1938. évi XXXII. törvénycikk indokolása

a kereskedelmi hajók ellen fellépő tengeralattjárók magatartására vonatkozó nemzetközi szabályoknak Magyarország által való elfogadásáról * 

Általános indokolás

Az Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Kanada, Franciaország, Nagybritánnia és Északírország Egyesült Királyság, India, az Ír Szabad Állam, Olaszország, Japán, Új-Zéland és a Délafrikai Unió kormányai Londonban 1936. évi november hó 6-án jegyzőkönyvet írtak alá, melyben, tekintettel arra, hogy a tengeri fegyverkezések korlátozása és a tengeri leszerelés kérdésében Londonban, 1930. évi április hó 22-én kelt szerződés nem mindegyik aláíró fél részéről nyert megerősítést és hogy a szerződés a IV. rész kivételével 1936. évi december hó 31-én hatályát veszti, annak az óhajuknak adtak kifejezést, hogy az említett szerződéshelyben foglalt szabályokat a nemzetközi jog hatályban levő szabályai gyanánt minél nagyobb számú állam fogadja el. Az említett IV. rész 22. Cikke ugyanis a tengeralattjárók által a kereskedelmi hajókkal szemben követendő magatartás szabályait foglalja magában azzal, hogy ezeket a szabályokat a szerződő felek mint a nemzetközi jog érvényben levő szabályait tekintik, illetve ilyenek gyanánt elfogadják. Ezért a jegyzőkönyvet aláíró államok ugyanebben a jegyzőkönyvben felkérték Nagybritannia és Északírország Egyesült Királyság kormányát arra, hogy hívja fel mindazokat az államokat, amelyek az 1930. évi április 22-én aláírt szerződésnek nem voltak részesei, a tengeralattjárókra vonatkozólag a szerződés 22. Cikkében foglalt és a szóbanlevő jegyzőkönyvben megismételt szabályok elfogadására.

Ebben a jegyzőkönyvben foglalt felhívásnak eleget téve, a budapesti brit királyi követ a szóbanforgó jegyzőkönyv 1 példányának megküldése mellett felhívta a magyar királyi kormányt arra, hogy a kérdéses szabályokat a maga részéről fogadja el.

Minthogy az említett szabályokhoz való hozzájárulás nemcsak kereskedelmi hajózásunknak áll érdekében, hanem azzal a nemzetközi szolidaritás kívánalmainak is eleget teszünk, kívánatosnak látszott, hogy Nagybritannia és Északírország Egyesült Királyság kormánya felhívásának annyival is inkább mielőbb eleget tegyünk, mivel a szóbanforgó szabályokhoz való hozzájárulását Magyarország előtt már az államok túlnyomó többsége közölte vele.


  Vissza az oldal tetejére