1927. évi XXXI. törvénycikk

március tizenötödikének nemzeti ünneppé nyilvánításáról * 

A magyar nemzet balsorsában, súlyos megpróbáltatásai közepette hálás kegyelettel emlékezik meg az 1848. esztendő március tizenötödikéről. Izzó hazaszeretetükben e napon tettek hitvallást a nemzet dicső fiai az alkotmányos szabadság és jogegyenlőség fenkölt eszméi mellett és szent lelkesedésükkel áthatva az egész nemzetet, az ezeréves hazának az új idők szellemében való fejlődéséhez irányt jelöltek.

E nap szellemében valósultak meg azok a korszakot jelentő törvényhozási alkotások, amelyek az alkotmányos jogokat a nemzet minden osztályára kiterjesztették.

Abból a célból, hogy a nemzet e nap dicső hagyományaiból merítsen hitet, erőt és reményt egy jobb kor bekövetkezéséhez:

A törvényhozás - a nemzet kezdettől fogva önként megnyilvánult közérzületét követve -

1. § március hó tizenötödik napját nemzeti ünneppé nyilvánítja.

2. § Ez a törvény kihirdetése napján lép életbe és életbelépésével az 1898:V. törvénycikknek április hó 11-ikét nemzeti ünneppé nyilvánító rendelkezését hatályát veszti.

E törvényt a minisztérium hajtja végre.


  Vissza az oldal tetejére