1936. évi XVI. törvénycikk indokolása

az oktató jellegű filmek nemzetközi forgalmának megkönnyítése céljából Genfben 1933. évi október hó 11-én kelt nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről * 

Általános indokolás

A Rómában székelő Nemzetközi Oktatófilm Intézet 1929-ben azzal a javaslattal fordult a Genfben székelő Nemzetek Szövetségéhez, hogy a kimondottan oktató és ismeretterjesztő célzattal bíró filmeknek nemzetközi forgalma a Nemzetek Szövetsége előtt megkötendő nemzetközi egyezmény által megkönnyíttessék. A Nemzetközi Oktatófilm Intézetnek ezt a javaslatát a Nemzetek Szövetsége magáévá tette és felhívta tagállamait az egyezményhez való csatlakozásra.

Az eredeti egyezményszöveg a lefolytatott tárgyalások alkalmával lényeges módosításokon ment keresztül. A magyar kormány e tárgyalások folyamán több lényeges változtatást célzó javaslatot terjesztett elő s e javaslatok nagy része elismerést is nyert, úgyhogy a jelen törvényjavaslatba foglalt nemzetközi egyezmény kialakulásában e magyar szempontok megfelelően érvényesíttettek és felhasználtattak. Ezek figyelembevételével írta alá az egyezményt a magyar kormány megbízottja 1934. március 5-én.

Az oktatójellegű filmek nemzetközi forgalmának megkönnyítése, amelyet az egyezmény biztosít, mindenképpen indokolt és magyar szempontból is előnyös. A kimondottan szórakoztatásra szánt mozgóképek gyártása úgyszólván minden kultúrországban hatalmas művészeti és iparággá fejlődött, amely nagy tőkék felett rendelkezik. Azokban az országokban, amelyekben a mozgóképszalagok gyártása virágzik, ez az iparág az illető ország nemzetgazdaságának jelentős része, megfelelő támogatásban, de egyben gondos ellenőrzésben és felügyeletben is részesül. Ott pedig, ahol a mozgóképpiac főleg külföldön gyártott mozgóképekkel (filmekkel) látja el a szükségletet, a kormányok a behozott filmekkel szemben fokozott művészeti, rendészeti és politikai ellenőrzést fejlesztettek ki és gazdasági rendszabályokat alkalmaznak. E szabályozások következtében a legtöbb országban a mozgóképek (filmek) nemzetközi forgalmát meglehetős vám- és illetékteher sujtja, amely rendszerint rugalmasan igazodik az illető vámterület mozgóképiparának teherbíróképességéhez.

A szórakoztatás céljából nyilvános bemutatásra szánt mozgóképszalagokat és a mozgóképipart érintő ezeket a terheket az ismeretterjesztő és oktató jellegű filmek már rendeltetésüknél fogva sem bírják el. E mozgóképek részben valamely oktató vagy ismeretterjesztő cél szolgálatában állanak, tehát nem számíthatnak olyan nagymérvű és általános elterjedettségre, mint a pusztán szórakoztató mozgóképek, tehát anyagi hozamuk lényegesen csekélyebb, részben pedig olyan tudományos, egészségügyi stb. feladat propagandáját segítik elő, amely feladatokat csaknem minden állam nemzeti kérdésnek tekint és legtöbb esetben áldozatokat jelentő anyagi és erkölcsi támogatásban részesít.

Különös súlyt ad az oktatófilmek nemzetközi forgalmának megkönnyítése céljából megkötött egyezménynek az a körülmény, hogy új alapokra helyezett iskolai filmoktatásunk megszervezése éppen most van folyamatban. Filmoktatásunk megoldásában a legkorszerűbb formát választottuk s a mozgóképeket a tanórák keretében éppen olyan taneszközként használjuk fel, mint az iskolai szemléltetés egyéb segédeszközeit. Munkánk a nagy nyugati kultúrnemzetek filmoktatásához hasonló keretek között fog lefolyni és az oktatás természetéből kifolyóan számos olyan téma adódik, amelyeknél a nemzetközi együttműködés elkerülhetetlen és az ismeretközlés tökéletes felépítéséhez és ellátásához a külföld hasonló törekvéseit is figyelembe venni, annak eredményeit (mozgóképszalagok) csere céljaira felhasználni vagyunk kénytelenek. E ponton természetesen figyelemmel vagyunk a hazai filmgyártás érdekeire is.

Az egyezmény viszont másrészről biztosítja azt is, hogy a Magyarországot ismertető, vagy a magyar tudományos és kulturális törekvések eredményeiről beszámoló mozgóképek a Nemzetközi Oktatófilm Intézet jegyzékébe felvétetvén, az egyezményhez csatlakozott országokba vám- és illetékmentesen, továbbá - az egyezményben biztosított keretek között - általában korlátozástól mentesen bevihetők legyenek. Tekintettel arra, hogy a filmoktatás számos országban a magyar filmoktatáshoz hasonló alapokon nyer vagy nyert már rendezést, az egyezmény módot ad arra, hogy a nemzetközi együttműködés segítségével a Magyarországot érintő ismeretek magyar szempontok szerint gyártott mozgóképekkel terjesztessenek a külföld oktató intézeteiben is.


  Vissza az oldal tetejére