1937. évi V. törvénycikk indokolása

a szellemi és kulturális együttműködés tárgyában Berlinben 1936. évi május hó 28. napján kelt magyar-német egyezmény becikkelyezéséről * 

Általános indokolás

Az egyes népek kultúrájának kialakítására különböző tényezők vannak hatással. Legjelentősebb az a hatás, amelyet a szomszéd vagy baráti kapcsolatok révén idegen nemzetek gyakorolnak. Amennyire káros, hogyha az idegen befolyás teljesen át tudja színezni és alakítani a sajátos nemzeti kultúrát, annyira veszedelmes volna az is, ha mesterséges korlátokkal akarnók elzárni a termékenyítő és gazdagító külföldi szellemi és művészeti áramlatok elől a nemzeti közműveltség területét. Ebből a kultúrpolitikai meggondolásból kiindulva jött létre a Lengyelországgal, Olaszországgal és Ausztriával megkötött kultúrális egyezmény.

Rust Bernát német birodalmi és porosz tudomány-, nevelés- és népoktatásügyi miniszter úrral - még 1934. évi október hó 13-án - közös feljegyzést írtunk alá, amelyben megállapítottuk a magasabb műveltség célját szolgáló közművelődési kapcsolataink gyakorlati kiépítésének szempontjait. Az akkor folytatott megbeszélések és e hivatkozott feljegyzés értelmében a két ország között azóta fokozatosan továbbépített kultúrkapcsolataink mindinkább sürgették, hogy a Németbirodalommal is olyan nemzetközi egyezmény formájában szögezzük le azokat az elveket és teendőket, amelyek a két ország együtt működését kultúrális téren szolgálni hivatottak, - mint aminő egyezményeket időközben az említett államokkal kötöttünk.

A két ország között most létrejött egyezménynek 23. Cikke van. Ezek részletesen intézkednek a Berlinben továbbra is fenntartandó Collegium Hungaricum, illetve magyar irodalmi és nyelvi tanszék, valamint Magyar Intézet és lektorátus, a budapesti tudományegyetem újonnan létesítendő és német birodalmi tudóssal betöltendő német kultúrtörténeti tanszéke, lektorok alkalmazása, egyetem és főiskolai tanárok cseréje, kutatóintézeti munkahelyek, csereösztöndíjasok, nyári egyetemi tanfolyamon való részvétel az úgynevezett gyakornokcsere, nyári táborozások és tanulmányutak, utazási kedvezmények, a német nyelvnek magyarországi oktatása, irodalmi és tudományos művek fordítása, kiadványok cseréje, könyvtárak kölcsönös támogatása, színpadi műveknek és filmeknek előadása, kiállítások rendezése, rádióelőadások tartása tárgyában. Általában az egyezmény azonos vagy hasonló tartalommal ugyanolyan rendelkezéseket tartalmaz, mint az említett országokkal kötött többi kultúrális egyezményünk, alkalmazkodva a Németbirodalommal eddig kiépített kultúrális kapcsolataink különleges igényeihez.


  Vissza az oldal tetejére