1936. évi XXXIV. törvénycikk indokolása

egyes külállamokkal való kereskedelmi és forgalmi viszonyaink rendezéséről * 

Általános indokolás

A kormány kereskedelempolitikai elhatározási szabadságának az ország gazdasági érdekei által megkívánt mértékben való biztosítása végett a magyar kormányok - rövid megszakításoktól eltekintve - a multban is kaptak törvényes felhatalmazást arra, hogy egyes külállamokkal való kereskedelmi és forgalmi viszonyaink ideiglenes rendezése céljából megállapodásokat és pedig újabban oly kereskedelmi egyezményeket is amelyek a vámtarifára vonatkozó határozmányokat is tartalmaznak, létesíthessenek és azokat rendeleti úton életbeléptethessék.

Legutóbb az 1934:XXV. törvénycikkel adatott ily értelmű felhatalmazás a kormánynak.

Miután a most említett törvénnyel adott felhatalmazás az 1936. év december hó 31. napján hatályát veszti, viszont pedig a gazdasági viszonyok időközben nem változtak, továbbra is indokolt a fennforgó rendkívüli viszonyoknak megfelelően a kormány részére újból oly terjedelmű felhatalmazást adni, mint aminőt az 1934:XXV. törvénycikk tartalmaz.

Ez a felhatalmazás is, mint az előzőek, csak ideiglenesnek terveztetik; hatálya az 1938. év végéig terjed.

Az országgyűlés alkotmányos ellenőrzési joga természetesen továbbra is biztosítva marad, amennyiben a felhatalmazási törvény értelmében a kormány a javaslatban foglalt felhatalmazás alapján életbeléptetendő megállapodásokat az országgyűlésnek bejelenteni köteles amely alkalommal az országgyűlésnek mód nyílik arra, hogy a megállapodások és ezzel a kormány kereskedelmi politikája felett bírálatot gyakorolhasson.


  Vissza az oldal tetejére