1938. évi V. törvénycikk indokolása

az 1929. évben Genfben tartott nemzetközi munkaügyi egyetemes értekezlet által a hajón szállított nehéz csomagok súlyának megjelölése tárgyában tervezet alakjában elfogadott nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről * 

Általános indokolás

A jelen egyezménytervezetet a nemzetközi munkaügyi egyetemes értekezlet az 1929. évben Genfben tartott XII. ülésszakán fogadta el. A tervezet munkásvédelmi célokat szolgál. A kikötőkben számos baleset történt az emelődaruk és az emelőgépek túlterhelése következtében. A munkások a hajón szállított csomagok súlyát nem tudták megállapítani s ennek folytán az emelőgépek és daruk nem egy esetben túlterhelésnek voltak kitéve, tartóláncaik elszakadtak s a lezuhanó nehéz csomagok végzetes szerencsétlenségeket okoztak. Az egyezménytervezet 1. Cikkében foglalt az a rendelkezés, hogy minden nyers súlyban ezer kilogrammot, vagy ennél többet nyomó csomagot behajózása előtt külsején világos és tartós súlymegjelöléssel kell ellátni, a rakodómunkásokat érhető balesetek elhárítását célozza.

Az egyezmény határozmányainak elsősorban a tengerhajózásnál van nagy jelentősége, de a belvizi hajózási forgalomban is hasznos és célszerű azoknak az életbeléptetése.

Az egyezmény azonban csak abban az esetben éri el a célját, ha az abban foglalt határozmányokat valamennyi érdekelt állam egyidőben lépteti életbe. Ellenkező esetben az a tény, hogy némely állam az ezer kilogrammnál nehezebb súlyú csomagokat feltüntetné, más államok pedig az ily súlymegjelölést mellőznék, a csomagok kezelése tekintetében csak bizonytalanságot és félreértéseket okozna, amelynek az lenne a következményük, hogy a rakodómunkások a súlymegjelöléssel el nem látott csomagokat minden esetben ezer kilogrammnál könnyebb súlyú csomagokként kezelnék, holott azok közül némelyek ennél súlyosabbak volnának, a darukat és emelőgépeket túlterhelnék, ami újabb szerencsétlenségek okozója lehetne.

Tekintettel azonban arra, hogy 1931. évi június hó 11-én az érdekelt államok képviselői Genfben egy értekezleten annak a kívánságuknak adtak egyhangúlag kifejezést, miszerint az egyes kormányok tegyék meg a szükséges lépéseket aziránt, hogy az egyezmény határozatainak megfelelő rendelkezések 1933. évi január hó 1-ső napjáig életbeléptettessenek és magát az egyezményt is mielőbb ratifikálják és tekintettel arra, hogy ezt a határozatukat hasonló intézkedés megtétele céljából az értekezleten magukat nem képviselt kormányokkal is közölték, a fentebb említett bizonytalanság veszélye nem fenyeget, sőt az értekezlet említett határozata megokolttá teszi azt a várakozást, hogy a kérdést az érdekelt államok, így belvizi hajózásunkban velünk összeköttetésben lévő dunamenti államok is, ú. m. Németország, Ausztria, Csehszlovákia, Jugoszlávia, Románia és Bulgária is az 1933. évi január hó 1-ső napjáig az egyezmény határozatainak megfelelően szabályozni fogják.

Az egyezményben foglalt határozmányok életbeléptetése, az azokban foglalt munkásvédelmi rendelkezések okából ránk nézve is előnyös és célszerű.


  Vissza az oldal tetejére