1934. évi X. törvénycikk

a Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem szervezéséről * 

1. § A Magyar Királyi József Műegyetem,

a budapesti Királyi Magyar Tudományegyetemi Közgazdaságtudományi Kar,

a Magyar Királyi Állatorvosi Főiskola,

a soproni Magyar Királyi Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola az 1934/35. tanévtől kezdve a tanszabadsággal felruházott «Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem» önkormányzati szervezetében egyesíttetnek.

2. § (1) A Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem öt tudománykarra tagozódik, karonkint két-két osztállyal. A karok és az osztályok a következők:

1. mérnöki és építészmérnöki kar,

a) mérnöki,

b) építészmérnöki osztállyal;

2. gépész- és vegyészmérnöki kar,

a) gépészmérnöki,

b) vegyészmérnöki osztállyal;

3. bánya-, kohó- és erdőmérnöki kar,

a) bánya- és kohómérnöki,

b) erdőmérnöki osztállyal;

4. mezőgazdasági és állatorvosi kar,

a) mezőgazdasági,

b) állatorvosi osztállyal;

5. közgazdaságtudományi kar,

a) közgazdasági és kereskedelmi,

b) közigazgatási osztállyal.

(2) A vallás- és közoktatásügyi miniszter az államfő jóváhagyásával a Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tudománykarainak és osztályainak beosztását a később felmerülő szükséghez képest az érdekelt karok és a Tanács meghallgatásával az előbbi bekezdéstől eltérően is megállapíthatja.

3. § A Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem testületi, közigazgatási és önkormányzati körébe tartozó és egyéb ügyeit a Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Tanácsa (az alábbiakban röviden Tanács) tárgyalja és intézi. A Tanács elnöke: az egyetem rektora.

4. § (1) A Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem szervezeti szabályzatát, ennek keretében az egyes karok és osztályok külön ügyintézésének körét és módját, az egyetem tanulmányi, vizsgálati és fegyelmi rendjét a jelen törvénnyel egységes önkormányzati szervezetben egyesített felsőoktatási intézmények, valamint a hazai tudományegyetemek megfelelő szabályainak és a kialakult gyakorlatnak figyelembe vételével, de az egyesítés következtében szükséges módosításokkal, az 1. §-ban felsorolt felsőoktatási intézmények meghallgatása után az államfő jóváhagyásával a vallás- és közoktatásügyi miniszter állapítja meg.

(2) Az egyesítés végrehajtása után kibocsátásra kerülő ily szabályokra nézve a vallás- és közoktatásügyi miniszter meghallgatja a Tanácsot, illetőleg a jelen törvényben vagy a szervezeti szabályokban megállapított esetekben az érdekelt kart vagy osztályt is.

(3) A Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatóinak a felmerülő szükséghez képest a budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem valamelyik karán vagy tanszakán, valamint ugyane tudományegyetem hallgatóinak a Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen végzendő tanulmányainak rendjét a két egyetem illetékes karainak és mindkét egyetemi tanácsnak meghallgatása után az államfő jóváhagyásával a vallás- és közoktatásügyi miniszter állapítja meg.

5. § (1) A Magyar Királyi József Műegyetemnek és a budapesti Királyi Magyar Tudományegyetemi Közgazdaságtudományi Karnak nyilvános rendes és nyilvános rendkívüli tanárai - ha csak alkalmaztatásuk az átszervezés következtében meg nem szűnik (15. §) - a Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem megfelelő karán, illetőleg osztályán újabb kinevezés nélkül folytatják működésüket és a jelen törvény életbelépésekor őket megillető tanári címeket is változatlanul tovább használhatják. A Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem többi rendes és rendkívüli tanárának kinevezése iránt a vallás és közoktatásügyi miniszter az államfőhöz tesz előterjesztést.

(2) A Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem szervezésével kapcsolatos kinevezések tekintetében a vallás- és közoktatásügyi miniszter a Magyar Királyi József Műegyetem Tanácsát és érdekelt osztályát, illetőleg az 1. §-ban felsorolt felsőoktatási intézmények közül azt hallgatja meg, amelynek feladatkörét az a kar, illetőleg osztály veszi át, amelyhez való kinevezés iránt előterjesztést tesz.

(3) A későbbi kinevezések iránt a vallás- és közoktatásügyi miniszter a Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem illető karának és a Tanácsnak meghallgatásával tesz előterjesztést.

(4) A Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tisztviselőire és egyéb személyzetére nézve a vallás- és közoktatásügyi miniszter a fennálló szabályok és a kialakult gyakorlat értelmében jár el.

6. § (1) Minden olyan alkalmazáshoz vagy működéshez szükséges szakképzettséget, amelynek igazolásául a fennálló jogszabályok eddig az 1. §-ban felsorolt valamely felsőoktatási intézmény tanfolyamának elvégzését, illetőleg oklevelének elnyerését kívánták meg, az 1934/35. tanév kezdetétől a Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem megfelelő osztályán kell megszerezni.

(2) Azt, hogy az 1. §-ban felsorolt felsőoktatási intézmények feladatkörét a képesítő hatály szempontjából a Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem melyik karának melyik osztálya veszi át, az államfő jóváhagyásával a vallás- és közoktatásügyi miniszter állapítja meg.

(3) A Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem közgazdaságtudományi karának közigazgatási osztályán az egyetem tanulmányi, vizsgálati és fegyelmi rendjében megállapított teljes tanulmányi idő szabályszerű kitöltése és a tanulmányok tényleges elvégzése után meg szerzett közgazdaságtudományi oklevél birtokában folytatott tanulmányok után elnyert közgazdaságtudományi doktori oklevél ugyanazokra az állásokra képesít, mint eddig a budapesti Királyi Magyar Tudományegyetemi Közgazdaságtudományi Karon a közigazgatási szakosztály elvégzése után szerzett közgazdaságtudományi doktori oklevél. (1929:XXX. törvénycikk 65. §) Azokat a közgazdaságtudori okleveleket, melyeket az 1929:XIX. törvénycikk 5. §-ában meghatározott minősítő hatállyal eddig a budapesti Királyi Magyar Tudományegyetemi Közgazdaságtudományi Karon, vagy a Magyar Királyi József Műegyetem közgazdasági osztályán lehet elnyerni, az 1934/35. tanév kezdetétől a Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem közgazdaságtudományi karán vagy mezőgazdasági osztályán kell megszerezni.

7. § (1) Mindazokra az állásokra és alkalmazásokra, amelyekre a fennálló jogszabályok, vagy a kialakult gyakorlat értelmében a belföldi gazdasági akadémiákon szerzett (honosított) oklevélnek képesítő hatálya van, a jelen törvény életbelépésétől kezdve a Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem mezőgazdasági és állatorvosi karának mezőgazdasági osztályán szerzett (honosított) oklevél is képesít.

(2) A gazdasági akadémiák növénytermelési, üzemtani és gyakorlati tanszékeire és e tanszékek mellett szervezett tanári segédszemélyzeti állásokra, továbbá a mezőgazdasági tudományos és kísérletügyi intézményeknél, a mezőgazdasági kamaráknál és a gazdasági felügyelőségeknél, továbbá a tanító(nő)képző intézeteknél szervezett azokra az állásokra, amelyek elnyeréséhez a jelen törvény életbelépése előtt jogszabály vagy kialakult gyakorlat az egyetemi közgazdaságtudományi kar mezőgazdasági szakosztályán vagy a gazdasági akadémián szerzett oklevelet kívánta meg, végül a felső mezőgazdasági iskolák, a közép- és alsófokú gazdasági szakoktatási intézetek gazdasági tárgyú tanszemélyzetének létszámához tartozó állásokra a jelen törvény életbelépésétől kezdve a Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem mezőgazdasági és állatorvosi karának mezőgazdasági osztályán szerzett oklevél képesít. A felsőmezőgazdasági iskolák, a közép- és alsófokú gazdasági szakoktatási intézetek, úgyszintén a tanító(nő)képző intézetek gazdasági tárgyú tanszemélyzetének létszámához tartozó tanárok pedagógiai kiképzését a vallás- és közoktatásügyi miniszter rendelettel szabályozza.

(3) A (2) bekezdésben felsorolt állások körére a mezőgazdasági osztály oklevelével egyenlő képesítő hatálya van a belföldi gazdasági akadémián szerzett oklevélnek is akkor, ha az ily oklevéllel rendelkezőnek ezen felül jogtudori, államtudori, bölcsészettudori, közgazdaságtudományi tudori, középiskolai tanári, vagy a Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemnek nem a mezőgazdasági osztályán szerzett oklevele is van.

(4) Hogy a (2) bekezdésben felsorolt állások és alkalmazások közül a gazdasági akadémia oklevelén felül megszerzett egyes oklevelek mely állásokra képesítenek, azt az államfő jóváhagyásával a minisztérium állapítja meg.

(5) A jelen szakaszban megállapított képesítés hiánya alól való felmentésre nézve a jogszabályok általános rendelkezései (1883:I. törvénycikk 31. §-a, 1920:XVIII. törvénycikk 46. §-ának (2) bekezdése) irányadók.

8. § A 6. és 7. § rendelkezései nem érintik a Magyar királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem működésének megkezdése előtt az 1. §-ban felsorolt felsőoktatási intézetektől, valamint a gazdasági akadémiáktól szerzett okleveleknek a jelen törvény életbelépése előtt hatályban volt jogszabályokban megállapított képesítő hatályát. A jelen törvény életbelépése előtt hatályban volt jogszabályokban megállapított képesítő hatálya lesz a gazdasági akadémiákon, a Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem működésének megkezdése után az 1936. évi december hó 31. napjáig megszerzendő okleveleknek is.

9. § A mérnöki rendtartásról szóló 1923:XVII. törvénycikk 1. §-ának második bekezdésében szabályozott címhasználat szempontjából hazai műegyetemtől a mérnöki tudományok valamelyik ágazatára vonatkozó oklevélnek kell tekinteni a Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem mérnöki, építészmérnöki, gépészmérnöki, vegyészmérnöki, bánya- és kohómérnöki, vagy erdőmérnöki osztályán szerzett oklevelet.

10. § Az 1920:XXV. és az 1928:XIV. törvénycikknek a beiratkozás szabályozásáról szóló rendelkezéseit a Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem minden karára megfelelően alkalmazni kell.

11. § (1) Az országgyűlés felsőházáról szóló 1926:XXII. törvénycikk 19. §-a akként módosul, hogy az 1934. évi szeptember hó 1. napjától kezdve a budapesti Királyi Magyar Tudományegyetemi Közgazdaságtudományi Kar, a Magyar Királyi József Műegyetem, a soproni Magyar Királyi Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola továbbá a budapesti Magyar Királyi Állatorvosi Főiskola helyett ezentúl a Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem karonkint egy-egy felsőházi tagot és egy-egy póttagot választ a felsőházba.

(2) A felsőházi tagok és póttagok választása és tagságuk tartama tekintetében az 1926:XXII. törvénycikk rendelkezéseit kell a következő bekezdésben meghatározott eltérésekkel megfelelően alkalmazni.

(3) A megválasztott tagok tagsága a választást követő hónap első napjától kezdődik; ugyanettől az időponttól kezdve az 1. §-ban említett felsőoktatási intézmények által választott felsőházi tagok tagsága megszűnik. Az 1934/35. tanév kezdetén tudománykaronkint választott egy-egy felsőházi tag tagsága annyi időre szól, amennyi időre a megfelelő felsőoktatási intézmény (1. §) által választott felsőházi tag választása szólott.

(4) A Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapesten működő tanárai országgyűlési képviselővé választásuk esetében tanári működésüket országgyűlési képviselői megbizatásuk tartama, alatt akadálytalanul folytathatják. (1901:XXIV. törvénycikk 1. § és 1925:XXVI. törvénycikk 182. § (3) bekezdés.)

12. § (1) A külföldi magyar intézetekről és a magas műveltség célját szolgáló ösztöndíjakról szóló 1927:XIII. törvénycikk 4. §-a (1) bekezdésének c) pontja akként módosul, hogy a jelen törvény 1. §-ában felsorolt felsőoktatási intézmények által kiküldött tagok helyett az 1934/35. tanévtől kezdve a Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem minden osztályának egy-egy kiküldöttje lesz az Ösztöndíjtanács tagja.

(2) Az 1. §-ban felsorolt felsőoktatási intézmények által eddig kiküldött tagok e megbizatásukat mindaddig megtartják, amíg a Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem az Ösztöndíjtanács út tagjait ki nem küldi.

13. § (1) Mindazok a jogok és kötelezettségek, amelyek az 1. §-ban felsorolt valamely felsőoktatási intézményt törvény vagy más jogszabály értelmében megillették, illetőleg terhelték, az 1934. évi szeptember hó 1. napjától kezdve a Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemet vagy az illető felsőoktatási intézmény feladatkörét betöltő karát, illetőleg osztályát fogják megilletni vagy terhelni.

(2) Abban a kérdésben, hogy az előbbi bekezdés alkalmazásának melyik kar vagy osztály tekintetében van helye, kétség esetében a vallás- és közoktatásügyi miniszter dönt.

14. § A Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem nyilvános rendes és rendkívüli tanárainak, valamint tisztviselőinek és egyéb személyzetének létszámát az átszervezéskor újonnan kell megállapítani.

15. § (1) Amennyiben az átszervezés, valamint a tanszékek számának ezzel kapcsolatos új megállapítása folytán szükségessé válik, az 1. §-ban felsorolt felsőoktatási intézmények tanárait, valamint tisztviselőit és egyéb személyzetét más állami intézményhez megfelelő állásra ki lehet nevezni, vagy át lehet helyezni.

(2) Azt a tanárt, valamint tisztviselőt és a személyzetnek azt a tagját, akit az átszervezés folytán eddigi állásában nem lehet meghagyni és az első bekezdésnek megfelelően nem lehet elhelyezni, valamint azt a tanárt, aki a neki felajánlott állást nem fogadja el, szabályszerű elbánás alá kell vonni.

16. § Doktorrá avatásra és egyetemi magántanárrá képesítésre az 1934. évi július hó 1. napjától kezdve a tudományegyetemeken kívül csak a Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem jogosult.

17. § Az 1. és 4. §-ok értelmében szükséges szervezési munkálatok irányítására és vezetésére a magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter miniszteri biztost nevez ki, akinek a megbizatása az 1933/34. és 1934/35. tanévekre szól és aki az 1. §-ban felsorolt felsőoktatási intézmények önkormányzati testületeinek a szervezési kérdésekkel foglalkozó üléseit vezeti és azok tárgyalási rendjét is megállapítja.

18. § A Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tudománykarai és osztályai beosztásának megváltoztatása (2. § (2) bekezdés) tanulmányi vizsgálati és fegyelmi rendjének megállapítása (4. § (1) és (2) bekezdés), a nyilvános rendes és rendkívüli tanárok létszámának megállapítása és kinevezése (5. és 14. §), az 1. §-ban felsorolt felsőoktatási intézmények feladatkörének, jogainak és kötelezettségeinek átvétele (6. § (2) bekezdés, 13. §), végül a szükséges átmeneti rendelkezések megállapítása (19. § (3) bekezdés) tárgyában a vallás- és közoktatásügyi miniszter, a bánya-, kohó- és erdőmérnöki kar bánya- és kohómérnöki osztálya tekintetében pénzügyminiszterrel, ugyane kar erdőmérnöki osztálya, valamint a mezőgazdasági és állatorvosi kar tekintetében pedig a földmívelésügyi miniszterrel egyetértve jár el.

19. § (1) E törvény életbelépésével a vele ellenkező jogszabályok hatályukat vesztik; hatályukat vesztik a budapesti Királyi Magyar Tudományegyetemi Közgazdaságtudományi Kar felállításáról és ideiglenes szervezetéről szóló 1920:XXXI. törvénycikknek mindazok a rendelkezései, amelyek tárgyában a jelen törvény rendelkezik.

(2) A törvény végrehajtásával a vallás- és közoktatásügyi miniszter bízatik meg.

(3) Felhatalmaztatik a vallás- és közoktatásügyi miniszter, hogy az 1. §-ban említett felsőoktatási intézmények egy önkormányzati szervezetbe egyesítésével kapcsolatban szükséges átmeneti rendelkezéseket rendelettel állapítsa meg.

20. § Ez a törvény kihirdetésének napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére