A jogszabály mai napon ( 2020.06.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1941. évi VII. törvény

az irodalmi és a művészeti művek kölcsönös védelme tárgyában Berlinben, 1940. évi november hó 6. napján kelt magyar-német egyezmény becikkelyezéséről * 

1. § Az irodalmi és a művészeti művek kölcsönös védelme tárgyában Berlinben, 1940. évi november hó 6. napján kelt magyar-német egyezmény az ország törvényei közé iktattatik.

2. § Az 1. §-ban említett egyezmény eredeti magyar- és németnyelvű *  szövege a következő:

Egyezmény a Magyar Királyság és a Német Birodalom között az irodalom és a művészeti művek kölcsönös védelme tárgyában

A Magyar Királyság és a Német Birodalom megállapodtak abban, hogy az irodalmi és a művészeti művek kölcsönös védelme céljából egyezményt kötnek.

Ebből a célból Meghatalmazottaikká kinevezték:

[következik a meghatalmazottak megnevezése]

A Meghatalmazottak meghatalmazásaikat egymással közölték és azokat rendben találták. A következő rendelkezésekben állapodtak meg:

1. Cikk. Mindaddig az ideig, amíg a két Szerződő Fél az irodalmi és a művészeti művek védelméről szóló berni egyezményben részes, az irodalmi, a tudományos, művészeti és fényképészeti műveknek azok a szerzői, akik a két Fél valamelyikének állampolgárai, olyan műveik tekintetében is, amelyek először a berni Únió területén kívül jelentek meg, a másik Szerződő Fél területén ugyanazokat a jogokat élvezik, mint a belföldi szerzők.

2. Cikk. A két Szerződő Fél megegyezett abban, hogy a berni egyezménnyel szabályozott viszonyaikban egymás között a berni egyezményen kívül csak az 1. Cikkben foglalt megállapodás van hatályban és az 1887. évi július hó 1-én kelt, egyrészt Magyarország, másrészt Ausztria, továbbá az 1899. évi december hó 30-án kelt, egyrészt Magyarország, valamint Ausztria, másrészt a Német Birodalom között létrejött szerzői-jogi egyezmények hatályukat vesztették.

3. Cikk. (1) Az Egyezményt meg kell erősíteni. A megerősítő okiratokat, mihelyt lehetséges, Budapesten kell kicserélni.

(2) Az Egyezmény a megerősítő okiratok kicserélésének napjától számított három hónap mulva lép hatályba és hatályban marad attól a naptól számított hat hónapig, amikor valamelyik Szerződő Fél felmondja.

Ennek hiteléül a Meghatalmazottak ezt az Egyezményt aláírták és pecsétjükkel ellátták.

Kiállíttatott két eredeti példányban, magyar és német nyelven, Berlinben, 1940. évi szeptember hó 6. napján.

[Aláírások]

3. § A jelen törvény hatálybalépésével az 1887:IX. törvénycikk és az 1901. évi VI. törvénycikk hatályát veszti.

4. § A jelen törvény végrehajtásáról - ügykörük szerint - az érdekelt miniszterek gondoskodnak.


  Vissza az oldal tetejére