A jogszabály mai napon ( 2022.07.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1170/2020. (IV. 21.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint nagyvállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megvalósítandó garanciakonstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről

1. A Kormány a koronavírus világjárvány negatív gazdasági hatásainak mérséklése érdekében a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint hazai nagyvállalatok likviditási nehézségeinek enyhítése, valamint beruházásaik megvalósítása érdekében

a) * 

b) egyetért a Garantiqa Krízis Garanciaprogram elindításához 90%-os mértékű visszavonhatatlan állami viszontgarancia biztosításával, valamint

c) támogatja a Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Garantiqa Hitelgarancia Zrt.) által állami viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezesség 2020. december 31-én fennálló állományának 1000 milliárd forint összegre történő emelését.

2. * 

3. A Kormány az 1. pont b) alpontja alapján felhívja a pénzügyminisztert, hogy - a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával - kezdeményezze a költségvetési törvény szabályaitól való eltérést, valamint gondoskodjon a költségvetési viszontgarancia vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 48/2002. (XII. 28.) PM rendelet módosításáról, és tegye lehetővé

a) az 1. pont c) alpontjában meghatározott kereten felül a Garantiqa Krízis Garanciaprogramra 500 milliárd forint kezességvállalási keretösszeg biztosítását, azzal, hogy a Garantiqa Krízis Garanciaprogramban a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességi állománya 2020. december 31-én nem haladhatja meg az 500 milliárd forintot,

b) a Garantiqa Krízis Garanciaprogramban a kis- és középvállalkozások és nagyvállalatok ügyleteihez kapcsolódóan 2020. december 31. napjáig vállalt készfizető kezességhez 90%-os mértékű visszavonhatatlan állami viszontgarancia biztosítását.

Felelős: pénzügyminiszter

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: azonnal

4. A Kormány felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy dolgozza ki a Garantiqa Krízis Garanciaprogram keretében legfeljebb 90%-os mértékű kezességvállalásban részesülő nagyvállalatok részére az 1%-os mértékű kezességi díjtámogatás biztosításának szabályozási és intézményi kereteit.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: azonnal

5. A Kormány a Garantiqa Krízis Garanciaprogram keretében a Széchenyi Kártya konstrukció termékeihez a készfizető kezességvállalás díjának 1%-át kitevő támogatást biztosít.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: azonnal

6. A Kormány felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon az intézményi kezességi díjtámogatások finanszírozásához szükséges költségvetési források, valamint a Széchenyi Kártya konstrukció termékeihez kapcsolódó kezességi díjtámogatás kötelezettségvállalásai forrásának az éves költségvetési törvényekben meghatározott Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat terhére történő rendelkezésre állásáról a tárgyévi és tárgyévet követő évek időszakában.

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: az adott évi központi költségvetés tervezése során

7. A Kormány az 1. pont c) alpontja alapján felhívja a pénzügyminisztert, hogy kezdeményezze a költségvetési törvénytől való eltérést, és tegye lehetővé a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. meglévő kezességvállalási keretének felemelését 870 milliárd forintról 1000 milliárd forintra azzal, hogy a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességi állománya a 85%-os költségvetési viszontgaranciával biztosított ügyletkörben 2020. december 31-én nem haladhatja meg az 1000 milliárd forintot.

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

8. A Kormány felhívja a belügyminisztert, hogy intézkedjen a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság által biztosított elektronikus ügyintézési szolgáltatások eléréséről a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. számára.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: azonnal

9. A kezességvállalási díjak költségvetési támogatásának összegéről szóló 1778/2018. (XII. 21.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1778/2018. (XII. 21.) Korm. határozat] 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány)

„2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének támogatása keretében

a) gondoskodjon az intézményi garanciarendszer addicionális finanszírozásának növeléséhez szükséges intézkedésekről szóló 1783/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 2. pontjában foglalt addicionalitási kritériumoknak megfelelő, a hitelintézetek által 2019. január 1. és 2020. április 20. napja között kibocsátott, legfeljebb tizenöt év futamidejű, éven túli beruházási és fejlesztési, valamint a négy évet meghaladó, de legfeljebb tizenöt év futamidejű forgóeszköz finanszírozási új hitelek és hitelkiváltások - ide nem értve a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukcióit - kölcsönösszegére, azok teljes futamidejére a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt kezességi díjakhoz évente, a teljes hitelösszeg legfeljebb 0,4%-át kitevő mértékű garanciadíj-támogatás biztosításáról, azzal, hogy a garanciadíj-támogatást figyelembe véve 80%-os mértékű, tőkére vállalt készfizető kezesség esetén a mikro-, kis- és középvállalkozások által fizetett éves kezességvállalási díj mértéke nem haladhatja meg a teljes hitelösszeg 0,9%-át,

b) gondoskodjon a hitelintézetek által 2020. április 21. napjától kibocsátott, legfeljebb tizenöt év futamidejű éven túli beruházási és fejlesztési, valamint a négy évet meghaladó, de legfeljebb tizenöt év futamidejű forgóeszköz finanszírozási új hitelek és hitelkiváltások - ide nem értve a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukcióit - kölcsönösszegére, azok teljes futamidejére a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt kezességi díjakhoz évente, a teljes hitelösszeg legfeljebb 0,4%-át kitevő mértékű garanciadíj-támogatás biztosításáról azzal, hogy a garanciadíj-támogatást figyelembe véve 80%-os mértékű, tőkére vállalt készfizető kezesség esetén a mikro-, kis- és középvállalkozások által fizetett éves kezességvállalási díj mértéke nem haladhatja meg a teljes hitelösszeg 0,9%-át,

c) gondoskodjon a hitelintézetek által 2020. április 21. és 2020. december 31. napja között kibocsátott, legfeljebb 6 év futamidejű folyószámla-, forgóeszköz-finanszírozási, beruházási célú, valamint egyéb ügyletkörbe tartozó új hitelek és hitelkiváltások - ide nem értve a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukcióinak keretében, valamint a b) alpont alapján támogatott ügyleteket - kölcsönösszegére, azok teljes futamidejére a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt kezességi díjakhoz évente, a teljes hitelösszeg legfeljebb 1%-át kitevő mértékű garanciadíj-támogatás biztosításáról azzal, hogy a garanciadíj-támogatást figyelembe véve 90%-os mértékű, tőkére vállalt készfizető kezesség esetén a mikro-, kis- és középvállalkozások által fizetett éves kezességvállalási díj mértéke nem haladhatja meg a teljes hitelösszeg 1%-át;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: folyamatos”

10. Az 1778/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány)

„6. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a központi költségvetés XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 33. Hazai fejlesztési programok alcím, 5. Intézményi kezességi díjtámogatások jogcímcsoporton rendelkezésre álló előirányzat terhére vállalható tárgyéven túli kötelezettségek mértékét a 2021-2032. évekre az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a 2021. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 4 500 000 000 forint,

b) a 2022. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 4 000 000 000 forint,

c) a 2023. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 3 500 000 000 forint,

d) a 2024. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 3 000 000 000 forint,

e) a 2025. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 2 500 000 000 forint,

f) a 2026-2032. évekre vonatkozó kötelezettségvállalások felső korlátja évente 2 000 000 000 forint;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal”

1. melléklet az 1170/2020. (IV. 21.) Korm. határozathoz * 


  Vissza az oldal tetejére