A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1925. évi XLIX. törvény

a fehér (sárga) foszforral való gyujtógyártás eltiltása iránt Bernben 1906. évi szeptember hó 26-án kötött nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről * 

1. § Magyarország csatlakozik a fehér (sárga) foszforral való gyujtógyártás eltiltása iránt Bernben 1906. évi szeptember hó 26-án kötött nemzetközi egyezményhez, mely ezennel a magyar állam törvényei közé iktattatik.

A nemzetközi egyezmény eredeti francia *  szövege és hivatalos magyar fordítása a következő:

Ő Felsége a német császár, Poroszország királya; Ő Felsége Dánország királya; a Francia Köztársaság Elnöke; Ő Felsége Olaszország királya; Ő Királyi Fensége, Luxemburg nagyhercege, Nassau hercege; Ő Felsége Németalföld királynője; a svájci Szövetségtanács,

A munkásvédelem fejlődését közös megállapodások elfogadásával megkönnyíteni óhajtván,

elhatározták, hogy e célból a fehér (sárga) foszfornak a gyujtógyártásnál való használatára vonatkozólag egyezményt kötnek és meghatalmazottaikká kinevezték, még pedig:

(Következik a meghatalmazottak megnevezése.)

akik jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik kölcsönös közlése után a következő rendelkezésekben állapodtak meg:

1. Cikk. A Magas szerződő Felek kötelezik magukat, hogy országaik területén megtiltják a fehér (sárga) foszfort tartalmazó gyujtó gyártását, bevitelét és forgalombahozatalát.

2. Cikk. A szerződő Államok mindegyike gondoskodni köteles az annak biztosítására szükséges közigazgatási rendszabályokról, hogy a jelen egyezmény határozmányai saját területén pontosan végrehajtassanak.

A Kormányok diplomáciai úton közölni fogják egymással a jelen egyezmény tárgyára vonatkozólag országukban jelenleg vagy a jövőben érvényben levő törvényeket és rendeleteket, valamint az ezen törvények és rendeletek alkalmazására vonatkozó időszaki jelentéseket.

3. Cikk. A jelen egyezmény határozmányai valamely gyarmatra, birtokra vagy protektorátusra csak abban az esetben lesznek alkalmazhatók, ha annak nevében az anyaország Kormánya a svájci Szövetségtanácsot ez iránt értesíti.

4. Cikk. A jelen egyezmény meg fog erősíttetni s a megerősítő okiratok legkésőbb 1908. december 31-ig a svájci Szövetségtanácsnál fognak letétetni.

A letételről jegyzőkönyv fog felvétetni, amelynek egy-egy megegyező hitelesített másolata diplomáciai úton a szerződő Államok mindegyikének meg fog küldetni.

A jelen egyezmény három évvel a letételről szóló jegyzőkönyv lezárása után lép életbe.

5. Cikk. Azok az Államok, amelyek a jelen egyezményt nem írták alá, a svájci Szövetségtanácshoz intézett iratban kijelenthetik, hogy ahhoz csatlakoznak és a svájci Szövetségtanács ezt a többi szerződő Államok mindegyikének tudomására fogja hozni.

Az a határidő, melyet a 4. Cikk a jelen egyezmény életbelépésére vonatkozólag megállapít, az egyezményt alá nem író Államokkal, valamint a gyarmatokkal, birtokokkal vagy protektorátusokkal szemben azok csatlakozásának bejelentésétől számítandó öt évre terjesztetik ki.

6. Cikk. A jelen egyezményt sem az aláíró Államok, sem azok az Államok, gyarmatok, birtokok vagy protektorátusok, amelyek ahhoz később csatlakoztak, nem mondhatják fel a megerősítő okiratok letételéről felvett jegyzőkönyv lezárását követő öt évi határidő eltelte előtt.

E határidő eltelte után az egyezmény évről-évre felmondható.

A felmondás csak attól az időponttól számított egy év mulva lép életbe, amelyben azt az érdekelt Kormány vagy ha gyarmatról, birtokról vagy protektorátusról van szó, az anyaország Kormánya a svájci Szövetségtanáccsal írásban közölte; a Szövetségtanács a felmondást a többi szerződő Állam mindegyikének Kormányánál haladéktalanul közölni fogja.

A felmondás hatálya csak arra az Államra, gyarmatra, birtokra vagy protektorátusra terjed ki, amelynek nevében az bejelentetett.

Minek hiteléül a meghatalmazottak a jelen egyezményt aláírták.

Kelt Bernben, az ezerkilencszázhatodik évi szeptember hó huszonhatodikán, egy példányban, amely a svájci Államszövetség levéltárában marad letéve és amelynek egy-egy megegyezőnek hitelesített másolata diplomáciai úton a szerződő államok mindegyikének meg fog küldetni.

2. § Jelen törvény végrehajtásával a minisztérium bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére