1948. évi XVIII. törvénycikk

a „Kossuth-díj” alapításáról * 

1. § A magyar törvényhozás 1848 március tizenötödikének a százados évforduló alkalmából való méltó megörökítése céljából a magyar alkotó munka jutalmazására „Kossuth-díj”-at alapít.

2. § (1) Az 1. §-ban meghatározott célból minden évben huszonöt, egyenkint húszezer forintos és ötven, egyenkint tízezer forintos „Kossuth-díj” osztható ki.

(2) A „Kossuth-díj”-jal tudósokat és művészeket, az újjáépítés terén az alkotómunkában kiváló teljesítményeket elért testi és szellemi dolgozókat; munkásokat, üzemi mérnököket, gazdákat, nevelőket, orvosokat stb., továbbá a katonai tudományokban, valamint az alapvető szervezési munkában legjelentősebb eredményeket felmutató személyeket kell jutalmazni.

3. § (1) A „Kossuth-díj”-ra javaslatba hozott személyek kijelölésére a vallás- és közoktatásügyi miniszter elnöklete alatt huszonnyolc tagú jelölőbizottságot kell szervezni.

(2) A „Kossuth-díj” odaítéléséről a jelölőbizottság javaslata alapján a minisztertanács dönt.

(3) A bizottság összetételét, működését és a különböző alkotó munkában résztvevők között a díjelosztás arányát a kormány rendelettel szabályozza.

4. § A „Kossuth-díj”-akat minden év március havának tizenötödik napján a köztársasági elnök adja ki.

5. § A „Kossuth-díj”-ról és a 3. §-ban említett bizottság működésével kapcsolatos költségekről a vallás- és közoktatásügyi tárca költségvetésében kell gondoskodni.

6. § A jelen törvény kihirdetésének napján lép hatályba; végrehajtásáról a kormány gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére