1936. évi XV. törvénycikk indokolása

egyes közmunkák költségeinek fedezéséről * 

Általános indokolás

A gazdasági életnek kereseti lehetőségek és munkaalkalmak útján való támogatása céljából úgy közgazdasági, mint államháztartási szempontból nagyfontosságú közmunkák folytatása a jelenlegi viszonyok között is elkerülhetetlen. Az 1936/37. évi állami költségvetési előirányzatban a beruházásokra igénybe vehető összegeket azonban messzemenő takarékosság alkalmazásával kellett megállapítani s az előirányzat jelentékeny részét a már végrehajtott munkálatok szükséglete foglalja le. Ezúttal is külön kell tehát gondoskodni további közmunkák költségeinek fedezetéről.

A törvényjavaslat mintegy 27 millió aranypengőt eredményező hitelműveletekre kér felhatalmazást.

Ebből az összegből mintegy 13.6 millió aranypengő főként öntözési, államvasúti és vízi munkálatok elvégeztetésére szolgálna s az ennek fedezetéül szolgáló kölcsönt az 1935. évi 1960/M. E. számú rendelettel létesített Külföldi Hitelek Pénztárától tervezi felvenni.

Az ebből a kölcsönből foganatosított közmunkák költségeit a kormány - az 1933:II., az 1933:XXVII., az 1934:XXI. és az 1935:X. törvénycikkekben kapott felhatalmazások alapján egyes közmunkák költségeinek fedezésére szolgáló kölcsönök keretében foganatosított közmunkák költségeihez hasonlóan - a zárszámadásokban az államháztartás egyéb kiadásaitól elkülönítve fogja elszámolni s az évi zárszámadások kapcsán jelentést fog tenni az országgyűlésnek a felhatalmazás alapján felvett kölcsön felhasználásáról.

Hazánk egyes vidékeinek állami közúttal való közvetlen összeköttetése és a szomszédos államokkal való forgalom zavartalan lebonyolítása, valamint az idegenforgalom fejlesztésének szempontjai elkerülhetetlenül szükségessé teszik közúti hálózatunk továbbfejlesztését, illetve kiépítését, mely munkálatok ugyancsak alkalmasak arra is, hogy a munkanélküliek széles rétegeit munkához juttassák. Az említett 27 millió aranypengőből mintegy 13.4 millió aranypengőt a kormány ezeknek az útépítési munkálatoknak a folytatására kíván felhasználni. E munkálatok elvégzése kötelező-jegyek kibocsátása mellett történő hitelezés útján van tervbevéve. Az ekkép hitelművelet útján igénybe veendő összegekkel kapcsolatos kölcsönszolgálatról az évi állami költségvetésekben történik gondoskodás s ugyancsak a zárszámadások kapcsán fog a kormány az országgyűlésnek jelentést tenni az ezen hitelművelet útján igénybeveendő összegek felhasználásáról.


  Vissza az oldal tetejére