A jogszabály mai napon ( 2020.08.11. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában

a) értékesítői hődíj: a távhőszolgáltató által ténylegesen igénybe vett hőmennyiség után fizetendő, Ft/GJ-ban kifejezett díj,

b) *  értékesítői alapdíj: a távhőszolgáltató által az értékesítőnek fizetendő Ft/hó mértékegységben kifejezett díj,

c) távhővásárlási szerződés: a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) szerinti értékesítő és a távhőszolgáltató közötti, távhővásárlásra irányuló szerződés,

d) végfelhasználó: a Tszt. szerinti lakossági felhasználó, díjfizető vagy külön kezelt intézmény.

2. § (1) *  A távhőszolgáltató az értékesítő részére a távhő és a távhőtermeléssel összefüggő szolgáltatások - keringtetés, pótvíz biztosítása, vegyszerezés és vízlágyítás - ellenértékeként

a) *  értékesítői alapdíjat és értékesítői hődíjat, vagy

b) értékesítői hődíjat

(a továbbiakban együtt: értékesítői díjak) fizet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti díjtételeken kívül más díjtételeket az értékesítő nem alkalmazhat.

(3) *  Az értékesítők megnevezését és az egyes értékesítőkhöz kapcsolódó értékesítői díjakat az 1. melléklet tartalmazza.

(4) *  Az értékesítői alapdíj és az értékesítői hődíj külön-külön legmagasabb hatósági árak.

(5) *  Az 1. mellékletben szereplő értékesítői díjak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót.

3. § *  (1) A külön kezelt intézmény a távhőszolgáltatásért távhőszolgáltató vagy az ellátási területen a korábbi távhőszolgáltató helyett működő új távhőszolgáltató részére a távhőszolgáltató által 2011. március 31-én alkalmazott, általános forgalmi adót nem tartalmazó díjnál 4,2 százalékkal magasabb mértékű - legmagasabb hatósági árnak minősülő - szolgáltatási díjat köteles fizetni.

(2) *  A lakossági felhasználó és a lakossági díjfizető a távhőszolgáltatásért a távhőszolgáltató vagy az ellátási területen a korábbi távhőszolgáltató helyett működő új távhőszolgáltató részére a távhőszolgáltató által 2014. szeptember 30. napján alkalmazott szolgáltatási díjnál 3,3 százalékkal alacsonyabb összegű, legmagasabb hatósági árnak minősülő szolgáltatási díjat köteles fizetni.

4. § *  A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a Tszt. szerinti árelőkészítést a 2. melléklet szerinti módszertan alapján végzi.

5. § *  (1) *  Az 1. mellékletben meghatározott értékesítő, valamint távhőszolgáltató tárgyévi auditált számviteli törvény szerinti beszámolójában szereplő, a távhőtermelési és távhőszolgáltatási tevékenységéből származó adózás előtti eredménye nem haladhatja meg a tárgyévet megelőző év december 31-i, az auditált számviteli szétválasztás alapján az ezen tevékenységekre vonatkozó könyv szerinti bruttó eszközérték és a nyereségtényező szorzatának mértékét (a továbbiakban: nyereségkorlát). Azon értékesítő esetében, ahol a hőt - részben vagy kizárólag - villamosenergia-termeléssel kapcsoltan állítják elő, és a megtermelt villamos energia támogatott áron kötelező átvétel alá esik, a nyereségkorlát meghatározása során a bruttó eszközértékbe bele kell számítani a tárgyévet megelőző év december 31-i, az auditált számviteli szétválasztás alapján a kapcsolt villamosenergia-termelési tevékenységre vonatkozó könyv szerinti bruttó eszközértéket is.

(2) A nyereségtényező

a) azon értékesítő esetében, amely 2011. március 31. napját követően a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) szerinti megújuló energiaforrást hasznosító vagy a nagy hatásfokú, hasznos hőenergiával kapcsoltan termelt villamos energia és a hasznos hő mennyisége megállapításának számítási módjáról szóló miniszteri rendelet szerinti nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés követelményeinek megfelelő távhőtermelő létesítményt üzembe helyezett, illetve üzembe helyez: 4,5%;

b) az a) pont alá nem tartozó értékesítő esetében: 2,0%;

c) a távhőszolgáltató esetében 2,0%.

(3) Az értékesítő és a távhőszolgáltató köteles a nyereségkorlát feletti eredményét a távhőtermelés és távhőszolgáltatás energiahatékonyságát növelő, vagy költségének csökkentése érdekében felmerülő beruházásra fordítani a nyereségkorlát feletti eredmény keletkezését követő két éven belül, amely beruházás megvalósulását a Hivatal ellenőrzi.

(4) Ha a Hivatal az ellenőrzés során azt állapítja meg, hogy a (3) bekezdés szerinti beruházás nem, vagy csak részben valósult meg, akkor a nyereségkorlát feletti eredmény beruházásra fel nem használt mértékét a soron következő árelőkészítés során mint indokolt költséget csökkentő tételt veszi figyelembe.

5/A. § *  (1) Azon hőtermelő, amely kizárólag a távhőtermelési vagy villamosenergia-termelési célú ipari folyamattól eltérő ipari folyamatból származó hulladékhőből állítja elő a távhőt, a 3. melléklet szerinti legmagasabb árnak tekintendő árral megegyező vagy az alatti szerződéses árat a közvetlenül a távhőszolgáltatóval kötött szerződésében jogosult alkalmazni, a Hivatal erre vonatkozó jóváhagyása esetén.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hőtermelő mentesül az 5. § (1) bekezdése szerinti nyereségkorlát alkalmazása alól.

6. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(3) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2011. október 1. napján lép hatályba.

(2) * 

(3) *  Az 5. § 2012. január 1-jén lép hatályba.

(4) *  A Hivatal az 5. § (3) bekezdés szerinti ellenőrzést első alkalommal a 2012. évre vonatkozóan készített számviteli törvény szerinti beszámoló tekintetében folytatja le.

(5) *  Az egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 76/2015. (XII. 29.) NFM rendelettel megállapított 5. § nyereségkorlátra vonatkozó rendelkezései első alkalommal a 2015. évben keletkezett nyereségkorlát feletti eredmények tekintetében alkalmazandóak.

7. § (1) * 

(2) * 

1. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez * 

Az értékesítői díjak

A B C D E
1.
Település

Értékesítő megnevezése

Vásárló szolgáltató neve
Értékesítői alapdíj Értékesítői hődíj
2. Ft/hó Ft/GJ
3. Ajka Bakonyi Erőmű Zrt. PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft. 47 199 000 2 519
4. Almásfüzitő Füzitő GM Energiatermelő
Kft.
ALFEN Almásfüzitői Energetikai és Szolgáltató Kft. 0 3 483
5. Baja Bajatechnik Kft. Baja Energetika Kft. 0 3 082
6. * 
7. Bonyhád SSB Energia Kft. „FŰTŐMŰ” Kft. 0 3 605
8. Budapest Alpiq Csepel Kft. -
kombinált ciklusú erőmű
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 71 506 000 1 136
9. Budapest Alpiq Csepel Kft. - kazán Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 3 003
10. Budapest Budapesti Erőmű Zrt. - Kelenföldi Erőmű - 1117
Budapest, Budafoki út 52.
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 222 798 000 2 975
11. Budapest Budapesti Erőmű Zrt. - Kispesti Erőmű - 1184
Budapest, Nefelejcs utca 2.
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 141 870 000 2 866
12. Budapest Budapesti Erőmű Zrt. - Újpesti Erőmű - 1045
Budapest, Tó utca 7.
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 176 788 000 2 892
13. Budapest Készenléti Rendőrség Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 3 396
14. Budapest Budapesti Távhőszolgáltató
Zrt.
FŐTÁV-Kiserőmű Kft. 629 000 1 997
15. Budapest CHP-Erőmű Kft. Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 3 396
16. Budapest FŐTÁV-Kiserőmű Kft. -
1141 Budapest, Mogyoródi út 41-43.
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 3 396
17. Budapest FŐTÁV-Kiserőmű Kft. -
1184 Budapest, Lakatos utca 44/B
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 3 396
18. Budapest FŐTÁV-Kiserőmű Kft. -
1097 Budapest, Gyáli út
17-19.
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 3 396
19. Budapest FŐTÁV-Kiserőmű Kft. -
1142 Budapest, Tatai út 95.
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 3 396
20. Budapest Fővárosi Közterület-
fenntartó Nonprofit Zrt.
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 1 133
21. Budapest Green-R Energetika Zrt. Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 3 396
22. Budapest IMMODUS Zrt. Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 3 396
23. Budapest WINDIRECT Kft. Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 3 396
24. *  Budapest MVM GTER Zrt. - kapcsoltan és önálló tüzeléssel termelt hő Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 129 272 000 3 060
25. *  Budapest MVM GTER Zrt. - póttüzeléssel termelt hő Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 2 736
26. *  Budapest ALTEO-Therm Kft. Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 0 3 396
27. Csongrád Csoterm Kft. Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. 0 1 093
28. Csorna Csornai Kogenerációs
Erőmű Kft.
Csornahő Kft. 0 3 463
29. Debrecen Debreceni Hőszolgáltató Zrt. Dotenergo Zrt. 12 815 000 3 031
30. Debrecen Debreceni Vízmű Zrt. Debreceni Hőszolgáltató Zrt. 0 3 031
31. Debrecen Veolia Energia
Magyarország Zrt.
Debreceni Hőszolgáltató Zrt. 154 267 000 3 031
32. Dombóvár Veolia Energia
Magyarország Zrt.
DOMBÓVÁRHŐ Kft. 0 3 307
33. Dorog Veolia Energia
Magyarország Zrt.
PROMTÁVHŐ Kft. 16 030 000 3 039
34. Dunakeszi CHP Erőmű Kft. Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. 0 3 058
35. Dunaújváros Perkons DHŐ Kft. Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-
Hőszolgáltató Kft.
0 2 643
36. Dunaújváros Energott Fejlesztő és
Vagyonkezelő Kft.
Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-
Hőszolgáltató Kft.
33 660 000 2 643
37. Dunaújváros HF. Formula Kft. Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-
Hőszolgáltató Kft.
21 610 000 2 643
38. Eger CHP-Erőmű Kft. EVAT Zrt. 0 3 500
39. Érd Veolia Energia
Magyarország Zrt.
Érdhő Kft. 0 3 480
40. Esztergom Veolia Energia
Magyarország Zrt.
PROMTÁVHŐ Kft. 26 513 000 3 039
41. Gödöllő Veolia Energia
Magyarország Zrt.
Gödöllői Távhőszolgáltató Kft. 0 3 396
42. Gyöngyös Veolia Energia
Magyarország Zrt.
Városgondozási Zrt. 0 3 413
43. *  Győr Arrabona Koncessziós Kft. GYŐR-SZOL Zrt. 0 3 204
44. *  Győr ALTEO-Therm Kft. GYŐR-SZOL Zrt. 287 000 3 793
45. Hajdúnánás OMNI Energy Kft. Hajdúnánási Építő és Szolgáltató
Kft.
0 3 474
46. Hajdúszoboszló Veolia Energia
Magyarország Zrt.
Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. 0 3 550
47. Kaposvár E.ON Energiatermelő Kft. Kaposvári Önkormányzati
Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.
0 3 682
48. *  Kazincbarcika ALTEO-Therm Kft. Barcika Szolg Kft. 38 748 000 2 847
49. Kiskunhalas Halas-T Kft. Halasi Városgazda Zrt. 0 5 000
50. Kiskunfélegyháza PERKONS SKL Energiatermelő Kft. Félegyházi Fejlesztési Nonprofit
Kft.
0 3 098
51. Körmend SSB Energia Kft. RÉGIÓHŐ Kft. 0 3 144
52. Makó Materm Hőszolgáltató, Befektető Kft. Makói Városgazdálkodási
Nonprofit Kft.
0 2 170
53. Mátészalka Veolia Energia
Magyarország Zrt.
Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. 0 3 403
54. Miskolc Bioenergy-Miskolc
Szolgáltató Kft.
MIHŐ Kft. 0 3 635
55. Miskolc Miskolci Geotermia Zrt. MIHŐ Kft. 0 2 695
56. Miskolc Kuala Kft. MIHŐ Kft. 0 2 695
57. Miskolc MVM MIFŰ Kft. - Hold u. hrsz. 23358/9 és Tatár u.
29/a hrsz. 23358/8
MIHŐ Kft. 167 443 000 3 058
58. Miskolc MVM MIFŰ Kft. - Miskolc, Bánki Donát u. 17. MIHŐ Kft. 0 3 635
59. Miskolc MVM MIFŰ Kft. - Miskolc, Szarkahegy u. 21. MIHŐ Kft. 0 3 635
60. Mohács Veolia Energia
Magyarország Zrt.
MOHÁCS-HŐ Kft. 0 3 855
61. Mohács BIOENERGY-Duna Befektető és Szolgáltató Kft. MOHÁCS-HŐ Kft. 0 3 242
62. Moson-
magyaróvár
MESZ Mosonmagyaróvár
Kft.
Városüzemeltető és Fenntartó Kft. 17 117 000 2 732
63. Nagykőrös Perkons DHŐ Kft. KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. 0 3 482
64. Nyíregyháza Veolia Energia
Magyarország Zrt.
NYÍRTÁVHŐ Kft. 84 470 000 3 005
65. * 
66. *  Ózd ALTEO-Therm Kft. Ózdi Távhő Kft. 0 3 343
67. Paks MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Duna Center Therm Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 4 895 000 929
68. Pécs Pannon Hőerőmű Zrt. PÉTÁV Kft. 145 920 000 2 860
69. Pétfürdő ENGIE Magyarország Kft. „PÉTKOMM” Kft. 3 939 000 2 492
70. Püspökladány KISERŐMŰ PLD Kft. Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 0 3 268
71. Salgótarján Perkons Bio Kft. Salgó Vagyon Kft. 0 3 248
72. Salgótarján Perkons Tarján Kft. Salgó Vagyon Kft. 0 3 248
73. Sárbogárd Perkons DHŐ Kft. ENGIE Magyarország Kft. 0 3 843
74. Sárvár Kiserőmű SRV 2005
Energiaszolgáltató Kft.
Sárvári Városgondnokság
Nonprofit Kft.
0 3 648
75. Sátoraljaújhely Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Erzsébet Kórháza ENGIE Magyarország Kft. 0 3 550
76. Siklós Perkons SKL Kft. SIKLÓS-HŐ Kft. 0 3 711
77. Siófok ENGIE Magyarország Kft. Termofok-Sió Kft. 7 084 000 2 514
78. Sopron Veolia Energia
Magyarország Zrt.
SOPRON Holding Zrt. 20 255 000 2 883
79. *  Sopron ALTEO-Therm Kft. SOPRON Holding Zrt. 14 790 000 2 738
80. Százhalombatta Veolia Energia
Magyarország Zrt.
„SZÁKOM” Nonprofit Kft. 20 476 000 2 857
81. Szentlőrinc Szentlőrinci Geotermia Zrt. Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft. 0 3 654
82. Szeged OMNI Energy Kft. Szegedi Távfűtő Kft. 0 3 544
83. Sziget-
szentmiklós
SZMK Energia Kft. „Aries” Nonprofit Kft. 0 3 403
84. Szigetvár Szigetvári Gyógyfürdő Kft. Szigetvári Távhő Szolgáltató
Nonprofit Kft.
0 628
85. Szolnok ALFA-NOVA Bioenergia
Termelő és Szolgáltató Kft.
ALFA-NOVA Kft. 0 3 147
86. Szombathely Szombathelyi Erőmű Zrt. Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 0 3 421
87. Tapolca Tapolcai Kogenerációs
Erőmű Kft.
Városgazdálkodási Kft. 0 3 611
88. Tatabánya TB-ENERGO Kft. T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt. 0 2 368
89. Tatabánya Tatabánya Erőmű Kft. T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt. 202 455 000 2 368
90. *  Tiszaújváros ALTEO-Therm Kft. TiszaSzolg 2004 Kft. 30 519 000 2 911
91. Vác Veolia Energia
Magyarország Zrt.
Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. 0 3 355
92. Vác Poligen V Kft. Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. 0 3 355
93. Vasvár Vasi Triász Kft. RÉGIÓHŐ Kft. 0 816
94. Veszprém Veszprém-Kogeneráció
Energiatermelő Zrt.
„VKSZ” Veszprémi Közüzemi
Szolgáltató Zrt.
0 3 629

2. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez * 

Az indokolt költségek figyelembevételének módszertana a távhőtermelők és távhőszolgáltatók vonatkozásában

1. A költségek és az eszközérték figyelembevételének általános elvei

1.1. Indokolt költség és eszközérték

a) az összehasonlító gazdasági elemzéseken alapuló költségek és eszközértékek,

b) a dokumentumokkal (például szerződés) alátámaszthatóan az a) pontban foglaltakhoz képest a tárgyévben kivételesen felmerülő (szükségessé váló) éves költség/ráfordítás, vagy

c) a vállalkozás tárgyévet megelőző évre vonatkozó, auditált eredménykimutatásában szereplő adatok vizsgálata alapján meghatározott költségek.

1.2. A távhő díját a megállapításának alapját képező indokolt éves költség összegéből és a tárgyévre előre jelzett, értékesítésre kerülő éves hőmennyiségből levezetve kell kimutatni.

1.3. A legkisebb költség elvének érvényre juttatása érdekében a legkisebb hőtermelői költséget jelentő hőelőállítást kell alapul venni, a kapacitások hatékony allokálásának és helyettesíthetőségének szempontja mellett.

1.4. Azon értékesítő vagy távhőtermelő esetében, amely a hőt - részben vagy kizárólag - villamosenergia-termeléssel kapcsoltan állítja elő, és az általa termelt villamos energia támogatott áron kötelező átvétel alá esik, az ebből eredő árbevételét a Hivatal a távhőtermelés negatív költségeként figyelembe veszi.

2. Egyes árképző elemek (költségelemek) figyelembevételének módja

2.1. Működési költségek

2.1.1. *  Földgáz költségek

Az anyagjellegű költségeken belül a földgáz alapú tüzelőanyag-költséget vagy minden távhőtermelői engedélyes esetében egységesen a Hivatal által előzetesen meghirdetett referencia költségszinten, vagy minden távhőtermelői engedélyes esetében azon az értéken (a hozzá tartozó mennyiséggel együtt) kell figyelembe venni, amellyel az árelőkészítést megalapozó adatszolgáltatásban az engedélyes ezt megadta, de a Hivatal jogosult egységes felső korlát (cap) alkalmazására, és vizsgálhatja, hogy milyen piaci versenyeztetés mellett alakult ki az elismerendő ár.

2.1.2. A nem földgáz alapú (tüzelőolaj, megújuló energiaforrás stb.) hőtermelés esetén a tüzelőanyag-költség egyedi vizsgálat alapján kerül figyelembevételre.

2.1.3. A hőtermelési üzem folyamatos biztonságos fenntartását szolgáló állandó költségeket összehasonlító gazdasági elemzéseken nyugvó fajlagosított értékek alapján, vagy a vállalkozás tárgyévet megelőző évre vonatkozó auditált eredménykimutatásában szereplő adatok vizsgálata alapján meghatározott értékben kell figyelembe venni indokolt költségként.

2.1.4. Az igénybe vett szolgáltatások - különös tekintettel a tevékenység folytatásához nélkülözhetetlen feladatok kiszervezésére, a tanácsadási díjakra, kapcsolt vállalkozásokkal kötött szerződésekre - csak egyedi vizsgálat alapján minősülhetnek külön is elismerendő indokolt költségeknek.

2.1.5. Pénzügyi ráfordítás, hiteltörlesztés

A pénzügyi ráfordítás valamint a hiteltörlesztés - az alkalmazott finanszírozási megoldástól függetlenül - a 3. pont szerinti egyedi vizsgálat alapján ismerhető el indokolt költségként.

2.2. Értékcsökkenés

2.2.1. Az értékcsökkenést vagy a vállalkozás tárgyévet megelőző évre vonatkozó auditált eredménykimutatása alapján, vagy összehasonlító gazdasági elemzéseken alapuló, az eszközök hosszú távú folyamatos működőképesen tartása érdekében felmerülő mértékben kell figyelembe venni.

2.2.2. Az értékcsökkenést a 3. pont szerint kell figyelembe venni abban az esetben, ha az egyedi vizsgálat eredményeként a pénzügyi ráfordítás valamint a hiteltörlesztés elismert költségnek tekintendő.

2.3. Megtérülés

2.3.1. Megtérülésként az 1. pont alapján figyelembe vett bruttó eszközérték és az 5. § (2) bekezdésében meghatározott nyereségtényező szorzatát kell elismerni indokolt költségként.

2.4. Támogatások

2.4.1. A beruházások vissza nem térítendő támogatásból finanszírozott részére sem a 2.2. pont szerinti értékcsökkenés, sem a 2.3. pont szerinti megtérülés nem vehető figyelembe.

2.4.2. A visszatérítendő támogatás a pénzügyi ráfordításokkal és a hiteltörlesztéssel azonos módon kezelve, a 3. pont szerinti vizsgálat pozitív eredménye esetén ismerhető el indokolt költségként.

3. Egyedi vizsgálat

A Hivatal azon beruházás esetében ismerheti el a beruházási hitel- valamint a visszatérítendő támogatás kamatát és törlesztő részletét indokolt költségként, amely teljesíti azt a feltételt, miszerint a beruházás számított tőkeköltségeként jelentkező elismert költségtöbblet kisebb, mint a beruházás eredményeként fellépő költségmegtakarítás.

A Hivatal az egyedi vizsgálata során a beruházás számított tőkeköltsége részeként a hitel éves tőketörlesztését és kamatát, a visszatérítendő támogatás éves törlesztő részletét és esetlegesen felszámított kamatát, a beruházás sajáttőkéből finanszírozott részére számított értékcsökkenésének összegét, valamint szintén a beruházás sajáttőkéből finanszírozott részén alapuló - a 2.3. pont szerint számított - megtérülés összegét hasonlítja össze a beruházás eredményeként felmerülő költségcsökkenéssel. A Hivatal azt is vizsgálja, hogy a beruházás összértéke, továbbá a hitel kamata megfelel-e a legkisebb költség elvének, összhangban van-e az aktuális piaci viszonyokkal, és a számított tőkeköltség megállapítása során csak az ezen követelményeknek megfelelő beruházási értéket és hitelkamatot fogadja el.

Abban az esetben, ha a beruházás hatására bekövetkező költségcsökkenés mértéke a beruházás számított tőkeköltségének összegét meghaladja, akkor a Hivatal a beruházás számított tőkeköltségét indokolt költségként elismeri.

3. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez * 

Az 5/A. § szerinti értékesítőre vonatkozó legmagasabb hatósági ár:

Teljesítménydíj (Ft/MW/Év) Hődíj (Ft/GJ)
0 2000

  Vissza az oldal tetejére