A jogszabály mai napon ( 2020.07.02. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1940. évi XXI. törvény

a Gozsdu-alapítványt érdeklő ügyek végleges rendezése tárgyában Bukarestben, 1937. évi október hó 27. napján kelt magyar-román megállapodás becikkelyezéséről * 

1. § A Gozsdu-alapítványt érdeklő ügyek végleges rendezése tárgyában Bukarestben, 1937. évi október hó 27. napján kelt magyar-román megállapodás a hozzátartozó melléklettel együtt az ország törvényei közé iktattatik.

2. § Az 1. §-ban említett megállapodásnak és mellékleteinek eredeti francia *  szövege és hivatalos magyar fordítása a következő:

Megállapodás Magyarország és Románia között a Gozsdu-alapítványt érdeklő ügyek végleges rendezéséről

Ő Főméltósága a Magyar Királyság Kormányzója és

Ő Felsége Románia, Királya

a Gozsdu-alapítványt érdeklő ügyeket véglegesen rendezni óhajtván, hogy ezáltal az ezen ügyben Párizsban 1930. évi április hó 28-án aláírt megállapodásban foglalt rendelkezések végrehajtassanak,

elhatározták, hogy e célból Megállapodást kötnek és meghatalmazottaikká kijelölték, még pedig:

Ő Főméltósága a Magyar Királyság Kornányzója:

Egry Aurél udvari tanácsos urat, a magyar országgyűlés felsőházának tagját;

Ő Felsége Románia Királya:

Lapedatu János volt miniszter urat;

akik jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik közlése után a következő rendelkezésekben állapodtak meg:

I.

Magyarország a jelen Megállapodás hatálybalépésétől számított 30 nap alatt átadja Romániának a Gozsdu-alapítvány Magyarország területén levő egész vagyonát, az arra vonatkozó összes jogokkal és kötelezettségekkel együtt a végett, hogy az említett vagyon az alapító oklevélben meghatározott célból az alapítvány intéző szervének rendelkezésére bocsáttassék.

A Magyarország által az előző bekezdésben foglaltak szerint Romániának átadandó vagyontárgyak az idecsatolt és a Szerződő Felek által egyetértőleg megállapított és kölcsönösen helyesnek elismert jegyzékben vannak felsorolva.

II.

A Gozsdu-alapítvány Magyarországon a jelen Megállapodás alapján az idegen jogi személyeket megillető jogokat fogja élvezni.

III.

Tekintettel arra, hogy a jelen Megállapodás rendelkezései következtében a Gozsdu-alapítvány mint magyar alapítvány megszűnik másrészt figyelemmel arra az érdekre, hogy Magyarországon is legyen egy alapítvány, amely a Magyarországon lakó, román anyanyelvű és görög keleti vallású magyar állampolgárok művelődési szükségleteit kielégítse, a Szerződő Felek megállapodtak abban, hogy Románia a jelen Megállapodás hatálybalépésétől számított 30 nap, alatt Magyarországnak megfelelő összegű pengőt fog átadni abból a célból, hogy egy alapítvány létesíttessék, amely „Magyarországi görög keleti románok ösztöndíj alapítványa” nevet fogja viselni.

IV.

A jelen Megállapodás a Magyarország és Románia által Párizsban 1930. évi április hó 28-án aláírt megállapodás értelmében a Gozsdu-alapítványt érdeklő ügyek végleges rendezését foglalja magában. Következésképpen a jelen Megállapodás rendezéseinek végrehajtása után sem Románia, sem pedig az Alapítvány intéző szerve ez ügyből kifolyólag Magyarország ellen semmiféle igényt nem támaszthatnak. Hasonlóképpen a román anyanyelvű és görög keleti vallású magyar állampolgárok az alapítvány jogcímén semmiféle igényt sem támaszthatnak sem a Gozsdu-alapítvánnyal, sem a magyar állammal szemben.

V.

A jelen Megállapodást, mihelyt lehetséges, meg kell erősíteni.

A megerősítő okiratok kicserélése Budapesten fog megtörténni és a Megállapodás a megerősítő okiratok kicserélésének napját követő 15-ik napon lép hatályba.

Kelt Bukarestben, két eredeti példányban, 1937. évi október hó 27-én.

(Aláírások)

Melléklet

Jegyzéke a Gozsdu-alapítvány magyar területen lévő javainak

I. CSELEKVŐ VAGYON
1. Ingatlanok:

a) a Király-utca 13. sz. a. házas telek, mely a Budapest balparti 10,969. telekjegyzőkönyvben van felvéve 34,200. helyrajzi szám alatt;

b) a Dob-utca 16. sz. a. házas telek, mely a Budapest balparti 10,962. telekjegyzőkönyvben van felvéve, 34,193. helyrajzi szám alatt;

c) a Holló-utca 8. sz. a. házas telek, mely a Budapest balparti 10,957. telekjegyzőkönyvben van felvéve, 34,188. helyrajzi szám alatt.

2. Készpénz:

a) A budapesti Pesti Hazai Első Takarékpénztárnál, folyószámlán, 1937. október 15-i értékkel 658,844

b) A budapesti Pesti Hazai Első Takarékpénztárnál, folyószámlán, 1937. október 15-i értékkel 15,253

c) A budapesti Hazai Bank Részvénytársaságnál, folyószámlán, 1937. október 15-i értékkel 3,590

d) Az ingatlanok kezelőjénél 1937. október 15-én 629

3. Részvények:

a) 1831 és 1/2 darab Pesti Hazai Első Takarékpénztár részvény

b) 472 darab Hazai Bank Részvénytársasági részvény

c) 3 darab Concordia Gőzmalom R.-T. részvény.

4. Magyar hadikölcsönkötvények:

600,000 régi magyar korona névértékben

5. Hátralékos künnlevőségek:

1937. október 15-i értékben a budapesti ingatlanok utáni hátralékos lakbérkövetelések 2,033

6. Vegyes tárgyak:

a) Az ingatlanok kezelőjénél lévő „Wertheim” pénzszekrény

b) Egy kisebb „Wertheim”-szekrény

c) Az alapító arcképe

d) Különböző iratok, iratcsomók és számviteli könyvek.

II. SZENVEDŐ VAGYON

A Pesti Hazai Első Takarékpénztárnál a hadikölcsön kötvényekkel kapcsolatban nyilvántartott, 1.5 millió koronás folyószámlatartozás jelenlegi értéke 40,800

(Aláírások)

3. § A vallás- és közoktatásügyi miniszter felhatalmaztatik arra, hogy a megállapodás III. pontjában említett alapítvány létesítése érdekében szükséges intézkedéseket megtegye s az ösztöndíj-alapítvány szervezetét és kezelési szabályzatát a m. kir. miniszterelnökkel egyetértőleg megállapítsa.

4. § A jelen törvény kihirdetése napján, azonban az 1. §-ban említett megállapodás életbeléptetésétől kezdődő hatállyal lép életbe.

E törvény végrehajtásával a vallás- és közoktatásügyi miniszter bízatik meg.


  Vissza az oldal tetejére