1937. évi XI. törvénycikk indokolása

az 1937/38. évi állami költségvetésről * 

Általános indokolás

Törvényeinknek és alkotmányos gyakorlatunknak megfelelően a költségvetés kiadásait és bevételeit felölelő felhatalmazási (appropriációs) törvényjavaslat terjesztendő elő. Ennek a kötelezettségnek teszek eleget a jelen törvényjavaslat benyujtásával, melynek 1. §-a a kiadásokat, 2. §-a pedig a bevételeket tartalmazza rovatonkint, címenkint és fejezetenkint.

Részletes indokolás

A 2. §-hoz

Az 1. és 2. §-ban foglaltak az 1937. évi április hó 8-án előterjesztett részletes költségvetési előirányzatnak felelnek meg.

A 3. §-hoz

A 3. szakasz az állandóan követett gyakorlatnak megfelelően a kiadások és bevételek összegét és mérlegét tűnteti fel s egyben felhatalmazást tartalmaz arra, hogy a kiadásokból a bevételek által nem fedezhető összeg hitelműveletek útján legyen fedezhető. Az 1937/38. évi költségvetési hiány szükség esetén hitelművelet útján lesz fedezendő s a kormány a külföldi állami adósságok szolgálatát - amennyiben más megállapodás nem jön létre - előreláthatólag továbbra is általában kincstári jegyekkel lesz kénytelen helyettesíteni.

A 4. §-hoz

A 4. szakaszban foglaltak a tulajdonképpeni felhatalmazásra vagy megajánlásra (appropriációra) vonatkoznak.

Az 5. §-hoz

Az 1897:XX. tc. rendelkezése szerint a költségvetési törvény fejezetei, címei vagy rovatai között csak annyiban lehet helye átruházásnak, amennyiben a törvény azt kifejezetten megengedi. Az utóbbi években a hitelátruházás kérdése olyképpen szabályoztatott, hogy a költségvetési törvényben szabatosan megállapíttattak a költségvetésnek azok a tagozatai, amelyek között a hitelátruházás lehetséges, a törvényhozás által engedélyezett hitelátruházási jog tényleges gyakorlása azonban a minisztertanács engedélyétől tétetett függővé, amely azt a pénzügyminiszter előzetes hozzájárulásával engedélyezheti. Ezt az eljárást kívánja fenntartani a jövőre nézve is, ami mellett a hitelátruházások lehetősége ezúttal is a legszűkebb körre korlátoztatott.

A 6. §-hoz

Kívánatos, hogy az 1937/38. költségvetési évben is - miként az előző években - a megállapított kiadásokra nézve az 1915:XII. tc. 2. §-ában a költségvetési éven túl terjedő időre biztosított felhasználás lehetősége kizárassék.


  Vissza az oldal tetejére