A jogszabály mai napon ( 2022.08.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

4/2020. (IX. 15.) OBH elnöki ajánlás

a bírósági épületekben tartózkodás járványügyi készültség idején irányadó szabályainak meghatározásáról * 

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következő ajánlást adom ki:

1. § Az ajánlás hatálya az ítélőtáblákra és a törvényszékekre terjed ki.

2. § *  A járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján Magyarország egész területére egészségügyi válsághelyzet elrendelésével bevezetett járványügyi készültség óvintézkedései megtartása céljából - figyelemmel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletben foglaltakra - az épülethasználat és az épületben tartózkodás szabályai meghatározásakor a Melléklet szerinti mintaszabályzatot ajánlott figyelembe venni.

3. § Ez az ajánlás a közzétételét követő napon lép hatályba.

Melléklet a 4 /2020. (IX. 15.) OBH elnöki ajánláshoz

Mintaszabályzat

A szabályzat célja és hatálya

1. § A szabályzat célja:

a) a bíróságon folyó munka zavartalanságának és a bírósági épület rendjének biztosítása;

b) a bírósági épületbe történő be- és kilépés, az ott tartózkodás szabályainak meghatározása a járványügyi készültség idejére;

c) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása;

d) a bírák, az igazságügyi alkalmazottak és a bírósági eljárásokban résztvevők egészségének megóvása;

e) a járványügyi intézkedések maradéktalan betartásának biztosítása.

2. § A szabályzat

a) területi hatálya a ... Ítélőtábla/Törvényszék/Járásbíróság által használt minden épületre;

b) személyi hatálya a ... Ítélőtábla/Törvényszék/Járásbíróság dolgozóira, valamint az épületekbe belépő más személyekre;

c) időbeli hatálya a 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a Magyarország egész területére egészségügyi válsághelyzet elrendelésével bevezetett járványügyi készültség idejére terjed ki.

3. § A ... Ítélőtábla/Törvényszék/Járásbíróság adott épületre vonatkozó belépést és bent tartózkodást szabályozó szabályzatait a jelen szabályzatban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

A belépésre és benntartózkodásra jogosultak

4. § *  A ...... Ítélőtábla/Törvényszék/Járásbíróság épületeibe a munkát végző bírósági dolgozó a munkavégzés ideje alatt, minden más belépő személy a belépése céljának megvalósulásáig tartózkodhat.

5. § * 

Az előzetes regisztrációhoz kötött belépés

6. § * 

A kezelő és tájékoztató irodák működése

7. § (1) *  A ... Ítélőtábla/Törvényszék/Járásbíróság épületeiben működő kezelő és tájékoztató irodában a személyes ügyfélfogadás korlátozott.

(2) * 

(3) Az ügyfelek által papír alapon benyújtandó beadványokat elsősorban postai úton, vagy a ... Ítélőtábla/Törvényszék/Járásbíróság épületében található gyűjtőládákban nyújthatják be.

Az iratbetekintési jog gyakorlásának rendje

8. § (1) A kezelőirodában az iratbetekintést elsősorban elektronikus úton, számítógép segítségével kell biztosítani.

(2) *  Az iratbetekintési jog gyakorlását - amennyiben lehetséges - a kezelőiroda e célból elkülönített helyiségében kell biztosítani. A kezelőiroda alkalmazottai az iratbetekintés biztosítása során kötelesek szájat és orrot eltakaró orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) az orrot és szájat folyamatosan elfedve viselni továbbá a kezelőiroda alkalmazottainak a kesztyű viselése javasolt..

(3) * 

(3a) *  Az iratbetekintési joggal élni kívánó ügyfelek tekintetében az iratbetekintést úgy kell megszervezni, hogy a kezelőiroda iratbetekintés céljára kijelölt helyiségében egyidejűleg egy ügyfél tartózkodjon, kivéve, ha a helyiség mérete lehetővé teszi - figyelemmel az iratbetekintést felügyelő irodai dolgozó személyére is - a jelenlévők közötti legalább 2 méteres távolság biztosítását.

(4) Iratmásolatra vonatkozó kérelmet lehetőség szerint elektronikus úton kell előterjeszteni. Amennyiben az ügyfél elfogadja, a másolatot elektronikus úton kell kiadni.

(5) A kezelőiroda iratbetekintés céljára kijelölt helyiségében óránként fertőtlenítő takarítást kell végezni, amelynek ki kell terjednie az ügyfelek által iratbetekintésre használt számítógépre is. A fertőtlenítő takarítás megszervezése a Gazdasági Hivatal feladata.

9. § (1) Minősített iratok arra jogosult ügyfelek részéről történő betekintését a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával, kizárólag papíralapon lehet biztosítani.

(2) A kezelőiroda alkalmazottaira vonatkozó előírások irányadók a minősített iratok megtekintését biztosító alkalmazottra is.

A belépés és a benntartózkodás általános szabályai

10. § (1)-(2) * 

(2) *  Egyedüli irodai elhelyezés és munkavégzés esetén, a bírósággal szolgálati jogviszonyban álló, vagy oda beosztott érintett bíró, igazságügyi alkalmazott, az irodai munkavégzése során nem köteles maszk viselésére.

(3) A mellékhelyiségekben elhelyezett kézszárító gépek használata tilos.

(4) *  A közös használatú helyiségekben egy légtérben egyszerre csak egy fő tartózkodhat (étkezés, ételmelegítés, mosdóhasználat). Ez alól kivételt képez a munkavégzési, ügyintézési és hivatali célú egy légtérben való tartózkodás, azonban ebben az esetben is - amennyiben a helyiség mérete lehetővé teszi - tartani kell a személyek közötti legalább 2 méteres távolságot. Az egy helyiségben tartózkodásnak a lehető legrövidebb ideig kell tartania, a higiéniás szabályok betartására különös figyelmet kell fordítani.

(4a) *  A bíróság épületében maszkot bárki jogosult használni, és a maszkhasználat senki számára nem tiltható meg. A maszkot használó személy - kizárólag az azonosítása céljából és annak idejére - a bíróság dolgozója vagy a bíróság biztonsági személyzete felszólítására köteles az arcát eltakaró maszkot időlegesen eltávolítani.

(5) * 

(6) Az új koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében a ... Ítélőtábla/Törvényszék/Járásbíróság minden dolgozója és ügyfele köteles betartani és lehetőségeihez mérten betartatni a védőeszközök viselésére vonatkozó és a higiéniai óvintézkedéseket.

11. § (1) A ... Ítélőtábla/Törvényszék/Járásbíróság épületeibe olyan személy nem léphet be, aki járványügyi elkülönítés céljából elrendelt, hatósági karantén hatálya alatt áll. A ... Ítélőtábla/Törvényszék/Járásbíróság épületeibe olyan személy sem léphet be, aki hatósági karantén végrehajtására kijelölt lakóhelyen, karanténköteles személlyel közös háztartásban él.

(2) A ... Ítélőtábla/Törvényszék/Járásbíróság épületeibe a kapcsolat megszakítását (megszűnését) követő 14 napig olyan személy nem léphet be, aki szoros kapcsolatban állt valószínűsítetten vagy megerősítetten COVID-19 vírussal fertőzött személlyel. E tekintetben szoros kapcsolatban álló személynek minősül különösen az, aki a valószínűsített vagy a megerősített COVID-19 fertőzöttel

a) egy háztartásban él;

b) személyes kapcsolatba került (2 méteren belüli távolság és 15 percnél hosszabb idő);

c) zárt légtérben tartózkodott (2 méteren belüli távolság és 15 percnél hosszabb idő, pl. munkahelyen egymás közelében, iskolában egy osztályteremben, kórházi beteglátogatás során);

d) közvetlen fizikai kapcsolatba került (pl. kézfogás útján);

e) fertőzött beteg váladékával érintkezett védőeszköz alkalmazása nélkül (pl. ráköhögtek vagy szabad kézzel ért használt papírzsebkendőhöz);

f) a repülőúton bármilyen irányban 2 ülésnyi távolságban ült,

g) egy repülőúton utazott, és a tünetek súlyossága vagy a COVID-19 beteg mozgása indokolja, hogy a repülőgép nagyobb területére vagy akár egészére kiterjeszthető a kontaktuskutatás.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak fennállását

a) a ... Ítélőtábla/Törvényszék/Járásbíróság ügyfelei kötelesek az épületbe történő beléptetést végző alkalmazottakkal közölni;

b) a ... Ítélőtábla/Törvényszék/Járásbíróság dolgozói kötelesek haladéktalanul telefonon bejelenteni a ... Ítélőtábla/Törvényszék/Járásbíróság elnökének.

(4) A (2) bekezdés b)-g) pontjában foglaltak nem alkalmazhatók olyan személy esetében, aki fertőzésmentességét a bíróság épületébe történő belépése időpontját megelőző 72 órán belül elvégzett két negatív eredményű PCR teszttel igazolja.

A ... Ítélőtábla/Törvényszék/Járásbíróság dolgozóira vonatkozó szabályok

12. § Ha a ... Ítélőtábla/Törvényszék/Járásbíróság dolgozója igazoltan COVID-19 vírusfertőzésen esett át, a bírósági épületbe kizárólag a gyógyulását igazoló orvosi dokumentáció bemutatásával léphet be.

13. § A bírói testületek és a szervezeti egységek személyes jelenlétet igénylő értekezletet, ülést, rendezvényt csak a járvány megelőzésére szolgáló óvintézkedések fokozott betartása mellett tarthatnak. Az értekezletet, ülést, rendezvényt a ... Ítélőtábla/Törvényszék/Járásbíróság elnökének előzetesen be kell jelenteni, aki azok megtartásával kapcsolatban egyedi óvintézkedéseket határozhat meg.

14. § Az igazságügyi alkalmazottak bírósági épületben történő munkavégzésének nyilvántartása elektronikus úton történik.

Az eljárási cselekmények végrehajtására vonatkozó különös szabályok

15. § (1) *  Az eljárási cselekményre érkező személyek - kivéve az ügyvédi kamara tagjai, a bíróság, mint peres fél képviseletében eljáró bíró, bírósági titkár, az ügyészek, az alügyészek, az ügyészségi fogalmazók és az igazságügyi szakértő, valamint az igazságügyi szakértőjelölt - a hivatásrendi igazolvány felmutatásával -, továbbá a bírósági pénztár szolgáltatását igénybe vevő ügyfél - a ... Ítélőtábla/Törvényszék/Járásbíróság épületébe az eljárási cselekmény, illetve ügyintézés kezdő időpontja előtt legfeljebb 10 perccel léphetnek be, a tárgyalótermet a legrövidebb úton kell megközelíteniük, ülőhelyeiket a tárgyalóteremben behívásukat követően azonnal el kell foglalniuk.

(1a) *  A bíróság épületébe az ügyvédi kamara tagjai, az ügyészek, az alügyészek, az ügyészségi fogalmazók és az igazságügyi szakértő, valamint az igazságügyi szakértőjelölt a hivatásrendi igazolvány felmutatásával léphet be.

(2) Az eljárási cselekmény előtt és közben a tárgyalótermek előterében, valamint a folyosókon várakozni csak a szükséges időtartamban lehet, a várakozás során - amennyiben a helyiség mérete lehetővé teszi - biztosítani kell a személyek közötti 2 méteres távolság megtartását.

(3) Az eljárási cselekmény befejezését követően az ügyfelek kötelesek a ... Ítélőtábla/Törvényszék/Járásbíróság épületét azonnal elhagyni.

Tárgyalótermi protokoll

16. § (1) Tárgyalótermi protokoll:

a) A tárgyalóterembe a kihelyezett kézfertőtlenítő használatát követően lehet belépni.

b) *  A tárgyalótermi protokoll során is alkalmazni kell a szabályzat 10. § (4a) bekezdés rendelkezéseit, mely értelmében a maszkot bárki jogosult használni, és a maszkhasználat senki számára nem tiltható meg. A tanács elnöke - szükség esetén - a maszk levételét rendelheti el a személyazonosság megállapítása céljából, annak időtartamára.

c) A tárgyalóteremben - amennyiben a helyiség mérete lehetővé teszi - a jelenlévőknek egymástól 2 méter távolságban kell lenniük. Ennek figyelembevételével az eljáró tanács elnöke az eljárási cselekmény megkezdését megelőzően szükség esetén meghatározza, hogy a tárgyalóteremben egyszerre hány fő (hallgatóság) tartózkodhat.

d) Az eljárási cselekmény megkezdése előtt hivatalból kell vizsgálni, hogy a járványügyi szabályokra (elkülönítés, zárlat, megfigyelés, ellenőrzés) figyelemmel az eljárási cselekmény megtartható-e.

(2) Amennyiben felmerül annak valószínűsége, hogy a tárgyalóteremben fertőzött személy tartózkodik:

a) az eljárási cselekményt meg kell szakítani;

b) az érintett személyt a bíróság elkülönített helyiségébe kell irányítani azzal, hogy ott várakozzon;

c) az illetékes egészségügyi hatóságot értesíteni kell;

d) a tárgyalóteremben tartózkodó személyek adatait és elérhetőségeit - amennyiben addig még nem került rá sor - az eljárási cselekményről készült jegyzőkönyvben rögzíteni kell, majd a ... Ítélőtábla/Törvényszék/Járásbíróság elnökén keresztül az illetékes hatósághoz el kell juttatni.

(3) A tanács elnöke a járványügyi szabályokra tekintettel, az eljárási cselekmény lefolytatására vonatkozóan egyedi szabályokat is megállapíthat.

(4) Lehetőség szerint minden eljárási cselekmény befejezését követően a tárgyalóteremben fertőtlenítő takarítást kell végrehajtani, melynek megszervezése a Gazdasági Hivatal feladata. A fertőtlenítő takarítás végrehajtása céljából az eljárási cselekmények befejezéséről a bíró, a bírósági titkár vagy a melléjük beosztott igazságügyi alkalmazott haladéktalanul értesíti a Gazdasági Hivatalt.

(5) Az elektronikus hírközlő hálózat vagy más elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas eszköz útján tartandó eljárási cselekmények lebonyolításánál is biztosítani kell azt, hogy a bírósági épületben tartózkodó személyek egymástól legalább két méter távolságra legyenek.

Záró rendelkezések

17. § (1) A szabályzatot a ... Ítélőtábla/Törvényszék/Járásbíróság internetes és intranetes honlapján. illetve a bíróság épületének előterében is közzé kell tenni, valamint elektronikus úton a ... Ítélőtábla/Törvényszék/Járásbíróság minden dolgozójának meg kell küldeni.

(2) A szabályzat megismerésének igazolására szolgáló „Megismerési nyilatkozat” aláírására a járványügyi készültségre tekintettel jelen szabályzat esetében nem kerül sor.

(3) Ez a szabályzat a járványügyi készültség megszűnésével hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére