1938. évi XXVI. törvénycikk indokolása

a vasúti személy- és poggyászfuvarozás tárgyában Rómában 1933. évi november hó 23. napján kelt nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről és az azzal kapcsolatos intézkedésekről * 

Általános indokolás

A berni árufuvarozási nemzetközi egyezmény felülvizsgálata céljából az 1923. évben összeült nemzetközi konferencia egy külön egyezményt dolgozott ki a vasúti személy- és poggyászfuvarozásra vonatkozólag. Ez az egyezmény az ugyanazon nemzetközi konferencián újból átdolgozott árufuvarozási egyezménnyel egyidejűleg 1928. évi október 1-én lépett életbe.

A személy- és poggyászfuvarozási egyezményt - bár az jóval csekélyebb jelentőségű, mint az árufuvarozási egyezmény, mégis arra való tekintettel, hogy az egyrészt a nemzetközi fuvarjog egyöntetű továbbfejlődését biztosítani látszott, másrészt a nemzetközi utasforgalom fejlesztésére is alkalmasnak kínálkozott, törvényhozásunk az árufuvarozási nemzetközi egyezménnyel egyidejűleg, az 1928. évi IV. törvénycikkel az ország törvényei közé iktatta.

A személyfuvarozási egyezmény - hasonlóan az árufuvarozási egyezményhez - azzal egyidejűleg intézményesen felülvizsgálat alá kerül. Az egyezményt annak 60. Cikke értelmében legkésőbb az egyezmény életbelépése után öt év leteltével revízió alá kell venni. Miután az egyezmény 1928. évi október 1-én lépett életbe, a revízió 1933. októberében esedékessé vált.

Erre a felülvizsgálatra a svájci kormány az államokat - az olasz kormány meghívására - Rómába hívta egybe. A felülvizsgálati értekezlet az árufuvarozási egyezmény mellett párhuzamosan a személyfuvarozási egyezmény felülvizsgálatát is végrehajtotta.

A személyfuvarozási egyezmény ügyét főképpen a vasutak karolták fel és a vasútigazgatóságok terjesztették elő az egyes államokban kormányaik elé az egyezmény módosítására vonatkozó javaslatokat. Az előterjesztett és elfogadott javaslatok nagy része tulajdonképpen nem új szabályokat statuál, hanem egyszerűen a díjszabások útján már eddig is érvényesített egységes kiegészítő határozmányok egy részét inkorporálja az egyezménybe magába.

A felülvizsgálati értekezlet a személyfuvarozási egyezményre vonatkozólag nem az eddigi egyezményhez símuló pótegyezmény alakjában, hanem hasonlóan az árufuvarozási egyezményhez, a személyfuvarozási egyezményt is teljesen új szöveggel önálló új egyezményként állapította meg.


  Vissza az oldal tetejére