A jogszabály mai napon ( 2022.08.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

A TANÁCS 2020. december 4-i (EU) 2020/2026 HATÁROZATA

a Kereskedelmi Világszervezet Általános Tanácsában az egyes élelmiszer-beszerzéseknek a kiviteli tilalmak vagy korlátozások alkalmazása alóli mentesítéséről szóló határozat elfogadásával kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspontról * 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére, összefüggésben annak 218. cikke (9) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) A Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó, 1994. évi Marrákesi Egyezményt (a továbbiakban: a WTO-egyezmény) az Unió 1994. december 22-én a 94/800/EK tanácsi határozat *  révén megkötötte, és az 1995. január 1-jén hatályba lépett.

(2) A WTO-egyezmény IV. cikkének (1) bekezdése értelmében a WTO miniszteri konferenciája jogosult bármely multilaterális kereskedelmi megállapodás hatálya alá tartozó valamennyi ügyben határozatot hozni, ha egy tag azt kéri.

(3) A WTO-egyezmény IV. cikkének (2) bekezdése értelmében a miniszteri konferencia ülései közötti időszakokban a miniszteri konferencia funkcióit a WTO Általános Tanácsának kell gyakorolnia.

(4) A WTO-egyezmény IX. cikkének (1) bekezdése értelmében a WTO - ahol lehetséges - folytatja a konszenzuson alapuló döntéshozatali gyakorlatot.

(5) A WTO Általános Tanácsa a 2020. decemberi ülésén vagy egy azt követő, 2021. évi ülésén felkérést kaphat egy olyan javaslat mérlegelésére vagy elfogadására, amelynek célja, hogy az Egyesült Nemzetek (ENSZ) Élelmezési Világprogramjának nem kereskedelmi, humanitárius célú élelmiszer-beszerzéseit mentesítse a kiviteli tilalmak és korlátozások alól.

(6) Az 1947. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT 1947) XI. cikke (2) bekezdésének a) pontja lehetővé teszi a WTO-tagok számára, hogy meghatározott körülmények között ideiglenesen kiviteli tilalmakat vagy korlátozásokat vezessenek be az élelmiszerek vagy a számukra alapvető fontosságú egyéb termékek súlyos hiányának megelőzése vagy orvoslása céljából. A GATT 1994-hez tartozó, mezőgazdaságról szóló WTO-megállapodás 12. cikke további feltételeket határoz meg, amelyeket a WTO-tagoknak ilyen esetekben be kell tartaniuk. A Covid19-világjárvány során a WTO-tagok ilyen korlátozó intézkedésekhez folyamodtak, amelyek a nem kereskedelmi, humanitárius céllal beszerzett élelmiszereket is érinthetik.

(7) Az ENSZ Élelmezési Világprogramjának humanitárius beszerzéseit mentesíteni kell a kiviteli tilalmak és korlátozások alól, tekintettel az ENSZ Élelmezési Világprogramja által nyújtott humanitárius segítség iránti sürgető igényre, amely a Covid19-világjárvány idején még fontosabbá vált.

(8) Helyénvaló meghatározni a WTO Általános Tanácsának vonatkozó jövőbeli ülésén az Élelmezési Világprogram nem kereskedelmi, humanitárius célú élelmiszer-beszerzéseinek a kiviteli tilalmak és korlátozások alóli mentesítését célzó javaslatra vonatkozó határozat elfogadásával kapcsolatban az Unió által képviselendő álláspontot, mivel egy ilyen határozat kötelező érvényű lenne az Unióra nézve,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A WTO Általános Tanácsában annak 2020. decemberi ülésén vagy egy azt követő, 2021. évi ülésén az Unió által képviselendő álláspont a konszenzushoz való csatlakozás, amennyiben a WTO-tagok konszenzusra jutnak egy, az Élelmezési Világprogram nem kereskedelmi, humanitárius célú élelmiszer-beszerzéseit kiviteli tilalmak vagy korlátozások alkalmazása alól mentesítő határozatról.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2020. december 4-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. ROTH


  Vissza az oldal tetejére