A jogszabály mai napon ( 2022.09.26. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról

Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés x) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 27. § (5) bekezdése szerinti jelzés alapján az 1. melléklet tartalmazza az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokat vagy vegyületcsoportokat.

2. § Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

3. § *  A rendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5-7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet az 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelethez

ÚJ PSZICHOAKTÍV ANYAGOK JEGYZÉKE

A következő szerkezeti leírásoknak megfelelő vegyületek, ha azok a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 1. melléklet A) és B) jegyzékén nem szerepelnek:

1. Azok

1.1. *  az indolil-naftil-keton (1H-indol-3-il(naftalin-1-il)metanon, 1H-indol-3-il(naftalin-2-il)metanon), vagy

1.2. a fenil-indolil-keton (fenil(1H-indol-3-il)metanon) vagy

1.3. a benzil-indolil-keton (2-fenil-1-(1H-indol-3-il)etanon) vagy

1.4. az indazolil-naftil-keton (1H-indazol-3-il(naftalin-1-il)metanon, 1H-indazol-3-il(naftalin-2-il)metanon) vagy

1.5. a fenil-indazolil-keton (fenil(1H-indazol-3-il)metanon) vagy

1.6. a benzil-indazolil-keton (2-fenil-1-(1H-indazol-3-il)etanon) vagy

1.7. a naftil-pirrolil-keton (naftalin-1-il(1H-pirrol-3-il)metanon, naftalin-2-il(1H-pirrol-3-il)metanon) vagy

1.8. a (ciklusos alkil)-indolil-keton (mono- vagy policikloalkil(1H-indol-3-il)metanon) vagy

1.9. a (ciklusos alkil)-indazolil-keton (mono- vagy policikloalkil(1H-indazol-3-il)metanon) vagy

1.10. a (ciklusos alkil)-pirrolil-keton (mono- vagy policikloalkil(1H-pirrol-3-il)metanon) vagy

1.11. az indol-3-karboxilát (1H-indol-3-karbonsav észterszármazék) vagy

1.12. az indol-3-karboxamid (1H-indol-3-karboxamid) vagy

1.13. az indazol-3-karboxilát (1H-indazol-3-karbonsav észterszármazék) vagy

1.14. az indazol-3-karboxamid (1H-indazol-3-karboxamid)

szerkezeti részt tartalmazó vegyületek, amelyekben

1.15. az indol-, indazol-, illetve pirrolváz 1-es helyzetű nitrogénatomjához

1.15.1. legfeljebb 7 szénatomos alkil-, alkenil- vagy alkinilcsoport, illetve

1.15.2. az 1.15.1 szerinti csoport ciano-, hidroxi-, alkoxi-, alkilszulfanil-, cikloalkil-, halogénezett cikloalkil-, cikloalkenil-, fenil-, (halogénfenil)-, tetrahidrofuranil-, tetrahidropiranil-, morfolinil-, N-metilpirrolidinil- vagy N-metilpiperidinilcsoportot, vagy egy, illetve több halogénatomot tartalmazó származéka kapcsolódik.

1.16. az indolváz

1.16.1. 2-es helyzetben lévő szénatomja metil- vagy etilcsoportot tartalmazhat, illetve

1.16.2. 4-es, 5-ös, 6-os, illetve 7-es helyzetben lévő szénatomjai - tetszőleges kombinációban - halogénatomot, metil-, metoxi- vagy nitrocsoportot tartalmazhatnak.

1.17. a pirrolváz a 2-es, 4-es, illetve 5-ös helyzetű szénatomjához kapcsolódóan, tetszőleges kombinációban egy vagy több

1.17.1. halogénatomot vagy

1.17.2. fenil-, (halogénfenil)-, naftil- vagy 1-2 szénatomos alkilcsoportot tartalmazhat.

1.18. *  az 1.11. és az 1.13. szerinti vegyületek karboxilát részének oxigénatomjához,

1.18.1. (ciklusos alkil)-, fenil-, benzil-, naftil- vagy kinolincsoport kapcsolódik.

1.19. *  az 1.1-1.7. szerinti fenil-, benzil- és naftilcsoport, illetve az 1.18.1. szerinti fenil-, benzil-, naftil- és kinolincsoport

1.19.1. egy vagy több 1-4 szénatomos alkilcsoportot vagy

1.19.2. metoxi- vagy etoxicsoportot vagy

1.19.3. azido-, dimetilamino-, fenil-, hidroxi-, hidroximetil-, nitro- vagy cianocsoportot, vagy egy, illetve több halogénatomot tartalmazhat.

1.20. *  az 1.12. és 1.14. szerinti vegyületek karboxamid részének nitrogénatomja

1.20.1. olyan piperazingyűrű tagja, amely egy vagy több metil-, illetve etilcsoportot tartalmaz, vagy

1.20.2. olyan részlegesen vagy teljesen telített biciklusos gyűrűrendszer tagja, amely 7-10 szénatomból és egy vagy két nitrogénatomból áll, vagy

1.20.3. *  valin-, 3-metilvalin-, fenilalanin-metilészter vagy valin-, 3-metilvalin-, fenilalanin-etilészter szerkezeti rész alfa nitrogénatomja, vagy

1.20.4. valin-, 3-metilvalin-, fenilalanin-amid szerkezeti rész alfa-nitrogénatomja, vagy

1.20.5. (ciklusos alkil)-, fenil-, benzil-, naftil- vagy kinolincsoportot tartalmaz.

1.21. *  az 1.8., 1.9., 1.10. és 1.18.1. és 1.20.5. szerinti (ciklusos alkil)-csoport egy vagy több 3-10 szénatomos gyűrűből áll és egy vagy több 1-3 szénatomos alkilcsoportot vagy halogénatomot tartalmazhat.

1.22. *  az 1.20.5. szerinti fenil-, benzil-, naftil- és kinolincsoport

1.22.1. egy vagy több 1-4 szénatomos alkilcsoportot vagy

1.22.2. metoxi- vagy etoxicsoportot vagy

1.22.3. azido-, dimetilamino-, fenil-, hidroxi-, hidroximetil-, nitro- vagy cianocsoportot, vagy egy, illetve több halogénatomot tartalmazhat.

2. *  Azok a katinon (2-amino-1-fenilpropán-1-on) szerkezeti részt tartalmazó vegyületek, a bupropion, kivételével, amelyekben

2.1. a propán-1-on szerkezeti egység 3-as helyzetű szénatomja

2.1.1. legfeljebb 6 szénatomos alkilcsoportot tartalmazhat

2.2. a fenilcsoport egy vagy - tetszőleges kombinációban - több

2.2.1. halogénatomot, metil, etil, metoxi, metiléndioxi (metilénbiszoxi-), trimetilén (propán-1,3-diil), etilénoxi-csoportot tartalmazhat

2.3. a nitrogénatom

2.3.1. 1-4 szénatomos alkilcsoportot vagy alkilcsoportokat tartalmazhat vagy

2.3.2. benzilcsoportot tartalmazhat vagy

2.3.3. pirrolidin vagy piperidin gyűrű tagja.

3. Azok a triptamin (2-(1H-indol-3-il)etánamin) szerkezeti részt tartalmazó vegyületek, amelyekben

3.1. az aminocsoport nitrogénje

3.1.1. legfeljebb 4 szénatomos alkil-, vagy alkenilcsoportot, illetve csoportokat tartalmaz,

3.2. az indolil csoport 4-es vagy 5-ös helyzetben

3.2.1. hidroxi-, metoxi- vagy acetoxicsoportot tartalmazhat.

4. Azok a fenetilamin (2-feniletánamin) szerkezeti részt tartalmazó vegyületek - ideértve a 2-feniletánamint is -, amelyekben * 

4.1. az aminocsoport egy vagy - tetszőleges kombinációban - több

4.1.1. legfeljebb 4 szénatomos alkil-, alkenil-, cikloalkil-, halogénalkil-, hidroxialkil-, cianoalkil- vagy metoxialkil-csoportot,

4.1.2. *  acetil-, hidroxi-, metoxi-, ciklopropilmetil-, benzil-, metoxibenzil-, dimetoxibenzil-, trimetoxibenzil-, vagy furilmetil-csoportot tartalmazhat.

4.2. az aminocsoport azetidin, pirrolidin vagy piperidin gyűrű tagja lehet;

4.3. az etánamin szerkezeti rész 1-es helyzetű szénatomja

4.3.1. legfeljebb 4 szénatomos alkilcsoportot tartalmazhat;

4.4. a fenilcsoport egy vagy - tetszőleges kombinációban - több

4.4.1. legfeljebb 5 szénatomos alkil-, (cikloalkil)alkil-, alkoxi-, (cikloalkil)alkoxi-, (alkoxi)alkil-, alkilszulfanil-, alkilamino-, halogénalkil-csoportot, illetve

4.4.2. *  halogénatomot, benzil-, benziloxi-, amino-, ciano-, nitro-, trimetilén- (propán-1,3 diil), metiléndioxi- (metilénbiszoxi-), etiléndioxi- (etilénbiszoxi-), etilénoxi-, etendiiloxi-, etilénimino- (etilénazandiil-), etendiilimino- (eten-1,2-diilazandiil-) csoportot

tartalmazhat.

4a. *  Azok az N-fenil-1-(2-feniletil)-4-piperidinamin szerkezeti részt tartalmazó vegyületek, amelyekben

4a.1. a piperidinamin rész nitrogénatomjához 1-4 szénatomszámú alkil- vagy alkenil- vagy metoxialkil- vagy 3-6 szénatomos cikloalkilcsoportot, illetve furanil- vagy tetrahidrofuranil-csoportot tartalmazó karbonil-rész szénatomja kapcsolódik,

4a.2. az N-fenil rész fenilgyűrűjéhez halogén- vagy metoxi-csoport kapcsolódhat,

4a.3. a piperidin részhez egy vagy - tetszőleges kombinációban - több metil-, illetve karbometoxi-csoport kapcsolódhat,

4a.4. a feniletil rész alifás szénatomjaihoz metil- vagy hidroxi-csoport kapcsolódhat.

5. Az 1-4. pontban foglaltakon túlmenően továbbá

5.1. a következő vegyületek:

A B
1. Hivatalos elnevezés (illetve más név vagy rövidítés, illetve külföldön gyakran használt más írásmód) Kémiai név
2. 2C-B-BZP 1-(4-bromo-2,5-dimethoxybenzyl)-4-methylpiperazine
3. CPCPP, Gelbes 1-(3-chlorophenyl)-4-(3-chloropropyl)piperazine
4. Dichlorophenyl-piperazine(diklórfenil-piperazin) 1-(2,3-dichlorophenyl)piperazine
5. Harmin 7-methoxy-1-methyl-9H-β-carboline
6. 5-MeO-triptamin 2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethanamine
7. N-benzyl-1-PEA (N-benzil-1-PEA) N-benzyl-1-phenylethanamine
8. pCPP 1-(4-chlorophenyl)piperazine
9. 1-phenyl-propyl-amine (fenilpropilamin) 1-phenylpropan-1-amine
10. pMeOPP 1-(4-methoxyphenyl)piperazine
11. URB-754 6-methyl-2-[(4-methylphenyl)amino]-1-benzoxazin-4-one
12. RH-34 3-[2-(2-methoxybenzylamino)ethyl]-1H-quinazoline-2,4-dione
13-15. * 
16-17. * 
18-21 * .
22. * 
23. * 
24-25. * 
26. * 
27-28. * 
29-31 * .
32-34. * 
35. * 
36. MEOP; Methoxypiperamide; metoxipiperamid; MEXP;
1(4methoxybenzoyl)-4-methylpiperazine
(4-Methoxyphenyl)(4-methylpiperazin-1-yl) methanone
37-39. * 
40-44. * 
45. * 
46. *  bk-2-C-B 2-amino-1-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)
ethanone
47. *  25I-NBF 2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)-
N-[(2-fluorophenyl)methyl]ethanamine
48. *  Mexedrone, 4-MMC-oMe, ’MEX’ 3-methoxy-2-(methylamino)-1-(4-methylphenyl)propan-1-one
49. *  TH-PVP 2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)pentan-
1-one
50. *  izopropilfenidát (isopropylphenidate) propan-2-yl phenyl(piperidin-2-yl)acetate
51. *  metamnetamin (methylnaphetamine, N-methyl- PAL-
287, MNT, MNA)
N-methyl-1-(naphthalen-2-yl)propan-2-amine
52. *  dezklórketamin, (deschloroketamine,
2-(phenyl)-2-(methylamino)-cyclohexanone)
2-(methylamino)-2-phenylcyclohexanone
53. *  1P-LSD; (1-propionyl-d-lysergic acid diethylamide) N,N-diethyl-7-methyl-4-propanoyl-6,6a,8,
9-tetrahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide
54. *  Ethylnaphthidate, HDEP-28 ethyl 2-(naphthalen-2-yl)-2-(piperidin-2-yl)acetate
55. *  4-methylmethylphenidate, 4Me-TMP methyl 2-(piperidin-2-yl)-2-(p-tolyl)acetate
56. *  4-fluoromethylphenidate, 4F-TMP, 4F-MPH, 4-FMPH methyl 2-(4-fluorophenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetate
57. * 
58. *  CUMYL-5F-P7AICA; CUMYL-5F-PAICA; SGT-263 1-(5-fluoropentyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-pyrrolo[2,3-b] pyridine-3-carboxamide
59. *  (Iso)butyryl-F-fentanyl N-benzyl analogue 2-Methyl-N-(1-benzylpiperidin-4-yl)-N-(4-fluorophenyl)
propanamide
61-67. * 
68. *  Despropionyl-2-fluoro fentanyl,
despropionyl-o-fluoro fentanyl
N-(2-Fluorophenyl)-1-(2-phenylethyl)
piperidin-4-amine
69-71. * 
72. *  Flubromazepam 7-bromo-5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-
benzodiazepin-2-one
73. * 
74. * 
75. *  5-fluoropentyl-3-pyridinoylindole (1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(pyridin-3-
yl)methanone
76. *  Phenibut 4-amino-3-phenylbutanoic acid
77. * 
78. *  2-fluorodeschloroketamine,
2-Fl-2’-Oxo-PCM, fluoroketamine,
2-FDCK,
2F-DK, 2-FDK, 2-FK
2-(2-fluorophenyl)-2-
(methylamino)cyclohexanone
79. *  Dichloropane, RTI-111; RTI-4229-111; O-401 methyl 3-(3,4-dichlorophenyl)-8-methyl-8-
azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylate
80. *  AMAPN 2-(methylamino)-1-(naphthalen-1-yl)propan-1-
one
81. *  5Cl-bk-MPA,
5Cl-bk-methylthienylpropamine;
5Cl-bk-methiopropamine
1-(5-chlorothiophen-2-yl)-2-
(methylamino)propan-1-one
82. *  5F-Cumyl-PeGaClone,
5F-SGT-151
5-(5-fluoropentyl)-2-(2-phenylpropan-2-yl)-2,5-
dihydro-1H-pyrido[4,3-b]indol-1-one
2-cumyl-5-(5-fluoropentyl)-gamma-carbolin-1-
one
83. *  ALD-52, 1-acetyl-LSD (6aR,9R)-4-acetyl-N,N-diethyl-7-methyl-
6,6a,8,9- tetrahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-
carboxamide
84. *  ETH-LAD, 6-ethyl-6-nor-lysergic acid diethylamide (6aR,9R)-N,N-diethyl-7-ethyl-4,6,6a,7,8,9-
hexahydroindolo- [4,3-fg]quinoline-9-
carboxamide
85. *  diphenyl-PBP 1-(1,3-diphenylpropan-2-yl)pyrrolidine
86. *  benzoil-fentanil 1.N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylbenzamide; N-phenyl-N- [1-(2-phenylethyl)-4-piperidyl]benzamide; N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]benzamide
87. *  Cumyl-CH-MegaClone 5-cyclohexylmethyl-2-(2-phenylpropan-2-yl)
-2,5-dihydro-1H-pyrido[4,3-b]indol-1-one
88. *  1-Aminoindan 2,3-dihydro-1H-inden-1-amine
89. *  N-methyl-2AI N-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-amine
90. *  M-ALPHA 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-N-methylpropan-1-amine
91. *  Thiopropamine 1-(thiophen-2-yl)propan-2-amine
92. *  2-APB 1-(1-benzofuran-2-yl)propan-2-amine
93. *  2-MAPB 1-(1-benzofuran-2-yl)-N-methylpropan-2-amine
94. *  2-EAPB 1-(1-benzofuran-2-yl)-N-ethylpropan-2-amine
95. *  5-MeO-DIBF N-[2-(5-methoxy-1-benzofuran-3-yl)ethyl]-N-(propan-2-yl)
propan-2-amine
96. *  2-MABB 1-(1-benzofuran-2-yl)-N-methylbutan-2-amine
97. *  1-(4-Bromo-2,5-dimethoxyphenyl)ethanamine 1-(4-Bromo-2,5-dimethoxyphenyl)ethanamine
98. *  BOH-PHP 1-Phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-ol
99. *  2-MeO-Ketamine 2-(2-methoxyphenyl)-2-(methylamino)cyclohexanone
100. *  Methoxetamine brominated derivative 2-(2-bromo-5-methoxyphenyl)-2-(ethylamino)cyclohexanone
101. *  3MeO-PCMo 4-[1-(3-methoxyphenyl)cyclohexyl]morpholine
102. *  Benocyclidine 1-[1-(benzothiophen-2-yl)cyclohexyl]piperidine
103. *  Tiletamine 2-(ethylamino)-2-(2-thienyl)cyclohexanone
104. *  deschloro-N-ethyl-ketamine (O-PCE) 2-(ethylamino)-2-phenyl-cyclohexanone
105. *  3-MeO-PCMMo 4-[[1-(3-methoxyphenyl)cyclohexyl]methyl]morpholine
106. *  3-HO-PCE 3-[1-(ethylamino)cyclohexyl]phenol
107. *  3-HO-PCP 3-(1-piperidin-1-ylcyclohexyl)phenol
108. *  Methoxpropamine 2-(3-methoxyphenyl)-2-(propylamino)cyclohexan-1-one
109. * 
110. *  Pyrazolam 8-bromo-1-methyl-6-(pyridin-2-yl)-4H-[1,2,4]triazolo
[4,3-a][1,4]benzodiazepine
111. *  Alprazolam triazolobenzophenone derivative [2-[3-(aminomethyl)-5-methyl-4H-1,2,4-triazol-4-yl]-5-
chlorophenyl]phenyl-methanone
112. *  Meclonazepam 5-(2-chlorophenyl)-3-methyl-7-nitro-1,3-dihydro-1,4-
benzodiazepin-2-one
113. *  Deschloroetizolam 2-ethyl-9-methyl-4-phenyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo
[4,3-a] [1,4]diazepine
114. *  Nifoxipam 5-(2-fluorophenyl)-3-hydroxy-7-nitro-1,3-dihydro-2H-1,4-
benzodiazepin-2-one
115. * 
116. *  Adinazolam 1-(8-chloro-6-phenyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]
benzodiazepin-1-yl)-N,N-dimethylmethanamine
117. *  Metizolam 4-(2-chlorophenyl)-2-ethyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo
[4,3-a] [1,4]diazepine
118. *  Nitrazolam 1-methyl-8-nitro-6-phenyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]
benzodiazepine
119. *  Cloniprazepam 5-(2-chlorophenyl)-1-(cyclopropylmethyl)-7-nitro-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
120. *  Cinazepam 4-[[7-bromo-5-(2-chlorophenyl)-2-oxo-1,3-dihydro-1,4- benzodiazepin-3-yl]oxy]-4-oxo-butanoic acid
121. *  3-hydroxyphenazepam 7-bromo-5-(2-chlorophenyl)-3-hydroxy-1,3-dihydro-1,4- benzodiazepin-2-one
122. *  Fonazepam 5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
123. *  4-chlorodiazepam 7-chloro-5-(4-chlorophenyl)-1-methyl-3H-1,4-benzodiazepin-2-one
124. *  Flunitrazolam 6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo
[4,3-a][1,4]benzodiazepine
125. *  Bromazolam 8-bromo-1-methyl-6-phenyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]
benzodiazepine
126. *  Norfludiazepam 7-chloro-5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-
2-one
127. *  Ro 07-4065 7-chloro-5-(2,6-difluorophenyl)-1-methyl-3H-1,4-
benzodiazepin-2-one
128. *  Thionordazepam 7-chloro-5-phenyl-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepine-2-thione
129. *  Methyl clonazepam 5-(2-chlorophenyl)-1-methyl-7-nitro-3H-1,4-benzodiazepin-
2-one
130. *  Fluclotizolam 2-chloro-4-(2-fluorophenyl)-9-methyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]
triazolo[4,3-a][1,4]diazepine
131 * 
132. *  Clobromazolam 8-bromo-6-(2-chlorophenyl)-1-methyl-4H-[1,2,4]triazolo
[4,3-a][1,4]benzodiazepine
133. *  Bentazepam 5-phenyl-1,3,6,7,8,9-hexahydro-2H-[1]benzothieno[2,3-e]
[1,4]diazepin-2-one
134. *  CP 47,497 5-(1,1-Dimethylheptyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl]
phenol
135. *  AM-1220 Azepane Isomer [1-(hexahydro-1-methyl-1H-azepin-3-yl)-1H-indol-3-yl]-1-
naphthalenyl-methanone
136. *  Org 27569 5-chloro-3-ethyl-N-[2-[4-(1-piperidinyl)phenyl]
ethyl]-1H-Indole-2-carboxamide
137. *  Org 27759 N-[2-[4-(dimethylamino)phenyl]
ethyl]-3-ethyl-5-fluoro-1H-Indole-2-carboxamide
138. *  Org 29647 N-(1-benzylpyrrolidin-3-yl)-5-chloro-3-ethyl-1H-indole-2-
carboxamide
139. *  HU-331 3-hydroxy-2-(6-isopropenyl-3-methyl-cyclohex-2-en-1-yl)-
5-pentyl-1,4-benzoquinone
140. *  WIN 55212-2 [(3R)-2,3-dihydro-5-methyl-3-(4-morpholinylmethyl)
pyrrolo[1,2,3-de]-1,4-benzoxazin-6-yl]-1-naphthalenyl-methanone
141. *  AB-005 azepane isomer [1-(1-methylazepan-2-yl)indol-3-yl]-(2,2,3,3- tetramethylcyclopropyl)methanone
142. *  4-HTMPIPO 4-hydroxy-3,3,4-trimethyl-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)pentan-1-one
143. *  URB-597 3’-carbamoylbiphenyl-3-yl cyclohexylcarbamate
144. *  JTE-907 N-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)-2-hydroxy-7-methoxy-8-pentoxy- quinoline-3-carboxamide
145. *  LY2183240 5-([1,1’-biphenyl]-4-ylmethyl)-N,N-dimethyl-1H-tetrazole-1- carboxamide
146. *  1-(Cyclohexylmethyl)-2-[(4- ethoxyphenyl)methyl]-N,N-diethyl-1H-benzimidazol-5-carboxamide 1-(cyclohexylmethyl)-2-[(4-ethoxyphenyl)
methyl]-N,N-diethyl-benzimidazole-5-carboxamide
147. *  AM-2201 benzimidazole analogue (FUBIMINA) [1-(5-fluoropentyl)-1H-benzimidazol-2-yl](naphthalen-1-yl)
methanone
148. *  5F-AB-FUPPYCA (5F-5,3-AB-PFUPPYCA) 2-[[1-(5-fluoropentyl)-5-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]
formamido]-3-methylbutanamide
149. *  5F-PY-PICA [1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl](pyrrolidin-1-yl)methanone
150. *  5F-PY-PINACA [1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl]
(pyrrolidin-1-yl)methanone
151. *  AB-CHMFUPPYCA (3,5-AB-CHMFUPPYCA) N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-
1-(cyclohexylmethyl)-3-(4- fluorophenyl)-1H-pyrazole-
5-carboxamide
152. *  MDMB-CHMCZCA 9-(cyclohexylmethyl)-N-(1-methoxycarbonyl-
2,2-dimethyl-propyl)carbazole-3-carboximidic acid
153. *  5F-PCN 1-(5-fluoropentyl)-N-(naphthalen-1-yl)-1H-pyrrolo[3,2-c]
pyridine-3-carboxamide
154. *  EG-2201 (9-(5-fluoropentyl)-9H-carbazol-3-yl)(naphthalen-
1-yl)methanone
155. *  MDA 19 N-[(Z)-(1-hexyl-2-oxo-indolin-3-ylidene)amino]benzamide
156. *  MO-CHMINACA 1-methoxy-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl
1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxylate
157. *  MDMB-PCZCA methyl 3,3-dimethyl-2-[(9-pentylcarbazole-3-carbonyl)amino]
butanoate
158. *  5F-3,5-AB-PFUPPYCA N-(1-carbamoyl-2-methyl-propyl)-2-(5-fluoropentyl)-5-(4- fluorophenyl)pyrazole-3-carboxamide
159. *  CUMYL-4CN-B7AICA 1-(4-cyanobutyl)-N-(1-methyl-1-phenyl-ethyl)pyrrolo[2,3-b]
pyridine-3-carboxamide
160. *  5F-MDMB-P4AICA methyl 2-[[1-(5-fluoropentyl)pyrrolo[3,2-b]pyridine-
3-carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-butanoate
161. *  5F-MDMB-P7AICA methyl 2-{[1-(5-fluoropentyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl]
formamido}-3,3-dimethylbutanoate
162. *  5F-AB-P7AICA N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-
1H- pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxamide
163. *  2F-QMPSB quinolin-8-yl 3-[(4,4-difluoropiperidin-1-yl)
sulfonyl]-4-methylbenzoate
164. *  5F-A-P7AICA N-(adamantan-1-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]
pyridine-3-carboxamide
165. *  3’,4’- Methylenedioxy-alpha- methylPPP (MDMPP) 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methyl-2-(pyrrolidin-1-yl)
propan-1-one
166. *  1-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)-
2-phenyl-2-(pyrrolidinyl-1-yl)
ethan-1-one
1-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)-2-phenyl-2-(pyrrolidin-
1-yl)ethanone
167. *  alpha-PPP-MeO 3-methoxy-1-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-one
168. *  3,4-Dichloro-N,N- cyclohexylmethylmethcathinone 2-[cyclohexyl(methyl)amino]-1-(3,4-dichlorophenyl)propan-
1-one
169. *  TH-PBP 2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)
butan-1-one
170. *  alpha-pyrrolidinocyclohexylphenone (alpha-PCYP) 2-cyclohexyl-1-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)ethan-1-one
171. *  2-Me-DMT N,N-dimethyl-2-(2-methyl-1H-indol-3-yl)ethanamine
172. *  AL-LAD (8β)-9,10-didehydro-N,N-diethyl-6-(2-propenyl)-ergoline-
8-carboxamide
173. *  McPT N-[2-(1H-indol-3-yl)ethyl]-N-methylcyclopropanamine
174. *  alpha-TMT 1-(1H-indol-3-yl)-N,N-dimethylpropan-2-amine
175. *  1P-ETH-LAD N,N,7-triethyl-4-propanoyl-6,6a,8,9-tetrahydroindolo[4,3-fg]
quinoline-9-carboxamide
176. *  5-MeO-pyr-T 5-methoxy-3-(2-pyrrolidin-1-ylethyl)-3H-indole
177. *  Lysergic acid methyl ester methyl 7-methyl-6,6a,8,9-tetrahydro-4H-indolo[4,3-fg]
quinoline-9-carboxylate
178. *  4-HO-McPT 3-[2-[cyclopropyl(methyl)amino]ethyl]-1H-indol-4-ol
179. *  4-PrO-DMT 3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indol-4-yl propanoate
180. *  Butorphanol 17-(Cyclobutylmethyl)morphinan-3,14-diol
181. *  U-49900 3,4-dichloro-N-[2-(diethylamino)cyclohexyl]-
N-methylbenzamide
182. *  U-51754 2-(3,4-dichlorophenyl)-N-[2-(dimethylamino)
cyclohexyl]-N-methyl-acetamide
183. *  Benzodioxole-fentanyl N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidyl]-1,3-benzodioxole-
5-carboxamide
184. *  3-phenylpropanoylfentanyl N,3-diphenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidyl]propanamide
185. *  Tetramethylcyclopropanefentanyl 2,2,3,3-tetramethyl-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidyl]
cyclopropanecarboxamide
186. *  U-48800 2-(2,4-dichlorophenyl)-N-[2-(dimethylamino)
cyclohexyl]-N-methyl-acetamide
187. *  Thiophenefentanyl N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidyl]
thiophene-2-carboxamide
188. *  Benzylfentanyl N-(1-benzyl-4-piperidyl)-N-phenyl-propanamide
189. *  Bromadoline 4-bromo-N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]benzamide
190. *  Acetylbenzylfentanyl N-(1-benzyl-4-piperidyl)-N-phenyl-acetamide
191. *  Benzoylbenzylfentanyl N-(1-benzyl-4-piperidyl)-N-phenyl-benzamide
192. *  4-hydroxybutyrfentanyl / 4-HO-BF N-(4-Hydroxyphenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]
butanamide
193. *  isopropyl-U-47700 3,4-dichloro-N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N-(propan-2-yl)
benzamide
194. *  U-50488 2-(3,4-dichlorophenyl)-N-methyl-N-(2-pyrrolidin-
1-ylcyclohexyl)acetamide
195. *  3,4-methylenedioxy-U-47700 N-[2-(dimethylamino)
cyclohexyl]-N-methyl-1,3-benzodioxole-5-carboxamide
196. *  4-fluoro-cyclopropylbenzylfentanyl N-(1-benzyl-4-piperidyl)-N-(4-fluorophenyl)
cyclopropanecarboxamide
197. *  Furanylbenzylfentanyl N-(1-benzyl-4-piperidyl)-N-phenyl-furan-2-carboxamide
198. *  2-methylacetylfentanyl N-(2-methylphenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-
acetamide
199. *  N-methyl U-47931E 4-bromo-N-(2-(dimethylamino)cyclohexyl)-
N-methylbenzamide
200. *  Piperidylthiambutene 1-(4,4-di(thiophen-2-yl)but-3-en-2-yl)piperidine
201. *  2-methyl-AP-237 1-[2-methyl-4-(3-phenylprop-2-en-1-yl)piperazin-1-yl]
butan-1-one
202. *  AP-237 1-[4-(3-phenylprop-2-en-1-yl)piperazin-1-yl]butan-1-one
203. *  Furanyl UF-17 N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N-phenyl-furan-
2-carboxamide
204. *  2F-viminol 2-[di(butan-2-yl)amino]-1-[1-(2-fluorobenzyl)-1H-pyrrol-2-yl]
ethan-1-ol
205. * 
206. *  Iso-ethcathinone 1-(ethylamino)-1-phenylpropan-2-one
207. *  5-HTP 2-amino-3-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)propanoic acid
208. *  Ostarine 3-(4-cyanophenoxy)-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)
phenyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide
209. *  4-Fluoroephedrine 4-fluoro-α-[1-(methylamino)ethyl]-benzenemethanol
210. *  4-methylphendimetrazine 3,4-dimethyl-2-(4-methylphenyl)morpholine
211. *  Mebroqualone 3-(2-bromophenyl)-2-methylquinazolin-4(3H)-one
212. *  W-15 4-chloro-N-[(2E)-1-(2-phenylethyl)piperidin-2-ylidene]
benzenesulfonamide
213. *  sibutramine 1-[1-(4-chlorophenyl)cyclobutyl]-N,N,3-trimethyl-butan-
1-amine
214. *  Embutramide N-[2-ethyl-2-(3-methoxyphenyl)butyl]-4-hydroxybutanamide
215. *  Lysergic acid 2,4-dimethylazetidide
(LSZ)
[(6aS,9S)-7-methyl-6,6a,8,9-tetrahydro-4H-indolo
[4,3-fg]quinoline-9-yl]-[(2S,4S)-2,4-dimethylazetidin-
1-yl]methanone
216. *  Noopept ethyl ({[(2S)-1-(phenylacetyl)pyrrolidin-
2-yl]carbonyl}amino)acetate
217. *  Mesembrine 3a-(3,4-dimethoxyphenyl)-
1-methyl-2,3,4,5,7,7a- hexahydroindol-6-one
218. *  Orphenadrine N,N-dimethyl-2-[(2-methylphenyl)(phenyl)methoxy]ethanamine
219. *  Ephenidine (NEDPA) N-ethyl-1,2-diphenylethanamine
220. *  NPDPA N-(1,2-diphenylethyl)propan-2-amine
221. *  W-18 4-chloro-N-{(2E)-1-[2-(4-nitrophenyl)ethyl]piperidin-
2-ylidene}benzenesulfonamide
222. *  Adrafinil 2-[(diphenylmethyl)sulfinyl]-N-hydroxy-acetamide
223. *  Afloqualone 6-amino-2-(fluoromethyl)-3-(2-methylphenyl)quinazolin-
4(3H)-one
224. *  Modafiendz 2-{[bis(4-fluorophenyl)methyl]sulfinyl}-N-methylacetamide
225. *  Methylmethaqualone 3-(2,4-dimethylphenyl)-2-methylquinazolin-4(3H)-one
226. *  Flibanserin 1,3-dihydro-1-[2-[4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1-piperazinyl]
ethyl]-2H-Benzimidazol-2-one
227. *  4-methylpentan-2-amine (DMBA) 4-methylpentan-2-amine
228. *  Modafinil sulphone 2-[(diphenylmethyl)sulfonyl]acetamide
229. *  N-methyl aminorex derivative 3-methyl-5-phenyl-oxazolidin-2-imine
230. *  3,4-DMAR 3,4-dimethyl-5-phenyl-1,3-oxazolidin-2-imine
231. *  4-MPH 3-methyl-2-(4-methylphenyl)morpholine
232. *  Phenetrazine 3-ethyl-2-phenylmorpholine
233. *  Epirocaine 2-methyl-2-(propylamino)propyl benzoate
234. *  Modafinil 2-[(diphenylmethyl)sulfinyl]acetamide
235. *  Iso-phenmetrazine 5-methyl-2-phenylmorpholine
236. *  Phenmetetrazine 4-ethyl-3-methyl-2-phenylmorpholine
237. *  3F-Phenetrazine 3-ethyl-2-(3-fluorophenyl)morpholine
238. *  Bromantane N-(4-bromophenyl)tricyclo[3.3.1.13,7]decan-2-amine
239. *  Viloxazine 2-[(2-ethoxyphenoxy)methyl]morpholine
240. *  Fladrafinil 2-{[bis(4-fluorophenyl)methyl]sulfinyl}-N-hydroxyacetamide
241. *  PDM-35 3,5-dimethyl-2-phenylmorpholine
242. *  3,6-DMPM 3,6-dimethyl-2-phenylmorpholine
243. *  3-methylphenmetrazine 3-methyl-2-(3-methylphenyl)morpholine
244. *  G-130 5,5-dimethyl-2-phenyl-morpholine
245. *  Methylmorphenate methyl 2-(morpholin-3-yl)-2-phenylacetate
246. *  PRE-084 2-(morpholin-4-yl)ethyl 1-phenylcyclohexane-1-carboxylate
247. *  NDTDI N,N-diethyl-3-[methyl-[(4R)-
1,3,4,5-tetrahydrobenzo[cd]indol-4-yl]amino]propanamide
248. *  Ru-28306 N,N-dimethyl-1,3,4,5-tetrahydrobenzo[cd]indol-4-amine
249. *  Octodrine 6-methylheptan-2-amine
250. *  1,4-DMAA 5-methylhexan-2-amine
251. *  2F-Phenmetrazine 2-(2-fluorophenyl)-3-methylmorpholine
252. *  Troparil methyl 8-methyl-3-phenyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane-4-carboxylate
253. *  N-methyl-cyclazodone 2-[cyclopropyl(methyl)amino]-5-phenyl-4(5H)-oxazolon
254. *  para-fluoro-4-methylaminorex /4-FPO 5-(4-fluorophenyl)-4-methyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-amine
255. *  Bisfluoromodafinil 2-[(bis(4-fluorophenyl)methyl)sulfinyl]acetamide
256. *  WIN 35428 methyl 3-(4-fluorophenyl)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]
octane-2-carboxylate
257. *  alpha-methylephedrine 3-(methylamino)-2-phenylbutan-2-ol
258. *  N-methylephedrine 2-(dimethylamino)-1-phenylpropan-1-ol
259. *  1B-LSD 4-butyryl-N,N-diethyl-7-methyl-4,6,6a,7,8,9-
hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide
260. *  2C-B aminorex 5-(4-bromo-2,5-dimethoxy-phenyl)-4,5-dihydrooxazol-
2-amine
261. *  Pagoclone 2-(7-chloro-1,8-naphthyridin-2-yl)-2,3-dihydro-3-
(5-methyl-2- oxohexyl)-1H-isoindol-1-one
262. *  4-fluorophenibut 4-amino-3-(4-fluorophenyl)butanoic acid
263. *  Pregabalin methyl ester methyl 3-(aminomethyl)-5-methylhexanoate
264. *  Xylazine N-(2,6-Dimethylphenyl)-5,6-dihydro-4H-1,3-thiazin-2-amine
265. *  SL-164 5-chloro-3-(4-chloro-2-methylphenyl)-2-methyl-4(3H)-
quinazolinone
266. *  1cP-LSD 4-(cyclopropanecarbonyl)-N,N-diethyl-7-methyl-4,6,6a,7,8,9-
hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide
267. *  Nitromethaqualone 3-(2-Methoxy-4-nitrophenyl)-2-methylquinazolin-4-one
268. *  Nefiracetam N-(2,6-dimethylphenyl)-2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)acetamide
269. *  4-Hydroxyamphetamine 4-(2-aminopropyl)phenol
270. *  25I-NBMD N-(1,3-benzodioxol-4-ylmethyl)-2-
(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)ethanamine
271. *  25I-NB34MD N-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)-2-
(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)ethanamine
272. *  25C-NBF 2-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-N-
(2-fluorobenzyl)ethanamine
273. *  25C-NBOH 2-({[2-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)ethyl]amino}methyl)phenol
274. *  25I-NBOH 2-[[2-(4-iodo-2,5-dimethoxy-phenyl)ethylamino]methyl]phenol
275. *  25B-NBF 2-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(2-fluorophenyl)methyl]
ethanamine
276. *  25B-NBOH 2-[[2-(4-bromo-2,5-dimethoxy-
phenyl)ethylamino]methyl]phenol
277. *  1-phenethyl-4-hydroxypiperidine 1-(2-phenylethyl)piperidin-4-ol
278. *  7-CDMeOPPAE 7-[2-[[2-(4-chloro-2,5-dimethoxy-phenyl)-1-methyl-
ethyl]amino]ethyl]-1,3-dimethyl-purine-2,6-dione
279. *  25E-NBOH 2-({[2-(4-Ethyl-2,5-dimethoxyphenyl)ethyl]amino}methyl)phenol
280. *  BOD 2-(2,5-dimethoxy-4-methylphenyl)-2-methoxyethan-1-amine
281. *  Vanoxerine 1-[2-[bis(4-fluorophenyl)methoxy]ethyl]-4-(3-phenylpropyl)
piperazine
282. *  1-(3-Methylbenzyl)piperazine 1-(3-methylbenzyl)piperazine
283. *  NSI-189 (4-benzylpiperazin-1-yl)-[2-(isopentylamino)-3-
pyridyl]methanone
284. *  DB-MDBP 1-[(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-yl)methyl]piperazine
285. *  3,4-CFP 1-(3-chloro-4-fluorophenyl)piperazine
286. *  pBPP 1-(4-bromophenyl)piperazine
287. * 
288. *  HDMP-28 (methylnaphthidate) methyl naphthalen-2-yl(piperidin-2-yl)acetate
289. *  Propylphenidate propyl phenyl(piperidin-2-yl)acetate
290. *  4-fluoroethylphenidate ethyl 2-(4-fluorophenyl)-2-(2-piperidyl)acetate
291. *  methyl 2-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)acetate methyl 2-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)acetate
292. *  Glaucine 1,2,9,10-tetramethoxy-6-methyl-5,6,6a,7-tetrahydro-4H-
dibenzo[de,g]quinoline
293. *  LSA (6aS,9S)-7-methyl-6,6a,8,9-tetrahydro-4H-indolo[4,3-fg]
quinoline-9-carboxamide
294. *  Arecoline methyl 1-methyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylate
295. *  5-Br-DMT [2-(5-bromo-1H-indol-3-yl)ethyl]dimethylamine
296. *  5-Cl-DMT [2-(5-chloro-1H-indol-3-yl)ethyl]dimethylamine
297. *  Mephedrene N-methyl-1-(5-methyl-2-thiophenyl)propan-2-amine
298. *  PTI-3 N-({2-[1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-1,3-thiazol-4-
yl}methyl)-2-methoxy-N-methylethan-1-amine
299. *  Cumyl-Cb-MeGaClone 5-(cyclobutylmethyl)-2-(1-methyl-1-phenyl-ethyl)pyrido
[4,3-b]indol-1-one
300. *  BOH-2C-B 2-amino-1-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)ethanol
301. *  N-methylbenzedrone 2-[benzyl(methyl)amino]-1-(4-methylphenyl)propan-1-one
302. *  3F-PCP 1-[1-(3-fluorophenyl)cyclohexyl]piperidine
303. *  3-Cl-PCP 1‐[1‐(3‐chlorophenyl)cyclohexyl]piperidine
304. *  A-D2PV 1,2-diphenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)ethan-1-one
305. *  3-Me-PCP 1-[1-(3-methylphenyl)cyclohexyl]piperidine
306. *  MXiPR 2-(isopropylamino)-2-(3-methoxyphenyl)-cyclohexanone
307. *  Metonitazene N,N-diethyl-2-[2-[(4-methoxyphenyl)methyl]-5-nitro-benzimidazol
-1-yl]ethanamine
308. *  Cumyl-BC-HpMeGaClone-221 5-(Bicyclo[2.2.1]hept-2-ylmethyl)-2-(2-phenylpropan-2-yl)-2,5-dihydro
-1H-pyrido[4,3-b]indol-1-one
309. *  3-Methoxyphenmetrazine 2-(3-methoxyphenyl)-3-methylmorpholine
310. * 
311. *  butonitazene 2-(2-(4-butoxybenzyl)-5-nitro-1H-benzimidazol-1-yl)-N,N-
diethylethan-1-amine
312. *  etonitazepyne 2-(4-ethoxybenzyl)-5-nitro-1-(2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl)-1H-
benzimidazole
313. *  BDMT 2,2’-(1H,1’H-[2,2’-biindole]-3,3’-diyl)bis(N,N-dimethylethan
-1-amine)
314. *  ABO-4en-PINACA N-(1-amino-1-oxobutan-2-yl)-1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indazole-3-
carboxamide
315. *  4F-deprenyl N-[1-(4-fluorophenyl)propan-2-yl]-N-methylprop-2-yn-1-amine
316. *  fluonitazene N,N-diethyl-2-(2-(4-fluorobenzyl)-5-nitro-1H-benzimidazol-1-yl)ethan-1-amine
317. *  M-alpha-HCMA 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-hydroxy-N,2-dimethyl-3-
(methylamino)propanamide
318. *  AP-238 1-[2,6-dimethyl-4-(3-phenylprop-2-enyl)piperazin-1-yl]propan-1-one
319. *  carbonyl-bromadol (4-bromophenyl)-(1-(dimethylamino)-4-hydroxy-4-
phenethylcyclohexyl)methanone
320. *  O-AMKD 3-(4-acetyl-1-methylpiperidin-4-yl)phenyl acetate
321. *  nortilidine ethyl 2-methylamino-1-phenylcyclohex-3-ene-1-carboxylate
322. *  4,4-dimethyl-1-phenyl-1-pyrrolidin-1-yl-pentan-3-one 4,4-dimethyl-1-phenyl-1-pyrrolidin-1-yl-pentan-3-one
323. *  phenylpiracetam 2-(2-oxo-4-phenylpyrrolidin-1-yl)acetamide
324. *  deoxymethoxetamine 2-(ethylamino)-2-(3-methylphenyl)-cyclohexanone
325. *  CHM-MDMB-CHMINACA cyclohexylmethyl 2-(1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-
carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate
326. *  protonitazene N,N-diethyl-5-nitro-2-[(4-propoxyphenyl)methyl]-1H-
benzimidazole-1-ethanamine
327. *  4Br-MAR 5‐(4‐bromophenyl)‐4‐methyl‐4,5‐dihydro‐1,3‐oxazol‐2‐amine
328. *  4Cl-MAR 5‐(4‐chlorophenyl)‐4‐methyl‐4,5‐dihydro‐1,3‐oxazol‐2‐amine
329. *  2C-T-21 2-[4-(2-fluoroethylsulfanyl)-2,5-dimethoxy-phenyl]ethanamine
330. *  5-chloro-alpha MT 1‐(5‐chloro‐1H‐indol‐3‐yl)propan‐2‐amine
331. *  3-chlorophenmetrazine, 3-CPM 2-(3-chlorophenyl)-3-methylmorpholine
332. *  hydroxetamine, HXE 2-(ethylamino)-2-(3-hydroxyphenyl)-cyclohexanone
333. *  dipyanone 4,4-diphenyl-6-(pyrrolidin-1-yl)heptan-3-one
334. *  bretazenil 1,1-dimethylethyl 8-bromo-11,12,13,13a-tetrahydro-9-oxo-
9H- imidazo[1,5-a]pyrrolo[2,1-c][1,4]benzodiazepine-1-
carboxylate
335. *  deschloroclotizolam 2-chloro-9-methyl-4-phenyl-6H-thieno
[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a] [1,4]diazepine
336. *  BZO-POXIZID N-[(Z)-(2-oxo-1-pentyl-indolin-3-ylidene)amino]benzamide
337. *  iso-3-CMC 1-(3-chlorophenyl)-1-(methylamino)propan-2-one
338. *  BZO-4en-POXIZID N-[(Z)-(2-oxo-1-pent-4-enyl-indolin-3-ylidene)amino]benzamide
339. *  ADB-5Br-INACA 5-bromo-N-(1-carbamoyl-2,2-dimethyl-propyl)-1H-indazole-3- carboxamide
340. *  BZO-ChMOXIZID N-[(Z)-[1-(cyclohexylmethyl)-2-oxo-indolin-3-ylidene]amino]
benzamide
341. *  3,5-ADB-4en-PFUPPYCA N-(1-carbamoyl-2,2-dimethyl-propyl)-5-(4-fluoropentyl)-2-pent-4- enyl-pyrazole-3-carboxamide
342. *  desmethylmoramide 4-(4-morpholinyl)-2,2-diphenyl-1-(1-pyrrolidinyl)-1-butanone
343. *  ADB-FUBIATA 2-[[2-[1-[(4-fluorophenyl)methyl]indol-3-yl]acetyl]
amino]-3,3-dimethyl-butanamide
344. *  5F-BZO-POXIZID;
5F-MDA-19; MDA-19 5-fluoropentyl analogue
N-[(Z)-[1-(5-fluoropentyl)-2-oxo-indolin-3-
ylidene]amino]benzamide
345. *  3-Me-PCPy 1-[1-(3-methylphenyl)cyclohexyl]pyrrolidine
346. *  flubrotizolam 2-bromo-4-(2-fluorophenyl)-9-methyl-6H-thieno
[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine
347. *  5,3-ADB-4en-PFUPPYCA N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-5-(4-fluorophenyl)
-1-pent-4-enyl-pyrazole-3-carboxamide
348. *  5,3-AB-CHMFUPPYCA N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)
-5-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-3-carboxamide
349. *  fenozolone 2-(ethylamino)-5-phenyl-4(5H)-oxazolone
350. *  CUMYL-TsINACA N-(2-phenylpropan-2-yl)-1-tosyl-1H-indazole-3-carboxamide
351. *  1V-LSD N,N-diethyl-7-methyl-4-pentanoyl-4,6,6a,7,8,9-
hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide
352. *  etonitazepipne 2-(4-ethoxybenzyl)-5-nitro-1-(2-(piperidin-1-yl)ethyl)-
1H-benzo[d]imidazole
353. *  iso-(meta-methyl-propcathinone) 1-(3-methylphenyl)-1-(propylamino)propan-2-one
354. *  N-benzyl-isopropylamine N-benzylpropan-2-amine
355. *  ADB-IACA (ADB-IATA) 2-[2-(1H-indol-3-yl)acetamido]-3,3-dimethylbutanamide
356. *  Cumyl-INACA N-(1-methyl-1-phenyl-ethyl)-1H-indazole-3-carboxamide
357. *  Cumyl-CHSINACA 1-(cyclohexylsulfonyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-
carboxamide
358. *  Cumyl-CLCHSINACA 1-(1-chlorocyclohexyl)sulfonyl-N-(1-methyl-1-phenyl-
ethyl)indazole-3-carboxamide
359. *  CH-FUBIACA N-cyclohexyl-2-(1-(4-fluorobenzyl)-1H-indol-3-yl)acetamide
360. *  CH-PIACA N-cyclohexyl-2-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)acetamide
361. *  MDMB-5Br-INACA methyl 2-(5-bromo-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-
dimethylbutanoate
362. *  ADB-D-5Br-INACA N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-5-bromo-1-
decyl-1H- indazole-3-carboxamide
363. *  A-PONASA N-(adamantan-1-yl)-4-(pentyloxy)naphthalene-1-
sulfonamide
364. *  fluetizolam 2-ethyl-4-(2-fluorophenyl)-9-methyl-6H-thieno[3,2-
f][1,2,4]triazolo[4,3-a] [1,4]diazepine

5.2. az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sztereoizomerjei, ha kémiai szerkezetük alapján azok léteznek;

5.3. az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sói, beleértve az 5.2. alpontban említett sztereoizomerek sóit, ha ilyen sók léteznek.


  Vissza az oldal tetejére