
2. A képviselőház kiadásai 4.430,564
3. A képviselőházi őrség kiadásai 203,901
IV. FEJEZET Az 1914/15. évi közösügyi kiadásokból a magyar szent
korona országait illető összeg

125.127,974
V. FEJEZET Az 1849. évtől az 1867. évig tényleg fennállott központi
kormány közegeinek nyugdíjai

5,893
VI. FEJEZET Nyugdíjak:
1. Országgyülés:
Főrendiház 36,814
Képviselőház 67,730
2. Legfőbb állami számvevőszék 149,600
3. Közigazgatási biróság 185,962
4. Ministerelnökség 210,444
5. Ő cs. és apost. kir. Felsége személye körüli ministerium 82,560
6. Horvát-szlavon-dalmát ministerium 43,398
7. Belügyministerium 4.987,000
8. Pénzügyministerium 10.434,000
9. Kereskedelemügyi ministerium 6.572,000
10. Földmivelésügyi ministerium 3.229,327
11. Vallás- és közoktatásügyi ministerium 3.942,000
12. Igazságügyi ministerium 9.738,000
13. Honvédelmi ministerium 5.360,000
VII. FEJEZET Állandó adósságok:
1. Az 1867. évi XV. törvénycikkben elvállalt és az 1908. évi XVI. törvénycz.-be beczikkelyezett pótegyezménynyel módositott államadóssági járulék:
Évi járulék az államadósságok kamataihoz 58.339,340
2. Az Osztrák-magyar bankot cselekvőleg illető, eredetileg 80 millió forintot tevő államadósságra a cs. kir. kormány által lefizetett részösszegből, az 1899. évi XXXVIII. törvénycikk 1. §-ának II. czikke alapján Magyarországra eső 9 millió forint törlesztése:
Tőketörlesztés 360,000
3. Földtehermentesités és örökváltságok:
Tőketörlesztés és kárpótlások 2.948,400
Kamatok és járadékok 14.350,818
Kezelési költségek 18,250
4. Szőlődézsmaváltság:
Kárpótlások 10,000
Kamatok 12,000
Kezelési költségek 300
5. Maradvány- és irtványföldek megváltása:
Kárpótlások 50,000
Kamatok 2,700
Kezelési költségek 1,600
6. Majorsági zsellérföldek megváltása az 1897. évi XXV. törvénycikk alapján:
Kárpótlások 20,000
Kamatok 2,000
Kezelési költségek 400
7. Az 1902. évi v. törvénycikk 7. §-a alapján a magyarországi városoknak
és községeknek kiadott 4 1/2%-kal kamatozó kötvények kamatai

4.000,759
8. Az 1870. évi X. törvénycikk alapján felvett sorsolási kölcsön:
Évi járadék 4.857,220
Kezelési költségek 12,000
9. Az 1880. évi VIII., 1881. évi XI. és XXXII., évi XXXII., 1888. évi VI. és 1892. évi, XXI. törvénycikk alapján kibocsátott 4%-os magyar aranyjáradék-kölcsön:
Kamatok 60.914,720
Kezelési költségek 324,224
10. Az 1892. évi XXI., az 1900. évi VIII., az 1902. évi V., az 1904. évi XIV., az 1907. évi XXIX. törvénycikkek, az 1908. évi XXIX. törvénycikk 4. §-a, az 1908. évi XXXI. és az 1909. évi XV. törvénycikkek alapján kibocástott, továbbá az 1902. évi V. tc. 8. §-a alapján kibocsátható 4%-os magyar koronajáradékkölcsön, valmint az 1910. évi IV. tc., továbbá az 1911. évi XIV. törvénycikk 15. §-a, az 1912. évi V. törvénycikk 11. §-a és az 1912. évi LXVI. törvénycikk 11. §-a alapján átmenetileg kibocsátott 4 1/2%-kal kamatozó állami pénztárjegyek:
Kamatok 138.165,308
Kezelési költségek 503,656
11. Az 1880. évi XX. törvénycikk alapján felvett tiszai és szegedi nyereménykölcsön:
Tőketörlesztés 2.040,000
Kamatok és nyeremények 2.606,320
Kezelési költségek 10,850
12. Az 1805. évi XVI. törvénycikk alapján kibocsátott 3%-kal arányban kamatozó aldunai Vaskapu szabályozási kölcsön:
Tőketörlesztés 168,000
Kamatok 1.276,200
Kezelési költségek 9,925
13. Az 1897. évi XXX. törvénycikk alapján kibocsátott 3 1/2%-os magyar koronajáradék-kölcsön:
Kamatok 2.100,000
Kezelési költségek 3,500
14. Az 1010. évi IV. törvénycikk alapján kibocsátott 4%-os magyar járadék kölcsön:
Kamatok 10.000,000
Kezelési költségek 20,500
15. Az 1911. évi XIV. törvénycikk 15. §-a, az 1912. évi v. tc. 11. §-a és az 1912. évi LXVI. tc. 11. §-a alapján kibocsátott 4 1/2%-os magyar járadékkölcsön:
Kamatok 6.750,000
Kezelési költségek 13,350
16. Az 1910. évi IV. törvénycikk 2. §-a, továbbá az 1911. évi XIV. törvénycikk 15. §-a, az 1912. évi V. tc. 11. §-a, az 1912. évi LXVI. törvénycikk 11. §-a és az 1914. évi I. tc. 10. §-a alapján kibocsátott 4 1/2%-os törlesztéses magyar járadékkölcsön:
Kamatok 22.500,000
Kezelési költségek 54,000
17. A bosnyák-herczegovinai vasuti hálózat kiépitésének előmozditására fizetendő járulék 2.714,744
18. Függő adósság:
Kamatok 3.655,000
Kezelési költségek 54,000
VIII. FEJEZET Kamatbiztositást élvezett és más vasutak átvétele folytán elvállalt adósságok:
1. Az 1880. évi XXXVIII. törvénycikk alapján a tiszavidéki vasut megváltása folytán elvállalt 15.750,000 frtnyi sorsjegykölcsön:
Tőketörlesztés 1.012,120
Kamatok 625,881
Kezelési költségek 300
2. Az 1880. évi XLIV. törvénycikk alapján a zágráb-károlyvárosi vasutvonal megvétele folytán fizetendő évjáradék 571,430
3. Az 1889. évi XIV. törvénycikk alapján az első magyar-gácsországi vasut magyar vonalának megváltása folytán elvállalt adósság:
Tőketörlesztés 248,467
Kamatok 1.003,450
Kezelési költségek 1,900
4. Az 1889. évi XV. törvénycikk alapján a budapest-pécsi vasut megváltása folytán elvállalt elsőbbségi kölcsön adósság:
Tőketörlesztés 143,200
Kamatok 662,544
Kezelési költségek 2,800
5. Az 1891. évi XXV. törvénycikk alapján a szabadalmazott osztrák-magyar államvasut-társaság magyarországi vasutvonalainak megváltása folytán elvállalt évi járadékok:
Évi megváltási járadék 19.197,000
6.5 milió arany forintnyi részösszeg után a 18%-ot meghaladó
felpénztöbblet

266,500
Az arad-temesvári vasut elsőbbségi és részvény-adósságának évi törlesztési járadéka
577,490
IX. FEJEZET Egyes tárczákat terhelő kölcsönök:
1. Belügyministerium:
Tőketörlesztés 73,523
Kamatok 58,248
2. Pénzügyministerium:
Tőketörlesztés 306,000
Kamatok 729,174
Kezelési költségek 1,910
3. Kereskedelemügyi ministerium:
Tőketörlesztés 624,872
Kamatok 899,298
Kezelési költségek 3,936
4. Földmivelésügyi ministerium:
Tőketörlesztés 1.111,957
Kamatok 534,813
Kezelési költségek 5,538
5. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
Tőketörlesztés 1.477,592
Kamatok 1.196,048
6. Igazságügyi ministerium:
Tőketörlesztés 198,413
Kamatok 691,283
7. Honvédelmi ministerium:
Tőketörlesztés 465,831
Kamatok 545,175
Kezelési és egyéb költségek 14,536
X. FEJEZET Előlegezések a vasuti kamatbiztositás alapján 5.446,186
XI. FEJEZET Horvát-szlavonországok beligazitási szükséglete 32.500,000
XII. FEJEZET Legfőbb állami számvevőszék:
Személyi járandóságok 432,917
Dologi kiadások 51,000
XIII. FEJEZET Közigazgatási biróság
Személyi járandóságok 781,569
Dologi kiadások 61,000
XIV. FEJEZET Ministerelnökség:
Személyi járandóságok 305,906
Dologi kiadások 124,600
Informativ szolgálat és a sajtóosztály költségeire átalányként 250,000
Az idegenben élő magyar állampolgárok gondozására átalányként 600,000
2. Erkölcsrendészeti központi hatóság költségei 20,000
3. A fiumei és a magyar-horvát tengerparti kormányzó, kormányzói tanács és személyzete költségei:
Személyi járandóságok 174,810
Dologi kiadások 51,800
4. Rendelkezési alap 400,000
XV. FEJEZET Ő cs. és apost. királyi Felsége személye körüli ministerium:
Személyi járandóságok 189,466
Dologi kiadások 34,300
XVI. FEJEZET Horvát-szlavon-dalmát minister és személyzete:
Személyi járandóságok 99.300
Dologi kiadások 26,500
XVII. FEJEZET Belügyministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 1.974,285
Dologi kiadások 978,800
2. Országos levéltár:
Személyi járandóságok 107,166
Dologi kiadások 18,500
3. Törvényhatóságok és községek:
Vármegyék közigazgatási, árva- és gyámhatósági kiadásai, árva és gyámhatósági kiadásai 23.183,140
Vármegyei alkalmazottak családi pótléka 1.200,000
Városok segélyezése 7.000,000
Községi-, kör- és segédjegyzők illetményeire 9.300,000
4. Általános közigazgatás:
Főispánok és a budapesti főpolgármester járandóságai 1.006,367
Állami anyakönyvek 722,615
Országyülési képviselők választása 100,000
Országos határrendezés és határkiigazitás 16,000
Községi közigazgatási tanfolyamok 365,000
Katonai előfogati dijpótlékok 19,000
Különféle kiadások 13,000
5. Közegészségügy:
Gyógyköltségek 8.000,000
Himlőoltás 179,200
Bábaképzés 100,000
Gümőkór elleni védekezés 700,000
Járványok elleni védekezés 100,000
A trachoma elleni védekezés 157,000
Ivóvizszerzés és artézi kútfurási kiadások 170,000
Községi-, körorvosok és bábák illetményeire 3.670,000
Községi- és körorvosok országos nyugdijintézetének létesitéséhez való hozzájárulás az 1908:XXXVIII. tc. 26. §-a alapján 350,000
Alkoholizmus elleni küzdelem 40,000
Ápolóképzés 20,000
Hatósági, illetve községi és körorvosok továbbképzésének költségeire 4,000
Családi pótlékok 400
Különféle kiadások 12,000
6. Egészségügyi intézmények:
Országos közegészségügyi tanács 24,000
Kerületi közegészségügyi felügyelőségek 106,200
Állami gyógyintézetek 2.590,106
Állami gyógyintézeteknél üzemi balesetből kifolyó kártalanitásokra 2,000
Központi bakteriológiai és közegészségügyi vizsgáló állomás 21,895
Diphteria-serum termelő intézet 35,712
Egészségügyi intézmények segélyezésére 125,000
Családi pótlékok 28,200
7. Országos betegápolási alap:
A) Gyermekvédelem:
Állami gyermekmenhelyek 8.649,613
B) Betegápolás:
Rendes betegek ápolási és szállitási költségei 10.600,000
Gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök 900,000
Hevenyfertőző betegségek elleni védekezés 800,000
Szülőnők ápolási költségei 250,000
Törvényhatósági közegészségügyi intézmények fentartására 22,627
A gyógydijszámadások feldolgozásával foglalkozó tisztviselők rendkivüli munkájának dijazására 10,000
8. Közbiztonsági és közrendészeti szolgálat:
Közbiztonsági alap 300,000
Tolonczkiadások 118,000
Karhatalmi költségek 10,000
Nyomozási költségek 200,000
Közrendészeti kiadások 80,000
Országos bünügyi nyilvántartási hivatal 35,000
Rendőri büntető eljárás végrehajtásából folyó költségek 50,000
Leánykereskedés elleni védekezés 21,000
9. M. kir. csendőrség:
Személyi járandóságok 17.592,927
Dologi kiadások 6.286,627
10. M. kir. határrendőrség:
Személyi járandóságok 1.123,100
Dologi kiadások 421,380
11. Székesfővárosi m. kir. államrendőrség:
Személyi járandóságok 7.975,670
Dologi kiadások 944,923
12. Közjótékonyság és emberbaráti intézmények:
A kolozsvári Szt-Erzsébet aggháznak alapitványi segélye 5,802
Záradék segélyezése 8.336
Jótékony egyesületek segélyezése 125,000
Községek és egyesületek segélyezésére a hét éven felüli elhagyott gyermekek gondozása czéljából 350,000
Hontalanokról való gondoskodás 30,000
Nevelőintézeti alapitváyni kiadások 40,000
Elemi csapások által károsult községek segélyezése 50,000
XVIII. FEJEZET Pénzügyministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 2.472,414
Dologi kiadások 386,400
2. Pénzügyi igazgatóságok, fő- és székvárosi adófelügyelő, központi dij- és illetékszabási hivatal:
Személyi járandóságok 11.625,782
Dologi kiadások 1.617,850
3. Földadónyilvántartás:
Személyi járandóságok 1.268,628
Dologi kiadások 271,592
4. Állami pénztárak:
Személyi járandóságok 377,710
Dologi kiadások 20,970
5. Adóhivatalok:
Személyi járandóságok 7.737,914
Dologi kiadások 763,000
Az uj közadókezelési törvénynek életbeléptetése folytán az adóhivatalokra háramlott munkatöbblet elláthatásához szükséges személyzet illetményeinek fedezésére átalányképen 350,000
6. Pénzügyőrség:
Személyi járandóságok 8.339,423
Dologi kiadások 1.854,000
7. Jogügyi igazgatóságok és kincstári ügyészségek:
Személyi járandóságok 520,169
Dologi kiadások 26,400
8. Pénzügyi törvényszékek Horvát-Szlavonországokban:
Személyi járandóságok 12,909
Dologi kiadások 600
9. Országos kataszteri felmérés:
Személyi járandóságok 2.683,971
Dologi kiadások 675,896
10. Bányászati és erdészeti főiskola Selmeczbányán és bányásziskolák:
Személyi járandóságok 467,936
Közterhek 3,900
Dologi és üzleti kiadások 184,229
11. Egyenes adók:
Kezelési költségek 2.740,000
A hadmentességi dijról szóló 1880. évi XXVII. törvénycikk 6. §-a értelmében a külön alap javára forditandó 1.705,800
A horvát-szlavon földtehermentesitési adósság évi törlesztési kamat és kezelési szükséglete 724,768
12. Fogyasztási és italadók:
Személyi járandóságok 595,990
Dologi kiadások 1.631,000
A mezőgazdasági szeszfőzdék részére járó jutalmak az 1899. évi XX. tc. 5. §-a alapján 4.580,000
Fogyasztási adóvisszatéritések és kiviteli jutalmak felosztásából 250,000
A zárt városokat, valamint a nyilt községeket az 1899. évi II. törvénycikk 6. §-a alapján megillető részesedési jutalék 2.600,000
A volt határiőrvidéki községeket az 1899. évi XXV. törvénycikk 38. §-a értelmében megillető kamatjárandóság 204,130
Horvát-szlavonországi italmérési jogok utján adott kártalanitási tőkék törlesztésére, kamataira és kezelési költségeire az 1888. évi XXXV. törvénycikk alapján 1.583,039
A magyarországi városok és községek fogyasztási adó természetü jövedelmeinek ideiglenes rendezése folytán nyujtandó segélyezés, illetve kártalanitás az 1899. évi VI. törvénycikk 4. és 5. §-a, illetőleg az 1906. évi II. törvénycikk 6. §-a alapján 2.400,000
Mezőgazdasági szeszfőzdék jutalma az 1899. évi XXIV. törvénycikk 1. §-a, illetve az 1912. évi V. törvénycikk 9. §-a alapján 700,000
A Budapest fő- és székvárosnak a söradópótlék megtéritése czimén kifizetendő összeg az 1899. évi VI. törvénycikk 5. §-a, illetőleg az 1906. évi II. törvénycikk 6. §-a alapján 2.300,000
Budapest fő- és székvárosnak az 1908. évi XLVIII. törvénycikk 10. §-a alapján az italmérési illeték megtéritése czimén kifizetendő összeg 750,000
Az uj mezőgazdasági szeszfőzdék részeltetésére forditandó szeszkontigens megváltására 845,000
Szeszdenaturálási pótszer előállitásának összes költségeire 25,000
13. Határvám (kezelés):
Személyi járandóságok 1.432,816
Dologi kiadások 337,616
Állatcsempészet felfedezésének és tettenérésének megjutalmazása 5,000
14. Bélyeg:
Személyi járandóságok 40,425
Dologi kiadások 1.638,400
15. Jogilletékek és díjak:
Személyi járandóságok 25,000
Dologi kiadások 70,000
16. Fémjelzés:
Személyi járandóságok 46,527
Dologi kiadások 20,250
Üzemi kiadások 10,378
17. Dohányjövedék:
Dohányjövedéki központi igazgatóság 452,610
Dohányvétel 52.950,521
Dohánygyártás 23.851,666
Dohányeladás 4.099,733
18. Lottojövedék:
Személyi járandóságok 77,448
Dologi kiadások 1,500
19. Sójövedék:
Személyi járandóságok 576,581
Dologi kiadások 944,376
Sóvétel 330,000
Szállitási költségek 2.100,000
Sótermelési költség megtéritése 2.879,008
Marhasófeldolgozási és csomagolási költségek 220,000
Konyhasófeldolgozási és csomagolási költségek 120,000
20. Mesterséges édesitő szerek állami egyedárusága:
Személyi járandóságok 4,000
Dologi kiadások 70,000
21. Perköltségek 22,800
22. Állami jószágok, hid- és révvámok:
Személyi járandóságok 3,792
Dologi kiadások 8,150
Közterhek 310,680
Gazdálkodás 23,432
23. Bányaigazgatóságok:
Személyi járandóságok 431,362
Dologi kiadások 121,020
Közterhek 5,000
Állami segély 3,200
24. Földgáz-, petroleum- és káliumsókutatás:
Személyi járandóságok 121,763
Dologi kiadások 77,000
Közterhek 6,230
Üzemi kiadások 699,878
25. Fém- és opálbányászat:
Személyi járandóságok 669,634
Dologi kiadások 80,600
Közterhek 49,159
Üzemi kiadások 7.249,650
26. Fémkohászat:
Személyi járandóságok 277,133
Dologi kiadások 28,419
Közterhek 14,800
Üzemi kiadások 7.813,500
27. Pénzverés és fémbeváltás:
Személyi járandóságok 189,659
Dologi kiadások 22,608
Közterhek 290
Üzemi kiadások 12.888,773
28. Állami vasgyárak:
Személyi járandóságok 4.664,174
Dologi kiadások 1.122,000
Közterhek 135,000
Üzemi kiadások 73.198,000
29. Kőszénbányászat:
Személyi járandóságok 784,406
Dologi kiadások 297,700
Közterhek 58,000
Üzemi kiadások 3.859,200
30. Sótermelés:
Személyi járandóságok 353,723
Dologi kiadások 37,050
Közterhek 10,320
Üzemi kiadások 2.817,505
31. Bányászati kegyuri terhek:
Személyi járandóságok 132,196
Dologi kiadások 107,689
32. Bányakapitányságok:
Személyi járandóságok 378,933
Dologi kiadások 83,141
33. Állami nyomda:
Személyi járandóságok 1.002,649
Dologi és üzleti kiadások 1.902,070
34. Állami épületek:
I. Állami munkástelepek:
Személyi járandóságok 162,800
Dologi kiadások 151,700
Közterhek 2,500
II. Egyéb állami épületek:
Személyi járandóságok 14,650
Dologi kiadások 237,100
35. Budapesti állami hidak:
Személyi járandóságok 275,588
Dologi kiadások 23,812
Közterhek 5,940
Üzemi kiadások 117,743
Alapok alakitása 1,600
Nyugdijak 87,322
36. Budapesti állami alagut:
Személyi járandóságok 20,500
Dologi kiadások 5,506
Üzemi kiadások 10,580
37. Állami ingó vagyon:
Kincstári árvaletétek kamata 8,227
38. Különféle kiadások:
Alapitványok, járulékok és kegyuri kiadások 157,030
Vegyesek 3.032,406
39. Nyugdijjárulék alap 1.600,000
XIX. FEJEZET Kereskedelemügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 1.590,800
Dologi kiadások 408,800
Vasuti ministeri biztosok 19,200
Tanulmányi és utazási ösztöndijak 20,000
Anyaggyüjtési és szaktanácskozási költségek 30,000
2. M. kir. vasuti és hajózási felügyelőség:
Személyi járandóságok 203,500
Dologi kiadások 123,500
3. Államépitészeti hivatalok:
Személyi járandóságok 2.221,500
Dologi kiadások 700,000
4. Közutak:
Állami közutak fentartása 12.690,000
Törvényhatósági közutak segélyezése 6.072,700
Törzskönyvek, távolsági térképek és közuti térkép elkészitésére 55,000
5. Ipari és kereskedelmi szakoktatás:
Személyi járandóságok 2.123,500
Dologi kiadások 1.012,400
Országos ipari és kereskedelmi oktatási tanács 21,200
Egyéb ipari és kereskedelmi oktatási czélok 538,500
6. Ipari és kereskedelmi czélok:
Kereskedelmi muzeum 214,300
Belkereskedelem 270,000
Külkereskedelem 1.100,000
Munkásügyek 300,000
Iparfejlesztés 8.000,000
7. Ipari felügyelet és kazánvizsgálat:
Személyi járandóságok 395,700
Dologi kiadások 311,500
8. Munkásbiztositás:
Állami munkásbiztositási hivatali kiadások 696,000
Az országos munkásbetegsegélyző és baleset biztositó pénztár igazgatási költségei 1.430,000
9. Posta, távirda és távbeszélő:
Személyi járandóságok 47.547,100
Dologi kiadások 11.319,000
Üzemi kiadások 37.140,000
10. Magyar kir. postatakarékpénztár:
Személyi járandóságok 3.178,400
Dologi kiadások 803,000
Üzleti kiadások 4.180,000
Postatakarékpénztári tanács költségei: 8,000
Nyugdijak 125,000
11. Hajózás:
I. Tengerészeti igazgatás:
Személyi járandóságok 454,400
Dologi kiadások 599,670
A tengerészeti segélyalapok részesedése a kikötői illetékekből (1897. évi IX. törvénycikk) 130,000
A tengerészek nyugdijintézetéhez való hozzájárulás 65,000
II. Szakoktatás:
Személyi járandóságok 70,510
Dologi kiadások 59,300
12. Aldunai m. kir. hajózási hatóság:
Személyi járandóságok 159,500
Dologi kiadások 115,800
13. Magyar kir. államvasutak:
Személyi járandóságok 164.034,320
Dologi kiadások 14.254,180
Rendes fentartási és üzemi kiadások 169.547,000
Átalakitási kiadások 13.420,500
Tűz és elemi károk okozta kiadások 7.440,000
14. M. kir. zálogházak:
Személyi járandóságok 607.600
Dologi kiadások 193,500
Egyéb üzemi kiadások 400,000
Nyugdíjak 90,000
13. Mértékhitelesités és fegyvervizsgálat:
Személyi járandóságok 551,600
Dologi kiadások 450,550
16. M. kir. központi statisztikai hivatal:
Személyi járandóságok 664,400
Dologi kiadások 664,500
17. Szabadalmi hivatal és szabadalmi tanács:
Személyi járandóságok 321,900
Dologi kiadások 220,750
XX. FEJEZET. Földmivelésügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 1.282,794
Dologi kiadások 365,200
2. Állami erdők:
Személyi járandóságok 4.504,052
Dologi kiadások 1.621,900
Üzemi és gazdálkodási kiadások 13.939,500
Közterhek 2.380,980
3. Állami kezelésbe vett községi és némely más erdők és kopár területek:
Személyi járandóságok 1.589,352
Dologi kiadások 1.460,000
4. Erdőfelügyelőségek és ornithologiai központ:
Személyi járandóságok 381,133
Dologi kiadások 215,752
5. Erdőőri szakiskolák:
Személyi járandóságok 83,627
Dologi kiadások 146,345
Gazdálkodási kiadások 86,700
Közterhek 27,260
6. Országos erdei alap:
Személyi járandóságok 60,066
Dologi kiadások 239,934
7. Kopár területek befásitásának előmozditása 1.400,000
8. Ménesbirtok-gazdaságok, gödöllői koronauradalom és palánkai csikótelep:
Személyi járandóságok 712,034
Dologi kiadások 73.894
Gazdasági kiadások 6.536,926
Közterhek 572,838
9. Állami lótenyészintézetek:
Személyi járandóságok 2.572,994
Dologi kiadások 7.253,922
10. Állategészségügy:
Személyi járandóságok 2.393,506
Dologi kiadások 1.255,432
11. Állatorvosi főiskola:
Személyi járandóságok 313,929
Dologi kiadások 210,369
12. Gazdasági akadémiák:
Személyi járandóságok 449,304
Dologi kiadások 725,000
13. Alsófoku gazdasági szakoktatás és mezőgazdasági ismeretek terjesztése:
Személyi járandóságok 462,020
Dologi kiadások 1.555,100
14. Gazdasági felügyelőségek, állattenyésztés és tejgazdaság:
Személyi járandóságok 362,084
Dologi kiadások 4.017,062
15. Vizügyi műszaki szolgálat:
Személyi járandóságok 1.551,737
Dologi kiadások 682,440
16. Vizi munkálatok:
Személyi járandóságok 153,312
Dologi kiadások 697,588
17. Halászat:
Személyi járandóságok 64,468
Dologi kiadások 183,600
18. Szőlészet és borászat:
Személyi járandóságok 312,997
Dologi kiadások 235,915
Szőlészeti és borászati czélok előmozditására 250,000
19. Kincstári birtokok és fürdők:
Személyi járandóságok 95,281
Dologi kiadások 80,494
Üzemi és gazdálkodási kiadások 512,702
Közterhek 121,647
A turisztikai alap jövedelméből fedezendő kiadásokra 100,000
20. Állami jószágok és telepitési szolgálat:
Személyi járandóságok 261,987
Dologi kiadások 84,000
Gazdálkodási kiadások 24,500
Közterhek 662,088
21. Perköltségek 50,000
22. Gazdasági műszaki hivatal:
Személyi járandóságok 118.480
Dologi kiadások 80,000
23. Delibláti kincstári birtok:
Személyi járandóságok 47,487
Dologi kiadások 20,200
Gazdálkodási és üzemi költségek 41,000
Közterhek 13,100
24. A mező- és közgazdaság különböző ágai:
Személyi járandóságok 680,970
Dologi kiadások 1.923,866
25. Méhészet:
Személyi járandóságok 67,325
Dologi kiadások 272,668
26. Kertészet, gyümölcsészet és fatenyésztés:
Személyi járandóságok 297,416
Dologi kiadások 1.138,986
27. Kisérletügy:
Személyi járandóságok 603,600
Dologi kiadások 406,000
28. Gazdasági munkás- és cselédügyek:
Személyi járandóságok 92,000
Dologi kiadások 1.400,000
29. Országos meteorologiai és földmágnességi intézet:
Személyi járandóságok 159,665
Dologi kiadások 77,400
30. Selyemtenyésztés emelése:
Személyi járandóságok 423,900
Dologi kiadások 6.572,700
31. Földtani intézet:
Személyi járandóságok 187,437
Dologi kiadások 118,700
32. Ministeri kirendeltségek:
Személyi járandóságok 103,026
Dologi kiadások 2.252,595
XXI. FEJEZET Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 2.037,582
Dologi kiadások 463,596
2. Országos Közoktatási Tanács:
Személyi járandóságok 27,200
Dologi kiadások 10,700
3. Budapesti királyi egyetem:
Személyi járandóságok 2.396,159
Dologi kiadások 793,692
A kisérleti lélektan előadására és a gyakorlatok és demonstrácziók kapcsán felmerülő dologi kiadásokra átalányképen 3,000
Az államvizsgálati bizottmányok irodai, hivatali és házi szükségleteire és a kiküldött kormányképviselők utiköltségeire 1,400
4. Budapesti egyetemi klinikák:
Személyi járandóságok 419,708
Dologi kiadások 1.964,100
5. Budapesti Pasteur-intézet és kórház:
Személyi járandóságok 45,408
Dologi kiadások 115,840
6. Kolozsvári Ferencz József tudományegyetem:
Személyi járandóságok 1.184,040
Dologi kiadások 559,560
7. Kolozsvári Karolina országos kórház és egyetemi klinikák:
Személyi járandóságok 233,202
Dologi kiadások 1.198,000
8. Pozsonyi m. kir. állami kórház:
Személyi járandóságok 196,854
Dologi kiadások 724,500
9. József-műegyetem:
Személyi járandóságok 1.210,442
Dologi kiadások 457,600
10. Középiskolai tanárképzők:
Személyi járandóságok 170,500
Dologi kiadások 173,944
Középiskolai tanárképzők segélyezése 36,000
Középiskolai tanárvizsgáló bizottságok 48,670
11. Jogakadémiák:
Kassai jogakadémia személyi járandóságai 75,585
Kassai jogakadémia dologi kiadásai 14,626
Közegészségtani előadások dijazására a jogakadémiákon 2,000
Felekezeti jogakadémiák tanárai fizetésének kiegészitésére 69,600
12. Ógyallai csillagvizsgáló intézet:
Személyi járandóságok 22,984
Dologi kiadások 16,500
13. Tankerületi főigazgatóságok:
Személyi járandóságok 255,753
Dologi kiadások 41,600
14. Állami középiskolák és középiskolai internátusok:
Személyi járandóságok 8.047,546
Dologi kiadások 1.206,000
Internátusok szükséglete 80,900
15. Felekezeti, törvényhatósági és községi középiskolák segélyezése:
Felekezeti, törvényhatósági és községi középiskolák segélyezésére 2.759,756
Felekezeti, törvényhatósági és községi oly középiskolák ideiglenes segélyezésére, melyekkel a végleges szerződés még nem volt megköthető 30,000
Felekezeti, törvényhatósági és községi középiskolai igazgatók és tanárok részére engedélyezendő pótlékokra 1.462,000
Országos nyugdijszervezetbe eddig nem tartozott iskolák nyugdijintézete számára 120,000
Felekezeti stb. középiskoláknál működő hitoktatók dijazására 125,000
Nem állami középiskolák érettségi vizsgálataira kiküldendő főigazgatóhelyettesek (elnökök) és ministeri biztosok, illetőleg kormányképviselők utiköltségeire és napidijaira 17,000
A „Magyar Tanulmányi Alap” segélyezésére 300,000
A tandijkezelésből eredő költségek a rózsahelyi kath. gymnasiumnál 400
16. Felsőbb leányiskolák:
Személyi járandóságok 1.306,236
Dologi kiadások 649,500
A győri állami felsőbb leányiskola felállitására átalánykép 100,000
Az országos nőképző-egyesület által fentartott „Veres Pálné felsőbb leányiskola” segélyezésére 20,000
Községi és felekezeti felsőbb leányiskolai tanerők illetményeinek kiegészitésére 108,300
A marosvásárhelyi községi felsőbb leányiskola segélyezésére 15,000
A Baár-Madas ref. felsőbb leányiskola segélyezésére 15,000
17. Népnevelési tanfelügyelőségek:
Személyi járandóságok 1.178,538
Dologi kiadások 374,333
18. Állami elemi népiskolák:
Személyi járandóságok 22.769,444
Dologi kiadások 1.815,000
Az iskolák helyi költségvetéseiben mutatkozó hiányok fedezésére 2.421,548
Ifjusági könyvtárakra és az ifjusági könyvtári bizottság költségeire 23,000
Az állami elemi népiskolákkal kapcsolatos internátusok költségeire 86,000
Kézimunkára nevelő országos egyesület segélyezésére 6,000
19. Gazdasági népiskolák:
Személyi járandóságok 517,937
Kisebb fokozatu gazdasági népiskolák tanitóinak dijazására 300,000
Gazdasági népiskolai gyakorlati telepek felszerelésére 20,000
Önálló gazdasági népiskolák dologi szükségleteire 30,000
Önálló gazdasági népiskolák ifjusági könyvtárának beszerzésére
IV. részlet
3,000
A magyar gazdaszövetségnek 10 tanitó jutalmazására 1,000
A gazd. népiskolák látogatóinak utiköltségére és napidijaira 15,000
20. Nem állami elemi iskolák segélyezése 24.658,916
21. Kisdedóvó intézetek és menedékházak 3.662,062
22. Népnevelési intézetek közös szükséglete 1.100,000
23. Felső nép- és polgári iskolák:
Személyi járandóságok 6.164,004
Dologi kiadások 935,000
Budapest székesfőváros és Arad sz. kir. város községi polgári iskoláinak segélyezésére 70,000
Állami polgári és felső népiskolai internátusok fentartási költségeire 140,000
Községi, felekezeti és társulati (egyesületi) felső nép- és polgári iskolai tanerők fizetésének kiegészitésére 629,000
A felső nép- és polgári iskolák vizsgálatain elnöki tisztet teljesitő kir. tanfelügyelök és megbizottjaik dijazására és utiköltségeire 6,000
Testületek, egyletek és magánosok által fentartott polgári iskolák, valamint egyesületek segélyezésére 45,000
24. Polgári iskolai tanitó- és tanitónőképző intézetek:
Személyi járandóságok 474,372
Dologi kiadások 379,900
25. Elemi iskolai tanitó-, tanitónő- és kisdedóvónőképző intézetek:
Személyi járandóságok 1.845,232
Dologi kiadások 1.814,970
Országos tanszermuzeum költségeire 54,000
Felekezeti tanitó- és tanitónőképző intézeti tanárok és tanitónők illetményeinek kiegészitésére 420,000
26. Testi nevelés 108,600
27. Balatonfüredi „Erzsébet” szeretetház:
Személyi járandóságok 13,492
Dologi kiadások 41,150
28. Üvegtechnikai intézet:
Személyi járandóságok 8,600
Dologi kiadások 400
29. Iparostanulók iskolái:
Személyi járandóságok 26,840
Dologi kiadások 854,200
30. Állami felső kereskedelmi iskolák:
Személyi járandóságok 953,423
Dologi kiadások 352,000
31. M. kir. keleti kereskedelmi akadémia:
Személyi járandóságok 70,200
Dologi kiadások 23,000
32. Kereskedelmi iskolák segélyezése 503,260
33. Bábaképezdék:
Személyi járandóságok 222,833
Dologi kiadások 604,755
34. Gyógypedagógiai intézetek:
Személyi járandóságok 1.036,631
Dologi kiadások 642,280
35. Művészeti czélok támogatása 457,020
36. Országos Magar Képzőművészeti Főiskola:
Személyi járandóságok 240,178
Dologi kiadások 177,680
37. Országos Magyar Iparművészeti Iskola:
Személyi járandóságok 232,843
Dologi kiadások 85,600
38. Országos Magyar Zeneakadémia:
Személyi járandóságok 291,932
Dologi kiadások 90,800
39. Országos Szinművészeti Akadémia:
Személyi járandóságok 50,947
Dologi kiadások 38,100
40. Szinművészeti kiadások:
A m. kir. operaház állami javadalmazása 898,600
A budapesti nemzeti szinház állami javadalmazása 291,600
A m. kir. operaház nyugdíjintézetének segélyezésére 25,000
A budapesti nemzeti szinház nyugdíjintézetének segélyezésére 74,500
A kolozsvári nemzeti szinház állami javadalmazása 50,000
A budapesti nemzeti szinházi alapok jövedelméből a szinház segélyezésére 13,000
A magyar szinész-egyesület segélyezésére 10,000
A vidéki magyar szinészet segélyezésére 289,000
41. A Muzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége és Országos Tanácsa. Erdélyi Muzeum. A Felsőmagyarországi Rákóczi-Muzeum. A sümegi Darnay-Muzeum. Hiteles helyi levéltárak felügyelete:
Személyi járandóságok 64,855
Dologi kiadások 336,170
Az Erdélyi Orsz. Muzeum segélyezésére 40,000
Hiteles helyi levéltárak felügyelete 1,500
42. Magyar Nemzeti Muzeum:
Személyi járandóságok 414,563
Dologi kiadások 384,576
43.. Országos Magyar Szépművészeti Muzeum és a Magyar Történelmi Képcsarnok:
Személyi járandóságok 121,423
Dologi kiadások 199,820
44. Országos Magyar Iparművészeti Muzeum:
Személyi járandóságok 102,695
Dologi kiadások 85,200
45. Műemlékek Országos Bizottsága és műemlékek fenntartása:
Személyi járandóságok 30,040
Dologi kiadások 24,500
Az 1881. évi XXXIX. tc. oltalma alatt álló műemlékek, köztük Vajdahunyad és Zólyom várának fentartására, továbbá a milleniumi emlékművekre és az orsovai korona-kápolnára, kisajátitásokra, ásatásokra, valamint épitészi tiszteletdijakra 100,000
46. Tudományos, irodalmi és közművelődési czélok támogatása 668, 637
47. Ösztöndíjak 220,632
48. Egyházak segélyezése 8.204,652
49. A lelkészi jövedelmek kiegészitése 8.550,267
XXII. FEJEZET Igazságügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 1.064,699
Dologi kiadások 199,400
2. Királyi Kuria:
Személyi járandóságok 1.385,246
Dologi kiadások 73,000
3. Konstantinápolyi konsuli főtörvényszék:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 52,071
4. Koronaügyészség:
Személyi járandóságok 86,500
Dologi kiadások 4,900
5. Királyi itélőtáblák:
Személyi járandóságok 3.130,077
Dologi kiadások 182,200
6. Királyi főügyészségek:
Személyi járandóságok 410,270
Dologi kiadások 81,000
7. Királyi törvényszékek és járásbiróságok:
Személyi járandóságok 32.446,692
Dologi kiadások 3.376,574
8. Királyi ügyészségek:
Személyi járandóságok 4.708,938
Dologi kiadások 6.304,000
9. Országos büntető intézetek:
Személyi járandóságok 1.542,877
Dologi kiadások 1.940,280
10. Büntetéspénzek országos alapja 2.785,481
11. Telekkönyvezés:
Személyi járandóságok 22,100
Dologi kiadások 1,180
12. Az 1910. évi XXI. törvénycikk alapján alkalmazott bírák és ügyészek személyi járandóságai és törvények szerkesztése:
Személyi járandóságok és tiszteletdijak 161,600
Családi pótlékok 2,200
Dologi kiadások 50,000
13. Országos birósági vegyészeti intézet:
Személyi járandóságok 26,700
Dologi kiadások 3,300
XXIII. FEJEZET Honvédelmi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 2.261,055
Elhelyezés 740,798
Élelmezés 140,977
Ruházat, felszerelés, ágyak és ágynemüek 16,057
Dologi kiadások 544,497
2. Magasabb parancsnokságok és hatóságok:
Személyi járandóságok 3.579,914
Elhelyezés 1.524,401
Élelmezés 445,845
Ruházat, felszerelés, ágyak és ágynemüek 73,396
Dologi kiadások 658,766
3. Csapatok:
Személyi járandóságok 20.576,171
Elhelyezés 9748,497
Élelmezés 15.814,094
Ruházat, felszerelés, ágyak és ágynemüek 5.076,005
Dologi kiadások 3.133,509
Lövőszer és fegyverzet 3.738,750
Pótlovazás 2.007,560
Általános fegyvergyakorlati kiadások 1.550,669
4. Tárintézetek:
Személyi járandóságok 445,640
Elhelyezés 225,147
Élelmezés 76,148
Ruházat, felszerelés, ágyak és ágynemüek 24,291
Dologi kiadások 58,762
Lövőszer és fegyverzet 1,496
5. Nevelő és képző intézetek:
Személyi járandóságok 780,322
Elhelyezés 430,710
Élelmezés 813,187
Ruházat, felszerelés, ágyak és ágynemüek 286,818
Dologi kiadások 259,927
Lövőszer és fegyverzet 56,447
6. Szakképzés:
Személyi járandóságok 464,203
Elhelyezés 304,597
Élelmezés 219,546
Ruházat, felszerelés, ágyak és ágynemüek 25,339
Dologi kiadások 494,804
Lövőszer és fegyverzet 23,957
7. Egészségügyi intézetek:
Személyi járandóságok 362,622
Elhelyezés 262,645
Élelmezés 76,530
Ruházat, felszerelés, ágyak és ágynemüek 22,040
Dologi kiadások 23,692
Betegápolási és temetési költségek 519,390
8. Koronaőrség:
Személyi járandóságok 60,077
Elhelyezés 15,838
Élelmezés 16,965
Ruházat, felszerelés, ágyak és ágynemüek 12,211
Dologi kiadások 1,438
Lövőszer és fegyverzet 116
9. Menház:
Személyi járandóságok 55,820
Elhelyezés 28,184
Élelmezés 82,371
Ruházat, felszerelés, ágyak és ágynemüek 10,687
Dologi kiadások 11,071
10. Alapitványi helyek a közös katonai intézetekben 659,704
Rendes kiadások összege 1,878.270,912

B) Rendkivüli kiadások

a) Átmeneti kiadások

I. FEJEZET Az 1914/15. évi közösügyi kiadásokból a magyar szent korona országait illető összeg 75.646,258
II. FEJEZET Nyugdijak:
1. Pénzügyministerium:
A bányatárspénztári hiányok felerészének fedezésére szolgáló és feltételesen visszafizetendő előleg 401,000
2. Földmivelésügyi ministerium:
Társpénztári hiányok felerészének fedezésére szolgáló, feltételesen visszafizetendő előlegek 31,959
III. FEJEZET Legfőbb állami számvevőszék:
Átköltözködési költségekre 20,000
IV. FEJEZET Közigazgatási biróság:
A közigazgatási biróság irattárának selejtezési költségeire 2,000
V. FEJEZET Ministerelnökség:
1. Az 1848/49-iki honvédek segélyezésére és az ezzel kapcsoaltos kezelési költségekre 800,000
2. Határrendezési költségek 20,000
3. Levéltári kutatások költségeire 10,000
4. A honalapitó Árpádot és a nemzet történelmi multját megörökitő emlékműre (1896:VIII. tc.) 100,000
5. A fiumei kormányzósági palota tatarozására és felszerelésének pótlására 21,750
6. A rendes kiadásoknál létszámapasztás miatt törölt állásokon alkalmazott tisztviselők illetményeire átmenetileg 26,600
VI. FEJEZET Ő cs. és apost. királyi Felsége személye körüli ministerium:
A ministerium épületeinek alapos helyreállitására és leltári tárgyak beszerzésére 30,000
VII. FEJEZET Belügyministerium:
1. Központi igazgatás:
A belügyministerium hivatalos helyiségeinek uj butorzattal való fokozatos felszerelésére 10,000
A belügyministerium irattárának selejtezési költségeire 4,000
Öt darab irógép, diktálógép és egy számológép beszerzésére 6,000
2. Országos levéltár:
Az uj épületbe leendő átköltözés előmunkálataira 20,000
3. Általános közigazgatás:
Az uj választási törvény alapján összeállitandó országgyülési képviselőválasztói névjegyzék elkészitésénél felmerülő rendkivüli költségekre 100,000
4. Egészségügyi intézmények:
A marosvásárhelyi állami kórháznál két műtőszoba felszereléseinek pótlására 1,600
A budapest-lipótmezei állami elmegyógyintézetnél a főépület cseréptetőzetének kicserélésére 7000 K, a closetek és mosdók felszerelésére a II. részlet második fele 4000 K, a psychophisikai gyógyterem és laboratorium folytatólagos felszerelésére 2000 K, a vászonnemüek pótlására 20,000 K és a sertéstelep folytatólagos felszerelésére 4000 K 37,000
A budapesti-angyalföldi állami elmegyógyintézetnél a butorzat és egyéb felszerelési tárgyak kicserélésére III. részletül 10,000
A nagyszebeni állami elmegyógyintézetnél az intézeti főzőkonyhának gőzfütésre való átalakitására szükséges 20,000 K I. részletéül 10,000
A nagykállói állami elmegyógyintézetnél a butotok és felszerelései tárgyak fokozatos kiegészitésére III. részletül 3400 K, a régi ajtók és ablakok fokozatos kicserélésére 3000 K, uj fürdőkazán beszerzésére és elhelyezésére 2600 K 9,000
A budapesti állami szemkórháznál orvosi eszközök és leltári tárgyak fokozatos beszerzésére II. részletül 4,000
A szegedi állami szemkórháznál ruha-, fehér- és ágynemüek pótlására 4,000
5. Országos betegápolási alap:
Törvényhatósági és községi kórházak létesitésére, illetve épitkezésének segélyezésére 3.500,000
Az állami gyermekmenhelyeknél rendkivüli javitási munkálatokra és a felszerelések pótlására 45,300
6. M. kir. csendőrség:
A m. kir. csendőrség állományának tervbe vett szaporitásából felmerülő költségek 27,270
Frommer-féle pisztolyok fokozatos beszerzésére 55,000
7. M. kir. határendőrség:
Uj határrendőrségi állomáshelyek létesitésére és felszerelésére, továbbá Broxning-pisztolyok beszerzésére 5,000
8. Székesfővárosi m. kir. államrendőrség:
Az őrszemélyzet állományának szaporitásából egyszersmindenkorra felmerülő költségekre 31,837
Egyenruházati járulék 6 segédfogalmazó részére a 300 K 1,800
A rendőrségi fogház és azok vezetékeinek kicserélésére 10,000
A főkapitányság részére megvásárolt Zrinyi- és Béla-utczai két ház vételárának I.-III. törlesztési részleteire és kamataira 110,813
VIII. FEJEZET Pénzügyministerium:
1. Központi igazgatás:
Illeték reform-munkálatok, valamint egyéb törvények előkészitési költségeire 40,000
2. Bányászati és erdészeti főiskola Selmeczbányán és bányásziskolák:
Bányászati tanszékek felszerelésére VIII. részlet 21,000
Erdészeti tanszékek felszerelésére VIII. részlet 25,000
Közös tanszékek felszerelésére IV. részlet 16,000
A chemiai tanszékek elhelyezésére szolgáló uj épület belső berendezésére IV. részlet 30,000
A botanikus kertek rendezésére és a Schmidt-féle telek botanikus kertté való átalakitásának előmunkálataira III. részlet 16,000
Érczelőkészitési laboratórium felszerelésére I. részlet 10,000
3. Dohányjövedék:
Dohányvétel 50,000
4. Sójövedék:
Marosújvárt a bányatelepen eszközlendő szállítások czéljaira 1 drb. XII. oszt. gőzmozdony beszerzésére 40,800
5. Bányaigazgatóságok:
Bányakutatások költségei 150,000
Az ország némely részén végzendő kutatásokra és mélyfúrásokra 500,000
6. Földgáz-, petroleum- és káliumsókutatás:
Geológiai kutatásokra 10,000
A földgáz értékesítésének előmozdítására 100,000
A „Magyar Kárpáti Petroleum Részvénytársaság” által kibocsátott b. sorozatú részvényekből vásárolt 400,000 K névértékű részvény vételárának IV. és utolsó részlete 160,000
7. Fém- és opálbányászat:
Az ezüstár hanyatlása folytán sujtott bányavidékek iparának segélyezésére s azok részére adható kölcsönökre 200,000
Taxástelkek folytatólagos rendezésére 1,600
kutatásokra és feltárásokra 100,000
8. Pénzverés és fémbeváltás:
Fémbeszerzésekre 8.000,000
A pénzverésnél fennmaradó bevételi többlet a valutarendezés czéljaira 567,582
9. Állami vasgyárak:
Kutatásokra és feltárásokra 500,000
10. Kőszénbányászat:
Kutatásokra, mélyfúrásokra és elővájásokra 654,000
11. Sótermelés:
A rónaszéki geologiai viszonyoknak mélyfúrások által való megvizsgálására s az ennek alapján eszközlendő vízvédekezési munkákra 40,000
12. Állami épületek:
A köbánya-óhegyi munkástelep czéljaira vásárólt telkeken levő s ideiglenesen bérbeadott régi épületek tatarozási költségeire, fővárosi vízdijra s egyéb a birtoklással kapcsolatos költségekre 400
13. Budapesti állami hidak:
A Margithíd és Ferencz József-híd villanyvilágítási berendezésének átalakítására 21,000
14. Budapesti állami alagút:
Az alagút vízmentesítésére és ezzel kapcsolatos tatarozási költségekre 96,400
15. Különféle kiadások:
A rendelkezés alá jutott tisztviselők illetményeire 15,000
A Rába és mellékfolyóinak szabályozására 29,887
IX. FEJEZET Kereskedelemügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
A fiumei raktári vállalat ministeri biztosának 4,000
Viczinális vasutak segélyezésére 3.300,000
A ministerium központi épületének helyreállitási költségére 10,000
2. Közutak:
A zentai állandó Tiszahíd építéséhez Zenta városának nyujtandó segély részlete 50,000
Az aradi két Maroshíd építéséhez Arad szab. kir. városának nyujtandó segély részlete 30,000
Törvényhatósági közutak folytatólagos kiépítésére és fejlesztésére részlet 4.500,000
Az újvidéki Dunahíd építéséhez adandó 1.400,000 K hozzájárulás részlete 700,000
3. Ipari és kereskedelmi szakoktatás:
Iparintézetek felszerelésére és épületek tatarozására 100,000
4. Ipari és kereskedelmi czélok:
Kereskedelempolitikai munkálatok költségei 135,000
Iparügyi törvények előkészítésével kapcsolatos költségek 25,000
Termelési és árstatisztika egybeállítására 50,000
Munkáskórház létesítésére 300,000
A zágrábi kereskedelmi és iparmúzeum nagyobbítására az 1907. évi XXVIII. törvénycikk által engedélyezett 200,000 K részleteként 50,000
5. Posta, távirda és távbeszélő:
A budapesti m. kir. távbeszélőhálózat bérletének megszüntetéseért 41 féléven át fizetendő évi 736,000 K, valamint a távbeszélőhálózatot terhelő és szintén 41 féléven át fizetendő kölcsön évi 91,000 K járadékának 36. és 37. részlete 827,000
6. Magyar kir. postatakarékpénztár:
Irógépek és számológépek beszerzésére 10,000
Az intézeti házak beszerzésére és átalak0tására 65,000
7. Az „Adria” m. kir. tengerhajózási részvénytársaság szerződésszerű segélyezésére 4.600,000
A magyar keleti tengerhajózási részvénytársaság segélyezésére 1.750,000
A magyar-horvát tengeri gőzhajózási részvénytársaság szerződésszerű segélyezésére 2.775,000
Hajóbeszerzési segélyekre 850,000
Hajóépítési segélyekre 50,000
Hajójáratsegélyekre 600,000
Az „Adria” m. kir. tengerhajózási részvénytársaság ellenőrzésével megbízott ministeri közegek díjazására 16,000
A magyar keleti tengerhajózási részvénytársaság ellenőrzésével megbízott ministeri közegek díjazására 11,000
A magyar-horvát tengeri gőzhajózási részvénytársaság ellenőrzésével megbízott ministeri közegek dijazására 12,000
A magyar királyi folyam- és tengerhajózási részvénytársaság segélyezésére 1.800,000
A magyar királyi folyam- és tengerhajózsái részvénytársaság ministeri biztosának díjazására 8,000
A balatontavi gőzhajózási részvénytársaság segélyezésére 24,000
A balatontavi gőzhajózási részvénytársaság miniszteri biztosának díjazására 1,200
Suez-csatornai illetékek fedezésére 600,000
Az I. cs. kir. szab. dunagőzhajózási társaság segélyezése, a budapesti helyi hajójáratok és az óbudai hajógyár fenntartására 200,000
Tengeri világítók fokozatos építésére szükséges 150,000 K-ból IV. részlet 30,000
A kikötői vízvezeték csőhálózatának fontos kicserélésére részlet 40,000
A fiumei m. kir. állami tengerészeti akadémia kibővítésére szükséges 130,000 K-ból I. részlet 60,000
8. Aldunai m. kir. hajózási hatóság:
Kiegészítési és megújítási munkákra 50,000
A Vaskapu és az ottani több zuhatag műveinek helyreállítására 400,000
9. Magyar királyi államvasutak:
Leltárszaporításra 800,000
X. FEJEZET Földmívelésügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
A ministeriumnak az államépületen kívül elhelyezett osztályai részére szükséges helyiségek bérbevételével járó költségekre 50,000
2. Állami erdők 419,414
3. Állami kezelésbe vett községi és némely más erdőkés kopár területek:
Háromszögelési költségekre 23,300
4. Erdőfelügyelőségek és ornithologiai központ:
Erdőfelügyelőségnél 4,000
Ornithologiai központnál 5,000
5. Erdőőri szakiskolák:
A négy erdőőri szakiskolánál épülethelyreállításokra, átalakításokra, gyüjteményekre, tankönyvek írására és a Beregszó-patak szabályozásának hozzájárulási költségére szükséges 23,500
6. Ménesbirtok-gazdaságok, gödöllői koronauradalom és palánkai csikótelep 425,005
7. Állami lótenyészintézetek 30,000
8. Állategészségügy:
Szegény községeknek és magánosoknak ingyen kiosztandó oltóanyagokra pénzsegély 25,000
Állati hullamegsemmisitő készülékek létesítésének, valamint húsvizsgálók kiképzésének állami támogatására 10,000
9. Állatorvosi főiskola:
Az új épületek berendezésére és felszerelésére, valamint a többi intézményeknél szükséges átalakításokra és pótberendezésekre utaló részlet 56,000
10. Gazdasági akadémiák 85,000
11. Alsófokú gazdasági szakoktatás és mezőgazdasági ismeretek terjesztése 128,00
12. Gazdasági felügyelőségek, állattenyésztés és tejgazdaság:
A gödöllői baromfitelep épületeinek javítási költségeire 20,000
13. Vízügyi műszaki szolgálat:
A nemzetközi hajózási kongresszus brüsszeli állandó bizottsága költségeihez való hozzájárulásra 1,000
Társulati öntözőcsatornák építésének az 1900. évi XXX. törvénycikk alapján való segélyezésére, továbbá egyébnemű öntözések támogatására és talajjavítások eredményeinek tanulmányozására 250,000
A városi szennyvizekkel foganatosítandó öntözések támogatására 100,000
14. Vizi munkálatok:
A dunabogdányi és visegrádi kincstári kőbányát üzemének felügyelete, fenntartása és fejlesztésére 240,500
Segélyek az állami szabályozás alá nem eső folyók kártételei ellen végrehajtandó munkálatoka és az azok folytán felmerülő személyi kiadásokra 3.000,000
15. Halászat:
Halászati felügyelőségnél halivadéknevelőtelepek felállítására és ivadék beszerzésére szükséges 300,000 K IX. részlete 20,000
M. kir. halélettani és szennyvíztisztító kísérleti állomásnál felszerelés kiegészítésére 5,000
16. Szőlészet és borászat:
Berendezések a szőlészeti intézeti intézeteknél 24,000
A phylloxera ellen való védekezés czéljaira 1.026,000
A központi szőlészeti kísérleti állomás czéljaira 155,284
A Magyar Agrár- és Járadékbanknak fizetendő hozzájárulás a szőlőfelújítási kölcsönök érdekében gyakorlandó helyi felügyelet, ellenőrzés és útmutatások megadásának költségéhez 20,000
Az okszerű bortermelés és a borértékesítés előmozdítása czéljából létesített állami pinczék személyi és dologi kiadásainak fedezésére, a borértékesítés előmozdítása érdekében rendkívüli szolgálatokat teljesített alkalmazottak díjazására, jutalmazásásra, segélyezésére s általában a borértékesítés előmozdítására s e az e czélból szükséges intézkedésekkel járó összes költségek fedezésére 400,000
17. Kincstári birtokok és fürdők 190,700
18. Állami jószágok és telepítési szolgálat:
Személyi járandóságok 365,100
Dologi és egyéb kiadások 1.252,000
19. Delibláti kincstári birtok:
A delibláti kincstári birtokon homokkötés pótlása czéljából eszközlendő befásításokra, továbbá a birtok- és bérleti határok, valamint utak befásítására és a birtok kataszteri részletes felmérésénél és a birtok telekkönyvi rendezésénél, továbbá az erdőgazdasági üzemterv elkészítésénél felmerülő költségekre 28,000
20. A mező- és közgazdaság különböző ágai:
A mezőgazdaságról és mezőrendőrségről szóló 1894. évi XII. tc. reviziójával kapcsolatos költségekre 4,000
Közlegelők és rétek létesítésének, szerzésének, javításának, berendezésének és felszerelésének segélyezésére, továbbá e czélra felvett kölcsönök kamatterhének könnyítésére, valamint ezen intézkedésekkel kapcsolatos költségekre 700,000
A burgonyaköztermelés javításának előmozdítására és támogatására 100,000
A mezőgazdasági termények, termékek és czikkek hamisításának tilalmazásáról szóló 1895. évi XLVI. törvénycikk végrehajtásához szükséges ellenőrzőállomások létesítésére, azok személyi és dologi kiadásaira, illetőleg ily állomások támogatására átalányként 80,000
21. Méhészet 86,000
22. Kertészet, gyümölcsészet és fatenyésztés 330,520
23. Kísérletügy:
Kísérletügyi intézmények felszerelésére és berendezésére 70,000
Czukorrépatermelés javítását czélzó kísérletekre s az ezzel kapcsolatos utazási s egyéb költségekre, munkadíjakra stb. 30,000
A szivarkadohánytermelési és az árnyékos rendszer szerinti dohánytermelési kísérletekkel járó berendezésekre s az ezzel kapcsolatos utazási és egyéb költségekre 4,000
A mezőgazdasági múzeumba ideiglenesen berendelt szakközegek munkadíja 6,000
Burgonyabetegségek tanulmányozását czélzó kísérletekre s ezzel kapcsolatos utazási és egyéb költségekre, munkadíjakra stb. V-ik részlet 10,000
Kolozsvári vetőmagvizsgáló és vegykísérleti állomások, továbbá a debreczeni mezőgazdasági kísérleti intézet új épületének berendezésére és felszerelésére 28,000
24. Országos meteorológiai és földmágnességi intézet:
Az intézet, valamint a meteorológiai állomások felszerelésének kiegészítésére 8,000
Aerologiai vizsgálatokra 3,400
25. Selyemtenyésztés emelése:
Régi gubóraktár telepeinek, ablakainak, ajtainak a kerítéseinek felújítására 40,000
A selyemfonodák üzemével kapcsolatos szocziális intézmények fenntartási költségeinek részbeni fedezésére 50,000
A külföldről beszerzendő originál peték vételárának fedezésére 70,000
A termelők elméleti és gyakorlati kioktatásával, valamint a termelés felügyeletével felmerülő összes költségek fedezésére 80,000
26. Földtani intézet:
Geológiai térképek újból való kiadása érdekében előkészítő bejárásokra és egyéb felvételi megbízásokra, geológiai gyakorlati irányú kutatásokra és ezzel kapcsolatos úti- és egyéb költségekre 35,000
Az intézet és laboratóriumainak folytatólagos felszerelésére 10,000
Az intézet belső falrészeinek javítása, festések, mázolások 5,000
Hazai ércztelepek tanulmányozására 10,000
Felsőmagyarországi új felvételekre (reambulatio) 25,000
Az intézet múzeumának rendezésére s ezzel kapcsolatosan külső munkatársak díjazására I. részlet 3,000
27. Ministeri kirendeltségek:
A hegyvidéki ministeri kirendeltség működési területén létező szövetkezetek támogatására 40,000
A kolozsvári és marosvásárhelyi ministeri és marosvásárhelyi ministeri kirendeltségek területén létező szövetkezetek támogatására 150,000
A felvidéki ministeri kirendeltség területén létező szövetkezetek támogatására 50,000
A ministeri kirendeltségek működési területén szükséglendő mederrendezési, partbiztosítási, talaj-, rétjavítási (öntözés, alagcsövezés) és vízmosásmegkötési munkálatra, valamint községek vízellátási és csatornázási költségeire 350,000
A folyamatban levő és folytatólag eszközlendő birtokeladási közvetítésekkel járó kezelési és eljárási költségek (becslési, mérnöki munkálatok stb.) fedezésére 20,000
XI. FEJEZET Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Tüdővészes és alkoholista betegeknek szanatóriumokban való ápolására 19,000
Az országos gyermekszanatóriumegyesület segélyezésére 45,000
A ministerium és számvevőség bútorzatának és felszerelésének javítására és pótlására 10,000
A ministeri segédhivatal részére 6 drb. régi modellú irógépnek új rendszerűvel való kicserélésére 3,500
2. Országos Közoktatási Tanács:
Az Országos Közoktatási Tanács ideiglenes elhelyezése költségeire
4,132
5. Budapesti királyi egyetem:
A budapesti m. kir. tud.-egyetemi olvasócsarnok (5,000 K), a joghallgatók tudományos egyesülete (1,800 K), a joghallgatókat segítő egyesület (800 K), az egyetemi énekkar (700 K) és az egyetemi gyorsíróegylet (1,000 K) segélyezésére 9,300
A budapesti általános politikai egyesület segélyezésére 43,500
A budapesti egyetemen a Mensa academica egyesületnek házbér fejében 4,000
Az általános egyetemi segélyegylet részére 2,000
A hittudományi karon felállítandó 4 szeminárium berendezésére és alapfelszerelésére szükséges 12,000 K V. és utolsó részlete fejében 1,500
A szünidei orvosi tanfolyam és az orvosi továbbképzés költségeire 10,000
A gyógyszerészgyakornoki tanfolyam segélyezésére 5,000
A gyakorlati fizikai tanszék tud. felszerelésére szükséges 80,000 K VI. részlete fejében 10,000
A Corda Frates nemzetközi diákszövetség központi bizottsága és magyar osztályának segélyezése 6,000
A margitszigeti park fenntartására 108,000
A jogtudományi kar bútorbeli és tud. felszerelésére 20,000
Egyetemi épületek helyreállítására 50,000
Egyetemi rektori hivatal és quaestura felszerelésére 3,000
A régi I. sz. sebészeti klinika helyiségeinek a bőr- és bujakórtani klinika czéljaira való átalakítsa költségeire szükséges 150,000 K IV. és utolsó részlete 25,000
A bölcsészethallgatók olvasótermének bútorbeli és könyvtári felszerelése 2,000
A magyar orvosi archivumra 2,000
A III. sz. chemiai intézet felszerelésére 10,000
A főiskolai internátusok fenntartásának segélyezésére 80,000
Az I. sz. chemiai intézet tudományos felszerelésére I. részlet 10,000
Az 1916. évben Budapesten tartandó nemzetközi zoológiai kongresszus előkészítő költségeire 5,000
4. Budapesti egyetemi klinikák:
A klinikák régi épületein szükséges rendkívüli helyreállításokra és több épület fűtési és vízvezetéki berendezésének megújítására V. részlet 15,000
Az új klinikák tudományos felszerelésére V. részlet 30,000
A klinikák bútorbeli felszerelésének kiegészítésére 5,000
A klinikák ágy- és fehérneműkészleteinek rendkívüli kiegészítésére szükséges 100,000 K III. részlete 20,000
5. Kolozsvári Ferencz József tudományegyetem:
A bölcsészeti, nyelv- és történettudományi kar szemináriumainak folytatólagos fölszerelésére XII. részletül 5,000
A gyakorlati physikai tanszék felszerelésére 3,000
A földrajzi intézet felszerelésére 5,000
Az ásvány- és földtani tanszék hiányos felszerelésének pótlására 2,000
A törvényszéki orvostani tanszék pótlólagos felszerelésére 1,000
A kórboncztani intézet felszerelésére 6,000
A vegytani intézet felszerelésére 10,000
A fogászati és gégészeti klinika bútorozási, felszerelési és fenntartási költségeire átalánykép 20,000
A gyermekgyógyászati intézet felszerelésére 3,000
Az ideg- és elmekórtani intézet felszerelésére 2,000
6. Kolozsvári Karolina országos kórház és egyetemi klinikák:
A kórházi és klinikai épületek fűtési berendezéseinek fokozatos kicserélésére szükséges 124,000 koronából IV. részletül 26,000
A szemészeti klinika operálótermében megfelelő fényhatások elérhetéséhez szükséges átalakítás és beszerzés költségei 3,500
7. Debreczeni és pozsonyi m. kir. tudományegyetemek:
A debreczeni és pozsonyi m. kir. tudományegyetemek felállítási költségeire, átalányul, negyedik részlet 2.000,000
8. József műegyetem:
A műegyetemi ifjúsági egyesületek segélyezésére 12,800
Az új műegyetem tudományos fölszerelésére VII. részletül 250,000
A „Technikus Ebéd” segélyezésére 4,000
A műegyetemi udvarok befödésére III. részletül 69,500
A közgazdasági szakosztály költségeire átalányképen 26,800
A műegyetemen tartandó párhuzamos előadások költségeire 26,000
A födött udvarok rajztermi berendezésére és a hallgatók nagy létszáma folytán szükséges egyéb munkálatokra 39,000
9. Ógyallai csillagvizsgáló-intézet:
Az új reflektor elhelyezéséhez szükséges kupola 20,000 K épitési költségeinek I. részlete 10,000
Reflektor beszerzésére IV. részletül 10,000
10. Állami középiskolák és középiskolai internátusok:
Állami középiskolák bútorbeli felszerelésének pótlására és tanszerbeli alapfelszerelésére 170,000
A középiskolai tanárok részére tartandó rendkívüli tanfolyamok költségeire 2,500
Szemléltető képekre 4,000
Magyar fali- és kézitérképek készítésének segélyezésére 6,000
Középiskolai művészettörténeti gyüjteményekre 2,000
Művészettörténeti rendkívüli előadások díjazására 1,000
Középiskolai ifjúsági olvasmányokra 2,000
Játékdélutánok dologi kiadásaira 6,000
Szemléltető oktatás szükségleteire 3,000
Az országos középiskolai tanáregyesület segélyezésére 4,400
A Délmagyarországi Magyar Közművelődési Egyesület által Szegeden felállítandó középiskolai interhátus építéséhez nyujtandó 200,000 K államsegély X. részlete fejében 20,000
Középiskolai szabályrendeletek gyüjteményének kiadására szükséges 8,000 K első részlete 3,000
11. Felekezeti, törvényhatósági és községi középiskolák segélyezése:
Felekezeti, törvényhatósági, valamint községi középiskoláknál befektetésekre 1.526,404
Felekezeti, törvényhatósági, valamint községi középiskolák építkezéseire tőkesegélyül 910,000
12. Felsőbb leányiskolák:
Állami felsőbb leányiskolák tanszerbeli felszerelésére 15,500
Az állami felsőb leányiskolák és internátusok bútorának és fölszereelésének kiegészítésére 15,500
Állami felsőbb leányiskolai háztartási tanfolyamok fölszerelésére és a szükséges helyiségek átalakitására 5,000
Egyes állami felsőbb leányiskoláknál szükséges nagyobb helyreállításokra, átalakításokra és beszerzésekre 50,000
13. Népnevelési tanfelügyelőségek:
A kir. tanfelügyelői irodák felszerelési és bebútorozási költségeire valamint írógépekre 9,000
14. Nem állami elemi iskolák segélyezése:
A községi és hitfelekezeti elemi iskolák részére az 1907. évi XXVII. törvénycikk 17. §-a alapján beszerzendő történelmi és szemléltető képek költségeire 70,000
Községi és hitfelekezeti elemi iskolai építkezések állami segélyezésére 51,600
Községi és hitfelekezeti elemi iskolai építkezésekhez adandó tőkesegélyekre 400,000
Az „Eötvös-Alap” budapesti „Ferencz József Tanítók Háza” átalakítási és berendezési költségeinek fedezésére 82,000
15. Kisdedóvó intézetek és menedékházak:
A 100 új állami kisdedóvoda bebútorozására és foglalkoztatóeszközökkel való fölszerelésére 60,000
16. Népnevelési intézetek közös szükséglete:
Elemi iskolák és kisdedóvóintézetek részére szemléltető képek
beszerzése költségeire

70,000
17. Felső nép- és polgári iskolák:
A gyakorlati háztartás (főzőiskolák) intézményének segélyezésére 30,900
Polgári iskolai építkezések segélyezésére 150,000
18. Polgári iskolai tanító- és tanítónőképző-intézetek:
A budapesti I. ker. polgári iskolai tanítóképző-intézet és Erzsébet nőiskola könyvtárának kiegészítésére 4,000
A budapesti I. ker. polgári iskolai tanítóképző-intézet tanszerbeli felszerelésére 6,000
Az Erzsébet nőiskola tanszerbeli fölszerelésére 6,000
Az Erzsébet nőiskola és az I. ker. polgári iskolai tanítóképző-intézet részére lélektani laboratóriuma költségeire 2,000
19. Elemi iskolai tanító-, tanítónő- és kisdedóvónőképző-intézetek:
Állami tanító- és tanítónőképzőintézetek tanszerbeli fölszerelésére, orgonák, zongorák és harmóniumoknak újakkal való kicserélésére, gazdasági berendezésekre és kísérleti lélektani laboratóriumokra 51,000
Felekezeti tanító- és tanítónőképzőintézetek fölszerelési, berendezési, esetleg kisebb építési segélyeire 210,000
Az alkoholellenes mozgalom költségeire 1,000
20. Balatonfüredi „Erzsébet” szeretetház:
A balatonfüredi „Erzsébet” szeretetháznál szükséges javítási, átalakítási és egyéb munkálatoknak költségeire 4,000
21. Állami felső kereskedelmi iskolák:
Az állami felső kereskedelmi iskolák bútorzatának és fölszerelésének kiegészítésére 10,000
22. Magyar királyi keleti kereskedelmi akadémia:
A m. kir. keleti kereskedelmi akadémia könyvtárának és múzeumának gyarapítására 3,000
A m. kir. keleti keres. akadémia új helyiségeinek berendezésére 2,000
23. Bábaképezdék:
A bábaképző-intézetek folytatólagos fölszerelésére, internátusok létesítésére és fönntartására 20,000
24. Gyógypedagógiai intézetek:
A létesítendő siketnéma-intézetek építési költségeihez nyujtandó állami segély (a debreczeni egyesületnek 10,000 K, a soproninak 6,000 K, az egrinek 8,000 K, a siketnémák temesvári intézetének 7,000 K) 31,000
A gyógypedagógiai intézetek bútorbeli felszerelésének pótlására és tanszerbeli alapfölszerelésére 14,600
Gyógypedagógiai intézeteknél szükséges nagyobb helyreállításokra, átalakításokra és beszerzésekre 30,000
25. Művészeti czélok támogatására:
A Nemzeti Szalon építésének pótköltségeire a Széchenyi-Kollonits-féle alapból felvett s 10 év alatt törlesztendő 82,2000 K kölcsön 4 1/2% kamata és VII. törlesztési részlete 10,025
Liszt Ferencz összes művei magyar nyelvű kiadásának támogatására szükséges 54,000 K VII. részlete fejében 4,500
„Közművelődési Házak” létesítésére, berendezésére és fenntartására 75,000
Petőfi-múzeum alakítása czéljából megvásárolt épület vételárának törlesztéséhez államsegélyül 3,000
26. Országos Magyar Iparművészeti Iskola:
Az iparművészeti iskolának és tanműhelyeknek népművészeti mintagyüjteménnyel való fölszerelésére 2,000
A művészeti csipkefajok meghonosításával és továbbfejlesztésével kapcsolatos költségekre és magyaros diszítő elemek kiadására 8,000
A tantermek gyökeres tatarozására és bútorokkal való fölszerelésére 5,000
27. Országos Magyar Zeneakadémia:
Az intézet szervezti és szolgálati szabályzatának kinyomatására 2,600
Zenekari hangszerek beszerzésére, az elhasznált zongoráknak újakkal való kicserélésére szükséges 36,000 K II. részlete 6,400
28. Országos Színművészeti Akadémia:
Az intézeti épület javítására 2,000
29. Színművészeti kiadások:
A budapesti Nemzeti Színháznál mutatkozó fedezeti hiányok pótlására 350,000
A m. kir. operaháznál alkalmazandó magyar énekesek és énekesnők kiképzésére szolgáló ösztöndíjak 10,000
A m. kir. operaház épületének folytatólagos helyreállítására szükséges 704,000 K első részletéül 250,000
30. A Múzeumok és könyvtárak Országos Főfelügyelősége és Országos Tanácsa, Erdélyi Múzeum. A Felsőmagyarországi Rákóczi-múzeum. A sümegi Darnay-Múzeum. Hiteles helyi levéltárak felügyelete:
Az országos felügyelet alatt lévő közgyüjtemények építkezéseinek és berendezéseinek segélyezésére 150,500
Az Erdélyi Múzeum érem- és régiségtára számára erdélyi műkincsek megvásárlására 15,000
31. Magyar Nemzeti Múzeum:
A Magyar Nemzeti Múzeum laboratoriumainak fölszerelésére 4,000
A Magyar Nemzeti Múzeum padlójának, valamint több terme nagy bútorzatának megújítására 6,000
Az állattár tudományos gyüjteményeinek elhelyezésére készítendő bútorzatokra folytatólagosan szükséges 30,000 K IV. részlete 6,000
Az állattár új szemlléltető szekrényeire szükséges 100,000 K IV. részlete 10,000
Az ásvány- és mövénytár részére beszerzendő új szekrényekre 6,000
A néprajzi osztály részére új szekrényekre 2,000
A néprajzi osztály szakkönyvtára hiányainak pótlására 2,000
Az ország pustuló néprajzi anyagának összegyüjtésére, elrendezésére és fenntartására 25,000
A néprajzi gyüjtemény új felállításának költségeire III. részletül 10,000
Nagyobb és fontosabb hazai vonatkozású régészeti emlékek vásárlására 3,000
Oklevélgyüjtemények és sorozatos művek beszerzésére 7,000
1848/49-es történelmi fontosságú okmányok megvásárlására 5,000
A Haynald-féle szakkönyvtár hiányainak pótlására 6,000
Az éremtári szakbeli könyvtárra és antik görög érmékre 7,500
Madách Imre irodalmi hagyatékának három év alatt lefizetendő 17,025 K vételára fejében első részlet 5,675
Az anthropologiai laboratórium felszerelésének kiegészítésére 1,000
Jókai Mór hagyatékának a Magyar Nemzeti Múzeum számára való megváltása fejében az özvegynek adandó életjáradék 7,200
A néprajzi osztály új szekrények beszerzésére szükséges 10,000 K III. részletéül 2,500
Hírlaptári helyiségek bebútorozására szükséges 15,000 K III. részletéül 3,000
Néhány nagyobb növénygyüjtemény preparálására szükséges 7,000 K I. részlete 2,000
32. Országos Magyar Szépművészeti Múzeum és a Magyar Történelmi Képcsarnok:
Az Orsz. Magyar Szépművészeti Múzeum és a Magyar Történelmi Képcsarnok metszetgyüjteményének fölszerelésére 2,000
A Magyar Történelmi Képcsarnok fölállítása alkalmából képkeretek, kartonok és porte-feuillek beszerzésére 4,000
Állami vásárlásokra és az Országos Magyar Szépművészeti Múzeum anyagának gyarapítására 180,000
Az Orsz. Magyar Szépművészeti Múzeum plasztikai osztályának szükségleteire 100,000
A néhai Munkácsy Mihály özvegye által tett 110,000 K alapítványnak 1914. évi júl. hó és 1915. évi január hóban esedékes kamataira 4,000
Az Orsz. Magyar Szépművészeti Múzeum díszítésére 10,000
33. Országos Magyar Iparművészeti Múzeum:
Hazai tulajdonból eladásra kerülő műkincsek megszerzésére 5,000
A múzeumi épület javításráa és átalakítására szükségelt újabb 30,000 K IV. részlete 5,000
A magyar lakás történeti fejlődését feltüntető szobasorozatok felállításához szükségelt 180,000 K III. részlete 18,000
A könyvtárnak tűzálló vasállványokkal való fölszerelésére szükségelt 12,600 K III. részlete 5,100
34. Műemlékek Országos Bizottsága és műemlékek fenntartása:
Egyházi műemlékek helyreállítására 20,000
A zólyomi vár tetőfedése megújításának költségeire 17,637
A visegrádi vár Salamon-tornyának helyreállítására szükséges 320,000 K I. részlete 20,000
Magyarország középkori szárnyasoltárainak helyreállítására (konzerválására) szükséges 160,000 korona I. részlete 30,000
35. Tudományos, irodalmi és közművelődési czélok támogatása:
A Kisfaludy-Társaságnak magyar népköltési gyüjtésekre és azok kiadására 3,000
A Magyar Földrajzi Társaságnak Magyarország vidékeinek földrajzi tanulmányozására 6,000
Tanárok, tanárjelöltek és tanítók számára készítendő tudományos kézi- és segédkönyvekre 15,200
Tanintézetek könyvtárai számára a Kisfaludiy-Társaság által szerkesztendő Magyar Nemzeti Könyvtár példányainak beszerzésére 10,000
A báró Eötvös Loránt-féle csavarási inga kísérletek támogatására 50,000
Az Újpesten felállítandó Főiskolai Szocziális Telep (University Settlement) építési költségeire összesen szükséges 400,000 K II-ik részlete fejében 100,000
A Rómában felállítandó magyar történelmi intézet czéljaira 20,000
XII. FEJEZET Igazságügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Igazságügyi Orvosi Tanács véleményeinek kiadási költsége 5,000
Hozzájárulás a büntetéspénzek országos alapjához 1.117,850
Hozzájárulás a bírói és ügyészi egyesület internátusának költségeihez 20,000
Az új polgári perrendtartás életbeléptetése alkalmából tartandó szakelőadások költségei II. felének 2. részlete 25,000
2. Királyi törvényszékek és járásbíróságok:
Jogvédő egyesületek segélyezésére 8,000
Birtokrendezési állami alap 30,000
Hozzájárulás az országos ügyvédi gyám- és nyugdíjintézet jövedelméhez 10,000
A bíróságoknak szakkönyvekkel való ellátására 42,000
Ügyvédjelöltek országos egyesületének támogatására 1,000
Joggyakorlaton levő ügyvédjelöltek segélyezésére 5,000
A polgári perrendtartásról szóló 1911. évi I. tc. életbeléptetésével kapcsolatos szervezti és ügyviteli újításokkal járó beszerzési költségeikre 345,000
XIII. FEJEZET Honvédelmi ministerium:
1. Központi igazgtás:
A Magyar Szent Korona Országainak Vöröskereszt-Egylete számára, a hadegészségügyi intézmények fenntartására és fejlesztésére biztosított 810,000 K államsegély 1915. évi III. részlete 135,000
2. Csapatok:
A honvédség átszervezése alkalmából eredetileg 61.000,000 K-ban, az 1913. évtől kezdbe pedig 88.480,000 K-ban megállapított szükségletnek 1914/15. évi IV. részlete 11.500,000
Átmeneti kiadások összege 150.430,492

b) Beruházások

I. FEJEZET Legfőbb állami számvevőszék:
Az állami számvevőszék részére emelt épület fölszerelésére és belső berendezésére 100,000
II. FEJEZET Belügyministerium:
1. Egészségügyi intézmények:
A budapest-lipótmezei állami elmegyógyintézetnél a létesítendő elmebetegpavillon építésére szükséges 605,000 K I. részletéül 127,000
A budapest-angyalföldi állami elmegyógyintézetnél a fertőző betegek részére emelendő pavillon, valamint a cselédlakások építésére szükséges 96,000 K I. részletéül 48,000
A nagykállói állami elmegyógyintézetnél az intézeti kerben folytatólag létesítendő gazdasági épületekre 8,000
A szegedi állami szemkórház kibővítésére szükséges 200,000 K II. részletéül 100,000
2. Országos betegápolási alap:
Marosvásárhelyi állami kórház épitésére szükséges 1.800,000 K III. részletéül, illetve állami kórházak létesitési költségeinek fedezésére 500,000
A gyulai állami gyermekmenhely részére emelendő uj épületek épitési költségeire (II. részlet) 100,000
3. M. kir. csendőrség:
A rimaszombati csendőrlaktanya vételére, továbbá az Ovcsaszigetén épitendő őrbódé, valamint a román és szerb hatásszéleken létesitendő csendőrörsök laktanyáinak épitési költségeire 255,100
A székesfehérvári kincstári csendőrlaktanyának vizvezetékkel való ellátására 9,000
A garamszentandrási kincstári csendőrlaktanya átalakitására 1,500
4. Székesfővárosi m. kir. államrendőrség:
A rendőrfogház és tolonczház uj fütőberendezése 60,000
III. FEJEZET Pénzügyministerium:
1. Adóhivatalok:
A belovári adóhivatali épület ujjáépitésének költségeire 5,800
2. Pénzügyőrség:
A fiumei pénzügyőri laktanya 470,000 Kt tevő kibővitési költségeire III. és utolsó részlet 159,415
3. Bányászati és erdészeti főiskola Selmeczbányán és bányásziskolák:
Üvegházak berendezésére szükséges 40,000 K-nak V. és utolsó részlete 6,000
Érczelőkészitési laboratorium llétesitésére szükséges 125,000 K-nak IV. részlete 10,000
Kisiblyén az úthálózat kiterjesztésére és a rozzant munkásházak ujraépitésére szükséges 54,500 K-nak IV. részlete 12,000
A dendrológiai gyüjtemény ideiglenes elhelyezésére szolgáló épület emelésére szükséges 21,000 K-nak II. és utolsó részlete 17,000
4. Határvám:
Sósmezőn tervezett uj vámépület létesitésének költségeire 39,000
Több vámhivatalnál foganatositandó átalakitásokra és kisebb épitkezésekre 6,000
5. Dohányjövedék:
Dohányvétel 365,000
Dohánygyártás 732,000
6. Sójövedék:
Az uj Lajosbánya üzemterületén épitendő sóraktárakra szükséges 27,500 K II. részlete 14,500
A marosujvári sósviz-vezeték épitési költségeinek fedezésére 17,000
7. Földgáz, petroleum és káliumsó kutatás:
Furóberendezésekre 30,106
Furólyukak, olaj- és gázkutak szerelékei- és tartozékaira 560,832
8. Fém- és opálbányászat:
A körmöczbányai „Nándor” altáró berendezésére és bányatulajdon kiegészitésére 120,000
A Selmeczbánya vidékén levő bányaműveknél teljesitendő elővájásokra és gépberendezésekre, valamint a zúzóművek összpontositásra 270,000
A körmöczbányai „Nándor” altáró IV. számu aknájában s a II. sz. zúzónál beépitendő központi villamostelep 731,000 K költségeire IV. részlet 128,000
A nagyági „Csertés-Regina” bányamű üzembe helyezésére tervezett külkutató tárókra 60,000
A veresvizi elpusztult zúzómű ujjáépitésére 100,000
A kereszthegyi cyanlugzó műépitésére és berendezésére szükséges 58,000 K II. és utolsó részlete 29,000
A kapnikbányai mélyszinti mivelésekre szükséges 850,000 K III. részlete 100,000
Az óradnai bányamű berendezésére, a kovandtömzs feltárására s mivelésre való előkészitéésre 40,000
9. Fémkohászat:
A fernezelyi kohónál egy kettős altiszti lakóház épitésére 23,858
10. Pénzverés és fémbeváltás:
A pénzverő üzemének villanyos erőhajtásra leendő berendezésére szükséges 170,000 K I. részlete 76,000
11. Állami vasgyárak:
A diósgyőri nagy olvasztótelep épitésére szükséges 7.000,000 K II. részletéül 1.450,000
A vaskőbányászat fejlesztésére szükséges 4.950,000 K II. részletéül 1.250,000
Aczélművek és hengerművek termelő-képességének fokozására szükséges 4.300,000 K II. részletéül 800,000
A fennálló olvasztótelepeken mechanikai berendezések létesitésére szükséges 2.280,000 K I. részletéül 400,000
A vasgyárakhoz tartozó kőszénbányászat fejlesztésére szükséges 3.620,000 K II. részletéül 1.000,000
A fennálló vizerőművek szaporitására szükséges 2.400,000 K II. részletéül 800,000
Kezelési és üzemi épületek létesitésére szükséges 950,000 K II. és utolsó részletéül 500,000
Kisebb beruházásokra az összes gyárakban 1.300,000
12. Kőbányászat:
Kisebb beruházások 123,000
13. Sótermelés:
Aknaszlatinán vasuti állomási épitkezés költségeihez való hozzájárulásra 4,100
Aknasugatagon a Mihály tartalékbánya felszerelésére szükséges 57,000 K I. részlete 30,000
Sóvárott a sófőző üzemnek gáztüzelésre való berendezésére 50,000
Marosujvárott a központi villamostelep kibővitésére, a Rudolfbányába helyezendő szállitó és vizemelő gépre, a marosparti szivattyutelep bővitésére és a földgáztüzelésre való áttérés czéljából szükséges berendezések költségeire 501,000 K-nak I. részlete 170,000
Marosujvárott a számvevőségi épület kibővitésére 4,500
Parajdon az Erzsébet telepen egyanyagszertár és ácsszin felépitésre 3,000
Marosujváron a Maros-folyó gátjának helyreállitására 275,000
14. Bányakapitányságok:
A miskolczi jelenlegi m. kir. adóhivatali épületnek az ottani bányabiztosság részére való átalakitására 18,500
15. Állami épületek:
I. Állami munkástelepek:
A munkásházépitési költségek folytatólagos fedezésére 2.400,000
A kispesti munkástelep kitüzési, szintezési, földegyengetési, útrendezési, befásítási s telekbekeritési munkálataira, valamint a telep vizművének és csatornahálózatának kiépítésére, s az utóbbiakkal kapcsolatos házi vizvezeték és csatornázási munkák költségeire 616,000
A kispesti munkástelepen a pénzügyi tárcza terhére emelendő köz- és egyéb nem munkáslakás épületek és közérdekü létesitményeknek költségeire átalányképen 650,000
II. Egyéb állami épületek:
A debreczeni palota 920,000 K épitési költségeinek IV. (utolsó) részlete 195,000
A ministeriumok elhelyezésére szolgáló épitkezések V. részlete 4.000,000
Pozsonyban a pénzügyigazgatóság és más pénzügyi hivatalok részére emelendő épület épitési költségeire V. részlet 72,000
Nyitrán pénzügyi széképület létesitésére szükséges 5900,000 K III. (utolsó) részlete 140,000
A nagyszebeni pénzügyi széképület kiépitésére szükséges 515,000 K III. (utolsó) részlete 147,500
Az eszéki fővámhivatal és pénzügyőrség elhelyezésére szolgáló épület átalakitására és kibővitésére szükséges 68,000 K II. (utolsó) részlete 8,000
Oraviczán pénzügyi épület épitésére az adóhivatal és pénzügyőrség részére 187,000
A szombathelyi pénzügyigazgatóság és adóhivatal elhelyezésére szolgáló ház vételére és átalakitására 280,000
16. Budapesti állami hidak:
A Lánczhid átalakitására szükséges 5.100,000 K-ból V. és utolsó részletként 1.300,000
A Lánczhid hidfőinek megerősitésére szükséges 1.554,000 K-ból III. (utolsó) részletként 254,000
IV. FEJEZET Kereskedelemügyi ministerium:
1. Közutak:
Az állami közutakon levő nagyobb fahidaknak végleges jellegü hidakká való átépitésére 1.200,000
Horvát-szlavonországi ki nem épitett állami közutak és hidak folytatolagos kiépitésére 500,000
Berettyó-ujfalu-békéscsaba-orosházi államositandó közut kiépitésére utolsó részlet 50,000
A debreczeni-tokaji államositandó közut kiépitésére utolsó részlet 50,000
A debreczen-beregszászi állami közut kiépitésére 1.360,000 K-ból IV. részlet 475,000
A székesfehérvár-simontornyai állami közut kiépitésére utolsó részlet 50,000
A budapest-czegléd állami közut kiépitésére 960,000 K-ból III. részlet 450,000
2. Ipari és kereskedelmi szakoktatás:
Állami ipariskolák uj épületeinek emelésére és a már meglévő iskolaépületek kibővitésére 1.250,000
3. Posta, távirda és távbeszélő:
A távirda és távbeszélő fejlesztésére fevett előlegek visszatéritésére, a megszerzett ingatlanok hátralékos vételára és kisebb épitkezésekre 32,000
A távbeszélő és távirdahálózat kiegészitésére és kezelési épületek emelésére 16.000,000
4. Hajózás:
A budapesti kereskedelmi kikötő és az országos csatornahálózat előmunkálataira, valamint a fiumei kikötő kibővitési munkálatainak tervezésére 60,000
A soroksári dunaág kotrására és a balpart feltöltésére szükséges 2.000,000 K-ból I. részlet 600,000
Kisebb kikötők fejlesztésére 65,000
A fiumei kincstári hajóépitő telep kibővitésére (és a bergudi hajóépitőtelep nyugati szélén rakpart és ut épitésére) illetve uj dokkmedencze épitésére szükséges 5.800,000 K-ból részlet 230,000
A fiumei kikötő kibővitési és fejlesztési munkálataira részlet 500,000
A fiumei kikőtőnek 300,000 K költséggel uj szénraktárakkal való felszerelésére II. részlet 150,000
5. Magyar királyi államvasutak:
Kocsik beszerzése 20.000,000
Mozdonyok beszerzése 20.700,000
Vonatvilágitási, fék, fütési berendezésekre és mozdonyberendezések tőkéletesitésére 1.610,000
Épitmények és felszerelések kiegészitése 3.800,000
A nyilt vonalakon őrházak, őrházi toldalékok és bódék 293,000
vonalblokk és államásbiztositó, továbbá távirda, harangjelző és telephon berendezések 5.300,000
Vonalok teljesitő képességének fokozása 20.558,000
Budapest székesfőváros területén a pályaudvarok átépitése 1.500,000
Második vágányok épitése 15.146,000
Másodrangu vonalak elsőrangusitása 2.890,000
42.8 kg-os nehéz sinü és 34.5 kg-os felépitmény fektetése, zúzott kőágyazat előállitása 11.225,000
kőbányák és kőzúzotelepek az államvasutak hálózatán 250,000
Vontatási beruházások 3.500,000
Állomásokon világitási berendezések 700,000
Műhelyek épitése és kiegészitése 4.400,000
személyzeti, munkáslakóházak és laktanyák épitése 3.145,000
Jóléti és egészségügyi épitkezések és berendezések 150,000
Tápintézetek és iskolák épitése 600,000
A fiumei pályaudvaron faszerkezetű raktáraknak végleges raktárakká való átépitése és a fiumei pályaudvarnak és kikötőnek vasuti berendezésekkel való kiegészitése 2.280,000
Fahidaknak vasszerkezettel való kicserélése és hiderősitések 780,000
Pályaszinben levő sürübb forgalmu utátjároknak fokozatos kiküszöbölése alul- vagy felüljárokkal 978,000
Fatelepitőtelepek létesitésére 800,000
Őrházi mintagazdaságok létesitése 100,000
Üzletvezetőségi épületek létesitése 875,000
Szertárak épitése a máv. hálozatán 450,000
Rendező pályaudvarok épitése és bővitése, részlet 850,000
Különféle beruházások 800,000
Uj vonalak épitése 32.890,000
V. FEJEZET Földmivelésügyi ministerium:
1. Állami erdők 1.600,000
2. Erdőőri szakiskolák:
A négy erdőőri szakiskolánál épitkezésekre szükséges 500,000 K III. részlete 125,000
3. Ménesbirtok-gazdaságok, gödöllői koronauradalom és palánkai csikótelep 588,955
4. Állami lótenyészintézetek 120,000
5. Állatorvosi főiskola:
Uj tanügyi épületekre és épitmények befejezésére IV. részlet 50,000
6. Gazdasági akadémiák 150,000
7. Alsófoku gazdasági szakoktatás és mezőgazdasági ismeretek terjesztése 400,000
8. Vizi munkálatok:
Vizi munkálatokra Magyarországon és horvát-Szlavonországokban, azok fevételére és felügyeletére, nemkülönben társulati öntöző csatornák épitésének és egyéb vizi munkálatoknak segélyezésére 9.500,000
9. Szőlészet és borászat:
A budafoki pinczemesteri tanfolyam régi cementhordóinak üveggel való kibélelésére 3,000
A vinczellériskolák épületeinek nagyobb arányu átalakitása és helyreállitási költségeire 40,000
Az állami szőlőtelepeken szükséges kiegészitő épitkezések költségeire 23,000
A nagyenyedi vinczelériskola áthelyezése folytán szükséges épitkezés költségeire 50,000
10. Kincstári birtokok fürdők 438,760
11. Delibláti kincstári birtok:
Mélyfurásu kútra, szivattyutelepre, gép- és kútőrházra és utak rendezésére, továbbá erdőőri lak- és melléképületekre és a tiszti és hivatalszolgai laképület átalakitására és a telefonhálózat kibővitésére 25,000
12. A mező- és közgazdaság különböző ágai:
A vadtenyésztés és a vadászati szakoktatás előmozditása czéljából mesterséges fáczánosok létesitésére és berendezésére, vadfogó felszerelésekre, ugyszintén a kincstári és főleg a tátrai vadászterületek és az erdőőri szakiskoláknak tanulmányi czélokra kihasitott vadászterületek felszerelésének és berendezéseinek folytatólagos fejlesztésére 10,000
A burgonya kisérleti telepeken szükséges épitkezésekre 10,000
13. Méhészet 51,000
14. Kertészet, gyümölcsészt és fatenyésztés 349,000
15. Kisérletügy:
Kisebb beruházások a kisérletügynél 40,000
16. Selyemtenyésztés emelése:
Gubóraktárak, selyemgombolyitó és sodrógyárak, továbbá azok mellékhelyiségeinek épitésére, valamint egyéb üzleti épitkezések létesitésére 300,000
17. Ministeri kirendeltségek:
A Sirokán létesült és ezzel kapcsolatosan létesitendő kisebb gazdasági iskolák berendezési, felszerelési és átalakitási költségeire 70,000
VI. FEJEZET Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Budapesti kirláyi egyetem:
Az egyetemi élettani intézetnek a közegészségtani intézet czéljaira leendő folytatólagos kibővitésére IV. részletül 15,000
Az egyetemi növénykert czéljait szolgáló országos növénykert czéljait szolgáló országos növénykertnek a Margitszigeten létesitésére szükséges 500,000 K-ból beruházandó V. részletül 100,000
Az I. sz. boncztani intézet boncztermének kibővitésére 7,500
A II. sz. boncztani intézet boncztermének kibővitésére 7,500
2. Budapesti egyetemi klinikák:
A belső klinikai telep kazánházának átépitésére kibővitésére, és a kazánok kicserélésére szükséges 265,000 K III. részlete 70,000
A II. sz. női klinika toldaléképületére szükséges 260,000 K III. és utolsó részlete 110,000
3. Budapesti Pasteur-intézet és kórház:
A jelentkező betegek ideiglenes elhelyezésére és megvizsgálására, valamint a ragályos betegek elkülönitett ápolására szolgáló külön helyiség létesitésére és felszerelésére 7,500
4. Kolozsvári Ferencz József tudományegyetem:
Az általános kór- és gyógytani és gyógyszertani, gyógyszerismei intézetek és az egyetemi gyógyszertár, valamint Pasteur-intézet elhelyezésére szolgáló uj épület felépitésére és belső berendezésére szükséges 1.850,000 K V. részlete fejében 575,000
5. Kolozsvári Karolina országos kórház és egyetemi klinikák:
A kolozsvári tudományegyetemi ideg- és elmegyógyászati klinika számára épitendő és az általános kór- és gyógytani intézet Pasteur-kórház céljaira is szolgálandó főzőkonyha összes költségeire szükséges 177,000 K I. részlete fejében 50,000
6. Állami középiskolák és középiskolai internátusok:
Az ujpesti áll. főgymnasium épületére szükséges 800.000 K utolsó részlete 63,000
A kecskeméti áll. főreáliskola uj épületére szükséges 750,000 K utolsó részlete 100,000
A budapesti X. ker. kőbányai áll. főgymnasium épületére szükséges 950,000 K-ból III. és utolsó részlete 350,000
A liptószentmiklósi áll. főgymnasium épületére szükséges 750,000 K III. és utolsó részlete 300,000
Az aranyosmaróthi áll. főgymnasium épületére beruházandó utolsó részlet 300,000
Az ipolysági áll. főgymnasium épületére beruhálzandó utolsó részlet 300,000
A kisvárdai áll. főgymnasium épületére szükséges 750,000 K utolsó részlete 350,000
A budapesti VII. ker. áll. főgymnasiummal kapcsolatos horvát internátus részére emelendő épületre szükséges 500,000 K utolsó részlete 125,000
A karánsebesi áll. főgymnasium épületére szolgáló javadalomnál az eddigi 600,000 K összköltségnek 750,000 K-ra való emelése mellett az 1914/15. évre IV. és utolsó részlet 150,000
A szentesi áll. főgymnasium mellé emelendő toldaléképületre szükséges 500,000 K-ból beruházandó I. részlet 250,000
A győri áll. főreál épületének kibővitésére beruházandó 250,000 K I. részlete 125,000
A munkácsi áll. főgymnasium épületének kibővitésére szükséges 300,000 K I. részlete 150,000
7. Felsőbb leányiskolák:
A fiumei áll. felsőbb leányiskola és internátus épitésére szükséges 550,000 K II. részlete 200,000
A budapesti áll. felsőbb leányiskola épületének kibővitésére szükséges 170,000 K I. részlete 100,000
Az aradi áll. felsőbb leányiskola részére a város által átengedett épület átalakitására szükséges 250,000 K-nak I. részlete 100,000
8. Állami elemi népiskolák:
Állami elemi népskolai épületek létesitésére 2.400,000
9. Gazdasági népiskolák:
Önálló gazdasági népiskolák épikezésére és beruházásokra 300,000
10. Kisdedóvó intézetek és menedékházak:
Kisdedóvodák és menedékházak épületeinek átalakitására és épitkezésekre 330,000
11. Felső nép és polgári iskolák:
Állami polgári iskolák épületeinek létesitésére beruházandó 1.350,000
12. Polgári iskolai tanitó- és tanitónőképző-intézetek:
Az Erzsébet Nőiskola épületének kibővitésére szükséges 925,000 K-nak III. részlete 300,000
13. Elemi iskolai tanitó-, tanitónő- és kisdedóvónőképző-intézetek:
A kolozsvári áll. tanitóképző intézet épitésére beruházandó 630,000 K összköltségén felül az igazgatói lakásépitésére szükséges pótköltségre 40,000
Losonczi tanitkóképző intézet épitésére szükséges 650,000 K-nak az 1914. évi I. felére felvett I. részletének 180,000 K-nak betudásával II. részletül 220,000
Munkácson felállitandó tanitóképző intézet épitkezési költségeire 200,000
Eperjesi áll. tanitóképző intézet uj épületének felépitésére szükséges 775,000 K III. részlete, az 1914. év I. felére felvett 125,000 K II. részlet betudásával 275,000
Zilahi áll. tanitóképző intézet uj épületének felépitésére szükséges 750,000 K összeg III. részlete, az 1914. év I. felére felvett 243,650 K II. részlet betudásával 250,000
14. Állami felső kereskedelmi iskolák:
A veszprémi állami felső kereskedelmi iskola épitésére szükséges 450,000 K I. részlete 250,000
A fiumei állami felső kereskedelmi iskolai épület kibővitésére szükséges 411.000 K I. részlete 200,000
15. Gyógypaedagogiai intézetek:
A budapesti gyógypaedagogiai intézet czéljaira szolgáló házas telek 70,000 K vételárának és járulékainak törlesztésére VII. részlet 10,500
A vakok kolozsvári intézete épitkezésére és berendezésére szükséges 380,000 K-nak II. részlete 140,000
16. Szinművészeti kiadások:
A nemzeti szinház uj épületének létesítésére beruházandó 4.200,000 K összköltség IV. részlete fejében 600,000
17. Magyar Nemzeti Muzeum természetrajzi és néprajzi gyüjteményeinek elhelyezésére emelendő két uj épület telkére, az épités, berendezés és fölszerelés költségeire 200,000
VII. FEJEZET Igazságügyi ministerium:
1. Királyi törvényszékek és járásbiróságok:
Törvénykezési és fogház épitkezésekre, vételekre, felszerelésekre, tervezési s egyéb műszaki költségekre 3.021,000
2. Királyi ügyészségek:
Kertészet czéljaira szükséges telekvételekre és berendezésekre 30,000
Dologházakra 50,000
3. Országos büntető intézetek:
A fiatalkoruka budapesti intézetének épitési, felszerelési és műszaki költségeire 300,000
Börtönügyi épitkezésekre, telekvételekre, felszerelésekre, tervezési, felülvizsgálati és egyéb műszaki költségekre 190,000
VIII. FEJEZET Honvédelmi ministerium:
Csapatok:
A honvédség átszervezése alkalmából eredetileg 54,000,000 K-ban , 1913. évtől kezdve pedig 79.000,000 K-ban megállapitott szükségletek 1914/15. évi negyedik részlete 6.000,000
Beruházások összege 235.395,426
Kiadások főösszege 2.264.096,830

3. § Az előbbi szakaszban megajánlott kiadások fedezésére Magyarország jövedelmei, a magyar szent korona országait együtt illető közös költségekre és Horvát-Szlavonországok beligazgatási szükségletére nézve egyszersmind Horvát-Szlavonországok bevételei jelöltetnek ki, a következő előirányzat szerint:

A) Rendes bevételek

korona
I. FEJEZET Országgyülés:
Az országház bérházának jövedelme 14,280
Az országházban levő lakások bérjövedelme 1,600
II. FEJEZET Nyugdijak:
Honvédelmi ministerium:
A közös hadügyi tárcza által a hadsereg állományából a honvédséghez áthelyezett tisztek után fizetendő téritmények 500,000
III. FEJEZET Állami adósságok:
1. Szőlődézsmaváltság:
A váltságkötelezettek járadékai 1,200
2. Maradvány- és irtványföldek megváltása:
A váltságkötelezettek járadékai 30,000
Késedelmi kamatok 1,000
Véglefizetések 12,000
3. Majorsági zsellérföldek megváltása az 1896. évi XXV. törvénycikk alapján:
A váltságkötelezetek járadékai 50,000
Késedelmi kamatok 2,000
Véglefizetések 28,000
4. Az 1870. évi X. tc. alapján felvett sorsolási kölcsön:
A budapesti állami hidak bevételeiből 1.485,120
A rakpartokért a főváros által fizetendő haszonbér 20,000
Az 1870. évi X. törvénycikk 4. §-ában megjelölt társulatok és vállalatok által fizetendő községi adópótlékok 550,000
5. Az 1880. évi VIII., 1881. évi XI. és XXXII., 1887. évi XXXII., 1888. évi VI. és 1892. évi XXI. törvénycikk alapján kibocsátott 4%-os magyar aranyjáradék kölcsön:
A pécs-barcsi vasuti részvénytársaság hozzájárulása ezen kölcsön kamatszükségletéhez 40,795
6. Az 1880. évi XX. törvénycikk alapján felvett tiszai és szegedi kölcsön pénzeiből adott kölcsönök évi járulékai 536,600
IV. FEJEZET Az egyes tárczákat terhelő kölcsönök törlesztéséhez nyujtandó hozzájárulások:
1. Vallás- és közoktatásügyi ministerium 12,200
2. Igazságügyi ministerium 187,466
V. FEJEZET Belügyministerium:
1. Központi igazgatás:
Hivatalos kiadványok jövedelme 399,000
Különféle bevételek 600
2. Országos levéltár 13,014
3. Törvényhatóságok és községek:
A pénzügyi tárcza járuléka a törvényhatósági joggal biró és rendezett tanácsu városok közigazgatási költségeihez 7.000,000
4. Közegészségügy:
Gyógyköltség téritmények 20,000
Különféle bevételek 1,500
5. Egészségügyi intézmények:
Hasznavehetetlen tárgyak eladásából 4,450
Ápolási dijak 1.193,768
Gazdasági jövedelem 61,900
Diphteria szérum eladásából 80,000
Különféle bevételek 5,600
6. Országos betegápolási alap:
Országos betegápolási pótadó 9.630,247
Visszatéritett gondozási dijak 3.020,000
Különféle bevételek 1,500
7. M. kir. csendőrség 400,974
8. M. kir. határrendőrség 80,000
9. Székesfővárosi m. kir. államrendőrség 1.216,943
VI. FEJEZET Pénzügyministerium:
1. Központi igazgatás 21.000
2. Földadónyilvántartás 26.000
3. Állami pénztárak 16,407
4. Pénzügyőrség 5,000
5. Országos kataszteri felmérés 41,000
6. Bányászati és erdészeti főiskola Selmeczbányán és bányásziskolák 18,500
7. Egyenes adók:
földadó 71.750,000
Házadó 51.000,000
Keresetadó 59.200,000
Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok és egyletek adója 18.800,000
Bányaadó 900,000
Tőkekamat- és jradékadó 23.716,000
Vasuti szállitás után fizetendő adó 47.300,000
Nyereményadó 40,000
Fegyveradó és vadászati adó 1.500,000
Hadmentességi díj 4.800,000
Általános jövedelmi pótadó 44.566,000
Késedelmi kamat 1.925,000
Adóbehajtási illetékek 200,000
Kezelési költségtéritmények 200,000
Különféle bevételek 180,000
8. Fogyasztási és italadók:
Szeszadó 146.770,000
Szeszadópótlék 17,450,000
Ellenőrzési illeték 444,000
Sajtolt élesztő utáni fogyasztási adó 226,000
Söradó (1899. évi XIX. törvénycikk) 14.000,000
Söradópótlék (1899. évi XXIII. törvénycikk) 32.000,000
Czukoradó (1809. évi XVIII. törvénycikk 69.200,000
Ásványolajadó 18.000,000
Boritaladó 24.000,000
Húsfogyasztási adó 8.900,000
Italmérési illeték 5.050,000
Szeszdenaturálási pótszer eladásából 25,000
Késedelmi kamatok 40,000
Levonva ebből a törvényhatósági joggal biró és rendezett tanácsu városok közigazgatási költségeihez való hozzájárulást (belügyi tárcza, rendes bevételek V. fej. 3. cz.) 7.000,000
9. Határvám (kezelés) 1.719,030
10. Bélyeg 64.024,000
11. Jogilleték 111.665,000
12. Díjak 3.134,000
13. Fémjelzés 332,102
14. Dohányjövedék:
Dohányvétel 17.406,000
Dohányeladás 185.831,000
15. Lottojövedék 2.672,050
16. Sójövedék 38.180,600
17. Mesterséges édesitő szerek állami egyedárusága 80,000
18. Perköltségek 20,000
19. Állami jószágok, hid- és révvámok 220,049
20. Bányaigazgatóságok 55,528
21. Földgáz, petroleum és káliumsó kutatás 34,800
22. Fém- és opálbányászat:
Kezelési bevételek 16,204
Üzemi bevételek 5.075,478
23. Fémkohászat:
Kezelési bevételek 4.100
Üzemi bevételek 8.129,742
24. Pénzverés és fémbeváltás:
Kezelési bevételek 790
Üzemi bevételek 12.750,124
25. Állami vasgyárak:
Kezelési bevételek 1.458,000
Üzemi bevételek 86.500,000
26. Kőszénbányászat:
Kezelési bevételek 106,000
Üzemi bevételek 4.193,180
27. Sótermelés:
Kezelési bevételek 27,710
Sótermelési bevételek 311,880
Megtérités a sójövedék részéről az átengedendő sómennyiségért 2.879,008
28. Bánya illetékek 614,000
29. Állami nyomda 3.901,050
30. Állami épületek 1.137,750
31. Budapesti állami hidak 512,005
32. Budapesti állami alagut 66,600
33. Állami ingó vagyon 1.034,745
34. Különféle bevételek:
Állami követelések 7.031,163
Vegyesek 8.857,854
35. Nyugdíjjárulék alap 1.600,000
VII. FEJEZET Kereskedelemügyi ministerium:
1. Központi igazgatás 143,000
2. Államépitészeti hivatalok 417,220
3. Közutak 335,000
4. Ipari és kereskedelmi szakoktatás 331,800
5. Ipari és kereskedelmi czélok 117,000
6. Ipari felügyelet és kazánvizsgálat 411,200
7. Munkásbiztositás 10,000
8. Posta, távirda és távbeszélő 111.280,000
9. Magyar kir. postatakarékpénztár 10.905,000
10. Hajózás 942,260
11. Aldunai m. kir. hajózási hatóság 1.100,000
12. Magyar királyi államvasutak 496.000,000
13. M. kir. zálogházak 1.032,000
14. Mértékhitelesités és fegyvervizsgálat 1.376,000
15. M. kir. központi statisztikai hivatal 675,500
16. Szabadalmi hivatal és szabadalmi tanács 1.367,000
VIII. FEJEZET Földmivelésügyi ministerium:
1. Központi igazgatás 5,000
2. Állami erdők:
Kezelési bevételek 281,000
Üzemi és gazdálkodási bevételek 30.926,920
3. Állami kezelésbe vett községi és némely más erdők és kopár területek 900,000
4. Erdőfelügyelőségek és ornithologiai központ 10,300
5. Erdőőri szakiskolák 228,840
6. Országos erdei alap 300,000
7. Kopár területek befásitásának előmozditása 12,200
8. Ménesbirtok-gazdaságok, gödöllői korona-uradalom és palánkai csikótelep 9.475,788
9. Állami lótenyészintézetek 4.330.922
10. Állategészségügy 601,000
11. Állatorvosi főiskola 60,000
12. Gazdasági akadémiák 447,700
13. Alsófoku gazdasági szakoktatás és mezőgazdasági ismeretek terjesztése 650,000
14. Gazdasági felügyelőségek, állattenyésztés és tejgazdaság 98,000
15. Vízügyi műszaki szolgálat 218,600
16. Vizi munkálatok 190,000
17. Halászat 5,000
18. Szőlészet és borászat:
Kezelési bevételek 2,350
Gazdálkodási bevételek 230,800
19. Kincstári birtokok és fürdők 1.028,522
20. Állami jószágok és telepitési szolgálat 967,379
21. Perköltségek 50,000
22. Delibláti kincstári birtok 155,477
23. A mező- és közgazdaság különböző ágai 2,000
24. Méhészet 3,000
25. Kertészet, gyümölcsészet és fatenyésztés 455,000
26. Kisérletügy 140,000
27. Országos meteorologiai és földmágnességi intézet 2,000
28. Selyemtenyésztés 6.966,600
29. Földtani intézet 2,000
30. Ministeri kirendeltségek 171,490
31. Alapok, alapitványok és különféle bevételek:
Alapok 3,998
Különféle bevételek 1.324
IX. FEJEZET Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Központi igazgatás 317,007
2. Budapesti királyi egyetem 1.423,009
3. Budapesti egyetemi klinikák 1.183,500
4. Budapesti Pasteur-intézet és kórház 160,500
5. Kolozsvári Ferencz József tudományegyetem 194,119
6. Kolozsvári Karolina országos kórház és egyetemi klinikák 688,255
7. Pozsonyi m. kir. állami kórház 838,492
8. József-műegyetem 209,400
9. Középiskolai tanárképzők 50,400
10. Jogakadémiák 1,200
11. Állami középiskolák és középiskolai internátusok 1.784,431
12. Felekezeti, törvényhatósági és községi középiskolák segélyezése 12,000
13. Felsőbb leányiskolák 579,000
14. Népnevelési tanfelügyelőségek 400
15. Állami elemi népiskolák 864,985
16. Gazdasági népiskolák 1,350
17. Kisdedóvó intézetek és menedékházak 37,852
18. Felső nép- és polgári iskolák 182,857
19. Polgári iskolai tanitó- és tanitónőképző-intézetek 126,550
20. Elemi iskolai tanitó-, tanitónő- és kisdedóvónőképző intézetek 462,038
21. Balatonfüredi „Erzsébet” szeretetház 8,890
22. Iparos tanulók iskolái 5,000
23. Állami felső kereskedelmi iskolák 363,800
24. M. kir. keleti kereskedelmi akadémia 6,000
25. Bábaképezdék 234,000
26. Gyógypedagógiai intézetek 150,519
27. Művészeti czélok támogatása 12,520
28. Országos Magyar Képzőművészeti Főiskola 12,000
29. Országos Magyar Iparművészeti Iskola 7,000
30. Országos Magyar Zeneakadémia 57,040
31. Országos Szinművészeti Akadémia 32,840
32. Szinművészeti bevételek 13,000
33. A Muzeumok és Könyvtárak Országos főfelügyelősége és Országos tanácsa. Erdélyi Muzeum. A Felsőmagyarországi Rákóczi-Muzeum. A sümegi Darnay-Muzeum. Hiteles helyi levéltárak felügyelete 20,000
34. Magyar Nemzeti Muzeum 36,357
35. Országos Magyar Szépművészeti Muzeum és a Magyar Történelmi Képcsarnok 6.800
36. Országos Magyar Iparművészeti Muzeum 400
37. Műemlékek Országos Bizottsága és műemlékek fentartása 13,831
38. Tudományos, irodalmi és közművelődési czélok támogatása 28,000
39. Ösztöndíjak 14,640
X. FEJEZET Igazságügyi ministerium:
1. Központi igazgatás 15,700
2. Királyi Kuria 420
3. Koronaügyészség 40
4. Királyi itélőtáblák 740
5. Királyi főügyészségek 200
6. Királyi törvényszék és járásbiróságok 49,897
7. Királyi ügyészségek 196,400
8. Országos büntető intézetek 676,540
9. Büntetéspénzek országos alapja 2.785,481
XI. FEJEZET Honvédelmi ministerium:
1. Központi igazgatás 15,000
2. Magasabb parancsnokságok és hatóságok 4,000
3. Csapatok 238,000
4. Nevelő- és képzőintézetek 499,373
5. Menház 3,034
Rendes bevételek összege 1,953.605,613

B) Rendkivüli bevételek

I. FEJEZET Az 1914/15. évi közösügyi rendkivüli kiadások fedezése czéljából kibocsátandó kötvények értékesitéséből 66.360,840
II. FEJEZET Nyugdijak:
Földmivelésügyi ministerium:
Az erdészeti társpénztári hiányok felerészének fedezésére szolgáló és feltételesen visszatéritendő előlegek megtéritéséből 31,959
III. FEJEZET Belügyministerium:
Országos betegápolási alap:
Törvényhatóságoknak ápolási költségtartozásuk fedezésére nyujtott kölcsönök visszatéritéséből 6,645
A gyulai gyermekmenhely épitésére Békésvármegye törvényhatósága megszavazott 100,000K és a gyulai fehérkereszt-egyesület által felajánlott 20,000 K, összesen 120,000 K-nak II. részlete 60,000
IV. FEJEZET Pénzügyministerium:
1. Országos kataszteri felmérés:
Az „átmeneti személyzet”-ért fizetendő téritményekből 52,247
2. Állami jószágok, hid- és révvámok:
Épitkezési hozzájárulás 1,000
3. Fém- és opálbányászat:
A ferneczelyi „Phönix” kénsavgyárnak adott 250,000 K állami hozzájárulás után esedékes 4%-os kamatok 10,000
4. Pénzverés és fémbeváltás:
A pénzverésből eredő bevétel 8.993,998
5. Állami épületek:
A még be nem épitett óhegyi telkek és az azokon levő régi épületek után várható haszonbérek 11,500
A kispesti munkástelepen levő homoktéglagyárat terhelő 720,000 K kincstári követelés törlesztése czimén várható bevétel 99,000
6. Különféle bevételek:
A chinai kormány által az osztrák-magyar monarchia részére fizetendő hadi kárpotlásnak Magyarországra eső része 215,000
A büntetéspénzek országos alapjából, az alap részére adott és 10 év alatt törlesztendő 440,000 K előleg megtéritésének VII. részletéül 44,000
7. Állami előlegek: 1.117,925
V. FEJEZET Kereskedelemügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
A fiumei nyilvános raktári vállalat részvénytársaság által a ministeri biztos dijazására fizetendő 4,000
2. Közutak:
Az utak kiépitésére a vármegyék és községek által megszavazott hozzájárulások 1914/15. évben esedékes részletei 41,760
3. Hajózás:
Az „Adria” magyar kir. tengerhajózási részvénytársaság által az állami ellenőrzéssel megbizott ministeri közegek dijazására fizetendő 16,000
A magyar királyi folyam- és tengerhajózási részvénytársaság által az állami felügyelet czimén a ministeri biztos dijazására fizetendő 8,000
A magyar keleti tengerhajózási részvénytársaság által az állami ellenőrzéssel megbizott ministeri közegek dijazására fizetendő 11,000
A magyar-horvát tengeri gőzhajózási részvénytársaság által az állami ellenőrzéssel megbizott ministeri közegek dijazására fizetendő 12,000
A balatontavi gőzhajózási részvénytársaság által az állami felügyelet czimén a ministeri biztos dijazására fizetendő 1,200
4. Magyar királyi államvasutak:
A határőrvidéki beruházási alapnak az ogulin-knini vasut épitéséhez való hozzájárulás 1.000,000
VI. FEJEZET Földmivelésügyi minsterium:
1. Ménesbirtok-gazdaságok, gödöllői korona uradalom és palánkai csikótelep:
A mezőhegyesi czukorgyártól, az ottani élőviz-csatorna fentartási költségekre 12,000
2. Vizi munkálatok:
A dunabogdányi és visegrádi kincstári kőbányákban termelt és előállitott terméskövek stb. eladásából befolyó összeg 250,000
3. Szőlészet és borászat:
Kezelési bevételek 500
Gazdálkodási bevételek 500,500
Az uj állami borpinczék bevételei a borok után befolyó kezelési díjakból stb. 50,000
A jégverés által sujtott tokajhegyaljai szőlőbirtokosok részére öt év alatti viszafizetés mellett engedélyezett 600,000 K kamatmentes kölcsön egyévi törlesztési részlete 120,000
4. Állami jószágok és telepitési szolgálat:
telepitésre kijelőlt, de meg nem szállott kincstári birtokok jövedelme és vegyesek 210,500
Állami javak eladásából 400,000
A telepesek által fizetendő váltságárak és kamatok 1.357,410
VII. FEJEZET Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Budapesti királyi egyetem:
A margitszigeti kertészet jövedelme és a székesfővárosi pénzalap járuléka a park fentartásához 108,000
2. Elemi iskolai tanitó-, tanitónő- és kisdedóvónőképző-mtézetek:
Munkács város hozzájárulása az ottani tanitóképző-intézet felépitési költségeihez 246,400
3. Állami felső kereskedelmi iskolák:
A beszterczebányai kereskedelmi- és iparkamara által az ottani felső kereskedelmi iskola czéljaira az 1918. évi végeig fizetendő évi járulék 1,000
4. A Muzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége és Országos Tanácsa. Erdélyi Muzeum. A Felsőmagyarországi Rákóczi-Muzeum. A sümegi Darnay-Muzeum. Hiteles helyi levéltárak felügyelete:
A selmeczi óvárnak muzeumi czélokra átalakitására Selmecz- és Bélabánya szab. kir. város részére adott 20,000 K kamatmentes kölcsön visszatéritésére IX. részlet 1,000
VIII. FEJEZET Igazságügyi ministerium:
Királyi törvényszékek és járásbiróságok:
Járulékok a törvénykezési épitkezések költségeihez 1,000
IX. FEJEZET A jelen költségvetési törvény alapján eszközlendő beruházások költségeinek fedezése czéljából kibocsátandó kötvények értékesitéséből:
1. Pénzügyministerium 21.349,111
2. Kereskedelemügyi ministerium 177.232,000
3. Földmivelésügyi ministerium 13.943,715
4. Vallás- és közoktatásügyi ministerium 10.671,000
5. Honvédelmi ministerium 6.000,000
Rendkivüli bevételek összege 310.522,270
Bevételek főösszege 2,264.157,883

4. § A 2-ik §-ban megállapitott s összesen 2.264,096,830 Kt

tevő kiadásokat a 3-ik §-ban megajánlott s összesen 2.264,157.883 Kt

tevő jövedelmek és bevételek 61,053 Kval

haladják meg, mely összeg a pénztári készletek gyarapitására forditandó.

5. § Hogy az államnak a 3. §-ban elősorolt jövedelmei folyóvá tétethessenek, a törvénybe iktatott egyes- és fogyasztási adók, jövedelmek, díjak, bélyegek és illetékek, ugy szintén az adóköteles jövedelmek után az 1893. évi XLVI. tc. 9. és 10. §-aiban megállapitott százalékokban kivetendő általános jövedelmi pótadó, a hadmetességi díj, az út-, híd- és révvám és az állami vagyon jövedelmei s az állam egyéb bevételei, az eddigi törvényekben eszközölt és a törvényhozás által netalán még teendő módositások megtartásának kikötése mellett, az 1914/15. évre ezennel megajánltatnak és megszavaztatnak.

Miután az egyenes adókkal szedett földtehermentesitési járulék, tekintet nélkül a földtehermentesitési adósság szükségletének nagyságára, az egyenes adókkal egységes szolgáltatást képez s 1892. év óta már a költségvetésben is egyesittetett, az egyenes adók beszedésére vonatkozó felhatalmazás az eddig is követett törvényes gyakorlatnak megfelelőleg úgy a folyó adókra, mint a régibb tartozásokra nézve, az egyes adókkal egy szolgáltatást képező földtehermentesitési járulékokra is kiterjed.

6. § Az előbbi §-ban megszavazott, valamint a 3. §-ban előirányzott bevételek csupán a jelen törvényben megajánlott kiadásokra fordittathatnak, és átruházás e kiadásoknak sem fejezetei, sem czimei, sem rovatai között nem engedhetik.

Kivételnek csak a rendes kiadások III. fejezet, 1. czimének 1. és 2. rovata között; továbbá a XVIII. fejezet 9. czime alatt a személyi járandóságok és dologi kiadások között; a XIX. fejezet 6. czimének 2-5. rovatai között; a XX. fejezet 2., 5. és 8. czimének egyes rovatai között, valamint ugyanezen fejezet 6., 10. és 32. czime alatt a személyi járandóságok és dologi kiadások között; a XXI. fejezet 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10., 11., 12., 23., 24., 25., 27., 30., 31., 33., 34., 36., 37., 38., 39., 41., 42., 43. és 44. czimeinél a személyi járandóságok és dologi kiadások között, továbbá ugyanezen fejezet 14., 16. és 18. czimének 1-3. rovatai között, 19. és 21. czimének 1-4. rovatai között és 15. czimének 175. rovatai között; a XXII. fejezet 7. és 12. czime alatt a személyi járandóságok és dologi kiadások között; a XXIII. fejezet 3. czimének 1-8. rovatai és 5. cimének 1-6. rovatai között; a rendkivüli kiadások, átmeneti kiadások X. fejezet 18. czime alatt a személyi járandóságok és dologi kiadások között; végre a beruházások IV. fejezet 5. czimének 1-3., továbbá 4-27. rovatai között van helye. Ezek között az átruházás megengedtetik, olyképen azonban, hogy az átruházási jogok a „Családi pótlékok” alrovatok hiteleire az 1912. évi XXXV. tc. 19. §-ában foglalt határozmányoknak megfelelően nem terjednek ki.

7. § A kormány felhatalmaztatik, hogy az 1904. évi XIV. törvénycikk alapján az elmilt évekre vonatkozó állami költségvetésekben előirányozva volt hitelösszegeknek fel nem használt részeit az 1914/15. évben felhasználhassa akkor is, ha az illető számadási évben fel nem használt hitelmaradványok az 1897. évi XX. törvénycikk 27. és 28. §-aiban előirt módon le nem köttettek, vagy ha e lekötések elévültek.

Felhatalmaztatik a pénzügyminister, hogy az 1909. évi XV. törvénycikkel kőszénbányászati beruházásokra engedélyezett hitelek az 1914. első félév végéig igénybe nem vett maradványt az 1914/15. évben felhasználhassa és hogy a szóbanlévő beruházási hitelből az idézett tc. 5. §-a értelmében az almásvölgyi (bozovicsi) bányászat beruházásaira eső 2,297.130 Knak az emlitett bányászat czéljaira igénybe nem vett részét az 1909. évi XV. tc. 5. §-ában megjelölt többi bányáknál használhassa fel beruházásokra.

8. § Az 1914/15. évi közösügyi kiadásokból a magyar szent korona országait illető összeg gyanánt a Rendes kiadások IV. fejezete és az I. fejezete alatt előirányzott összegek csak annyiban használhatók fel, amennyiben azok az 1867. évi XII. tc. 40. §-a értelmében a közösügyek tárgyalására kiküldött országos bizottságok által az 1914/15. évre megállapitandó közös költségvetésből a magyar szent korona országaira eső részt meg nem haladják.

9. § A szeszadópótléknak az 1911. évi XIV. tc. 8. §-a értelmében 50 fillérben megállapitott tétele 1914. évi szeptember 1-től kezdve 70 fillérre, a szeszadópótlék visszatéritésének tételei pedig az 1899. évi XXIV. tc. 4. §-ának 1. pontja alatt emlitett esetben 35 fiilérre és a 2. pontja alatt emlitett esetben 70 fillérre felemeltetnek.

A szabad forgalomba már átment és 1914. évi szeptember 1-én meglévő égetett szeszes folyadékokban foglalt minden hektoliterfok (liter) alkohol után 20 fillér pótadó fizetendő. E pótadó alá eső készlet bejelentésére, a pótadó kirovására és beszedésére, valamint a pótadó alóli mentességekre is, az 1908. évi XXVIII. tc. 121. §-a 1. pontjában foglalt határozmányok értelemszerüen érvényesek azzal, hogy az égetett szeszes folyadékoknak 1914. évi szeptember 1-én meglevő készletei ugyanazon hó 3-ik napjáig jelentendők be.

10. § Felhatalmaztatik a pénzügyminister, hogy a jelen törvény 3. §-ának B. Rendkivüli bevételek I. és IX. fejezetei alatt előirányzott összegek beszerzése és a pénztári készletek kiegészitése czéljából összesen 400,000.000 Kt, a pénzpiacz viszonyainak megfelelő kamata és koronaértéke, vagy akár részben, akár egészben más külföldi értékre szóló adómentes járadékkötvények kibocsátása utján szerezhessen be. Felhatalmaztatik egyuttal a pénzügyminister, hogy a fentiek szerint kibocsátható járadékkötvények értékesitésének lebonyolitásáig a felmerülő szükséglet átmeneti hitelmüveletek utján fedezhesse, s végül, hogy e müveletek költségeit egyelőre a 4%-os magyar koronajáradékkölcsön kamatszükségleténél számolhassa el.

11. § Felhatalmaztatik a kormány, hogy az alsóbb rendü közigazgatási teendők ellátására a tisztviselői állások helyett rendszeresitendő, s rangban és illetményekben a tisztviselői és állások közé soroló kezelők (kezelőnők) szolgálatai viszonyait, valamint illetményeit és nyugellátását - az állami alkalmazottak többi csoportjaira nézve érvényben álló törvényes határozmányoktól a szükséghez képest megállapitandó eltérésekkel - rendeleti uton szabályozza.

12. § Az 1898. évi XXI. tc. 2. §-ának az a rendelkezése, amely szerint az országos betegápolási pótadó az ugyanabban a szakaszban emlitett egyenes államadók 3%-át meg nem haladhatja, az 1915. évre hatályon kivül helyeztetik és az 1915. évben kivetendő országos betegápolási pótadó kulcsa 5%-ban állapittatik meg.

13. § Az 1888. évi IV. törvénycikk 7. §-ának ama rendelkezése, mely szerint a helyi érdekü vasutak esélyezése czimén az állami költségvetés évenként 600,000 Knál (300,000 frtnál) nagyobb összeggel meg nem terhelhető, az 1914/15. évre hatályon kivül helyeztetik.

14. § Felhatalmaztatik a kereskedelemügyi minister, hogy az 1907. évi L. törvénycikk 1. §-ában emlitett A. táblázatba tartozó államvasuti tisztviselőknek az 1914/15. költségvetési évbe eső két időszakos előléptetése alkalmával olyan tisztviselőket, akiknek várakozási ideje még nem telt le, az 1907. évi L. törvénycikk 8. §-ában megállapitott 25%-nál nagyobb terjedelemben, de a költségvetésben engedélyezett hitel keretén belül léptethessen soronkivül elő és hogy az összes előléptetendő tisztviselőknek legfeljebb 20%-át abban az esetben is előléptethesse, ha az illetők várakozási idejének fele még nem telt le.

15. § Az 1889. évi IX. tc. 3. §-ának utolsó bekezdése kiegészittetik azzal, hogy az idézett törvény 3. §-ának b) és c) pontjaiban érintett kötvények után kibocsátott nyereményélvezeti jegyek az 1889. évi IX. tc. által akkor sem érintetnek, ha azok a szóban levő kötvényeknek nem visszafizetése, hanem convertálás után lettek kiszolgáltatva.

16. § Jelen törvény 1914. évi julius hó 1-én lép életbe és végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére