1939. évi III. törvénycikk indokolása

a gazdasági és hitelélet rendjének, továbbá az államháztartás egyensúlyának biztosításáról szóló 1931:XXVI. tc. 7. §-a értelmében alakított országos bizottság tagjai számának felemeléséről * 

Általános indokolás

A gazdasági és hitelélet rendjének, továbbá az államháztartás egyensúlyának biztosításáról szóló, az 1938:XV. tc. 9. §-a értelmében az 1939. évi június hó 30. napjáig hatályban tartott 1931:XXVI. törvénycikk tudvalévően felhatalmazást adott a kormánynak arra, hogy rendeleti úton szabályozhasson olyan kérdéseket, amelyek egyébként a törvényhozás hatáskörébe tartoznának.

Ezzel a felhatalmazással kapcsolatban az 1931:XXVI. tc. 7. §-a harminchárom tagú bizottságot alakított akként, hogy a bizottság huszonkét tagját a képviselőház, tizenegy tagját a felsőház választja.

A most idézett 7. §-t az országos bizottság jogköre és működése tekintetében utóbb kiegészítette az 1932:VII. törvénycikk; ez a kiegészítés a tagok számát nem érintette.

A Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki területeknek az országgal egyesítéséről szóló 1938:XXXIV. tc. 2. §-a az országgyűlés kiegészítéséről rendelkezett. Elrendelte e célból, hogy a visszacsatolt felvidéki területek lakossága által szenátorokká, nemzetgyűlési vagy tartománygyűlési képviselőkké megválasztottak közül mint országgyűlési képviselők az 1935. évi április havának 27. napjára egybehívott magyar országgyűlés képviselőházának tagjai legyenek azok, akiket a magyar királyi miniszterelnök indítványára az országgyűlés, mindkét házának határozatával az országgyűlés képviselőházába meghív. Ugyanennek a törvénynek 3. §-a pedig a felvidéki területek visszacsatolására tekintettel az 1926:XXII. tc. 23. §-a alapján élethossziglan kinevezhető felsőházi tagok számát negyvenről negyvennégyre emelte fel.

Az 1938:XXXIV. tc. 2. §-a alapján időközben meghívott országgyűlési képviselők a képviselőházban már meg is kezdték működésüket, a Kormányzó Úr Ő Főméltósága pedig a prágai országgyűlés egyik volt tagját felsőházi taggá nevezte ki.

A fentebb tárgyalt törvényi rendelkezések természetes következménye a jelen törvényjavaslat, amelynek célja az, hogy a felvidéki területének visszacsatolására tekintettel az 1931. évi XXVI. tc. 7. §-ával szervezett országos bizottságnak létszáma is felemeltessék. A felemelés után is megmarad az az arány, amelyet az 1931:XXVI. tc. 7. §-a akként állapít meg, hogy az országos bizottságba a képviselőház a tagok kétharmadát, a felsőház a tagok egyharmadát választja. Ennek megfelelően a törvény értelmében az országos bizottságba az országgyűlési képviselők közül választott tagok száma a ma fennálló jogállapottal szemben kettővel a felsőházi tagok közül választott tagok száma eggyel emelkedik.


  Vissza az oldal tetejére