A jogszabály mai napon ( 2021.08.05. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

9000/1946. (VII. 28.) ME rendelet

a forintérték megállapitásáról és az ezzel összefüggő rendelkezésekről

A minisztérium az 1946. évi VI. tc. 1. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli:

1. § (1) A pengőérték helyébe az 1946. évi augusztus hó 1. napjától kezdődőleg uj érték lép. Az uj érték aranyérték, számolási egysége: a forint.

(2) A forint 100 fillérre oszlik.

2. § * 

3-6. § * 

7. § (1) A pengőben való kötelező számitás helyébe az 1946. évi augusztus 1. napjától a forintértékben való kötelező számitás lép.

(2) A pengőnek és az adópengőnek forintra való átszámitásánál irányadó értékarányt a minisztérium rendelettel állapitja meg.

8. § (1) Az 1946. évi augusztus hó 1. napjától kezdve minden állami, törvényhatósági és községi bevételt és kiadást forintértékben kell megállapitani, ugyszintén minden állami, törvényhatósági és községi pénztár és hivatal számadását ebben az értékben kell vezetni.

(2) A jelen § nem érinti a határvámok megszabására és fizetésére fennálló szabályokat, a határvámjövedékre vonatkozó számadásokat azonban forintértékben kell vezetni.

9. § Az 1946. évi augusztus hó 1. napjától kezdve a külön közhatósági felügyelet alatt álló vagy közcélokat szolgáló testületek, alapitványok, alapok, vagyontömegek, egyesületek és intézetek, továbbá a kereskedelmi könyvek vezetésére kötelezett kereskedők - ideértve a kereskedelmi társaságokat is - kötelesek könyveiket, számadásaikat (a leltárt és a mérleget is) és minden egyéb üzleti feljegyzésüket forintértékben vezetni. Ez alól a kötelezettség alól indokolt esetben a pénzügyminiszter felmentést adhat.

10. § A fennálló jogszabályok rendelkezéseiben meghatározott pengő, illetőleg adópengőösszegeket az 1946. évi augusztus hó 1. napjától kezdve a minisztérium rendeletében (7. §) meghatározandó értékarány szerint forintértékben megállapitottnak kell tekinteni.

11. § (1) Az 1946. évi augusztus hó 1. napjától kezdve törvényben, rendeletben vagy más jogszabályban, közhatósági vagy közhivatali intézkedésben, határozatban vagy hirdetményben pénzösszeget forintértékben kell meghatározni.

(2) A fenti bekezdés nem terjed ki azokra az esetekre, amelyekben oly pénzösszegekről van szó, amelyet törvényes rendelkezés értelmében valamely meghatározott érmenemben vagy más mint forintértékben kell fizetni.

12. § (1) Az 1946. évi augusztus 1. napjától kezdve minden közokiratban, ideértve birói vagy más hatósági határozatokat is, a pénzösszeget forintértékben kell meghatározni, még pedig akkor is, ha a határozat alapjául szolgált beadványt vagy keresetlevelet az 1946. évi augusztus hó 1. napja előtt adták be. Az ennek a rendelkezésnek megfelelően forintértékben meghatározott pénzösszeget azonban a minisztérium rendeletében (7. §) meghatározandó értékarány alapulvételével abban az érmenemben vagy értékben is ki kell fejezni, amelyben az eredetileg is kifejezve volt vagy amelyben a kötelezettséget eredetileg maghatározták.

(2) A fenti bekezdés rendelkezései nem nyernek alkalmazást oly érmenemre vagy értékre szóló pénzösszegekre, amely érmenemek vagy értékek törvényes aránya a forintértékhez nincs megállapitva, vagy amely pénzösszeget a törvényes rendelkezés értelmében valamely meghatározott érmenemben vagy más értékben, mint a törvényesben kell fizetni.

13. § Ha az 1946. évi augusztus hó 1. napján vagy e nap után keletkezett jogügyletben valamely pénzösszeg a pénzérték megjelölése nélkül van meghatározva, azt forintértékben meghatározottnak kell tekinteni, kivéve ha bizonyitást nyert, hogy a jogügyletet létesitő fél vagy felek szándéka a jogügylet létesitésekor más pénzérték meghatározására irányult.

14. § Pengőben és adópengőben teljesitendő minden fizetési kötelezettséget az 1946. évi augusztus hó 1. napjától kezdve a minisztérium rendeletében (7. §) meghatározandó értékarány szerint forintértékben lehet teljesiteni.

15. § Ez a rendelet nem érinti nemzetközi megállapodásoknak azokat a rendelkezéseit, amelyek pénztartozások teljesitésének mértékét és módját szabályozzák.

16. § A jelen rendelet az 1946. évi augusztus hó 1. napján lép hatályba; végrehajtásáról amennyiben e rendelet idevonatkozólag eltérő rendelkezést nem tartalmaz, a pénzügyminiszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére