1935. évi VIII. törvénycikk indokolása

az 1935/36. évi állami költségvetésről * 

Általános indokolás

Törvényeinknek és alkotmányos gyakorlatunknak megfelelően a költségvetés kiadásait és bevételeit felölelő felhatalmazási (appropriációs) törvényjavaslat terjesztendő elő. Ennek a kötelezettségnek tesz eleget a jelen törvényjavaslat, melynek 1. §-a a kiadásokat, 2. §-a pedig a bevételeket tartalmazza rovatonkint, címenkint és fejezetenkint.

Az 1. és 2. §-ban foglaltak az 1935. évi május hó 6-án előterjesztett részletes költségvetési előirányzatnak felelnek meg, azok tehát ezúttal külön indokolást nem igényelnek.

Részletes indokolás

a 3. §-hoz

E szakasz az állandóan követett gyakorlatnak megfelelően a kiadások és bevételek összegét és mérlegét tünteti fel s egyben felhatalmazást tartalmaz arra, hogy a kiadásokból a bevételek által nem fedezhető összeg hitelműveletek útján legyen fedezhető. Ezzel kapcsolatban utalok a részletes költségvetési előirányzat általános indokolásában foglaltakra, amelyek szerint az 1935/36. költségvetési évben is számolni kell azzal, hogy az államdóssági szolgálat keretében a Külföldi Hitelek Pénztárába befizetendő összegek, a költségvetési hiány részbeni ellensúlyozása céljából kincstári jegyekkel helyettesíttessenek. Az ezen felüli hiány fedezetéről pedig más hitelművelet útján kell gondoskodni.

a 4. §-hoz

Az e szakaszban foglaltak a tulajdonképpeni felhatalmazásra vagy megajánlásra (appropriációra) vonatkoznak és indokolást nem igényelnek, mert a bevételek megajánlása természetes következménye az előző szakaszokban foglaltaknak.

az 5. §-hoz

Az 1897:XX. tc. rendelkezése szerint a költségvetési törvény fejezetei, címei vagy rovatai között csak annyiban lehet helye átruházásnak, amennyiben a törvény azt kifejezetten megengedi. Az utóbbi években a hitelátruházás kérdése olyképpen szabályoztatott, hogy a költségvetési törvényben szabatosan megállapíttattak a költségvetésnek azok a tagozatai, amelyek között a hitelátruházás lehetséges, a törvényhozás által engedélyezett hitelátruházási jog tényleges gyakorlása azonban a minisztertanács engedélyétől tétetett függővé, amely azt a pénzügyminiszter előzetes hozzájárulásával engedélyezheti. Ezt az eljárást kívánom fenntartani a jövőre nézve is, ami mellett a hitelátruházások lehetősége ezúttal is a legszűkebb körre korlátoztatott.

a 6. §-hoz

Kívánatos, hogy az 1935/36. költségvetési évben is - miként az előző években - a megállapított kiadásokra nézve az 1915:XII. tc. 2. §-ában a költségvetési éven túl terjedő időre biztosított felhasználás lehetősége kizárassék.

a 7. §-hoz

Ez a szakasz a törvény életbeléptetésére és végrehajtására vonatkozik s indokolást nem igényel.


  Vissza az oldal tetejére