1915. évi V. törvénycikk indokolása

a sajtóról szóló 1914:XIV. törvénycikk 61. §-ának módosításáról * 

Az 1848:XVIII. tc. 30. §-a politikai tartalmú időszaki lapok biztosítékát a naponként megjelenő lapnál 10,000 forintban, a ritkábban megjelenő lapnál pedig 5000 forintban állapította meg, s a biztosíték nyujtását készpénz letételén kívül a fekvő birtokra kettős biztosítékkal betáblázott kötelezvény útján is megengedte. Ezzel szemben az 1914:XIV. törvénycikkbe foglalt új sajtótörvény 18. §-a szerint a hetenként legalább ötször megjelenő lap kiadójának Budapesten és a székesfővárosi államrendőrség hatósága alá tartozó környékén 50,000, a vidéken 20,000 koronát, más esetekben Budapesten és környékén 20,000, a vidéken 10,000 koronát kell és pedig mindenkor készpénzben vagy óvadékképes értékpapírban letenni.

Tekintettel arra, hogy az új sajtótörvény a hirlapbiztosíték összegét különösen a Budapesten és környékén megjelenő lapok tekintetében jelentékenyen emelte és a biztosíték adásának módja is lényegesen változott; az új törvény 61. §-a a törvény életbelépése idejében már fennálló lapokra nézve az átmenet megkönnyítésére akként rendelkezett, hogy a kiadóknak a törvény életbeléptéről, vagyis 1914. évi április hó 12. napjától számított egy évi határidőt engedett arra, hogy a lapbiztosítékot az új törvényben megszabott magasabb összegre kiegészíthessék és amennyiben korábbi biztosítékuk nem készpénz vagy óvadékképes értékpapirok letételében állott volna, azt ebben az értékben tehessék le.

Az érdekelt körök ennek az átmeneti határidőnek méltányos meghosszabbítását kérelmezték. Reámutattak különösen arra, hogy az a könnyítés, amelyet az idézett 61. § a már fennálló lapok kiadóinak nyujtani kivánt, a háború okozta rendkívüli gazdasági viszonyok között kellőkép nem érvényesülhetett és az új törvény érintett követelményeinek teljesítése a megszabott egy éven belül sok kiadóra nézve elháríthatatlan nehézséggel járt. Még súlyosbította ezt az, hogy az eddigi hirlapbiztosítékot sok esetben a kiadó helyett a lap fenmaradásában nem érdekelt harmadik személyek szolgáltatták, akik az új sajtótörvényben megállapított súlyosabb vagyoni felelősség miatt a biztosítékot felmondották s ennélfogva helyette a kiadónak egészen új biztosítékot kell letennie.

Ezekkel a körülményekkel számol a tv., midőn az új sajtótörvény szóbanforgó átmeneti rendelkezését megfelelően módosítani kívánja.

Az 1. § 1914:XIV. tc. 61. §-ának első bekezdésében megszabott egy évi határidőt három évre terjeszti ki, amely idő alatt a gazdasági viszonyok remélhetőleg akként fognak alakulni, hogy a most fennforgó nehézségekkel nem kell többé számolni.


  Vissza az oldal tetejére