1927. évi V. törvénycikk

egyes adók és illetékek mérsékléséről és a pengőértékben való számítással kapcsolatos rendelkezésekről, továbbá az önkormányzati testületek háztartásának hatályosabb ellenőrzéséről * 

I. FEJEZET

Egyenesadók

1. § (1) A földadó alapjául szolgáló kataszteri tiszta jövedelmet pengőértékre kell átszámítani. Az így nyert pengőösszegnek 25%-a a földadó.

(2) A vízitársulatok javára a víziművek szoros értelemben vett fenntartási költségei után folyósított adóvisszatérítések mértékét az (1) bekezdésben foglalt rendelkezésekkel összhangban a pénzügyminiszter rendelettel szabályozza.

2. § A házadóról szóló 1925. évi 200/P. M. számú hivatalos összeállítás 11. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„A házadó kivetési kulcsa:

1. Budapesten 20%;

2. a törvényhatósági joggal felruházott, valamint a rendezett tanácsú városokban 18%;

3. más helyeken 15%.”

3. § A házadóról szóló 1925. évi 200/P. M. számú hivatalos összeállítás 19. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A bérbe nem adott épületek tulajdonosai a kis- és nagyközségekben, ha:

1. az épületből semmi sincs bérbeadva,

2. az épület haszonértéke már jogerősen megállapított és

3. a lakrészek száma nem változott, a haszonérték bevallása alól felmentetnek.

(2) Ezeket az adózókat a terhükre megállapított házadóösszegekről fizetési meghagyással csak abban az esetben kell értesíteni, ha az adóösszeg az előző évihez képest felemeltetett. A haszonérték felemelését a fizetési meghagyásban részletesen indokolni kell.

(3) Az (1) bekezdés rendelkezései szerint a haszonérték bevallása alól felmentett adózók az adóív kézbesítésétől számított 15 nap alatt kérhetik a házadó helyesbítését, ha az előző évben jogerősen megállapított haszonértéket magukra nézve sérelmesnek vélik.

(4) A pénzügyminiszternek jogában áll a jelen §-ban biztosított kedvezményeket ott, ahol azt a körülmények indokolttá teszik, a városok külterületén levő épületekre is kiterjeszteni.”

4. § (1) A házadóról szóló 1925. évi 200/P. M. számú hivatalos összeállítás 2. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az egyéb törvényekben adott állandó házadómentességek hatályon kívül helyeztetnek.

(3) A pénzügyminiszternek joga van viszonosság esetében állandó adómentességben részesíteni a küldföldi tanulók, vagy külföldi közművelődési intézetek elhelyezésére szolgáló épületeket.”

(2) A házadóról szóló 1925. évi 200/P. M. számú hivatalos összeállítás 4. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Bérbeadás esetében is állandóan adómentesek maradnak:

1. a földbirtokkal együtt bérbeadott gazdasági épületek;

2. a hivatalok céljaira szolgáló állami épületek, ha valamely állami szervnek avagy lakpénzilletményeiket meg nem haladó bérért közszolgálati alkalmazottaknak adatnak bérbe;

3. az államkincstár tulajdonában levő munkásházak, ha azok az állami és más üzemek munkásai, esetleg alkalamzottai részére adatnak bérbe;

4. az állami szállítási vállalatok tárházai, ha a bérbeadás a tárházvállalat fejlesztése érdekében történik;

5. az állami ínséglakások (baraktelepek).”

5. § A házadóról szóló 1925. évi 200/P. M. számú hivatalos összeállítás 8. §-ának (1) bekezdése a következőkkel egészíttetik ki:

„Annál a háztulajdonosnál, aki a házadó alapjául szolgáló novemberi bérnegyedben a lakásrendelet értelmében járó házbérnél kisebb házbért szed, a következő évben pedig a lakásrendelet értelmében járó házbéreket szedi, a házadó alapját annak a bérösszegnek az alapján kell kiszámítani, amelyet a háztulajdonos a novemberi bérnegyedben a lakásrendelet értelmében szedni jogosult volt.”

6. § (1) Ideiglenes adómentesség illeti meg:

1. az újonan emelt épületet, ha az olyan területen épült, ahol előbb épület nem volt;

2. a régi épületnek alapterjedelmét kibővítő és előbb még beépítve nem volt területre emelt új toldaléképületet;

3. a teljesen lebontott épület helyére újonnan emelt épületnek a lebontott épület terjedelmét meghaladó részét. Ha az e pont alá eső új épület a lebontott épület térfogatának a négyszeresét eléri, az adómentesség az egész épületet illeti meg:

4. a meglévő épületre újonan ráépített emeleti részt.

(2) Az adómentesség tartama:

1. 25 év, ha az épület (épületrész) az 1928. vagy 1929. évben helyeztetik teljesen lakható (használható) állapotba;

2. 20 év, ha az épület (épületrész) az 1930. évben helyeztetik teljesen lakható (használható) állapotba;

3. 15 év, ha az épület (épületrész) az 1931. évben vagy későbben helyeztetik teljesen lakható (használható) állapotba.

(3) Tíz évi adómentesség illeti meg a teljesen lebontott épület helyére újonnan emelt épületnek azt a részét, amely a lebontott épület terjedelmének felel meg, ha csak az a rész az (1) bekezdésnek 3. pontja alá nem esik.

(4) Az ezen § alapján engedélyezett adómentesség, ha az épület (épületrész) legkésőbb az 1931. év végéig helyeztetik lakható (használható) állapotba, az állami adóra és az ezután járó községi pótadóra, a később lakható (használható) állapotba helyezett épületeknél (épületrészeknél) ellenben, csak az állami adóra terjed ki.

(5) A Budapest székesfőváros fejlesztéséről és háztartásának rendezése végett teendő állami intézkedésekről szóló 1908:XLVIII. tc. 12. §-a hatályon kívül helyeztetik. Az ezen szakasz alapján eddig feltételes adómentességben részesített lakóházakat az 1950. év végéig a házadó pótlékaira is kiterjedő ideiglenes adómentesség illeti meg.

(6) Ha az adózó a saját használatára épült házának egy kisebb részébe lakáshiány miatt az építkezés befejezése előtt beköltözik és hitelt érdemlően igazolja azt, hogy az építkezés teljes befejezését anyagi, vagy technikai okok késleltették, úgy a pénzügyminiszter indokolt esetben megengedheti, hogy az ideiglenes házadómentesség engedélyezésére irányuló kérvény beadásának határideje nem az épület egy részének időelőtti kényszerű használatbavételétől, hanem az épület építésének befejezésétől számíttassék.

(7) Felhatalmaztatik a pénzügyminiszter, hogy azokat a házakat, amelyeket tulajdonosaik az 1920:XXIX. tc. és 1920:XXXVI. tc. alapján megszerzett házhelyeikre építtettek, ideiglenes házadómentességben részesíthesse abban az esetben is, ha a tulajdonos az ideiglenes házadómentesség engedélyezésére irányuló kérvényt a házadóról szóló 1925. évi 200/P. M. számú hivatalos összeállítás 25. §-ában megállapított határidő letelte után, de legkésőbb 1927. évi június hó végéig beadja.

7. § A lakásrendelet bérkorlátozó hatálya alá tartozó városokban és községekben adómérséklés illeti meg azt a házbirtokost, aki akár bérbeadott, akár bérbe nem adott házát az 1927. évben, legkésőbb november hó 30-ig, kizárólag a saját költségén tatartoztatja és a tatarozási költségek összege az 1927. évre kivetett házadó alapjának 20%-át eléri vagy meghaladja.

(2) Az adómérséklés mértéke a következő:

1. ha a tatarozási költségek az 1927. évi házadóalap 20%-át elérik, de annak 60%-át nem érik el, a tatarozási költség felét az 1928. évi házadó alapjából le kell vonni;

2. ha a tatarozási költségek az 1927. évi házadóalap 60%-át elérik, de annak 100%-át nem érik el, a tatarozási költségek felét az 1928. évi házadó alapjából, a másik felét pedig az 1929. évi házadó alapjából le kell vonni;

3. ha a tatarozási költségek az 1927. évi házadóalap 100%-át elérik, vagy meghaladják, a tatarozási költségeknek az 1927. évi házadóalap összegét elérő részét az 1928. évi, a többi részét pedig az 1929. évi házadó alapjából le kell vonni.

(3) Az ideiglenesen adómentes épületek birtokosait az 1925:XVIII. tc. 11. §-ában biztosított adókedvezmény illeti meg. A tatarozási költségeket azonban ezeknél az épületeknél is az 1927. évi házadó alapjához kell viszonyítani.

(4) Az 1927. évben végzett és november hó 30-ig befejezett olyan átalakítási munkálatok után, amelyek folytán új lakás, üzlethelyiség vagy üzleti iroda nem keletkezett, a tatarozás fejében biztosított adómérséklés engedélyezésének van helye.

(5) Jelen szakasz rendelkezései nem alkalmazhatók azokra az épületekre vagy épületrészekre nézve, amelyekkel a háztulajdonos szabadon rendelkezhetik.

(6) Az eljárást a pénzügyminiszter rendelettel szabályozza.

8. § (1) Az ellen a természetes személy ellen, aki az 1927. vagy 1928. év folyamán teljesen új épületet építtet, az épületbe befektetett tőke után a jövedelem vagy a vagyon eltitkolása miatt eljárás utólagosan nem indítható azon a címen, hogy az eltitkolt jövedelmet, illetőleg vagyont az építtető a kellő időben nem vallotta be.

(2) A büntető eljárás mellőzésének azonban csak akkor van helye, ha az építtető igazolja, hogy a befektetett tőke az 1926. évet megelőző időben szerzett jövedelemből, vagy az 1926. évet megelőzőleg tulajdonában volt vagyonból származik.

9. § (1) A kereseti adóról szóló 1925. évi 300/P. M. számú hivatalos összeállítás 5. § (1) bekezdése 10. pontjának hatályon kívül helyezése mellett a 9. pontban 480 aranykoronaértékben megállapított adómentes jövedelmek 960 pengőben állapíttatnak meg.

(2) A kereseti adóról szóló 1925. évi 300/P. M. számú hivatalos összeállítás 5. § (1) bekezdése a következőkkel egészítettik ki:

„15. az állam által kezelt alapok és alapítványok, az ipari és kereskedelmi foglalkozásból származó jövedelmükön kívül, egyéb jövedelmükre nézve.”

(3) A (2) bekezdésben foglalt mentesség 1924. évi január hó elsejétől kezdődő hatállyal alkalmazandó.

10. § A kereseti adóról szóló 1925. évi 300/P. M. számú hivatalos összeállítás 18. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az alkalmazottak kereseti adójának tételei a következők:

1. ha a jövedelem hetenként 20 pengőt meghalad:

az adó heti
20 P-n felül 25 P-ig 0.10 P
25 P-n felül 30 P-ig 0.15 P-ig
30 P-n felül 35 P-ig 0.20 P-ig
35 P-n felül 40 P-ig 0.25 P-ig
40 P-n felül 45 P-ig 0.30 P-ig
45 P-n felül 50 P-ig 0.40 P-ig
50 P-n felül 55 P-ig 0.50 P-ig
55 P-n felül 60 P-ig 0.60 P-ig
60 P-n felül 65 P-ig 0.70 P-ig
65 P-n felül 70 P-ig 0.80 P-ig
70 P-n felül 75 P-ig 0.90 P-ig
75 P-n felül 80 P-ig 1.- P-ig
80 P-n felül 85 P-ig 1.10 P-ig
85 P-n felül 90 P-ig 1.20 P-ig
90 P-n felül 95 P-ig 1.30 P-ig
95 P-n felül 100 P-ig 1.45 P-ig
10 P-n felül 105 P-ig 1.60 P-ig
105 P-n felül 110 P-ig 1.75 P-ig
110 P-n felül 115 P-ig 1.90 P-ig
115 P-n felül 120 P-ig 2.05 P-ig
120 P-n felül 125 P-ig 2.20 P-ig
125 P-n felül 130 P-ig 2.35 P-ig
130 P-n felül 135 P-ig 2.50 P-ig
135 P-n felül 140 P-ig 2.65 P-ig
140 P-n felül 145 P-ig 2.80 P-ig
145 P-n felül 150 P-ig 3.- P-ig
150 P-n felül 160 P-ig 3.25 P-ig
160 P-n felül 170 P-ig 3.50 P-ig
170 P-n felül 180 P-ig 4.- P-ig
180 P-n felül 190 P-ig 4.50 P-ig
190 P-n felül 200 P-ig 5.- P-ig
200 P-n felül 210 P-ig 5.50 P-ig
210 P-n felül 220 P-ig 6.- P-ig
220 P-n felül 230 P-ig 6.50 P-ig
230 P-n felül 240 P-ig 7.- P-ig
240 P-n felül 250 P-ig 7.50 P-ig
250 P-n felül 260 P-ig 8.- P-ig
260 P-n felül 270 P-ig 8.50 P-ig
270 P-n felül 280 P-ig 9.- P-ig
280 P-n felül 290 P-ig 9.50 P-ig
290 P-n felül 300 P-ig 10.- P-ig
300 P-n felül 310 P-ig 10.50 P-ig
310 P-n felül 320 P-ig 11.- P-ig
320 P-n felül 330 P-ig 12.- P-ig
330 P-n felül 340 P-ig 13.- P-ig
340 P-n felül 350 P-ig 14.- P-ig
350 P-n felül 360 P-ig 15.- P-ig
360 P-n felül 375 P-ig 16.- P-ig
375 P-n felül 390 P-ig 17.- P-ig
390 P-n felül 405 P-ig 18.- P-ig
405 P-n felül 420 P-ig 19.50 P-ig
420 P-n felül 435 P-ig 21.- P-ig
435 P-n felül 450 P-ig 22.50 P-ig
450 P-n felül 475 P-ig 25.- P-ig
475 P-n felül 500 P-ig 27.50 P-ig
500 P-n felül 525 P-ig 30.- P-ig
525 P-n felül 550 P-ig 33.- P-ig
550 P-n felül 575 P-ig 36.- P-ig
575 P-n felül 600 P-ig 39.- P-ig
600 P-n felül 625 P-ig 42.- P-ig
625 P-n felül 650 P-ig 45.- P-ig
650 P-n felül 700 P-ig 50.- P-ig
700 P-n felül 750 P-ig 56.- P-ig

750 pengőn felül minden megkezdett 50 pengő után az adó 3.75 pengő s minden megkezdett 50 pengő teljes 50 pengőnek veendő;

2. ha a jövedelem havonkint 80 pengőt meghalad:

80 P-n felül 100 P-ig 0.40 P-ig
100 P-n felül 120 P-ig 0.60 P-ig
120 P-n felül 140 P-ig 0.80 P-ig
140 P-n felül 160 P-ig 1.- P-ig
160 P-n felül 180 P-ig 1.20 P-ig
180 P-n felül 200 P-ig 1.60 P-ig
200 P-n felül 220 P-ig 2.- P-ig
220 P-n felül 240 P-ig 2.40 P-ig
240 P-n felül 260 P-ig 2.80 P-ig
260 P-n felül 280 P-ig 3.20 P-ig
280 P-n felül 300 P-ig 3.60 P-ig
300 P-n felül 320 P-ig 4.- P-ig
320 P-n felül 340 P-ig 4.40 P-ig
340 P-n felül 360 P-ig 4.80 P-ig
360 P-n felül 380 P-ig 5.20 P-ig
380 P-n felül 400 P-ig 5.80 P-ig
400 P-n felül 420 P-ig 6.40 P-ig
420 P-n felül 440 P-ig 7.- P-ig
440 P-n felül 460 P-ig 7.60 P-ig
460 P-n felül 480 P-ig 8.20 P-ig
480 P-n felül 500 P-ig 8.80 P-ig
500 P-n felül 520 P-ig 9.40 P-ig
520 P-n felül 540 P-ig 10.- P-ig
540 P-n felül 560 P-ig 10.60 P-ig
560 P-n felül 580 P-ig 11.20 P-ig
580 P-n felül 600 P-ig 12.- P-ig
600 P-n felül 640 P-ig 13.- P-ig
640 P-n felül 680 P-ig 14.- P-ig
680 P-n felül 720 P-ig 16.- P-ig
720 P-n felül 760 P-ig 18.- P-ig
760 P-n felül 800 P-ig 20.- P-ig
800 P-n felül 840 P-ig 22.- P-ig
840 P-n felül 880 P-ig 24.- P-ig
880 P-n felül 920 P-ig 26.- P-ig
920 P-n felül 960 P-ig 28.- P-ig
960 P-n felül 1000 P-ig 30.- P-ig
1000 P-n felül 1040 P-ig 32.- P-ig
1040 P-n felül 1080 P-ig 34.- P-ig
1080 P-n felül 1120 P-ig 36.- P-ig
1120 P-n felül 1160 P-ig 38.- P-ig
1160 P-n felül 1200 P-ig 40.- P-ig
1200 P-n felül 1240 P-ig 42.- P-ig
1240 P-n felül 1280 P-ig 44.- P-ig
1280 P-n felül 1320 P-ig 48.- P-ig
1320 P-n felül 1360 P-ig 52.- P-ig
1360 P-n felül 1400 P-ig 56.- P-ig
1400 P-n felül 1440 P-ig 60.- P-ig
1440 P-n felül 1500 P-ig 64.- P-ig
1500 P-n felül 1560 P-ig 68.- P-ig
1560 P-n felül 1620 P-ig 72.- P-ig
1620 P-n felül 1680 P-ig 78.- P-ig
1680 P-n felül 1740 P-ig 84.- P-ig
1740 P-n felül 1800 P-ig 90.- P-ig
1800 P-n felül 1900 P-ig 100.- P-ig
1900 P-n felül 2000 P-ig 110.- P-ig
2000 P-n felül 2100 P-ig 120.- P-ig
2100 P-n felül 2200 P-ig 132.- P-ig
2200 P-n felül 2300 P-ig 144.- P-ig
2300 P-n felül 2400 P-ig 156.- P-ig
2400 P-n felül 2500 P-ig 168.- P-ig
2500 P-n felül 2600 P-ig 180.- P-ig
2600 P-n felül 2800 P-ig 200.- P-ig
2800 P-n felül 3000 P-ig 224.- P-ig

3000 pengőn felül minden megkezdett 200 pengő után az adó 15 pengő s minden megkezdett 200 pengő teljes 200 pengőnek veendő.

11. § A kereseti adóról szóló 1925. évi 300/P. M. számú hivatalos összeállítás 20. §-ában megállapított adótételek pengőértékben megállapítottaknak tekintendők.

12. § A kereskedői mérleg valódiságának helyreállításáról és az ezzel kapcsolatos rendelkezésekről szóló 1925. évi 7000/P. M. számú rendelet 42. §-ában említett látszólagos nyereséggel az adóalap nem apasztható kisebb összegre, mint amennyi a részvénybirtokosok között felosztatott. Ennek a rendelkezésnek az alkalmazásánál azonban a részvényesek között felosztott nyereségből a külföldről származó és ott társulati adó avagy ezzel egyenlőnek tekintendő adó alá eső jövedelmet le kell vonni. Ha azonban az ekképp megállapítandó adóalap a társulat tényleges nyereségénél nagyobb lenne, az adóalapot a társulat kérelmére a könyvvizsgálat útján megállapítandó tényleges nyereségének megfelelő összegben kell megállapítani.

13. § A társulati adóról szóló 1925. évi 400/P. M. számú hivatalos összeállítás 19. §-ának 3. és 4. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. az 1. § (1) bekezdésének 2. pontjában felsorolt vállalatoknál, ha az adóköteles nyereség:

6,000 pengőt nem halad meg: 5%,
6,000 P-n felül 12,000 P-ig: 6%,
12,000 P-n felül 18,000 P-ig: 7%,
18,000 P-n felül 24,000 P-ig: 8%,
24,000 P-n felül 36,000 P-ig: 9%,
36,000 P-n felül 48,000 P-ig: 10%,
48,000 P-n felül 60,000 P-ig: 12%,
60,000 pengőt meghalad: 15%.

4. a 2. §-ban említett tantiemadóknak a kulcsa, ha a javadalmazás évenkint és egyénenkint

3000 pengőt nem halad meg: 16%,

3000 pengőt meghalad, de 10,000 pengőt nem halad meg: 20%,

10,000 pengőt meghalad: 25%.”

14. § A jövedelemadóról és a vagyonadóról szóló 1925. évi 500/P. M. számú hivatalos összeállítás 4. §-ának 4. és 5. pontjában, illetőleg 5. § (1) bekezdésének 10. b) pontjában 800, 500, illetőleg 2400 aranykoronaértékben megállapított adómentes jövedelmek 1000, 600, illetőleg 3600 pengőben állapíttatnak meg.

15. § A jövedelemadóról és a vagyonadóról szóló 1925. évi 500/P. M. számú hivatalos összeállítás 22. §-ának (1) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A jövedelemadó tételei a következők:

A jövedelemadó alapjának összege A jövedelemadó összege
rendes adótétel felemelt adótétel
600 P-n felül 700 P-ig 7.- P 7.70 P
700 P-n felül 800 P-ig 8.- P 8.80 P
800 P-n felül 900 P-ig 9.- P 9.90 P
900 P-n felül 1,000 P-ig 10.- P 11.- P
1,000 P-n felül 1,100 P-ig 11.- P 12.10 P
1,100 P-n felül 1,200 P-ig 12.- P 13.20 P
1,200 P-n felül 1,300 P-ig 14.- P 15.40 P
1,300 P-n felül 1,400 P-ig 16.- P 17.60 P
1,400 P-n felül 1,500 P-ig 18.- P 19.80 P
1,500 P-n felül 1,600 P-ig 20.- P 22.- P
1,600 P-n felül 1,700 P-ig 22.- P 24.- P
1,700 P-n felül 1,800 P-ig 24.- P 26.- P
1,800 P-n felül 1,900 P-ig 26.- P 28.- P
1,900 P-n felül 2,000 P-ig 28.- P 30.- P
2,000 P-n felül 2,100 P-ig 30.- P 32.- P
2,100 P-n felül 2,200 P-ig 32.- P 34.- P
2,200 P-n felül 2,300 P-ig 34.- P 37.- P
2,300 P-n felül 2,400 P-ig 37.- P 40.- P
2,400 P-n felül 2,500 P-ig 40.- P 43.- P
2,500 P-n felül 2,600 P-ig 43.- P 46.- P
2,600 P-n felül 2,700 P-ig 46.- P 49.- P
2,700 P-n felül 2,800 P-ig 49.- P 52.- P
2,800 P-n felül 2,900 P-ig 52.- P 55.- P
2,900 P-n felül 3,000 P-ig 55.- P 58.- P
3,000 P-n felül 3,100 P-ig 58.- P 61.- P
3,100 P-n felül 3,200 P-ig 61.- P 65.- P
3,200 P-n felül 3,300 P-ig 64.- P 69.- P
3,300 P-n felül 3,400 P-ig 67.- P 73.- P
3,400 P-n felül 3,500 P-ig 70.- P 77.- P
3,500 P-n felül 3,600 P-ig 75.- P 82.- P
3,600 P-n felül 3,700 P-ig 80.- P 87.- P
3,700 P-n felül 3,800 P-ig 85.- P 92.- P
3,800 P-n felül 3,900 P-ig 90.- P 98.- P
3,900 P-n felül 4,000 P-ig 95.- P 104.- P
4,000 P-n felül 4,200 P-ig 100.- P 110.- P
4,200 P-n felül 4,400 P-ig 106.- P 116.- P
4,400 P-n felül 4,600 P-ig 112.- P 122.- P
4,600 P-n felül 4,800 P-ig 118.- P 128.- P
4,800 P-n felül 5,000 P-ig 125.- P 136.- P
5,000 P-n felül 5,200 P-ig 132.- P 144.- P
5,200 P-n felül 5,400 P-ig 140.- P 152.- P
5,400 P-n felül 5,600 P-ig 148.- P 160.- P
5,600 P-n felül 5,800 P-ig 156.- P 168.- P
5,800 P-n felül 6,000 P-ig 164.- P 178.- P
6,000 P-n felül 6,200 P-ig 172.- P 188.- P
6,200 P-n felül 6,400 P-ig 180.- P 198.- P
6,400 P-n felül 6,600 P-ig 190.- P 209.- P
6,600 P-n felül 6,800 P-ig 200.- P 220.- P
6,800 P-n felül 7,000 P-ig 210.- P 231.- P
7,000 P-n felül 7,200 P-ig 220.- P 242.- P
7,200 P-n felül 7,400 P-ig 230.- P 253.- P
7,400 P-n felül 7,600 P-ig 240.- P 264.- P
7,600 P-n felül 7,800 P-ig 250.- P 275.- P
7,800 P-n felül 8,000 P-ig 260.- P 286.- P
8,000 P-n felül 8,200 P-ig 270.- P 297.- P
8,200 P-n felül 8,400 P-ig 280.- P 308.- P
8,400 P-n felül 8,600 P-ig 290.- P 319.- P
8,600 P-n felül 8,800 P-ig 300.- P 330.- P
8,800 P-n felül 9,000 P-ig 310.- P 341.- P
9,000 P-n felül 9,200 P-ig 320.- P 352.- P
9,200 P-n felül 9,400 P-ig 330.- P 363.- P
9,400 P-n felül 9,600 P-ig 340.- P 374.- P
9,600 P-n felül 9,800 P-ig 350.- P 385.- P
9,800 P-n felül 10,000 P-ig 360.- P 396.- P
10,000 P-n felül 10,200 P-ig 370.- P 407.- P
10,200 P-n felül 10,400 P-ig 380.- P 418.- P
10,400 P-n felül 10,600 P-ig 390.- P 429.- P
10,600 P-n felül 10,800 P-ig 400.- P 440.- P
10,800 P-n felül 11,000 P-ig 410.- P 451.- P
11,000 P-n felül 11,200 P-ig 420.- P 462.- P
11,200 P-n felül 11,400 P-ig 435.- P 476.- P
11,400 P-n felül 11,600 P-ig 450.- P 492.- P
11,600 P-n felül 11,800 P-ig 465.- P 510.- P
11,800 P-n felül 12,000 P-ig 480.- P 528.- P
12,000 P-n felül 12,300 P-ig 500.- P 550.- P
12,300 P-n felül 12,600 P-ig 520.- P 572.- P
12,600 P-n felül 12,900 P-ig 540.- P 594.- P
12,900 P-n felül 13,200 P-ig 560.- P 616.- P
13,200 P-n felül 13,500 P-ig 580.- P 638.- P
13,500 P-n felül 13,800 P-ig 600.- P 660.- P
13,800 P-n felül 14,100 P-ig 620.- P 682.- P
14,100 P-n felül 14,400 P-ig 640.- P 704.- P
14,400 P-n felül 17,700 P-ig 660.- P 726.- P
14,700 P-n felül 15,000 P-ig 680.- P 748.- P
15,000 P-n felül 15,300 P-ig 700.- P 770.- P
15,300 P-n felül 15,600 P-ig 720.- P 792.- P
15,600 P-n felül 15,900 P-ig 740.- P 814.- P
15,900 P-n felül 16,200 P-ig 760.- P 836.- P
16,200 P-n felül 16,500 P-ig 780.- P 858.- P
16,500 P-n felül 16,800 P-ig 800.- P 880.- P
16,800 P-n felül 17,100 P-ig 820.- P 902.- P
17,100 P-n felül 17,400 P-ig 840.- P 924.- P
17,400 P-n felül 17,700 P-ig 870.- P 956.- P
17,700 P-n felül 18,000 P-ig 900.- P 990-. P
18,000 P-n felül 18,400 P-ig 940.- P 1,030.- P
18,400 P-n felül 18,800 P-ig 980.- P 1,070.- P
18,800 P-n felül 19,200 P-ig 1,020.- P 1,110.- P
19,200 P-n felül 19,600 P-ig 1,060.- P 1,155.- P
19,600 P-n felül 20,000 P-ig 1,100.- P 1,200.- P
20,000 P-n felül 20,500 P-ig 1,140.- P 1,245.- P
20,500 P-n felül 21,000 P-ig 1,180.- P 1,290.- P
21,000 P-n felül 21,500 P-ig 1,220.- P 1,335.- P
21,500 P-n felül 22,000 P-ig 1,260.- P 1,380.- P
22,000 P-n felül 22,500 P-ig 1,300.- P 1,425.- P
22,500 P-n felül 23,000 P-ig 1,340.- P 1,474.- P
23,000 P-n felül 23,500 P-ig 1,390.- P 1,529.- P
23,500 P-n felül 24,000 P-ig 1,440.- P 1,584.- P
24,000 P-n felül 24,500 P-ig 1,490.- P 1,639.- P
24,500 P-n felül 25,000 P-ig 1,540.- P 1,694.- P
25,000 P-n felül 25,500 P-ig 1,590.- P 1,749.- P
25,500 P-n felül 26,000 P-ig 1,640.- P 1,804.- P
26,000 P-n felül 26,500 P-ig 1,690.- P 1,859.- P
26,500 P-n felül 27,000 P-ig 1,740.- P 1,914.- P
27,000 P-n felül 27,500 P-ig 1,800.- P 1,980.- P
27,500 P-n felül 28,000 P-ig 1,860.- P 2,046.- P
28,000 P-n felül 28,500 P-ig 1,920.- P 2,112.- P
28,500 P-n felül 29,000 P-ig 1,980.- P 2,178.- P
29,000 P-n felül 29,500 P-ig 2,040.- P 2,244.- P
29,500 P-n felül 30,000 P-ig 2,100.- P 2,310.- P
30,000 P-n felül 30,500 P-ig 2,160.- P 2,376.- P
30,500 P-n felül 31,000 P-ig 2,220.- P 2,442.- P
31,000 P-n felül 31,500 P-ig 2,280.- P 2,508.- P
31,500 P-n felül 32,000 P-ig 2,340.- P 2,574.- P
32,000 P-n felül 32,500 P-ig 2,400.- P 2,640.- P
32,500 P-n felül 33,000 P-ig 2,460.- P 2,706.- P
33,000 P-n felül 33,500 P-ig 2,520.- P 2,772.- P
33,500 P-n felül 34,000 P-ig 2,580.- P 2,838.- P
34,000 P-n felül 34,500 P-ig 2,650.- P 2,915.- P
34,500 P-n felül 35,000 P-ig 2,720.- P 2,992.- P
35,000 P-n felül 35,500 P-ig 2,800.- P 3,080.- P
35,500 P-n felül 36,000 P-ig 2,880.- P 3,168.- P
36,000 P-n felül 37,000 P-ig 3,000.- P 3,300.- P
37,000 P-n felül 38,000 P-ig 3,120.- P 3,432.- P
38,000 P-n felül 39,000 P-ig 3,240.- P 3,564.- P
39,000 P-n felül 44,000 P-ig 3,360.- P 3,696.- P
40,000 P-n felül 41,000 P-ig 3,480.- P 3,828.- P
41,000 P-n felül 42,000 P-ig 3,600.- P 3,960.- P
42,000 P-n felül 43,000 P-ig 3,720.- P 4,092.- P
43,000 P-n felül 44,000 P-ig 3,840.- P 4,224.- P
44,000 P-n felül 45,000 P-ig 3,960.- P 4,536.- P
45,000 P-n felül 46,000 P-ig 3,080.- P 4,488.- P
46,000 P-n felül 47,000 P-ig 4,200.- P 4,620.- P
47,000 P-n felül 48,000 P-ig 4,320.- P 4,752.- P
48,000 P-n felül 49,000 P-ig 4,460.- P 4,906.- P
49,000 P-n felül 50,000 P-ig 4,600.- P 5,060.- P
50,000 P-n felül 51,000 P-ig 4,740.- P 5,214.- P
51,000 P-n felül 52,000 P-ig 4,880.- P 5,368.- P
52,000 P-n felül 53,000 P-ig 4,020.- P 5,522.- P
53,000 P-n felül 54,000 P-ig 5,160.- P 5,676.- P
54,000 P-n felül 55,000 P-ig 5,300.- P 5,830.- P
55,000 P-n felül 56,000 P-ig 5,440.- P 5,984.- P
56,000 P-n felül 57,000 P-ig 5,580.- P 6,138.- P
57,000 P-n felül 58,000 P-ig 5,720.- P 6,292.- P
58,000 P-n felül 59,000 P-ig 5,860.- P 6,446.- P
59,000 P-n felül 60,000 P-ig 6,000.- P 6,600.- P
60,000 P-n felül 61,000 P-ig 6,160.- P 6,776.- P
61,000 P-n felül 62,000 P-ig 6,320.- P 6,952.- P
62,000 P-n felül 63,000 P-ig 6,480.- P 7,128.- P
63,000 P-n felül 64,000 P-ig 6,640.- P 7,304.- P
64,000 P-n felül 65,000 P-ig 6,800.- P 7,480.- P
65,000 P-n felül 66,000 P-ig 6,960.- P 7,656.- P
66,000 P-n felül 67,000 P-ig 7,120.- P 7,832.- P
67,000 P-n felül 68,000 P-ig 7,280.- P 8,008.- P
68,000 P-n felül 69,000 P-ig 7,440.- P 8,184.- P
69,000 P-n felül 70,000 P-ig 7,600.- P 8,360.- P
70,000 P-n felül 71,000 P-ig 7,760.- P 8,536.- P
71,000 P-n felül 72,000 P-ig 7,920.- P 8,712.- P
72,000 P-n felül 73,000 P-ig 8,180.- P 8,998.- P
73,000 P-n felül 74,000 P-ig 8,440.- P 9,284.- P
74,000 P-n felül 75,000 P-ig 8,700.- P 9,570.- P
75,000 P-n felül 76,000 P-ig 8,960.- P 9,856.- P
76,000 P-n felül 78,000 P-ig 9,240.- P 10,164.- P
78,000 P-n felül 80,000 P-ig 9,520.- P 10,472.- P
80,000 P-n felül 82,000 P-ig 9,800.- P 10,780.- P
82,000 P-n felül 84,000 P-ig 10,080.- P 11,088.- P
84,000 P-n felül 86,000 P-ig 10,480.- P 11,528.- P
86,000 P-n felül 88,000 P-ig 10,880.- P 11,968.- P
88,000 P-n felül 90,000 P-ig 11,280.- P 12,408.- P
90,000 P-n felül 92,000 P-ig 11,680.- P 12,848.- P
92.000 P-n felül 94,000 P-ig 12,080.- P 13,288.- P
94,000 P-n felül 96,000 P-ig 12,480.- P 13,728.- P
96,000 P-n felül 98,000 P-ig 12,980.- P 14,278.- P
98,000 P-n felül 100,000 P-ig 13,480.- P 14,828.- P
100,000 P-n felül 102,500 P-ig 13,980.- P 14,378.- P
102,500 P-n felül 105,000 P-ig 14,480.- P 15,928.- P
105,000 P-n felül 107,500 P-ig 15,000.- P 16,500.- P
107,500 P-n felül 110,000 P-ig 15,600.- P 17,160.- P
110,000 P-n felül 112,500 P-ig 16,200.- P 17,820.- P
112,500 P-n felül 115,000 P-ig 16,800.- P 18,480.- P
115,000 P-n felül 117,500 P-ig 17,400.- P 19,140.- P
117,500 P-n felül 120,000 P-ig 18,000.- P 19,800.- P
120,000 P-n felül 125,000 P-ig 20,000.- P 22,000.- P
125,000 P-n felül 130,000 P-ig 22,000.- P 24,200.- P
130,000 P-n felül 135,000 P-ig 24,000.- P 26,400.- P
135,000 P-n felül 140,000 P-ig 26,000.- P 28,600.- P
140,000 P-n felül 150,000 P-ig 28,500.- P 31,350.- P
150,000 P-n felül 160,000 P-ig 31,000.- P 34,100.- P
160,000 P-n felül 170,000 P-ig 33,500.- P 36,850.- P
170,000 P-n felül 180,000 P-ig 36,000.- P 39,600.- P
180,000 P-n felül 190,000 P-ig 38,700.- P 42,570.- P
190,000 P-n felül 200,000 P-ig 41,400.- P 45,540.- P
200,000 P-n felül 210,000 P-ig 44,100.- P 48,510.- P
210,000 P-n felül 220,000 P-ig 47,000.- P 51,700.- P
220,000 P-n felül 230,000 P-ig 48,900.- P 54,890.- P
230,000 P-n felül 240,000 P-ig 52,800.- P 58,080.- P
240,000 P-n felül 260,000 P-ig 58,600.- P 64,460.- P
260,000 P-n felül 280,000 P-ig 64,400.- P 70,840.- P
280,000 P-n felül 300,000 P-ig 70,600.- P 77,660.- P
300,000 P-n felül 320,000 P-ig 76,800.- P 84,480.- P
320,000 P-n felül 340,000 P-ig 83,400.- P 91,740.- P
340,000 P-n felül 360,000 P-ig 90,000.- P 99,000.- P
360,000 P-n felül 380,000 P-ig 25.50% 28.05%
380,000 P-n felül 400,000 P-ig 26.-% 28.60%
400,000 P-n felül 425,000 P-ig 26.50% 29.15%
425,000 P-n felül 450,000 P-ig 27.-% 29.70%
450,000 P-n felül 475,000 P-ig 27.50% 30.25%
475,000 P-n felül 500,000 P-ig 28.-% 30.80%
500,000 P-n felül 525,000 P-ig 28.50% 31.35%
525,000 P-n felül 550,000 P-ig 29.-% 31.90%
550,000 P-n felül 575,000 P-ig 29.50% 32.45%
575,000 P-n felül 600,000 P-ig 30.-% 33.-%
600,000 P-n felül 625,000 P-ig 30.50% 33.60%
625,000 P-n felül 650,000 P-ig 31.-% 34.10%
650,000 P-n felül 675,000 P-ig 31.50% 34.70%
675,000 P-n felül 700,000 P-ig 32.-% 35.20%
700,000 P-n felül 725,000 P-ig 32.50% 35.80%
725,000 P-n felül 750,000 P-ig 33.-% 36.30%
750,000 P-n felül 775,000 P-ig 33.50% 36.90%
775,000 P-n felül 800,000 P-ig 34.-% 37.40%
800,000 P-n felül 825,000 P-ig 34.50% 38.-%
825,000 P-n felül 850,000 P-ig 35.-% 38.50%
850,000 P-n felül 875,000 P-ig 35.50% 39.10%
875,000 P-n felül 900,000 P-ig 36.-% 39.60%
900,000 P-n felül 925,000 P-ig 36.50% 40.20%
925,000 P-n felül 950,000 P-ig 37.-% 40.70%
950,000 P-n felül 1.975,000 P-ig 37.50% 41.30%
975,000 P-n felül 1.000,000 P-ig 38.-% 41.80%
1.000,000 P-n felül 1.050,000 P-ig 38.50% 42.40%
1.050,000 P-n felül 1.100,000 P-ig 39.-% 42.90%
1.100,000 P-n felül 1.200,000 P-ig 39.50% 43.50%
1.200,000 P-n felül 40.-% 44.-%”

„(3) A táblázat két hasábjának alkalmazásánál a következő szabályok az irányadók:

1. az első táblázat szerint kell kivetni a jövedelemadót arra az adózóra, akinek a háztartásához az adózón kívül még két családtag tartozik, valamint arra az adózóra, akinek a háztartásához kettőnél több családtag tartozik, de az adóalapul szolgáló jövedelem 6000 pengőnél több;

2. a második táblázat szerint kell kivetni a jövedelemadót az egyedülálló adózóra, továbbá arra az adózóra, akinek a háztartásában az adózón kívül legfeljebb egy családtag tatozik;

3. a gyámság alatt álló külön adózó személyek, valamint a lelkészek és a nem természetes személyek terhére az első táblázat szerint kell a jövedelemadót kivetni;

4. ha az adóalap 6000 pengőt nem halad meg és az adózó háztartásához az adózón kívül kettőnél több családtag tartozik, az első táblázatban megállapított adótételeket a következő eltéréssel kell alkalmazni:

a) az adóalapnak megfelelő adótételeknél egy fokozattal kisebb adótételt kell alkalmazni akkor, ha az adózó háztartásához az adózón kívül három, négy vagy öt családtag tartozik;

b) az adóalapnak megfelelő adótételnél két fokozattal kisebb adótételt kell alkalmazni akkor, ha az adózó háztartásához az adózón kívül hat vagy hét családtag tartozik;

c) az adóalapnak megfelelő adótételnél három fokozattal kisebb adótételt kell alkalmazni akkor, ha az adózó háztartásához az adózón kívül nyolc vagy ennél is több családtag tartozik;

d) a 700 pengőt meg nem haladó adóalapoknál az a), b) és c) pontokban említett esetekben 6, 5, illetőleg 4 pengő, a 800 pengőt meg nem haladó adóalapoknál a b) és c) pontokban említett esetekben 6, illetőleg 5 pengő, a 900 pengőt meg nem haladó adóalapoknál pedig a c) pontban említett esetben 6 pengő adó állapítandó meg.”

16. § (1) A jövedelemadóról és a vagyonadóról szóló 1925. évi 500/P. M. számú hivatalos összeállítás 27. §-ának 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. azok a személyek, akiknek nincsen 5000 pengőt, illetőleg, ha a jövedelemadónak nem alanyai, 25,000 pengőt meghaladó értékű adóköteles tiszta vagyonuk.”

17. § A jövedelem- és a vagyonadóról szóló 1925. évi 500/P. M. számú hivatalos összeállítás 41. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A vagyonadó tételei a következők:

A vagyonadó alapjának összege A vagyonadó tétele
5,000 P-n felül 6,000 P-ig 6 P
6,000 P-n felül 7,000 P-ig 7 P
7,000 P-n felül 8,000 P-ig 8 P
8,000 P-n felül 9,000 P-ig 9 P
9,000 P-n felül 10,000 P-ig 10 P
10,000 P-n felül 12,000 P-ig 12 P
12,000 P-n felül 14,000 P-ig 14 P
14,000 P-n felül 16,000 P-ig 16 P
16,000 P-n felül 18,000 P-ig 18 P
18,000 P-n felül 20,000 P-ig 20 P
20,000 P-n felül 24,000 P-ig 24 P
24,000 P-n felül 28,000 P-ig 28 P
28,000 P-n felül 32,000 P-ig 32 P
32,000 P-n felül 36,000 P-ig 36 P
36,000 P-n felül 40,000 P-ig 40 P
40,000 P-n felül 45,000 P-ig 45 P
45,000 P-n felül 50,000 P-ig 50 P
50,000 P-n felül 55,000 P-ig 55 P
55,000 P-n felül 60,000 P-ig 60 P
60,000 P-n felül 65,000 P-ig 65 P
65,000 P-n felül 70,000 P-ig 70 P
70,000 P-n felül 75,000 P-ig 75 P
75,000 P-n felül 80,000 P-ig 80 P
80,000 P-n felül 85,000 P-ig 85 P
85,000 P-n felül 90,000 P-ig 90 P
90,000 P-n felül 95,000 P-ig 95 P
95,000 P-n felül 100,000 P-ig 100 P
100,000 P-n felül 105,000 P-ig 105 P
105,000 P-n felül 110,000 P-ig 110 P
110,000 P-n felül 115,000 P-ig 115 P
115,000 P-n felül 120,000 P-ig 120 P
120,000 P-n felül 125,000 P-ig 126 P
125,000 P-n felül 130,000 P-ig 132 P
130,000 P-n felül 135,000 P-ig 138 P
135,000 P-n felül 140,000 P-ig 144 P
140,000 P-n felül 145,000 P-ig 150 P
145,000 P-n felül 150,000 P-ig 156 P
150,000 P-n felül 155,000 P-ig 162 P
155,000 P-n felül 160,000 P-ig 168 P
160,000 P-n felül 165,000 P-ig 174 P
165,000 P-n felül 170,000 P-ig 180 P
170,000 P-n felül 175,000 P-ig 188 P
175,000 P-n felül 180,000 P-ig 196 P
180,000 P-n felül 185,000 P-ig 204 P
185,000 P-n felül 190,000 P-ig 212 P
190,000 P-n felül 195,000 P-ig 220 P
195,000 P-n felül 200,000 P-ig 228 P
200,000 P-n felül 210,000 P-ig 236 P
210,000 P-n felül 220,000 P-ig 244 P
220,000 P-n felül 230,000 P-ig 253 P
230,000 P-n felül 240,000 P-ig 266 P
240,000 P-n felül 250,000 P-ig 280 P
250,000 P-n felül 260,000 P-ig 294 P
260,000 P-n felül 270,000 P-ig 308 P
270,000 P-n felül 280,000 P-ig 322 P
280,000 P-n felül 290,000 P-ig 336 P
290,000 P-n felül 300,000 P-ig 350 P
300,000 P-n felül 310,000 P-ig 364 P
310,000 P-n felül 320,000 P-ig 378 P
320,000 P-n felül 330,000 P-ig 392 P
330,000 P-n felül 340,000 P-ig 406 P
340,000 P-n felül 350,000 P-ig 420 P
350,000 P-n felül 360,000 P-ig 434 P
360,000 P-n felül 370,000 P-ig 448 P
370,000 P-n felül 380,000 P-ig 462 P
380,000 P-n felül 390,000 P-ig 476 P
439,000 P-n felül 400,000 P-ig 490 P
431,000 P-n felül 415,000 P-ig 504 P
445,000 P-n felül 430,000 P-ig 520 P
500,000 P-n felül 445,000 P-ig 536 P
400,000 P-n felül 460,000 P-ig 552 P
460,000 P-n felül 475,000 P-ig 570 P
475,000 P-n felül 490,000 P-ig 590 P
490,000 P-n felül 505,000 P-ig 610 P
505,000 P-n felül 520,000 P-ig 630 P
520,000 P-n felül 535,000 P-ig 650 P
535,000 P-n felül 550,000 P-ig 675 P
550,000 P-n felül 565,000 P-ig 700 P
565,000 P-n felül 580,000 P-ig 725 P
580,000 P-n felül 595,000 P-ig 750 P
595,000 P-n felül 610,000 P-ig 775 P
610,000 P-n felül 625,000 P-ig 800 P
625,000 P-n felül 640,000 P-ig 825 P
640,000 P-n felül 655,000 P-ig 850 P
655,000 P-n felül 670,000 P-ig 875 P
670,000 P-n felül 685,000 P-ig 900 P
685,000 P-n felül 700,000 P-ig 925 P
700,000 P-n felül 715,000 P-ig 950 P
715,000 P-n felül 730,000 P-ig 975 P
730,000 P-n felül 745,000 P-ig 1,000 P
745,000 P-n felül 760,000 P-ig 1,025 P
760,000 P-n felül 775,000 P-ig 1,050 P
775,000 P-n felül 790,000 P-ig 1,075 P
790,000 P-n felül 805,000 P-ig 1,100 P
805,000 P-n felül 820,000 P-ig 1,125 P
820,000 P-n felül 835,000 P-ig 1,150 P
835,000 P-n felül 850,000 P-ig 1,175 P
850,000 P-n felül 865,000 P-ig 1,200 P
865,000 P-n felül 880,000 P-ig 1,225 P
880,000 P-n felül 895,000 P-ig 1,250 P
895,000 P-n felül 910,000 P-ig 1,275 P
910,000 P-n felül 925,000 P-ig 1,300 P
925,000 P-n felül 940,000 P-ig 1,325 P
940,000 P-n felül 955,000 P-ig 1,350 P
955,000 P-n felül 970,000 P-ig 1,380 P
970,000 P-n felül 985,000 P-ig 1,420 P
985,000 P-n felül 1.000,000 P-ig 1,460 P
1.000,000 P-n felül 1.025,000 P-ig 1,500 P
1.025,000 P-n felül 1.050,000 P-ig 1,540 P
1.050,000 P-n felül 1.075,000 P-ig 1,580 P
1.075,000 P-n felül 1.100,000 P-ig 1,620 P
1.100,000 P-n felül 1.125,000 P-ig 1,670 P
1.125,000 P-n felül 1.150,000 P-ig 1,725 P
1.150,000 P-n felül 1.175,000 P-ig 1,780 P
1.175,000 P-n felül 1.200,000 P-ig 1,840 P
1.200,000 P-n felül 1.225,000 P-ig 1,900 P
1.225,000 P-n felül 1.250,000 P-ig 1,960 P
1.250,000 P-n felül 1.275,000 P-ig 2,020 P
1.275,000 P-n felül 1.300,000 P-ig 2,080 P
1.300,000 P-n felül 1.325,000 P-ig 2,140 P
1.325,000 P-n felül 1.350,000 P-ig 2,200 P
1.350,000 P-n felül 1.375,000 P-ig 2,260 P
1.375,000 P-n felül 1.400,000 P-ig 2,320 P
1.400,000 P-n felül 1.425,000 P-ig 2,380 P
1.425,000 P-n felül 1.450,000 P-ig 2,440 P
1.450,000 P-n felül 1.475,000 P-ig 2,500 P
1.475,000 P-n felül 1.500,000 P-ig 2,560 P
1.500,000 P-n felül 1.525,000 P-ig 2,620 P
1.525,000 P-n felül 1.550,000 P-ig 2,680 P
1.550,000 P-n felül 1.575,000 P-ig 2,740 P
1.575,000 P-n felül 1.600,000 P-ig 2,800 P
1.600,000 P-n felül 1.625,000 P-ig 2,860 P
1.625,000 P-n felül 1.650,000 P-ig 2,920 P
1.650,000 P-n felül 1.675,000 P-ig 2,980 P
1.675,000 P-n felül 1.700,000 P-ig 3,040 P
1.700,000 P-n felül 1.725,000 P-ig 3,100 P
1.725,000 P-n felül 1.750,000 P-ig 3,160 P
1.750,000 P-n felül 1.775,000 P-ig 3,220 P
1.775,000 P-n felül 1.800,000 P-ig 3,280 P
1.800,000 P-n felül 1.825,000 P-ig 3,340 P
1.825,000 P-n felül 1.850,000 P-ig 3,420 P
1.850,000 P-n felül 1.875,000 P-ig 3,500 P
1.875,000 P-n felül 1.900,000 P-ig 3,580 P
1.900,000 P-n felül 1.925,000 P-ig 3,660 P
1.925,000 P-n felül 1.950,000 P-ig 3,740 P
1.950,000 P-n felül 1.975,000 P-ig 3,820 P
1.975,000 P-n felül 2.000,000 P-ig 3,900 P
2.000,000 P-n felül 2.050,000 P-ig 4,000 P
2.050,000 P-n felül 2.100,000 P-ig 4,100 P
2.100,000 P-n felül 2.150,000 P-ig 4,200 P
2.150,000 P-n felül 2.200,000 P-ig 4,300 P
2.200,000 P-n felül 2.250,000 P-ig 4,400 P
2.250,000 P-n felül 2.300,000 P-ig 4,500 P
2.300,000 P-n felül 2.350,000 P-ig 4,650 P
2.350,000 P-n felül 2.400,000 P-ig 4,800 P
2.400,000 P-n felül 2.450,000 P-ig 4,950 P
2.450,000 P-n felül 2.500,000 P-ig 5,100 P
2.500,000 P-n felül 2.550,000 P-ig 5,250 P
2.550,000 P-n felül 2.600,000 P-ig 5,400 P
2.600,000 P-n felül 2.650,000 P-ig 5,550 P
2.650,000 P-n felül 2.700,000 P-ig 5,700 P
2.700,000 P-n felül 2.750,000 P-ig 5,850 P
2.750,000 P-n felül 2.800,000 P-ig 6,000 P
2.800,000 P-n felül 2.850,000 P-ig 6,160 P
2.850,000 P-n felül 2.900,000 P-ig 6,320 P
2.900,000 P-n felül 2.950,000 P-ig 6,480 P
2.950,000 P-n felül 3.000,000 P-ig 6,640 P
3.000,000 P-n felül 3.050,000 P-ig 6,800 P
3.050,000 P-n felül 3.100,000 P-ig 6,960 P
3.100,000 P-n felül 3.150,000 P-ig 7,120 P
3.150,000 P-n felül 3.200,000 P-ig 7,280 P
3.200,000 P-n felül 3.250,000 P-ig 7,440 P
3.250,000 P-n felül 3.300,000 P-ig 7,600 P
3.300,000 P-n felül 3.350,000 P-ig 7,780 P
3.350,000 P-n felül 3.400,000 P-ig 7,960 P
3.400,000 P-n felül 3.450,000 P-ig 8,140 P
3.450,000 P-n felül 3.500,000 P-ig 8,320 P
3.500,000 P-n felül 3.550,000 P-ig 8,500 P
3.550,000 P-n felül 3.600,000 P-ig 8,680 P
3.600,000 P-n felül 3.650,000 P-ig 8,860 P
3.650,000 P-n felül 3.700,000 P-ig 9,040 P
3.700,000 P-n felül 3.750,000 P-ig 9,220 P
3.750,000 P-n felül 3.800,000 P-ig 9,400 P
3.800,000 P-n felül 3.850,000 P-ig 9,600 P
3.850,000 P-n felül 3.000,000 P-ig 9,800 P
3.900,000 P-n felül 3.950,000 P-ig 10,000 P
3.950,000 P-n felül 4.000,000 P-ig 10,200 P
4.000,000 P-n felül 4.050,000 P-ig 10,400 P
4.050,000 P-n felül 4.100,000 P-ig 10,600 P
4.100,000 P-n felül 4.150,000 P-ig 10,800 P
4.150,000 P-n felül 4.200,000 P-ig 11,000 P
4.200,000 P-n felül 4.250,000 P-ig 11,200 P
4.250,000 P-n felül 4.300,000 P-ig 11,400 P
4.300,000 P-n felül 4.350,000 P-ig 11,600 P
4.350,000 P-n felül 4.400,000 P-ig 11,800 P
4.400,000 P-n felül 4.450,000 P-ig 12,000 P
4.450,000 P-n felül 4.500,000 P-ig 12,200 P
4.500,000 P-n felül 4.550,000 P-ig 12,400 P
4.550,000 P-n felül 4.600,000 P-ig 12,600 P
4.600,000 P-n felül 4.650,000 P-ig 12,800 P
4.650,000 P-n felül 4.700,000 P-ig 13,000 P
4.700,000 P-n felül 4.750,000 P-ig 13,200 P
4.750,000 P-n felül 4.800,000 P-ig 13,400 P
4.800,000 P-n felül 4.850,000 P-ig 13,600 P
4.850,000 P-n felül 4.900,000 P-ig 13,800 P
4.900,000 P-n felül 4.950,000 P-ig 14,000 P
4.950,000 P-n felül 5.000,000 P-ig 14,200 P
5.000,000 P-n felül 5.050,000 P-ig 14,400 P
5.050,000 P-n felül 5.100,000 P-ig 14,600 P
5.100,000 P-n felül 5.150,000 P-ig 14,800 P
5.150,000 P-n felül 5.200,000 P-ig 15,000 P
5.200,000 P-n felül 5.250,000 P-ig 15,300 P
5.250,000 P-n felül 5.300,000 P-ig 15,600 P
5.300,000 P-n felül 5.350,000 P-ig 15,900 P
5.350,000 P-n felül 5.400,000 P-ig 16,200 P
5.400,000 P-n felül 5.450,000 P-ig 16,500 P
5.450,000 P-n felül 5.500,000 P-ig 16,800 P
5.500,000 P-n felül 5.550,000 P-ig 17,100 P
5.550,000 P-n felül 5.600,000 P-ig 17,400 P
5.600,000 P-n felül 5.650,000 P-ig 17,700 P
5.650,000 P-n felül 5.700,000 P-ig 18,000 P
5.700,000 P-n felül 5.750,000 P-ig 18,300 P
5.750,000 P-n felül 5.800,000 P-ig 18,600 P
5.800,000 P-n felül 5.850,000 P-ig 18,900 P
5.850,000 P-n felül 5.900,000 P-ig 19,200 P
5.900,000 P-n felül 5.950,000 P-ig 19,500 P
5.950,000 P-n felül 6.000,000 P-ig 19,800 P
6.000,000 P-n felül 6.050,000 P-ig 20,100 P
6.050,000 P-n felül 6.100,000 P-ig 20,400 P
6,100,000 P-n felül 6.150,000 P-ig 20,700 P
6.150,000 P-n felül 6.200,000 P-ig 21,000 P
6.200,000 P-n felül 6.250,000 P-ig 21,300 P
6.250,000 P-n felül 6.300,000 P-ig 21,600 P
6.300,000 P-n felül 6.350,000 P-ig 21,900 P
6.350,000 P-n felül 6.400,000 P-ig 22,200 P
6.400,000 P-n felül 6.450,000 P-ig 22,500 P
6.450,000 P-n felül 6.500,000 P-ig 22,800 P
6.500,000 P-n felül 6.550,000 P-ig 23,100 P
6.550,000 P-n felül 6.600,000 P-ig 23,400 P
6.600,000 P-n felül 6.650,000 P-ig 23,700 P
6.650,000 P-n felül 6.700,000 P-ig 24,000 P
6.700,000 P-n felül 6.750,000 P-ig 24,300 P
6.750,000 P-n felül 6.800,000 P-ig 24,600 P
6.800,000 P-n felül 6.850,000 P-ig 24,900 P
6.850,000 P-n felül 6.900,000 P-ig 25,200 P
6.900,000 P-n felül 6.950,000 P-ig 25,600 P
6.950,000 P-n felül 7.000,000 P-ig 26,000 P
7.000,000 P-n felül 7.050,000 P-ig 26,400 P
7.050,000 P-n felül 7.125,000 P-ig 26,800 P
7.125,000 P-n felül 7.200,000 P-ig 27,200 P
7.200,000 P-n felül 7.275,000 P-ig 27,600 P
7.275,000 P-n felül 7.350,000 P-ig 28,000 P
7.350,000 P-n felül 7.425,000 P-ig 28,400 P
7.425,000 P-n felül 7.500,000 P-ig 28,800 P
7.500,000 P-n felül 7.575,000 P-ig 29,200 P
7.575,000 P-n felül 7.650,000 P-ig 29,600 P
7.650,000 P-n felül 7.725,000 P-ig 30,000 P
7.725,000 P-n felül 7.800,000 P-ig 30,400 P
7.800,000 P-n felül 7.875,000 P-ig 30,800 P
7.875,000 P-n felül 7.950,000 P-ig 31,200 P
7.950,000 P-n felül 8.025,000 P-ig 31,600 P
8.025,000 P-n felül 8.100,000 P-ig 32,000 P
8.100,000 P-n felül 8.175,000 P-ig 32,400 P
8.175,000 P-n felül 8.250,000 P-ig 32,800 P
8.250,000 P-n felül 8.325,000 P-ig 33,200 P
8.325,000 P-n felül 8.400,000 P-ig 33,600 P
8.400,000 P-n felül 8.475,000 P-ig 34,000 P
8.475,000 P-n felül 8.550,000 P-ig 34,500 P
8.550,000 P-n felül 8.625,000 P-ig 35,000 P
8.625,000 P-n felül 8.700,000 P-ig 35,500 P
8.700,000 P-n felül 8.775,000 P-ig 36,000 P
8.775,000 P-n felül 8.850,000 P-ig 36,500 P
8.850,000 P-n felül 8.925,000 P-ig 37,000 P
8.925,000 P-n felül 9.000,000 P-ig 37,500 P
9.000,000 P-n felül 9.075,000 P-ig 38,000 P
9.075,000 P-n felül 9.150,000 P-ig 38,500 P
9.150,000 P-n felül 9.225,000 P-ig 39,000 P
9.225,000 P-n felül 9.300,000 P-ig 39,500 P
9.300,000 P-n felül 9.375,000 P-ig 40,000 P
9.375,000 P-n felül 9.450,000 P-ig 40,500 P
9.450,000 P-n felül 9.525,000 P-ig 41,000 P
9.525,000 P-n felül 9.600,000 P-ig 41,500 P
9.600,000 P-n felül 9.675,000 P-ig 42,000 P
9.675,000 P-n felül 9.750,000 P-ig 42,500 P
9.750,000 P-n felül 9.825,000 P-ig 43,000 P
9.825,000 P-n felül 9.900,000 P-ig 43,500 P
9.900,000 P-n felül 10.000,000 P-ig 44,000 P
10.000,000 P-n felül 10.100,000 P-ig 44,500 P
10.100,000 P-n felül 10.200,000 P-ig 45,000 P
10.200,000 P-n felül 10.300,000 P-ig 45,500 P
10.300,000 P-n felül 10.400,000 P-ig 46,000 P
10.400,000 P-n felül 10.500,000 P-ig 46,500 P
10.500,000 P-n felül 10.600,000 P-ig 47,000 P
10.600,000 P-n felül 10.700,000 P-ig 47,500 P
10.700,000 P-n felül 10.800,000 P-ig 48,000 P
10.800,000 P-n felül 10.900,000 P-ig 49,000 P
10.900,000 P-n felül 11.000,000 P-ig 50,000 P
11.000,000 P-n felül 11.100,000 P-ig 51,000 P
11.100,000 P-n felül 11.200,000 P-ig 52,000 P
11.200,000 P-n felül 11.300,000 P-ig 53,000 P
11.300,000 P-n felül 11.400,000 P-ig 54,000 P
11.400,000 P-n felül 11.500,000 P-ig 55,000 P
11.500,000 P-n felül 11.600,000 P-ig 56,000 P
11.600,000 P-n felül 11.700,000 P-ig 57,000 P
11.700,000 P-n felül 11.800,000 P-ig 58,000 P
11.800,000 P-n felül 11.900,000 P-ig 59,000 P
11.900,000 P-n felül 12.000,000 P-ig 60,000 P
12.000,000 P-n felül 12.150,000 P-ig 61,000 P
12.150,000 P-n felül 12.300,000 P-ig 62,000 P
12.300,000 P-n felül 12.450,000 P-ig 63,000 P
12.450,000 P-n felül 12.600,000 P-ig 64,000 P
12.600,000 P-n felül 12.750,000 P-ig 65,000 P
12.750,000 P-n felül 12.900,000 P-ig 66,500 P
12.900,000 P-n felül 13.050,000 P-ig 68,000 P
13.050,000 P-n felül 13.200,000 P-ig 70,000 P
13.200,000 P-n felül 13.350,000 P-ig 72,000 P
13.350,000 P-n felül 13.500,000 P-ig 74,000 P
13.500,000 P-n felül 13.650,000 P-ig 76,000 P
13.650,000 P-n felül 13.800,000 P-ig 78,000 P
13.800,000 P-n felül 13.950,000 P-ig 80,000 P
13.950,000 P-n felül 14.100,000 P-ig 82,000 P
14.100,000 P-n felül 14.250,000 P-ig 84,000 P
14.250,000 P-n felül 14.400,000 P-ig 86,400 P
14.400,000 P-n felül 14.550,000 P-ig 89,000 P
14.550,000 P-n felül 14.700,000 P-ig 92,000 P
14.700,000 P-n felül 14.850,000 P-ig 95,000 P
14.850,000 P-n felül 15.000,000 P-ig 98,000 P
15.000,000 P-n felül 15.250,000 P-ig 101,000 P
15.250,000 P-n felül 15.500,000 P-ig 104,000 P
15.500,000 P-n felül 15.750,000 P-ig 108,000 P
15.750,000 P-n felül 16.000,000 P-ig 112,000 P
16.000,000 P-n felül 16.250,000 P-ig 118,000 P
16.250,000 P-n felül 16.500,000 P-ig 124,000 P
16.500,000 P-n felül 16.750,000 P-ig 130,000 P
16.750,000 P-n felül 17.000,000 P-ig 136,000 P
17.000,000 P-n felül 17.250,000 P-ig 142,000 P
17.250,000 P-n felül 17.500,000 P-ig 148,000 P
17.500,000 P-n felül 17.750,000 P-ig 154,000 P
17.750,000 P-n felül 18.000,000 P-ig 162,000 P
18.000,000 P-n felül 18.500,000 P-ig 170,000 P
18.500,000 P-n felül 19.000,000 P-ig 185,000 P
19.500,000 P-n felül 20.000,000 P-ig 200,000 P

20.000,000 pengőn felül 1%-ot kell fizetni vagyonadó fejében

oly módon, hogy a fokozatok 100,000 pengőnkint emelkednek és

minden megkezdett fokozat teljes 100,000 pengőnek veendő.”

18. § A jövedelemadóról és a vagyonadóról szóló 1925. évi 500. P. M. számú hivatalos összeállítás 66. §-a a következőkkel egészíttetik ki:

„(4) Adócsalást követ el, aki üzleti (gazdasági) könyveit adórövidítésre irányuló szándékkal nem a valóságnak megfelelően vezeti és ezekkel a könyvekkel a pénzügyi hatóságot bármilyen módon félrevezeti.”

19. § (1) A pénzügyminiszter akár általánosan, akár csak az adózók egyes csoportjára nézve elrendelheti, hogy a jogerősen megállapított általános kereseti adó, jövedelemadó és vagyonadóalapok, új kivetés mellőzésével, a következő adóévre változatlanul fenntartassanak.

(2) Ez a felhatalmazás azonban nem alkalmazható azokra az adózókra nézve, akiknek kereseti-, illetőleg jövedelemadó-alapja a 6000 pengőt, vagyonadó-alapja pedig a 150,000 pengőt eléri vagy túlhaladja. Ezek az adózók évenkint kötelesek szabályszerű bevallást adni.

(3) Az az adózó, akinek adóalapja a pénzügyminiszter rendelete értelmében változatlanul a következő adóévre fenntartandó lenne, szabályszerű adóbevallás csatolása mellett január hó végéig adóalapjának újabbi megállapítását kérheti, ha az előző évi adóalapot jövedelmi, illetőleg vagyoni viszonyaihoz képest soknak tartja.

(4) A pénzügyi hatóságoknak jogukban áll azokat az adózókat, akiknek adóalapja a pénzügyminiszter rendelete értelmében változatlanul a következő adóévre fenntartandó lenne, abban az esetben, ha a rendelkezésükre álló adatok szerint jövedelmük avagy vagyonuk legalább 20%-kal túlhaladja a terhükre kivetett adó alapjául szolgáló jövedelmet, illetőleg vagyont, legkésőbb március hó végéig szabályszerű adóbevallás adására felszólítani és ennek alapján adóalapjukat újból megállapítani.

(5) Azoknak az adózóknak, akiknek kereseti, illetőleg jövedelem- és vagyonadóalapja a következő évre változatlanul átvitetett, a változatlanul fenntartott összegekről fizetési meghagyás nem állítandó ki.

(6) Az eljárást a pénzügyminiszter rendelettel szabályozza.

20. § (1) A rokkantellátási adóról szóló 1925:XLVIII. tc. 5. §-ának (4) bekezdésében megállapított adótételek a következőkép módosulnak:

„Ha az alapadók együttes összege akkor a rokkantellátási adó tétele
legfeljebb 10 P 0.10 P
10 P-nél több, de legfeljebb 2 P 0.20 P
20 P-nél több, de legfeljebb 3 P 0.30 P
30 P-nél több, de legfeljebb 4 P 0.45 P
40 P-nél több, de legfeljebb 5 P 0.60 P
50 P-nél több, de legfeljebb 6 P 0.80 P
60 P-nél több, de legfeljebb 7 P 1.- P
70 P-nél több, de legfeljebb 8 P 1.30 P
80 P-nél több, de legfeljebb 9 P 1.60 P
90 P-nél több, de legfeljebb 10 P 2.- P
100 P-nél több, de legfeljebb 11 P 2.50 P
110 P-nél több, de legfeljebb 12 P 3.- P
120 P-nél több, de legfeljebb 13 P 3.50 P
130 P-nél több, de legfeljebb 14 P 4.- P
140 P-nél több, de legfeljebb 15 P 4.50 P
150 P-nél több, de legfeljebb 16 P 5.- P
160 P-nél több, de legfeljebb 17 P 6.- P
170 P-nél több, de legfeljebb 18 P 7.- P
180 P-nél több, de legfeljebb 19 P 8.- P
190 P-nél több, de legfeljebb 20 P 9.- P
200 P-nél több, de legfeljebb 22 P 10 - P
220 P-nél több, de legfeljebb 24 P 12.- P
240 P-nél több, akkor a rokkantellátási adó 5%.”

(2) A hivatkozott törvény 5. §-ának (2) bekezdése helyébe lép:

„(2) Akik közszolgálatban vagy magánszolgálatban állanak, azok az alkalmazottak kereseti adójának alapul vétele mellett tartoznak fizetni rokkantellátási adót, melynek tétele, ha a kereseti adó

1. hetenkint

2.- P-t nem halad meg heti 0.02 P
2.- P-n felül 3.- P-ig heti 0.05 P
3.- P-n felül 4.- P-ig heti 0.10 P
4.- P-n felül 5.- P-ig heti 0.15 P
5.- P-n felülminden megkezdett 1 P után heti 0.04 P

2. havonkint

8.- P-t nem halad meg havi 0.10 P
8.- P-n felül 12.- P-ig havi 0.20 P
12.- P-n felül 16.- P-ig havi 0.40 P
16.- P-n felül 20.- P-ig havi 0.60 P
20.- minden megkezdett 5 P után havi 0.20 P

II. FEJEZET

Illetékek és forgalmi adók

21. § (1) Az 1920:XXXIV. tc. 8. §-a következő két ponttal egészíttetik ki:

„4. Ha idegen állam, diplomáciai képviseletének vagy külföldi tanulóknak, illetőleg külföldi közművelődési intézeteknek elhelyezése céljából, visszterhes jogügylettel ingatlant szerez, az ilyen jogügylet az ingatlan vagyonátruházási illeték alól - viszonosság esetében - mentes.

5. Ha az elszakadt területről visszatelepülő volt magyar állampolgár ottani ingatlanát a magyar államterületen lévő ingatlanért elcseréli, a pénzügyminiszter a csereszerződést az ingatlan vagyonátruházási illeték alól egészen vagy részben felmentheti.”

(2) Ezt a §-t az életbelépése előtt kötött jogügyletekre is alkalmazni kell, ha az illeték törlését a befizetés előtt, vagy az illeték visszatérítését a befizetéstől számított öt éven belül kérik.

22. § Az 1920:XXXIV. tc. 88. § 1-5. pontja és illetve az 1924. évi 5002/P. M. számú pénzügyminiszteri rendelet 4. § 1-5. pontja helyébe az 1927. évi január hó 1. után megnyílt hagyatékokra nézve a következő rendelkezések lépnek:

„Az öröklési illeték kulcsai az örökölésre vagy hagyományosra szállott örökség vagy hagyomány tiszta értékének egész összege után az örökhagyóhoz való rokonsági viszony szerint az egyes rokonsági osztályokban a következők:

1. Az örökhagyó törvényes és törvénytelen gyermeke vagy ezeknek ivadéka, továbbá az örökhagyónak az öröklési illetékhez való jog keletkezése idejében törvényesen el nem vált felesége terhére:

50,000 P-ig 1%
50,000 P-n felül 100,000 P-ig 1.5%
100,000 P-n felül 250,000 P-ig 2%
250,000 P-n felül 500,000 P-ig 2.5%
500,000 P-n felül 750,000 P-ig 3%
750,000 P-n felül 1.000,000 P-ig 3.5%
1.000,000 P-n felül 2.500,000 P-ig 4%
2.500,000 P-n felül 5.000,000 P-ig 5%
5.000,000 P-n felül 7.500,000 P-ig 6%
7.500,000 P-n felül 10.000,000 P-ig 7%
10.000,000 P-n felül 15.000,000 P-ig 8%
15.000,000 P-n felül 20.000,000 P-ig 9%
20.000,000 P-n felül 10%

2. Az örökhagyó szülője, nagyszülője, vagy távolabbi felmenője (a mostoha és örökbefogadó szülő kivételével), leszármazójának házastársa, végül az örökhagyónak az öröklési illetékhez való jog keletkezésekor törvényesen el nem vált férje terhére:

50,000 P-ig 2%
50,000 P-n felül 100,000 P-ig 2.5%
100,000 P-n felül 250,000 P-ig 3%
250,000 P-n felül 500,000 P-ig 3.5%
500,000 P-n felül 750,000 P-ig 4%
750,000 P-n felül 1.000,000 P-ig 5%
1.000,000 P-n felül 2.500,0000 P-ig 6%
2.500,000 P-n felül 5.000,0000 P-ig 7%
5.000,000 P-n felül 7.500,0000 P-ig 8%
7.500,000 P-n felül 10.000,000 P-ig 9%
10.000,000 P-n felül 15.000,000 P-ig 10%
15.000,000 P-n felül 20.000,000 P-ig 11%
20.000,000 P-n felül 12%

Az örökhagyónak ebben a pontban felsorolt felmenője nem az ebben a pontban, hanem az 1. pontban meghatározott kulcs szerint tartozik fizetni az öröklési illetéket, ha az örökölt vagyon értéke a saját vagyonának értékével együtt 100,000 pengőnél nem több, és ha igazolja, hogy keresetképtelen és az örökhagyó tartotta el.

3. Az örökhagyó édes- vagy féltestvére és ezeknek törvényes vagy törvénytelen gyermeke, az örökhagyó mostoha és kormányhatósági vagy bírói jóváhagyás (megerősítés) mellett örökbefogadott gyermeke és ezeknek ivadéka terhére:

50,000 P-ig 5%
50,000 P-n felül 100,000 P-ig 6%
100,000 P-n felül 250,000 P-ig 7%
250,000 P-n felül 500,000 P-ig 8%
500,000 P-n felül 750,000 P-ig 9%
750,000 P-n felül 1.000,000 P-ig 10%
1.000,000 P-n felül 2.500,000 P-ig 11%
2.500,0000 P-n felül 5.000,000 P-ig 12%
5.000,000 P-n felül 7.500,000 P-ig 13%
7.500,0000 P-n felül 10.000,000 P-ig 14%
10.000,000 P-n felül 15.000,000 P-ig 16%
15.000,000 P-n felül 20.000,000 P-ig 18%
20.000,000 P-n felül 20%

Aki az örökhagyóval bér- vagy szolgálati viszonyban volt és az örökséget vagy hagyományt e viszony következtében kapta, az ebben a pontban megszabott illetéket fizeti, ha az örökség 10,000 pengőt meg nem halad.

4. Az örökhagyó testvérének unokája vagy ennél távolabbi lemenője, mostoha testvére vagy ennek az ivadéka, továbbá szülőjének a testvére vagy ennek a törvényes és törvénytelen gyermeke terhére:

50,000 P-ig 6%
50,000 P-n felül 100,000 P-ig 7%
100,000 P-n felül 250,000 P-ig 8%
250,000 P-n felül 500,000 P-ig 9%
500,000 P-n felül 750,000 P-ig 10%
750,000 P-n felül 1.000,000 P-ig 11%
1.000,000 P-n felül 2.500,000 P-ig 12%
2.500,000 P-n felül 5.000,000 P-ig 13%
5.000,000 P-n felül 7.500,000 P-ig 14%
7.500,000 P-n felül 10.000,000 P-ig 16%
10.000,000 P-n felül 15.000,000 P-ig 18%
15.000,000 P-n felül 20.000,000 P-ig 20%
20.000,000 P-n felül 22%

5. Az 1-5. pontban fel nem sorolt minden más örökös, hagyományos vagy megajándékozott terhére:

50,000 P-ig 10%
50,000 P-n felül 100,000 P-ig 11%
100,000 P-n felül 250,000 P-ig 12%
250,000 P-n felül 500,000 P-ig 13%
500,000 P-n felül 750,000 P-ig 14%
750,000 P-n felül 1.000,000 P-ig 16%
1.000,000 P-n felül 2.500,000 P-ig 18%
2.500,000 P-n felül 5.000,000 P-ig 20%
5.000,000 P-n felül 7.500,000 P-ig 22%
7.500,000 P-n felül 10.000,000 P-ig 24%
10.000,000 P-n felül 15.000,000 P-ig 26%
15.000,000 P-n felül 20.000,000 P-ig 28%
20.000,000 P-n felül 30%

23. § Az 1920:XXXIV. tc. 93. § 1-5. pontja és illetve az 1924. évi 5002/P. M. számú pénzügyminiszteri rendelet 5. § 1-5. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„Az ajándékozási illeték kulcsai a megajándékozottnak jutott ajándék tiszta értékének egész összege után az ajándékozóhoz való rokonsági viszony szerint az egyes rokonsági osztályokban a következők:

1. Az ajándékozó törvényes és törvénytelen gyermeke vagy ezeknek ivadéka, továbbá az ajándékozónak az illetékhez való jog keletkezésének idejében el nem vált házastársa, végül a házasság esetére biztosított ajándékozás után az ajándékozónak jegyese terhére:

50,000 P-ig 1%
50,000 P-n felül 100,000 P-ig 1.5%
100,000 P-n felül 250,000 P-ig 2%
250,000 P-n felül 500,000 P-ig 2.5%
500,000 P-n felül 750,000 P-ig 3%
750,000 P-n felül 1.000,000 P-ig 3.5%
1.000,000 P-n felül 2.500,000 P-ig 4%
2.500,000 P-n felül 5.000,000 P-ig 5%
5.000,000 P-n felül 7.500,000 P-ig 6%
7.500,000 P-n felül 10.000,000 P-ig 7%
10.000,000 P-n felül 15.000,000 P-ig 8%
15.000,000 P-n felül 20.000,000 P-ig 9%
20.000,000 P-n felül 10%

Ha a házasság meghiusul, a nélkül, hogy az ajándékozás is visszavonatott volna, az illetéket utólagosan a volt jegyesek különbeni rokonsági viszonyának megfelelően helyesbíteni kell. A házasság meghiusulását az illeték fizetésére kötelezett bejelenteni tartozik.

2. Az ajándékozó szülője, nagyszülője, vagy távolabbi felmenője (a mostoha és örökbefogadó szülő kivételével) leszármazójának házastársa terhére:

50,000 P-ig 2%
50,000 P-n felül 100,000 P-ig 2.5%
100,000 P-n felül 250,000 P-ig 3%
250,000 P-n felül 500,000 P-ig 3.5%
500,000 P-n felül 750,000 P-ig 4%
750,000 P-n felül 1.000,000 P-ig 5%
1.000,000 P-n felül 2.500,000 P-ig 6%
2.500,000 P-n felül 5.000,000 P-ig 7%
5.000,000 P-n felül 7.500,000 P-ig 8%
7.500,000 P-n felül 10.000,000 P-ig 9%
10.000,000 P-n felül 15.000,000 P-ig 10%
15.000,000 P-n felül 20.000,000 P-ig 11%
20.000,000 P-n felül 12%

3. Az ajándékozó édes- vagy féltestvére és ezeknek törvényes vagy törvénytelen gyermeke, az ajándékozó mostoha és kormányhatósági vagy bírói jóváhagyás (megerősítés) mellett örökbefogadott gyermeke és ezeknek ivadéka terhére:

50,000 P-ig 5%
50,000 P-n felül 100,000 P-ig 6%
100,000 P-n felül 250,000 P-ig 7%
250,000 P-n felül 500,000 P-ig 8%
500,000 P-n felül 750,000 P-ig 9%
750,000 P-n felül 1.000,000 P-ig 10%
1.000,000 P-n felül 2.500,000 P-ig 11%
2.500,000 P-n felül 5.000,000 P-ig 12%
5.000,000 P-n felül 7.500,000 P-ig 13%
7.500,000 P-n felül 10.000,000 P-ig 14%
10.000,000 P-n felül 15.000,000 P-ig 16%
15.000,000 P-n felül 20.000,000 P-ig 18%
20.000,000 P-n felül 20%

4. Az ajándékozó testvérének unokája, vagy ennél távolabbi lemenője, mostoha testvére vagy ennek az ivadéka, továbbá szülőjének a testvére vagy ennek a törvényes és törvénytelen gyermeke terhére:

50,000 P-ig 6%
50,000 P-n felül 100,000 P-ig 7%
100,000 P-n felül 250,000 P-ig 8%
250,000 P-n felül 500,000 P-ig 9%
500,000 P-n felül 750,000 P-ig 10%
750,000 P-n felül 1.000,000 P-ig 11%
1.000,000 P-n felül 2.500,000 P-ig 12%
2.500,000 P-n felül 5.000,000 P-ig 13%
5.000,000 P-n felül 7.500,000 P-ig 14%
7.500,000 P-n felül 10.000,000 P-ig 16%
10.000,000 P-n felül 15.000,000 P-ig 18%
15.000,000 P-n felül 20.000,000 P-ig 20%
20.000,000 P-n felül 22%

5. Az 1-4. pontban fel nem sorolt minden más megajándékozott terhére:

50,000 P-ig 10%
50,000 P-n felül 100,000 P-ig 11%
100,000 P-n felül 250,000 P-ig 12%
250,000 P-n felül 500,000 P-ig 13%
500,000 P-n felül 750,000 P-ig 14%
750,000 P-n felül 1.000,000 P-ig 16%
1.000,000 P-n felül 2.500,000 P-ig 18%
2.500,000 P-n felül 5.000,000 P-ig 20%
5.000,000 P-n felül 7.500,000 P-ig 22%
7.500,000 P-n felül 10.000,000 P-ig 24%
10.000,000 P-n felül 15.000,000 P-ig 26%
15.000,000 P-n felül 20.000,000 P-ig 28%
20.000,000 P-n felül 30%

24. § Az 1920:XXXIV. tc. 27. § (2) bekezdése és illetve az 1924:IV. tc. 2. §-ának kiegészítő részeként a törvényhez csatolt a) melléklet B. III. pont (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A törvényszerű legkisebb értékek a következők:

a) a földadó alá eső ingatlanoknál az ingatlannak legkisebb értéke a kataszteri tiszta jövedelem huszonötszörös összege;

b) a házadó alá eső ingatlanoknál a törvényszerű legkisebb érték az illetékkötelezettség keletkezésének évére kivetett házadó alapjául szolgáló nyersbérjövedelemnek vagy haszonértéknek tízszeres összege.”

25. § (1) Az 1920:XXXIV. tc. 119. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Illetékegyenérték alá esik a 118. §-ban felsoroltaknak a belföldön levő ingatlan vagyona.”

(2) Az 1920:XXXIV. tc. 120. § 2. pontja hatályát veszti.

(3) Az 1920:XXXIV. tc. 122. § a következő ponttal egészíttetik ki:

„7. Az illetékegyenérték fizetésére köteles nem természetes személy által emelt új épület vagy új épülettoldalék az illetékegyenérték alól a használatbavételtől számított 10 év elteltét követő hó első napjáig mentes. Ha azonban az új épület vagy új épülettoldalék ennek a 10 évi időnek valamely szakában ideiglenes házadómentességben nem részesül, ugyanarra az időszakra az illetékegyenértéket is meg kell fizetni. Megszűnik továbbá az említett 10 évi időszakon belül a jelen pont alapján való mentesség akkor is, ha a tulajdonos az épületet vagy épülettoldalékot más, szintén illetékegyenérték fizetésére köteles természetes személyre átruházza; a fizetési kötelezettség az átruházást követő hó első napján áll be, hacsak az új tulajdonos más jogcímen mentességet nem vehet igénybe.”

(4) A (3) bekezdést azokban az esetekben kell alkalmazni, amelyekben a használatbavétel az 1926. év eltelte után következett be.

26. § (1) Az 1914:XLIII. tc. 14. §-ában - (az 1920:XXXIV. tc. 30. § 5. pontjában, az 1924. évi 68,600. számú pénzügyminiszteri rendelet 38. § 5. pontjában) - megállapítva volt tételek helyébe a következő tétel lép:

„2000 pengőig minden egész vagy megkezdett 100 pengő után 1 P 50 f illetéket kell bélyeggel leróni.”

(2) Az 1914:XLIII. tc. 15. §-ában - (az 1920:XXIV. tc. 30. § 6. pontjában) - megállapítva volt tételek helyébe a következő tételek lépnek:

2,000 P-n felül 5,000 P-ig 1.6%
5,000 P-n felül 20,000 P-ig 1.7%
20,000 P-n felül 50,000 P-ig 1.8%
50,000 P-n felül 100,000 P-ig 1.9%
100,000 P-n felül 2.0%

(3) Az ítéleti illeték alapját hússzal maradék nélkül osztható összegre kell kikerekíteni.

(4) Jelen szakasz rendelkezéseit azokban az esetekben kell alkalmazni, amelyekben a bíróság az illeték alá eső határozatot az 1926. év eltelte után hozta. Ha az 1927. évnél korábban hozott elsőfokú határozat után a határozati illetéket bélyeggel azért nem rótták le, mert a határozati illeték a per vagy eljárás tárgyának értéke szerint akkor még kiszabás alá esett, a felsőbb fokon hozott végső határozat akkor is illetékkiszabás alá esik, ha azt az 1926. év eltelte után hozta a bíróság és a jelen szakasz szerint az olyan értékű perben vagy eljárásban már az elsőfokú határozat után bélyeggel kellene a határozati illetéket leróni. Viszont, ha az 1927. évnél korábban hozott elsőfokú határozat után a határozati illetéket a per vagy eljárás tárgyának értéke szerint az akkori szabályok szerint bélyeggel le kellett róni, az 1926. év eltelte után hozott felsőbbfokú végső határozat után akkor sincs illetékkiszabásnak helye, ha a jelen szakasz szerint az olyan értékű perben vagy eljárásban a végső határozat után kiszabás alapján kellene a határozati illetéket leróni.

27. § (1) Felhatalmaztatik a pénzügyminiszter, hogy a fokozatos okirati illetékeket rendelettel százalékos illetékké alakítsa át, oly módon, hogy a jelenleg fokozatos illeték alá eső okiratokra (jogügyletekre) - az egyes okiratfajták (jogügyletfajták) szerint részletezve - az I. fokozat helyett 0.2% és 0.5%, a II. fokozat helyett 0.5% és 1.5%, a III. fokozat helyett pedig 1% és 3% közé eső illetéket állapítson meg.

(2) A bérleti és haszonbérleti szerződéseknek, a kölcsönszerződéseknek és kötvényeknek, a jelzálogjogot alapító okiratoknak, a hitelbiztosítéki okiratoknak, a törlési engedélyeknek és a nyugtáknak illetékét 0.5%-ban kell megállapítani.

(3) Azoknál az okiratoknál, amelyek oly jogügyletről készültek, amely jogügyletből eredő bevétel általános forgalmi adó alá esik, a százalékos okirati illeték kulcsának az általános forgalmi adó kulcsával meg kell egyeznie.

28. § (1) A pénzbeli követelés átruházásáról készült okiratok (engedmények) 20 pengő állandó összegű illeték alá esnek. Az illeték azonban az engedményezés ellenértékének, ha pedig az ellenérték az okiratból nem tűnik ki, az engedményezett követelésnek 0.5%-ánál több nem lehet.

(2) Az engedményezésről kiállított okiratnak kell tekinteni azt az okiratot, amelyet az engedményező az engedményes részére, valamint azt is, amelyet az adós részére állít ki, úgyszintén azt is, amelyben az engedményes az adóst az engedményezésről, illetve az engedményezőt az engedményezés elfogadásáról értesíti, végül azt is, amelyben az adós akár az engedményezővel, akár az engedményessel szemben az engedményezést vagy annak tudomásulvételét elismeri.

(3) Ha az illetéket a felsorolt okiratok bármelyikén lerótták, a többi okirat illetékmentes. Ha azonban az adósnak az előbbi bekezdésben megjelölt nyilatkozatával a tartozás elismerése is össze van kapcsolva: az okirat a kötelezvényekre megszabott illeték alá esik, kivéve ha az engedményezett jog alapjául szolgáló ügyletre vonatkozó, szabályszerűen illetékezett okirat az engedményhez van csatolva.

29. § Felhatalmaztatik a pénzügyminiszter, hogy az okirati, törvénykezési és közigazgatási illetékek alól fennálló személyes és tárgyi mentességeket, ha azok már elavultak, vagy ha a körülmények, amelyek azokat eredetileg indokolták, már nem forognak fenn, az érdekelt miniszterrel egyetértve rendelettel megszüntethesse vagy megszűkíthesse, viszont az újabban keletkezett viszonyokkal indokolt esetekben az okirati, törvénykezési és közigazgatási illetékek alól az érdekelt miniszterrel egyetértve rendelettel új, személyes vagy tárgyi illetékmentességeket vagy illetékkedvezményeket állapíthasson meg.

30. § Az ország címerének használatáért fizetendő díjon kívül a pénzügyi tárca javára fizetendő mindennemű díjra vonatkozóan a pénzügyminiszter felhatalmaztatik, hogy a díj összegét a jelenlegi viszonyoknak megfelelően rendelettel újra állapítsa meg és a díjat bármily - akár anyagi jogi, akár alaki jogi vonatkozásban - rendelettel szabályozza. A pénzügyminiszter e részben az érdekelt miniszterekkel egyetértve rendelkezik.

31. § Felhatalmaztatik a pénzügyminiszter, hogy a forgalmi adókra és az illetékekre vonatkozóan a fennálló szabályoknak a pengő-értékre való áttéréssel kapcsolatban szükséges módosítását, továbbá az új pénzértékre való áttérés alkalmából szükséges átmeneti szabályokat rendelettel megállapíthassa.

32. § (1) A Budapesti Áru- és Értéktőzsdén kötött áruügyleteknél az eladási ár minden megkezdett 100 (egyszáz) pengője után 50 (ötven) fillér általános forgalmi adót kell fizetni. Ha azonban az ügylet határidőre történő szállításra jön létre (határidőügylet), az adótétel a teljes eladási ár minden megkezdett 100 (egyszáz) pengője után 20 (húsz) fillér. Ez a rendelkezés nem érinti az 1921:XXXIX. tc. 37. §-ának 12. pontjában a búza és rozs átruházására megállapított adómentességet.

(2) Az (1) bekezdés értelmében járó adót, ha mindkét ügyletkötő fél tőzsdetag: az eladó, ha pedig az egyik ügyletkötő fél a tőzsdén nem jogosult áruügyleteket kötni: az ügyletben szereplő tőzsdetag köteles leróni.

(3) A jelen § alapján járó adó befizetésére, az (1) bekezdésben megállapított kedvezményes adótételek jogos igénybevételére és az ügyletek megkötési helyének igazolására vonatkozó eljárási szabályokat a pénzügyminiszter rendelettel állapítja meg.

33. § Az 1921:XXXIX. tc. 38. §-a az 1925:XXIII. tc. 9. §-ának (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseken kívül a következőkkel egészíttetik ki:

„(7) A vámtarifáról szóló 1924:XXI. tc. 11. §-ában nyert felhatalmazás alapján, esetenként kiadott engedéllyel vámmentesen behozott vámköteles áruk után vámforgalmi adót sem kell fizetni.”

34. § Az 1921:XXXIX. tc. 19. §-a következőkkel egészíttetik ki:

„Az állatforgalmi adóért a szerződő féllel együtt készfizetői kezességgel tartoznak:

1. a szerződő fél örökösei;

2. az átruházó abban az esetben, ha az adó megrövídítésében tettes vagy részes volt, vagy az átruházással kapcsolatban olyan cselekményt vagy mulasztást követett el, amely az állatforgalmi adóra vonatkozó törvényes rendelkezések értelmében szabálytalanságnak minősül.”

35. § Felhatalmaztatik a pénzügyminiszter, hogy a fényűzési tárgyakat rendelettel állapíthassa meg.

(2) A fényűzési tárgyak egyes csoportjaira alkalmazandó adókulcsot a pénzügyminiszter rendelettel állapítja meg. A fényűzési forgalmi adó kulcsa az adóalap 5%-ánál kisebb és 20%-ánál nagyobb nem lehet.

36. § (1) A legfontosabb élelmicikknek olcsóbbá tétele céljából felhatalmaztatik a pénzügyminiszter, hogy a kenyérnek és péksüteménynek forgalmát egészen, az őrlemények forgalmát pedig a malmon túl a fogyasztásig terjedő szakaszában az általános forgalmi adó alól rendelettel ideiglenesen mentesíthesse. A mentesítés a malomra nem terjed ki.

(2) Felhatalmaztatik továbbá a pénzügyminiszter, hogy az általános forgalmi, fényűzési forgalmi, állatforgalmi és cukorrépaforgalmi adók alól fennálló mentességeket, ha azok már elavultak, vagy ha a körülmények, amelyek azokat eredetileg indokolták, már nem forognak fenn, rendelettel megszüntethesse, vagy megszűkíthesse, viszont az újabban keletkezett viszonyokkal indokolt esetekben ezek alól a forgalmi adók alól rendelettel adómentességet, vagy adókedvezményt állapíthasson meg.

37. § A pénzügyminiszter a jelen fejezetben kapott felhatalmazásokkal akár a 38. és 39. §-ok értelmében kiadandó hivatalos összeállításokban, akár külön rendeletekben élhet.

38. § (1) Felhatalmaztatik a pénzügyminiszter, hogy:

1. az általános forgalmi adóra,

2. a fényűzési forgalmi adóra,

3. az állatforgalmi adóra,

4. a cukorrépaforgalmi adóra,

5. az értékpapírforgalmi adóra,

6. a vagyonátruházási illetékekre,

7. az okirati illetékekre,

8. a törvénykezési illetékekre,

9. a közigazgatási illetékekre és díjakra,

10. a játékártyák bélyegilletékére,

11. a nem a pénzügyi tárca, hanem más tárca javára fizetendő illetékekre és díjakra (tárcabevételek), végül:

12. a községeknek (városoknak) és vármegyéknek a községi (városi) illetékek és díjak tekintetében biztosított szabályrendeletalkotási jogkörre vonatkozó jogszabályokat - a 11. pont esetében az érdekelt miniszterrel, a 12. pont esetében a belügyminiszterrel egyetértve - hivatalos összeállításban rendeleti úton oly hatállyal kiadhassa, hogy az 1-11. pontban felsorolt közszolgáltatásokra és a 12. pontban említett szabályrendeletalkotási jogkörre nézve a hivatalos összeállítás életbelépésétől kezdve, - azokban a vonatkozásokban pedig, amelyeket a hivatalos összeállításhoz esetleg kiadandó végrehajtási utasítás vagy kezelési utasítás szabályoz, az utasítás életbeléptetésétől kedve - kizárólag a hivatalos összeállításban, illetve a végrehajtási utasításban vagy kezelési utasításban foglalt jogszabályok legyenek az irányadók.

(2) Az okirati illetékekre, a törvénykezési illetékekre és a közigazgatási illetékekre és díjakra vonatkozó jogszabályoknak hivatalos összeállítását a vagyonátruházási illetékekkről szóló 1920:XXXIV. törvénycikk rendszerének megfelelő rendszerben, az idézett törvény általános, értékelési, eljárási és büntetőszabályainak a többi, felsorolt illetéknemekre megfelelő kiterjesztésével kell elkészíteni.

39. § (1) A pénzügyminiszter a hivatalos összeállításokban - a 38. § 11. pontja esetében az érdekelt miniszterrel, a 38. § 12. pontja esetében a belügyminiszterrel egyetértve - az eddigi törvényekben és a jelen törvényben foglalt felhatalmazások körén felül is megtehet a jelenlegi jogszabályokon - akár anyagi jogi, akár alaki jogi (eljárási) vonatkozásban - minden olyan módosítást (változtatást, hozzáfűzést vagy elhagyást), amely a szabályoknak a változott viszonyokhoz való hozzáalkalmazása, továbbá a szabályok összhangja, különösen az eljárási és a büntető szabályok egységesítése, a zavart keltő hiányok pótlása, a már kialakult joggyakorlatnak kifejezett (írott) jogszabállyá emelése, az elavult vagy az összeállításba bele nem illő szövegezésnek újjal helyettesítése, végül az eljárás gyorsítása vagy egyszerűsítése érdekében szükséges.

(2) A jelen §-ban foglalt felhatalmazás új adó-, illeték- vagy díjtárgyak behozására, továbbá az adó, illeték vagy díj alapjára és mértékére vonatkozó szabályoknak oly irányban való akár közvetett, akár közvetlen módosítására, amely a jelenleginél több, illetve ahol a jelenlegi mérv a háború előtti mérvnél kisebb, a háború előttinél több illeték vagy díj fizetését vonná maga után, ki nem terjed.

(3) A pénzügyminiszter az előző bekezdésekben foglaltaknak megfelelően szerkesztett összeállításokat köteles az országgyűlésnek bemutatni.

40. § A 38. és 39. § értelmében kiadandó hivatalos összeállítások életbeléptetésének napját és a hivatalos összeállítás életbelépésével kapcsolatban a szükséges átmeneti szabályokat a pénzügyminiszter rendelettel állapítja meg.

III. FEJEZET

Az önkormányzati testületek háztartása

41. § Az államháztartás egyensúlyának helyreállításával kapcsolatban, abból a célból, hogy a szükséges takarékosság az önkormányzati testületek háztartásában és az önkormányzati adók megállapításánál is kellőképpen érvényre jusson, a székesfőváros, a vármegyék, városok és községek háztartásának rendezésére vonatkozó törvény megalkotásáig, de legkésőbb 1929. év végéig terjedő hatállyal, átmenetileg az alább következő szakaszokba foglalt intézkedések tétetnek.

42. § (1) Budapest székesfőváros köteles költségvetését a megelőző év november hó 1-éig, a többi vármegyei és városi törvényhatóság pedig október hó 1-éig törvényhatósági bizottságuk rendes vagy rendkívüli közgyűlésén megállapítani és Budapest székesfőváros november hó 15-éig, a többi törvényhatóság pedig október hó 15-éig a belügyminiszterhez két példányban felterjeszteni. A törvényhatósági költségvetésnek - a szorosan vett háztartási, árva- és gyámhatósági kiadásokon és bevételeken kívül - fel kell ölelni a törvényhatóságok kezelése alá tartozó valamennyi intézet (kórház, iskola, múzeum, stb.), alap, üzem vagy vállalat költségvetését is. Ez a rendelkezés alkalmazandó a részvénytársaság alakjában működő vagy magánosokkal közös tulajdonban levő üzemekre és vállalatokra is. A költségvetéssel fel kell terjeszteni a közgyűlésnek reá vonatkozó határozatát, és az ez ellen előterjesztett fellebbezéseket, vagy az ilyenek elő nem terjesztését igazoló jelentést is.

(2) A belügyminiszter a költségvetések egyik példányát azonnal megküldi a pénzügyminiszternek, aki azokra észrevételeit olyan időkben közli a belügyminiszterrel, hogy valamennyi költségvetés az érdekeltek közbenjöttével december hó 20-áig lehetőleg élőszóval letárgyalható legyen.

(3) A belügyminiszter a pénzügyminiszterrel egyetértve a költségvetéseket jóváhagyja, vagy indokolt esetben és a költségvetés egyensúlyának megóvása mellett azok egyes tételeit leszállítja, felemeli, vagy törli, vagy a törvényes rendelkezések által a törvényhatóságra rótt kötelezettség teljesítésére szükséges kiadást a költségvetésbe felvéteti, vagy a jóváhagyást megtagadja és a törvényhatóságot új költségvetés készítésére utasítja. Uj tétel felvétele ellen - a jogalap törvényessége szempontjából - a közigazgatási bírósághoz panasznak van helye. A belügyminiszter a törvényhatóságot elhatározásáról december hó 25-éig értesíti.

(4) Ha a költségvetés jóváhagyása december hó végéig nem történik meg, a jóváhagyás bekövetkeztéig a törvényhatóság kiadásait csak a megelőző évi jóváhagyott költségvetés keretei közt foganatosíthatja.

(5) Ha a jóváhagyás megtagadása esetében a törvényhatóság a költségvetési év március havának végéig sem terjeszt elő jóváhagyásra alkalmas költségvetést, a belügyminiszter - a pénzügyminiszterrel egyetértve - jogosult a törvényhatóságnak arra az évre érvényes költségvetését végleg megállapítani. Ha pedig a törvényhatóság a jóváhagyás megtagadása után újra átdolgozott költségvetését január hó 31-éig felterjeszti, de arra a belügyminiszter március hó 31-éig nem nyilatkozik, a felterjesztett költségvetés április hó 1-én jóváhagyottnak tekintendő és hatályba lép. Ugyanez áll arra az esetre is, ha a belügyminiszter a törvényhatóság költségvetése fölött március hó 31-ig a törvényhatóság késedelmén kívül eső okból nem határozott.

43. § (1) A rendezett tanácsú város képviselőtestülete köteles a városnak a 42. § (1) bekezdése rendelkezéseihez képest összeállított és általa letárgyalt költségvetését - az arra tett észrevételekkel együtt - legkésőbb szeptember hó 15-éig az alispánhoz három példányban felterjeszteni. A költségvetés mindenik példányához mellékelni kell a város cselekvő és szenvedő vagyonát feltüntető kimutatást, amelynek mintáját a pénzügyminiszterrel egyetértve a belügyminiszter állapítja meg.

(2) Az alispán a rendezett tanácsú város költségvetését felülvizsgálat után jóváhagyja, vagy indokolt esetben és a költségvetés egyensúlyának megóvása mellett, annek egyes tételeit leszállítja, felemeli vagy törli; a törvényes rendelkezésen alapuló kötelezettségek teljesítésére szükséges kiadást abba felveszi vagy a költségvetés jóváhagyását megtagadja és a rendezett tanácsú várost új költségvetés készítésére utasítja. Az alispán köteles gondoskodni arról, hogy minden rendezett tanácsú város költségvetése december hó 31-éig megállapító legyen.

(3) Az alispán nem hagyhatja jóvá a rendezett tanácsú város költségvetését, ha az igénybe venni szándékolt pótadó kulcsa az 50%-ot meghaladja, hanem a költségvetés két példányát a pótadó 50%-ot meghaladó részének engedélyezése végett - a belügyminiszterhez felterjeszti. Amíg a pótadó mértéke felől a belügyminiszter a pénzügyminiszterrel egyetértve nem határozott, a rendezett tanácsú város kiadásait csak az előző évi jóváhagyott költségvetésének keretei közt foganatosíthatja.

(4) Az alispán köteles az általa jóváhagyott rendezett tanácsú városi költségvetéseket november hó 30-áig két-két példányban a belügyminiszterhez felterjeszteni, aki azok egyik példányát haladéktalanul megküldi a pénzügyminiszternek.

(5) A belügyminiszter a pénzügyminiszterrel egyetértve az alispán által felterjesztett valamennyi rendezett tanácsú városi költségvetés egyes tételeit indokolt esetben és a költségvetés egyensúlyának megóvása mellett leszállíthatja, felemelheti vagy törölheti: azokba a törvényes rendelkezéseken alapuló kötelezettségek teljesítésére szükséges kiadást felvétetheti, vagy a költségvetés jóváhagyását megtagadhatja és a várost új költségvetés készítésére utasíthatja.

(6) A 42. § (4) és (5) bekezdésének rendelkezése a rendezett tanácsú városokra is irányadó.

44. § (1) A nagy- és kisközségek költségvetéseinek összeállítására, felterjesztésére és jóváhagyására nézve a 43. § (1), (2) és (3) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

(2) Az alispán által jóváhagyott nagy- és kis községi költségvetések kiadási és bevételi előirányzati összegeiről az alispán a belügyminiszternek a pénzügyminiszterrel egyetértve kiadott utasítása szerint összefoglaló kimutatást készít és azt egy példányban a belügyminiszterhez, egy példányban a belügyminiszterhez november hó végéig felterjeszti.

45. § (1) Az önkormányzati testületek csak olyan köztartozásokat (pótadó, illeték, helypénz, vám, külön adó, használati díj vagy illeték stb.) állapíthatnak meg és vethetnek ki, amelyeknek igénybevételére őket törvény, vagy pedig törvényes felhatalmazáson alapuló miniszteri rendelet avagy szabályrendelet jogosítja fel vagy kötelezi.

(2) Minden város és község köteles a szükségleteinek megfelelő tűzrendészeti kiadásoknak fedezéséről költségvetésében gondoskodni. Tűzrendészeti kiadások alatt a szükséges tűzoltó-felszerelés megszerzésével, a meglévő felszerelés karbantartásával és pótlásával, végül a kellő számú tűzoltószemélyzet díjazásával járó kiadásokat kell érteni.

46. § (1) A székesfővárosi, a vármegyei és a városi törvényhatóságok évi zárszámadásaikat a számadási évet követő év május hó végéig két példányban a belügyminiszterhez felterjesztik. A belügyminiszter a zárszámadás egyik példányát észrevételeinek közlése végett a pénzügyminiszternek azonnal megküldi.

(2) A rendezett tanácsú város előző évi zárszámadásait jóváhagyás végett május hó végéig az alispánhoz három példányban felterjeszti. Az alispán az általa jóváhagyott zárszámadásoknak két példányát a fellebbezési határidő letelte után, de legkésőbb a számadási évet követő év augusztus hó végéig a belügyminiszterhez terjeszti fel. A belügyminiszter az egyik példányt észrevételeiknek közlése végett a pénzügyminiszternek azonnal megküldi.

(3) Az alispáni felterjesztéshez csatolni kell:

1. a zárszámadás megvizsgálásáról szóló képviselőtestületi és alispáni határozatot és

2. a város vagyoni és háztartási állapotát főtételeiben feltüntető kimutatást, amelynek mintáját a pénzügyminiszterrel egyetértve a belügyminiszter állapítja meg.

(4) A zárszámadások és felterjesztések következtében szükségesnek mutatkozó törvényes intézkedéseket - esetleg a pénzügyminiszter kívánságára - a belügyminiszter teszi meg.

47. § (1) A nagy- és kisközségek zárszámadásának jóváhagyásáról, a fellebbezési határidő letelte után, de legkésőbb a számadási évet követő augusztus hó végéig az alispán összefoglaló jelentést tesz a belügyminiszterhez, aki azt a pénzügyminiszterrel haladéktalanul közli.

(2) A jelentéshez kimutatást kell csatolni azokról a községekről, amelyek a számadási évet hiánnyal zárták, vagy a költségvetés keretét túllépték. Ebbe a kimutatásba a község vagyoni és háztartási állapotát feltüntető adatokat fel kell venni. A kimutatás mintáját a pénzügyminiszterrel egyetértve a belügyminiszter állapítja meg.

(3) Az összefoglaló jelentések alapján szükségeseknek mutatkozó törvényes intézkedéseket - esetleg a pénzügyminiszter kívánságára - a belügyminiszter tesz meg.

48. § (1) A belügyminiszter, továbbá a belügyminiszterrel egyetértve a pénzügyminiszter Budapest székesfőváros, a vármegyei és városi törvényhatóságok, a rendezett tanácsú városok és a nagy- és kisközségek (a továbbiakban „önkormányzati testületek”) háztartását, közintézményeiknek, üzemeiknek, vállalatainak gazdálkodását - még ha ezek részvénytársaság alakjában működnek, vagy ha magánosokkal közös tulajdont alkotnak is, - továbbá a pénzkezelés és a számvitel módját kiküldött közegei által bármikor megvizsgáltathatja és tőlük mindezekre vonatkozólag felvilágosítást és jelentést kívánhat. Az ennek következtében szükségessé váló törvényes intézkedéseket a belügyminiszter teszi meg.

(2) Ha az önkormányzati testületnek nincs jóváhagyott, illetőleg a 42. § (5) bekezdése szerint megállapított költségvetése, vagy az nem azok keretében gazdálkodik, háztartásának vagy üzemi gazdálkodásának rendbehozása vagy a törvényes keretek közé szorítása érdekében a belügyminiszter a minisztertanács hozzájárulásával az önkormányzat vagy egyes üzemei gazdálkodásának közvetlen ellenőrzésére, az önkormányzati testület terhére pénzügyi ellenőrt rendelhet ki. A pénzügyi ellenőr kiküldését a képviselőháznak egyidejűleg, együtt nem léte esetében pedig összeülése után azonnal be kell jelenteni.

(3) A pénzügyi ellenőr ellenőrző jogkörét a minisztertanács állapítja meg; minden esetre joga van azonban olyan egyes kiadások utalványozása ellen, amelyek nem foglaltatnak a megállapított költségvetésben, vagy ennek kereteit túllépik, óvást emelni, amely esetben az ilyen utalványozás csak a belügyminiszternek a pénzügyminiszterrel egyetértő jóváhagyása után, vagy akkor hajtható végre, ha a belügyminiszter három nap alatt nem nyilatkozott. A pénzügyi ellenőr az ellenőrzés tekintetében a belügyminiszter és a pénzügyminiszter együttes utasítása szerint jár el.

(4) A pénzügyi ellenőr megbízása véget ér, ha kiküldetésének oka megszűnik. Ha a törvényhatóság a pénzügyi ellenőr kiküldetésének okait megszüntette, de a belügyminiszter az ellenőrt a törvényhatóság kérelme ellenére 30 nap alatt nem hívja vissza, a törvényhatóság tovább 15 nap alatt panasszal fordulhat a közigazgatási bírósághoz.

(5) A belügyminiszter a pénzügyminiszterrel egyetértve és a törvényhatóság meghallgatása után:

1. az önkormányzati testületeket - anyagi erejük számbavételével - igazgatási szervezetük kiépítésére, pótlására, a személyzeti létszám apasztására, gazdálkodásuk, pénzkezelésük és számvitelük módjának megfelelő szabályozására kötelezheti;

2. az önkormányzati testületek bármily alakban működő nem gazdaságos, vagy nem közszükségletet szolgáló üzemének, vállalatának, intézetének korlátozását, átalakítását, összevonását vagy megszüntetését elrendelheti.

(6) Önkormányzati testület jövőjére üzemét vagy vállalatát részvénytársasági alakban csak a belügyminiszternek a pénzügyminiszterrel egyetértő hozzájárulásával létesítheti.

(7) Az az önkormányzati testület, amelynek a jelen törvény hatálybalépte idejében részvénytársasági formában működő üzeme vagy vállalata van, azt ilyen alakban csak akkor folytathatja, ha erre a jelen törvény életbeléptetéstől számított három hónap alatt előterjesztett kérelmére a belügyminiszter a pénzügyminiszterrel egyetértve engedélyt ad. Ilyen kérelem előterjesztésének elmulasztása vagy az engedély megtagadása esetében köteles az önkormányzati testület a részvénytársasági alakulat megszüntetése iránt haladéktalanul intézkedni és intézkedését a belügyminiszterhez azonnal bejelenteni.

(8) Ha a részvénytársaság gazdálkodása alapos kifogás alá esik és az önkormányzati testület a belügyminiszter felhívására a kifogásokat a megszabott határidő alatt, amely három hónapnál rövidebb nem lehet, nem orvosolja, vagy ha a vizsgálat során bebizonyul, hogy az illető üzem folytatására a részvénytársasági forma nem megfelelő, a belügyminiszter - a pénzügyminiszterrel egyetértve - a részvénytársasági alakulatra vonatkozó engedélyt visszavonhatja.

49. § (1) A törvényhatósági jogú és a rendezett tanácsú városokban alkalmazott tisztviselők ugyanolyan fizetésben részesülnek, mint amilyen fizetés az ugyanabba a fizetési osztályba tartozó állami tisztviselők részére mindenkor jár.

(2) Az 1912:LVIII. tc. 14. §-ában a törvényhatósági jogú és a rendezett tanácsú városoknak biztosított az a jog, hogy a tisztviselőik részére az (1) bekezdésben megállapítottnál magasabb illetményeket is engedélyezhetnek, a következő korlátozásokkal marad továbbra is hatályban.

(3) Az (1) bekezdésben említett fizetésen felül a városi tisztviselők részére csak abban az esetben lehet külön illetményt (pótilletményt) engedélyezni, ha azt a város közigazgatási ügyeinek vagy üzemeinek bonyolult, vagy felelősségteljes volta indokolja és ha azt a város anyagi ereje megengedi. Az engedélyezett pótilletmény nem haladhatja meg az alapilletmény 50%-át; ez a rendelkezés irányadó a nyugellátás szempontjából beszámítható javadalmazás összegének megállapítására is.

(4) A (3) bekezdésben említett pótilletménytől függetlenül minden városban néhány vezető tisztviselő részére lehet nyugdíjba be nem számítható és a szükség és a méltányosság mértékéhez képest megállapítandó összegű költségátalányt (képviseleti átalányt) engedélyezni.

(5) A (3) bekezdésben említett pótilletmény és a (4) bekezdésben említett költségátalány engedélyezése általában és azok összegének megállapítása esetről-esetre a belügyminiszternek a pénzügyminiszterrel egyetértve megadott jóváhagyására szorul és ennek megtörténteig az arra vonatkozó városi határozat nem hajtható végre.

(6) A (3) bekezdésben említett pótilletményen és a (4) bekezdésben említett költségátalányon, valamint az esetleg megállapított útiátalányon vagy külön megbízás alapján a hivatali helyiségen kívül végzett munkálatokért és eljárásokért, a végzett munka arányában engedélyezett átalányösszegeken kívül, a városi alkalmazottak semmiféle címen vagy alakban sem a városi képviselettől (törvényhatósági bizottság képviselőtestület, városi tanács stb.), sem a városi üzemektől semmi néven nevezendő illetményben, jutalomban, tiszteletdíjban, stb. nem részesíthetők.

(7) A (6) bekezdés rendelkezése nem zárja ki az egyszersmindenkorra szóló jutalmak és segélyek engedélyezését, amely célra azonban kirárólag az illető város költségvetésében „Jutalmak és segélyek” címén előirányzott összeg használható fel.

(8) A városi tisztviselők és nyugdíjasok, valamint özvegyeik és árváik járandóságait ennek a törvénynek hatályba léptétől számított három hónap alatt felül kell vizsgálni és azokat ennek a törvénynek a rendelkezéseivel összhangba kell hozni. Az erre vonatkozó határozat a belügyminiszternek a pénzügyminiszterrel egyetértve hozott jóváhagyása alá esik. A rendezett tanácsú város képviselőtesületének határozatát előbb a törvényhatósági bizottságnak is felül kell vizsgálnia. A belügyminiszter határozata ellen csak azon a címen van a közigazgatási bírósághoz panasznak helye, hogy a megállapítás ennek a törvénynek a rendelkezéseivel ellentétben áll.

(9) Az (1), (2), (3), és (8) bekezdés rendelkezéseinek hatálya Budapest székesfőváros alkalmazottaira nem terjed ki.

(10) Az (1)-(9) bekezdésében foglalt rendelkezések a városoknál nem tisztviselői minőségben alkalmazottakra is megfelelően irányadók. Az üzemi alkalmazottakra azonban - amennyiben ezek nem közigazgatási tisztviselők - ezek a rendelkezések nem vonatkoznak.

IV. FEJEZET

Hitelügyi rendelkezések

50. § A Kisbirtokosok Országos Földhitelintézetéről szóló 1879. évi XXXIX. tc. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Kisbirtokosok Országos Földhitelintézete közgyűlésének tagjai:

a) ezen Országos Földhitelintézet alapító tagjai és

b) adós tagjainak törvényhatóságonként jelzálogilag lekötött minden 500,000 pengőnyi zálogleveles kölcsönösszeg után választott képviselői.”

51. § A gazdasági és ipari hitelszövetkezetekről szóló 1898. évi XXIII. tc. 51. §-ának utolsó bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az alapítványi üzletrész legalább 60 pengőben állapíttatik meg.”

52. § A gazdasági és ipari hitelszövetkezetekről szóló 1898. évi XXIII. tc. 53. §-ának első bekezdése olyképpen módosíttatik, hogy a központi hitelszövetkezetbe belépő minden szövetkezet legalább 30 pengőről szóló üzletrészt tartozik jegyezni.

53. § A gazdasági és ipari hitelszövetkezetekről szóló 1898. évi XXIII. tc. módosításáról és kiegészítéséről szóló 1920:XXX. tc. 8. §-a olyképpen módosíttatik, hogy a jelen törvény életbelépte után alakult szövetkezet üzletrészeinek névértéke legfeljebb 100 pengőben állapítható meg.

54. § Az 1876. évi XXI. tc. 1.- §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Magyar Földhitelintézeti közgyűlésének tagjai:

a) azon intézeti tagok, akik legalább 100,000 pengő jelzálogjogi kölcsönnel vannak az intézetnek lekötve;

b) a 100,000 pengőnél kisebb jelzálogi kölcsönnel lekötött tagok által vidékenkint alakított kerületi gyűléseken választott képviselők, és pedig a kerületben jelzálogilag lekötött minden 800,000 pengő kölcsön után 1-1 képviselő;

c) az intézet alapítói.”

55. § A nyereménykölcsönkötvények s az igérvényjegyek forgalma tárgyában alkotott 1889:IX. tc. 4. §-ának a) pontja olyképpen módosíttatik, hogy igérvényjegyek a jelen törvény életbelépte után csakis oly nyereménykötvények várható nyereményeire bocsáthatók ki, illetőleg hogy Magyarország területén csakis oly nyereménykötvényekre kibocsátott igérvények hozhatók forgalomba, amely nyereménykötvények az 1889. évi IX. tc. határozmányai szerint közforgalom tárgyát képezhetik s amelyeknél - kivéve a magyar állami nyereménykölcsön-kötvényeket - a kötvény névértéke 100 pengőnél nem kisebb.

56. § A közszolgálati alkalmazottak és nyugdíjasok hivatali járandóságait terhelő tartozások rendezéséről és hitelszükségleteiknek kielégítéséről szóló 1918:XXII. t-.c. 6. §-ának első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Azt, hogy az 1918:XXII. tc. alapján nyujtott kölcsönnek és járulékainak kielégítésére az adós hivatali járandóságait mily mértékig lehet igénybe venni, a pénzügyminiszter időről-időre rendelettel szabályozza. Az igénybevehető hányad azonban az adós hivatali járandóságának legfeljebb 30%-áig terjedhet.”

57. § A m. kir. postatakarékpénztárról szóló 1885. évi IX. tc. 11. §-ának második és harmadik bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A postatakarékpénztár takarékbetéti üzletágában elfogadható legkisebb betétösszeg 1 pengőben állapíttatik meg.

(2) A 2 pengőn aluli összegek azonban nem kamatoznak.”

58. § A m. kir. postatakarékpénztárról szóló 1885. évi IX. tc. 15. §-ának utolsó bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Felhatalmaztatik a pénzügyminiszter, hogy a takarékosság előmozdítására szolgáló takaréklapoknak betét gyanánt történő elfogadását a kereskedelemügyi miniszterrel egyetértve a mindenkori viszonyoknak megfelelően rendeleti úton szabályozhassa.”

59. § A m. kir. postatakarékpénztárról szóló 1885. évi IX. tc. 24. §-ának második bekedése helyébe, valamint az 1898. évi VIII. tc. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A postatakarékpénztári takarékbetéteknek csak a 2000 pengőt meghaladó része foglalható le és csak erre szerezhető zálog- és megtartási jog.”

V. FEJEZET

Vegyes rendelkezések

60. § Felhatalmaztatik a pénzügyminiszter, hogy a vagyonváltságról szóló II. törvény, az 1921:XLV. tc. I. és III. fejezetének rendelkezései alapján az állam tulajdonába jutott vagyonváltságföldekkel kapcsolatos szénjogokat (kutatási, bányanyitási és kiaknázási jogokat) a vagyonváltságföldeknek a földbirtok helyesebb megoszlását szabályozó rendelkezésekről szóló 1920:XXXVI. és az ezt kiegészítő 1924:VII. törvénycikkek rendelkezései alapján folyamatba tett eljárás keretében való elidegenítése esetében az állam javára fenntartsa, vagy hogy ezeket a jogokat külön értékesítse.

61. § A földbirtokpolitikai célokra juttatott vagyonváltságföldeken gyakorolható vadászat joga - a vadászatról szóló 1883:XX. tc. 1. §-a szerint - az államot illeti meg mindaddig, amíg a földtulajdon is az államé.

62. § A bányailletékek díjtételei a következőleg állapíttatnak meg:

1. a mértékilleték évi összege minden rendes bányamérték vagy külmérték után huszonkettő pengő,

2. a rendesnél kisebb terjedelmű külmértékek, valamint a határközök után ennek a mértékilletéknek az adományozott külmérték, illetve határköz területéhez mért és a rendes külmérték, illetőleg a határköznél a rendes bányamérték alapterületének kiterjedéséhez viszonyított arányszerű része fizetendő, de a területi arányszerű kiszámításnál mutatkozó összeget mindenkor pengőre kell felfelé kikerekíteni s az egy külmérték után fizetendő évi bányailleték legkisebb összege öt pengőnél kevesebb nem lehet;

3. a minden zártkutatmány után fizetendő felügyeleti illeték összege tizenegy pengő;

4. a szénjogi térilleték az lefoglalt terület térnagyságához (200, 500, 1000, 5000 kat. holdon alul és 5000 kat. holdon felül) mérten kataszteri holdankint 16 (tizenhat), 32 (harminckettő), 48 (negyvennyolc), 64 (hatvannégy), illetőleg 80 (nyolcvan) fillér. A lignit bányák után térilleték nem állapíttatik meg.

63. § (1) A közadók kezeléséről szóló 1925. évi 600/P. M. számú hivatalos összeállítás 31. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az az adózó, aki esedékessé vált tartozását a megállapított fizetési határidőig be nem fizeti, ha adótartozását az esedékesség napjától számított legkésőbb három hónapon belül befizeti, évi 6%-os, ha pedig azt csak későbben fizeti be, évi 12%-os késedelmi kamatot köteles fizetni és pedig az esedékesség napjától a befizetést megelőző hónapnak a végéig.”

(2) Felhatalmaztatik a pénzügyminiszter, hogy az esedékességtől számított 6 hónapnál, az illetékekre nézve pedig egy évnél nem hosszabb időszakra terjedő részletfizetést 6%-os késedelmi kamat fizetésének kötelezettsége mellett engedélyezhessen.

(3) Az az adózó, aki az 1926. év végén fennállott adótartozását legkésőbb 1927. évi június hó 30-ig teljes összegében befizeti, az 1926. évi december hó 31-éig járó időre, - tekintet nélkül a késedelem tartamára, - 5%-os késedelmi kamatot fizet. Az érvényben levő szabályok értelmében elszámolt késedelmi kamatok visszatérítése ezen rendelkezés alapján nem kérhető.

64. § A közadók kezeléséről szóló 1925. évi 600/P. M. számú hivatalos összeállítás 72. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az adóbehajtási illeték 4%, ha a zálogolás foganatosíttatott vagy megkíséreltetett és további 6%, ha az árverés megtartatott, vagy megkíséreltetett.”

65. § A közadók kezeléséről szóló 1925. évi 600/P. M. számú hivatalos összeállítás 133. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Ha a kárösszeg nem lenne megállapítható, úgy a kiszabandó pénzbüntetés 2-10,000 pengő.”

66. § A közadók kezeléséről szóló 1925. évi 600/P. M. számú hivatalos összeállítás 142. §-a a következőkkel egészíttetik ki:

„(2) Felhatalmaztatik a pénzügyminiszter, hogy az igazságügyminiszterrel egyetértve a jövedéki büntetőjog anyagi szabályait a vámjog szabályozásáról szóló 1924:XIX. tc. VI. részének I. fejezetében foglalt büntető rendelkezéseknek szem előtt tartásával, az 1924:XIX. törvénycikkre is kiterjedő hatállyal, rendelettel megalkothassa, úgyszintén a jövedéki büntető eljárásnak előkészítő (nem bírósági) szakát, valamint a feljelentői és tettenérői jutalékok kérdését, a már folyamatba tett, de még be nem fejezett ügyekre is kiterjedő hatállyal rendelettel szabályozhassa.”

67. § A közadók kezelésről szóló 1925. évi 600/P. M. számú hivatalos összeállítás 146. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A pénzbüntetés a veszélyeztetett adó egytől nyolcszorosáig terjedhet.”

68. § A közadók kezeléséről szóló 1925. évi 600/P. M. számú hivatalos összeállítás 155. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A házadó, társulati adó, általános keresetiadó, jövedelemadó és vagyonadó alapjául szolgáló jövedelmeket és vagyonértékeket mindenkor teljes pengőre kell kikerekíteni és pedig olykép, hogy az 50 fillérnél kisebb össszegek elhagyatnak, az 50 fillér vagy annál nagyobb összegek ellenben teljes pengőre kiegészíttetnek.”

69. § (1) A pénzügyi törvényekben és rendeletekben megállapított pénzbüntetések és bírságok helyett - hacsak az illető törvény a pénzbüntetést, vagy bírságot nem az alapul szolgáló közadó meghatározott hányadában vagy többszörösében állapítja meg, - a közadók kezeléséről szóló 1925. évi 600/P. M. számú hivatalos összeállításban megállapított pénzbüntetések és bírságok alkalmazandók.

(2) A közadók kezeléséről szóló 1925. évi 600/P. M. számú hivatalos összeállításban az aranykoronaértékben megállapított értékhatárok, pénzbüntetések és bírságok ugyanannyi pengőben állapíttatnak meg, ahány aranykorona volt az eredetileg meghatározott összeg.

70. § Felhatalmaztatik a pénzügyminiszter, hogy az egyenesadókra vonatkozó hivatalos összeállításokat és a rokkantellátási adóról azóló 1925. évi XLVIII. törvénycikket a jelen törvényben foglalt rendelkezések keresztülvezetése után - az aranykoronaértékben való számítás folytán szükséges volt, de a pengőértékben való kötelező számítás folytán tárgytalanná vált rendelkezések elhagyásával - újból kiadhassa.

71. § Ha a pénzügyi hatóságon kívül valamely más, közadók kivetésére jogosult hatóság, hivatal, testület, intézmény az általa kivethető szolgáltatás mérvét oly magasan állapítja meg, hogy az az adózók fizetőképességét veszélyezteti, jogában áll a pénzügyminiszternek, az illető hatóság, hivatal, testület, intézmény által különben már jogerősen megállapított közadó fizetési feltételeinek megváltoztatásával azt több évre felosztani, vagy pedig az illető közszolgáltatásnak közadók módjára való behajtását betiltani.

72. § (1) Jelen törvény, - hacsak egyes §-ai más rendelkezést nem tartalmaznak - kihirdetése napján lép életbe.

(2) Visszamenőleges adóztatások esetében - hacsak egyes §-ok más rendelkezést nem tartalmaznak - a jelen törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) A II. fejezet rendelkezéseinek életbelépési idejét - a szükséghez képest az egyes rendelkezésekre nézve is más-más időpontban - a pénzügyminiszter az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően is rendelettel állapíthatja meg oly hatállyal, hogy az életbeléptetett rendelkezést, hacsak maga az illető § mást nem rendel, azokban az esetekben kell alkalmazni, amelyekben a kincstárnak az illetékhez vagy adóhoz való joga a rendelkezés életbeléptetése után nyilt meg.

(4) A jelen törvény II. fejezetét a pénzügyminiszter, egyes rendelkezések tekintetében az ott megjelölt miniszterrel egyetértve, III. fezetét a belügyminiszter a pénzügyminiszterrel egyetértve, I., IV., és V. fejezetét pedig a pénzügyminiszter hajtja végre.


  Vissza az oldal tetejére