1940. évi XXXV. törvénycikk indokolása

az 1941. évi állami költségvetésről az 1940. évi augusztus hó 30-a előtti államterületre * 

Általános indokolás

Törvényeinknek és alkotmányos gyakorlatunknak megfelelően a költségvetés kiadásait és bevételeit felölelő felhatalmazási (appropriációs) törvényjavaslat terjesztendő elő. Ennek a kötelezettségnek tesz eleget e törvényjavaslat, melynek 1. §-a a kiadásokat, 2. §-a pedig a bevételeket tartalmazza rovatonkint, címenkint és fejezetenkint.

Részletes indokolás

Az 1-2. §-okhoz

Az 1. és 2. §-ban foglaltak az 1940. évi október hó 22-én előterjesztett részletes költségvetési előirányzatnak felelnek meg.

A 3. §-hoz

A 3. § (1) bekezdése az állandóan követett gyakorlatnak megfelelően a kiadások és bevételek végösszegét és egyenlegét tünteti fel.

E szakasz (2) bekezdése felhatalmazást tartalmaz arra, hogy a kiadásokból a bevételek által nem fedezett összeg hitelműveletek útján legyen fedezhető.

A 4. §-hoz

A 4. §-ban foglaltak a tulajdonképpeni felhatalmazásra vagy megajánlásra (appropriációra) vonatkoznak, a bevételek megajánlása természetes következménye az előző szakaszokban foglaltaknak.

Az 5. §-hoz

Az 1897:XX. tc. rendelkezése szerint a költségvetési törvény fejezetei, címei vagy rovatai között csak annyiban lehet helye átruházásnak, amennyiben a törvény azt kifejezetten megengedi. Az utóbbi években a hitelátruházás kérdése olyképpen szabályoztatott, hogy a költségvetési törvényben szabatosan megállapíttattak a költségvetésnek azok a tagozatai, amelyek között a hitelátruházás lehetséges, a törvényhozás által engedélyezett hitelátruházási jog tényleges gyakorlása azonban a minisztertanács engedélyétől tétetett függővé, amely azt a pénzügyminiszter előzetes hozzájárulásával engedélyezheti.

A 6. §-hoz

Célszerű, hogy az 1941. évben is - miként legutóbb az 1939-1940. számadási időszakban is történt - a megállapított kiadásokra nézve az 1915:XII. tc. 2. §-ában a tárgyéven túl terjedő időre biztosított felhasználás lehetősége kizárassék.


  Vissza az oldal tetejére