1937. évi XII. törvénycikk indokolása

a termelő vagy szállító vállalatok jogi kezelése tárgyában a Szerb Horvát és Szlovén Királysággal 1928. évi február hó 22-én kötött Egyezmény becikkelyezéséről * 

Általános indokolás

Az államterület egy részének a jugoszláv királysághoz való átcsatolásával több termelő- és szállítóvállalatnak a székhelye Magyarország területén maradt, míg az üzlettelepek egészben vagy részben Jugoszlávia területén állanak fenn. Minthogy az ilyen vállalatoknak a mostani székhelyükről való gazdasági és pénzügyi vezetése számos nehézségbe ütközik, az egyezmény lehetőséget nyujt arra, hogy az illető vállalatok székhelyüket a jugoszláv királyságba áthelyezzék, illetőleg ottlévő üzemeiket önálló vállalattá alakítsák át. Az egyezmény megfelelő jogi és pénzügyi határozmányokat tartalmaz ennek keresztülvitele céljából.

A székhelyüket áthelyező vagy megosztás alá kerülő vállalatok adókérdései akként rendeztetnek, hogy ezen tranzakcióból kifolyólag reájuk különleges terhek nem hárulnak, sőt az egyezmény bizonyos könnyítéseket biztosít a vállalatoknak. A székhelyüket áthelyező vagy megosztás alá kerülő vállalatok ezen tranzakcióból kifolyólag illetékmentességet és forgalmi adómentességet élveznek, az egyezmény végül határozmányokat tartalmaz a vállalatok nyugdíj s egyéb ellátási alapjainak a mindkét államban lévő igényjogosultak részére az egyenlő elbánás elvei szerint való biztosításáról.


  Vissza az oldal tetejére