A jogszabály mai napon ( 2020.07.02. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1940. évi XXXIV. törvény

a szellemi és kulturális együttműködés tárgyában Budapesten, 1940. évi március hó 13. napján kelt magyar-német pótegyezmény becikkelyezéséről * 

1. § A szellemi és kultúrális együttműködés tárgyában Berlinben 1936. évi május hó 28. napján kelt és az 1937:V. törvénycikkbe iktatott magyar-német egyezmény kiegészítéseképpen Budapesten 1940. évi március hó 13. napján kelt pótegyezmény az ország törvényei közé iktattatik.

2. § Az 1. §-ban említett pótegyezmény eredeti magyar és eredeti német *  szövege a következő:

A Magyar Királyi Kormány és a Német Kormány

a szellemi és kultúrális együttműködés tárgyában 1936. évi május hó 28-án kelt egyezmény (az alábbiakban: „Főegyezmény”) kiegészítéséül alulírott meghatalmazottaik által a következőkben állapodtak meg:

I. Cikk. A magyar kir. kormány a Collegium Hungaricumot és a gróf Klebelsberg Kúnó Magyar Történetkutató Intézetet, mindkettőt Bécsben fenn fogja tartani.

A német kormány a magyar történelem és irodalom fennálló bécsi vendégtanszékét továbbra is meghagyja. A végleges szabályozást a főegyezmény XXI. Cikkével megalkotott magyar-német vegyesbizottságnak tartják fenn.

II. Cikk. A német kormány a budapesti br. Eötvös József Collegiumban eddig osztrák részről betöltött németnyelvű lektorátust, mint birodalmi német lektorátust fogja fenntartani. Ezáltal a német kormánynak a Főegyezmény II. Cikkének 2. bekezdésében elvállalt kötelezettsége, hogy az előző mondatban megjelölt Collegiumban lektorátust tart fenn, teljesíttetnek tekintendő.

A Főegyezmény II. Cikkének kiegészítéseképpen a magyar kir. kormány a bécsi tudományegyetemen és műegyetemen felállított mindkét lektorátust fenn fogja tartani.

Az 1. és 2. bekezdésben említett lektorátusok fenntartása és betöltése tekintetében a Főegyezmény II. Cikkében foglalt rendelkezések érvényesek, mégis akként, hogy az 1. bekezdésben említett lektorátus költségeit a magyar kir. kormány viseli.

III. Cikk. Ez a Pótegyezmény megerősítendő.

A megerősítő okiratok mielőbb Berlinben cserélendők ki.

A Pótegyezmény a megerősítő okiratok kicserélése utáni 30. napon lép életbe és addig fog érvényben maradni, ameddig a Főegyezmény.

Ennek hiteléül a meghatalmazottak jelen Pótegyezményt aláírták és pecsétjeikkel ellátták.

Készült két eredeti példányban, magyar és német nyelven, azzal, hogy mindkét szövegnek ugyanaz az érvénye van.

Budapest, 1940. március hó 13. napján.

[Aláírások]

3. § Jelen törvény kihirdetése napján, azonban az 1. §-ban említett pótegyezmény életbelépésétől kezdődő hatállyal lép életbe.

Jelen törvény végrehajtásáról a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére