1940. évi XXXIV. törvénycikk indokolása

a szellemi és kulturális együttműködés tárgyában Budapesten, 1940. évi március hó 13. napján kelt magyar-német pótegyezmény becikkelyezéséről * 

Általános indokolás

Ausztriának a Német Birodalommal történt egyesülése folytán a Bécsben 1935. évi március hó 4-ik napján kelt s az 1935:XIX. tc.-beiktatott magyar-osztrák kulturális egyezmény hatályát vesztette. Ennek folytán szükségessé vált, hogy a szóbanforgó egyezmény némely részei - a változott viszonyoknak megfelelő átalakítással - átvétessenek a Berlinben 1936. évi május hó 28. napján kelt s az 1937:V. törvénycikkbe iktatott magyar-német kulturális egyezménybe. Az idevonatkozó tárgyalások sikerrel járván, a két kormány Budapesten 1940. évi március hó 13-án pótegyezményt kötött, amely a fent említett magyar-osztrák kultúregyezmény egyes részeit megfelelően átalakítva a magyar-német kulturális egyezménybe átültethetővé tette. A magyar-német kulturális egyezményt ilyenformán kiegészítő ennek a pótegyezménynek a törvénybe iktatására irányul a benyujtott törvényjavaslat.


  Vissza az oldal tetejére