A jogszabály mai napon ( 2021.12.06. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

19/2018. (VI. 28.) IM rendelet

a terhelt és a meghatalmazott védő, valamint a büntetőeljárásban részt vevő egyéb személyek díjáról és költségéről

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 866. § (2) bekezdés 8. és 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. A terhelt költsége

1. § (1) A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 576. § (2) bekezdésében, 782. § (1) bekezdésében és 813. § (1) bekezdésében meghatározott esetben a terhelt

a) az eljárási cselekményeken való megjelenésével kapcsolatos úti- és szállásköltség, illetve parkolási díj,

b) - ha a magánszakértői vélemény a Be. 198. § (1) bekezdésében foglalt feltételek teljesülése folytán szakvéleménynek minősült - a terhelt által magánszakértői vélemény elkészítésével megbízott szakértő díjának és költségének,

c) a Be. 358. § (4) bekezdése alapján a terhelt indítványára az eljárási cselekményről folyamatos hangfelvétel vagy kép- és hangfelvétel készítése költségének, valamint

d) a telefon, telefax, postai és egyéb indokolt és szükséges költségek

megtérítésére jogosult.

(2) A terhelt úti- és szállásköltségének megtérítésére a tanúk költségtérítéséről szóló 14/2008. (VI. 27.) IRM rendelet 2. és 4. §-ában foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

(3) A Be. 576. § (2) bekezdésében, 782. § (1) bekezdésében és 813. § (1) bekezdésében meghatározott esetben a terhelt a törvényes képviselőjének az (1) és (2) bekezdésben meghatározott költségeinek a megtérítésére jogosult.

2. A meghatalmazott védő díja és költsége

2. § A Be. 576. § (2) bekezdésében, 782. § (2) bekezdésében és 813. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a meghatalmazott védő az 1. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott költségek megtérítésére jogosult azzal, hogy útiköltség akkor illeti meg, ha olyan eljárási cselekményen vett részt, amelyet nem az irodájának, alirodájának vagy fiókirodájának székhelyén tartottak.

3. § (1) A Be. 576. § (2) bekezdésében, 782. § (2) bekezdésében és 813. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a meghatalmazott védő a pártfogó ügyvéd, az ügygondnok és a kirendelt védő részére megállapítható díjról szóló 32/2017. (XII. 27.) IM rendelet (a továbbiakban: 32/2017. IM rendelet) 7. §-a szerint megállapított díj megtérítésére jogosult.

(2) Ha a bíróság a terheltet csak egyes bűncselekmények miatt menti fel, vagy az ügyészség vádejtése miatt csak egyes bűncselekmények miatt szünteti meg az eljárást, az (1) bekezdés alapján a meghatalmazott védőnek járó díj összegét a bíróság arányosan, az általa indokoltnak tartott mértékben csökkentheti.

4. § (1) Ha a terhelt érdekében egyidejűleg több meghatalmazott védő járt el, a terhelt részére egy meghatalmazott védő - a védők eltérő megállapodása hiányában a vezető védő - díját és költségét kell megtéríteni.

(2) Ha az ügyben egymást követően több meghatalmazott védő járt el, a meghatalmazott védő díjának és költségének megállapítása során a korábban eljárt meghatalmazott védő díját és költségét is figyelembe kell venni, ha a 8. § (3) bekezdése alapján azt a terhelt számára kell megtéríteni.

3. A büntetőeljárásban részt vevő egyéb személyek díja és költsége

5. § A sértett, a magánfél, a magánvádló, a pótmagánvádló, a vagyoni érdekelt, az egyéb érdekelt, valamint e személyek törvényes, illetve meghatalmazott képviselője - ide nem értve a pártfogó ügyvédet és az ügygondnokot - költségének megállapítása során az 1. § (1) bekezdés a), c) és d) pontjában, valamint (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

6. § (1) A sértett, a magánfél, a magánvádló, a pótmagánvádló, a vagyoni érdekelt és az egyéb érdekelt 5. §-ban meghatározott képviselője díjának megállapítása során a 3. § (2) bekezdésében és a 4. §-ban, valamint a 32/2017. IM rendelet 7. § (1), (4) és (7) bekezdésében foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

(2) Ha a képviselő nem hivatásszerűen foglalkozik jogi képviselettel, díjra nem, csak az eljárási cselekmény - idézésben vagy értesítésben megjelölt - kezdő időpontja és a képviselő jelenlétének befejező időpontja között eltelt időtartamra járó keresetkiesés összegének a megtérítésére tarthat igényt.

4. A díj és költség megállapítása, valamint kifizetése

7. § (1) Az e rendelet alapján megtérítendő díjat és költséget a bíróság a jogerős ügydöntő határozatában vagy - ha erről a jogerős ügydöntő határozatban nem volt lehetősége rendelkezni - egyszerűsített felülvizsgálati eljárás során hozott határozatában állapítja meg.

(2) A költség megállapítására a költséggel érintett személy által előterjesztett tételes kimutatás és igazolás alapján van lehetőség. Ennek hiányában a bíróság az eljárás ügyiratai alapján állapítja meg a költség összegét.

8. § (1) Ha a terhelt költségének, illetve a meghatalmazott védő díjának és költségének megtérítésére az állam köteles, a megtérítendő összeg kiutalását, illetve - ha a terhelt vagy a meghatalmazott védő átutalással kérte a megtérítendő összeg kifizetését - az összeg átutalását a bíróság székhelye szerint illetékes törvényszék gazdasági hivatala végzi.

(2) A meghatalmazott védő és az 5. §-ban meghatározott képviselő díjának e rendeletben meghatározott összege a tevékenység ellenértékét terhelő általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza, azt az e rendeletben meghatározott meghatalmazott védői és képviselői díj összegén mint adóalapon felül kell felszámítani. Ha a meghatalmazott védő és a képviselő az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint adólevonási joggal rendelkezik, a számlával igazolt költségnek csak a nettó összege növeli az adóalapot.

(3) A meghatalmazott védő díjának és költségének a terhelt által már kifizetett és számlával vagy egyéb bizonylattal igazolt részét, illetve - ha a terhelt érdekében egymást követően több meghatalmazott védő járt el - a korábban eljárt meghatalmazott védőnek már kifizetett és számlával vagy egyéb bizonylattal igazolt részét a terhelt részére kell megtéríteni.

5. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2018. július 1-jén lép hatályba.

10. § (1) E rendeletnek a terhelt költségének pótmagánvádló vagy magánvádló általi, illetve a meghatalmazott védő költségének és díjának pótmagánvádló vagy magánvádló általi megtérítésére vonatkozó rendelkezéseit a 2017. január 1-jét követően indult büntetőeljárások esetén kell alkalmazni.

(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, ha az ügyben a díj és a költség megállapítására még nem került sor.

11. § * 


  Vissza az oldal tetejére