A jogszabály mai napon ( 2021.04.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

177/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a Szabályzat szövegét e rendelettel kihirdeti.

3. § A Szabályzat hiteles francia nyelvű szövegét az 1. melléklet, hivatalos magyar nyelvű fordítását a 2. melléklet tartalmazza.

4. § *  (1) A Szabályzatban foglalt rendelkezéseket a veszélyes áruk belföldi belvízi szállítására a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat belföldi alkalmazásáról szóló miniszteri rendeletben, valamint a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról szóló miniszteri rendeletben foglalt kiegészítésekkel és részletes szabályok szerint kell alkalmazni.

(2) A veszélyes áruk nemzetközi szállításokhoz kapcsolódó belföldi szállítására a Szabályzat nemzetközi jog szerint már hatályba lépett előírásai azok kötelező hatályát kimondó jogszabály hatálybalépése előtt is alkalmazhatóak.

5. § A Szabályzatban szereplő egyes feladatokra vonatkozó feladatmegosztást a 3. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter, az Országos Atomenergia Hivatalt felügyelő miniszter, a bányászati ügyekért felelős miniszter, az iparügyekért felelős miniszter, a közbiztonságért felelős miniszter, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter és az élelmiszerlánc- felügyeletért felelős miniszter gondoskodik a 3. mellékletben meghatározott feladatmegosztás szerint.

7. § *  Ez a rendelet

a) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló, 2008. szeptember 24-i 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődéshez való negyedik hozzáigazításáról szóló, 2016. december 16-i (EU) 2016/2309 bizottsági irányelvnek,

b) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődés figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló, 2018. november 23-i (EU) 2018/1846 bizottsági irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 177/2017. (VII. 5.) Korm. rendelethez * 

2. melléklet a 177/2017. (VII. 5.) Korm. rendelethez * 

3. melléklet a 177/2017. (VII. 5.) Korm. rendelethez

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzatban foglalt egyes feladatok megosztása

1. A közlekedésért felelős miniszter

a) Részt vesz a Szabályzattal kapcsolatos nemzetközi tárgyalásokon, az ezeken felmerült módosításokra és kiegészítésekre vonatkozó magyar álláspontot - az illetékes miniszterekkel egyetértésben - kialakítja.

b) Az ADN Megállapodás 7. cikke alapján más Szerződő Felek illetékes hatóságaival megállapodik abban, hogy területeiken bizonyos szállításokat - a Szabályzat 7. osztályába tartozó anyagok (a továbbiakban: radioaktív anyagok) szállításának kivételével - ideiglenesen a Szabályzat előírásaitól eltérően engedélyeznek, feltéve, hogy ez a biztonságot nem veszélyezteti. Az általa kezdeményezett ideiglenes eltérésekről értesíti az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság Titkárságát.

c) Amennyiben a veszélyes áruk szállítása során bekövetkezett baleset vagy más rendkívüli esemény nyomán megállapítást nyer, hogy az alkalmazandó biztonsági intézkedések nem elegendőek a szállítással összefüggésben felmerülő kockázat korlátozásához, továbbá, ha sürgős intézkedések megtétele szükséges, haladéktalanul értesíti az Európai Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) a javasolt intézkedésekről. A Bizottság által engedélyezett intézkedéseknek az engedélyezett időn belüli végrehajtásáról gondoskodik.

2. A hajózási hatóság

Ellátja a Szabályzatban meghatározott,

a) *  a 8.2 fejezet szerinti képzéssel és nyilvántartással kapcsolatos hatósági feladatokat;

b) a veszélyes árut szállító hajók jóváhagyási bizonyítványának kiállításával kapcsolatos hatósági feladatokat.

3. A katasztrófavédelmi hatóság

Ellátja a Szabályzatban meghatározott, a veszélyes áruk szállítása során bekövetkezett eseményekről szóló jelentéssel kapcsolatos hatósági feladatokat, szükség esetén kivizsgálja a bekövetkezett eseményt az előidéző okok és a felelősök megállapítása érdekében.

4. *  A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Ellátja a Szabályzatban meghatározott, a 8.2. fejezet szerinti vizsgáztatással és képesítő bizonyítványokkal kapcsolatos feladatokat.


  Vissza az oldal tetejére