A jogszabály mai napon ( 2022.07.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2020. június 24-i (EU) 2020/872 RENDELETE

az 1305/2013/EU rendeletnek a Covid19-járványra adott válaszként az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) keretében rendkívüli ideiglenes támogatás nyújtását célzó egyedi intézkedés tekintetében történő módosításáról * 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 42. cikkére és 43. cikkének (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére * ,

rendes jogalkotási eljárás keretében * ,

mivel:

(1) A mezőgazdasági termelőket és a vidéki vállalkozásokat korábban nem tapasztalt módon érintették a Covid19-járvány következményei. A szabad mozgás tagállamokban bevezetett, széles körű korlátozásai, valamint az üzletek, szabadtéri piacok, éttermek és egyéb vendéglátóipari létesítmények kötelező bezárása gazdasági zavarokat idézett elő a mezőgazdasági ágazatban és a vidéki közösségekben, valamint likviditási és pénzforgalmi problémákhoz vezetett a mezőgazdasági termelők és a mezőgazdasági termékek feldolgozásával, forgalmazásával vagy fejlesztésével foglalkozó kisvállalkozások számára. Ez olyan rendkívüli helyzetet idézett elő, amelyet kezelni szükséges.

(2) A Covid19-járványból fakadó válság (a továbbiakban: a válság) hatásaira történő reagálás érdekében egy új, rendkívüli és ideiglenes intézkedést kell elfogadni azon likviditási problémák kezelése céljából, amelyek veszélyeztetik a mezőgazdasági tevékenységek és a mezőgazdasági termékek feldolgozásával, forgalmazásával vagy fejlesztésével foglalkozó kisvállalkozások folytonosságát.

(3) Ezen intézkedésnek lehetővé kell tennie a tagállamok számára a meglévő vidékfejlesztési programjaik keretében rendelkezésre álló források felhasználását a válság által különösen érintett mezőgazdasági termelők és a kis- és középvállalkozások (a továbbiakban: kkv-k) támogatása érdekében. A támogatást, amelynek célja az agrárvállalkozások versenyképességének és a mezőgazdasági üzemek életképességének biztosítása, objektív és megkülönböztetésmentes kritériumok alapján kell odaítélni a rendelkezésre álló forrásoknak a válság miatt legjobban szenvedő kedvezményezettekre a lehető legnagyobb mértékben történő összpontosítása érdekében. A mezőgazdasági termelők esetében az ilyen kritériumok kiterjedhetnek a termelési ágazatokra, a gazdálkodási típusokra, a mezőgazdasági üzemek szerkezetére, a mezőgazdasági termékek forgalmazásának típusaira és a foglalkoztatott idénymunkások számára; a kkv-k esetében az ilyen kritériumok kiterjedhetnek ágazattípusokra, tevékenységtípusokra, régiótípusokra és egyéb sajátos hátrányokra.

(4) Ezen intézkedés sürgősségére és rendkívüli jellegére tekintettel, meg kell határozni egy egyszeri kifizetést és az intézkedés alkalmazásának határidejét, ugyanakkor emlékeztetni szükséges arra az elvre, hogy a Bizottság általi kifizetéseket a költségvetési előirányzatokkal összhangban és a rendelkezésre álló források függvényében kell teljesíteni.

(5) Annak érdekében, hogy a legsúlyosabban érintett mezőgazdasági termelők vagy kkv-k nagyobb támogatásban részesüljenek, helyénvaló lehetővé tenni a tagállamok számára, hogy objektív és megkülönböztetésmentes kritériumok alapján kiigazítsák a támogatható kedvezményezettek bizonyos kategóriáira vonatkozó egyösszegű kifizetések szintjét.

(6) Az új intézkedés megfelelő finanszírozásának az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben *  meghatározottak szerinti vidékfejlesztési programok egyéb célkitűzéseinek veszélyeztetése nélkül történő biztosítása érdekében meg kell határozni az ezen intézkedéshez történő uniós hozzájárulás maximális arányát.

(7) mivel e rendelet célját, nevezetesen azt, hogy a válság hatásaira az EMVA keretében egy rendkívüli ideiglenes támogatás nyújtását célzó egyedi intézkedés bevezetésével kell reagálni, a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban a javasolt intézkedés terjedelme és hatása miatt e cél jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(8) Az 1305/2013/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(9) Tekintettel a válság kezelésének sürgősségére, helyénvalónak tűnt kivételt biztosítani a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló, az EUSZ-hez, az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéshez csatolt 1. jegyzőkönyv 4. cikkében említett nyolchetes időszak alól.

(10) Tekintettel a válsággal kapcsolatos helyzet sürgősségére, e rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1305/2013/EU rendelet a következőképpen módosul:

1. A szöveg a következő cikkel egészül ki:

„39b. cikk

Rendkívüli ideiglenes támogatás a Covid19-válság által különösen érintett mezőgazdasági termelők és kkv-k számára

(1) Az ezen intézkedés keretében nyújtott támogatás az e cikkben meghatározott feltételek mellett sürgősségi segélyt nyújt a Covid19-válság által különösen érintett mezőgazdasági termelőknek és kkv-knak az üzleti tevékenységük folytonosságának biztosítása céljából.

(2) A támogatás mezőgazdasági termelőknek és - a halászati termékek kivételével - az EUMSZ I. mellékletének hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékek vagy gyapot feldolgozásával, forgalmazásával vagy fejlesztésével foglalkozó kkv-knak nyújtható. A termelési folyamat eredménye olyan termék is lehet, amely nem tartozik az említett melléklet hatálya alá.

(3) A tagállamoknak a támogatással a Covid19-válság által leginkább érintett kedvezményezetteket kell megcélozniuk objektív és megkülönböztetésmentes támogathatósági feltételeknek és - amennyiben az érintett tagállam megfelelőnek tekinti - kiválasztási kritériumoknak a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján történő meghatározásával.

(4) A támogatást 2021. június 30-ig fizetendő, egyösszegű kifizetés formájában kell nyújtani, az illetékes hatóság által 2020. december 31-ig jóváhagyott támogatás iránti kérelmek alapján. Az ezt követő visszatérítést a Bizottság a költségvetési előirányzatokkal összhangban és a rendelkezésre álló források függvényében teljesíti. A kifizetés szintje a kedvezményezettek kategóriái szerint, objektív és megkülönböztetésmentes kritériumokkal összhangban differenciálható.

(5) A támogatás maximális összege mezőgazdasági termelőnként nem haladhatja meg a 7 000 EUR-t, kkv-nként pedig az 50 000 EUR-t.

(6) Az e cikk szerinti támogatás nyújtásakor a tagállamoknak figyelembe kell venniük az egyéb nemzeti vagy uniós támogatási eszközök vagy magánkezdeményezések keretében a Covid19-válság hatásaira történő reagálás céljából nyújtott támogatást.”

2. A 49. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A műveletek kiválasztásáért felelős tagállami hatóság biztosítja, hogy a műveletek kiválasztására - a 18. cikk (1) bekezdésének b) pontja, a 24. cikk (1) bekezdésének d) pontja, a 28-31., a 33., a 34. és a 36-39b. cikk szerinti műveletek kivételével - az e cikk (1) bekezdésében említett kiválasztási kritériumokkal összhangban, valamint átlátható és megfelelően dokumentált eljárásnak megfelelően kerüljön sor.”

3. Az 59. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(6a) A 39b. cikk szerint nyújtott EMVA-támogatás nem haladhatja meg a vidékfejlesztési programhoz nyújtott teljes EMVA-hozzájárulás 2%-át.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. június 24-én.

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről
az elnök az elnök
D. M. SASSOLI N. BRNJAC

  Vissza az oldal tetejére