1932. évi XXI. törvénycikk

a bélyegek védelméről és a tiltott postai szállítás büntetéséről * 

I. A bélyegek védelme

Az 1897:XXXVII. tc. és az 1921:LII. tc. 18. §-a hatályát veszti és helyükbe az alábbi 1-8. §-okban foglalt rendelkezések lépnek:

1. § E törvény alkalmazásában bélyeg alatt érteni kell a következő jegyeket:

1. a használat vagy a forgalom céljára rendelt, akár már használt vagy használatban volt, akár a kigyártás után még használatba vagy forgalomba nem került bélyeget;

2. az oly hatósági jegyet vagy pecsétet, amely adó biztosítására, fém természetének és beltartalmának, más anyag átvételének vagy minőségének, hordó vagy más tartály ürtartalmának bizonyítására szolgál vagy amelyet pénzügyi hatóság vagy közeg alkalmazott;

3. a szigorú számadás alá eső közigazgatási nyomtatvány, akár van rajta bélyeglenyomat, akár nincs;

4. a postánál, távírónál és távbeszélőnél a használat vagy a forgalom céljára rendelt, akár már használt vagy használatban volt, akár a kigyártás után még használatba vagy forgalomba nem került értékcikket (postabélyeget, portójegyet, bélyeglenyomattal ellátott vagy el nem látott értékes nyomtatványt), a bérmentesítő géplenyomatot, az alkalmi és más felülnyomást és a posta, távíró és távbeszélő által díjazással kapcsolatban alkalmazott bármely felírást vagy jelzést.

2. § A jelen törvény rendelkezései értelmében büntetőjogi védelemben részesülnek:

1. a magyar állam, törvényhatóság, város vagy község, vagy az olyan más magyar közintézmény bélyege (1. §), amelyet törvény bélyeg kiadására felhatalmazott;

2. a nemzetközi postai válaszdíjszelvény és igazolójegy;

3. viszonosság esetében idegen állam vagy más közhatóság, külföldi posta, távíró vagy távbeszélő, vagy bélyeg kiadására feljogosított más külföldi közintézmény bélyege (1. §).

3. § Bélyeghamisítás vétségét követi el és két évig terjedhető fogházzal, hivatalvesztéssel és a politikai jogok gyakorlatának felfüggesztésével büntetendő:

1. aki bélyeget felhasználás vagy forgalombahozás végett utánoz vagy meghamisít;

2. aki bélyeget akár utánzatként, akár nem utánzatként, jogtalanul előállít vagy jogtalanul alkalmaz;

3. aki az 1. vagy a 2. pontba ütköző módon utánzott, meghamisított, előállított vagy alkalmazott bélyeget tudva felhasználja vagy forgalomba hozza.

Az előbbi bekezdés értelmében felhasználás és forgalombahozás alatt a bélyeggyüjtés céljaira való felhasználást és forgalombahozást is érteni kell.

A kísérlet büntetendő.

4. § Bélyeg csalárd használatának vétségét követi el és egy évig terjedhető fogházzal, hivatalvesztéssel és a politikai jogok gyakorlatának felfüggesztésével büntetendő:

1. aki valódi bélyegről felhasználás vagy forgalombahozás (3. § 2. bek.) végett az értéktelenítés jelét eltávolítja, a korábbi értéktelenítés nyomát újabb értéktelenítés jelével leplezi, vagy a bélyeget az értéktelenítés eltávolítására alkalmas anyaggal vonja be;

2. aki bélyeggyüjtési érdekből bélyegen jogtalanul lebetüzést alkalmaz, vagy annak eredeti kivitelét (papírosát, nyomását, lyukasztását stb.) másként megváltoztatja;

3. aki az 1. vagy a 2. pontba ütköző módon megváltoztatott bélyeget bárminő célra, vagy díjlerovásra már felhasznált, de tévedésből az értéktelenítés jelével el nem látott bélyeget újból díjlerovásra tudva felhasználja vagy forgalomba hozza;

4. bérmentesítő géplenyomatot a díj lerovása nélkül alkalmaz, postai bérmentesítő gépen, ennek hivatalos beállításán vagy ennek jelzésén (lepecsételésén) az állam megkárosítása végett változtat vagy változtattat, vagy megszegi a postai bérmentesítő gép előállítására, készletbentartására, forgalombahozatalára, másnak rendelkezésére bocsátására vagy megszerzésére vonatkozó azokat a szabályokat, amelyek az államnak a megkárosítástól való megvédelmezését vannak hivatva biztosítani.

A kísérlet büntetendő.

5. § A 3. vagy a 4. §-ban meghatározott cselekmény bűntett és büntetése öt évig terjedhető börtön, hivatalvesztés és a politikai jogok gyakorlatának felfüggesztése, ha a tettes ilyen cselekmény miatt már el volt ítélve és a büntetés kiállásától tíz év még nem telt el, vagy ha a tettes a bélyeghamisítással üzletszerűen foglalkozik.

6. § Kihágást követ el és pénzbüntetéssel büntetendő, aki bélyeget nem a 3. §-ban megjelölt célból utánoz, úgyszintén, aki olyan minőségű érmet, emlékpénzt, játékjegyet, címjegyet, hirdetést, árujegyet vagy más hasonló tárgyat készít, amelyet felületes megtekintés mellett könnyen forgalomban levő fémpénznek, papírpénznek, bankjegynek vagy bélyegnek lehet tekinteni, valamint az is, aki ilyen tárgyat forgalomba hoz.

II. Tiltott postai szállítás

7. § Aki a veszélyes anyagok postai szállítására vonatkozó szabályokat megszegi, amennyiben cselekménye súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, kihágás miatt tizenöt napig terjedhető elzárással büntetendő.

E kihágás miatt az eljárás a közigazgatási hatóságnak, mint rendőri büntető bíróságnak, az államrendőrség működési területén pedig az államrendőrségnek hatáskörébe tartozik.

III. Hatálybaléptető rendelkezés

8. § A jelen törvény kihirdetését követő napon lép életbe.