A jogszabály mai napon ( 2020.05.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1940. évi I. törvény

a Budapesten, 1938. évi november hó 15. napján kelt magyar-japán barátsági és szellemi együttműködési egyezmény becikkelyezéséről * 

1. § A Budapesten, 1938. évi november hó 15. napján kelt magyar-japán barátsági és szellemi együttműködési egyezmény az ország törvényei közé iktattatik.

2. § Az 1. §-ban említett egyezmény eredeti francia *  szövege és hivatalos magyar fordítása a következő:

Barátsági és szellemi együttműködési egyezmény Magyarország és Japán között

Ő Főméltósága a Magyar Királyság Kormányzója és

Ő Felsége Japán Császára:

ünnepélyes ténnyel megerősíteni és intézményesíteni óhajtván a két ország között oly örvendetesen fennálló kölcsönös baráti és bizalmi kapcsolatokat,

egyaránt áthatva attól az óhajtól, hogy országaik évszázados hagyományaiból eredő műveltségük kölcsönös megbecsülése alapján, a két ország kulturális kapcsolatait kifejlesszék és a két ország kölcsönös megértését ekként kimélyítsék;

elhatározták,

hogy egyezményt kötnek és e célból kijelölték:

Ő Főméltósága a Magyar Királyság Kormányzója:

gróf Teleki Pál magyar királyi titkos tanácsos, magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter úr Őnagyméltóságát;

Ő Felsége Japán Császára:

Hajime Matsumiya Úr Őnagyméltóságát, Japán budapesti rendkívüli követét és meghatalmazott miniszterét,

akik jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik közlése után a következő rendelkezésekben állapodtak meg:

1. Cikk. A Magas Szerződő Felek között mindig barátság és jó egyetértés fog fennállani.

2. Cikk. A Magas Szerződő Felek arra fognak törekedni, hogy kulturális kapcsolataikat biztos alapokra helyezzék és ennek folytán a legszorosabb együttműködésről biztosítják egymást.

3. Cikk. A Magas Szerződő Felek az előző cikkben kifejtett cél elérése érdekében - a lehetőségekhez képest - kölcsönösen fejleszteni fogják az országaik közötti kulturális közeledést, a tudomány, szépművészetek, zene, irodalom, film, rádióközvetítések, sport, stb. terén.

4. Cikk. A Magas Szerződő Felek illetékes hatóságai a szükséghez mérten meg fognak állapodni az előző két cikk alkalmazásához szükséges részletkérdésekben.

5. Cikk. Jelen egyezmény meg fog erősíttetni. A megerősítő okiratok a lehető legrövidebb időn belül Budapesten fognak kicseréltetni.

Az egyezmény a megerősítő okiratok kicserélését követő tizedik napon lép életbe és az egyik vagy másik Szerződő Fél felmondásától számított hathónapi időtartam elteltéig marad érvényben.

Ennek hiteléül a meghatalmazottak a jelen egyezményt aláírták és pecsétjükkel ellátták.

Készült két eredeti példányban Budapesten 1938. évi november hó 15-én, amely megfelel Syowa 13. éve november 15-ének.

[Aláírások]

3. § Jelen törvény kihirdetése napján, azonban az 1. §-ban említett egyezmény életbelépésétől kezdődő hatállyal lép életbe. Végrehajtásáról a magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére