1938. évi XXIV. törvénycikk indokolása

az országgyűlésnek Szent István király emlékére Székesfehérvárott tartandó üléséről * 

Általános indokolás

A Kormányzó Úr Ő Főméltósága 1936. évi augusztus hó 20-án kelt legfelsőbb elhatározásával felhívta a magyar királyi kormányt, hogy Szent István király halálának kilencszázadik évfordulóján, Szent István király emlékének az ő kivételes egyéniségéhez s a nemzetnek nagy királya iránt érzett tiszteletéhez méltó keretben leendő megünnepléséről gondoskodjék s evégből egyebek között az országgyűlés két Házának 1938. évi augusztus hó 21. napján Székesfehérvárra, mint a Szent István alapította törvénynapok székhelyére Szent István király emlékének megörökítése céljából leendő összehívása iránt a törvényes előkészítő lépéseket megtegye.

A Kormányzó Úr Ő Főméltóságának ez a felhívása a nemzetben lelkes visszhangot keltett s a magyar királyi kormány e felhívás értelmében kötelességszerűen megteszi a felhívásnak megfelelően szükséges intézkedéseket. Minthogy azonban az országgyűlés évenkinti üléseiről szóló 1848:IV. tc. 1. §-a értelmében az országgyűlés üléseit Budapesten kell tartani - ahhoz, hogy az országgyűlés kivételesen Székesfehérvárott tarthasson ülést s ott érvényes határozatot hozhasson, ily értelmű külön törvény alkotása szükséges.

Az országgyűlés kivételesen Székesfehérvárott tartandó ünnepélyes ülésének ez a célja indokolttá teszi annak kifejezett kimondását, hogy az ülés egyetlen tárgya a Szent István király emlékét megörökítő törvény alkotása. Az ilyen tárgyú törvénynek méltó ünnepi keretek közt megalkotását kívánja szolgálni a jelen törvényjavaslat 2. §-ának második és harmadik bekezdésében javasolt szabályozás. Biztosítani kell ugyanis, hogy az országgyűlés Szent István királyunk emlékére alkotandó törvényt a törvényjavaslatok szokásos tárgyalási rendjétől eltérően alkothassa meg, nevezetesen előzetes bizottsági tárgyalás nélkül, lehetőleg egyetlen napon tartott együttes ülésben és hogy a Kormányzó Úr Ő Főméltósága a törvényt közvetlenül megalkotása után láthassa el aláírásával és kihirdetési záradékkal.


  Vissza az oldal tetejére