A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1913. évi XLVIII. törvény

a kórházhajókról szóló nemzetközi egyezmény beczikkelyezése tárgyában * 

1. § A kórházhajókról 1904. évi deczember hó 21-én Hágában kötött nemzetközi egyezmény az ország törvényei közé iktattatik.

2. § Azt, hogy a jelen törvénynyel beczikkelyezett egyezményt mely államok erősítették meg, vagy hogy ahhoz utólagosan mely államok csatlakoztak és hogy egyes államok minő fenntartásokkal éltek, ugyszintén a netalán elforduló felmondásokat a minisztérium rendelettel teszi közzé. Ezt a törvényt egyebekben is a minisztérium hajtja végre.

3. § Az 1. §-ban emlitett egyezmény szövege a következő:

Egyezmény
a kórházhajókról

Ő Felsége a Német császár, Poroszország királya, Ő Felsége Ausztria császárja, Csehország királya stb. stb., és Magyarország apostoli királya; Ő Felsége a Belgák királya; Ő Felsége a Kinai császár; Ő Felsége a Koreai császár; Ő Felsége Dánország királya; Ő Felsége Spanyolország királya; az Amerikai Egyesült Államok elnöke; a Mexikói Egyesült Államok elnöke; a Franczia Köztársaság elnöke; Ő Felsége a Hellének királya; Ő Felsége Olaszország királya; Ő Felsége a Japán császár; Ő királyi Fensége Luxemburg nagyherczege, Nassan herczege; Ő Fensége Montenegro fejedelme; Ő Felsége Németalföld királynője; a Perui Köztársaság elnöke; Ő császári Felsége a Perzsa sah; Ő Felsége Portugál és Algarbia királya stb.; Ő Felsége Rumánia királya; Ő Felsége Minden Oroszok császárja; Ő Felsége Szerbia királya; Ő Felsége Sziám királya és a Svájczi Szövetségtanács;

Tekintettel arra, hogy az 1864. évi augusztus hó 22-én létrejött Genfi Egyezmény elveinek a tengeri háborura alkalmazása végett az 1899. évi julius 29-én Hágában kötött Egyezmény a kórházhajók érdekében megállapitott rendelkezésekkel a Vörös Keresztnek közreműküdését a tengeri háborukban fenntartotta;

Egyezményt óhajtván kötni abból a czélból, hogy az emlitett hajók feladatát uj rendelkezésekkel megkönnyitsék;

Meghatalmazottaikká kinevezték, még pedig:

(Következik a meghatalmazottak megnevezése.)

Akik jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik közlése után a következő rendelkezésekben állapodtak meg:

1. Czikk

Azok a kórházhajók, amelyekre nézve megvalósultak az 1864. évi augusztus hó 22-én létrejött Genfi Egyezmény elveinek a tengeri háborura alkalmazása végett az 1899. évi julius hó 29-én Hágában kötött Egyezmény 1., 2. és 3. Czikkeiben megjelölt feltételek, háboru idejében a szerződő Felek kikötőiben az állam javára a hajókra kirótt minden illetéktől és dijtól mentesek.

2. Czikk

Az előbbi czikkben foglalt rendelkezés nem akadályozza, hogy a vizsgálat és egyéb alakszerüségek tekintetében alkalmazást nyerjenek azok a pénzügyi és egyéb törvények, amelyek ezekben a kikötőkben érvényben állanak.

3. Czikk

Az első czikkben foglalt szabály csak a szerződő Hatalmakra nézve kötelező és pedig csak akkor, ha a háboru kettejük vagy több szerződő Fél között folyik.

Az emlitett szabálynak kötelező ereje azonnal megszünik, mihelyt a szerződő Hatalmak közt folyó háboruban a hadviselők valamelyikéhez nem szerződő Hatalom csatlakozik.

4. Czikk

A jelen Egyezmény, amely a mai napról van keltezve és amelyet az 1905. évi október elsejéig aláirhatnak azok a Hatalmak is, amelyek ily kivánságot nyilvánitanak, a lehető legrövidebb idő alatt meg fog erősíttetni.

A megerősítő okiratok Hágában fognak létetni. A megerősítő okiratok letételéről jegyzőkönyvet kell szerkeszteni, amelynek hiteles másolatát az összes szerződő Hatalmaknak minden letétel után diplomácziai uton meg kell küldeni.

5. Czikk

Az Egyezményt alá nem iró Hatalmak a jelen Egyezményhez az 1905. évi október elseje után csatlakozhatnak.

E végből a szerződő Hatalmakkal irásban kell tudatniok csatlakozásukat. Ezt az iratot Németalföld kormányához kell intézni, amely azt az összes többi szerződő Hatalmakkal közli.

6. Czikk

Ha a Magas szerződő Felek valamelyike a jelen Egyezményt netalán felmondaná, e felmondás hatása csak egy év mulva kezdődik attól az irásbeli értesítéstől számítva, amely e tárgyban Németalföld Kormányához érkezett és amelyet Ez haladéktalanul közöl az összes többi szerződő Hatalommal. E felmondás hatása csak arra a Hatalomra terjed ki, amelyből származik.

Minek hiteléül a Meghatalmazottak a jelen Egyezményt aláirásukkal és pecsétjükkel ellátták.

Kelt Hágában, az ezerkilencszáznegyedik évi deczember hó huszonegyedikén, egyetlen példányban, amely Németalföld kormányának levéltárában marad elhelyezve és amelynek hitelesitett másolatai a szerződő Hatalmaknak diplomácziai uton meg fognak küldetni.

(Következnek az aláirások .... A Németbirodalom részéről: Az értekezletnek 1904. évi deczember hó 21-én tartott ülésén tett nyilatkozat fenntartásával ..... Rumánia részéről: A viszonosságra és a hajókalauzok dijaira nézve tett fenntartással.)...


  Vissza az oldal tetejére