1936. évi XIX. törvénycikk indokolása

az 1936/37. évi állami költségvetésről * 

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Törvényeinknek és alkotmányos gyakorlatunknak megfelelően a költségvetés kiadásait és bevételeit felölelő felhatalmazási (appropriációs) törvényjavaslat terjesztendő elő. Ennek a kötelezettségnek teszek eleget a jelen törvényjavaslat benyujtásával, amelyek 1. §-a a kiadásokat, 2. §-a pedig a bevételeket tartalmazza rovatonkint és fejezetenkint.

A 3. §-hoz

E szakasz az állandóan követett gyakorlatnak megfelelően a kiadások és bevételek összegét és mérlegét tünteti fel s egyben felhatalmazást tartalmaz arra, hogy a kiadásokból a bevételek által nem fedezhető összeg hitelműveletek útján legyen fedezhető. Ezzel kapcsolatban utalok a részletes költségvetési előirányzat általános indokolásában foglaltakra, amelyek szerint az 1936/37. költségvetési évben is számolni kell azzal, hogy az államadóssági szolgálat keretében a Külföldi Hitelek Pénztárába befizetendő összegek, a költségvetési hiány részbeni ellensúlyozása céljából kincstári jegyekkel helyettesíttessenek. Az ezen felüli hiány fedezetéről pedig más hitelművelet útján kell gondoskodni.

A 4. §-hoz

Az e szakaszban foglaltak a tulajdonképpeni felhatalmazásra vagy megajánlásra (appropriációra) vonatkoznak és indokolást nem igényelnek, mert a bevételek megajánlása természetes következménye az előző szakaszokban foglaltaknak.

Az 5. §-hoz

Az 1897:XX. tc. rendelkezése szerint a költségvetési törvény fejezetei, címei vagy rovatai között csak annyiban lehet helye átruházásnak, amennyiben a törvény azt kifejezetten megengedi. Az utóbbi években a hitelátruházás kérdése olyképpen szabályoztatott, hogy a költségvetési törvényben szabatosan megállapíttattak a költségvetésnek azok a tagozatai, amelyek között a hitelátruházás lehetséges, a törvényhozás által engedélyezett hitelátruházási jog tényleges gyakorlása azonban a minisztertanács engedélyétől tétetett függővé, amely azt a pénzügyminiszter előzetes hozzájárulásával engedélyezheti. Ezt az eljárást kívánom fenntartani a jövőre nézve is, ami mellett a hitelátruházások lehetősége ezúttal is a legszűkebb körre korlátoztatott.

A 6. §-hoz

Kívánatos, hogy az 1936/37. költségvetési évben is - miként az előző években - a megállapított kiadásokra nézve az 1915:XII. tc. 2. §-ában a költségvetési éven túl terjedő időre biztosított felhasználás lehetősége kizárassék.


  Vissza az oldal tetejére